Instrukcja modernizacji i wymiany Epson Eb 430 Guide

Instrukcja modernizacji i wymiany Epson EB 430 Guide jest kompleksowym poradnikiem do modernizacji i wymiany urządzeń Epson EB 430. Poradnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany części, wymiany komponentów, a także kompatybilności i bezpieczeństwa. Poradnik zawiera również informacje na temat konfiguracji i ustawień urządzenia, a także informacje o jego ogólnym działaniu. Poradnik pomaga w modernizacji i wymianie urządzenia oraz zapewnia informacje na temat jego obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja modernizacji i wymiany Epson Eb 430 Guide

Pojemnik można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera. Instrukcje znajdują się w jednym z rozdziałów podręcznika.

Uwaga:

Opakowanie pojemnika z tuszem należy otwierać bezpośrednio przed zainstalowaniem go w drukarce. Pojemnik z tuszem jest zapakowany próżniowo w celu zapewnienia jego niezawodności.

Korzystanie z przycisków drukarki

W poniższej tabeli przedstawiono status kontrolek wraz z czynnościami, które należy wykonać w przypadku ich zaświecenia.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/images/bc34450010. gif"/>

Wymienić zużyty pojemnik.

Kontrolki

Czynność

miga, świeci

Aby wymienić pojemnik z tuszem, używając przycisku zatrzymania/konserwacji , należy wykonać następujące czynności. com/onlineguides/pl/s22/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

Nie należy wyjmować pojemnika z drukarki do momentu, gdy ma on zostać wymieniony.

Na ilustracjach pokazano wymianę pojemnika z tuszem Cyan (błękitny). Instrukcje dla innych pojemników są takie same.

elektroda. pl - konserwacja strony

Instrukcja modernizacji i wymiany Epson Eb 430 Guide

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja modernizacji i wymiany Epson Eb 430 Guide

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja modernizacji i wymiany Epson Eb 430 Guide

Upewnić się, że kontrolka zasilania świeci, ale nie miga.

Otworzyć pokrywę drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450050. gif"/>

Nie wolno ręcznie przesuwać głowicy drukującej, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki. Aby ją przesunąć, należy zawsze użyć przycisku zatrzymania/konserwacji .

Należy uważać, aby nie dotknąć białego płaskiego kabla wewnątrz drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450060. gif"/>

Przycisku zatrzymania/konserwacji nie należy przytrzymywać dłużej niż trzy sekundy – po upływie tego czasu automatycznie rozpocznie się proces czyszczenia głowicy. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

W celu uzyskania wydruków lepszej jakości przed otwarciem opakowania należy cztery lub pięć razy wstrząsnąć nowym pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570011h. gif"/>

Wyjąć pojemnik z tuszem z opakowania.

Podczas rozpakowywania pojemnika z tuszem należy uważać, aby nie złamać haków znajdujących się na jego bokach.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to spowodować jego uszkodzenie. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570012h. gif"/>

Nowy pojemnik należy instalować zaraz po wyjęciu starego. Jeśli pojemnik nie zostanie zainstalowany wystarczająco szybko, głowica może wyschnąć i nie będzie w stanie drukować. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_6. gif"/>

Oderwać żółtą taśmę z dolnej części pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570013h. gif"/>

Zdjęcie taśmy jest konieczne; w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości wydruku lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeśli pojemnik zostanie zainstalowany bez usunięcia taśmy, należy wyjąć pojemnik z drukarki, zdjąć taśmę i zainstalować go ponownie.

Nie należy usuwać przezroczystego zamknięcia z dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się niezdatny do użycia. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570014h. gif"/>

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570015h. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_7. gif"/>

Ścisnąć wypustkę z tyłu pojemnika, który ma zostać wymieniony. Wyciągnąć pojemnik w kierunku do góry. Należy go zutylizować we właściwy sposób. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450070. gif"/>

Jeżeli wyjęcie pojemnika sprawia trudności, należy pociągnąć go nieco mocniej do momentu, aż będzie go można wyjąć z drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_8. gif"/>

Pojemnik na tusz należy umieścić w zatrzasku, spodem do dołu. Następnie należy wcisnąć pojemnik aż do momentu zatrzaśnięcia. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450080. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_9. gif"/>

Nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji 

Jeśli zużyciu uległo więcej pojemników, głowica drukująca przesunie się, a pusty pojemnik znajdzie się w pozycji wymiany. Powtórzyć kroki od 4 do 9, aby wymienić pozostałe puste pojemniki na tusz.

Procedura ta będzie powtarzana za każdym razem po naciśnięciu przycisku zatrzymania/konserwacji  aż do wymienienia wszystkich pustych pojemników na tusz. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450090. gif"/>

Kontrolka zasilania  miga podczas ładowania tuszu do drukarki. W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, zanim kontrolka nie przestanie migać. Może to spowodować niedokończenie procesu ładowania tuszu.

Jeśli kontrolka błędu będzie świecić  po powrocie głowicy drukującej do pozycji spoczynkowej, może to oznaczać niewłaściwe zainstalowanie pojemnika z tuszem. Nacisnąć ponownie przycisk zatrzymania/konserwacji , a następnie docisnąć pojemnik aż „zatrzaśnie” się w odpowiedniej pozycji.

Korzystanie z komputera

Z poziomu komputera można monitorować status pojemnika z tuszem oraz przeglądać instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące wymiany pojemnika o niskim poziomie tuszu lub pojemnika pustego.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika na tusz, w oknie programu Status Monitor należy kliknąć przycisk How to (Jak). Aby wymienić pojemnik, należy postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem z poziomu komputera podano w poniższym rozdziale.
Zob. Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3 (Windows)
W systemie EPSON Status Monitor (Mac OS X)

Jeśli wystąpi problem w komunikacji między drukarką a komputerem, instrukcje dotyczące wymiany pojemnika nie zostaną wyświetlone. W takiej sytuacji wymianę pojemnika należy kontynuować, korzystając z przycisków na drukarce.

Wymiana częściowo pełnego pojemnika z tuszem może być konieczna, jeśli był zainstalowany w drukarce przez ponad sześć miesięcy i spadła jakość druku.

Aby wymienić pojemnik z tuszem, zanim zacznie migać lampka tuszu  lub zanim w programie EPSON Status Monitor pojawi się komunikat, że pojemnik jest pusty, postępuj zgodnie z instrukcjami w tej sekcji.

Pojemnik z tuszem można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera.

Korzystanie z przycisku drukarki

Przestroga:

Nie należy wyjmować pojemnika z drukarki do momentu, gdy ma być on wymieniony.

Uwaga:

Na ilustracjach pokazano wymianę pojemnika z tuszem yellow (żółty). Instrukcje dla innych pojemników są takie same.

Upewnij się, że lampka zasilania  jest włączona, ale nie miga.

W celu uzyskania wydruków lepszej jakości nowy pojemnik z tuszem wstrząśnij cztery lub pięć razy przed otwarciem opakowania.

Wyjmij pojemnik z tuszem z opakowania.

Podczas rozpakowywania pojemnika należy uważać, aby nie złamać haków znajdujących się na jego bokach.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to spowodować jego uszkodzenie. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061023h. gif"/>

Nowy pojemnik należy instalować zaraz po wyjęciu starego. Jeśli pojemnik nie zostanie zainstalowany wystarczająco szybko, głowica może wyschnąć i nie będzie w stanie drukować.

Zdejmij żółtą taśmę z dolnej części pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061024h. gif"/>

Zdjęcie taśmy jest konieczne; w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości wydruku lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeśli pojemnik zostanie zainstalowany bez zdjęcia taśmy, należy wyjąć pojemnik z drukarki, zdjąć taśmę i zainstalować go ponownie.

Nie należy usuwać przezroczystego zamknięcia z dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się niezdatny do użycia. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061025h. gif"/>

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061026h. com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_5. gif"/>

Otwórz pokrywę drukarki.

Przycisku tuszu  nie należy przytrzymywać dłużej niż trzy sekundy — po upływie tego czasu automatycznie rozpocznie się proces czyszczenia głowicy. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061030h. gif"/>

Nie wolno ręcznie przesuwać głowicy drukującej, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki. Aby ją przesunąć, należy zawsze użyć przycisku tuszu . com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_7. gif"/>

Otwórz pokrywę pojemników. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061053h. com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_8. gif"/>

Ściśnij zatrzask z tyłu pojemnika, który chcesz wymienić. Wyjmij pojemnik ku górze. Pozbądź się go w odpowiedni sposób. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061027h. gif"/>

Nie należy ponownie napełniać pojemników z tuszem. Użycie produktów firmy innej niż Epson może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson, i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.

Jeżeli wyjęcie pojemnika sprawia trudności, należy pociągnąć go nieco mocniej do momentu, aż będzie go można wyjąć z drukarki. com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_9. gif"/>

Pojemnik z tuszem należy umieścić w zatrzasku, dolną częścią do dołu. Następnie należy wcisnąć pojemnik, do momentu zatrzaśnięcia. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061028h. com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_10. gif"/>

Po zakończeniu wymiany pojemników należy zamknąć pokrywę pojemników i drukarki. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061054h. com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_11. gif"/>

Naciśnij przycisk tuszu

Głowica drukarki przesunie się i rozpocznie się automatyczny proces dostarczania tuszu. Proces ten trwa około półtorej minuty. Po zakończeniu ładowania tuszu głowica drukarki powróci do pozycji początkowej. Lampka zasilania  przestanie migać i pozostanie zapalona, a lampka tuszu  zgaśnie. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061029h. gif"/>

Lampka zasilania  miga podczas ładowania tuszu do drukarki. W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka nie przestanie migać. Może to spowodować niedokończenie procesu ładowania tuszu.

Jeśli lampka tuszu  miga po przesunięciu głowicy do pozycji początkowej, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany prawidłowo. Naciśnij ponownie przycisk tuszu  i naciskaj pojemnik z tuszem do momentu jego zatrzaśnięcia.

Przy użyciu komputera (tylko w systemie Windows)

Instrukcje ekranowe dotyczące wymiany pojemnika z tuszem można wyświetlić za pomocą narzędzi konserwacji.

Jeśli zajdzie potrzeba wymiany pojemnika przed jego wyczerpaniem, kliknij przycisk na karcie Maintenance (Konserwacja). com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061267h. gif"/>

Więcej informacji na temat korzystania z narzędzi drukarki znajduje się w pomocy online.