Środki ostrożności i informacje o przepisach Electrolux Ews 83210 A

W przypadku użytkowania urządzenia Electrolux EWS 83210 A należy zachować szczególne środki ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie przepisy zostały zastosowane. Urządzenie powinno być wyłączone w trakcie czyszczenia i przechowywania, a wszelkie części i komponenty powinny być sprawdzane regularnie w celu wykrycia uszkodzeń lub nadmiernego zużycia. Należy również stosować się do wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania, aby uniknąć wypadków. Urządzenie to jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który należy zawsze używać, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Electrolux Ews 83210 A

 • Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach fotowoltaicznych

  Przedstawiono postanowienia norm odnoszące się do doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach fotowoltaicznych. Zwrócono uwagę, że w instalacjach takich nie ma obowiązku stosowania wyłączników różnicowoprądowych. Omówiono wpływ kształtu przebiegu prądu ziemnozwarciowego ze składową stałą na próg wyzwalania tych zabezpieczeń. Podano przykładowe wartości prądów upływowych w instalacjach fotowoltaicznych i...

  Pełny tekst do pobraniaw serwisie zewnętrznym

 • Rezystancja uziemienia złącza kablowego SN

  Udzielono odpowiedzi na pytanie czytelnika nadesłane do redakcji czasopisma INPE. Wyjaśniono zasady wyznaczania rezystancji uziemienia stacji elektroenergetycznej zawierającej transformator SN/nn. Wskazano prawidłowy tok postępowania w przypadku złącza SN zawierającego transformator SN/nn małej mocy zasilający urządzenia niskiego napięcia wyłącznie w obrębie tego złącza.

 • Nowa koncepcja poprawy elastyczności bloków parowych z zastosowaniem magazynów pary

  Celem niniejszej pracy jest krótki przegląd sposobów magazynowania energii i odniesienie się do sposobu, który byłby najdogodniejszy dla bloków parowych klasy 370-390 MWe. W niniejszej pracy zaproponowano innowacyjny magazyn pary, który jest integralną częścią obiegu parowego i dzięki temu szybko odpowiada na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, a zatem może usprawniać świadczenia usługi regulacji pierwotnej przy jednoczesnym...

 • Wymagania stawiane urządzeniom do detekcji zwarć łukowych w instalacjach niskiego napięcia

  W artykule zwrócono uwagę na zagrożenie pożarem pochodzące od iskrzenia bądź zwarcia łukowego w instalacji niskiego napięcia. Przedstawiono podstawowe wymagania normy PN-EN 62606, której przedmiotem są urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD). Urządzenia te zaczynają pojawiać się w polskich instalacjach elektrycznych, a w niektórych krajach są już obowiązkowym wyposażeniem określonych obwodów i/lub obiektów. Omówiono charakterystyki...

 • Dobór przekroju żył powrotnych kabli średniego napięcia

  W artykule przedstawiono zasady doboru żył powrotnych w kablach średniego napięcia z uwzględnieniem zwarć jednofazowych i dwufazowych z udziałem ziemi. Określono warunki zmniejszenia obowiązującego przekroju żyły powrotnej 50 mm2, co uzasadniono analizą nagrzewania przewodu w stanach zwarciowych.

 • Kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych WN

  W artykule przedstawiono najważniejsze kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. Rozważono narażenia cieplne przewodu uziemiającego i ich wpływ na dobór jego przekroju. Omówiono zasady izolowania tego przewodu, aby zapewnić poprawną rejestrację liczby zadziałań ogranicznika.

 • Ograniczanie natężenia pola w otoczeniu linii 110 kV

  W artykule podano warunki lokalizacji obiektów budowlanych w otoczeniu linii 110 kV wynikające z wymagań obowiązujących norm. Analizowano metodą obliczeniową skuteczność ograniczania natężenia pola elektrycznego przy powierzchni ziemi za pomocą elementów uziemionych oraz poprzez zmianę konfiguracji faz przewodów w liniach dwutorowych 110 kV.

 • System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

  Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane, od wskaźników efektywności energetycznej – poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych – aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem...

  w portalu

 • Analiza napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli wysokiego napięcia w wybranych konfiguracjach ich ułożenia

  W żyłach powrotnych kabli wysokiego napięcia mogą indukować się znaczne napięcia względem ziemi przy przepływie prądów roboczych oraz prądów zwarciowych, co zagraża porażeniem i/lub uszkodzeniem zewnętrznej powłoki kabla. Wartości tych napięć zależą od sposobu ułożenia i długości kabli, sposobu uziemienia ich żył powrotnych, wartości prądu w żyłach roboczych, a także transpozycji żył roboczych i powrotnych. W artykule przedstawiono...

 • Badanie działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz

  W artykule przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz. Badania wykazały, że próg zadziania wyłączników różnicowoprądowych może silnie wzrastać wraz z obniżaniem częstotliwości.

 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z RCD i w obwodach zasilanych z UPS

  Przedstawiono główne czynniki wpływające na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia. Omówiono problemy zbędnego wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych podczas tego pomiaru, a także zwrócono uwagę na jego specyfikę w obwodach zasilanych z UPS.

 • Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce

  Ostatnie kilkanaście lat w polskiej energetyce to okres dynamicznych zmian. Jednym z istotnych przykładów tych przemian jest liberalizacja rynku energii. Wprowadzone, w krajowej energetyce, mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. W artykule przedstawiony został proces zmiany sprzedawcy bazujący na generalnej umowie dystrybucji (GUD). Odniesiono...

 • Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016

  Przedstawiono zasady wykonywania prób i pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Dokonano przeglądu postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07, dotyczącej sprawdzania instalacji, i zwrócono uwagę na zmiany przez nią wprowadzone.

 • WYRAŻANIE NIEDOKŁADNOŚCI POMIARU – BŁĄD CZY NIEPEWNOŚĆ?

  Minęło ponad 20 lat od wprowadzenia dokumentu Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements i Międzynarodowego słownika metrologii, w których to dokumentach przedstawiono odpowiednio metodologię wyznaczania niepewności pomiaru oraz terminologię metrologiczną.Współczesne liczne publikacje z tej tematyki w sztandarowych czasopismach metrologicznych dowodzą, że teoria ta na dobre zagościła w technice. Z tego względu w każdym...

 • Badanie wpływu odkształcenia napięcia sieci na przebieg prądu obciążenia wybranych lamp oświetlenia ulicznego

  Cechą charakterystyczną większości rodzajów lamp jest odkształcony prąd obciążenia. W niektórych przypadkach odkształcenie prądu może być duże, co niekorzystnie wpływa na sieć zasilającą. Odkształcenie to pogłębia się, gdy lampy są zasilane odkształconym napięciem. W artykule przedstawiono wyniki badań prądu obciążenia następujących lamp stosowanych w oświetleniu ulicznym: lampy sodowej wysokoprężnej, lampy sodowej niskoprężnej...

 • Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów o prądzie różnicowym zawierającym wyższe harmoniczne

  Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Szczególną uwagę zwrócono na zdolność tych wyłączników do wykrywania prądu różnicowego przemiennego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Zaprezentowano charakterystyki działania wybranych wyłączników różnicowoprądowych. Opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które...

 • Leon Staniewicz - pierwszy polak doktor elektrotechniki, profesor wielu uczelni akademickich

  W artykule przedstawiono biografię Leona Staniewicza, wybitnego elektryka,profesora Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej.

 • Mikroprocesorowy miernik impedancji pętli zwarciowej eliminujący wpływ odkształcenia napięcia przez regulację argumentu obciążenia pomiarowego. - [przedruk rek nr 128902]

  W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach o napięciu odkształconym. Zaproponowano metodę pomiaru impedancji pętli eliminującą wpływ odkształcenia napięcia i zbudowano mikroprocesorowy miernik, który ją wykorzystuje. W mierniku zastosowano impedancyjne obciążenie pomiarowe o stałej wartości modułu i regulowanym automatycznie argumencie. Przy zrównaniu argumentu impedancji obciążenia pomiarowego...

 • Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  Wartość impedancji pętli zwarciowej charakteryzuje warunki zwarciowei napięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono problematykępomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia z wyłącznikamiróżnicowoprądowymi (RCD). Zaproponowano nową metodę pomiaru impedancji pętli bezwyzwalania RCD i wykonano dwie odmiany mierników, które ją wykorzystują. Pomiar nowąmetodą przeprowadza...

 • Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu badania

  W pracy przeanalizowano wpływ występujących w sieci czynników wpływających na błędypomiaru, co umożliwiło ocenę, które znane metody i mierniki impedancji pętli zwarciowejmogą być stosowane w rzeczywistych układach elektroenergetycznych o wyraźnym odkształceniu krzywej napięcia. Przedstawiono nową metodę i przyrząd do pomiaru impedancji pętlizwarciowej oraz jej składowych ortogonalnych – rezystancji i reaktancji, która pozwala...

 • Profesor Stanisław Trzetrzewiński pionierem metrologii na Politechnice Gdańskiej. - [przedruk nr rek: 128900]

  W artykule przedstawiono życiorys i dorobek organizatora Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej - profesora Stanisława Trzetrzewińskiego. Stanisław Trzetrzewiński urodził się w 1901 r. w Kijowie. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1928 roku, w latach 1925-1934 pracował na tej uczelni jako asystent, następnie przeniósł się do Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. Równocześnie...

 • Dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego

  W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Rozpatrywano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi. Omówiono narażenia cieplne i elektrodynamiczne. Zwrócono uwagę na ryzyko niewłaściwego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych, gdy urządzeniem dobezpieczającym jest wyłącznik nadprądowy.

 • Ochrona przeciwporażeniowa w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia – aktualny stan normalizacji

  Przedstawiono wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia, zawarte w szczególności w aktualnej normie PN-EN 50341-1:2013-03E. Wymagania tej normy dotyczą linii napowietrznych o napięciu przemiennym powyżej 1 kV, a nie jak poprzednio - powyżej 45 kV. W stosunku do wymagań norm, które zostały zastąpione nową normą, nie ma istotnych zmian w zakresie oceny instalacji...

 • Instalacje elektryczne niskiego napięcia w standardzie europejskim

  Artykuł przedstawia problemy prawne, techniczne, ekonomiczne w dziedzinie instalacji elektrycznych związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, m. zmianę statusu norm, podwyższenie standardów wykonania instalacji, problem odpowiedzialności zawodowej. Objaśnia kwestię znormalizowanych napięć niskich, nowych problemów instalacyjnych oraz instalacji w budynkach inteligentnych.

 • Jeszcze raz w sprawie ochrony przeciwporażeniowej w obwodzie suwnicy

  Wypowiedź jest reakcją na list czytelnika po opublikowaniu odpowiedzi w sprawie nierozważnego zalecania wyłączników różnicowoprądowych w obwodzie suwnicy.

 • Najwyższy czas zaprzestać parodiowania normalizacji

  Artykuł przedstawia liczne błędy w wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

 • Pomiar rezystancji uziemienia

  Odpowiedź na list czytelnika objaśnia jak postępować w razie koniecznościpomiaru rezystancji uziemienia w terenie uzbrojonym.

 • Powszechnie uznane reguły techniczne

  Artykuł objaśnia pojęcia: uznane reguły techniczne, stan techniki oraz stan nauki i techniki podkreślając, że zbiorem uznanych reguł technicznych powinny być normy. Na licznych przykładach wskazuje, że z zagranicy uznane reguły techniczne przejmowane są z przekłamaniami, a w kraju są tworzone w sposób karykaturalny.

 • Urządzenia zabezpieczające "o działaniu natychmiastowym"

  Odpowiedź na list czytelnika objaśnia, jak należy rozumieć niepoprawne postanowienia norm dot. urządzeń zabezpieczających "o działaniu natychmiastowym". Uzupełnieniem wyjaśnień jest przykład liczbowy.

 • Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach

  Artykuł przedstawia szczegółowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazując liczne błędne postanowienia dot. instalacji elektrycznych.

  Problem

  • Temperatura w miejscu zainstalowania urządzenia osiąga wartość 0°C lub mniej

  Dotyczy

  • Pralka ładowana od przodu
  • Pralka ładowana od góry
  • Pralko-suszarki

  Rozwiązanie

  Jeżeli urządzenie jest przechowywane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej niej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

  1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego
  2. Zakręcić zawór wody
  3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża
  4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
  5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

  UWAGA!
  Użytkowanie urządzenia nie jest możliwe, jeśli temperatura pomieszczenia może spaść poniżej 0°C.

  AB Electrolux

  Państwo

   Szwecja

  Siedziba

  Sztokholm, Kungsholmen

  Adres

  Sankt Göransgatan 143, 112 51 Stockholm, Szwecja

  Data założenia

  1910

  Forma prawna

  spółka akcyjna

  Prezes

  Ronnie Leten

  Zatrudnienie

  55 245 osób (2015)[1]

  Giełda

  NASDAQ OMX Exchange Stockholm

  ISIN

  SE0000103814

  Położenie na mapie regionu Sztokholm

  Położenie na mapie Szwecji

  59°20′08″N 18°00′58″E/59, 335556 18, 016111
  Multimedia w Wikimedia Commons
  Strona internetowa

  AB Electrolux – szwedzkie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją sprzętu AGD. Dostawca urządzeń do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych, sprzedając ponad 40 milionów produktów każdego roku do odbiorców w ponad 150 krajach. Producent m. in. pralek, zmywarek, lodówek, odkurzaczy i kuchenek pod markami takimi, jak: Electrolux, AEG, Zanussi, Eureka, Faure oraz Frigidaire.

  W roku 2011 przedsiębiorstwo zanotowało ponad 102 miliardy koron szwedzkich przychodów, przy zatrudnieniu ok. 58 tys. ludzi.

  Electrolux posiada 5 fabryk w Polsce w Siewierzu, Świdnicy, Oławie, Żarowie i Zabrzu.

  Historia[edytuj | edytuj kod]

  Stworzona w 1912 roku pod nazwą Elektrolux w wyniku fuzji Elektromekaniska AB działającej od 1910 roku z Lux AB, powstałą w 1901 roku. Pisownia została zmieniona na Electrolux w roku 1957.

  Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w holding w roku 1928 i rozwijało się aż do lat 70. XX wieku pod przewodnictwem Hansa Werthéna.

  W 1928 roku spółka została wprowadzona na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE), a dwa lata później na Sztokholmską Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie wchodzi w skład indeksu OMX 30 Stockholm.

  Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. http://www. pdf

  Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Oficjalna strona internetowa przedsiębiorstwa

 • Środki ostrożności i informacje o przepisach Electrolux Ews 83210 A

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Electrolux Ews 83210 A

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Electrolux Ews 83210 A