Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Pa03641 B305

Przy korzystaniu z wyświetlacza Fujitsu Pa03641 B305 należy zachować szczególną ostrożność i trzymać się zalecanych środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy unikać długotrwałego patrzenia na ekran podczas używania urządzenia, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia oczu. Przed rozpoczęciem korzystania z wyświetlacza należy sprawdzić, czy wyświetlacz jest wystarczająco daleko od twarzy, aby uniknąć szkody wzroku. Ponadto należy przestrzegać zalecanego czasu ekspozycji na światło. Należy również wyłączyć wyświetlacz, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas i zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Pa03641 B305

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

  • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

1. Liczba głów jest umiarkowana. Ogólnie rzecz biorąc, gospodarstwo domowe nie powinno przekraczać 12 głów. Zastosowana bateria to 2 do 3 węzłów. To trochę marnotrawstwo. Może być używany do innych specjalnych potrzeb.

2. Spawanie musi być mocne. Każda dioda jest podłączona do płytki drukowanej przez lutowanie. Jeśli występuje złe połączenie lutowane, może to spowodować wyłączenie ściegu lub wpłynąć na ogólne wykorzystanie.

3. Skup się na miejscu koralików elektrycznych tak bardzo, jak to możliwe. Ten typ latarki nie reguluje ogniskowej jak zwykłej latarki. Przy zakupie uważaj, aby nie mieć astygmatyzmu.

4. Styk przełącznika zasilania powinien być oczywisty. Ten typ latarki wykorzystuje przełącznik obrotowy. Jest dokręcony, a następnie wyłączony. Jeśli kontakt nie jest oczywisty, łatwo jest wywołać zjawisko, gdy jest jasne.

5. Zwróć uwagę na wodoodporność. Ponieważ należy do produktów elektronicznych, przed latarką znajduje się płytka drukowana, którą łatwo jest zwierać po wejściu do wody, powodując uszkodzenia.

Kąt widzenia zmienia się wraz z napięciem napędu ciekłokrystalicznego (VLCD). Dostosuj najlepszy kontrast wyświetlacza VLCD. Warunkiem koniecznym jest napędzanie wyświetlacza LCD w określonym limicie napięcia. Wyższe napięcie prowadzi do krótszej żywotności wyświetlacza LCD. Ponieważ reakcja elektrochemiczna prądu stałego prowadzi do słabego pogorszenia stanu wyświetlacza LCD, należy unikać stosowania prądu stałego do jazdy.

Gdy temperatura jest niższa niż temperatura pracy, czas reakcji znacznie opóźni zakres temperatur, az drugiej strony wyświetlacz LCD wyświetla ciemne kolory w wyższych temperaturach. Jednak te zjawiska nie oznaczają nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego działania wyświetlacza LCD, powróci on w określonej temperaturze roboczej.

Jeśli podczas pracy naciśniesz mocno obszar wyświetlania, wyświetlacz zacznie działać nieprawidłowo. Jeśli jednak zostanie wyłączony, a następnie włączony ponownie, powróci do normy. Lekka rosa na zaciskach spowoduje otwarcie elektrochemicznego terminala reakcyjnego. Jest wymagany do użytku w najwyższej temperaturze roboczej, 50% RH lub niższej.

Napięcie sterownika LCD jest włączane, gdy analogowe wysokie napięcie jest podawane przed wejściem napięcia logicznego. Podczas wyłączania modułu usuń analogowe wysokie napięcie przed napięciem logiki. Wprowadź każdy sygnał po ustabilizowaniu się napięcia dodatniego / ujemnego. Proszę utrzymywać temperaturę w określonym zakresie użytkowania i przechowywania. Polaryzacja może ulec degradacji w wysokiej i wysokiej temperaturze, mogą powstawać pęcherzyki powietrza lub polaryzator może się odkleić i przy wysokiej wilgotności.

Zaleca się rozbić uszkodzone lub niepotrzebne wyświetlacze LCD na fragmenty i wypłukać je. Użyj rozpuszczalników, takich jak aceton i etanol, i spal je później. Jeśli jakikolwiek płyn wycieknie z uszkodzonego szklanego basenu i wejdzie w kontakt z rękami, należy go umyć i dokładnie osuszyć wodą z mydłem.

Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Pa03641 B305

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Pa03641 B305

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Fujitsu Pa03641 B305