Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh jest prosta i łatwa do wykonania. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że posiada się wszystkie niezbędne pliki i narzędzia. Następnie należy wykonać następujące kroki: 1. Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego z oficjalnej strony internetowej. 2. Uruchom program aktualizacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3. Wybierz opcję "Aktualizuj" i zatwierdź. 4. Gdy proces aktualizacji zostanie zakończony, sprzęt powinien działać poprawnie. Te cztery kroki pozwolą Ci na szybką i bezbłędną aktualizację oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

Problem

 • Problem z instalacją aktualizacji
 • Na piekarniku nie widać ikony aktualizacji

Dotyczy

 • Piekarniki z funkcją Connectivity

Rozwiązanie

Informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania piekarnika widoczne są w aplikacji My Electrolux Kitchen. Po zainicjowaniu aktualizacji pamiętaj, aby:

 • nie zamykać aplikacji do czasu zakończenia aktualizacji
 • nie dotykać ekranu wyświetlacza piekarnika
 • piekarnik oraz nośnik aplikacji były połączone z tą samą siecią wi-fi przez cały proces aktualizacji

Po zakończonej aktualizacji piekarnik zrestartuje się i będzie gotowy do pracy.

Aby móc używać piekarnika w trybie zdalnym za pomocą aplikacji należy uruchomić „zdalne sterowanie” dotykając wskaźnika sieci na wyświetlaczu piekarnika.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh

 1. Podręcznik wyceny i specyfikacji Dell Inspirion 8100

 2. Podręcznik instruktażowy Caleffi 5274 Series

 3. Akcesoria Instrukcja obsługi Ge Dss25kgrccc And

 4. Podręcznik wyposażenia dodatkowego Haier Hr 918c

 5. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Asus 90ig04t0 Mo3r70

 6. Instrukcja obsługi sieci Canon Bp 511

 7. Podręcznik użytkownika produktu Craftsman 917 270311

 8. Lista części Ge Profile Gpdh8800

 9. Instrukcja szybkiego podłączenia Electrolux Fhwc3660lsa

 10. Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Caldera Ssk365lp Us

 11. Podręcznik kierowcy Frigidaire Fgc30s4aqc

 12. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Dewalt Dc987 Heavy Duty Xrp

 13. Instrukcja obsługi i specyfikacja Dell Se197fp 19 Lcd Monitor

 14. Aktualizacja oprogramowania Craftsman 113 228360

 15. Instrukcja techniczna i serwisowa Caen Ag7030

 16. Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Bosch Shu 3000 Series

 17. Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Hitachi Rac 30chp6

 18. Ważne instrukcje i ostrzeżenia 3com 3c990bsvr

 19. Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon S410 Powershot Digital Elph Camera

 20. Instrukcja dopasowania i montażu Aeg Bs8314001

 21. Informacje dotyczące konserwacji Asus St555

 22. Dodatek do instrukcji serwisowej Asus Motherboard P5pl2 E

 23. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji 3m 1402130

 24. Instrukcja montażu i serwisowania Hitachi Cp X320

 25. Instrukcja montażu części Epson Actiontower 8200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg Competence 40016vh