Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Hitachi 37ld8a20 A

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważna dla użytkowników urządzenia Hitachi 37ld8a20 A, aby zminimalizować ryzyko zranienia lub uszkodzenia sprzętu. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy, aby upewnić się, że jest ono używane w sposób bezpieczny. Instrukcja ta zawiera informacje na temat bezpiecznego używania i obsługi urządzenia, w tym informacje na temat bezpiecznego użytkowania, konserwacji, wymiany części i usuwania usterek. Ponadto, urządzenie objęte jest gwarancją producenta, która zapewnia, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja obejmuje również usługi wsparcia technicznego i naprawy w okresie gwarancyjnym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Hitachi 37ld8a20 A

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP

Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Coraz częściej bhp w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o bhp nazywany jest kulturą bezpieczeństwa.Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 • starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Ponadto, jak wynika z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone powyżej pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 8 lat.

Na drodze rozporządzeń osoby niespełniające kwalifikacji zachowują prawo wykonywania zawodu przez 8 lat, licząc od dnia wejścia rozporządzenia. Zatem osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające wyżej wymienionych wymagań kwalifikacyjnych, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań do 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie nadal zachowują swoje uprawnienia, gwarantuje to Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.

Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy[edytuj | edytuj kod]

Ostrzeżenie dotyczące wykonywania pracy na terenie zakładu pracy

Zbiór różnych tablic ostrzegawczych BHP

Pracodawcy, jak i pracownicy mają wobec siebie liczne obowiązki. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dostarczenie środków ochrony, zapewniających pracownikom ochronę ich życia i zdrowia w środowisku pracy. Środki ochrony konieczne są w momencie, w którym nie ma możliwości neutralizacji szkodliwości środowiska pracy w sposób ogólniejszy. Świadczenia związane z bhp dzielimy na[1]:

 • środki ochrony indywidualnej bądź zbiorowej - rozumiane jako odzież ochronna lub/i środki ochrony wszystkich części ciała. Ich przeznaczeniem jest ochrona przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. O ich przeznaczeniu, czasie użyteczności, dostosowaniu do stanowiska i rodzaju pracy decyduje pracodawca w porozumieniu z organizacją związkową zgodnie z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi. Środki ochrony stanowią własność pracodawcy, który ma obowiązek poinformować pracowników o ich przeznaczeniu i metodach posługiwania się.
 • Odzież i obuwie robocze- pracodawca ma obowiązek je zapewnić, gdy istnieje ryzyko zabrudzenia lub zniszczenia odzieży czy obuwia własnego pracowników lub gdy istnieją ku temu przesłanki sanitarne, technologiczne albo bhp.
 • Konserwacja środków ochrony oraz odzieży roboczej - pracodawca zobowiązany jest do prania, odpylania, odplamiania, odkażania i konserwacji środków ochrony indywidualnej bądź zbiorowej oraz odzieży roboczej i obuwia zgodnie z zasadami sanitarnymi i higienicznymi.
 • Ekwiwalenty pieniężne z tytułu odzieży i obuwia roboczego lub ich konserwacji - w przypadku, gdy pracodawca wskaże stanowiska, na których dozwolona jest odzież własna, spełniająca zasady bhp. Ekwiwalent pieniężny przysługuje również w przypadku zlecenia konserwacji odzieży lub obuwia roboczego pracownikowi, musi to natomiast nastąpić za porozumieniem stron.
 • Szkolenia w dziedzinie bhp - zarówno pracodawca, jak i pracownik są ustawowo zobowiązani do znajomości przepisów bhp i ich stosowania. Pracownik bez przeszkolenia nie może być dopuszczony do pracy, pracodawca ma obowiązek takie szkolenie mu zapewnić.
 • Środki higieny - pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom dostęp do środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej. Ma również obowiązek zapewnienia pracownikom systemu oraz środków pierwszej pomocy.
 • Ochrona zdrowia - pracodawca zobligowany jest do minimalizowania niebezpieczeństw dla zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy oraz badania tych zagrożeń, na bieżąco informując o nich pracowników.
 • Badania lekarskie - każdy pracownik podlega badaniom lekarskim, wykonywanym wstępnie lub okresowo (również w przypadku absencji powyżej 30 dni).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ksiegowosc. pl [dostęp 2019-09-19] (ang. ).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • portalbhp. pl
 • Unijny portal „Zdrowie” – Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy:
  • Nr 139 dotycząca zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje i czynniki rakotwórcze: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 148 dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracją: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 152 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w przeładunkach portowych: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 155 dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy: tekst oryginalny, przekład
  • Protokół do Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 167 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 170 dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych w pracy: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 184 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy: tekst oryginalny, przekład

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat

- uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p. poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przed uruchomieniem pojazdu należy dokonać oględzin:

- kół samochodu z uwzględnieniem stanu opon i śrub mocujących koła

- kompletności oświetlenia-stłuczenia lamp itp.

- sprawdzenia wycieków substancji które świadczyłyby o niesprawności układów hamulcowego i kierowniczego lub nieszczelności układu smarującego

- kompletności i stanu wycieraczek

- stanu zaczepu

- podwozia samochodu pod kątem możliwości zwisania uszkodzonych lub oberwanych elementów lub instalacji elektrycznej

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

- próbnie uruchomić samochód i sprawdzić jakość działania urządzeń

- sprawdzić czy są narzędzia niezbędne do bezpiecznej obsługi pojazdu

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

- przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi)

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY POJAZD POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- podpierać pojazdu na prowizorycznych podstawkach,

- wykonywać napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczo-nymi przed samoczynnym opadnięciem zespołami

- pozostawiać pojazdu na pochyłościach terenu bez za-bezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się

- zaczepiać lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nie przewidzianych do tego celu

- sprawdzać poziom cieczy chłodzącej w układzie chło-dzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku

- pozostawiać uruchomionego pojazdu bez dozoru

- uruchamiać pojazd w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz

- używać sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu

- nierównomierne rozmieszczać ładunek lub przekraczać ładowności pojazdu

- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

NAKAZUJE SIĘ:

- szczególną ostrożność zachować podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową

- w czasie jazdy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej jazdy

- zachowywać prawidłową pozycję ciała podczas jazdy

- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń dźwignicowych

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania

- przy wykonywaniu prac z urządzeniem mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach pojazdu należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

Na podstawie art. 210 K. P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie za-grożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

(Przekierowano z Instrukcja bhp)

Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm. )[1]

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Ponadto zapoznawszy się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem[2].

Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:

 • przed rozpoczęciem pracy,
 • podczas pracy,
 • po zakończeniu pracy.
 • ponadto powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa

Każda instrukcja powinna także zawierać:

 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • kwalifikacje pracowników,
 • zasady postępowania podczas wypadku.

Urządzenie powinno być opatrzone certyfikatem bezpieczeństwa(Polska - b, Unia Europejska- Eu)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. § 41.
  1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
  1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  4. udzielania pierwszej pomocy.
  2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
 2. Określa to art. 2374 Kodeksu Pracy
  § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
  § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
  § 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Hitachi 37ld8a20 A

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Hitachi 37ld8a20 A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Hitachi 37ld8a20 A