Biuletyn Obsługi Technicznej Cac Bdp Bw4rah 245

Biuletyn Obsługi Technicznej Cac Bdp Bw4rah 245 jest specjalnym dokumentem technicznym, który zawiera informacje na temat usług i produktów oferowanych przez Cac. Biuletyn zawiera wszystkie niezbędne informacje, takie jak wersje oprogramowania, przeglądy, zalecenia dotyczące konserwacji, instrukcje użytkowania i inne informacje techniczne. Biuletyn jest dostępny w wersji elektronicznej i papierowej, dzięki czemu można go łatwo uzyskać i przeglądać. Jest to kluczowy element utrzymania bezpieczeństwa systemu i jakości usług, dlatego ważne jest, aby stale go aktualizować.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Obsługi Technicznej Cac Bdp Bw4rah 245

Dokument archiwalny

Kraków dnia 2. 10. 2007 r.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

.............................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

termin składania dokumentów: do dnia 17.

I. Wymagania obligatoryjne

a)obywatelstwo polskie

b)ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych

c)wykształcenie wyższe

d)osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie

e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

II. Wymagania faktyczne

a))umiejętność kierowania zespołem osób, komunikatywność

b)co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach budżetowych w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach  kierowniczych

c)znajomość ustawy o finansach publicznych

d)znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

e)znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej

f)znajomość przepisów dotyczących standaryzacji Domów Pomocy Społecznej

g)umiejętność obsługi komputera dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz znajomość programu komputerowego w zakresie gospodarki inwentarzowej.

h)umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami DPS-u.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a)nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Domu i przyległego terenu oraz wszystkich urządzeń na odpowiednim poziomie sprawności technicznej

b)zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników Domu poprzez właściwą organizację pracy: w warsztatach, w pralni, w transporcie, w magazynie i ogrodzie

c)nadzór nad gospodarką inwentarzową

d)odpowiedzialność za realizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

e) sprawowanie opieki nad budynkiem DPS

f)sporządzanie i przekazanie zakresów czynności podległych pracowników do kadr

g)opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu działania Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

h) odpowiedzialność za realizację wydatków dotyczących zadań w Dziale Administracyjno Gospodarczym i Obsługi Technicznej

i)opracowywanie planu remontów bieżących

j)opracowywanie planów inwestycyjnych naszego Domu

k)prowadzenie niezbędnej dokumentacji, obowiązującej w Dziale Administracyjno Gospodarczym i Obsługi Technicznej

l)prowadzenie szkoleń instruktażowych dla podległych pracowników

ł)organizowanie przetargów na dostawę artykułów żywnościowych, chemii gospodarczej, leków, robót budowlanych i innych zleceń dotyczących zaopatrzenia

m)zawieranie umów z kontrahentami Domu zgodnie z przepisami

IV. Warunki pracy

a) wymiar czasu pracy: pełny etat

b)wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od  1582, 60 zł do 2042, 60 zł

c)inne dodatki zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 02. 08. 2005 r. Dz. U. 146, poz. 1222 z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d)pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony, z możliwością zawarcia

w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

V. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV)

b)list motywacyjny

c)dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopia dyplomu do wglądu oryginał

d)zaświadczenie lekarskie

e)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)dokument stwierdzający tożsamość

g) oświadczenie o niekaralności

h)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i)świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy

V. Metody selekcji kandydatów

a)sprawdzian wiedzy ustny

b)rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25, pocztą na adres DPS z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

w terminie do 17. 2007 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do DPS..

O terminie przeprowadzenia sprawdzianu i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. /www. dpspraska. webpark pl/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Zatwierdzam

mgr inż. Stefan Skrzyński

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej 30-329 Kraków ul. Praska 25

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stefan Skrzyński dyrektor

Osoba publikująca: Redakcja BIP

Audéo™ Lumity

Aplikacje

Akcesoria

Audéo Fit™

Audéo Life

Virto™ Paradise

CROS Paradise

Naída™ Paradise

Audéo™ Paradise

Sky™ Marvel

Audéo™ Marvel

Bolero™ Marvel

Naída™ Marvel

Naída™ Link M

Sky™ Link M

Vitus™ Vitus+™

Roger Focus II

Produkty poprzedniej generacji

 • Audéo B
 • Audéo V
 • Virto V
 • Virto M
 • Virto B
 • Baseo Q i Tao Q
 • Sky B
 • Sky V
 • Naida V
 • Bolero B
 • Bolero V
 • CROS II
 • Starsze produkty
 • Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji użytkowania są dostępne na życzenie. W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak, a taki egzemplarz zostanie przesłany. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe

  Elegancki biuletyn pozwoli nie tylko informować bieżących czytelników, ale również przyciągnąć nowych.

  Chcesz złożyć nowy biuletyn lub ulepszyć bieżący? Wypróbuj szablon biuletynu firmy Microsoft. Te bezpłatne, piękne i wysoce dostosowywalne szablony biuletynów ulepszą Twoją korespondencję — niezależnie od tego, czy kierujesz ją do klientów, czy do członków rodziny.

  Szablony biuletynów są dostępne w wersjach dotyczących konkretnego typu usług i organizacji, na przykład szablony biuletynów dla przedsiębiorstw opracowujących oprogramowanie, firm naprawczych, studiów mody, usług finansowych, szkół i organizacji niedochodowych. Zadbaj o podtrzymanie kontaktu z wcześniejszymi i bieżącymi klientami, dołączając szablon biuletynu do miesięcznego lub dwumiesięcznego planu marketingowego.

  W przypadku rodziny i znajomych rozsianych po całym kraju lub świecie szablony biuletynów doskonale sprawdzają się do informowania wszystkich o naszych najnowszych osiągnięciach i przygodach.

  Szablony biuletynów programu Word są bardzo przyjazne dla użytkowników i przewidziano w nich miejsce na artykuły, zdjęcia oraz inne ciekawe pozycje. Wybierz szablon biuletynu, aby łatwo uatrakcyjnić swój biuletyn i poszerzać grono czytelników — miesiąc po miesiącu.

  Biuletyn Obsługi Technicznej Cac Bdp Bw4rah 245

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Obsługi Technicznej Cac Bdp Bw4rah 245

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn Obsługi Technicznej Cac Bdp Bw4rah 245