Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Fah08en1t

Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire FAH08EN1T jest idealnym dodatkiem do Twojego systemu chłodzenia i ogrzewania. Instrukcja instalacji jest szczegółowo opisana i łatwa do przestrzegania. Ponadto instrukcja zawiera wskazówki dotyczące wymiany filtra, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Instrukcja ma również wskazówki dotyczące instalacji i konserwacji urządzenia, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konserwacji urządzenia, a także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire FAH08EN1T jest łatwa do zainstalowania i zawiera wszystko, czego potrzeba, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Fah08en1t

Dodatek węglowy podobnie jako dodatek osłonowy, wypłacany jest „na rękę” gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Gospodarstwa domowe będą miały czas na złożenie wniosku do 30 listopada 2022 r., a gmina maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia komorniczego. Podobnie jak przy dodatku osłonowym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w rozporządzeniu, a gminy nie będą musiały wydać decyzji administracyjnej. Przepisy nie przewidują żadnych kryteriów dochodowych Weryfikacja wniosków zajmują się gminy. Więcej o warunkach i procedurze otrzymania dodatku węglowego w tekście:  Jeden dodatek węglowy na jeden adres

Wsparcie linii kredytowych

Ustawa przewiduje ponadto, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki będą przeznaczone na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi. Ma to zagwarantować ciągłość dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł.

Posłowie zgodzili się na przyjęcie poprawek Senatu dotyczących gwarancji i linii kredytowych udzielanych przez BGK przedsiębiorstwom energetycznym. Jedna z nich przewiduje możliwość umorzenia w całości lub części – na wniosek ministra finansów – wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym.

Nowe przepisy przewidują, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11, 5 mld zł, a źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF, z NBP będzie pochodziło ok. 9, 5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. teraz ustawa ma trafić do podpisu prezydenta.

Czytaj też: Dodatek osłonowy – nowe wyzwanie dla ośrodków pomocy społecznej >>>

Czytaj także: Taniego węgla z importu nie będzie. Rekompensaty trafią do spółek skarbu państwa>>

Ustawa zastąpiła ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, która weszła w życie 28 lipca. Pozwalała ona odbiorcom indywidualnym, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom kupić węgiel w cenie regulowanej 996, 60 zł za tonę, ale nie więcej niż 3 tony.

Dodatek osłonowy jest od stycznia

Gospodarstwa domowe wciąż jeszcze mogą korzystać z pierwszego dodatku osłonowego. Według obowiązującej od 4 stycznia br. ustawy, wsparcie obejmie blisko 6, 8 mln gospodarstw domowych, prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce. Na ten cel rząd przeznaczył 4, 7 mld zł.

Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (a później obowiązuje zasada złotówkę za złotówkę aż do kwoty 20 zł, najmniejszej wartości dodatku). W zależności od wielkości gospodarstwa domowego wynosi od 400 zł (jednoosobowe) do 1150 zł (co najmniej sześcioosobowe). W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowym.

Takie źródło ogrzewania musi być jednak zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. I wtedy po spełnieniu kryterium dochodowego dodatek wynosi od 500 zł (dla gospodarstwa domowego jednoosobowego) do 1437, 50 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób). Dodatek wypłacany jest przez cały rok, ale ostatni wniosek należy zgłosić do 31 października. Więcej o dodatku osłonowym: Dodatek osłonowy - kto nie otrzymał według dochodu za 2021 rok, może wniosek złożyć ponownie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Wniosek o dofinansowanie do gazu należy złożyć na formularzu zgodnym z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Jak go wypełnić?

Jak wypełnić wniosek o dodatek gazowy – instrukcja krok po kroku

Krok 1. Dane osobowe

W pierwszej kolejności wpisz informację do kogo kierujesz wniosek. Dodatek do gazu wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o tą dopłatę. I to do nich, wraz z nazwą urzędu, należy kierować ten formularz.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - organ

Instrukcja krok po kroku

INFOR

Krok 2. CZĘŚĆ I

Następnie uzupełnij swoje dane osobowe. Wpisz kolejno drukowanymi literami: swoje imię (jeśli posiadasz dwa uzupełnij dwa), nazwisko, obywatelstwo, a także numer PESEL.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - dane wnioskodawcy

Pozycja numer 5 przeznaczona jest do wypełnienia przez obcokrajowców. Osoby, które mają nadany numer PESEL nie muszą podawać serii i numeru dokumentu tożsamości. Jeśli jesteś obcokrajowcem, któremu przysługuje ten dodatek, i nie posiadasz numeru PESEL, wpisz serię i numer dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość.

Jak wypełnić dodatek do gazu - dokument tożsamości

Obcokrajowcom posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce i przebywającym na jej terenie również przysługuje dofinansowanie do gazu.

Krok 3. Adres i miejsce zamieszkania

W kolej części zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych dotyczących twojego miejsca zamieszkania. Wpisz nazwę gminy, czy też dzielnicy miasta, którą zamieszkujesz, a następnie podaj dokładny adres. Nie ma znaczenia twój adres zameldowania ani to, czy jesteś właścicielem danej nieruchomości, czy ją zamieszkujesz na innej podstawie prawnej. Ważny jest adres zamieszkania na dzień złożenia wniosku. Pozycja nr 06 i 07, czyli numer telefonu i adres poczty elektronicznej nie są obowiązkowe. Nie musisz ich wpisywać.

Jeśli chcesz zostać powiadomiony o przyznanym Ci dodatku węglowym drogą elektroniczną podaj swój adres e_mail. Nie jest to część obowiązkowa, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od przekazania takiej decyzji.

Krok 4. Forma wypłaty [przelew na rachunek bankowy bądź gotówka]

Tą część wypełnij, jeśli chcesz otrzymać dopłatę do gazu na rachunek bankowy. Nie jest to jedyna forma. Możesz go otrzymać również w formie gotówki „do ręki”. Jeśli chcesz świadczenie otrzymać w gotówce, pozostaw to miejsce niewypełnione. Dla pewności możesz je również przekreślić poziomą kreską.

Jeśli wybierasz wypłatę świadczenia na rachunek bankowy wpisz najpierw numer składający się z 26 cyfr imię i nazwisko jego posiadacza.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - sposób wypłaty pieniędzy

Krok 5. Dane członków gospodarstwa domowego

W drugiej części zostaniesz poproszony o zadeklarowanie liczby osób twojego gospodarstwa domowego. Jeśli prowadzisz je samodzielnie - zaznacz znakiem X bądź V „jednoosobowe”. Jeśli liczy ono więcej niż jedną osobę - wpisz X bądź V w drugim okienku i podaj dokładną liczbę osób, uwzględniając w niej siebie.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - liczba członków gospodarstwa

W kolejnej części uzupełnij dane wszystkich pozostałych członków twojego gospodarstwa domowego. Jeśli liczy ono więcej niż sześć osób, dane pozostałych wpisz na drugim formularzu. Serię i numer dokumentu tożsamości uzupełnij tylko, jeśli członek twojego gospodarstwa domowego nie posiada numeru PESEL.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - dane członków gospodarstwa

Pamiętaj, że dodatek do gazu przysługuje w myśl zasady „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem wszystkie osoby zamieszkujące pod tym samym adresem otrzymają tylko jeden dodatek do gazu, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy samodzielne gospodarstwo domowe.

W przypadku, gdy wniosek złoży kilka osób z tego samego gospodarstwa domowego świadczenie zostanie przyznane pierwszej osobie, która złożyła wniosek. Pozostałe zostaną odrzucone.

Krok 6. Główne źródła ogrzewania domu

Następnie w formularzu zaznacz jedno – główne, źródło ogrzewania gazowego.

Dodatek do gazu przysługuje Ci tylko, jeśli do dnia 11 sierpnia 2022 roku została złożona deklaracja do CEEB o źródłach ogrzewania w twoim budynku – w przypadku starszych źródeł ciepła. Data graniczna nie ma znaczenia, jeśli to źródło ciepła zgłoszono po raz pierwszy. Przy czym nieistotne jest kto składał deklarację – obowiązek ten spoczywał bowiem na właścicielu nieruchomości. Jeśli jesteś najemcą, bądź użytkownikiem i nie składałeś jej, a zrobił to właściciel, to ty masz prawo do dodatku węglowego. Zweryfikuj jednak, czy została ona przekazana. Możesz to zrobić pod adresem:

https://www. pl/aktualnosc/sprawdz-swoja-deklaracje-ceeb-nowa-e-usluga

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - główne źródło ogrzewania

Krok 7. Rodzaj wykorzystywanego paliwa

W tej części przekaż informację o paliwie, którym zasilane jest główne źródło ciepła w twoim domostwie. W przypadku dodatku do gazu zaznacz czwartą pozycję – gaz skroplony LPG. Ustawodawca gaz skroplony LPG definiuje jako mieszkankę propanu i butanu. Świadczenie to nie przysługuje na gaz ziemny i gaz z tzw. butli gazowych.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - rodzaj paliwa

Krok 8. Oświadczenie o podaniu prawdziwych danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej

W ostatniej części znajdują się oświadczenia. Złożenie podpisu na wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń. Deklarujesz, że wszystkie wymienione w niniejszym wniosku są członkami twojego gospodarstwa domowego, że nie wnioskowałeś o dodatek węglowy oraz, że wszystkie podane tu informacje są zgodne z prawdą.

Nie zapomnij złożyć odręcznego podpisu na formularzu. Możesz również każdą stronę opatrzeć parafą – nie jest to jednak warunek konieczny.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - oświadczenia

Ważne! Jeśli korzystasz z lokalnej sieci ciepłowniczej dołącz do wniosku oświadczenie właściciela lub zarządy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji budynków.

Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu?

Wypełniony wniosek o dopłatę do gazu możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście, wysłać pocztą nadając list polecony, bądź wysłać przez Internet. Do tego ostatniego potrzebujesz konto na ePUAP oraz profil zaufany

Jak wysłać wniosek o dodatek do gazu przez Internet?

Możesz to zrobić tylko w jedne sposób. Mianowicie wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek załącz do pisma skierowanego do urzędu przez ePUAP. Możesz to zrobić przez stronę internetową:

https://epuap. pl/wps/portal

Nie ma do tego dedykowanej zakładki, przez którą możesz to zrobić bezpośrednio wypełniając tam aktywny wniosek. Może zostać przesłany tylko w formie załącznika do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego".

Tu znajdziesz pełną instrukcję wysyłki wniosku o dodatek do gazu przez ePUAP >>>>>

Wniosek o dodatek do gazu do pobrania:

A także:

Rząd uważa, że gminy dysponują narzędziami, które dają możliwość weryfikacji wniosków o dodatek na węgiel. Obliguje też gminy, aby taką weryfikacje podjęły. Urzędnicy skontrolują ilość faktycznych gospodarstw domowych pod podanym adresem, mogą też zarządać okazania deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 • Dodatek węglowy 2022 - dla kogo? Wniosek możesz złożyć osobiście lub online! Kiedy wypłata 3000 zł?

Co sprawdzi gmina we wniosku o dodatek węglowy?

Urzędnicy dostali kolejne instrukcje weryfikacji wniosków o dodatek węglowy. Powodem masowe wykorzystywanie przez Polaków luki w ustawie o dodatek węglowy i nagłe mnożenie się gospodarstw domowych. Ministerstwo zapowiedziało uszczelnienie przepisów, a póki co wysłało do samorządów poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego. Część poradnika poświęcona jest temu, jak urzędy mają weryfikować wnioski o dodatek.

Weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego gmina może sprawdzić wszystkie informacje, które znajdują się w zasobach gminy. Rozpatrując wniosek o dodatek, gmina może brać pod uwagę m. in. informacje zebrane w:

 • dodatku osłonowym;
 • świadczeniach socjalnych np. zasiłkach stałych, okresowych, świadczeń 500+;
 • deklaracji dotyczących wywozu odpadów;
 • innych dostępnych dokumentów, np. dokumentów skarbowych.
 • Dodatkowo, w przypadku wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Przykładowo, może być to być deklaracja podatkowa, umowa najmu, orzeczenie o rozwodzie czy separacji.

  W razie wątpliwości urzędnicy zawsze mogą wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

  Pamiętajmy, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o dodatek węglowy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Teraz gminy dostały instrukcję, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie nawet organów ścigania.

  Kary mają dotyczyć również gminy. W poradniku ministerstwa czytamy: "zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".

  Weryfikacja zgłoszenia do CEEB

  Gminy mają obowiązek weryfikacji wpisu/zgłoszenia do CEEB oraz prawdziwości danych dotyczących źródeł ogrzewania.

  Zarówno gminy, jak i ośrodki pomocy społecznej, mają prawo do weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy (zgodnie z art. 15 oraz art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym).

  Każdy z tych urzędów w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 • Deklaracje źródeł ciepła są masowo zmieniane. GUNB ostrzega!
 • Gmina zażąda dodatkowych informacji

  W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, braku podpisu lub niezałączenia wymaganych dokumentów, gmina ma prawo do wezwania wnioskodawcy do jego poprawienia (w ciągu 14 dni) bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w terminie od 14 do 30 dni).

  Jeśli nie stawimy się na wezwanie nasz wniosek zostanie odrzucony.

  Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 35 § 3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

  Do załatwiania indywidualnych spraw administracji publicznej upoważnione mogą zostać m. inne jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej). Zgodnie z art. 2 ustawy o dodatku węglowym wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić m. kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia spraw związanych z dodatkiem węglowym, w tym do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.

  Czy dostaniemy decyzję o przyznaniu dodatku węglowego?

  Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Jednak odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, już jej wymaga.

  Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Fah08en1t

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Fah08en1t

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Fah08en1t