Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą zainstalować, zachować lub używać urządzenia DPE Plus firmy 3com. Instrukcja zawiera instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji sieci i użytkowania urządzenia. Użytkownicy mogą skorzystać z instrukcji, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać wszystkie funkcje i zalety urządzenia DPE Plus. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji oraz rutynowego czyszczenia i konserwacji urządzenia. Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus jest dostępna w wersji drukowanej i online.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   Korzystanie ze strony internetowej marki Opoczno oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.

   Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.

   Karty techniczne płytek Opoczno

   A-F

   AGATE -250x750
   ALEKSANDRIA 30X45 G1
   ALLWOOD 14, 8x59, 8
   ALTA -297x600
   AMARANTE (G110) 29, 7x59, 8
   AMARO 25x40
   AREGO TOUCH GREY IVORY MATT - 593x593
   AREGO TOUCH SATIN-290x890
   AREGO TOUCH STRUCTURE-290x890
   ARENISCA 29, 7x59, 8
   ARES 59, 3x59, 3
   ARES 59, 8x59, 8
   ARES 29, 7x59, 8
   ARES 29, 8x29, 8 GAT. II
   ARES 29, 8x29, 8
   ARES 29x59, 3
   ARES MOSAIC 29, 7x29, 7_ 29, 8x29, 8
   ARES STEPTREAD 29, 8x29, 8
   ARES STEPTREAD 29, 8x59, 8
   ARTIGATO 29, 7X59, 8
   ARTISTIC - 420x420
   ARTISTIC WAY WHITE -250x750
   ARTISTIC WAY WHITE STRUCTURE -250x750
   ATAKAMA 2. 0 59, 3x59, 3
   ATAKAMA 29, 7x59, 8
   ATAKAMA 59, 3x59, 3
   AVANGARDA-297x600
   AVANGARDE WHITE 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   AVRORA G1 297x600
   AVRORA LIGHT GREY 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   BEATRIS G1 297x600
   BEATRIS LIGHT GREY 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   BEIGE GLOSSY-297x600
   BEIGE SATIN-297x600
   BERGAMO NIGHTS 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   BETON 2. eu/download-file/karty-tech/BETON%2029, 0X59, 3. pdf" target="_blank">BETON 29, 0X59, 3
   BETON 59, 3x59, 3
   BLACK GLOSSY-297x600
   BLUE GLOSSY -250x750
   BLUE GLOSSY PILLOW STRUCTURE -250x750
   BRAVE ONYX WHITE POLISHED 59, 8x119, 8
   BRAVE ONYX WHITE POLISHED 59, 8x59, 8
   BRAVE ONYX WHITE POLISHED 79, 8x79, 8
   BREAK THE LINE GREY LAPPATO 79, 8X79, 8
   BRIO G1 200x600
   CALACATTA G1 297x600
   CALACATTA GOLD MATT 59, 8X119, 8
   CALACATTA GOLD MATT 59, 8X59, 8
   CALACATTA GOLD POLISHED 59, 8x119, 8
   CALACATTA GOLD POLISHED 59, 8x59, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE MATT 119, 8x119, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE MATT 119, 8x239, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE MATT 59, 8x119, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE MATT 59, 8x59, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 59, 8x119, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 59, 8x59, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 79, 8x79, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 59, 8x119, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 59, 8x59, 8
   CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 79, 8x79, 8
   CALM COLORS CREAM MATT 79, 8X79, 8
   CALMA G1 297x600
   CAMELIA CREAM 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   CAMELIA G1 297x600
   CARLY G1 297x600
   CARLY WHITE 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   CARRARA 59, 3X59, 3
   CARRARA CHIC WHITE CHEVRON STRUCTURE GLOSSY-290x890
   CARRARA CHIC WHITE GLOSSY-290x890
   CARRARA POLISHED 59, 3X59, 3
   CARRARA WHITE-290x890
   CASTLE ROCK 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   CLASSIC OAK 14, 7X89
   CLASSIC OAK 22, 1X89
   CLASSIC OAK 5x59, 8
   CLASSIC TRAVERTINE -240x740
   CLASSIC TRAWERTINE BEIGE -250x750
   CLOUD - 420x420
   CLOUD BEIGE GLOSSY -250x750
   CLOUD BEIGE GLOSSY SQUARES STRUCTURE -250x750
   CLOUD GREY GLOSSY -250x750
   CLOUD GREY GLOSSY SQUARES STRUCTURE -250x750
   COLOR CRUSH POLISHED 59, 8x119, 8
   COLOR CRUSH POLISHED 59, 8x59, 8
   COLOR CRUSH POLISHED 79, 8x79, 8
   COLORADO NIGHTS 59, 3x59, 3
   COLORADO NIGHTS LIGHT GREY - 290x593
   COLORADO NIGHTS WHITE - 290x593
   CONCRETE FLOWER 29, 7x59, 8 gat II
   CONCRETE FLOWER 29, 7x59, 8
   CONCRETE SEA GRYS MATT 79, 8X79, 8
   COSIMA WHITE SATIN 79, 8X79, 8
   CREAMY TOUCH CREAM 59, 3x59, 3
   CREAMY TOUCH-297x600
   DAMASCO 29, 7x29, 7
   DAMASCO 29, 7x59, 8
   DAMASCO 59, 8X59, 8
   DEBORA G1 200x600
   DELICATE - 420x420
   DELICATE LINES GRAPHITE GLOSSY -250x750
   DELICATE LINES GRAPHITE GLOSSY STRUCTURE -250x750
   DELICATE LINES WHITE GLOSSY -250x750
   DELICATE LINES WHITE GLOSSY STRUCTURE -250x750
   DESERT WIND BLACK POLISHED 59, 8x119, 8
   DESERT WIND BLACK POLISHED 59, 8x59, 8
   DESERT WIND BLACK POLISHED 79, 8x79, 8
   DISTANCE GREY POLISHED 59, 8x119, 8
   DISTANCE GREY POLISHED 59, 8x59, 8
   DISTANCE GREY POLISHED 79, 8x79, 8
   DIXIE G1 200x600
   DREAMING - 297x598
   DREAMING 29, 7x59, 8
   DRY RIVER 29, 55x59, 4
   DRY RIVER 44, 4x89
   DRY RIVER 59, 4x59, 4
   DRY RIVER 7, 2x59, 4
   DUSK 29X59, 3
   DUSK 44, 4x89
   DUSK TEXTILE 29X59, 3
   EARLY PASTELS 29x59, 3
   EARLY PASTELS 59, 3x59, 3
   EFFECTA-297x600
   EFFECTO 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   ELEGA G1 297x600
   ELEGO BEIGE 42х42 GRES SZKLIWIONY
   ELEGO BEIGE 1 42х42 GRES SZKLIWIONY
   ELEGO BEIGE 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   ELISSA - 290x593
   ENDO 29, 7x29, 7
   EQUINOX 29x59, 3
   EQUINOX 59, 3x59, 3
   EQUINOX MIX MOSAIC SQUARE 29x29
   ESME 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   ESME G1 297x600
   ESSENTIAL GRAPHITE POLISHED 59, 8x119, 8
   ESSENTIAL GRAPHITE POLISHED 59, 8x59, 8
   ESSENTIAL GRAPHITE POLISHED 79, 8x79, 8
   ETERNAL WHITE POLISHED 59, 8x119, 8
   ETERNAL WHITE POLISHED 59, 8x59, 8
   ETERNAL WHITE POLISHED 79, 8x79, 8
   FARGO 29, 7X59, 8
   FARGO 29, 8x29, 8
   FARGO 59, 8X59, 8 - gatunek II
   FARGO 59, 8X59, 8
   FLAKE WHITE STRUCTURE G1 297x600
   FLOORWOOD 59, 3x59, 3
   FLORENTINE MOSAIC BEIGE 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   FLORO CREAM 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   FLOW G1 200x600

   F-N

   FOREST SOUL G1 200x600
   FRANCHESKA G1 200x600
   FREYA G1 297x600
   G300 29X59, 3
   G300 59, 3X59, 3
   G300 LAPPATO 59, 3X59, 3
   G302 29X59, 3
   G302 59, 3X59, 3
   G302 LAPPATO 59, 3X59, 3
   G422 WHITE 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   GIGANT 2. eu/download-file/karty-tech/GIGANT%2029x59, 3%208mm. pdf" target="_blank">GIGANT 29x59, 3 8mm
   GIGANT 8mm
   GIGANT STEPTREAD 29x59, 3 8mm
   GPTU 601 COTTO LAPPATO 59, 3x59, 3
   GPTU 601 MARQUINA 59, 3x59, 3
   GPTU 602 CEMENTO LAPPATO 59, 3x59, 3
   GRAND MARFIL BEIGE-290x890
   GRANITA INSERTO STRIPES 24x74
   GRAVA 119, 8x119, 8
   GRAVA 2. eu/download-file/karty-tech/GRAVA%2029, 8x59, 8. pdf" target="_blank">GRAVA 29, 8x59, 8
   GRAVA 59, 8x119, 8
   GRAVA 59, 8x59, 8
   GRAVA 79, 8x79, 8
   GRAVA LAPPATO 119, 8x119, 8
   GRAVA LAPPATO 29, 8x59, 8
   GRAVA LAPPATO 59, 8x119, 8
   GRAVA LAPPATO 59, 8x59, 8
   GRAVA LAPPATO 79, 8x79, 8
   GRAVA MIX MOSAIC MATT BS 29, 8x29, 8
   GRAVA MOSAIC MATT 29, 8x29, 8
   GRAVA MOSAIC MATT BS 29, 8x29, 8
   GRAVA STEPTREAD 29, 8x59, 8
   GREY BLANKET STONE MICRO-290x890
   GREY BLANKET STRUCTURE MICRO-290x890
   GREY BLANKET TRIANGLE MOSAIC MICRO-290x890
   GREY GLOSSY -250x750
   GREY GLOSSY PILLOW STRUCTURE -250x750
   GREY SATIN G1 297x600
   GREY SATIN-297x600
   GREY SHADES 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   HARMONY - 297X598
   HARMONY 29, 7X59, 8
   HARMONY GAT. II 29, 7X59, 8
   HIMALAYA - 297x598 bosa stopa
   HIMALAYA MOSAIC 29, 7x29, 7
   HONE STONE BEIGE-290x890
   HYPERION 3D 29, 7x29, 7
   HYPERION_HYPERION STEPTREAD 29, 7X29, 7
   INDIAN SUMMER 29, 7x59, 8
   INFINITA-297x600
   INWENCJA 20x20
   IRONIC BLUE POLISHED 59, 8x119, 8
   IRONIC BLUE POLISHED 59, 8x59, 8
   IRONIC BLUE POLISHED 79, 8x79, 8
   JAZZ -297x600
   JULIA G1 297x600
   KALLISTO 29, 55x59, 4
   KALLISTO 29, 7X29, 7
   KALLISTO 297X598
   KALLISTO 59, 4x59, 4
   KALLISTO 7, 2x59, 4
   KALLISTO STEPTREAD 29, 7X29, 7
   KALLISTO STEPTREAD 297X598
   KAROO 29, 7X59, 8
   KEEP CALM - 593x593
   KEEP CALM GREV, MIX STRUCTURE MATT-290x890
   KEEP CALM GREY MATT - 593x593
   KEEP CALM GREY MATT-290x890
   KEEP CALM GREY TRIANGLE MOSAIC MATT 29X29
   KEISY G1 297x600
   LAKE STONE LAPPATO 59, 8x119, 8
   LAKE STONE LAPPATO 59, 8x59, 8
   LAKE STONE LAPPATO 79, 8x79, 8
   LAKE STONE MATT 59, 8x119, 8
   LAKE STONE MATT 59, 8x59, 8
   LAZIO-297x600
   LEANDRA-297x600
   LEGNO MODERNO 14, 7X89, 5
   LEGNO RUSTICO 14, 7X89, 5
   LIGHT MARBLE - 290x593
   LIGHT MARQUINA GREY struktura, płaska -240x740
   LIGHT MARQUINA GREY, DARK GREY -250x750
   LIGHT-297x600
   LILAS G1 200x600
   LINERO-297x600
   LOVE YOU NAVY HALF MOSAIC SATIN 29X29
   LOVE YOU WHITE, NAVY STRUCTURE SATIN-290x890
   LOVE YOU WOOD SATIN-290x890
   LUIZA CREAM 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   LUIZA G1 297x600
   MAGIC STONE; MAGIC STONE DOTS 59, 3x59, 3
   MANAUS - 420x420
   MARBLE CHARM WHITE GLOSSY - 290x593
   MARBLE CHARM WHITE LAPPATO 59, 3x59, 3
   MARBLE SKIN GREY MATT 59, 8X119, 8
   MARBLE SKIN GREY MATT 59, 8X59, 8
   MARBLE SKIN GREY MATT 79, 8X79, 8
   MATEO 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   METALIC 29, 7X29, 7
   METALIC 29, 7x59, 8
   MILTON 29, 7x29, 7
   MINT GLOSSY -250x750
   MINT GLOSSY PILLOW STRUCTURE -250x750
   MIRT GREY 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   MIXFORM WHITE STRUCTURE G1 297x600
   MONOBLOCK 3D EFFECT 20X20
   MONOBLOCK BAR 20X20
   MONOBLOCK COLOURS 20X20
   MONOBLOCK COLOURS PASTELS 20X20
   MONOBLOCK GEO 20X20
   MOON LINE WHITE SATIN STRUCTURE -290x890
   MOONDUST BEIGE MOSIAC 29, 5x29, 5
   MP 704 LIGHT GREY -250x750
   MP 704 LIGHT GREY STRUCTURE -250x750
   MP 705 LIGHT GREY GLOSSY -250x750
   MP 705 WHITE GLOSSY -250x750
   MP 705 WHITE SATIN -250x750
   MP 706 GREY, LIGHT GREY -250x750
   MP 706 GREY, LIGHT GREY STRUCTURE -25X75
   MP704 -240x740
   MP705 BLACK GLOSSY -240x740
   MP705 WHITE GLOSSY -240x740
   MP705 WHITE SATIN -240x740
   MYSRERY LAND 200x600
   MYSTERY LAND 200x600
   NATURAL 19, 8x119, 8
   NATURAL 19, 8x179, 8
   NATURAL ASH 14, 7x89
   NATURAL ASH 22, 1x89
   NATURALE 29, 7x59, 8
   NERINA SLASH GREY MICRO, SLASH BEIGE - 593x593
   NERINA SLASH INSERTO MIX COLORS STRUCTURE MICRO-290x890
   NERINA SLASH MICRO-290x890
   NEWSTONE 119, 8x119, 8
   NEWSTONE 2. eu/download-file/karty-tech/NEWSTONE%2029, 8x59, 8. pdf" target="_blank">NEWSTONE 29, 8x59, 8
   NEWSTONE 59, 8x119, 8 GAT II
   NEWSTONE 59, 8x119, 8
   NEWSTONE 59, 8x59, 8
   NEWSTONE 79, 8x79, 8
   NEWSTONE LAPPATO 119, 8x119, 8
   NEWSTONE LAPPATO 29, 8x59, 8
   NEWSTONE LAPPATO 59, 8x119, 8
   NEWSTONE LAPPATO 59, 8x59, 8
   NEWSTONE LAPPATO 79, 8x79, 8
   NEWSTONE MOSAIC MATT 29, 8x29, 8
   NEWSTONE MOSAIC MATT BS 29, 8x29, 8
   NEWSTONE SKIRTING 7, 2x59, 8

   N-Z

   NEWSTONE STEPTREAD 29, 8x119, 8
   NEWSTONE STEPTREAD 29, 8x59, 8
   NEWSTONE WHITE MOSAIC MATT BS 29, 8x29, 8
   NIGHT SHADE POLISHED 59, 8x119, 8
   NIGHT SHADE POLISHED 59, 8x59, 8
   NIGHT SHADE POLISHED 79, 8x79, 8
   NIZZO BROWN 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   NODO 29, 7x59, 8
   NOIR - 297x598
   NOISY GREY MATT 79, 8X79, 8
   NORDIC OAK 14, 7X89
   NORDIC OAK 22, 1x89
   OCEAN ROMANCE STRUCTURE SATIN-290x890
   OPTIMUM 119, 8x119, 8
   OPTIMUM 2. 0 59, 3X59, 3
   OPTIMUM 29, 8x59, 8
   OPTIMUM 59, 8x119, 8
   OPTIMUM 59, 8x59, 8 GAT II
   OPTIMUM 59, 8x59, 8
   OPTIMUM 79, 8x79, 8
   OPTIMUM COKÓŁ 7, 2x59, 8
   OPTIMUM MOSAIC MATT 29, 8x29, 8
   OPTIMUM STEPTREAD 29, 8x119, 8
   OPTIMUM STEPTREAD 29, 8x59, 8
   ORIENTAL STONE 1 42х42 GRES SZKLIWIONY
   ORIGAMI WHITE GLOSSY -297x600
   PASSION OAK (GPTU 901 & GPTU 902) 14, 7x89
   PASSION OAK 22, 1x89
   PATCHWORK CLOVER BLACK PATTERN 29, 8x29, 8
   PATCHWORK CLOVER GREY PATTERN 29, 8x29, 8
   PATCHWORK FLORES 29, 8X29, 8
   PATCHWORK KOBE GREY 29, 8x29, 8
   PATCHWORK KOBE LIGHT GREY 29, 8x29, 8
   PATCHWORK NAOMI 29, 8x29, 8
   PATCHWORK VERTIGO 29, 8x29, 8
   PAULA G1 297x600
   PIETRA - 297x598
   PILLOW GAME INSERTO PATCHWORK -290x890
   PILLOW GAME WHITE STRUCTURE -290x890
   PS 202 (KOLEKCJA PIEDRA) 25x40
   PS 702 WHITE STRUCTURE -250x750
   PS 800 WHITE GREY SATIN REKTYFIKOWANA 298X598
   PS 901 NAVY, TURQUOISE SATIN-290x890
   PS 901 WHITE SATIN-290x890
   PS 902 GREY STRUCTURE -290x890
   PS 902 GREY-290x890
   PS 903 BEIGE, CREAM-290x890
   PS 903 BEIGE, CREAM, GREY-290x890
   PS 904 WHITE SATIN-290x890
   PS901 BLACK GLOSSY-290x890
   PS901 WHITE GLOSSY-290x890
   QUENOS 119, 8x119, 8
   QUENOS 2. eu/download-file/karty-tech/QUENOS%2029, 8x59, 8. pdf" target="_blank">QUENOS 29, 8x59, 8
   QUENOS 59, 8x119, 8
   QUENOS 59, 8x59, 8
   QUENOS 79, 8x79, 8
   QUENOS COKÓŁ 7, 2x59, 8
   QUENOS LAPPATO 119, 8x119, 8
   QUENOS LAPPATO 59, 8x119, 8
   QUENOS LAPPATO 59, 8x59, 8
   QUENOS LAPPATO 79, 8x79, 8
   QUENOS STEPTREAD 29, 8x119, 8
   QUENOS STEPTREAD 29, 8x59, 8
   QUENOS WHITE MOSAIC MATT BS 29, 8x29, 8
   REBUS - 297x598
   REBUS DARK GREY MOCCA CREAM - 297x598
   REBUS LIGHT GREY - 297x598
   RIO 29, 7x29, 7
   ROVENA 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   ROVENA G1 297x600
   ROYAL BLACK POLISHED 59, 8x119, 8
   ROYAL BLACK POLISHED 59, 8x59, 8
   ROYAL BLACK POLISHED 79, 8x79, 8
   ROYAL GARDEN -297x600
   ROYAL GARDEN BEIGE. BROWN 297X600
   RUSTIC 19, 8x119, 8
   RUSTIC 19, 8x179, 8
   SAHARA 59, 3x59, 3
   SAHARA DESERT BEIGE STRUCTURE -290x890
   SAHARA DESERT MOSAIC HEXAGON 28x33, 7
   SALONIKA-297x600
   SANTIS WHITE GLOSSY -240x740
   SCARLET G1 297x600
   SELECTED OAK 14, 7x89
   SELECTED OAK 22, 1x89
   SEPHORA BLACK 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   SEPHORA G1 297x600
   SILVER POINT GREY MATT 59, 8X119, 8
   SILVER POINT GREY MATT 59, 8X59, 8
   SILVER POINT GREY MATT 79, 8X79, 8
   SIMPLE STONE BEIGE -250x750
   SLATE 29, 55X59, 4
   SLATE 59, 4X59, 4
   SLATE 2. 0 59, 4X59, 4
   SLATE GRAPHITE MOSAIC 29, 55x29, 55
   SOFT MARBLE CREAM STRUCTURE -250x750
   SOFT MARBLE CREAM, BEIGE -250x750
   SOFTWOOD 14, 7X89
   SOFTWOOD 22, 1X89
   SOLAR CORNER 14, 8x14, 8
   SPIN BLACK GEO -250x750
   SPIN WHITE BLACK GEO -250x750
   SPIN WHITE GEO -250x750
   SPIN YELLOW BLACK GEO -250x750
   STEFFANO 42X42 G1 GRES SZKLIWIONY
   STONE 2. eu/download-file/karty-tech/STONE%2029X59, 3. pdf" target="_blank">STONE 29X59, 3
   STONE 59, 3x59, 3
   STONINGTON GREY POLISHED 59, 8x119, 8
   STONINGTON GREY POLISHED 59, 8x59, 8
   STONINGTON GREY POLISHED 79, 8x79, 8
   STRIPES - 420x420
   STRIPES BLUE, VIOLET, WHITE -250x750
   STRIPES BLUE, VIOLET, WHITE STRUCTURE -250x750
   STRUCTURE PATERN GREY WAVE STRUCTURE -250x750
   STRUCTURE PATERN WHITE FLOWER STRUCTURE -250x750
   STRUCTURE PATERN WHITE WAVE STRUCTURE -250x750
   SUPER WHITE GLOSSY - 290x593
   TENDER WHITE POLISHED 59, 8x119, 8
   TENDER WHITE POLISHED 59, 8x59, 8
   TENDER WHITE POLISHED 79, 8x79, 8
   TREVISO 29, 7x29, 7
   URBAN MIX 29, 55x59, 4
   URBAN MIX 44, 4x89
   URBAN MIX 594X594
   VALENTINA-297x600
   VANILLA GLOSSY -297x600
   VIGO 29, 7x59, 8
   VIOLET GLOSSY -250x750
   VIOLET GLOSSY PILLOW STRUCTURE -250x750
   VIVIENNE LIGHT GREY STRUCTURE G1 297x600
   VULCANIC DUST BEIGE POLISHED 59, 8x119, 8
   VULCANIC DUST BEIGE POLISHED 59, 8x59, 8
   VULCANIC DUST BEIGE POLISHED 79, 8x79, 8
   WHITE GLOSSY SQUARES STRUCTURE -250x750
   WHITE GLOSSY WAVE STRUCTURE - 297x600
   WHITE GLOSSY-297x600
   WHITE MATT - 290x593
   WHITE MATT STRUCTURE - 290x593
   WHITE SATIN -298x598
   WHITE SATIN STRUCTURE LINES G1 200x600
   WHITE SATIN-297x600
   WILLOW SKY LIGHT GREY DARK GREY-290x890
   WINTER VINE BLACK STRUCTURE -290x890
   WINTER VINE WHITE STRUCTURE -290x890
   WOOD 2. eu/download-file/karty-tech/YAKARA%2044, 6X89, 5. pdf" target="_blank">YAKARA 44, 6X89, 5

   Karty techniczne | Karty techniczne | Plyty sufitowe kasetonowe | Gyptone

   Karty techniczne | Karty techniczne | Plyty sufitowe kasetonowe | Gyprex

   Karty techniczne | Karty techniczne | Plyty sufitowe kasetonowe | Casoprano

   Karty techniczne | Karty techniczne | Bloczki | Impregnowane (wodoodporne)

   Karty techniczne | Karty techniczne | Bloczki | Standardowe

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty wodoodporne

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty do zabezpieczeń p. poż

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty o zwiększonej wytrzymałości

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty impregnowane

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty dźwiękoizolacyjne

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty do gięcia

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty perforowane

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty ogniochronne

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty podłogowe

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty promieniochłonne

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty | Płyty standardowe

   Brak dokumentów w tej kategorii

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty sufitowe kasetonowe | Gyptone

   Karty techniczne | Karty techniczne | Płyty sufitowe kasetonowe | Gyptone Plank & Xtensiv

   Karty techniczne | Karty techniczne | Masy | Masy szpachlowe konstrukcyjne

   Karty techniczne | Karty techniczne | Masy | Masy szpachlowe uniwersalne

   Karty techniczne | Karty techniczne | Masy | Masy szpachlowe finiszowe

   Karty techniczne | Karty techniczne | Kleje | Kleje gipsowe Rigips

   Karty techniczne | Karty techniczne | Kleje | Kleje bloczki gipsowe

   Karty techniczne | Karty techniczne | Gładzie, Tynki Gipsowe | Gładzie gipsowe

   Karty techniczne | Karty techniczne | Profile | Profile do suchej zabudowy (DWS)

   Karty techniczne | Karty techniczne | Akcesoria | Akcesoria DIY

   Karty techniczne | Karty techniczne | Akcesoria | Kołki

   Karty techniczne | Karty techniczne | Akcesoria | Akcesoria wykończeniowe

   Karty techniczne | Karty techniczne | Akcesoria | Wkręty

   Karty techniczne | Karty techniczne | Akcesoria | Akcesoria tynkarskie

   Karty techniczne | Karty techniczne | Akcesoria | Akcesoria montażowe

 • Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 3com Dpe Plus