Dokumentacja podstawowa Cal Flame Mc890

Cal Flame MC890 to wysoce wydajna, wielozadaniowa drukarka dokumentacja podstawowa do zastosowania w złożonych systemach drukowania. Jest zaprojektowana z myślą o zwiększaniu wydajności i wygody użytkowania. Drukarka jest wyposażona w wiele funkcji, w tym wbudowane oprogramowanie, które pozwala na bezproblemowe drukowanie dokumentów o różnej wielkości i formatach. Dodatkowo, drukarka jest wyposażona w wielokrotnie nagradzaną technologię druku, która zapewnia wyraźny i szybki druk. Ponadto, drukarka ma zintegrowany podajnik papieru, który pozwala na łatwe i szybkie wymiany papieru. Co więcej, drukarka jest wyposażona w szybki interfejs USB, co pozwala na szybkie połączenie z komputerem. Wreszcie, drukarka zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania kolorami i jakością druku, aby zapewnić doskonałe rezultaty.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Cal Flame Mc890

Dokumentacja techniczna jest to zespół dokumentów zawierający niezbędne dane techniczne, które umożliwiają wykonanie określonego przedmiotu (wyrobu, budowli, instalacji itp. ). Zakres dokumentacji i jej skład jest uzależniony od przeznaczenia.

Dokumentacja techniczna budowlana obejmuje opis techniczny danej budowli, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów itp. Zawarte są w niej również rysunki orientacyjne i sytuacyjne. Dokumentacja techniczna urządzeń sanitarnych jest podobna do dokumentacji budowlanej.

Ogólnie w budownictwie występują dwa rodzaje dokumentacji:

– prawna,

– techniczna.

Dokumentacja prawna

Do dokumentacji prawnej zaliczamy lokalizację ogólną i lokalizację szczegółową. Lokalizacja ogólna to stwierdzenie potrzeby danej inwestycji na danym terenie, natomiast lokalizacja szczegółowa określa dokładnie, w którym miejscu ma stanąć dany obiekt budowlany, inaczej jest to akt stwierdzający prawa do terenu, na którym ma stanąć obiekt. Do

dokumentacji prawnej zaliczamy również wszystkie uzgodnienia z dostawcami, np. : wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna jest to zespół obliczeń i projektów, na podstawie którego wykonuje się dany budynek, instalację, maszynę, itp. Do dokumentacji technicznej załącza się kosztorys. Dokumentację techniczną budowlaną wykonuje się w dwóch etapach:

– etap pierwszy – założenia techniczno-ekonomiczne,

– etap drugi – projekt techniczny.

Założenia techniczno-ekonomiczne podają ogólną koncepcję rozwiązania bez ustalania szczegółów. W projekcie technicznym rysuje się otwory okienne, drzwiowe, podaje się również wszystkie wymiary. Do projektu technicznego dołącza się obliczenia, z których wynikają wymiary poszczególnych konstrukcji przyjętych w projekcie.

W skład dokumentacji technicznej wchodzą:

– karta tytułowa,

– opis techniczny,

– obliczenia,

– plan orientacyjny,

– plan sytuacyjny,

– rysunki,

– kosztorys,

– zestawienie materiałów.

Karta tytułowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy, kto

wykonał, nazwę biura projektów lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby

zatwierdzającej dokumentację.

Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczące projektu. Na przykład przy

projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Obliczenia stanowią bardzo ważną część dokumentacji technicznej. Błędne obliczenia

bardzo łatwo mogą spowodować katastrofę budowlaną, błędnie obliczony projekt instalacji

ogrzewania centralnego może być przyczyną np. niedogrzewania pomieszczeń. Obliczenia

wykonuje się na podstawie wzorów zawartych w odpowiednich normach.

Plan orientacyjny określa położenie działki, na której ma być budowany projektowany

obiekt. Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu zagospodarowania terenu

czy osiedla w podziałce nie mniejszej niż 1:25000. Orientację północną zaznacza się strzałką,

określającą kierunek północny (rys. 1).

Rys. 1 Rysunek planu orientacyjnego

Plan sytuacyjny określa dokładniej w porównaniu z rysunkiem orientacyjnym położenie (lokalizację) obiektu; na tych rysunkach podaje się kierunek przebiegu sieci i jej rodzaj;uwzględnia się również sieć istniejącą i projektowaną (rys. 2). pl/upload/image/doku2. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rysunki są potrzebne do wykonania danego elementu budynku, instalacji, itp.

W zależności od przeznaczenia projektowanego przedmiotu liczba rysunków oraz ich rodzaj będą różne. W dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych i sanitarnych znajdują się rysunki obrazujące rzuty kondygnacji, rozwinięcia instalacji oraz rysunki szczegółowe.

Instalacyjne rysunki szczegółowe obejmują części urządzeń lub urządzenia bardziej skomplikowane, których wykonanie na zasadach rysunków przedstawiających rzuty czy rozwinięcia byłoby niemożliwe; wykonuje się je z zachowaniem odpowiedniej podziałki.

Kosztorys zawiera: zestawienie robót przewidzianych do wykonania, ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowe oraz całkowity koszt obiektu.

W zestawieniu materiałów wyszczególnia się wszystkie potrzebne do wykonania robót materiały objęte kosztorysem i projektem. Zestawienie obejmuje materiały zasadnicze i pomocnicze. Ilość materiałów zasadniczych podaje się na podstawie projektu technicznego, natomiast ilość materiałów pomocniczych – na podstawie tabel, normatywów lub orientacyjnie.

Złożona dokumentacja przygotowywana przed rozpoczęciem badania klinicznego, a także ta prowadzona w trakcie jego trwania, pozwala na prawidłową ocenę prowadzenia danego badania, a także jakości otrzymywanych danych. Wszystkie dokumenty służą potwierdzeniu zgodności działania osób zaangażowanych w badanie tj. : badacza, sponsora oraz osób monitorujących zgodnie z zasadami GCP.

Podstawową dokumentację badania klinicznego dzieli się na 3 główne kategorie(w zależności od czasu w jakim dokumenty są stworzone) na:

 1. dokumentację powstałą przed rozpoczęciem badania klinicznego
 2. dokumentację powstałą w czasie prowadzenia badania klinicznego
 3. dokumentacje opracowaną po zakończeniu lub przerwaniu badania klinicznego [10].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) podstawowa dokumentacja badania klinicznego obejmuje:


 1. dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego, określone w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, zwanej dalej „ustawą”;
 2. dokumenty dotyczące zmian wprowadzonych w badaniu klinicznym, o których mowa w art. 4 i 5 oraz w art. 45 ustawy; 
 3. pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego i pozwolenie na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy; 
 4. korespondencję z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i z innymi właściwymi organami, dotyczącą prowadzonego badania klinicznego; 
 5. uzgodnienia dotyczące prowadzenia badania klinicznego pomiędzy głównymi badaczami klinicznymi, koordynatorem badania klinicznego i sponsorem; 
 6. dane kontaktowe monitorującego badanie kliniczne i kopie sporządzonych przez niego sprawozdań; 
 7. sprawozdanie końcowe z wykonania badania klinicznego. 
 8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać weryfikację sposobu prowadzenia badania klinicznego, a także ocenę jakości uzyskanych danych klinicznych. 
 9. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w sposób uporządkowany i uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym”. [1], [9].


Protokół badania

Podstawowym dokumentem w badaniu klinicznym jest tzw. protokół badania. To właśnie w nik określone sa podstawy teoretyczne prowadzonego badania klinicznego, cel badania, plan prowadzenia badania, a także ocena skuteczności i bezpieczeństwa. Dodatkowo, w protokole badania umieszcza się analizę statystyczną, oraz związane z nim zagadnienia etyczne. Wszystkie założenia prowadzenia badania klinicznego muszą być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Prawidłowo przygotowany protokół badania powinien zawierać następujące elementy:

 • informacje ogólne o badaniu
 • podstawy teoretyczne
 • cel i plan badania
 • dobór uczestników do badania, a także zasady ich włączania
 • leczenie/metody/rodzaje badań prowadzone w trakcie badania
 • ocenę bezpieczeństwa i skuteczności badania(zagadnienia statystyczne i etyczne)
 • metody i źródła finansowania badania, ubezpieczenie w przypadku zdarzeń niepożądanych oraz zasady publikacji danych zebranych w trakcie trwania danego badania

ICF- Formularz Świadomej Zgody oraz informacja dla pacjenta

Dokument ten przygotowywany jest przez Badacza badania klinicznego zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej. Zazwyczaj jest to jeden dokument, który zawiera zarówno dane identyfikujące Sponsora badania, jak i protokół badania oraz uczestników badania. ICF podpisywany jest i datowany własnoręcznie przez Badacza i uczestnika badania.

Formularz Informacji dla Pacjenta powinien zawierać następujące elementy:

 1. Numer wersji oraz datę sporządzenia dokumentu umieszczone na każdej stronie
 2. Opis charakteru badania i jego cel, a także opis leczenia stosowanego w badaniu i zasadach doboru losowego
 3. Opis procedur medycznych, prawa i obowiązki uczestnika badania, opis ryzyka i korzyści 
 4. Opis alternatywnych metod leczenia
 5. Opis powodów, dla których badanie może zostać zawieszone, przerwane lub przedwcześnie zakończone
 6. Informacje dotyczące ubezpieczenia, informacje o poufności danych, informacje kontaktowe do osób w celu uzyskania dodatkowych informacji nt. badania, zgłaszania ewentualnych szkód, itp.

Komisja Bioetyczna „wyraża swoją opinię o projekcie eksperymentu medycznego, w drodze uchwały, przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności projektu”, a także „wydaje opinie dotyczące badań klinicznych, jeżeli inne ustawy tak stanowią, w zakresie określonym w tych ustawach”. [2].

Dokumenty składane do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) m. in:

 1. Wniosek do Prezesa Urzędu o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego/do Komisji Bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego
 2. Broszura Badacza 
 3. Karta obserwacji klinicznej – CRF
 4. Potwierdzenie nadania numeru EudraCT

Dokumenty składane do właściwej Komisji Bioetycznej (KB) m. in. :

 1. Wniosek do KB o uzyskanie pozytywnej opinii na prowadzenie badania klinicznego
 2. Protokół badania klinicznego i jego streszczenie
 3. Informację dla pacjenta i formularz Świadomej Zgody
 4. CRF- wzór karty obserwacji klinicznej

CRF (Case Report Form- karta obserwacji klinicznej w formie papierowej lub elektronicznej) służy do zapisywania wymaganych w protokole badania informacji dotyczących uczestnika badania, co następnie raportowane jest (w formie CRF) sponsorowi. Aktualnie na rynku dostępne są już elektroniczne formy CRFów, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie wielu błędów i pomyłek, które zdarzają się w trakcie ręcznego wypełniania długich formularzy w formie papierowej [3], [4].

Informacje zawarte w Karcie Obserwacji Klinicznej i przekazywane Sponsorowi powinny być: dokładne, kompletne, aktualne i czytelne, a także zgodne z danymi w dokumentacji źródłowej (np. historie choroby, oryginalne wydruki w wynikami badań dodatkowych itp. )


Formy Karty Obserwacji Klinicznej:

 1. e-CRF - Karta Obserwacji Klinicznej jest komputerową bazą danych dostępną dla badacza na laptopie lub na stronie internetowej
 2. papierowe” Karty Obserwacji Klinicznej - drukowane zwykle na samokopiującym papierze. Oryginały stron takiego dokumentu trafiają do sponsora, gdzie dane podlegają dalszemu opracowaniu (Data Management), zaś kopie pozostają w ośrodku [5].

Prawidłowe wypełnienia karty Obserwacji Klinicznej

W trakcie wypełnianie Karty należy pamiętać, że wypełnione powinny być wszystkie pola. Jeśli jakieś dane są nieznane lub nie wykonano jakichś procedur wówczas do Karty należy należy wpisać następujące oznaczenia:

 • ND (Not Done) - nie wykonano
 • NK (Not known)/ UNK (unknown) - nieznane
 • NA (Not Applicable) - nie dotyczy

Ponadto, wszystkie dane muszą być wpisywane czytelnie i należy unikać skrótów. Wszelkie poprawki w karcie powinny być dokonywane w następujący sposób: źle wpisane fragmenty powinny być przekreślone za pomocą pojedynczej linii, następnie podpisane i datowane przez badacza lub inną upoważnioną przez badacza osobę. Należy pamiętać, że CRF nie jest źródłem danych, zaś wszystkie dane wprowadzone do CRF muszą mieć swoje źródło w dokumentacji medycznej uczestnika badania klinicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11 marca 2005 r., w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. z dnia 6 kwietnia 2005 r. ) na podstawie art. 37g ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm. ) Badacz zapewnia:

 1. " prowadzenie dokumentacji badania klinicznego w sposób pozwalający na weryfikację danych zawartych w karcie obserwacji klinicznej (CRF) oraz wsteczną weryfikację zmian danych;
 2. odpowiednie warunki przechowywania podstawowej dokumentacji badania klinicznego, o której mowa w załączniku do rozporządzenia, w tym dokumentów źródłowych, do momentu powiadomienia przez sponsora o ustaniu konieczności przechowywania dokumentacji ”.

Broszura badacza

W dokumencie tym zestawione są dane dotyczące zaróno badań kinicznych jak i nieklinicznych, są to dane istotne z punktu widzenia badania prowadzonego na ludziach. Dokumentowanie danych w Broszurze Badacza ma na celu udostępnienie tych danych badaczowi, a także wszystkim tym, którzy zaangażowani są w prowadzenie badań. Wszystkie informacje przedstawione w broszurze muszą być przedstwione w sposób prosty i zwięzły, a wszystkie dane wprowadzone do broszury powinny być zaakceptowane przez ekspertów z poszczególnych specjalności. W zależności od stopnia zaangażowania badań nad danym produktem i pojawiania się nowych informacji, broszura może być poddana częstszej weryfikacji. Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) nowe informacje dotyczące badanego leku powinny być pzrekazane badaczowi, Niezależnej Komisji Etycznej oraz odnośnym władzom jeszcze przed umieszeniem ich w Broszurze Badacza. Sponsor badania ma obowiązek udostępnienie aktualnej wersji Broszury Badacza badaczowi. Badacz z kolei odpowiada za przekazanie tych informacji odpowiedniej Niezależnej Komisji Etycznej [6].

Dokumenty składane do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych:
- protokół badania – obowiązkowo podpisany przez sponsora badania i głównych badaczy
- Informacja dla pacjenta/Formularz Świadomej Zgody
- Broszura Badacza/ Charakterystyka Środka Leczniczego
- polisa ubezpieczeniowa wraz z warunkami ubezpieczenia osób zaangażowanych w badanie kliniczne
- Świadectwo GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania
- Wniosek o wydanie licencji importowej dla danego leku
- Karta Obserwacji Klinicznej – CRF oraz Certyfikat TSE
- Lista Głównych Badaczy oraz Ośrodków, które biorą udział w badaniu
- Opinia Komisji Bioetycznej, umowy z badaczem i z ośrodkiem [7].


Zdjęcie: Przykładowy CRF, źródło: http://www. docstoc. com/docs/9070599/CASE-REPORT-FORM
EudraCT- European Drug Regulatory Authorities Clinical Trials

EudraCT to centralna baza badań klinicznych dla państw członkowskich UE. W bazie tej zawarte są następujące informacje:
- informacja o badaczach
- numer przypisany do każdego badania

Przechowywanie dokumentów badania klinicznego

Wszystkie dokumenty powstałe w trakcie realizacji danego badania klinicznego powinny być przechowywana w sposób, który zabezpieczy je przed przypadkowym lub przedwczesnym zniszczeniem. Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej( ICH GCP) podstawowe dokumenty badania powinny być przechowywane w czasie kiedy zgłoszenie o dopuszczenie produktu na rynek jest w toku rozpatrywania. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. Nr 34, poz. 188), podstawowa dokumentacja badania klinicznego ma być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat od uzyskania ostatniego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w którymkolwiek państwie członkowskim UE lub od momentu wstrzymania przez Sponsora wszystkich badań klinicznych z badanym produktem leczniczym (dokument wszedł w życie 23 marca 2010 roku). Co więcej, zasady te dotyczą również państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) [8].


Umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. ):

 1. " Sponsor zawiera z badaczem i z ośrodkiem badawczym, w formie pisemnej, umowy dotyczące prowadzenia badania klinicznego.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia badania klinicznego, zawarta między sponsorem a badaczem, zobowiązuje strony w szczególności do:
 • przestrzegania protokołu badania klinicznego;
 • przestrzegania zasad zbierania i raportowania danych;
 • umożliwienia dostępu do dokumentów źródłowych przedstawicielom sponsora oraz osobom prowadzącym audyt;
 • przechowywania przez badacza dokumentacji badania klinicznego do momentu powiadomienia przez sponsora o ustaniu takiej konieczności;
 • ochrony danych osobowych uczestników badania klinicznego uzyskanych w związku z prowadzeniem tego badania ”. [9].


Autor: Lidia Koperwas

Literatura:

 1. http://www. mz. gov. pl/wwwmz/index? mr=m1&ms=904&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=016839
 2. http://cmkp. edu. pl/bioetyka. htm
 3. http://www. technology. poznan. pl/sf_crf_que. php
 4. http://www. bk. cm-uj. krakow. pl/przepisy/GCP_rozporzadzenie_polskie. pdf
 5. http://www. ecrf. pl/], [http://www. clinpage. com/article/what_is_an_ecrf/
 6. http://www. pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/7rozdzialgcp_20130419. plrg. pl/images/stories/GCP_zasady_230807%20_2. pdf
 7. http://pulsmedycyny. pl/2584340, 55896, badania-kliniczne-5-lat-dla-dokumentow
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego, art. 679
 9. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. Podstawowa dokumentacja badania klinicznego. http://www. pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zalrozp_dpk_04052012. pdf

Tagi: podstawowa dokumentacja badania klinicznego, protokół badania, ICF, formularz świadomej zgody, CEBK, CRF, e-CRF, Broszura Badacza


wstecz

Podstawy codziennego ważenia. Wszystkie niezbędne funkcje podstawowe. nośność 220 g; dokładność odczytu 0, 1 mg; jasny wyświetlacz; wygodne podłączanie urządzeń przez RS232; adiustacja wewnętrzna; solidna konstrukcja; łatwe poziomowanie; 10 programów ważenia; Legalizacja

Rzetelne wyniki

Dzięki sprawdzonym technologiom ważenia i wysokiej jakości wykonania produktów firmy METTLER TOLEDO można mieć pewność, że wyniki ważenia są niezmienne i precyzyjne.

Adiustacja przy użyciu wewnętrznego wzorca masy jednym przyciskiem

Wewnętrzne wzorce masy ułatwiają testowanie i adiustację wagi w dowolnym momencie – wystarczy nacisnąć przycisk.

Solidna konstrukcja

Metalowa podstawa, szalka wagowa ze stali nierdzewnej i zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniają niezawodne działanie nawet w przypadku intensywnego codziennego użytkowania.

Nr produktu: 30046439

 • Przegląd
 • Dokumentacja
 • Akcesoria
 • Więcej informacji
 • Więcej informacji
 • Materiały eksploatacyjne

Dane techniczne - Analytical Balance ME204/M

Maksymalny zakres ważenia
220 g
Odczyt
0, 1 mg
Powtarzalność, typowa
0, 08 mg
Czas stabilizacji
2 s
Adiustacja
Wewnętrzna
Złącza
RS232 (wbudowane / opcja)
Wyświetlacz
Podświetlany wyświetlacz LCD
Minimalna naważka (USP, 0, 10%, typowa)
160 mg
Legalizacja
Tak
Wymiary (WxSxG)
344 mm x 210 mm x 344 mm
Dokładność odczytu (certyfikowana)
1 mg
Bestseller METTLER TOLEDO
Tak
Zatwierdzenie wagi
Tak
Linia wag
ME
Typ wagi
Waga analityczna
Zalecane do kontroli jakości żywności
Tak
Rekomendowane przez Mettler
Tak
Podstawowe wagi laboratoryjne
Tak
Polecane dla
Przemysł chemiczny
Przemysł farmaceutyczny
Opcje dokumentacji
Drukowanie
Podstawowa dokumentacja elektroniczna
Gwarantowana powtarzalność
0, 1 mg
Obudowa
Odlew aluminiowy, ABS
Minimalna naważka (U = 1%, typowa)
16 mg
Cena
$
Rodzina produktów
Standardowa
Poziom
Numer(y) materiału
30046439

Czytelny wyświetlacz

Dzięki jasnemu, podświetlanemu wyświetlaczowi i dużym cyfrom wyniki ważenia są czytelne w każdych warunkach.

Prosta obsługa i dokumentacja danych

Łatwe połączenie za pośrednictwem interfejsu RS232 umożliwia przesyłanie wyników ważenia i powiązanych danych bezpośrednio do drukarki. Dokumentacja jest znacznie prostsza, błędy przy przepisywaniu są eliminowane, a użytkownik oszczędza dużo czasu. com/images/Thumbnail/BenefitImage_5/30046439. src='';"/>

Łatwe poziomowanie

Dwie duże regulowane stopki zamiast czterech sprawiają, że poziomowanie wagi jest szybkie i łatwe. Poziomica jest umieszczona z przodu wagi, dzięki czemu jest dobrze widoczna. com/images/Thumbnail/BenefitImage_6/30046439. src='';"/>

Długi czas eksploatacji

Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały zapewniają uzyskiwanie pewnych i dokładnych wyników przez wiele lat. W standardzie dostarczana jest pokrywa ochronna, która chroni przed zalaniem i żrącymi chemikaliami. com/images/Thumbnail/BenefitImage_7/30046439. src='';"/>

10 wbudowanych programów ważenia

10 zintegrowanych programów ważenia, w tym do oznaczania gęstości, ważenia kontrolnego, sumowania i recepturowania, upraszcza rutynowe zadania. com/images/Thumbnail/BenefitImage_8/30046439. src='';"/>

Fachowa wiedza w zasięgu ręki

Firma METTLER TOLEDO oferuje wiele bezpłatnych informacji na temat wyboru, instalacji, czyszczenia, rutynowego testowania, wzorcowania i konserwacji wag, aby zapewnić ich optymalne wykorzystanie. Opieramy się na naszej uznawanej na całym świecie Dobrej Praktyce Ważenia (Good Weighing Practice™). com/images/Thumbnail/BenefitImage_9/30046439. src='';"/>

Elastyczna oferta usług

Dostosuj pakiet serwisowy do swoich potrzeb, aby maksymalnie ograniczyć czas przestojów i zapewnić sobie optymalną wydajność. com/images/Thumbnail/BenefitImage_10/30046439. src='';"/>

Broszury

Oferta wag Advanced i Standard obejmuje szeroką gamę wag analitycznych i precyzyjnych, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie codziennego waże...

Download this datasheet to learn more about specifications and accessories of ME Analytical Balances.

Simple and Easy: Use this Quick Guide for the better know-how with your balance.

These reference manuals apply to ME models in the NewClassic line and are based on the initially installed firmware (software) version V 1. 0.

This manual describes the MT-SICS interface commands required to control your balance by an IT system and is valid for all Standard Level and Advance... com/pl/pl/home/library/declarations-of-conformity/laboratory-weighing/cepdfplus. png" alt="Deklaracja zgodności" title="Deklaracja zgodności" loading="lazy" src="https://www. png"/>

Steel security cord. Detachable lock with T-bar mechanism.

Nr produktu: 11600361

Auxiliary display with large LCD backlit display, powered by the balance (RS232 interface)

Nr produktu: 12122381

CarePac OIML F2 10g/200g Cal

CarePac® Small 200 g F2 / 10 g F2 razem z akcesoriami przeznaczonymi do używania i czyszczenia oraz certyfikatem kalibracyjnym

Nr produktu: 30550614

CPS, 200G, 10G, ASTM, 1, 1, C

CarePac® small 200 g / 10 g klasy ASTM 1 razem z akcesoriami przeznaczonymi do używania i czyszczenia oraz certyfikatem kalibracyjnym

Nr produktu: 11123101

Zestaw do określania gęstości dla MS, ML, ME, JET i JE

Nr produktu: 30535760

Drukarka igłowa, interfejs RS232, prędkość wydruku 2, 3 linii na sekundę, automatyczne wykrywanie ustawień

Nr produktu: 30702967

Drukarka igłowa, interfejs RS232, prędkość wydruku 2, 3 linii na sekundę, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, przycisk zero/tara

Nr produktu: 11124303

Drukarka igłowa, interfejs RS232, prędkość wydruku 2, 3 linii na sekundę, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, przycisk zero/tara, aplikacje Statystka i Sumowanie

Nr produktu: 11124304

Gromadź wyniki ważenia nawet z 10 zaawansowanych i standardowych wag przez Ethernet lub RS232 na jednym komputerze. Łatwo przeglądaj wyniki, generuj raporty i eksportuj dane w różnych formatach.

Nr produktu: 30540473

Gromadź wyniki ważenia nawet z 3 zaawansowanych i standardowych wag przez Ethernet lub RS232 na jednym komputerze.

Nr produktu: 30539323

Protective cover for balance platform

Nr produktu: 30241549

Szybkie i bezpieczne przenoszenie próbek

Nr produktu: 30061260

Precyzyjna obsługa

Nr produktu: 30064493

Proszę o ofertę na

Analytical Balance ME204/M

Dokumentacja podstawowa Cal Flame Mc890

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Cal Flame Mc890

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Cal Flame Mc890