Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710 zawiera wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji i eksploatacji tego notebooka. Zawiera ona instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konfiguracji, diagnostyki, napraw i utrzymania notebooka Dell Vostro 1710. Zawiera również szczegółowe informacje dotyczące podzespołów i części, dane techniczne, instrukcje dotyczące integracji zestawu i inne ważne informacje. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710 jest dostępna w wersji drukowanej i jest dostępna do pobrania w wersji PDF.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710

1 1. 1 DT-E DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 1. Osłona przeciwsłoneczna Żaluzja 1. 1. Żaluzja C50 Slim

2 NAZWA WYROBU: OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA ŻALUZJA C50 Slim OZNACZENIE PRODUCENTA WYROBU: Nazwa producenta: SELT Sp. z o. o. Siedziba producenta: Opole, ul. Wschodnia 23A Adres zakładu: Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli Opole, ul. Wschodnia 23A Dane teleadresowe: Tel: (sekretariat) Fax: Strona internetowa: Adres poczty internetowej: selt@selt. com OZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU: Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa CE (w przypadku napędu silnikowego). NINIEJSZA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA: jest ważna od dnia: 01 kwiecień 2017 r. obowiązuje dla wersji wyrobów oznaczonych powyżej. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 2 / 25

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wskazówki bezpieczeństwa wyrobu Objaśnienie symboli i znaków Terminy i definicje Przedmiot przeznaczenie i zawartość dokumentacji Informacja techniczna wyrobu Parametry techniczne: Charakterystyka wyrobu Transport i składowanie towaru Kompletność oraz stan jakościowy dostawy Ogólne warunki transportu i składowania wyrobu Opisy, które obligatoryjnie muszą być umieszczone na opakowaniu produktu Montaż wyrobu Wymagania dotyczące bezpiecznego montażu wyrobu na wysokości Przygotowanie do montażu Ogólne wytyczne do montażu wyrobu Narzędzia montażowe Montaż Montaż żaluzji C50 Slim system wolnowiszący Montaż żaluzji C50 Slim prowadnice linkowe Montaż żaluzji C50 Slim napęd ręczny Napęd elektryczny Podłączenie do instalacji elektrycznej Uruchomienie i regulacja Obsługa systemu i bezpieczeństwo wyrobu Ogólne wymagania BHP Wymogi bezpieczeństwa związane ze szczególnymi warunkami i miejscami użytkowania wyrobu Bezpieczeństwo obsługi Kontrola bezpiecznego użytkowania wyrobu Użytkowanie i konserwacja wyrobu Użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem Instrukcja dla osób nie będących fachowcami Przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy Ogólne warunki gwarancji Wyłączenia z gwarancji: Reklamacja / usterki techniczne Reklamacje Usterki techniczne Demontaż / utylizacja / likwidacja wyrobu Oznakowanie i etykietowanie znakiem CE wyrobu Zgodność wyrobu z normą CE Informacje towarzyszące oznakowaniu CE Informacje dla montażu elementów zabezpieczających Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 3 / 25

4 1. WSTĘP 1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Wyrób został wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest dostarczony w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczną konstrukcję wyrobu uzyskano dzięki: Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zasłony wewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 2 Zasadnicze wymagania dla maszyn 3 Ogólne bezpieczeństwo produktu EN 13120:2009+A1:2014 Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady PN-EN A1: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z Dnia 21 Października 2008r. DZ. U. 2008 nr. 199 poz. 1228 z późniejszymi zmianami (Dz. U) DZ. U z dnia 12 Grudnia 2003 r. nr 229, poz z późniejszymi zmianami Dokumenty powiązane: Deklaracja Zgodności oraz Instrukcja instalacji, użytkowania silników i sterowania OBJAŚNIENIE SYMBOLI I ZNAKÓW Poniższe symbole (piktogramy) oznaczają szczególnie ważne informacje na temat zagrożeń i bezpieczeństwa. Piktogram Znaczenie piktogramu Informacja INFORMACJA INFORMACJA Przed użytkowaniem wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem: - bezawaryjnej eksploatacji wyrobu, - realizacji roszczeń z tytułu wad. Dla bezpieczeństwa osób zachować instrukcję. Brak szkodliwych lub niebezpiecznych konsekwencji dla ludzi lub obiektów. UWAGA! Sytuacja mogąca spowodować uszkodzenie produktu lub inne uszkodzenia. Brak zagrożenia dla ludzi. OSTRZEŻENIE! Ryzyko niebezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób. Zagrożenie zdrowia lub życia. Ryzyko: niebezpieczeństwo poważnego obrażenia lub śmierci. Niebezpieczna operacja mogąca spowodować obrażenia lub uszkodzenia produktu. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla zdrowia lub życia poprzez porażenie prądem. ŚRODOWISKO Oznaczenie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego podlegającego zbiórce w wyznaczonych punktach. OSTRZEŻENIE! Ryzyko zadzierzgnięcia pętlą. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 4 / 25

5 1. 3. TERMINY I DEFINICJE Użyte w niniejszej dokumentacji terminy i definicje oznaczają: Wyrób: Żaluzja C50 Slim ŻALUZJA: Osłona przeciwsłoneczna wewnętrzna, zamontowana wewnątrz budynku, nad otworem lub wewnątrz otworu okiennego, w której podnoszenie i opuszczanie lameli wykonanych z pasków aluminium realizowane jest z użyciem mechanizmu sterującego (ręcznego z korbą ręczną, zestawu sznurów lub elektrycznego z układem napędowym połączonym z systemem sterującym). LAMELE: część wyrobu, wykonana z pasków aluminium, która jest wprawiana w ruch z użyciem mechanizmu sterującego, zapewniająca spełnienie przez wyrób jego funkcji PRZEDMIOT PRZEZNACZENIE I ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Przedmiotem niniejszej dokumentacji są wyroby produkowane przez SELT Sp. Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania razem z instrukcją silnika, należy przekazać użytkownikowi końcowemu. WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ Dokumentacja jest ważna łącznie z informacjami dotyczącymi konkretnego wyrobu dostępnymi na stronie internetowej www@selt. com Dokumentacja zawiera: ważne zalecenia dla montażu, użytkowania i konserwacji wyrobu, ważne zalecenia dla transportu i składowania, wskazówki, których przestrzeganie pozwoli na wieloletnią i bezawaryjną eksploatację wyrobu. SELT Sp. nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji. W celu dalszego ulepszania wyrobu SELT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie, przy utrzymaniu istotnych parametrów technicznych, zostaną uznane za celowe dla podwyższenia jakości obsługi wyrobu i bezpieczeństwa użytkowania. Prawa autorskie dla niniejszej dokumentacji pozostają w posiadaniu firmy SELT Sp. z siedzibą w Opolu. Bez zezwolenia, dokumentacji nie wolno wykorzystywać, tak w części, jak i w całości, na potrzeby działalności konkurencyjnej lub udostępniać jej osobom trzecim. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 5 / 25

6 2. INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU Specyfikacja techniczna wyrobu dostępna po zalogowaniu na stronie internetowej PARAMETRY TECHNICZNE: Wymiary: szerokość wysokość grubość Napęd elektryczny 4000 mm 3500 mm Napęd ręczny (ograniczenie do 8 m 2) 4000 mm / 2200 mm 2200 mm / 3500 mm Wymiar lameli 49 mm 4, 5 mm 0, 21 mm Dostępne z prowadnicą linkową lub w wersji wolno-wiszącej Napęd ręczny Drabinka Sznurek Korba Dostępny w kolorach: biały, szary, czarny Dostępny w kolorach: biały, szary, czarny Dostępna w opcji Napęd elektryczny silnik o parametrach: - napięcie zasilania 230V/50Hz - moc 90 do 115 W (zależnie od wielkości żaluzji i typu silnika) - pobór prądu 0, 4 do 0, 5 A (zależnie od wielkości żaluzji i typu silnika) - stopień ochrony IP 44 lub IP 54 (zależnie od typu silnika) - czas pracy ciągłej 4 min do 6 min zależnie od wersji silnika - moment obrotowy 6 Nm - prędkość obrotowa 24 lub 26 obr. /min (zależnie od wersji silnika) - temperatura pracy od -20 C do +70 C (zależnie od typu silnika) Montaż: Zastosowanie Montaż w miejscu Wewnętrzne Do sufitu lub do ściany Szczegółowe dane dotyczące parametrów poszczególnych silników dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej: PRODUKTY AUTOMATYKA Podłączenie do instalacji elektrycznej: Przewód elektryczny o długości od 0, 5 m. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 6 / 25

7 2. 2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU Wykaz typów wyrobów - żaluzji: montowane wewnątrz budynku, uruchamiane za pomocą napędu elektromechanicznego połączonego z systemem sterującym, Charakteryzują się one następującymi właściwościami: są przeznaczone do montażu na otworach okiennych, ograniczają dostęp światła słonecznego do pomieszczenia, zwiększają udział światła rozproszonego w pomieszczeniu, chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach, pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń, ograniczają przenikanie hałasu do wnętrza budynku, nie wydzielają toksycznych substancji w trakcie eksploatacji, emisja hałasu przez wyrób z napędem elektromechanicznym (związany z ruchem roboczym elementów ruchomych, wytwarzany przez silnik elektryczny podczas pracy) nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu, poziom emisji ciśnienia akustycznego jest mniejszy lub równy 58 dba, silniki posiadają stopień ochrony obudowy IP 44, to znaczy, że posiadają zabezpieczenia chroniące przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomych za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 1mm i większej oraz, że są zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowę z dowolnego kierunku, konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze pracy góra-dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia, ruch w górę i dół odbywa się ręcznie z użyciem korby, zestawu sznurów operacyjnych, za pomocą elektrycznego przełącznika lub zdalnie za pomocą pilota, osłony części ruchomych zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującym bezpieczeństwo przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 7 / 25

8 3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE TOWARU 3. KOMPLETNOŚĆ ORAZ STAN JAKOŚCIOWY DOSTAWY Firma SELT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność towaru z zamówieniem. Sprawdzenie kompletności wyrobu należy jednak do Nabywcy i powinno odbywać się w momencie jego odbioru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy /magazynierowi/ brygadzie montażowej i zaznaczone na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Sprawdzenie jakości w zakresie wad jawnych należy do Nabywcy i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Za wady jawne uważa się uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pęknięcia itp. Niezgodności stanu ilościowego oraz ewentualne wymiany części obarczonych wadami jawnymi SELT Sp. zobowiązuje się uzupełnić lub wymienić w możliwie najkrótszym okresie czasu OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA WYROBU Wykaz: wyrób jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie zabezpieczające przed jego uszkodzeniem podczas składowania, w trakcie transportu oraz w trakcie jego przemieszczania na miejsce ostatecznego montażu, wyroby do transportu/składowania należy ustawiać zgodnie ze strzałkami znajdującymi się na opakowaniu wyrobu, nie należy składować wyrobów w ilości warstw większej niż 2 z uwagi na możliwość zgniecenia opakowania co w konsekwencji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu, wyroby ustawione na środkach transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (np. przekładkami, pasami zabezpieczającymi, itp. ). w trakcie transportu wyroby należy zabezpieczyć przed opadami deszczu lub śniegu, miejsca składowania powinny być suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz itp. ), w przypadku gdy masa wyrobu przekracza 25 kg jego przemieszczanie na miejsce ostatecznego montażu, musi być wykonywane przez co najmniej dwie osoby OPISY, KTÓRE OBLIGATORYJNIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU. Przed zamontowaniem i użytkowaniem produktu należy dokładnie przeczytać dokumentację techniczno eksploatacyjną dostępną na stronie Na opakowaniu produktu w wersji ręcznej sterowanej sznurami zawarto poniższe ostrzeżenie: OSTRZEŻENIE - Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące wyrobem. - Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Sznury mogą również owinąć się wokół szyi dziecka. - Odsunąć łóżeczka, łóżeczka dziecinne i meble od sznurów zasłon okiennych. Nie wiązać sznurów. Upewnić się, że sznury nie krzyżują się. Ponadto na opakowaniach z akcesoriami zabezpieczającymi (mocowanie sznurka SILM) umieszczono komunikat: D z i e c i m o g ą u d u s i ć s i ę, g d y t o z a b e z p i e c z e n i e n i e j e s t z a i n s t a l o w a n e i p r z y s t o s o w a n e. P r z e c z y t a j u w a ż n i e i n s t r u k c j ę i o d p o w i e d n i o z a i n s t a l u j Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 8 / 25

9 4. MONTAŻ WYROBU W niniejszym rozdziale zawarte są ogólne wymagania dotyczące montażu wyrobu. Prawidłowy montaż jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. zaleca korzystanie z wyspecjalizowanych ekip montażowych, gwarantujących Nabywcy przeprowadzenie prawidłowego montażu. Ogólne wymagania bezpiecznego montażu Należy przestrzegać, ogólnych zasad sztuki budowlanej. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach. Wyrób musi być zamocowany w sposób mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiały nie są dozwolone jako materiały mocujące). Wyrób należy mocować do trwałych elementów budynku (ściany, nadproża, konstrukcja stalowa, konstrukcja aluminiowa, stolarka okienna). Podstawa, do której przymocowane będą uchwyty ścienno-sufitowe wyrobu, powinna być konstrukcją pewną (beton, cegła, itp. Nie wolno mocować wyrobu na elementach nie zapewniających odpowiedniej nośności. Montażu dokonuje się do równych, suchych powierzchni murów o odpowiedniej wytrzymałości, wykonanych zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. W przypadku konstrukcji metalowych, połączonych ze sobą zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi łączenia metali, montażu dokonuje się do materiałów o odpowiedniej grubości ścianek. Przed przystąpieniem do montażu należy odsunąć ze strefy montażu wszystkie niepotrzebne elementy. Przed przystąpieniem do montażu powinny zostać unieruchomione wszystkie mechanizmy zbędne dla funkcjonowania napędu. Należy bezwzględnie zamontować oraz przystosować dołączone elementy mocujące sznury zgodnie z dołączoną Informacją dla montażu elementów zabezpieczających WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO MONTAŻU WYROBU NA WYSOKOŚCI Montaż wyrobu, poprzez konieczność wykonywania prac na wysokościach, należy do prac szczególnie niebezpiecznych gdyż stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności upadku z wysokości. Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu montażu zgodnie z aktualnie obowiązującymi dla danego kraju przepisami BHP. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas montażu należy do obowiązków Nabywcy. Podczas montażu Nabywca powinien stosować się do przepisów BHP związanych z pracami na wysokości, a w szczególności: bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robót, brygadzisty), odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, szczegółowy instruktaż pracowników wykonujących prace na wysokościach, konieczność stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa, rusztowań, klamer zabezpieczających, pomostów z odpowiednią wytrzymałością na przewidywane obciążenie. Prace na wysokości przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być wykonywane przez co najmniej 2 osoby PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU Rozpakować wyrób i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego ze specyfikacją wyrobu umieszczoną na opakowaniu. Przed montażem należy sprawdzić czy podłoże posiada wystarczającą nośność umożliwiającą bezpieczny montaż i eksploatację. Uwaga! Kołki, wkręty lub śruby mocujące wyrób do konstrukcji są zależne jest od typu podłoża, dlatego nie są dołączane do wyrobu, a ich zakup należy do nabywcy lub montażysty. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 9 / 25

10 4. OGÓLNE WYTYCZNE DO MONTAŻU WYROBU Mocowania osłon/uchwytów do konstrukcji dokonuje się za pomocą kołków i śrub (nie są dołączane do wyrobu). W przypadku nadproża żelbetonowego lub z cegły pełnej do montażu stosuje się kołki rozporowe o wymiarach dostosowanych do nośności elementu, na którym ma być zamontowany. W przypadku ścian z materiałów otworowych do montażu stosuje się odpowiednie systemy montażowe przewidziane do tego rodzaju materiałów. Oś wzdłużna szyny głównej wyrobu winna być wypoziomowana gdyż w przeciwnym razie następować będzie wadliwe zwijanie wyrobu. Wyrób należy chronić przed zabrudzeniem (np. zaprawą murarską, pianą montażową, silikonem) gdyż mogą spowodować jego uszkodzenie. Używanie do montażu substancji chemicznych zawierających składniki bitumiczne lub inne wchodzące w reakcję z elementami wyrobu jest niedopuszczalne. Niewłaściwy montaż może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika NARZĘDZIA MONTAŻOWE Wykaz narzędzi montażowych: Wiertła do metalu i betonu. Wiertarka udarowa. Drabina/rusztowanie. Wkrętak. Młotek. Miara. Ołówek/pisak. Poziomica. Klucze trzpieniowe (nimbusowe). Obcinacz MONTAŻ Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna jest na stronie internetowej Podczas nieprawidłowego transportu produktu (w pionie) może nastąpić przesunięcie mechanizmów zwijających w szynie głównej. Dlatego należy sprawdzić położenie mechanizmów wewnętrznych przed przystąpieniem do montażu MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM SYSTEM WOLNOWISZĄCY 1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsca montażu uchwytów ścienno- sufitowych. Wyznaczając miejsce montażu uchwytów należy pamiętać o wystających elementach mogących kolidować z rozwijaną żaluzją (np. klamka montaż wnękowy, wewnętrzny). Zdjęcie 1 i 2 Zdjęcie 1 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 10 / 25

11 Zdjęcie 2 2. Nawiercić otwory pod system mocowania. Zdjęcie 3. Zdjęcie 3 3. Przykręcić do ściany/sufitu pierwszy uchwyt, tak aby była możliwa późniejsza regulacja uchwytu. Zdjęcie 4 4. Przykręcić do ściany/sufitu drugi uchwyt. Zdjęcie 5 Zdjęcie 5 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 11 / 25

12 5. Sprawdzić poziom zamontowanych uchwytów. W razie potrzeby, skorygować ich położenie. Zdjęcie 6 Zdjęcie 6 6. Zamocować w uchwytach szynę z pakietem (zdjęcie 7), następnie zamknąć uchwyty. Zdjęcie 8 Zdjęcie 7 7. Zamknąć uchwyt. Zdjęcie MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM PROWADNICE LINKOWE W wersji z prowadnicami linkowymi montaż opisany w rozdziale w punktach od 1 do Założyć na linkę sprężynkę napinającą, a następnie przeprowadzić przez otwory w szynie głównej oraz przez otwory w lamelach. Zdjęcie 1 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 12 / 25

13 1. Zdjęcie 8 Zdjęcie 2 1. Za pomocą poziomicy wyznaczyć miejsce montażu uchwytów kątowych prowadnicy linkowej. Zamontować uchwyty kątowe prowadnicy linkowej. Zdjęcie 4 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 13 / 25

14 4. Sprawdzić poziom uchwytów kątowych prowadnicy. Zdjęcie 5 5. Przeprowadzić linki przez tulejki mocujące. Zdjęcie 6 6. Przykręcić tulejkę do kątowników Zdjęcie 7 7. Naciągnąć, a następnie zablokować w tulejkach prowadnice linkowe. Sprawdzić pion prowadnic. W razie stwierdzenia odchyłu od pionu, wykonać regulacje odpowiednio ustawiając tulejkę w uchwycie kątowym. Odciąć nadmiar linki. Zdjęcie 8 1. Sprawdzić pewność zamocowania uchwytów ich rozsunięcie może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Po zamontowaniu żaluzji do uchwytów sprawdzić poprawne działanie systemu (prawidłowe rozwijanie i zwijanie pakietu, otwieranie i zamykanie lameli). Nie ciągnąć za linki prowadnic, ponieważ może to doprowadzić do ich zerwania lub do uszkodzenia mocowania uchwytów górnych Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 14 / 25

15 MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM NAPĘD RĘCZNY Postępować tak samo jak w przypadku montażu żaluzji z napędem elektrycznym. Po wypoziomowaniu szyny głównej żaluzji zamontować zaczep do mocowania sznura. Należy przymocować do ściany poprzez trwałe dokręcenie załączony uchwyt sznurka SLIM - na wysokości minimum 150 cm nad podłogą. Zdjęcie 1 W wyrobie z napędem sznurowym zaczep do mocowania sznura (zapewniający umiejscowienie sznura poza zasięgiem dzieci) należy zamontować na odpowiedniej wysokości, czyli co najmniej 1, 5m od poziomu podłoża. Długość sznurów sterujących żaluzją należy wyregulować do wysokości zamontowania zaczepów sznura, tak aby długość sznurów była jak najmniejsza NAPĘD ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Po zamocowaniu wyrobu należy przystąpić do podłączenia napędu i układu sterowania do wcześniej przygotowanych instalacji: elektrycznej zasilającej i sterującej. Podłączenie do instalacji elektrycznej zasilającej należy wykonać na podstawie opracowanego wcześniej indywidualnego schematu elektrycznego z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwporażeniowej. Podłączenie musi wykonać elektryk posiadający uprawnienia elektryczne. Podłączenie elektryczne i ustawienie silników należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów silników. Instrukcje dołączone są do wyrobu jak również dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej: PRODUKTY AUTOMATYKA Warunki środowiskowe o zwiększonym zagrożeniu: do środowisk o zwiększonym zagrożeniu zalicza się łazienki i natryski, kuchnie, garaże, piwnice, sauny, pomieszczenia dla zwierząt domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie ciepła, przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, kempingi, tereny otwarte itp. W pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występują warunki o zwiększonym zagrożeniu należy zastosować samoczynne urządzenia wyłączające zasilanie uszkodzonego wyrobu np. wyłączniki różnicowoprądowe. Zaleca się stosować w łazienkach, kuchniach, garażach i piwnicach. Obowiązkowo należy stosować przy basenach pływackich i natryskowych, saunach, na placach budów, przy zasilaniu urządzeń na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, w kempingach i pojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrożonych pożarem URUCHOMIENIE I REGUL ACJA Położenia krańcowe (ruch kurtyny góra-dół) zabezpieczone są wyłącznikami krańcowymi, które należy wyregulować w trakcie montażu. Regulacje wyłączników krańcowych należy wykonać zgodnie z instrukcja instalacji silnika. Przed uruchomieniem wyrobu należy wykonać pomiary elektryczne. Nie wolno uruchamiać silnika bez sprawdzenia prawidłowego mocowania systemu. Przy uruchamianiu wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę na: poprawne rozwijanie i zwijanie osłony, poprawne zadziałanie wyłączników krańcowych. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 15 / 25

16 Błędne podłączenie silnika może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu lub stworzenia zagrożenia. Silnik posiada wyłącznik termiczny, który wyłączy napęd po około 4 minutach pracy ciągłej w celu ochrony przed przegrzaniem. Po wyłączeniu przez zabezpieczenie termiczne należy odczekać odpowiedni czas zależny od typu silnika i temperatury otoczenia (około 16 minut), aby móc ponownie go uruchomić. 5. OBSŁUGA SYSTEMU I BEZPIECZEŃSTWO WYROBU 5. OGÓLNE WYMAGANIA BHP W czasie transportu, montażu i demontażu oraz przy obsłudze, pielęgnacji i konserwacji wyrobu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony środowiska naturalnego. Wyrób powinien być konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby przeszkolone posiadające odpowiednie uprawnienia. Nabywca wyrobu powinien zadbać, aby osoby, którym powierzono czynności związane z jego bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją zostały zapoznane z instrukcją obsługi i przestrzegały wskazówek tej instrukcji we wszystkich jej punktach. Niedopuszczalne jest czyszczenie produktu w sposób inny niż opisany w punkcie Przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy. Wszystkie prace należy wykonywać z należytą starannością przy uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa. Prace konserwacyjne i naprawa produktu powinna być dokonana tylko gdy wyrób jest odłączony od zasilania energią elektryczną. Należy przestrzegać oznaczeń umieszczonych na produkcie (np. piktogramy, strzałki oznaczające kierunek ruchu). Należy zadbać aby oznaczenia nie zostały przykryte warstwą farby lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Bez konsultacji z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem nie można dokonywać modyfikacji projektu elektrycznego lub zmiany konfiguracji osprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Przełącznik powinien być zamontowany na wysokości zgodnej z krajowymi przepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, najlepiej na wysokości mniejszej niż 130 cm. Dla wyrobów z napędem ręcznym: sznury - należy trwale zamocować do ściany dołączony element uchwytu sznurka eliminujący możliwość zadzierzgnięcia pętlą. Wysokość zamocowania zabezpieczenia musi wynosić min. 150 cm od podłogi do spodu uchwytu. Sznury należy zawsze mocować do zamontowanego uchwytu WYMOGI BEZPIECZEŃSTW A ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI I MIEJSCAMI UŻYTKOWANIA WYROBU. Szczególne wymogi bezpieczeństwa odnoszą się, do dzieci w wieku do 42 miesiąca życia. Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie we wszystkich miejscach, do których małe dzieci mają dostęp lub w których mogą się znaleźć. Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie również we wszystkich miejscach, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu do Nabywcy należy przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzyka jego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i osób niepełnosprawnych. Przy określaniu wymogów eksploatacyjnych wyrobu istotne jest uwzględnienie racjonalnie przewidywalnych warunków użytkowania i potencjalnych zagrożeń. OSTRZEŻENIE - Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące wyrobem. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 16 / 25

17 Często kontrolować instalację pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów. Nie używać, jeśli niezbędna jest naprawa BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Produkt można używać tylko w przypadku braku usterek. Produkt w wersji z napędem ręcznym: sznury - wolno używać wyłącznie po zamontowaniu i przystosowaniu dołączonych elementów zabezpieczających sznury. Zalecenia i czynności: Wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu pod warunkiem stosowania się do zaleceń zawartych w dokumentacji. Odłączyć wyrób od zasilania przed przystąpieniem do wszelkich prac, niezwiązanych z konserwacją i higieną wyrobu, wykonywanych na elewacji budynku. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą wyrobu powinna przeprowadzić osoba odpowiednio przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia. Należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych. W przypadku zauważenia oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych nie wolno używać wyrobu i niezwłocznie zgłosić usterkę dostawcy. Urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywać z dala od dzieci. Wejście i przebywanie w obszarze pracy systemu góra-dół powinno odbywać się jedynie przy jego całkowitym otwarciu i zatrzymaniu. Podczas opuszczania kurtyny wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę czy żaden przedmiot lub osoba nie znajduje się w obszarze pracy wyrobu (w przestrzeni pomiędzy prowadnicami i belką przednią). Należy unikać kontaktu kurtyny z gorącymi przedmiotami (np. grzałki, piecyki, żelazka itp. Należy trwale zamontować i przystosować dołączone elementy zabezpieczające sznury w przypadku napędu ręcznego. Czynności zabronione Nie podciągać siłowo lameli do góry! Może to spowodować uszkodzenia systemu! Nie należy przebywać w obszarze roboczym kurtyny w trakcie pracy systemu. Zabrania się użytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa porażeniowego i pożarowego. Zabrania się przekraczania parametrów pracy wyrobu określonych w dokumentacji techniczno eksploatacyjnej. Zabrania się przechowywać żadnych ostrych przedmiotów lub wystających części w pobliżu systemu, które mogą zahaczyć o belkę dolną lub lamele i je porysować. Zabrania się użytkowania niesprawnego lub zdekompletowanego wyrobu (np. bez przełącznika, napinaczy itp. użytkowanie takiego wyrobu może spowodować jego zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika. Zabrania się wykonywania prowizorycznych napraw, Zabrania się użytkowania wyrobu i instalacji elektrycznej bez ważnych i wymaganych przeglądów i pomiarów, Zabrania się zdejmowania osłon układu napędowego i silnika elektrycznego. Nie należy dotykać ruchomych elementów podczas zwijania bądź rozwijania żaluzji. Może to być przyczyną zgniecenia, przecięcia, wciągnięcia, zaklinowania między np. belką dolną a innymi elementami konstrukcyjnymi systemu. W obrębie pracy żaluzji nie powinny znajdować się przeszkody mogące zakłócać jej pracę lub spowodować jej uszkodzenie. W przypadku najazdu żaluzji na przeszkodę, należy w pierwszej kolejności nieco zwinąć kurtynę, a następnie usunąć przeszkodę. Nie należy przebywać w strefie ruchu żaluzji podczas jej pracy. Zabrania się użytkowania wyrobu z napędem ręcznym: sznury - bez zainstalowanych oraz przystosowanych elementów zabezpieczających sznury. Produkty sterowane automatycznie mogą uruchomić się samoczynnie. niebezpiecznej sytuacji. Należy upewnić się, że nie dojdzie do żadnej SELT Sp. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Obsługa systemu znajdującego się poza zasięgiem wzroku może spowodować ciężkie obrażenia, jak również uszkodzenie systemu Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 17 / 25

18 OSTRZEŻENIE! Nie należy używać wyrobu w przypadku silnych podmuchów wiatru, w trakcie opadów śniegu, marznącego deszczu ponieważ wyrób może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz może narażać na niebezpieczeństwo osoby znajdujące się w pobliżu (dotyczy wyrobów montowanych na zewnątrz budynku). URUCHAMIANIE W WARUNKACH MROZU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE WYROBU W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu wyrobu, należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę wyrobu. Użytkowanie uszkodzonego wyrobu oraz samodzielne próby napraw stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mogą być przyczyną utraty gwarancji KONTROLA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBU Nabywca powinien: a) w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie wyrobu jest uzależnione od warunków, w jakich jest on montowany, poddać wyrób: wstępnej kontroli (po jego zainstalowaniu, a przed przekazaniem go po raz pierwszy do eksploatacji), kontroli po zainstalowaniu w innym miejscu. b) zapewnić, aby wyrób narażony na działanie warunków powodujących pogorszenie jego stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddany był: okresowej kontroli, a także badaniom, specjalnej kontroli w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z wyrobem a będącego wynikiem: prac modyfikacyjnych, zjawisk przyrodniczych, wydłużonego czasu postoju, niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy. Wymienione wyżej kontrole mogą dokonywać wyspecjalizowane grupy montażowe posiadające odpowiednie kwalifikacje. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 18 / 25

19 6. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA WYROBU 6. UŻYTKOWANIE WYROBU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM Wyrób należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym przez producenta. Jeżeli wyrób jest eksploatowany i modyfikowany w sposób inny niż opisano w niniejszej wówczas użytkowany jest niewłaściwie. Dokonywanie samowolnych zmian wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne. Do prawidłowego użytkowania wyrobu zalicza się: Normalne użytkowanie lub użytkowanie dające się przewidzieć, które nie obejmuje np. ryzyka podjętego przez użytkownika umyślnie lub świadomie. Stosowanie dopuszczalnych wartości parametrów pracy. Przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji. Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji produktu. Stosowanie się do wymagań określonych w punkcie Kontrola bezpiecznego użytkowania wyrobu. Dane zawarte w punkcie Specyfikacja techniczna. Dla wyrobów z napędem ręcznym: sznury - użytkowanie wyłącznie z prawidłowo zamontowanymi urządzeniami zabezpieczającymi sznury. W przypadku niewłaściwego użytkowania: Wyrób może narażać na niebezpieczeństwo osoby obsługujące. Wyrób będzie narażony na uszkodzenia. Może to wpływać negatywnie na jego funkcjonalność. Nie używać wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien) INSTRUKCJA DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH FACHOWCAMI Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Osoby nie będące fachowcami są to osoby, którym Nabywca powierzył czynności związane z bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją wyrobu. Dokładna znajomość dokumentacji gwarantuje bezusterkową pracę wyrobu. Wykaz czynności, które mogą wykonywać osoby nie będące fachowcami: bieżąca obsługa: - wykonywanie czynności, które nie mają wpływu na zmianę parametrów pracy wyrobu, - włączanie i wyłączanie przez naciskanie przycisków sterujących konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej części dokumentacji Kontrola sprawności systemu zabezpieczającego sznury dla wyrobów z napędem ręcznym 6. PRZEGLĄDY TECHNICZNE, KONSERWACJE I NAPR AWY Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów wyrobów przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy polegają na sprawdzeniu działania wyrobu, regulacji mechanizmów oraz wymianie elementów zużywających się w trakcie jej eksploatacji. Konserwację bieżącą systemu przeprowadza użytkownik we własnym zakresie. Konserwacji wyrobu należy dokonywać co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy wykonywane są odpłatnie. Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu: Sprawdzenie: mocowania wyrobu do elementów konstrukcyjnych, stanu technicznego ruchomych elementów wyrobu, stanu przewodów elektrycznych wyrobu i kontrola ich podłączenia do instalacji elektrycznej, naciągu prowadnic linkowych oraz ich ewentualna korekta, połączeń śrubowych i nitowych, stanu technicznego kurtyny, prowadnic i uszczelek, mocowania mechanizmu napędowego wyrobu (silnik, przekładnia korbowa), skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego. Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespołów. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 19 / 25

20 Wyroby produkowane przez firmę SELT Sp. nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Użytkowanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia użytkownikowi systemu długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Bieżące prace konserwatorskie należy przeprowadzać na maksymalnie rozwiniętym systemie. Podstawowe czynności obejmujące konserwację wyrobu: Sprawdzenie prawidłowości rozwijania i zwijania zasłony. Sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników krańcowych. Czyszczenie widocznych, dostępnych elementów wyrobu. Sprawdzenie stanu technicznego wyrobu co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowany personel. Czyszczenie elementów metalowych / aluminium: Częstotliwość czyszczenia zależy od lokalnych warunków klimatycznych, bliskości ruchliwych arterii komunikacyjnych, prowadzonych w okolicy prac budowlanych oraz od stopnia zanieczyszczenia środowiska. Zaleca się oczyszczać lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocą wody z dodatkiem delikatnych środków myjących. Czyszczenie co najmniej 1 raz w roku: ręcznie w celu uniknięcia uszkodzeń wyrobu. Czynności zabronione podczas konserwacji wyrobu: Zabrania się stosowania myjki ciśnieniowej, jak również środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Zabrania się używania środków czyszczących z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu oczyszczenia systemu jak również w jego pobliżu, gdyż spowoduje to ryzyko wystąpienia korozji. Zabrania się używania ostrych narzędzi (np. drucianych szczotek), środków czyszczących powodujących zarysowania (np. proszków do szorowania, past). Nie należy mocno przytrzymywać ani ciągnąć systemu, jak i jego poszczególnych elementów. Nie odkształcać lameli. Nie należy wymieniać zniszczonych elementów na zamienniki! Części zamienne powinny być oryginalne! Nie można doprowadzić do przedostania się wody do szyny górnej systemu. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 20 / 25

21 7. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie W przypadku braku dostępu do strony SELT Sp. warunki gwarancji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy SELT WYŁĄCZENIA Z GWARANC JI: Gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku transportu innego niż transport SELT Sp. Uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności te były wykonane przez Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy. Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną lub zaleceniami Dostawcy. Uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki sprzętu, chyba że przeróbka była wykonana przez Dostawcę, na jego zlecenie lub za jego pisemną zgodą. Wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana urządzenia z powodu uszkodzeń, o którym mowa w tym punkcie może być dokonana przez Dostawcę odpłatnie. Usterek wynikających z normalnego zużycia części produktu, takich jak: uszczelki, środki smarujące itp. Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu i smarowaniu. Uszkodzeń elektrycznych powstałych z winy użytkownika. Uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu produktu, wykonanego przez firmę inną niż Dostawca. Uszkodzeń powstałych wskutek samowolnej naprawy lub regulacji. Uszkodzeń powstałych podczas użytkowania systemu w niewłaściwych warunkach pogodowych. Eksploatowanie systemu mimo uszkodzeń podzespołów. Nierównomierne skręcania piór mogące wystąpić w przypadku modułowych żaluzji fasadowych napędzanych jednym silnikiem ( nie współliniowa praca żaluzji w ramach danego modułu). Nierównomierny obrót lameli pomiędzy poszczególnymi modułami zamontowanymi na jednej fasadzie, dla modułów żaluzji napędzanych oddzielnymi silnikami i wspólnym sterowaniem (różnica kąta pomiędzy modułami może wynosić do około 30 i powodować widoczny efekt nierównomiernej pozycji lameli poszczególnych modułów). Efektu strzałki, który może pojawić się przy wąskich i wysokich żaluzjach (2 mechanizmy), występujący w sytuacji gdy podczas zwijania żaluzji sznurek od drabinki dostaje się pomiędzy lamele i powoduje nierówne zwiększenie grubości pakietu po lewej i prawej stronie. Wygięcie belki dolnej, mogące wystąpić przy bardzo szerokich żaluzjach, Przy żaluzjach o znacznej wysokości, może wystąpić niepełne domykanie się dolnych lameli, niemające wpływu na prawidłową pracę systemu Na skutek tolerancji produkcyjnych producenta oraz właściwości fizycznych stosowanych elementów tekstylnych dopuszczalne jest niesymetryczne zachowanie się elementów współpracujących w ramach Danej żaluzji lub modułu (np. belka dolna). Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 21 / 25

22 8. REKLAMACJA / USTERKI TECHNICZNE 8. REKLAMACJE Tryb składania reklamacji: reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu wyrobu, warunkiem przyjęcia reklamacji jest podanie nr umowy, zlecenia lub faktury oraz pisemne zgłoszenie reklamacji. Powinno ono zawierać dokładny opis wady, nazwę firmy, która dokonała montażu wyrobu oraz datę stwierdzenia wady. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis wady, nazwę firmy, która dokonała montażu wyrobu oraz datę stwierdzenia wady. Towar bez podanego numeru faktury, numeru zlecenia lub numeru umowy będzie rozpatrywany jako towar pogwarancyjny USTERKI TECHNICZNE W przypadku wystąpienia wad systemu należy: zwinąć żaluzję i wyłączyć z użytku, niezwłocznie zgłosić usterkę wyrobu do SELT Sp. w Opolu. zgłoszenia można przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej reklamacje@selt. com lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego. Zgłoszenia usterki technicznej / reklamacji należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie reklamacyjne, które znajduje się na stronie lub bezpośrednio do opiekuna klienta. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 22 / 25

23 9. DEMONTAŻ / UTYLIZACJA / LIKWIDACJA WYROBU Niewłaściwy demontaż systemu może spowodować ciężkie obrażenia ciała oraz doprowadzić do uszkodzenia systemu. Demontaż systemu należy zlecić odpowiednio wyspecjalizowanej ekipie monterskiej bądź osobie posiadającej odpowiednie przeszkolenie BHP oraz wiedzę w zakresie odzysku. a) Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Po zakończeniu żywotności wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczególnych materiałów i elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. z 2014 r. poz Ważne informacje na temat utylizacji: Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady komunalne. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U poz. 1688) 2 Katalog odpadów Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 1923) b) Utylizacja zużytych baterii Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach Użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych, które nie stanowią już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub do miejsca odbioru. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zużyte baterie i akumulatory Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91 / 157 / EWG Ustawa z dnia z 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach (Dz. U nr 79 poz. 666) Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 23 / 25

24 10. OZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE ZNAKIEM CE WYROBU ZGODNOŚĆ WYROBU Z NORMĄ CE Żaluzje produkowane przez firmę SELT Sp. spełniają wymagania zasadnicze normy wprowadzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN Dla wyrobów z napędem silnikowym posiadają deklarację zgodności oraz oznaczenie wyrobu znakiem CE. Aby zachować ten stan i aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację systemu, należy przestrzegać instrukcji montażu i instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania INFORMACJE TOWARZYSZĄCE OZNAKOWANIU CE a) Oznakowanie na wyrobie: Wersja z silnikiem SELT Sp. Opole, ul. Wschodnia 23A POLAND /42/WE Wersja ze sznurami Na opakowaniu wyrobu umieszczona jest naklejka ostrzegawcza wraz z piktogramem o treści zgodnej z normą EN13120 (patrz pkt 11 niniejszej instrukcji). Na opakowaniu elementów zabezpieczających dołączanych do wyrobu i przeznaczonych do montażu łańcuszka naniesione są ostrzeżenia o treści: Dzieci mogą udusić się gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. Przeczytaj uważnie instrukcję i odpowiednio zainstaluj. b) Dokumentach towarzyszących: Wersja z silnikiem SELT Sp. Wschodnia 23A POLAND 13 Żaluzja listewkowa wewnętrzna C50 SLIM (wersja linkowa, wolnowisząca) 230V / 50 Hz Moc 90 do 115 W 10 / DZ / 2017 Wersja ze sznurami W niniejszej instrukcji w pkt 11 zawarto ostrzeżenia normowe oraz rysunkowe określenie prawidłowego montażu zabezpieczeń napinających łańcuszek. Ponadto do wyrobu dołączana jest w postaci oddzielnej karty Informacja dla montażu elementów zabezpieczających. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 24 / 25

25 INSTRUKCJA MONTAŻU 11. INFORMACJE DLA MONTAŻU ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH Dzieci mogą udusić się gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZADZIERZGNIĘCIEM W WYROBACH SELT SP. Z O. O. Uchwyt sznurka SLIM Uchwyt zabezpieczający łańcuszka Końcówka sznurka Końce sznurków sterujących dla zapobieżenia splątaniu zostały zakończone elementami tworzywowymi (końcówki sznurka) zapobiegającymi splątaniu oraz utworzeniu pętli. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 25 / 25

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), (Operations and Maintenance Manuals O&MM) zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać:

 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
 • rysunek zewnętrzny
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
 • schematy funkcjonowania
 • instrukcję użytkowania
 • instrukcję obsługi
 • instrukcję konserwacji i smarowania
 • instrukcję BHP
 • normatywy remontowe
 • wykaz części zamiennych
 • wykaz części zapasowych
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
 • wykaz załączonych rysunków

DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Dokumentacja techniczno-ruchowa – aktualne unijne wymagania dla maszyn. nf. pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-21)].
 • Tekst Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

Źródło: „https://pl. php? title=Dokumentacja_techniczno-ruchowa&oldid=68213875”

Kategoria:

 • Maszynoznawstwo
 • Dell Vostro 3550 - typ układu graficznego

  Witam.Mam problem typu karta grafiki, kupiłem lapka Dell Vostro 3550 na oryginalnej płycie ze sterownikami dołączonej do lapka są dwa sterowniki do grafiki Intel HD Graphics 3000 i AMD ATI Mobility Radeon HD 7650M i obie się instalują a w menadżerze urządzeń widnieje tylko Intel(R)HD Graphics Family...

  Software serwis 11 Wrz 2012 11:24Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4647

 • Dell Vostro 3750 - Układ chłodzenia procesora - głośny szum wentylatora

  Wg.

  Laptopy Hardware 06 Lut 2017 09:36Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1926

  Oryginalne sterowniki Intela do Dell Vostro 1540

  Chciałem zaktualizować sterowniki grafiki w Dell Vostro 1540 do oryginalnych sterowników Intela (ze strony Intela) jednak instalacja nie powiodła się. CZy istnieje możliwość zainstalowania tych sterowników? Na stronie Della są sterowniki do grafiki ale stare.

  Sterowniki i BIOS 11 Lut 2012 12:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3745

  Dell vostro 260s - Jaka karta graficzna do tego komputera była by najlepsza?

  Witam, tak jak w temacie posiadam komputer Dell vostro 260 s i poszukuję do niego wydajne grafiki w low profilu. Podzespoły to Intel Pentium G620, obecną grafika to zotac geforce gt 610 2 GB, dysk ssd 250 GB, dysk HDD 250 GB, ram 4 GB, zasilacz Della 250 W. Jaka grafikę polecicie do 600 zł. Z góry dzięki.

  Komputery Modding & OC 20 Gru 2016 22:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2640

  Dell Vostro 5581 - Po przejściu do trybu uśpienia, wentylatory przez jakiś czas

  trzeba było skorzystac z gwarancjiCzy może to być kwestia wadliwego sprzętu i powinienem kontaktować się z Dellem? :! : teraz Nie wiem czy gwarancja będzie uznana, bowiem zmieniłeś Dell system (zainstalowany fabrycznie)na Win10p. sModele serii Vostro 5000 to- seria tych modeli 5581...

  20 Lis 2019 08:05Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 2442

  Laptop dla grafika 2D, 6000 pln

  Pakiet Adobe lubi zjadać ram, więc ja bym brał nawet 32GB, szczególnie, że opcje z 16 najczęściej zajmują od razu jedyne 2 wolne sloty w laptopach na nie, więc w przyszłości przy "dokładaniu" nie można po prostu dodać kolejnych 16, a trzeba od razu kupić 2 kości po 16. Szczególnie, że przy procesorach...

  Komputery Co kupić? 28 Lip 2020 11:47Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 924

  Dell vostro 5370 - identyfikacja komponentu

  Ten model Nie jest na Gwarancji? Dell Inspiron 5370 is a non touch and a non convertible laptop.___________________Bios (płatny) skończyło mi się kontoPoszukaj na płytach od Inventec schematu ukł. pracy z układem bufora Reset, np.ten układ MC74VHC1G09zamiennikiem może być NC7SZ08,...

  24 Mar 2019 15:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 528

  Jaki zasilacz do Dell Vostro 460

  Maksymalny pobór mocy przez i7 2600 to 95W. Jeżeli nie planujesz zakupu wydajnej i prądożernej grafiki, 350 Dell'a powinna bez trudu sobie poradzić. W przypadku dodania grafiki polecam Corsair TX650. Cena nie jest zbyt wygórowana, zapas mocy, dodatkowy plus to 5-letnia gwarancja.

  25 Cze 2011 13:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1323

  Sprzedam Laptop DELL Vostro NOWY 1850 zl

  Sprzedam laptop DELL Vostro 1510 nówka gwaracja PL +europaParametryProcesor T5670 1. 8 GHzRam 2GBDysk 160GBGrafika X3100 IntelLCD 15. 4 Anti-GlareWindows Vista PLCzytnik kart pamięciKarta WiFiGwarancja 1 rok Dell PolskaLaptop nowy mogę dać service tag przed zakupem dla sprawdzenia...

  Ogłoszenia Elektronika 24 Cze 2008 09:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 760

  Dell Vostro A860 - potrzebna taśma/zamiennik?

  Witam,mam problem z laptopem Dell Vostro A860. Jak włączę go, ekran miga niczym stroboskop i pojawia się szachownica. Myślałem, że to grafika się wysypała, ale po podłączeniu do zew. monitora obraz jest normalny, więc to pewnie wina taśmy i tu pytanie. Gdzie mogę takową kupić? Na Allegro nic nie mogę...

  07 Maj 2012 23:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1287

  Dell Vostro 3500 - odzyskanie poczty z archiwum RAR przy błędzie CRC

  Komputer:Dell Vostro 3500Procesor: Intel Core i5-520M 2. 4 GHzChipset: Intel HM57Pamięć: 4096 MB, Samsung DDR3-1333, 2x 2 GBKarta grafiki: NVIDIA GeForce 310M - 512 MB, rdzeń: 625 MHz, pamięć: 790 MHz, DDR3, ForceWare 188. 38Dysk twardy: Seagate Momentus 7200. 4 ST9500420AS, 500GB 7200obr/min...

  19 Lis 2012 19:19Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2040

  Dell vostro 1510 resetujący się, niebieski ekran

  Witam, mam problem z moim 3-letnim laptopem (dell vostro 1510)mianowicie, podczas wczorajszego użytkowania laptopa, co jakiś czas ekran robił sie niebieski, i na niebieskim tle były białe napisy (po angielsku), laptop sie wyłączał.Po którymś z kolei takim restarcie, laptopa włączyłem, i na początku normalnie...

  17 Gru 2012 19:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3198

  Dell Vostro 3560 - Laptop - procesor i3 - wymiana na procesor i5/i7

  CześćCzy procesor w laptopie Dell Vostro 3560 można wymienić z i3 na np. i5/i7?Czy płyta/konstrukcja/chłodzenie nie da rady?Zauważyłem też, że w tym laptopie z i3 jest grafika Intel HD 3000, nie wiem czy to ma znaczenie, bo chyba nowsze i5 miały już HD 4000.Jeżeli mógłbym wymienić na coś...

  05 Cze 2020 20:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 636

  Dell Vostro 1700 - niebieski obraz na zewnętrznym monitorze

  Witam! Nowy sprzęt, obraz jak na zdjęciu (ale w rzeczywistości biel jest jeszcze bardziej niebieska, wyglada jak czyste BLUE). Jak na moje oko coś jest poważnie nie tak z wyjściem VGA, ale na wszelki wypadek zanim rozpocznę procedurę reklamacji chciałbym się poradzić ludzików z Elki - czy to możliwe,...

  07 Sie 2008 19:26Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1663

  Dell Vostro 1500 nie włącza sie

  ma dodatkową k grafiki gf 8400gsPorównać PQ4 i PQ3 tak z rzeczywistymi układami?Słabe zdjęcia zrobiłem dzisiaj tego nie porównam jak macie jakieś pomysły to piszciedzięki za już.

  16 Lut 2009 18:29Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 6080

  Dell vostro 1510 jaka matryca z nim wspolpracuje???

  matryca wxga 1280px grafika gforcesprwadzilem juz 3 matryce, dzisiaj jade po kolejna tym razem wuxga sprawdze czy na niej ruszy,

  09 Lut 2009 21:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1935

  Dell Vostro 1400 ciemność na matrycy, na mon. zew. artefakty

  Witam. Mam laptopa Dell Vostro 1400, laptop miał taką usterkę, że nie włączał obrazu, matryca świeciła się na czarno ale nic nie pokazywała. Na zewnętrznym monitorze pokazywane były artefakty. Zamiast napisu np. Run setup było R0n0s0t0p czyli co drugą kolumnę były wplatane 0. Laptop po jakimś czasie...

  12 Lip 2011 16:46Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2357

  DELL VOSTRO 1710 brak obrazu na matrycy

  Witam, mam problem z notebookiem DELL VOSTRO 1710, otóż podczas uruchomienia matryca pozostaje tylko podświetlona, gdy podłącze zewnętrzny monitor w obrazie widać artefakty. Przez chwilę podczas testów matryca się włączyła (przełączałem pomiędzy monitorami i zaskoczyła), ale działała tylko do zagrzania,...

  19 Lip 2010 12:42Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2320

  Dell Vostro 1700. Błąd sterownika karty graficznej.

  prosze o pomoc co to moze byc i jak ta usterke zlikwidowac....Do wymiany chipset grafiki. Koszt - 360zł brutto z roczną gwarancją.

  08 Cze 2010 21:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2131

  Dell Vostro 1520 nie włącza sie

  Również sugestia, że to grafika mnie zdziwiła chociaż rzeczywiście układ grafiki ma brązowy odcień w porównaniu z mostkiem i procesorem.Dzięki za namiary na schemat płyty już szukam może będzie łatwiej.Zauważyłem, że serwis HP lutował tasiemkę od powera.Brakuje mi zasilania LM393. Blisko niego...

  03 Mar 2011 09:54Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 6415

  Dell Vostro 3700 - aktualizacje sterowników

  Ok, dzięki.Zainstalowałem te dwa sterowniki do nVidi - i oba chyba były takie same oba do HD Audio?A co myślisz o Biosie - zostawić stary? Sterowniki do grafiki... najnowsze:seria produktu: GF 300Mrodzina produktu: GT 330MBios pozostaw jak laptop nowy w spokoju.

  02 Gru 2010 22:24Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4251

  DELL VOSTRO 1510 - pasy na obrazie

  Mam taki sam problem. Zakupiłem w firmie LAPTOK z Krakowa laptopa Dell Vostro 1510 procesor Intel cor2 duo 2. 4 4GB ram grafika Ge force 8400 Gs matryca 15. 4 cal.Laptop chodził 6m-cy, potem zaczęły się problemy z obrazem, obraz raz był raz nie lub były zakłócenia. Z informacje, jakie zdobyłem wynika,...

  02 Sty 2011 23:23Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 3350

  Płyta główna do laptopa Dell Vostro 1510

  Mam laptopa Dell Vostro 1510 procesor Intel cor2 duo 2. 4 cal uszkodzona płyta główna przez nieumiejętne poprawianie połączenia karty grafiki z płytą główną.Pytanie: jaka płyta główna może być zamiennikiem do tej orginalnej - mam na myśli płytę z nowszych...

  21 Sty 2011 09:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2148

  DELL VOSTRO 3500 problem Geforce 310M

  Witam ForumowiczówMój problem jest związany z wbudowanymi dwiema kartami graficznymi INTEL HD i Geforce 310M.Przez pół roku używałem Laptopa z win XP i działałem na karcie Geforce 310m bez możliwości użycia zintegrowanej grafiki Intela, gdyż ta jest tylko obsługiwane na zmianę z geforcem pod Windows...

  05 Lip 2011 11:09Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4808

  Dell Vostro 1015 nie działa wifi i wyłączanie pod win xp

  Przeglądałem tą stronkę ale są tam tylko sterowniki do grafiki i dźwięku, a one narazie działają bez zastrzeżeń.

  27 Cze 2012 07:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3651

  Dell Vostro 1500 samoczynne wygaszanie się ekranu

  Grafika jest raczej w porządku. Bardziej zastanawia mnie czujnik zamknięcia pokrywy, ponieważ jej zamknięcie nie daje żadnego skutku, ani przygaszenia ekranu, ani przejścia w tryb uśpienia.Tylko na jakiej zasadzie w tym modelu działa taki czujnik i jak się do niego dostać?

  07 Paź 2011 06:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1768

  Dell VOSTRO 1400 nie włącza się

  Z tego co wiem komputer chodził po reballingu grafiki około 2 miesięcy. Chyba jednak nie obejdzie się bez demontażu grafiki bo faktycznie trzeba sprawdzić czy są wszystkie pady. Zastanawia mnie jeszcze czy uszkodzona chipset grafiki może powodować że płyta się nie uruchamia? Bo nie chce kupować nowego...

  10 Mar 2013 20:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2547

  Dell Vostro 1700 - uruchamia się tylko przez chwilę, brak obrazu

  Układy z wadą wychodziły do 2009 r. włącznie (nie cały 2009), więc jeśli nie wymieniałeś to masz wadliwy chip.Objawy mogą być właśnie takie - prawdopodobnie zawiesza się na ładowaniu sterownika grafiki lub zmianie rozdzielczości na większą.

  16 Gru 2012 11:05Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1680

  Dell vostro 1500 - nie działający monitor

  WitamJeżeli na zewnętrznym monitorze nic nie widać pomimo odpowiedniego przełączenia przez przyciski na laptopie to obawiam się że na 99% padła grafika w laptopie. Z tego co widzę po specyfikacji laptopa jest to "NVIDIA GeForce 8400M GS" czyli osobna karta, nie zintegrowana, aczkolwiek wymiana grafiki...

  16 Maj 2014 17:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2067

  DELL Vostro 1015 - Niewłaściwe wyświetlanie obrazu.

  Prawdopodobnie uszkodzony układ graficzny.Potwierdzam - grafika do wymiany.

  14 Mar 2014 23:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1266

  SONY Bravia KDL -25EX550 - HDMI Brak widoku Dell vostro 3500

  posiadam kabel HDMI ANVINITY. Po podłączeniu go do laptopa oraz do telewizora nie ma obrazu monitora na ekranie tv. Robię wszystko zgodnie z przeczytanymi wcześniej radami, tj. włączam kable, ustawiam różne konfiguracje - albo duplikuj albo pokazuj tylko na projektorze ale zarówno w jednym...

  Połączenia urządzeń 20 Mar 2013 14:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1938

  Dell Vostro 1500 - Słaba wydajność procesora i pamięci.

  Niestety same wyniki to nie wszystko, chodzi o to że wydajność znacznie spadła, sprawdzałem 3DMarkiem 06 i mam w tej chwili tylko 2600 pkt. a wcześniej miałem 5700. CPU dostaje teraz tylko 500 pkt.Niby do neta wystarcza to co jest, ale ewidentnie jest coś nie tak. W gry ogólnie nie gram, czasami ze...

  18 Gru 2015 22:26Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3684

  dell vostro 3500 - wyłącza się na youtube 1080p

  Spróbuj zainstalować inne sterowniki od grafiki (starsze lub nowsze) i zobacz co będzie.

  21 Lis 2013 05:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1623

  Dell Vostro 260 - Restarty komputera po załączeniu gier

  Może być trochę słabawy w sumie. Co prawda ma te 216W na 12V, ale TDP grafiki to 160W (zostaje nam 56W) a gdzie jeszcze procesor (TDP: 95W:! :) i reszta HW?Jest on sporo przeciążony i wypadałoby go niezwłocznie zmienić, albo dać bardziej energooszczędną kartę (np. Radeona HD7770).

  Komputery Hardware 23 Lis 2013 18:26Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 897

  dell vostro 3750 - Płyta nie uruchamia się po burzy.

  Ponieważ jest to _płyta od HannStar ( Twoje oznaczenie z foto. DA0R03MB6E0), wsadu Bios ( układ 25Q32BV) dla płyty i dla flash KBC (flash 25Х40BV) producent nie udostępnia.Platforma zaś (Quanta R03A, projekt V03A)SM gdzies jest w sieci, popatrz w załacznikChipset HM67, socket...

  02 Lip 2014 16:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1773

  Dell Vostro 1510 uszkodzona matryca?

  grafika podgrzana podziałała jeszcze 10 miesięcy i padła całkowicie, laptop sprzedany na częsci

  26 Paź 2014 20:51Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2580

  Dell Vostro 1540 - Dziwne objawy matrycy

  Moim zdaniem kończy Ci się grafika w laptopie.

  20 Lis 2014 20:37Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1173

  Dell Vostro 3300 niedostępny układ Nvidii N11P-GE1-S-A3 - zamiennik?

  N11M-GE1-S-A3 to opisGF310M, GT218 ( FSB gpu, memory: 625/ 790... 64bit DDR3 512 LENOVO G560*także DELL VOSTRO 3700 - platforma WISTRON DW70 CALPELLA 09290-1 48. 4RU06. 011. CPU= INTEL i7-740QM GPU= NVIDIA N11P-GE1-A3Chociaż w SM pokazanoU tych nVidia N11P-GE2-A 3 > zamienia...

  06 Lip 2015 15:47Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 963

  Dell Vostro 3560 - Miejscowo występujące jaśniejsze pasy na ekranie

  Uszkodzona taśma matrycy, matryca lub w ostateczności grafika. Tę ostatnią możemy częściowo wykluczyć podłączając komputer do zewnętrznego monitora czy telewizora przez hdmi lub vga.Taki test wcale nie wyklucza uszkodzenia grafiki.Czyli śmiało oddawać na gwarancję?Oddawaj.

  08 Wrz 2015 21:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 828

  Dell vostro 1710, nie odpala sie sytem jest czarny ekran

  Witam, mój laptop nie odpala systemu, na początku pojawiał się niebieski ekran blue screan po kilku resetach jest tak: po włączeniu sprawdza system i pojawia się czarny lekko podswietlony ekran, przez 5 sekund w prawym górnym rogu miga biała kreska w postaci myślnika i zaraz znika.Na laptopie zaintalowany...

  13 Paź 2015 07:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 945

  Vostro 3450 - Zamykanie aplikacji, przegrzewanie się.

  Dysk był czysty i system był instalowany nowy na próbę więc infekcji na pewno nie było.Wynik przy zintegrowanej karcie grafikiA te zamykanie się aplikacji może być od dysku twardego czy bardziej od płyty głównej.

  15 Sty 2016 22:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1035

  Dlaczego po włączeniu Dell Vostro 1510 jest biały ekran z kolorowymi liniami?

  Jeśli wykluczymy grafikę (prawdopodobnie jest tam zintegrowana) no to pozostaje kabel i matryca.Wcale nie wykluczamy grafiki.Możesz mieć idealny obraz na monitorze zewnętrznym mimo uszkodzenia grafiki.

  30 Mar 2016 13:10Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 939

  Vostro 3350 - No Signal dla HDMI na monitorze AOC i2369vm

  Dziwna jest tutaj karta graficzna.Odinstalowałem obie grafiki i uruchomiłem automatycznego updatera ze strony intela i amd.Dla intela był dostępny tylko sterownik w zakładce old drivers. Po zainstalowaniu wykryło Intel HD Graphics 3000.AMD autodetect utility wykryło zaś AMD Radeon HD 7400M Series.Dziwne...

  02 Mar 2016 21:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 807

  Dell Vostro 3300 - zmiana matrycy i współpraca ze sterownikam

  Laptop w wersji z dwoma grafikami czy tylko jedną NVIDI?Jak wrócisz do poprzedniej matrycy to masz obraz przy zainstalowanych sterownikach NVIDI?Jak laptop zachowuje się na zewnętrznym monitorze, po zainstalowaniu sterowników?

  03 Sie 2017 16:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1197

  Dell vostro 3700 - Awaria wyświetlacza po upadku

  Fraza: Dell vostro 3700 Znaleziono 51 wyników (0, 24 s)Rozmycie: bez pomiarów (tylko opis gmerania)50:50 matryca -grafika (oberwanie, pęknięcie)

  05 Wrz 2016 00:20Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 780

  Dell Vostro 3550 "battery pernament faliture"

  Mam laptopa Dell Vosto 3550 i baterię bateria j1knd. Laptop przy włączniu sygnalizuje "battery pernament faliture". Po wciśnięciu F1 zarówno Windows ( Windows sygnalizuje by wymienić baterię) jak i Linux Mint się uruchamiają. Bateria się ładuje i trzyma tak 2 min. Czy jest sens tą baterię jeszcze regenerować?...

  08 Lis 2018 18:14Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 810

  Dell Vostro 3350 - nie odpala

  Jeden z dostępnych SM pod Dell Vostrodell vostro 375017R N7110 platforma QUANTA V03A REV. 2A (E)* mb:dav03amb8e1 rev. e [url=]Linkstby RT8206Bcharger ISL88731ckbc IT8518EDell Vostro 1400 Quanta FM5Dell Vostro 3450/Dell Inspiron N4110 (Quanta V02A/R01A)Dell...

  06 Lip 2017 21:58Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 1416

  Dell vostro 3550 inny układ gpu

  Dziękuje za odpowiedźUpgrade biosu nic nie zmieniaDrobnica ze starym układem taka samaObydwie grafiki są na 128bitróżnią się zegarem rdzenia i pamięci.Radeon HD 6770M 480 (at) 675 / 725 MHz 128 bit (at) 800 MHzRadeon HD 6750M 480 (at) 600 MHz 128 bit (at) 900 MHzDodam że po zainstalowaniu...

  09 Paź 2017 07:23Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1110

  Dell Vostro 1000 - Nie wyświetla nic, nie uruchamia się...

  Witam!Po naciśnięciu przycisku zasilania zapala się dioda zasilania, zapalają sie na chwile diody klawiatury, na chwile kręci wentylator, cd warczy, dysk sie kreci, lecz ekran czarny, radiator cpu i gpu goracy!Grafika padla?Pozdrawiam

  23 Paź 2018 22:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 402

  Dell vostro 3470sff - karta graficzna

  To że low profile to wiem. Problem jest taki że na cooler grafiki jest mało miejsca.I pytając się gdzie mogę kupić taką kartę chodziło mi o dokładny model i link do niego.

  30 Paź 2018 18:13Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 285

  Dell Vostro 260 - wolne działanie (brak odpowiedzi)

  A czego oczekujesz od tego słabiutkiego CPU?Wymień na lepszy, to i ruszy żwawiej.W dodatku słabiutka grafika, która daje 100% bottlenecku z i tak słabym procesorem.

  Komputery Początkujący 29 Lip 2019 10:05Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 717

  Dell Vostro 5470 - Czarny ekran

  Tylko co pomierzyc, nie wiem ktore bezpieczniki, komdensatory itp. sa od grafiki. Obstawiam ze jak by byla uszkodzona plyta to i by obrazu na tv nie dala.

  05 Lut 2020 13:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 447

  Samsung UE 65 TU 7002 - Jak połączyć bezprzewodowo laptopa IBM Vostro 3560 do

  Samsungi mają screen mirroning, piszesz że z telefonem łączy się więc chyba z tv wszystko ok. Patrzyłeś sterowniki od karty wi fi? Popatrz tez we własciwościach karty graficznej intela.Dodano po 22jwśli masz win. 10 to wchodzisz w ustawienia-ekran-na dole masz zaawansowane ustawienia wyświetlania,...

  12 Wrz 2020 20:09Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 354

  Problem z laptopem Dell Vostro 3700

  Nawet minimalne ukruszenie rdzenia układu takiego jak CPU, PCH lub GPU oznacza jego uszkodzenie. Jeśli taki układ jest w stanie działać mimo ukruszenia to należy to traktować w kategoriach "szczęścia".Na GPU po potworzeniu był trosze ukruszone a jeżeli było i działało to powinno dalej działać....

  25 Wrz 2020 20:46Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 741

  Karta graficzna do Dell Vostro 3900

  FHD to max rozdzielczość mi potrzebna, może być mniejsza jesli będzie trzeba.Gry pokroju Asterix, Spongebob Bitwa o bikini, czy coś z serii LEGO albo inne wydawane również na PS3/4 czy innym xboxie (chodź jakby tata mógł w coś pograć to nie nie obrazi;)).Przedział to cenowy to było również właśnie...

  07 Sty 2021 06:26Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 504

  Dell Vostro 3750 - Pasy / artefakty na prawej stronie ekranu

  W moim Dellu Vostro 3750, wersja z GeForce GT525M zaczęły pojawiać się artefakty, jak na załączonych obrazach.Dzieje się to tylko przy poruszeniu kursorem, gdy zostawię kursor w spokoju po chwili jest znowu normalnie. Po poruszeniu kursorem znowu artefakty.Pierwszym podejrzanym była grafika...

  19 Paź 2022 12:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 300

  Jak ulepszyć laptop Dell Vostro 15 3000 z Intel Core i3, 4GB RAM-u?

  Za mało informacji - podaj servicetag urządzenia - jest na spodzie laptopaProcesora nie wymienisz, ram możesz dodać, dysk jak masz HDD, zmien na SSDIntel® Core™ i3 11gen 1115G4 3, 0 - 4, 1 GHzPamięć 4 GB DDR4 2666 MHz RAMDysk 256 GB SSDGrafika Intel® UHD GraphicsSystem...

  17 Paź 2021 11:09Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 132

  Dell Vostro 3560- jaki dysk SSD kupić?

  Były modele bez dedykowanej grafiki tylko zintegrowana HD 4000 DELL Vostro 3560.

  06 Sty 2022 15:06Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 363

  Laptop Dell Vostro 3450 - szare plamy i linie na ekranie po odłączeniu zasilacza

  Sterowniki do karty/kart graficznych zainstalować najnowsze ze strony producenta. Jaki tam jest procesor, grafika?

  11 Mar 2022 13:00Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 246

  AMD Radeon - Przełączanie grafiki

  Pozwoliłem sobie napisać tutaj, bo mam podobny problem, mianowicie mam laptopa dell vostro 3550. Są w nim dwie karty graficzne, dedykowana AMD Radeon HD 6630 M i zintegrowana Intel HD Graphics Family. W menedżerze urządzeń wyglądały tak:Jednakże coś nie działało tak jak powinno,...

  01 Mar 2018 15:19Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6222

  Laptop do pracy biurowej, grafika zintegrowana, długa praca na baterii

  do pracy biurowej,Czyli na firmę?To tylko DELL z 3Y NBD, np Vostro 3550PS. do wszystkich laptopów są do kupienia baterie (dodatkowe/powiększone itp).

  27 Wrz 2011 16:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2119

  PC dla grafika (AutoCAD Inventor etc. )

  Nie, podkręcanie nie wchodzi w grę.Co sądzicie o tym? Dobry wybór za te pieniądze? :

  01 Wrz 2012 13:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1137

  Kupno laptopa do grafiki 2D do 2300zł

  Pavilon-y odradzam. Proponuje poczytać o legendarnej awaryjności tej serii.Serwisanci nazywają je "Pawulonami".Proponuję DEll-a np Vostro lub jakiegoś Samsunga jeśli ma być nowy.Jeśli używany to Dell Latitude E6410 na i5 cena ok 1500 PLN.

  03 Wrz 2012 14:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 858

  Jaka grafika obsłuży ekran laptopa i 2 monitory (różny obraz)

  Chciałbym zapytać czy ktoś wie jaką minimalną kartę graficzną trzeba mieć w laptopie aby móc do niego podłączyć 2 monitory (1080p), nie rezygnując z wyświetlania obrazu na ekranie laptopa. Oczywiście na każdym ekranie musi być inny obraz.Obecnie mam w laptopie HDMI i D-SUB i mogę podpiąć 2 monitory,...

  23 Mar 2013 08:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 834

  Ultrabook cienki do ze słabą grafika, do pisania, internetu

  Jeżeli chciałbyś coś solidnego to Dell:Dorzucę jeszcze ASUSa Zenbook UX32VD, Samsunga530U3C. Ciężko znaleźć coś z dyskiem 500Gb gdyż większość ultrabooków ma SSD.Z 14":Dotykowy:Jak byś podał budżet wtedy ja sam bym określił dla Ciebie najlepszą (najlepsze) opcję.

  22 Paź 2013 19:11Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1473

  Jaki komputer stacjonarny do 2500 zł? (grafika, photoshop, fotografia)

  podłączę się do tematu bo szukam też podobnego komputera w podobnej cenie.Tylko proszę Was o pomoc, bo ja się totalnie nie znam na komputerach.Czy warto zamówić składanie w morele. net? Cenowo chyba się opłaca, tylko mam obawy jak z gwarancją czy jak coś będzie nie tak. Mam złe doświadczenie...

  17 Paź 2013 15:46Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 5352

  Komputer dla grafika (Photoshop, Rhinoceros 4. 0) do 2000 zł

  Witajcie!Poszukuję komputera dla wujka, który pracował do tej pory na core 2 quad q8200, 4 gb ramu ddr2 oraz geforcie 9600 gt (512mb).Budżet jaki posiada to 2000 zł, więc jest nieco okrojony.Na początku zastanawiałem się nad poleasingowymi komputerami na bazie i7-4470 albo i5-6500, ale wydaje...

  27 Lip 2020 08:10Odpowiedzi: 66 Wyświetleń: 2316

  Dell Vostro 1510 naprawa płyty głównej lub karty grafiki

  Zakupiłem w firmie LAPTOK z Krakowa laptopa Dell Vostro 1510 procesor Intel cor2 duo 2. Z informacje, jakie zdobyłem wynika, że ten model miał źle...

  02 Sty 2011 14:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2072

  Dell Vostro 3550 - Model P16F Brak drugiej grafiki AMD 7650M

  Problem dotyczy drugiej grafiki jak w tytule wszystko ładnie się instaluje ale grafika nie działa nie ma jej w menedżerze urządzeń w grach nie przełącza się automatycznie, jak ktoś ma taki model proszę o pomoc? dziękuje z góry pozdrawiam

  16 Wrz 2012 11:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 600

  Dell Vostro 2520 - Grafika Intela siada po zainstalowaniu sterowników

  Próbowałem kilka paczek ze sterownikami w wersjach 8. x, 9. x i te oficjalne ze strony Intela 15. x. Za każdym razem problem się pojawia. Cały czas próbuję jeszcze instalować różne paczki, ale nie mam już do tego siły. Miałem już raz taki laptop i poszedł bez problemu; tymczasem w tej wersji zmienili firmware...

  02 Sty 2013 11:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2310

  DELL VOSTRO 3700 - Instalacja sterowników grafiki

  Komputer posiada zintegrowaną w procesorze grafikę GMA HD, która pozostaje nieaktywna, za obraz odpowiada tylko niezależna karta graficzna Nvidia GeForce GT 330M.Problem leży w instalacji sterowników. Według porducenta należy najpierw zainstalować sterowniki od Intela, a następnie Nvidię....

  05 Paź 2014 20:00Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3048

  Dell Vostro 260s - wymiana procesor i grafiki

  Witam serdecznie,mam jednostkę o następujących parametrach:Computer: DELL Vostro 260sCPU: Intel Pentium G620 (Sandy Bridge-DT, Q0)2600 MHz (26. 00x100. 0) (at) 1596 MHz (16. 00x99. 8)Motherboard: DELL 0GDG8YChipset: Intel H61 (Cougar Point)Memory: 4096 MBytes...

  02 Lut 2015 19:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3006

  Mały, mobilny laptop poszukiwany

  To jeszcze może zapytam konkretnie o wybór z poniższych modeli.Przypominam, że laptop do uzytku domowego (film przez HDMI, muzyka, internet, office, przegladanie zdjec) bez gier + sporadyczne obrabianie zdjęc w Photoshopie/Lightroomie.1. Dell Vostro 3350 i3 12GBZ minusów brak systemu, zintegrowana...

  12 Lis 2012 14:27Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3822

  hp, acer, asus, dell - Lista laptopów z wadliwymi ukladami BGA

  Witam, szukałem już tu po forum i na innych forach, znalazłem część ale nie wszystko.Czy ktoś z Was Panowie posiada może listę laptopów z wadliwymi układami BGA?W necie sporo tematów bo to teraz modne jest ale nigdzie nie znalazłem pełnej listy.Wszystkie układy nvidia ktore produkowane byly...

  30 Paź 2013 13:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3687

  Nowy lub używany laptop dla studenta architektury

  Cześć wszystkim!Od dłuższego czasu główkuję nad kupnem laptopa na uczelnię. Studiuję architekturę.1. Zastosowanie:+ Obróbka:- przeważnie grafiki (3ds Max, SketchUp, Photoshop, Corel Draw)- czasem muzyki (FL Studio)- bardzo rzadko filmów (After Effects)2. Overclocking:- Nie.3....

  25 Wrz 2014 15:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 627

  Szukam wydajnego laptopa do 5000-6000zł

  Chyba odpuszczę serię Precision, bo jest za droga, a jednak laptop sprzed 7 laty, to chyba średni pomysł.Dość dużo modeli spełnia moje kryteria, m. inn. :Dell: Inspiron 7567, Vostro 5568MSI: GE62, GE72, GS70, PE70Asus: ZenBook UX410, GL552VW(i inne)Myślę, że żeby zawęzić poszukiwania, musiałbym...

  19 Mar 2017 16:50Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 522

  Wytrzymały laptop do 3000zł

  Są też 17cali XPS i chyba ma miejsce na 2 dyski, ale jak kto woli Vostro też jest ok nie mam nic przeciwko jak ktoś używa więcej w terenie, ale dobra grafika jest nie tylko do gier ale także do obróbki grafiki, projektowania itd zewnetrzną grafikę można ręcznie wyłączyć, zawsze można podpiąć większy...

  02 Wrz 2012 14:28Odpowiedzi: 59 Wyświetleń: 12578

  Laptop dla przyszłej studentki:)

  Simsy pewnie nie będą robiły problemu z działaniem na zintegrowanej grafice i jeżeli udałoby Ci się załatwić system z uczelni to możesz pomyśleć o:z tego co wiem po rejestracji są 2 lata gwarancji, ale pewny nie jestemlub z systememJeżeli chcemy coś uniwersalnego ładnego ale i zarazem...

  20 Maj 2014 20:35Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 2748

  DELL Inspiron 1420 - wymiana karty graficznej

  1. Nie, nie będzie pasowała, gdyż Vostro 1500/1700 vs Vostro 1400 to dwie całkiem różne płyty główne.2. Tak właśnie jest.W modelach Vostro 1400, 1500/1700 wykorzystana jest grafika w mostku północnym (X3100).W przypadku zastosowania karty nVidia jest ona osobnym modułem, ale tylko w 1500/1700 -...

  01 Kwi 2009 18:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4446

  Jakiego laptopa do ~2600zł

  ja ostatnio do asusów jestem zrażony - kumplowi popękała ramka matrycy po pół roku ( w 4 miejscach), mi niedawno po roku użytkowania pękł wylot od grilla w laptopie ( uznali na gwarancji) ale obudowy w asusach sypią się strasznie ostatnio.Co do lenovo G570 to nie wypowiem się za mocno napewno to...

  22 Lut 2012 20:06Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1601

  Laptop czy komputer stacjonarny do najnowszych gier?

  1) Laptop - jakiego byś dobrego nie kupił karta graficzna jeśli będzie wydajna to padnie od przegrzania. Poleci GPU na BGA. Często bywam w zaprzyjaźnionym serwisie komputerowym i BGA ciągle prze-kulkowują. Tak było w gorących, starszych układach... Sprzęt i tak padnie po gwarancji i nie ma co liczyć...

  28 Mar 2012 09:22Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3161

  Laptop do AutoCada do 3, 2k

  Tyle, ze na tych dellach mozna zapomniec o GTAIV bo maja slabiutkie grafiki.Opcje widze dwie -1. Jesli chcesz kupic laptopa glownie do pracy to oczywiscie te Delle sa jak najbardziej wskazane, w jakies starsze gry tez pograsz, ale w nowosci bez szans.2. Jesli chcesz isc na kompromis mozesz...

  06 Sie 2012 10:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1165

  Komputer do grania 2500-3000,

  Polecam bardzo dobry komputerTak się składa że mam pod swoją opieką kilkadziesiąt podobnych w firmie (kryzys, więc zamiast optiplexów poszła transza sprzętu niższej klasy) i faktycznie nie są najgorsze. Ale:1. w założeniach były możliwości OC tu ich nie ma.2. w tytule nawet jest że to ma...

  29 Paź 2012 23:04Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 1689

  Laptop do internetu 2000zł

  Poszukuje laptopa dla mojej dziewczyny, na raty do 2000zł. +/-200zł Najlepiej w marketach z ratami 0%, wychodzi trochę taniej.Lekki smukły, 13, 14 max 15 cali najlepiej z dyskiem ssd. Grafika dedykowana nie jest wymagana. Głównie do internetu filmów i Worda.Może być bez systemu.Ten...

  23 Lut 2015 16:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 414

  Nowy laptop co kupić? Biuro, gry, video.

  Proponuję Dell Vostro i5-5200U z matową matrycą, dyskiem SSD na system i najważniejsze programy + 1000 GB HDD w zewnętrznej obudowie, grafika NVIDIA GeForce 820M + Intel HD Graphics 550, bez systemulub Dell Inspiron 3543 z większym dyskiem SSD, błyszczącą matrycą i systemem Windows 8. 1 PL

  03 Cze 2017 12:47Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 750

  Laptop ogólnego przeznaczenia, 3000pln, wysoka jakość

  Witajcie,przechodząc od razu do rzeczy:1. Laptop dla osoby prywatnej, w wieku 20+.2. Koniecznie z jakimś system Windows.3. Matryca 15, 6 cali matowa, raczej 1366 x 768 (HD) - na takiej pracuję i jest w porządku.4. Dysk SSD 240-250GB (ewentualnie dysk HDD, później sam dołożę SSD)5. Urządzenia...

  17 Sty 2016 16:41Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 657

  Dell co kupić laptop czy desktop

  W takim razie mozesz kupic pierwszego lepszego laptopa - wszystko bedzie lepsze od tego co ma.Serie Della sa opisane bardzo dobrze:Vostro, Lattitude to serie biznesoweXPS to seria miltimedialna/gryInspiron to taka najslabsza seria do domu na grafikach zintegrowanychPrecision - laptopy/pecety...

  15 Wrz 2012 09:49Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 2097

  Nowy komp - porównanie DELL vs X-KOM

  nie wiem co wybrać. Sprzęt potrzebny do amatorskiej obróbki filmów i zdjęć a od od czasu do czasu aby zagrać w SIMS...Po poszukiwaniach znalazłem 2 modele, na które mnie stać, jednak nie wiem co wybrać:Dell Vostro 3470 SFF i5-9400/16GB/240+1TB/Win10P- System:Microsoft Windows 10 Pro PL-...

  21 Kwi 2020 19:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 213

  Wybór laptopa do pracy z programami CAD.

  Zastanawiam się nad kilkoma modelami (do cada i multimediów jak kilka postów wyzej):- dell vostro 3550 i pytanie: procesor i3-2310 czy i5-2410? grafika Intel HD Graphics 3000 wystarczy? ma 3500pkt w 3d marku 2006..- dell xps - procesor i5-560 mozna jakoś porównać do 2 pozyzszych? matryca błyszcząca...

  18 Wrz 2011 22:39Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 9581

  Laptop używany do 2000PLN.

  Mam na oku jeszcze dwa lapcie.1.Procesor: i5-3210Ram: 8GBGrafika: GT635MDysk: 128GB SSDSystem: Win 7 ProMarka: Dell Vostro 34602.Grafika: GT650MDysk: 750GB HDDSystem: Win 8Marka: Asus N76VZDell ma gwarancje producenta jeszcze przez 14msc,...

  11 Paź 2014 23:51Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1539

  GTx 560 Ti chłodzenie karty

  Mam już upatrzoną obudowę nówkę Silentium Pc za marne grosze (70zł)Myślę ze będzie to duża różnica choćby w uporządkowaniu kabli bo to co teraz jest to patologia.Słusznie to wcześniej stwierdził kolega stybydyby.Nvidia GTx 560Ti ma mój znajomy tylko z pamięcią 1. Gb jednak wiatrak jest innej budowy...

  28 Mar 2015 19:33Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2271

  Jaki laptop do pracy do ok. 5000zł

  założenia co do sprzętu:Do czego: głównie praca, może czasem starsze gry (nie jest to priorytet)Kwota: 5000zł (jeśli będzie naprawdę warto mogę dołożyć jeszcze kilka stówek)Procesor: tylko INTEL, wysokie taktowanie, 2-4 rdzenie, myślę o 4-6MB cacheGrafiak: Intela lub GeForceRAM: min....

  29 Cze 2016 00:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 585

  Monitor NEC EA 271Q - Brak wyświetlanego obrazu

  Konfiguracja sprzętu:Komputer NOWY: Dell Vostro 3670, i5-9400 2. 9GHz, 8GB, WIN10 PRO 64, Grafika Intel UHD 630 (zintegrowana, wyjścia: HDMI, VGA)Monitor NOWY: NEC EA271Q - wejścia: HDMI, DVI-D, DisplayPort, USB typ CKomputer STARY: Dell Optiplex 990, i5-2400, 4GB, WIN7 PRO 32, Grafika Intel...

  24 Sty 2020 14:10Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 951

  Laptop do ogólnego użytku 2010 - Jaki wybrać?

  Deka87, dziękuję za odpowiedź, dobry człowieku:)Obecnie mieszkam za granicą i tutaj wybór jest dużo skromniejszy niż w Pl. Wybrałam te 3 bo wg mnie mają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.Dzisiaj jeszcze znalazłam takiego Packarda:Prosessor Intel Core i5 430MRAM 4096MBDysk 640GBATI...

  30 Gru 2011 15:22Odpowiedzi: 372 Wyświetleń: 5643

  Wybor laptopa do 2600zl mam 4 typy, prosze o wasze rady.

  Tak jak w temacie musze zmienic laptopa na nowy do 2600zł oczywiscie jak bedzie rozsadny za nizsza cene bedzie lepiej. Interesuje mnie aby był na i3 jak cenowo starczy to i na i5, zeby miał dedykowana (nie zintegrowana) karte graficzna pamieci wlasnej 1GB, poniewaz bede na nim korzystał z CS3...

  24 Mar 2011 19:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 843

  Jaki laptop z dużym ekranem?

  Przy filmach, zdjęciach i mniej wymagających (starszych) grach nie zauważysz różnicy między wspomnianymi grafikami Intela i Radeona.Wybór należy do Ciebie.A co tam, namieszam Ci.Ja bym dołożył do DELL Vostro z procesorem i5 i grafiką NVIDIA GEFORCE GT 330M:DCena 2650 zł.

  11 Kwi 2011 19:27Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 7906

  Wspólna myszka na PC i Laptopie - sprzężenie sprzętowe

  Ciężki temat do znalezienia w necie więc mam nadzieję że jestem pierwszy. Otóż mam komputer PC do którego mam podłączone 2 monitory (DVI i VGA/D-SUB). W mojej karcie graficznej Jest jeszcze jedno wyjście a mianowicie HDMI. W Laptopie również posiadam taki wtyk i chciałbym zasięgnąć rady czy...

  19 Maj 2011 22:30Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1632

  Pulpit zdalny - praca karty graficznej i dźwiękowej

  Witam. Mój problem jest dość nietypowy. Zakupiłem ostatnio laptopa Della Vostro z podwójną grafiką (Intel HD3000 i Radeon HD6630). Jest mocniejszy od mojego komputera stacjonarnego jednak moje stare stanowisko pracy odpowiada mi lepiej niż garbienie się nad laptopem. Dlatego łącze się z laptopem pulpitem...

  Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 26 Lip 2011 00:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3148

  [Kupię] Skup laptopów od ręki

  Vostro 1000Athlon 2 x 1, 91GB ramuDysk 160GB satabateria bez obudowy, wymaga resetu elektroniki, ale trzyma około 3 godzin15, 4 cala z małymi ryskamiWIFIGrafika Radeon X1150Sprawny

  Komputery Bazar 03 Mar 2012 19:20Odpowiedzi: 95 Wyświetleń: 28400

  Laptop do ogólnego użytku 2012 - Jaki wybrać?

  Taak. wiem że nie ma HD. Ale myślałem, żeby sobie sporadycznie podłączyć przez HDMI to TV i coś obejrzeć. A na lapku to raczej hdready. Dysk można wymienić w przyszłości na SSD o ile ceny będą "normalniejsze". Myślałem jeszcze o Dell Vostro 3555 z AMD A8. ALe cena troche odstrasza, no i jak mówiłem...

  22 Maj 2016 10:36Odpowiedzi: 467 Wyświetleń: 6915

  Laptop ~3000-3500, matryca mat/półmat, dedyk. karta graf.

  Szukam laptopa sobie, laptop głównie do pracy/netu, aczkolwiek, chciałbym mieć możliwość pogrania trochę w gry w med/max detalach w natywnej rozdzielczości (Wiedźmin 1/2, Starcraft 2, Fallout 3, Bioshock 1/2, może coś jeszcze). Parametry?Proc: I5 2520 lub 2430Ram: 6/8GHdd: 500gb (może...

  08 Lut 2012 11:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1527

  Konkretny, niezawodny laptop 13 -12 cali

  Nie mogę się zdecydować, a właściwie wybrać metodą prób i błędów laptopa, który ma mi służyć do wszystkiego, konfiguracja możliwie najlepsza do 2000 zł,12-13 cali matryca, koniecznie i grafika dedykowana. z wwan i wifi.Cięzko taki zestaw znaleźć, dlatego zwracam się do was o...

  27 Lut 2012 14:36Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 6463

  Laptop 12-13'' w przedziale 1500-2000zł

  Rzadko laptopy 12-to calowe mają niezintegrowaną grafikę ale coś można znaleźć.Tablety, ale karta graficzna słabiutka:Nieco lepsza karta grafiki:

  13 Cze 2012 14:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1394

  Dell czy Lenovo-jaki laptop kupić?

  Ja proponuję:- Asus K52F- DELL Vostro 1540 (tu warto sprawdzić ile kosztuje dokupienie gwarancji NBDTen Asus to bardzo dobry komputer:) Kulturalna, cicha praca, chłodny.Polecam również Lenovo, zależy które, ale generalnie coraz lepsze notebooki robią:)Popieram również - jeśli nie...

  25 Kwi 2012 21:08Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 25109

  Laptop/Netbok w macie - do 2, 5tys.

  Wiesz, nie o to chodzi, że stawiam duże wymagania sprzętowe, liczy się tylko i wyłącznie procesor, reszta nie ma znaczenia, a ram do win7 jest nawet zalecane 3-4gb chyba, poza tym już bym nie chciał schodzić niżej.Grafika i te sprawy nie mają znaczenia.Głównie właśnie chodzi o jakość wykonania co...

  01 Paź 2012 20:51Odpowiedzi: 38 Wyświetleń: 5214

  Laptop do tłumaczeń i nie tylko

  14" to taki "niestandardowy" rozmiar. Modele z taką są dość drogie i o słabych parametrach.Jakieś ciekawsze propozycje:Ale daleko im do Acera v3. Gorszy procek, gorsza grafika... Na prawde cieżko znaleść coś dobrego w tym rozmiarz.

  22 Paź 2012 14:33Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1236

  Dylemat odnośnie laptopa do pracy

  Ja mam dell vostro 3500 i photoshop mi spokojnie śmiga:) Co ja mam tam w środku:Procek: i5 2. 40 GHzRamu: 6GBDysk: hdd (nie pamiętam już ile)grafika: Nvidia GeForce 310Msystem: windows 7 ultimate 64-bityZa sprzęcik co prawda dałem nie całe 5 tys. zł, ale wykonanie i praca na nim nie sprawia...

  27 Lut 2013 14:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1026

  DELL/Vostro/3560 - Większy pobór prądu po uśpieniu czy hibernacji

  Teoretycznie sterowniki wszystkie, Doinstalowałem nawet Dell system detect - przez stronę wyszukuje updaty i nic. Komp preinstalowany, Win7pro. W pierwszym dniu instalowałem parę programów... Potem to zauważyłem, ale jeszcze bez pomiaru prądu czas pokazywał w rejonie 2godzin. Pomyślałem, że widocznie...

  08 Sty 2014 21:47Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3237

  Chcę kupić niezawodnego laptopa. Utopia?

  Pfff... oczopląsu i kociokwiku dostałam od tego szukania:) Oto moje uwagi i wstępny wybór.W grę wchodził tylko Dell i Asus z uwagi na najmniejszą awaryjność. Lenovo odpadł w przedbiegach ze względu na fatalną obsługę gwarancyjną, długi, nawet 3-miesięczny czas oczekiwania na zwrot towaru i nieopłacalność...

  10 Sie 2013 14:33Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2334

  Laptop do ogólnego użytku 2014 - Jaki wybrać?

  Dell fajny ale bez klawiatury numerycznej i troszke słaba karta grafikiSeria Vostro to w Polsce seria biznesowa, czyli gwarancja NBD - Next Business Day (36 miesięcy), czyli jak Ci się popsuje sprzęt, to dzwonisz do Della i na następny dzień roboczy, przyjdzie do Ciebie serwisant, na umówione...

  23 Maj 2014 10:02Odpowiedzi: 411 Wyświetleń: 5874

  Laptop Lenovo- Czy warto kupić?

  i7 to grzałka, 17, 3 to taki wielki i ciężki kloc że lepiej już wtedy PC kupić, grafika kiepska, 12GB RAM nigdy nie wykorzystasz, błyszcząca matryca, w dodatku cena mocno zawyżona. W tym budżecie to coś takiego:

  22 Lip 2014 08:42Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5145

  Laptop jaki wybrać Lenovo Asus Toshiba

  1. Toshiba P50 FHD i7 3, 4GHz 16GB 1TB GT745-4GBProducent ToshibaProcesor Intel Core i7-4700MQ (4 rdzenie, od 2. 40 GHz do 3. 40 GHz, 6 MB cache)Procesor Intel i7 4-tej generacji HaswellZaawansowane technologie: Hyper-Threading, SpeedStep, 64bit, 22nm, VT-x, VT-d,Trusted Execution,...

  14 Paź 2013 20:36Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3861

  Laptop do 1000zl. Lekki, cennki, wydajny

  Witam posiadam laptopy takie które Państwo szukają.Np. Dell Vostro 1710Core 2 Duo3 GB ramkarta grafiki Gf8600dysk 250GBmatryca błyszcząca 17 caliw cenie 950złA co ważniejsze WINDOWS 7 PROFESSIONAL stikersZainstalowany i można śmigać - sterowniki zainstalowane.Posiadam też inne...

  24 Lis 2013 15:38Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2748

  Jaki nowy komputer kupić?

  Podepnę się pod tematZastanawiam się na zakupem nowego laptopa, kwota jaką mogę przeznaczyć to 3000.Laptop głównie do www/office/photoshop/sony vegasCo myślicie o tych:1. DELL VOSTRO 3560 cena 3150złIntel Core i5-3210M 2, 1 GHz (do 3, 1 GHz w trybie turbo) 3M cache8 GB DDR3500...

  02 Gru 2013 11:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1251

  Dell N7010 - regulacja obrotów wentylatora

  Dell ma słabe chłodzenia więc nie dziw się że wentylator tak chodzi a nie inaczej,niektóre wersje miały w bios ustawienia wentylatora,na moim Vostro bez obciążenia średnie obroty ~ 60" na max kręci wentylator,w stresie nie przekroczył na procesorze i5 M560 80" a grafika 70",twój procesor...

  05 Gru 2013 14:54Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 8418

  Komputer bez monitora - budżet do 1700 zł.

  Witam, chciałbym również podpiąć się pod temat. Także poszukuję w tej samej cenie zestawu, jednak zastanawiam się czy składać komputer samemu czy tez skorzystać z ofert na rynku. Znalazłem kilka ciekawych i chciałbym prosić o opinię:- ten wydaje się ciekawy, jednak jako że nie bardzo orientuję...

  08 Sty 2014 19:00Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 4302

  Laptop dla studentki, do 4 tyś. zł

  Niepotrzebna dedykowana grafika, która będzie tylko więcej zużywać baterii i dodatkowo zwiększa wagę;)PS. Nie lepiej coś z 14", co powiesz na to (waga tylko 1, 5kg), procesor tylko i3 1, 7GHz ale mam ataki sam w Acerze i przy dobrze skonfigurowanym Win7 śmiga aż miło:Ewentualnie tu nieco lepsza...

  13 Kwi 2014 16:39Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2049

  Monitor 24 cale - nowy czy używany? do 800zł

  Poszukuję od dłuższego czasu monitora którego podłącze przez hdmi/dvi do laptopa Della Vostro 3460. Gdzie input lag będzie niewielki ponieważ zależy mi na grach typu FPS typu CS:GO, Bf4, CoD. Druga sprawa chciałbym żeby odświeżanie było na poziomie 75hz a nie 60hz. Niestety grafika nie pociągnie...

  31 Gru 2014 10:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1032

  Laptop do internetu i oglądania seriali.

  Ja nie podam Ci konkretnego modelu a to by był cichy. Nic gorszego nie ma jak szum wiatraka w czasie oglądania. Skupiłbym się nad dyskiem ssd, prockiem który ma małe zapotrzebowanie na prąd. Kolega posiada fajnego della vostro i jak go miałem w rękach to była absolutna cisza. Dedykowana grafika to...

  02 Kwi 2015 07:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1065

  LENOVO GAMER G50-80 vs. HP 355 G2 - co wybrać?

  gregorianin napisał:Po prostu jak będziesz miał możliwość to zrób sobie porównanie o którym pisałem, chodzi tylko o to abyś sobie sam udowodnił (nie poprzez czytanie internetu) co jest ważniejsze.Takie porównanie miałoby sens tylko w przypadku obróbki filmów lub np. dużych plików z Photoshopa,...

  09 Paź 2015 11:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1209

  Filmy w 4K - czym odtwarzać? Za stary PC?

  Mam kilka filmów pobranych z internetu w formacie 4K.Filmy te uruchamiane na laptopie o rozdzielczości 768p działają ale trochę się tną.Podłączając ten laptop do telewizora 4K przez HDMI najwyższa rozdzielczość jaką mogę ustawić to 1080p - czy to oznacza że karta graficzna w tym laptopie jest za...

  RTV Użytkowy 28 Gru 2015 21:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4116

  MSI GE600 - Kolor czerwony zamiast czarnego - matryca.

  Brak SM. Możesz rozwinąć?Czyli brak SM (instrukcji serwisowej) dla tego modelu i płyty.Dlatego nie można określić jak sygnały są podawane na matrycę / lub na wyj. zewnętrzne.Może jest przełacznik?!Być może rozwiązanie jak w serii MSI?MSI GX640, MS-16561, platforma CalpellaPłyta: MS-16561...

  15 Kwi 2016 16:36Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2115

  Prędkośc na swiatlowoddzie NETIS czy TP-link

  Witam, prędkość sprawdzana jest na 4 komputerach:1. Na wifi: HP Compaq nx 9420, na 2. 4GHZ wynosi 19Mbps ping 4msna 5GHZ prędkość 24Mbps ping 4msLenovo Y530, na 2. 4GHZ wynosi...

  Sieci Początkujący 11 Lis 2016 13:38Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1308

  Laptop - 800 zł/poleasingowy/używany.

  Tutaj trochę nowsza grafika jest, może coś takiego:To nie ta sama jakość wykonania co thinkpad, ale dell też daje radę:)

  08 Sty 2017 13:53Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1332

  Wymiana i3-2330m na i3-3120m

  Czyli najprościej się wkopałem i nie da rady go zamontować?Mam laptop Dell Vostro 3550 z i3 2330m i 16gm ram możecie mi polecić jakiś procesor z zintegrowana grafika intel hd 4000? tylko żeby tez wszystko pasowało socket i chipstep bo nie chce znów zmarnować kasy:/

  16 Lut 2017 17:48Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 1239

  Notebook 13, 6-14 do celów biurowych, elegancki wygląd stabilna praca do 4 lat

  Proszę o pomoc w wyborze komputera do kwoty 2600zł, z windowsem.Komputer będzie wykorzystywany do celów biurowych, Pakiet Office + strony internetowe.Chciałbym, aby komputer nie chodził jak odkurzacz oraz aby do 4 lat stabilnie pracował.Zadzwoniłem do sklepu x i tam sprzedawca polecił mi jedynie 14 Lip 2017 06:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 348

  Jaki laptop do 3000zł do przeciętnego użytkowania

  Potrzebuję Waszej porady przy wyborze laptopa. W pracy używawam Dell-a Latitude E5570 z i5 6gen. 16GB RAM, 256GB SSD i zintegrowaną grafiką. To traktuję jako punkt odniesienia. Komputer moim zdaniem bardzo ciekawy. Dobrze wykonany.Poszukuję laptopa do około 3000zł.Moje wymagania to: 28 Sie 2017 08:07Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 516

  Problem z logowaniem do systemu Windows w DELL'u

  Problem polega na tym ze jak włączam laptop to przy logowaniu do Windows wyłącza laptop. Po kilkukrotnych próbach system startuje przeinstalowałem z 7 na 8. 1 i to samo.Laptop wyczyszczony pasta nowa, też zmieniony dysk z HDD na SSD.DELL Vostro 3460Procek i5Pamięć 8 GBGrafika GT630MDysk...

  09 Wrz 2018 17:56Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 426

  Freezy/stuttering - pomimo wystarczającej ilości fps występują półsekundowe ścin

  Masz Vostro 3900?Jaki tam masz zasilacz o jakich liniach 12V ile amperów? Jak podłączona grafika na pci-e jakim zasilaniem?Raczej 100% obciążenia na rdzeniu byłoby pewnie możliwe jakby przypisać rdzeń do procesu a nie że jest zarządzane systemem.Tak, mam vostro 3900.Zasilacz mam silentiumpc...

  03 Lut 2019 14:18Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 1440

  Co sądzicie o tym laptopie Acer Aspire 7

  Pewniejszego? Możesz rozwinąć? Mniej awaryjne, wytrzymalsze.W tej cenie i na twoje potrzeby, to wolałbym kupić coś pewniejszego. np.Mam jednego Dell'a Inspirion (nie wiem dokładnie, który to model, ale znienawidziłem tego laptopa:) Tak naprawdę nic na nim szczególnego nie było, w większości...

  30 Sie 2019 08:11Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 837

  Laptop do 4900zł - Dell 15, 6 cali

  Może się przyda.Przydać się może w zasadzie tylko do gier. Jeśli nie grasz, to nie ma sensu wyrzucać pieniędzy moim zdaniem na ten element.Delle mają marne matryce, ale jeśli Ci to nie przeszkadza to bierz. Ja bym się chyba zdecydował na G5 w takim wypadku. Ewentualnie Vostro (słabsza grafika)....

  24 Wrz 2019 19:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 378

  Jaki laptop do 5000 zł, tylko i wyłącznie do pracy (zero grania)?

  Cześć!Temat: Laptop do 5k PLN brutto (praca, zero grania). Praca skupiona głównie na Facebook Business Manager, Google Docs + tworzenie prostych grafik w GIMP. FYI: Te pierwsze znacząco obciąża procesor.Wymagania: i7 (Chyba im nowszy, tym lepiej), ssd+hdd, mały i lekki (preferowana 14"), podświetlana...

  30 Lis 2019 17:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1104

  Intel/Dell - Dobór płyty na dwa procesory, ścianka dysków.

  Witam. Ostatnio wpadła mi w ręce płyta, która miała ewidentnie dwa sloty na "normalne" procesory (jeden z nich lutowany, ale miał pasywne chłodzenie, sama płyta Intelowska), trzeci (czarny, napis Intel prawdopodobnie od grafiki) który nie był niczym osłonięty. Jako, że mam obecnie komputer, który jest...

  11 Kwi 2022 16:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 246

  Laptop- zapełniający dysk - Samo zapełniający się dysk twardy

  Od ok. 3- 5 dni puchnie mi miejsce na dysku C, lub dłużej ale w tym przedziale dostrzegłem usterke:)2 dni poszukiwań, przeglądanie i szczegółowe czytanie wielu forów sprawiło że również wyposażyłem sie w program do odrobaczania (malwarebytes) analiza i usuwanie zarażonych danych ok. 42 plików...

  30 Sty 2021 18:53Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 381

  Dell Inspiron 15-5568 - Bios nie rozpoznaje ładowarki - ładowarka nie ładuje

  Dell podaje, ze zasilacze 15-5568 pasują pod2. 37A /3. 7A – 45W-65WConnector size: 4. 5 mm * 3, 0 mmDell XPS L321X L322X 13-L321X XPS 13-L322X Dell Inspiron 15 7348 7568 3552 5559 Dell Vostro 3459 3559więc może tor od wtyku DC do kbcOrginał zasilacz pod ten model to- 45W...

  10 Lut 2021 14:32Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 993

  Windows 2000 nie działa w trakcie bootowanie z USB

  Siemka, Otóż chciałem se zaaktualizować bios w kompie bo mój komp ledwo co bootuje, W takim razie odpaliłem windowsa 7 (Na 10 prób zbootował mi sie 7 razy), Wchodze na strone MSI, Pobieram sterki i w pliku "How to flash Bios" są obsługiwane tylko windows;- 2000- 98- ME- DOSOczywiście wybrałem...

  25 Lis 2021 19:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 174

  Dell - Czarny ekran proszę bardzo o pomoc

  Notebook Vostro 15 z serii 3591.Możliwe ze uszkodzona jest układ grafiki NVIDIA® MX230 z 2 GB pamięci vRAM GDDR5.Ale czy to nie na gwarancji laptop jeszcze?

  Inne Serwis 20 Sty 2022 15:46Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 186

  Jaki laptop pod programy: Photoshop, Illustrator, InDesign wybrać? Do 5000 zł.

  Witajcie.Wracam z tematem i proszę Was o poradę.Finalnie mam wytypowane 2 modele:iJeden ma zintegrowaną kartę a drugi niezintegrowaną.Proszę Was o poradę, który będzie lepszy do pracy graficznej. Pracuję w programach Photoshop, Illustrator, InDesign. Projekty bywają rozbudowane - wielostronicowe...

  01 Maj 2022 12:53Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 588

  Wybór laptopa do ok. 5000 zł

  Witam wszystkichOd razu dziękuję wszystkim za ewentualną pomoc.Potrzebuję kupić laptopa za max ok. 5000 zł. Dotychczas używałem Dell Vostro 7590, był dobry jednak do końca nie wyrabiał z moim trybem użytkowania (często włączony laptop, kilkanaście/kilkadziesiąt stron internetowych odpalonych...

  29 Sty 2023 16:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 159

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Dell Vostro 1710