Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Ge 1211h

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z normą Ge 1211h zapewnia kompleksowe i skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Obejmuje ona wszystkie aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zagadnienia związane z ochroną pracowników, ochroną środowiska, ochroną maszyn i urządzeń, oraz inne aspekty związane z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy. Ge 1211h stanowi podstawę do wprowadzania skutecznych i sprawdzonych procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, które zapewniają, że pracownicy i inne osoby będą bezpieczne podczas wykonywania swojej pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Ge 1211h

Instrukcje BHP – obowiązkowe wszędzie, gdzie występuje zagrożenie

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy to dokumenty regulacji wewnątrzzakładowej, zawierające listę poleceń i zakazów, do których przestrzegania są zobowiązani zarówno pracodawcy, jaki i pracownicy. Instrukcje BHP należy traktować równie zasadniczo, jak inne przepisy prawa pracy.

Głównym zadaniem instrukcji BHP jest określenie najważniejszych zasad postępowania w miejscu pracy, tak aby zminimalizować ryzyko wypadków. Instrukcje bezpieczeństwa pozwalają pracownikom świadomie i bezpiecznie wykonywać swoje zadania oraz odpowiednio zachować się w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych.

Podstawy prawne stosowania instrukcji BHP

Instrukcje BHP są obowiązkowe i za ich udostępnienie pracownikom odpowiada pracodawca. Określa to Kodeks Pracy - w art. 237 § 2 ustawy czytamy: „pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy”.

Zapisy Kodeksu Pracy doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: „Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
• udzielania pierwszej pomocy”.

Rodzaje instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
Instrukcje BHP obejmują swoją tematyką bardzo szeroki zakres wykonywania prac w wielu różnych dziedzinach zawodowych, możemy je jednak podzielić na kilka głównych kategorii:

• ogólne instrukcje BHP - obowiązujące wszystkich pracowników w firmie, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego
• instrukcje stanowiskowe BHP - zawierają konkretne informacje na temat zasad bhp poszczególnych stanowisk, np. na stanowisku spawacza czy montera
• instrukcje BHP podczas pracy - stosowane przy obsłudze konkretnego sprzętu, urządzenia lub maszyny, np. przy obsłudze wiertarki
• instrukcje na wypadek awarii - dotyczą zasad postępowania m. in. w przypadku pożaru lub innych sytuacji zagrożenia
• instrukcje medyczne BHP – to opisy działań, jakie należy podjąć w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, np. instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy czy instrukcja BHP w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Instrukcje BHP produkcji TDC – jakość, trwałość i czytelność

Firma TDC ma w ofercie blisko 500 różnych instrukcji BHP, podzielonych na jasne i czytelne grupy tematyczne. Wszystkie nasze instrukcje są estetycznie wykonane z wysokiej klasy komponentów, gwarantujących trwałość oraz czytelność przekazu.
Nasze instrukcje oferujemy nie tylko po polsku, ale także w innych wersjach językowych, np. po angielsku, rosyjsku czy ukraińsku. Treść instrukcji jest systematycznie nowelizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy  »

Mając świadomość jak ważne jest BHP na budowie, a przy tym ile wypadków ma miejsce przy tego typu pracach, sporządzamy tanie i profesjonalne Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót. IBWR nie może mieć charakteru uniwersalnego. Dokument sporządzamy dopasowany pod konkretny plac budowy.

Dlaczego trzeba sporządzić IBWR?

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych ma na celu zapobieganie zagrożeniom i niebezpieczeństwom związanym z wykonywaniem robót budowlanych. Również musi wskazać sposoby postępowania w razie wystąpienia tych zagrożeń. Mowa o nich w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Dlaczego IBWR, a nie plan BIOZ?

Warto odwołać się do przepisów precyzujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. Konkretnie rozdzielają one plan BIOZ od instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Celem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrożeniu takich rozwiązań aby w momencie realizacji inwestycji zapobiegły tym zagrożeniom. IBWR powinna zawierać opis obowiązków związanych z BHP na poziomie konkretnego zadania, gdzie poszczególne czynności są przypisane pracownikom posiadającym stosowne kompetencje; np. wskazanie sposobu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.

Tu należy dodać, że obowiązek opracowania IBWR obciąża wykonawcę, co jednoznacznie wynika z przepisów bhp podczas robót budowlanych. Za plan BIOZ odpowiada natomiast inwestor.

Dobrze przygotowany plan BIOZ i IBWR wspomagają proces koordynacji pod warunkiem, że są na bieżąco aktualizowane i stosowane do zarządzania bezpieczeństwem.

Kiedy opracowujemy IBWR?

Konieczność sporządzania Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek sporządzić instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Obowiązek dotyczy prac wskazanych w Prawie budowlanym:

 • prace przy których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych, mogących mieć wpływ na zdrowie i życie człowieka,
 • prowadzonych przy montażu, czy też demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prowadzonych w studniach, tunelach, a także pod ziemią,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, czy też czynnych linii komunikacyjnych,
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
 • prace których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.

Jakie IBWR opracowujemy?

Sporządzamy Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót:

 • betonowych,
 • brukarskich,
 • budowlanych,
 • ciesielskich,
 • dekarskich,
 • drogowych,
 • elektrycznych,
 • hydrotechnicznych,
 • instalacyjnych,
 • kubaturowych,
 • montażowych,
 • na rusztowaniach,
 • na wysokości,
 • sanitarnych,
 • ziemnych,
 • a także innych robót wykonywanych przez Klienta.

Nasze instrukcje zawierają następujące dane, które dotyczą:

 • realizowanej inwestycji,
 • wykonawcy,
 • wykonywanych prac (miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres, a także kolejność wykonywania),
 • pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
 • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
 • substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • zagrożeń,
 • warunków terenowych i lokalizacji miejsca pracy.

Jakie kary w związku z niedopełnieniem obowiązku IBWR?

 • 220 § 1 Kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 283 § 1 Kodeks pracy – odpowiedzialność z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Oferujemy sporządzenie IBWR w atrakcyjnej cenie. Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom na budowie i uchroń się przed odpowiedzialnością karną.

Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń do naszego konsultanta.

Tel. 68 411 40 00

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Ge 1211h

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Ge 1211h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Ge 1211h