Deklaracja zgodności Haier Hr 133ae A

Haier HR 133AE A to klimatyzator przeznaczony do użytku domowego, który został zaprojektowany zgodnie z zasadami zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi efektywności energetycznej. Urządzenie posiada wiele funkcji, które pozwalają na optymalizację jego działania, w tym tryby oszczędzania energii, automatyczne wyłączanie, ochronę przed zimnem, a także zaawansowaną kontrolę komfortu. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu energii, które jest jednym z najważniejszych aspektów ochrony środowiska. Dzięki temu urządzenie jest wyjątkowo efektywne w porównaniu do innych produktów tego typu. Deklaracja zgodności Haier HR 133AE A jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej producenta, dzięki czemu można dokładnie zapoznać się z wszystkimi jego funkcjami.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Haier Hr 133ae A

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

2 min czytania

Deklaracji zgodności to oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu (przyrządu pomiarowego).

shutterstock 688690210|Foto:{{author}}

Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

- deklaracja zgodności WE

- deklaracja zgodności UE

- deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych

- deklaracja właściwości użytkowych DWU

- krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nieobowiązujący)

- krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia, które stanowią tak zwane przepisy zasadnicze. Wystawienie deklaracji zgodności WE pozwala producentowi na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób, co w efekcie pozwala na legalne wprowadzenie wyrobu do obrotu lub do użytku. Deklaracja zgodności WE jest dokumentem charakterystycznym na przykład dla dyrektywy:

  1. maszynowej MD 2006/42/WE,
  2. aktywnych implantów medycznych 90/385/EWG wraz z uaktualnieniami,
  3. urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE,
  4. produktów do in vitro 98/79/WE,
  5. medycznej 93/42/EWG wraz z uaktualnieniami,
  6. zabawek 2009/48/WE.

Standardowe elementy deklaracji zgodności WE:

● napis: DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE,

● data wydania,

● opis wyrobu umożliwiający jednoznaczną identyfikację: nazwa, typ, model,

● adres producenta, adres upoważnionego przedstawiciela,

● odwołanie do przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia)

● odwołanie do przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane)

● musi być zdeklarowana zgodność

● odwołanie do działań jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procesie certyfikacji

● podpis osoby reprezentującej firmę (właściciel, lub reprezentacja określona w KRS)

Deklaracja właściwości użytkowych DWU

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP) od 1 lipca 2013 roku zastąpiła deklarację zgodności WE dla wyrobów budowlanych. Cała zmiana wyżej wymienionych dokumentów poparta była zmianą dyrektywy 89/106/EWG wraz z uaktualnieniami, zwanej dyrektywą CPD na rozporządzenie 305/2011 zwane rozporządzeniem CPR.

Na chwilę obecną jedyny dobry wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się w rozporządzeniu 574/2014 i zawiera:

● tytuł: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH,

● numer dokumentu,

● niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,

● zamierzone zastosowanie,

● dane producenta producent,

● upoważniony przedstawiciel,

● system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,

● odniesienie do normy zharmonizowanej,

● informacja o jednostce lub jednostkach notyfikowanych – jeśli koniczne,

● odwołanie do europejskiego dokumentu oceny – jeśli koniczne,

● odwołanie do europejskiej oceny technicznej – jeśli konieczne,

● jednostka ds. oceny technicznej

● jednostka lub jednostki notyfikowane

● deklarowane właściwości użytkowe – tabela,

● odpowiednią dokumentację techniczną lub specjalną dokumentacją techniczną,

● zapis: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

● w imieniu producenta podpisał,

● Data

Certyfikat zgodności CE

Certyfikat zgodności (dawna nazwa dokumentu certyfikat zgodności WE) to dokument, który może być wystawiony tylko przez jednostkę notyfikowaną w działaniach związanych z oceną zgodności. Certyfikat zgodności wydaje jednostka notyfikowana realizując procedurę oceny zgodności zgodnie z modułem F (F1) lub G. Można powiedzieć, że w przypadku większości wyrobów certyfikat zgodności w ogóle nie będzie musiał być wystawiony, a znak CE będzie mógł być bez przeszkód naniesiony. Ostateczny klient musi otrzymać od producenta / upoważnionego przedstawiciela / dystrybutora lub importera deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE/UE / deklarację właściwości użytkowych wraz z oznakowaniem CE. Certyfikat zgodności jest częścią dokumentacji i nie musi być dostarczony klientowi. Certyfikat zgodności mogą skontrolować organy nadzoru rynku.

Przypomina się, że ocena zgodności to w skrócie proces mający na celu badania wyrobu oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wystawienia deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE/UE / deklaracji właściwości użytkowych i naniesienia znaku CE na wyrobie.

Na dokumentację składa się zwykła dokumentacja techniczna (rysunki, schematy, obliczenia), badania, udowodnienie formalno-prawne zgodności z przepisami zasadniczymi, udowodnienie formalno-prawne zgodności z przepisami szczegółowymi, analizy ryzyka, zakładowa kontrola produkcji, instrukcje, oznakowania, oraz deklaracja.

Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. definiuje deklarację zgodności jako oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. W przypadku gdy deklarację zgodności sporządzono w innym języku niż język polski producent lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer powinien deklarację tę przetłumaczyć na język polski, o ile wyrób jest przeznaczony do używania lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań sprzętu elektrycznego wynika, że producent sporządza pisemną deklarację zgodności dla modelu wyrobu i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres 10 lat po wprowadzeniu sprzętu elektrycznego do obrotu. Deklaracja zgodności identyfikuje sprzęt elektryczny, dla którego została sporządzona.

Zgodnie z załacznikiem nr 2 do rozporządzenia, deklaracja zgodności powinna zawierać:

*1) Producent może, ale nie musi nadawać numeru deklaracji zgodności. 

Deklaracja zgodności Haier Hr 133ae A

Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Haier Hr 133ae A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Haier Hr 133ae A