Środki ostrożności przy postępowaniu Dell E153fpc

Aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami postępowanie z Dell E153fpc, należy zachować pewne środki ostrożności. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi i upewnić się, że wszystkie funkcje monitora są włączone i poprawnie ustawione. Należy również zawsze zachować ostrożność podczas przenoszenia lub instalowania sprzętu, aby uniknąć uszkodzenia. Poza tym należy unikać wychylania, przechylania lub narażania monitora na działanie wstrząsów lub wibracji, aby uniknąć uszkodzenia lub awarii. Przy korzystaniu z monitora należy również uważnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, takich jak unikanie przedmiotów metalowych wokół monitora i unikanie dostępu dzieci do monitora.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Dell E153fpc

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2021. 1941 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 26 maja 2022 r.

Art. 11.  [Wymagania wobec pracowników dopuszczanych do pracy przy materiale jądrowym, źródle promieniowania jonizującego, odpadach promieniotwórczych lub wypalonym paliwie jądrowym albo w obiekcie jądrowym]

1. 

Do pracy przy materiale jądrowym, źródle promieniowania jonizującego, odpadach promieniotwórczych lub wypalonym paliwie jądrowym, a także do pracy w obiekcie jądrowym, można dopuścić pracownika, który posiada odpowiednią do stanowiska pracy znajomość wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz niezbędne umiejętności w zakresie określonym przez programy szkoleń, o których mowa w ust. 2.

2. 

Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić prowadzenie wstępnych i okresowych - nie rzadziej niż co 5 lat, a w przypadku obiektów jądrowych w terminach określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji takich obiektów - szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowanym przez siebie programem. Szkoleniem są również objęci pracownicy uczestniczący w transporcie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego.

3. 

Szkolenia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:

1)

ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną;

2)

procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z konkretnym stanowiskiem pracy;

3)

procedury wykonywania czynności roboczych na konkretnym stanowisku pracy;

3a)

informację o zagrożeniach dla zdrowia związanych z pracą wykonywaną na konkretnym stanowisku pracy, powodowanych przez promieniowanie jonizujące;

3b)

informację o znaczeniu, jakie ma spełnianie wymagań prawnych, technicznych, medycznych i organizacyjnych;

3c)

plany postępowania w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz procedury postępowania w takich przypadkach;

4)

informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana działalność;

4a)

w przypadku działalności ze źródłem wysokoaktywnym - szczególne wymogi w zakresie bezpiecznego zarządzania i kontroli źródeł wysokoaktywnych;

5)

w przypadku kobiet - także informację o konieczności niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży oraz informację o ryzyku skażenia promieniotwórczego dziecka karmionego piersią przez matkę, w przypadku gdy istnieje możliwość skażenia promieniotwórczego ciała matki;

6)

w przypadku elektrowni jądrowej - szkolenia przewidujące wykonywanie czynności roboczych na symulatorach rzeczywistych urządzeń jądrowych takiej elektrowni, a w przypadku reaktora badawczego - szkolenia na specjalistycznym oprogramowaniu odwzorowującym urządzenia i działanie reaktora badawczego.

4. 

Kierownik jednostki organizacyjnej - w przypadku wewnętrznej ekipy awaryjnej, a w przypadku zewnętrznej ekipy awaryjnej - osoba kierująca działaniami tej ekipy, zapewnia członkom ekipy awaryjnej, nie rzadziej niż co 2 lata, wstępne i okresowe:

1)

szkolenia, o których mowa w ust. 2, dostosowane do specyfiki pracy ekipy awaryjnej;

2)

szkolenie przygotowujące do działania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, obejmujące w szczególności:

a)

podstawowe zasady ochrony radiologicznej,

b)

informacje o biologicznych skutkach promieniowania jonizującego, w tym zagrożenia dla zdrowia,

c)

informacje o działaniu i obsłudze przyrządów dozymetrycznych,

d)

działania interwencyjne w przypadku zdarzeń radiacyjnych,

e)

podstawowe wielkości i jednostki w dozymetrii promieniowania jonizującego,

f)

sposób i zakres realizacji zadań zgodnie z odpowiednim planem postępowania awaryjnego, obowiązującymi procedurami i instrukcjami,

g)

opis znanych zdarzeń radiacyjnych o istotnym znaczeniu,

h)

kontrolę narażenia pracowników i osób z ogółu ludności,

i)

pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych,

j)

środki ochrony indywidualnej,

k)

podstawowe zasady dekontaminacji osób, terenu i mienia, w tym usuwania skażeń z powierzchni roboczych i sprzętu oraz skażeń osobistych.

5. 

Szczegółowy zakres i formę szkoleń, o których mowa w ust. 4, dostosowuje się do zadań przewidzianych do realizacji przez członka ekipy awaryjnej. Szkolenia te obejmują też ćwiczenia praktyczne, jeżeli są one konieczne dla przygotowania członka ekipy awaryjnej do realizacji przewidzianych dla niego zadań.

6. 

Kierownik jednostki organizacyjnej - w przypadku wewnętrznej ekipy awaryjnej, a w przypadku zewnętrznej ekipy awaryjnej - osoba kierująca działaniami tej ekipy, zapewnia członkom ekipy awaryjnej otrzymywanie regularnie aktualizowanych, w tym niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego, informacji na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z udziałem w pracach ekipy awaryjnej oraz o środkach ochronnych, jakie należy stosować, z uwzględnieniem zakresu zdarzenia radiacyjnego oraz rodzaju działań podejmowanych przez ekipę awaryjną.

7. 

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie szkoleń, o których mowa w ust. 2 i 4, dokumentuje ich realizację, odnotowując:

1)

datę i miejsce szkolenia;

2)

osoby biorące udział w szkoleniu, z podaniem ich imion i nazwisk oraz numerów PESEL, jeżeli je posiadają;

3)

osoby prowadzące szkolenie, z podaniem ich imion i nazwisk;

4)

tematykę i zakres szkolenia;

8. 

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie szkoleń, o których mowa w ust. 2 i 4, przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 7, przez okres nie krótszy niż 6 lat od dnia zakończenia szkolenia.

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
LABORATORIOS CALIER S. A.
C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)
LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona) Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Eres 2, 74 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, koni, psów i kotów

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Bromoheksyna (w postaci bromoheksyny chlorowodorku) 2, 74 mg
Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 0, 70 mg
Propylu parahydroksybenzoesan (E216) 0, 30 mg

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Choroby układu oddechowego charakteryzujące się obecnością dużych ilości wydzieliny w drogach oddechowych, będącej wynikiem nasilonego jej wydzielania lub zwiększenia jej gęstości.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Obrzęk płuc.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www. urpl. gov. pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło, świnia, koń, pies, kot.

8. DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Podawać domięśniowo, raz dziennie w dawce:
Bydło:
50 – 200 kg m. c. podawać 0, 5 mg/kg m. (0, 18 ml preparatu Eres/kg m. ) przez 5 dni.
200 – 500 kg m. podawać 0, 2 – 0, 5 mg/kg m. (0, 073 – 0, 18 ml preparatu Eres/kg m.
Świnie:
5-25 kg m. c., podawać 0, 5 – 1, 0 mg/kg m. (0, 18-0, 36 ml preparatu Eres/kg m.
25 – 100 kg m. c., podawać 0, 5 mg/kg m. ( 0, 18 ml preparatu Eres/kg m.
Powyżej 100 kg m. c., podawać 0, 2 – 0, 5 mg/kg m.
Konie:
50 – 200 kg m. c., podawać 0, 2-0, 5 mg/kg m.
Psy i koty:
0, 5 – 1, 0 mg/kg m. (0, 18 – 0, 36 ml preparatu Eres/kg m.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne świń i krów – zero dni.
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W chorobach układu oddechowego wywoływanych przez bakterie podawać wraz z antybiotykami i/lub z sulfonamidami. W przypadku chorób płuc wywołanych obecnością pasożytów, produkt podawać po 3 dniach od zastosowania produktu przeciwrobaczego.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry przemyć dużą ilością wody.
Po zastosowaniu leku umyć ręce.
Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki)
Bromoheksyna wykazuje bardzo szeroki margines bezpieczeństwa. U psów nie obserwowano efektów toksycznych po podaniu w dawce 4 mg domięśniowo 2 razy dziennie przez 6 tygodni.
Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
05. 2016

15. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:100 ml

Sygn. akt II. Ka 64/21

UZASADNIENIE

J. B. został obwiniony o to, że w okresie od 15 lipca 2020r. do 09 września 2020r., w m. Ś. , gm. B. , nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła, tj. o czyn z art. 77 kw.

Sąd Rejonowy w Olecku wyrokiem z dnia 21. 01. 2021r. w sprawie II. W 736/20 uznał obwinionego J. za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia, które zakwalifikował z art. 77 § 1 kw i na tej podstawie skazał go, zaś na podstawie art. 77 § 1 kw w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400, 00 złotych oraz zwolnił obwinionego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca obwinionego adwokat P. C. zaskarżając wyrok Sądu Rejonowego w Olecku w całości.

Wyrokowi zarzucił:

1.błąd w ustaleniach taktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia mający istotny wpływ na jego treść polegający na błędnym przyjęciu, iż obwiniony swoim działaniem wypełnił wszystkie znamiona zarzuconego mu wykroczenia, w tym, iż nie zachował zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, podczas gdy właściwe ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wskazuje, iż J. zachował te środki ostrożności, które są również zwyczajowo przyjęte w środowisku wiejskim, tj. zabezpieczył pastuchem i ogrodzeniem swoje krowy na pastwisku i nie przyczynił się w jakikolwiek świadomy sposób do ich uwolnienia,

2.błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia mający istotny wpływ na jego treść, polegający na błędnym przyjęciu czasookresu w którym obwiniony J. miał rzekomo dopuścić się przypisanego mu wykroczenia, podczas gdy materiał dowodowy nie potwierdza czasookresu przyjętego przez sąd, a co najwyżej może stanowić o jednym zdarzeniu w jednym dniu,

3.rażącą niewspółmierność kary grzywny orzeczonej wobec J. polegającą na jej zbyt wysokim wymierzeniu, bez należytego uwzględnienia okoliczności przedmiotowej sprawy odnoszących się na korzyść obwinionego, jak i innych czynników odnoszących się do samego obwinionego, w tym bez uwzględnienia znikomego stopnia społecznej szkodliwości zaistniałego czynu oraz braku umyślności i złośliwości w działaniu obwinionego, co sprawia że wymierzona kara nie spełnia swoich celów i nie czyni zadość odczuciu sprawiedliwości będąc rażąco wysoką.

Mając na uwadze powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez: uniewinnienie J. , względnie przy uznaniu obwinionego za winnego - dokonanie zmiany opisu czynu poprzez przyjęcie, iż w dniu 09. 09. 2020r nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła i na zasadzie art. 39 § 1 kw odstąpienie od wymierzenia w/w kary. W przypadku uwzględnienia apelacji wniósł o przyznanie J. zwrotu kosztów obrony za postępowanie przed Sądem I i II instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy obwinionego okazała się zasadna jedynie częściowo, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy zmienił czasookres zarzucanego czynu obwinionemu a w ślad za tym zmniejszył mu orzeczoną karę grzywny.

Sąd Rejonowy ocenił właściwie zebrany w sprawie materiał dowodowy, co skutkowało wydaniem słusznego orzeczenia w zakresie sprawstwa i winy obwinionego co do zarzucanego mu czynu z art. 77 § 1 kw. Ocena materiału dowodowego zaprezentowana w pisemnych motywach wyroku Sądu I instancji korzysta w pełni z ochrony przewidzianej w art. 7 kpk i nie została dokonana wbrew regułom wskazanym w tym przepisie.

Błędne zatem są twierdzenia obrońcy, który wywodzi, że J. zachował środki ostrożności, które są zwyczajowo przyjęte w środowisku wiejskim zabezpieczając pastuchem i ogrodzeniem swoje bydło i nie przyczynił się swoim zachowaniem do ich uwolnienia. Dokumentacja fotograficzna dowodzi, że pastwisko obwinionego, na którym pasły się krowy nie jest w sposób prawidłowy zabezpieczone – na zdjęciach można zauważyć podstarzałe słupki, które z pewnością nie stanowią większej przeszkody do pokonania dla zwierząt gospodarskich. Tym bardziej, że według zeznań pokrzywdzonej zwierzęta notorycznie opuszczały swoje pastwisko przechodząc na jej grunt i nie rzadko niszcząc uprawy.

Czynnością sprawczą określoną w art. 77 § 1 kw jest niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Przez trzymanie zwierzęcia należy rozumieć sytuację, w której sprawca jest w posiadaniu, władztwie nad zwierzęciem. Przez trzymanie należy zatem rozumieć każde fizyczne władztwo nad zwierzęciem, niezależnie od tytułu prawnego (…). Czynność wykonawcza została zatem określona jako zaniechanie. Natomiast pojęcie środków ostrożności obejmuje wszelkie środki, których podejmowanie zapewnia bezpieczne trzymanie zwierzęcia wynikające z zasad wiedzy ogólnej, doświadczenia życiowego, zwyczaju i rozsądku. Są one powszechnie przyjęte przy trzymaniu zwierząt w ogóle (komentarz do art. 77 § 1 kw pod red. Daniluka 2019, wyd. 2/Kulik).

Obwiniony w związku z powtarzającą się sytuacją wychodzenia bydła z jego pastwiska winien był podjąć kroki, które zapobiegłyby podobnym sytuacjom w przyszłości, czego jednakże nie uczynił, a co skutkowało złożeniem przez pokrzywdzoną zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Skoro bowiem dotychczasowy sposób zabezpieczenia pastwiska przed wychodzeniem zwierząt był niewystarczający – winien on był pomyśleć o bardziej skutecznym sposobie zabezpieczenia pastwiska, bądź wzmocnienia dotychczasowego.

Sąd podzielił apelację obrońcy obwinionego częściowo w zakresie przyjęcia innego czasookresu niezachowania przez J. zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Oskarżyciel publiczny we wniosku o ukaranie przyjął w ślad za zeznaniami pokrzywdzonej, że bydło obwinionego wychodziło z pastwiska J. w okresie od 15. 07. 2020r. do 09. wchodząc na grunt B. H. . Sąd Odwoławczy uznając, iż początkowy okres wskazywany we wniosku o ukaranie nie został należycie wykazany dowodami przyjął na korzyść obwinionego krótszy czas, tj. w okresie od 04 sierpnia 2020r. do 09 września 2020r. Sąd przyjął początkową datę 04 sierpnia 2021r. mając na uwadze przede wszystkim, iż na tę datę wskazywała sama pokrzywdzona dopytywana przez Sądem Okręgowym, nadto z tego dnia pochodziła pierwsza dokumentacja fotograficzna dokumentująca wychodzenie zwierząt poza pastwisko J.

Biorąc pod uwagę podniesione powyżej okoliczności oraz argumenty przytoczone przez obrońcę obwinionego Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił apelację. Kierując się dyspozycją art. 437 § 2 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Olecku w ten sposób, że w punkcie I ustalił, iż przypisany obwinionemu czyn został popełniony w okresie od 04. 08. Z powołanych wyżej względów, tj. skrócenia czasookresu niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła przez obwinionego Sąd postanowił także zmniejszyć J. wymierzoną przez Sąd Rejonowy w Olecku karę grzywny z 400, 00 złotych do 200, 00 złotych. W żadnym razie, wbrew twierdzeniom obrońcy, kara 400 złotych grzywny nie nosi znamion rażąco wysokiej i nie ten argument był powodem jej obniżenia, a przyjęcie przez Sąd Okręgowy krótszego okresu nienależytego sprawowania pieczy nad zwierzętami.

Sąd Okręgowy zwolnił obwinionego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze - orzeczenie w tym zakresie oparł o art. 121 kpw w zw. 624;art. 624 § 1)">art. 624 § 1 kpk.

Sędzia Ryszard Filipow

Środki ostrożności przy postępowaniu Dell E153fpc

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Dell E153fpc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Dell E153fpc