Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Canon Canoscan D2400uf

Canon Canoscan D2400uf to wysokiej jakości skaner, który oferuje szeroki zakres funkcji skanowania i możliwości. Instrukcja montażu, obsługi i serwisu dla tego skanera jest prosta i łatwa do zrozumienia. Instrukcja zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące montażu skanera, konfiguracji i użytkowania, a także wskazówki dotyczące utrzymywania skanera w dobrym stanie. Instrukcja zawiera również informacje na temat kontaktowania się z producentem w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem. Dzięki instrukcji Canon Canoscan D2400uf można szybko i łatwo wykonać skanowania wysokiej jakości i korzystać z urządzenia przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Canon Canoscan D2400uf

Karta Obsługa (Maintenance) umożliwia przeprowadzenie konserwacji urządzenia lub zmianę ustawień urządzenia.

Czyszczenie (Cleaning)

Umożliwia czyszczenie głowicy drukującej.
Czyszczenie głowicy drukującej pozwala usunąć wszelkie zanieczyszczenia blokujące dysze głowicy drukującej.
Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy wydruki stają się niewyraźne lub przestaje być drukowany jeden z kolorów, nawet jeśli nie brakuje atramentu.

Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)Umożliwia wykonanie dokładnego czyszczenia.
Dokładne czyszczenie należy przeprowadzać, jeśli dwie próby zwykłego czyszczenia nie rozwiążą problemu z głowicą drukującą.

Uwaga

 • Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie (Cleaning).
  Częste czyszczenie głowic drukujących szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
Grupa atramentu (Ink Group)Po kliknięciu przycisku Czyszczenie (Cleaning) lub Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) pojawia się okno Grupa atramentu (Ink Group). Umożliwia wybór grupy atramentu, dla której ma zostać przeprowadzone czyszczenie głowicy drukującej.
Kliknięcie przycisku Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów, jakie należy sprawdzić przed rozpoczęciem czyszczenia lub dokładnego czyszczenia.
Elementy testu początkowego (Initial Check Items)Upewnij się, że urządzenie jest włączone i otwórz pokrywę urządzenia.
Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby przeprowadź Sprawdzanie dysz (Nozzle Check) lub Czyszczenie (Cleaning). Sprawdź ilość atramentu pozostałą w kasecie. Uwaga: wciśnij kasetę z atramentem do końca, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli na kasecie z atramentem znajduje się pomarańczowa taśma, usuń ją całkowicie.
Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu. Upewnij się, że kasety z atramentem znajdują się na właściwych miejscach.
Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowic drukujących i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.
Wyrównywanie głowicy drukującej należy przeprowadzić niezwłocznie po jej zainstalowaniu.
Okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment)Po kliknięciu przycisku Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) pojawia się okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment).
W tym oknie dialogowym można dopasować położenie nasadki głowicy drukującej oraz wydrukować bieżącą wartość położenia głowicy drukującej. Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head)Umożliwia wyrównanie głowicy drukującej.
Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value)Kliknięcie tego przycisku pozwala sprawdzić bieżącą wartość położenia głowicy drukującej.
Umożliwia on wydrukowanie bieżącej wartości położenia głowicy drukującej.
Okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)Aby ręcznie dopasować położenie głowicy drukującej, kliknij w oknie dialogowym Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment) przycisk Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head) i wykonaj czynności podawane w kolejnych komunikatach. Następnie pojawi się okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment).
W tym oknie dialogowym można sprawdzić wydrukowany wzór i dopasować położenie głowicy drukującej. Okno podgląduMożna w nim zobaczyć wzór drukowany przez funkcję Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) oraz sprawdzić położenie wybranego wzoru.
Ustawienie można też zmieniać, klikając dany wzór bezpośrednio na ekranie. Wybierz numer wzoruPorównaj wydrukowane wzory dopasowania i wpisz w odpowiednim polu numer wzoru, w przypadku którego smugi lub poziome paski są najmniej widoczne. Jeśli nie wiesz, jak przeanalizować wydrukowany wzór, zapoznaj się z częścią Wyrównywanie położenia głowicy drukującej za pomocą komputera. Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)Umożliwia drukowanie wzoru testu dysz.
Z tej funkcji należy korzystać, jeśli wydruki stają się niewyraźne lub przestaje być drukowany jeden z kolorów. Wydrukuj wzór testu dysz i sprawdź, czy głowica drukująca działa prawidłowo. Jeśli jeden z kolorów na wydruku jest niewyraźny lub występują niezadrukowane fragmenty, kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning), aby wyczyścić głowicę drukującą.
Aby wyświetlić listę elementów, które należy sprawdzić przed wydrukowaniem wzoru testu dysz, kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items).
Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)Ta funkcja służy do drukowania wzoru umożliwiającego sprawdzenie, czy któraś z dysz nie jest zatkana. Kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK. Następnie pojawi się okno dialogowe Sprawdzanie deseniu (Pattern Check). Mapa bitowa po lewej stronie (dobrze)Dysze głowicy drukującej nie są zatkane. Mapa bitowa po prawej stronie (źle)Dysze głowicy drukującej mogą być zatkane. Zakończ (Exit)Umożliwia zamknięcie okna dialogowego Sprawdzanie deseniu (Pattern Check) i powrót do karty Obsługa (Maintenance). Czyszczenie (Cleaning) Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings).
Funkcja ta służy do wskazania kasety FINE, która ma zostać użyta.
Okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings)Po kliknięciu przycisku Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings) pojawia się okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings).
Ta funkcja umożliwia wskazanie najodpowiedniejszej do danego celu kasety FINE spośród zainstalowanych w urządzeniu.
Jeśli jedna z kaset FINE zostanie wyczerpana, a nie można niezwłocznie wymienić jej na nową, wskaż inną kasetę FINE, w której znajduje się jeszcze atrament, i kontynuuj drukowanie. Kaseta z atramentem (Ink Cartridge)Wybiera kasetę FINE, która ma być użyta do drukowania. Tylko kolor (Color Only)Umożliwia użycie tylko kasety FINE z kolorowym atramentem. Tylko czarny (Black Only)Umożliwia użycie tylko kasety FINE z czarnym atramentem. Czarny i kolorowy (Both Black and Color)Umożliwia używanie zainstalowanych w urządzeniu kaset FINE zarówno z czarnym, jak i z kolorowym atramentem. 0/PL/PPG/common/i_important. gif" alt=""/>WażneW przypadku wybrania na karcie Główny (Main) dla opcji Typ nośnika (Media Type) innego ustawienia niż Papier zwykły (Plain Paper) lub Koperta (Envelope), funkcja Tylko czarny (Black Only) jest wyłączona, ponieważ urządzenie drukuje dokumenty przy użyciu kasety FINE z kolorowym atramentem. Nie należy wyjmować kasety FINE, która nie jest używana. Drukowanie jest niemożliwe, jeśli została wyjęta chociaż jedna kaseta FINE.
Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning)Umożliwia czyszczenie płyty dolnej urządzenia.
Przed rozpoczęciem drukowania dwustronnego należy wykonać Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning), aby zapobiec powstawaniu smug na tylnej stronie arkusza papieru.
Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning) należy również przeprowadzać, jeśli na wydrukowanej stronie pojawiają się smugi atramentu spowodowane przez coś innego niż dane drukowania. 0/PL/PPG/screens/cln_4. gif" alt=""/> Czyszczenie rolek (Roller Cleaning)Umożliwia czyszczenie rolek podawania papieru.
Problemy z podawaniem papieru może wystąpić, jeśli pył z papieru osiądzie w drukarce na rolkach podawania papieru. W takim przypadku należy wyczyścić rolki podawania papieru w celu poprawy jakości wydruków. 0/PL/PPG/screens/off. gif" alt=""/> Wyłączanie (Power Off)Umożliwia wyłączanie drukarki za pomocą sterownika urządzenia.
Funkcja ta służy do wyłączania urządzenia, gdy użytkownik nie może nacisnąć przycisku WŁ. (przycisk zasilania) na drukarce, ponieważ urządzenie znajduje się poza jego zasięgiem.
Po kliknięciu tego przycisku należy nacisnąć przycisk WŁ. (przycisk zasilania) na drukarce, aby ponownie włączyć urządzenie. Po użyciu tej funkcji nie można włączyć drukarki z poziomu sterownika drukarki. 0/PL/PPG/screens/onoff. gif" alt=""/> Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł. /wył. (Auto Power Settings).
Służy ono do wprowadzania ustawień automatycznego sterowania zasilaniem urządzenia. Z funkcji tej należy skorzystać, aby zmienić ustawienia automatycznego włączania/wyłączania. Jeśli urządzenie jest wyłączone lub komunikacja między urządzeniem a komputerem jest przerwana, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
W takim wypadku kliknij przycisk OK, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.
Okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł. (Auto Power Settings)Po kliknięciu przycisku Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power) pojawia się okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł. (Auto Power Settings).
W tym oknie dialogowym można zarządzać zasilaniem urządzenia z poziomu sterownika drukarki. Autom. wł. (Auto Power On)Umożliwia wybór ustawienia automatycznego włączania.
Ustawienie Wyłączone (Disable) zapobiega automatycznemu włączaniu urządzenia po rozpoczęciu przesyłania do niego danych wydruku.
Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk OK, aby zmienić ustawienia urządzenia.
Ustawienie Włączone (Enable) powoduje automatyczne włączanie urządzenia po rozpoczęciu przesyłania do niego danych wydruku. wył. (Auto Power Off)Umożliwia wybór ustawienia automatycznego wyłączania.
W przypadku bezczynności sterownika drukarki lub urządzenia przez określony czas nastąpi wyłączenie urządzenia. 0/PL/PPG/screens/silent. gif" alt=""/> Ustawienia ciche (Quiet Settings)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia ciche (Quiet Settings).
W oknie dialogowym Ustawienia ciche (Quiet Settings) można włączać ustawienie, które zmniejsza hałas towarzyszący pracy urządzenia. Ten tryb przydaje się, gdy dźwięki towarzyszące pracy urządzenia mogą przeszkadzać, np. podczas drukowania w nocy. Z funkcji tej należy korzystać, gdy zachodzi potrzeba zmiany ustawienia trybu cichego.
Okno dialogowe Ustawienia ciche (Quiet Settings)Po kliknięciu przycisku Ustawienia ciche (Quiet Settings) pojawia się okno dialogowe Ustawienia ciche (Quiet Settings).
Wybierz ją, aby zredukować poziom hałasu podczas pracy urządzenia, np. w nocy.
Używanie tej funkcji może spowolnić tempo druku. Nie używaj trybu cichego (Do not use quiet mode)Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić zwykły poziom hałasu generowanego podczas pracy urządzenia. Zawsze używaj trybu cichego (Always use quiet mode)To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującego urządzenia. Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin (Use quiet mode during specified hours)To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującego urządzenia w wybranym okresie.
Ustaw opcje Godzina rozpoczęcia (Start time) i Godzina zakończenia (End time), aby określić czas korzystania z trybu cichego. Jeśli w obu polach ustawiony jest taki sam czas, tryb cichy nie będzie działał. Tryb cichy można włączać za pomocą panelu operacyjnego urządzenia, sterownika drukarki oraz programu ScanGear (sterownik skanera).
Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego, jest on stosowany podczas korzystania z panelu operacyjnego urządzenia lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera. W przypadku podania przedziału czasu dla opcji Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin (Use quiet mode during specified hours), tryb cichy nie jest stosowany do operacji wykonywanych bezpośrednio za pomocą urządzenia (kopiowanie, druk bezpośredni itd. ). 0/PL/PPG/screens/special. gif" alt=""/> Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
Z funkcji tej należy korzystać w celu zmiany ustawień drukarki. Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja dwukierunkowa jest nieaktywna, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Powoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
Okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)Po kliknięciu przycisku Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) pojawia się okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
W razie potrzeby włączaj różne tryby działania urządzenia. Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)Dla funkcji Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) na karcie Obsługa (Maintenance) zazwyczaj jest ustawione automatyczne wyrównywanie głowic drukujących, ale można zmienić to ustawienie na wyrównywanie ręczne.
Jeśli jakość wydruku jest niezadowalająca nawet po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie głowicy.
Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Aby wykonać automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru. Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) można w sekcji Orientacja (Orientation) wybrać kierunek obracania dla ustawienia Pozioma (Landscape).
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o 90 stopni w lewo.
Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o 90 stopni w lewo. Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)Urządzenie może wstrzymać pracę przed wydrukowaniem kolejnej strony. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie. Wyświetl historię drukowania (View Print History)Za pomocą tej funkcji można włączać Podgląd Canon IJ XPS i wyświetlać historię drukowania. Z tej funkcji można korzystać tylko w przypadku sterownika drukarki XPS. Wyświetl stan drukarki (View Printer Status)Umożliwia włączanie Monitora stanu Canon IJ.
Należy z niego korzystać w celu sprawdzania stanu drukarki i postępów w realizacji zadania drukowania. W przypadku stosowania sterownika drukarki XPS narzędzie „Monitor stanuCanon IJ” jest zastępowane narzędziem „Monitor stanu Canon IJ XPS”. Informacje (About)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Informacje (About).
Można w nim sprawdzić wersję sterownika drukarki oraz informacje o prawach autorskich.
Ponadto możliwy jest w nim wybór języka interfejsu.
Okno dialogowe Informacje (About)Po kliknięciu przycisku Informacje (About) pojawia się okno dialogowe Informacje (About).
W tym oknie dialogowym wyświetlane są: wersja sterownika drukarki i lista jego modułów oraz informacje o prawach autorskich do niego. Można też wybrać język interfejsu oraz język napisów wyświetlanych w oknie dialogowym ustawień. ModułyLista modułów sterownika drukarki. Język (Language)Umożliwia wybór języka używanego w okno ustawień sterownika drukarki. Jeśli w systemie brakuje czcionki niezbędnej do wyświetlania napisów w wybranym języku, widoczne znaki mogą być zniekształcone.
 • Błąd kalibracji Canon MF8550 - "poprawa kolorów zakończona niepowodzeniem

  Dodam jeszcze... czego nie napisałem, że w mono drukuje bezbłędnie.Dodano po 2Próba kalibracji z menu wygląda tak:123Za każdym razem to samo.

  Drukarki, ksero Początkujący 18 Lis 2022 19:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 504

 • Błąd kalibracji Canon MF8550 - rozjechane kolory

  Sprzęt poszedł na części.

  08 Lut 2023 14:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 363

  Canon Pixma MP150 ukośne litery

  A może by tak jeszcze spróbować wykonać kalibrację...

  Drukarki, ksero Profesjonalne 12 Paź 2007 22:37Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2221

  Canon MP510 - nierówno drukowane linie proste

  Wyczyść encoder karetki a potem zrób kalibrację.

  08 Lut 2011 21:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3983

  Canon IPF710 - nie drukuje jednym z kolorów

  Wymiana z menu + kalibracja

  10 Maj 2018 07:57Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2036

  Canon 350D - AF nie ostrzy

  Sprawdź pomocnicze lusterko AF, czy nie jest brudne i ustawia się we właściwej pozycji. Jak z nim jest wszystko OK to moduł AF w aparacie wymaga kalibracji.

  Aparaty Fotograficzne Serwis 06 Wrz 2012 03:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2142

  Wyrownywanie glowic canon mp 140

  Kilka lat temu miałem Canona i robiło się to tak: w panelu sterowania we właściwościach drukarki w którejś z zakładek było czyszczenie głowicy, wymiana tuszu i kalibracja, po wybraniu kalibracji drukarka drukuje kwadraciki z poziomych linii odpowiednio ponumerowanych i zależnie od deformacji kwadratu...

  03 Sty 2010 12:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4212

  Zmiana cartridża w Canon MultiPass C20

  Muszę zmienić komuś tusz w tym modelu. W instrukcji dołączonej do Kartridża napisano, że należy przeprowadzić proces kalibracji według instrukcji obsługi urządzenia. Niestety nie ma do tego instrukcji. Czy muszę koniecznie robić tą kalibrację? Jeżeli tak to proszę o podpowiedź w jaki sposób to się robi...

  31 Sty 2005 19:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1172

  Canon IR1600 ciemny pas wzdłuż kopii

  Sprawdź pasek kalibracji bieli, słaba jakość skanu, ale wygląda tak jakby przy kalibracji światło lampy ekspozycyjnej się gdzieś odbijało w optyce.

  27 Lis 2006 07:29Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1741

  Nie równe drukowanie z Canon Pixma ip1500

  zacznij wiec od kalibracji - w sterowniku drukarki znajdziesz odpowiedni "guzik" - opis kalibracji jest w instr obsł. - powinno pomóc.

  21 Kwi 2008 07:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1572

  Poziome białe paski przy czerwonych wydrukach Canon IP3300/MX700

  Jeżeli chodzi o smugi to prawdopodobnie jest to wina tuszu. Białe przerwy mogą być spowodowane złą kalibracją głowicy. Proponuje podmienić tusze na oryginalne i zastosować procedurę odblokowania głowicy, a następnie wykonać kalibrację.

  05 Lip 2011 22:44Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4588

  Canon IPF670 - problem z żółtym kolorem mimo prawidłowego nozzle check

  Jak w temacie:- ploter na wydrukach nie drukuje połowy żółtego;- wydruk z nozzle check prawidłowy;- wydruk z kalibracji głowicy - wtedy ploter drukuje połowę żółtego tylko;- wydruk z manualnej kalibracji - też drukuje pół żółtego;na początku obstawiałem głowicę ale wczytując się w internet...

  11 Cze 2021 14:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 378

  Canon MX925 - przesunięty wydruk na CD/DVD

  Od kilku tygodni jestem posiadaczem wieloczynnościówki Canona MX 925.Mój problem polega na tym, że drukując z poziomu Photoshopa na płytach DVD cały nadruk jest przesunięty wzdłuż o ok. 8 mm. Wygląda to tak, że nadruk zaczyna się jeszcze przed płytą (tusz dozowany jest na podajnik płyt) a drugi koniec...

  14 Cze 2014 11:18Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2823

  Canon Power Shot A550 błąd obiektywu.

  WitamMiałem identyczny problem z A570IS. Serwis Canona W-wa na Żytniej poinformował mnie że naprawa nie opłacalna ekonomicznie; przy ich stawkach jest to zrozumiałe.Jest na allegro sprzedawca części do Canonów z W-wy:u niego można praktycznie kupić każdą część do Canona, jeśli nie ma wystawionej...

  18 Sty 2010 11:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6550

  canon powershot pro1 flex migawki

  witam,Symptomy: nie działa migawka, na robionych zdjęciach sa poziome paski, filmy się nagrywają OK.Jak sie dowiedzialem to najpewniej flex migawki.Proszę o radę gdzie w Warszawie można wymienić w canonie pro1 flex migawki i ile to może kosztować?Myślę że wystarczy jakis nie-autoryzowany?...

  26 Paź 2011 21:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1354

  Metro Wag WP60 - Instrukcja kalibracji

  Witam, napiszę to jeszcze raz, bo widać, że kolega ma problem z czytaniem ze zrozumieniem;), za kondensatorami od rezystora o wartości 100 Ω ( kod paskowy brązowy - czarny -brązowy) zwenętrzny - pierwszy rezystor od którego odchodzi przewód w kolorze szarym (siwym) to jest przewód na końcu...

  Inne Serwis 10 Mar 2015 08:36Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1257

  Canon PowerShot A540 wyswietla info o rozładowaniu baterii

  Witam.Mój aparat, Canon PowerShot A540 mimo, że wcześniej działał bez najmniejszych problemów od pewnego momentu zaczął wyświetlać informację o rozładowaniu baterii, już kilka minut po włożeniu w pełni naładowanych akumulatorów (próbowałem na różnych kompletach). Wcześniej zdecydowanie czegoś takiego...

  25 Maj 2008 15:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2240

  Canon ip4300 drukarka nie odpowiada - win7 x64

  Witam,mam następujacy problem,po długim czasie postanowiłem spróbować uruchomić swojego canon'a ip4300, znalzłem najnowsze stery do win7 x64, zainstalowałem no i chciałem coś wydrukować,niestety z jakiego programu bym nie próbował wyświetla mi się w kolejce drukowania "drukowanie - błąd" a w...

  31 Mar 2011 14:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2333

  CANON LBP 5050 - CANON LBP5050 Out-of-Register Colors Correction

  Jezeli anuluje i zrobie strone testowa to wychodzi test ale cale tlo niebieskie. Wlozylem inny stary toner niebieski i tez blad kalibracji po anulowaniu tez kartka cala niebieska. Bebny obracaja sie lekko.Tonery zamienniki.

  24 Lut 2014 21:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4041

  Canon IRC2380 - Wymiana bębna w zespole z tonerem cyan - wydruk z przewagą cyan

  Z kopiarkami Canon mam niewielkie doświadczenie.W Canon IRC 2380 wymieniłem bęben w zespole cyan i po wymianie na wydruku lub kopii przeważa kolor cyan. Wcześniej było Ok.Jak wyrównać kolory. W dokumentacji IRC2380 nie widzę opcji kalibracji.A. T.

  07 Mar 2016 15:14Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 915

  znowu cos ne tak z tym canonem mpc 400

  cos mam ostatnio coraz mniej sentymentow do firmy canon. Ta drukarka sie caly czas chrani...nie wiem czy to moze moja wina czy nie, ale jedno jest pewne ze nie drukuje wlasciwie.Po zmianie kartridzy z tuszem (4 sztuk) to jakosc spadla diametralnie. Ponowne skalibrowanie drukarki nic nie dalo. nie...

  21 Cze 2007 21:43Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3191

  canon CP660 - problem z softem

  Sprzęt jak w temacie. Objawy uszkodzenia to brak wydruku - drukuje tylko:syntaxerroroffending command: nostringvalstack:falsei potem kilka linii jakiś niejasnych poleceń - może instrukcji.Drukarka podłączona przez LPT, sprawdzana na różnych kompach (wcześniej na wszystkich drukowała),...

  13 Lis 2005 14:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 21502

  CANON FAX B155

  Pewne faksy Canon wymagają zewnętrznej kalibracji przez włożenie białej kartki. Procedura jest chyba gdzieś na elektrodzie.

  Telefony Stacjonarne Serwis 24 Lip 2005 22:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1325

  Canon - aparaty

  E-18 słynna wada Canona błąd kalibracji obiektywu, w serwisie koszt nawet do 400zł, spowodowane upadkiem aparatu przyblokowaniem obiektywu podczas wysywania lub zabrudzenia mechanizmu biektywu. Jest to największa wada aparatów tej marki.

  DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 29 Wrz 2005 21:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1077

  Canon IP1000 przesuniecie czesci wydruku

  Witam, pojawil sie problem w drukarce Canon IP100, uzywana przez pol roku bez problemu i niestety juz jest problem.Przy drukowaniu dokumentow w niektorych miejscach widac przesuniecie / zalamanie wydrukowanych liter czy kawalka tabelkiTusz zaladowany nowy, kalibracja wykonana prawidlowo wg wydruku...

  15 Kwi 2006 18:36Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1218

  canon CP 660 - ile wytrzymuja materialy eksploatacyjne

  Z doświadczenia i obserwacji przy różnych warunkach pracy:Bęben światł. - min. 8000 kopii - max. 20000 kopii (m po odbloku - chip)Utrwalanie - max. to 80k do 100 000 kopiiZ tonerami - oj, tu różnie bywa niestety. :( Jak zwykle w Canonie, YELOW...

  22 Mar 2007 20:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 909

  Canon Pixma iP1500 czarne smugi

  Wyczyściłem styki i głowicę z czarnego kurzu. Teraz jest dobrze co do czarnych smug. Kalibracja głowicy nie działa tak jak trzeba np. nie mogę ustawić sekcji G. Dobry wydruk pojawia się na +5. Po kalibracji jest tak samo.

  30 Wrz 2009 19:28Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3249

  CANON IR 6000 - problem ze skanerem

  Witam kolegówMam Canona IR6000 z przebiegiem 600 tys kopii,wydruk z trybu serwisowego robi idealny (kratka i przejścia tonalne)jest równomierny na całej stronie. A jak robie kopie z karty testowej kartuna to strone REAR robi jaśniej tak ze jak na FRONT widać pole (zero) tak na rear widać dopiero...

  19 Lis 2007 18:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1164

  CANON IR2018 - czarne kreski przy kopiowaniu z ADF

  Mam nową kopiarkę Canon IR2018 z zainstalowanym ADF. Podczas kopiowania z szyby wychodzi idealna kopia. Przy kopiowaniu z ADF'u na kopii pojawiają się czarne linie. Problem występuje nieregularnie. Bywa, że zrobię 30 kopii i na każdej z nich będzie występowała taka kreska. Innym razem zrobię...

  02 Lut 2009 15:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1820

  Canon mv 530i przetwornik obrazu.

  Na liście sprzętu w którym bezpłatnie wymieniano wadliwe matryce CCD w ogóle nie ma twojego modelu kamery, wniosek z tego że nie zamontowano w nim tego wadliwego przetwornika Sony. Jesteś pewien że to padł przetwornik i uszkodzenie nie dotyczy jakichś innych elementów obiektywu? Natomiast co do zakupu...

  29 Kwi 2011 15:29Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2358

  CANON MP610 nie drukuje czarnego

  Witam, drugi dzień walczę z drukarką Canon MP610, problem w tym, iż nie drukuje czarnego koloru. Wszystkie kartridże zostały wymienione na nowe (oryginalne), a nie drukuje tylko czarnego. Drukarka wykrywa dodatni poziom tuszu w zbiornikach. W ustawieniach zostały wykonane wszelkie czyszczenia, kalibracje...

  07 Sty 2012 20:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7978

  Canon A1100IS pokazuje słabe baterie.

  Chodzi konkretnie o aparat Canon A 1100 IS. Problem polega na tym, że mimo dobrychBaterii (sprawdzałem miernikiem 1, 4V) aparat pokazuje słabe baterie i po zrobieniu kilku zdjęć pokazuje wymień baterię i się wyłącza. To samo dzieje się z akumulatorami. Problem ten pojawił się po naprawie w...

  22 Sty 2013 12:18Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3600

  Canon MP530 - Drukuje puste kartki, lecz raporty wychodzą bez żadnych przeszkód

  Wszystko tak jak w temacie.Canon drukuje mi puste kartki, kolor czarny. Bielutkie kartki, a raport o stanie głowic i ich kalibracja wychodzi bez problemu w jakości fenomenalnej. O co chodzi? Straciłem już pomysły do tego urządzenia. Instalowałem inne sterowniki, czyściłem ją i dalej to samo.PSSprawdzałem...

  05 Paź 2013 18:36Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2334

  Canon MG5650 - Rozjeżdżający się wydruk

  Co może być powodem rozjeżdżania się wydruku w urządzeniu wielofunkcyjnym Canon MG5650?- Kalibracja wykonana wielokrotnie,- Test jakości wydruku głowicy - 4+- Atramenty - zamienniki ActivjetZałączony jest wycinek strony. Urządzenie drukuje jednakowo z ksera jak i komputera.

  29 Sty 2016 16:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1512

  Drukarka Canon MG6250 krzywo drukuje czarny tusz

  Od pewnego czasu urządzenie wielofunkcyjne Canon MG6250 zaczęło bardzo źle drukować czarne elementy. Czarne litery lub obiekty są nieregularne w pionie, rozmyte itp. Kolorowe elementy są drukowane bez zarzutu. Drukarka ma oddzielne czarne atramenty do zdjęć i do tekstu. czarny do zdjęć jest OK.Mam...

  10 Paź 2016 19:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5346

  Canon mf8280cw - nie można drukować jak wyjmę któryś z kolorowych

  Wymieniając chipy toner(proszek) sam się nie dosypie przez co urządzenie nie będzie poprawnie drukować a nawet może wyskoczyć błąd kalibracji. Myślę że lepiej kupić toner a nie jest taki drogi i używać urządzenie poprawnie. Jeżeli nie korzysta kolega z koloru to po co taka drukarka. To nie tylko canon...

  16 Lis 2017 08:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 339

  Ksero Agfa XC315 kalibracja?

  zciągnij sobie serwisówke do CANONA CLC 350 to jest ta sama maszynai tam bedziesz miał opisane:)pozdrawiam

  22 Cze 2007 10:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1011

  Krzywe linie w Canon 4550

  Mam głowicę założoną czarną, jest prawidłowo rozpoznawana przez drukarkę i komputer. W przypadku głowicy kolorowej oba tusze montowane są w tej samej głowicy więc teoretycznie nie ma potrzeby kalibracji. Sterowników używam orginalnych, łączność dwukierunkowa jest sprawna bo widzi typ kartridża, drukuję...

  11 Cze 2006 21:15Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4436

  Faks canon B150

  Witam Musze zrobic kalibracje skanera w faksie B-150.Jezeli ktos wie jak to zrobic prosze o opis.

  10 Sty 2004 02:02Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1950

  Canon Fax B110 - błąd pobierania papieru

  Wyczyść skaner, a jeszce wazniejsze to wyczyścić biała rolkę ktora jest nad CIS-em, najlepiej mydłem z wodą i szczotką. A ogolnie w tych modelach to nalezy przeprowadzic kalibracja co jakiś czas, poprostu sie rozjezdzaja.. mam to gdzies spisane... o ile dobrze pamietam to robisz tak w tym modelu:Trzymasz...

  24 Maj 2005 08:58Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2019

  Poziome pasy w kolorowym wydruku- Canon i350

  i 350 posiada w sterownikach program diagnozujacy stan glowicy i pozwala on tez dokonac kalibracji jak równiez dokonac czyszczenia i próbnego wydruku. Czy po wymianie tuszu dokonales resetu pamieci o zawartosci danego zbiorniczka?? Ponowne zainstalowanie sterowników tez moze pomóc.Ani kalibracja,...

  Schematu/instrukcji/artykułu 29 Paź 2004 17:08Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 5644

  Faks Canon FAX-B110 komunikat: check rec paper

  witamwalczyłem kiedyś z taką usterką i po wielu prubach czyszczenia wszystkiego do niczego nie doszedłem. pomogła dopiero kalibracja faksa ale nie pamiętam jak to się robiło trzeba było włożyć biała kartke do skanera i przycisnąc kilka przycisków + włączyć faks. po zeskanowaniu kartki faks działał...

  09 Gru 2004 21:40Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1437

  Canon B150 Fax - kod błedu ##331

  Powinieneś przeprowadzic kalibrację Contact sensora oraz Ink Sensora. Instrukcja w załącznikupozdro

  30 Paź 2009 08:48Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3106

  Canon i320 - niewyraźne drukowanie

  byc moze glowica jest zapchana wiec spróbuj udroznic. ewentualnie dokonaj czyszczenia dysz a nastepnie dokonaj kalibracji

  23 Sty 2008 10:03Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3270

  Canon CP660 - uzupełnianie tonera

  Prubowałem kiedyś tonery od HP nic z tego kolory były do niczego.Nie pomogły żadne kalibracje.Jeśli chcesz otrzymywać dobre kopie polecam orginały. Drogo ale niema żadnych problemów z kopiarką.Można powiedzieć, że jest "bez serwisowa"

  26 Cze 2005 17:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2385

  canon ixus 40 błąd e18

  z tego co doczytałem to jest to problem z kalibracja obiektywu, naprawiał ktoś kiedyś ten problem w ixusie 40?

  01 Mar 2006 21:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2899

  Canon fax B150 i check printer

  czasem wydrukuje kilka linijek, zatrzymuje sie i wyskakuje check printerslyszalem ze trzeba zrobic kalibracje skanera jakas komendamoze ktos wie?

  26 Paź 2010 20:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1575

  Dziwne kolory w Canon PIXMA 4000

  Możesz jedynie ustawić tryb pracy na foto. Zrób kalibrację drukarki test dysz powiedz jakie będą efekty.

  05 Lut 2006 14:25Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2703

  Canon iP4000 bł. serw 6A00

  Serwis manual określa ten bład jako brak moliwości wykonaia automatycznej kalibracji11 times Failed in automatic print head alignment.Dodano po 5O 4000 stron żywotności głowicy przeczytałem o podobnej drukarce IP 1500. IP 4000 wg service manuala wytrzymujedrukarka PIXMA iP4000...

  17 Mar 2009 09:42Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 17205

  Canon FAX B150 - czarny pasek przy kopiowaniu

  Skaner był czysty. W jaki sposób zrobić tą kalibracje???

  02 Kwi 2006 19:26Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1607

  Canon Fax B-150 błąd ##331

  Błąd oznacza problem z głowicą drukującą w większości przypadków jest to tylko kwestia wyczyszczenia styków i przeprowadzenia kalibracji. Problem był już poruszany na tym forum.

  Początkujący Serwisanci 05 Maj 2006 08:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 876

  Drukarka Canon i6500 nie drukuje prostych linii

  jeśli kalibracja nie pomaga to małe smarowanie prowadnicy - duże opory i silnik gubi krok.

  02 Sie 2006 20:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3207

  Problem z Aparatem Canon Power Shot A85

  nie radze bo oni musza wymienic matryce z obiektywem wiec duuuuzomatryca w A85 wymaga kalibracji przy wymianie wiec nie wiem czy sam to zrobisz a matryce da sie zalatwicmam jedna ale musialbym sprawdzic ja bo pomieszalem sprawna z uszkodzona ktora wymontowalem w czasie naprawy:/

  13 Gru 2006 15:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1632

  Kopiarka Canon 350 błąd E350 podczas kopiowania

  Dziękuję za zainteresowanie. Co do tematu to powiem szczerze, że specjalistą nie jestem w tej dziedzinie, ale czy kalibracja urządzenia nie następuje przed skanowaniem tak logicznie to przyjmuję. Optykę wyczyściłem. Nadal to samo. I jeszcze taki mały szczegół jeżeli tłumacząc z niemieckiego "Das system...

  19 Sty 2007 16:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1003

  PROBLEM Z CANON B150 FAX

  Kalibracja skanera pomoże na 100% jeżeli padło podświetlenie z jednej strony tz gdy kopia jest czarna z jednej strony nawet do połowy natoniast gdy kopia jest cała czarna to pomoże tyle co umarłemu kadzidło ( padły ledy w podświetleniu z obu stron skanera) mamy dwa wyjścia albo fax na złom albo jak ktoś...

  22 Maj 2007 05:54Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2585

  Fax Canon L-295 - coś ze skanerem...?

  Obrazek wskazuje że elektrolity w zasilaczu do wymiany, możliwe że kalibracja skanera pomoże.

  29 Maj 2007 10:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1065

  Canon MP510 błąd 5010.

  Lampa skanera świeci.Kolor taki jakiś dziwny (coś w rodzaju niebieskiego, zielonego, turkusowego), generalnie nie taki biały jak w innych skanerach.Szybę czyściłem.Sama lampa zdecydowanie inna niż w innych skanerach.Nie ma tam typowej świetlówki lecz jakby dioda a światło rozprowadzane...

  05 Sty 2008 19:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6402

  Canon fax-l200: rozmazuje kopię.

  Witam!Problem w w/w urządzeniu polega na tym, że kopia jest rozmazana z lewej strony. Wydruki z pamięci są ok. Czyszczenie skanera nic nie daje. Nie wiem jak zrobić kalibrację. Jeśli ktoś z Was rozwiązał podobny problem to prosiłbym o pomoc.Pzdr

  01 Sie 2007 06:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 951

  fax Canon B840 i zła jakość kopii

  Kopia i wysyłany fax jest nieczytelny, jakby za słaba czułośc skanerawytarłem go z kurzu ale to niewiele dałoczy da sie zrobić jakąś kalibracje czy zwiekszyc czułośc, czy już go zezłomować?

  25 Wrz 2007 10:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 714

  Reset tuszy CANON MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460

  Wracajac do MP 460Jest metoda i dziala ale musza byc spelnione pewne warunki.Metoda to reset przez mp tool w 1 trybie serwisowyma warunki to- naboje nie moga byc calkowicie puste musi zostac jeszcze troche atramentu (oczywiscie chodzi o poziom w statusie monitora)Najlepiej jesli...

  Drukarki, ksero FAQ 02 Cze 2009 23:10Odpowiedzi: 63 Wyświetleń: 183454

  Drukarka Canon MP110 - krzywy wydruk

  Kurede Dziwne to jest1. wyglada jak wada encodera ale wtedy i kolorowe linie musiały by uciekać na skos.2. wyglada trochę jak błąd kalibracji tyle że wtedy nie uciekało by na skos tylko byłyby same "schodki"

  23 Kwi 2008 12:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2891

  Canon Smartbase mp370 - nie drukuje:/

  Ma pewien problem, otóż dostałem w "spadku" drukarkę jak w temacie która była używana i cały czas drukowała. Dzisiaj byłem w sklepie i kupiłem tusz do tej drukarki dokładnie firmy Active Jet. Gdy włożyłem tusz do drukarki to chciałem zrobić próbny wydruk no i drukowała ale trochę nie dokładnie...

  17 Maj 2008 14:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1595

  CANON MP510 źle drukuje(pionowe kreski i.... )

  Czy te pasy są w poprzek czy wzdłuż kartki? Bo tu wyglądają jakby były w poprzek - jeśli tak to sprawę powinna załatwić kalibracja (albo wyrównanie) głowicy (różnie się to nazywa). Każde oprogramowanie drukarki powinno mieć taką opcję. Miałem niegdyś podobnie poprzesuwane wydruki i to załatwiło sprawę.

  01 Paź 2008 10:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3112

  Canon i9100 dioda miga 11 razy

  Jeżeli miga 11 razy na pomarańczowo i 1 x zielony- to prawdopodobnie drukarka nie może zrobić automatycznej kalibracji głowicy. Jeżeli miga 11 x pomarańczowo/zielono i 1 x zielony to prawdopodobnie uszkodzony podajnik papieru.

  13 Gru 2008 22:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1762

  Canon ir 3100 przesunięty jeden kolor

  witam, żółty kolor przesunięty jest o ok. 2 mm. czy można zrobić w tej maszynie kalibrację czy też trzeba się zabrać za solidne rozkręcenie itb?

  09 Mar 2009 18:07Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1359

  Canon iP3500 krzywe wydruki

  Problem jak w temacie. Niestety nie pomaga czyszczenie ani kalibracja. Jakieś pomysły co jest nie tak z tą drukarką? Możliwe że uszkodziły się głowice?Czekam na podpowiedzi.

  07 Cze 2009 16:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1655

  Canon Pixma 4600 wymontowanie podzespołu dysz

  Dzięki za info udało mi się wymontować. Opiszę ci mój problem może mi coś podpowiesz. Jeżeli drukuję tekst w kolorze czarnym na białym tle (tło karki papieru) wydruk jest OK' Natomiast jeżeli ten sam tekst wydrukuję na tle kolorowym np. żółte, czerwone to ten tekst w kolorze czarnym jest kiepski. Ma...

  22 Mar 2014 20:56Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 8608

  Canon Fax B 110 put in cartridge

  wyświetla taki komunikat, wywala także #331, jak się robi kalibrację czytnika w B 150 wiem ze gwiazdka krzyżyk i wybieranie ale tutaj zapomniałem. i kiedy trzeba włożyć tusz?Tusz też obstawiam bo podrabiany ale najpierw chcę zrobić ten test

  19 Lis 2009 20:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 973

  Canon IP3000 Drukuje PASKI

  Maiłem taką drukarkę i taki problem. Rozwiązania są trzy:1. wyczyścić paski ustalające położenie głowicy i papieru (te z drobnymi czarnymi paseczkami),2. kalibracja i czyszczenie głowicy w ustawieniach drukarki - pomoże na krótki czas,3. wymiana głowicy - drogi ale niezawodny sposób.Innej...

  26 Lut 2013 21:20Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5058

  Nie ma "żylety" w Canonie 350D

  Jeśli te zabiegi co kolega wyżej wymienił nie pomogą to pozostaje sprawa kalibracji body lub obiektywu

  30 Cze 2010 07:47Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3636

  Canon 6030 Podajnik nie pobiera kartki oryginału

  po pierwsze konserwacja a potem kalibracja.

  29 Lip 2010 12:25Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1299

  Canon IRC 3200. Rozmazana kopia w tych samych miejscach

  sprobuj jesli jeszcze tego nie robiles kalibracje kolorow. Blachy o ktorych mowie sa pod tym jak go nazwales pasem;) Czasami zdarza sie ze gromadzi sie toner i rozmazuje wydruki. Jednak po przyjrzeniu sie dokladniej nie sadze ze to jest powod. Jesli jak twierdzisz dzieje sie identycznie na kazdym kolorze...

  16 Lis 2010 11:53Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2740

  Drukarka Canon Pixma IP4700 i drukowanie zdjęć B&W

  Większość drukarek do druku cz-b używa też tuszy kolorowych. Przebarwienie wynika prawdopodobnie ze złej kalibracji kolorów.

  Software serwis 12 Sty 2011 03:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3943

  Ploter Canon iPF 700 błąd E 198-401E

  nie, ale maszyna jest totalnie wyzerowana-ustawienia użytkownika-kalibracje-ustawienia fabrycznawszystko

  22 Cze 2010 12:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2457

  Canon LBP 5000 błąd E002 0000

  Problem okazał się banalny. Uszkodzony przewód grzałki spowodował zwarcie i wywalił bezpiecznik.Wszystko naprawione.Niestety co jakiś czas pojawia się błąd z kalibracją, ale to już inna sprawa.Pozdrawiam i dziękuje za pomocPozdrawiam

  03 Lis 2010 16:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2135

  Canon iPF 710 - Check the printhead

  Przy wymianie głowicy zalecana!! konserwacja, kalibracja i czasami upgrade oprogramowania

  11 Sty 2011 20:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2765

  Canon IP 3000 - falujacy wydruk

  Od jakiegos czasu drukarka zaczela drukowac niepoprawnie, tekst jest miejscami pokrzywiony i taki jakby falujacy. Próbowalem czyscic glowice plynem, programowo, robic kalibracje glowicy oraz przetarlem ten pasek w drukarce od polozenia gloiwcy. Niestety nic nie pomoglo, czy przyczyna moze byc juz zuzycie...

  21 Lut 2011 12:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1007

  Canon IPF 655 kod E161 403E

  Witam ploter jak w temacie -kod oznacza chyba przegrzewanie się głowicy -czy po wymianie głowicy oprócz kalibracji trzeba coś jeszcze zrobić? czy można jeszcze uratować tą starą głowicę -z ploterem tym nie miałem jeszcze do czynienia -mile widziane sugestie i porady. anty35

  07 Lip 2011 08:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2945

  Canon 350d - Tamron zamiast obiektywu kitowego?

  Szczególne podziękowania dla Kolegi Misiekgd.Kupiłem właśnie ten obiektyw, o którym Kolega wspomniał: Tamron 17-50 2. 8 XR Di II LD Aspherical IF.Pierwsze testy wykazały wręcz miażdżącą przewagę Tamrona nad kitowym Canonem, który nadaje się w zasadzie tylko do robienia fotek z rozdzielczością nie...

  Aparaty Fotograficzne Co kupić? 21 Gru 2011 20:52Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4270

  Canon LBP 5000 przesuwa kolor czarny

  Jak masz możliwość to czarną kasete zostaw, natomiast wymień pozostałe na oryginalne, zrób kalibracje

  28 Mar 2012 11:00Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2684

  Canon MG5150 (PGI-525 PGI-526)- dopełnienie tuszu

  No kolory trochę się różnią od oryginałów, delikatnie ale widać. Czarny trochę szarawy. Przerw nie ma. Dałem 50zł za komplet 5 tuszy z chipami to chyba niedrogo.Jeśli chodzi o drukowanie na zwykłych płytach CD to nie ma takiej opcji żeby wysechł na nich. Potrzebne są płyty do nadruków. Oczywiście...

  Drukarki, ksero Regeneracja 01 Lut 2015 23:23Odpowiedzi: 156 Wyświetleń: 89857

  CANON IR3570 szare kopie.

  W kopiarkach najbardziej miarodajnym parametrem jest ilość wykonanych kopii a nie czas. Przez 6 miesięcy tego typu maszyny potrafią zrobić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy wydruków. A ten bęben alternatywny o którym piszesz to jest cały zamienny zespół czy sam kit (listwa+rura bębna)? Mam w serwisie...

  18 Kwi 2012 18:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1161

  Canon LBP5050n - podwójne drukowanie w kolorze.

  tak jak napisał leeart.Tylko ten skos... żeby tylko zniknął po wymianie tonera i kalibracji.

  01 Paź 2012 20:41Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 7573

  Canon 450d + kit EF-S 18-55 IS - Dobór oświetlenia głównie pod zdjęcia na białym

  Przy samym świetle z okna zdjęcia zamiast wyjść białe ( kartka papieru) wyszyły błękitne..To wina ustawien balansu bieli. Na pewno masz ustawione swiatlo na swietlowke, stad taki efekt. Znasz zasade kalibracji bieli na kartke papieru?Chciałabym abyście wypowiedzieli się o ostrości, świetle i przede...

  Fotografia Użytkowy 18 Mar 2013 15:32Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 6003

  Canon LBP5050n - Brudne wydruki

  mam Canona LBP5050n który drukuje lekko rozstrzelając kolory no i przy okazji wychodzą "zabrudzone". Tonery nieoryginalne do tej pory sprawne. Styki przeczyszczone. Próbowałem robić kalibrację kolorów niezarejestrowanych.Po zakończeniu dostaję taki komunikat:Kaseta z tonerem Żółty będzie...

  13 Kwi 2013 07:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1848

  Canon MP210 wydruk jest zamazany, linie krzywe

  Proszę o pomoc. MP210 po wymianie tuszy na oryginalne, źle drukuje, wydruk jest nieostry, krzywe są linie, problem nie znika mimo kalibracji głowic i resetowaniu manualnemu...

  22 Kwi 2013 22:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1500

  Canon MG5450 - dziwne stukanie - czy to jest normalne?

  Brzmi jak by były przeskoki na zębatkach.Czy urządzenie działa w 100% poprawnie i prawidłowo?Działa normalnie i prawidłowo a stuki są tylko przy tej kalibracji czy cokolwiek drukarka robi sobie samoistnie gdy nie drukuje.

  25 Paź 2013 20:22Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 4161

  Canon MG5150 - poziome pasy, automatyczne/ręczne wyrównanie głowicy nie pomaga

  Podłączę się do tematu. U mnie występuje podobny problem z paskowaniem, jednak dotyczy innego koloru. Przez drukarkę przepuściłem 5 kompletów tuszy PrintLab. Drukuję codziennie, czasem przerwa trwa do 3 dni. Do tej pory przy problemie z paskowaniem pomagało czyszczenie płynem udrażniającym i...

  18 Wrz 2017 15:56Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 8409

  Canon mp282 przy error P08 błąd wejścia w service mode - uszkodzony mainboard?

  cześć, dzięki za poradę jednak wyjęcie tuszy nic nie zmieniło. tusze są udrożnione, wpadłem na ten pomysł już wczoraj po przeczytaniu opinii w internecie że jest to problem przegrzewających się dysz. Mam w zapasie płyn do udrożniania i z pewnością pomógł wyczyścić dysze. Po Twoich poradach zauważyłem,...

  29 Gru 2014 11:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7416

  Canon MG 5350 nie mogę wyrównać głowicy.

  Zakup dobry, ale w niewłaściwym miejscu (zakładam ze kupiłeś nową drukarkę, a nie "powystawową"). Jeżeli dałeś więcej niż 240zł to przepłaciłeś (400zł(cena sklepowa)-160zł(oryginalne tusze)=240zł).Problemy z pierwszą automatyczną kalibracją głowicy to pewnie sprawka tych tuszy. Może problem...

  19 Paź 2013 22:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4425

  [Kupię] flex canon powershot a1200

  Witam, naprawa zakończona obiektyw od canona a2200 pasuje trzeba tylko wymienić matryce. Całość działa perfekcyjnie, jeśli chodzi o kalibracje to aparat sam to robi należy jednak zmontować aparat z maksymalnie wysuniętym obiektywem. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc

  Aparaty Fotograficzne Bazar 23 Lis 2013 17:44Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1950

  Canon pixma mg7150 - Cienkie paski na wydruku

  Pionowa jest ok.. niedokladny skan, sprawdzalem dokladnie (jezeli chodzi o te niebieskie pionowe przebarwienia u gory po prawej przy styku niebieskich odcieni). Chodzi o to, ze przy druku jednoprzebiegowym (głowica przesuwa sie tylko raz nad każdym punktem papieru), głowica musi zaczynać i kończyć...

  16 Mar 2014 16:09Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3966

  Canon Fax L170 - kopia w paski

  każda kopia z tego urządzenia jest w pionowe pasy sekcji - 2 x biały - 2 x czarny - do końca kartki szare. Pod spodem widać normalnie tekst z kopiowanego dokumentu.Czy w tym urządzeniu można wykonać kalibrację skanera czy to skaner do wymiany?

  06 Cze 2014 08:33Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1122

  Canon ip4950 - Jak wymienić głowicę w Conon ip4950

  Zakupiłem nową głowicę do ip4950. Jak mam ją teraz wymienić? Tylko wyjąć starą i włożyć nową czy coś jeszcze mam zrobić? Producent mówił coś o skalibrowaniu... na czym miała by polegać taka kalibracja? Zaleca też sprawdzenie czy płyta główna oraz karetka są ok. Jak mam to sprawdzić?

  14 Gru 2015 16:11Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 20154

  Jaki korpus Canon do Sigma 17-50 F2. 8 EX DC OS HSM

  Chyba jak się nie mylę jest 2-3 lata na bezpłatną kalibrację - jeśli masz potrzebne papiery obiektywu.Z tych 2 wolałbym 50D, patrz:50-tka jest szybsza, poza tym większość dla mnie istotnych parametrów jest identyczna.Ostatnio bawiłem się 40-tką, która wg mnie jest bardzo ciekawym aparatem, niestety...

  19 Gru 2014 13:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2292

  Canon MP250 - nieprawidłowy wydruk wzoru dysz

  Wykonaj czyszczenie i kalibrację głowicy.

  15 Lut 2015 13:24Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2421

  Canon C2020i - Błąd E000074 ffff.

  Podobny problem miałem z urządzeniem ale po kompletnym przeglądzie ( czyszczeniu czujników bębnów oraz hoperów, czyszczeniu lasera, czyszczeniu czujników kalibracji) Pomogło. Popatrz również na czujnik itp który jest widoczny zaraz po otwarciu klapy.Zobacz na sam napęd pasa albo po prostu zamontuj...

  02 Lis 2014 10:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3090

  Canon PIXMA 5650 - błędny wydruk strony testowej podczas instalacji

  Cały wydruk nadał utrzymany w kolorystyce niebiesko-czarnej/szarej.Tak ma być - to jest wydruk kalibracji głowicy drukującej.Ten wydruk nie służy do sprawdzania, czy tusze drukują i czy głowica jest w porządku.Do sprawdzenia jakości druku głowicy służy wydruk opisany wyżej.Chyba, że mam...

  15 Lis 2015 23:11Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7608

  Ploter Canon IPF 755 - Przeskakujący, przesunięty wydruk

  Potrzebuję instrukcji kalibracji plotera Canon IPF 755. Wydruk przeskakuje, cały obraz co ok. 3-5cm przesuwa się minimalnie w górę lub w dół. Jeśli ktoś mógłby udostępnić instrukcję obsługi po polsku lub opisać co można zrobić aby naprawić ten problem, proszę o pomoc.Ploter z pracowni projektowej,...

  03 Lis 2015 18:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 885

  Jaki obiektyw do Canona 700d

  Najlepiej kupić używaną sigma usb dock i po kalibracji sprzedać, jest to właściwie tylko "zakrętka" z kabelkiem na obiektywy serii A, S, C produkowane przez Sigma.Oprogramowanie sigma pozwala na upgrade firmware obiektywu i na kalibracje, zdjęciejest to proste robi się na czterech podanych odległościach,...

  14 Sty 2017 02:17Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 4575

  Canon MG7150 - Rozjechany wydruk pionowych kresek

  Drukarka od jakiegoś czasu zaczęła dziwnie drukować.Rozmywał się wydruk w poziomie.Test dysz pokazuje w czym jest problem:Wydruk tekstu objawia się tym:Jak widać niektóre linie poziome są prawidłowe.Tak jest na całej kartce.Wydruk testu do kalibracji głowić wygląda...

  07 Mar 2017 20:43Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1914

  Canon iRC2380i - Niedokładne odwzorowanie kolorów

  Pod transferem, za walkiem rejestru są 3 czujniki optyczne dzięki którym kopiarka wykonuje sobie kalibracje kolorów.Wyjmij transfer, przetrzyj czujniki i powinno działać

  02 Maj 2017 09:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1647

  Pixma MG4250 Canon przesunięcie w druku -

  Problemem jest zabrudzony pasek kalibracyjny karetki zwany enkoderem liniowym. Warto także wyczyścić enkoder obrotowy wałka ścieżki papieru. Do tego celu najlepiej użyć lekko ciepłej wody z mydłem. Nie wolno stosować silnych detergentów gdyż mogą rozpuścić paski. Zdarza się że przy bardzo zabrudzonym...

  01 Lis 2017 13:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1086

  CANON IPF 765 - Pasy na wydruku na płótnie Canvas

  Na zwykłym papierze jest ok? Sprawdź jak wychodzi przy jakości najlepszej. Wykonaj kalibracje przesuwu papieru i druku dwukierunkowego.

  27 Kwi 2018 07:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 543

  Canon MG4250 - Nierówno drukuje po instalacji CISS

  Witam wszystkich,Mam problem ze swoją drukarką, wrzucam test dysz oraz przykładową wydrukowaną tabelę:Jak widać na teście, czarny lekko szwankuje, druk nie jest idealny, lecz tabela idealnie przedstawia zagadnienie.Problem "rozjechanych" wydruków pojawił się po instalacji systemu CISS,...

  21 Sie 2018 07:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1419

  Canon 400D - EF-S 18-55 1:3, 5-5, 6 II - paprochy wewnątrz obiektywu

  Bez przesady, serwisówka do tego? Rozłożenie i po wykonaniu naprawy powtórne złożenie tego obiektywu nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności i każdy amator to zrobi. Od razu też powiem że nie ma tam możliwości żadnej kalibracji czy justowania, są tylko podkładki dystansowe pod bagnet i jeśli wszystko...

  02 Wrz 2018 00:59Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 3450

  Canon i-SENSYS MF8080Cw - Długi czas oczekiwania na wydruk

  Dzień dobry.W urządzeniu wielofunkcyjnym jak w temacie, po "wybudzeniu" ze stanu uśpienia, albo przy próbie drukowania/kopiowania urządzenie wydaje przez prawie 5 minut dźwięki podobnie jak na tym filmie:a następnie drukuje.Myślałem że to problem związany z kalibracją tonerów/bębnów, wymieniłem...

  29 Lis 2018 21:26Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 552

  Canon IP 7250 - Drukuje rozmazany tekst

  Kupiłem drukarkę kilka miesięcy temu i wydrukowałem od tego czasu zaledwie kilkanaście stron i wszystko bylo ok.W piątek po kilku miesięcznej przerwie na wydruku pojawiły się czarne pasy chyba od zabrudzonych rolek wyczyscilem je z tuszu i było ok.Po dwóch dniach wczoraj włączam drukarkę...

  30 Kwi 2019 08:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1014

  Canon mg5250 - błąd b200 po wymianie głowicy

  Mam drukarkę mg5250. Parę tygodni temu wyskoczył na drukarce błąd b200. Znalazłem na YT informacje ze jeżeli po przeczyszczeniu głowicy, błąd b200 dalej wyskakuje, to głowica jest do kosza. Nie chciałem nowej drukarki, z tej do tej pory byłem zawsze zadowolony, skaner działa wiec zamówiłem na eBayu...

  04 Sie 2019 14:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5646

  Canon 5D mark II - Nie steruje migawką

  Pozostaje jeszcze kwestia synchronizacji podnoszenia lustra z wyzwoleniem migawki której u mnie w 50D nie było i skończyło się na wymianie całego mirror box'a (trzeba było tylko przełożyć zespół wizjera z pryzmatem i sensorami/diodami oraz matrycę że o kalibracji zespołu matryca-migawka nie wspomnę).Widocznie...

  20 Lut 2020 03:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 465

  Canon MG 7550 - Nie drukuje prawidłowo czarnego koloru

  Proszę o pomoc, ma problem z czarnym wydrukiem - co trzecia linijka drukuje się z rozmazaniem (wrażenie trójwymiarowości), podobnie z liniami pionowymi, drukują się dodatkowe linie z przesunięciem. Takich problemów nie ma przy innych kolorach oraz przy wydruku zdjęć.Była robiona kalibracja, nic nie...

  14 Lip 2020 13:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 495

  Jak naprawić uszkodzony wizjer w Canonie 600D?

  Patrz w wizjer aparatu ale nie trzymając go przy oku tylko z pewnej odległości i jednocześnie obracaj pokrętłem kalibracji w kierunku "+" lub "-". Jeśli nie widać ruchu soczewki znajdującej się bezpośrednio pod soczewką wizjera to niestety wskutek wstrząsu przy upadku wypadła ona z prowadnic albo sam...

  17 Lis 2020 21:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 291

  Canon MF 8450 - Drukarka wciąga papier i wyskakuje błąd (bez reguły)

  Drukarka dawno nie odpalana. Przeleżała w schowku 2 lata po czym chciałem ją odpalić i pojawił się komunikat o błędzie E000024. Chciałem zrobić jakieś serwisowe kwestie tzn. czyszczenie, kalibracja etc, ale niestety drukarka bierze papier i zacina się w pewnym momencie. Udało się wydrukować stronę testową...

  22 Sty 2021 13:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 159

  Canon PIXMA MG5750 - rozmazany wydruk.

  Ustawienia > i szukaj opcji wyrównywania / kalibracji głowicy.Drukarka będzie krok po kroku pokazywać co dalej.Jeżeli to nie pomoże to wymiana głowicy.

  03 Sty 2022 08:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1101

  Canon EOS2000D - Czarne zdjęcia

  Hej, od jakiegos czasu moj aparat robi takie zdjęcia, czarne w połowie.. problem nie leży w obiektywie bo założyłam dwa różne i problem był wciąż taki sam wiec podejrzewam że coś się uszkodziło w samym aparacie..pożyczyłam aparat koledze, który jak się przyznał mu upadł, czy ktos wie co tu mogło...

  11 Kwi 2022 08:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 207

  Canon iR1133if - blady skan / kopia z ADF, z szyby jest lepiej

  To co mi przychodzi do glowy to chyba tam masz oddzielna kalibracje bieli dla szyby - pasek od spodu szyby i dla adf'u - rolka na podajniku. Tyle ze pewnosci nie mam. Kolejna sprawa to mechanicznie za duzy odstep oryginaly od szybki skanera - cos nie dolega, jakies przekoszenie w podajniku. 25 Sty 2023 10:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 231

  Canon BJC 2100 - kalibracja drukarki

  Czy ktoś może wie czy drukarkę Canon BJC 2100 da się skalibrować, chodzi mi o kalibracje pionową. Mam taką drukarkę i przy wydruku tabeli nie trzyma mi pionu, w drukarce nic nie było robione.Z góry dzięki za infozmieniłem tematkosmita

  13 Maj 2005 14:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1418

  Fax Canon b360 kalibracja skanera?

  tak jak w temacie, jak skalibrować skaner w w/w urządzeniu??pozdr.

  05 Paź 2006 10:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1027

  Canon clc700 / Agfa XC 707 Kalibracja koloru, język, serwis

  Witam!!!Poszukuję do Canon clc700 / Agfa XC 707 serwisówki.Głównie chodzi o kalibracje koloru z czerwonego na wydruku wychodzi pomarańcz-brąz.Zmianę języka na polski.

  30 Kwi 2007 12:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 812

  Canon fax L-295 - jak zrobic kalibracje skanera?

  A moze wie ktos jak sie robi przy tym modelu kalibracje?

  15 Cze 2007 07:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1290

  Kalibracja kolorów w drukarkach Canon IP 3000

  A oto service manual do tej dobrej drukareczki. Ja ją sobie zachwalam jak za tą cene naprawde duże możliwości. (oczywiście jade na orginałach) I papierze do fotografii albo canona albo wodoodpornym epsonka a ostatnio pokazał się wiernie oddający kolory papier brothera. Radzę zminić atramenty i zrobić...

  09 Gru 2008 21:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3674

  Kalibracja panela CANON GP555/605

  Witam szanownych kolegów, może ktośmi powie jak skalibrowac panel dotykowy w GP555 bo w trybie serwisowym jakos nie moge znalesc.Z góry dzięki i pozdrawiam:)

  07 Sie 2007 12:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1018

  Canon iRC624 - problem z kalibracją

  podczas wykonywania kalibracji drukuje się "Limits" i jest ok (daje się ustawiać), następnie pyta o "Gray" no i po wydrukowaniu pierwszej strony nie można już nic ustawić - zawiesza się i wyświetla "Restarting Server", po czym sama wychodzi z menu.Maszyna generalnie nie wykazuje żadnych...

  10 Lip 2009 23:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 600

  Canon L200/240 kalibracja skanera

  Czy faksy tej serii maja funkcję kalibracji skanera. Jeżeli tak czy ktos zna procedure

  07 Lip 2011 14:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 896

  Canon iR 2030i - Kalibracja ekreanu

  wie ktoś gdzie w serii urządzeń Canon iR 20xxi można przeprowadzić kalibrację ekranu dotykowego?

  01 Lis 2012 12:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1338

  Canon LBP 5000 - Bład Kalibracji

  Tonery sa nowe z fabryki, oryginaly /Na pustych, poprzednich bylo tak samo, ile mam kupic tych tonerow? :)Na starych sadzilem ze to dlatego ze sa juz prawie puste, ale po wymianie, nic sie nie zmienilo?Taki mam za kazdym razem teraz komunikat' Could not correctly set the Printing Position...

  09 Kwi 2014 23:20Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3604

  Canon IR2018i - Kalibracja ekranu/dotyku

  Mam canona 2018i w którym dotyk się "rozjechał" o ile na górze panelu jest ok to na dole jest przesunięcie o ok. 1cm tzn. aby nacisnąć przycisk muszę celować o 1cm niżej. Czy ktoś wie jak skalibrować dotyk w tym modelu szukałem w serwisów-ce ale nic nie znalazłem, próbowałem również clear service...

  25 Lut 2015 13:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 699

  Canon 6D po wymianie migawki - Problem z kalibracją czasu opadania lustra

  Witajcie. Sedno problemu - Canon 6D po wymianie migawki nie synchronizuje czasu podnoszenia/opadania lustra z cyklem migawki. Objaw jest taki, że czasy powyżej 1/1600 skutkują czarnym zdjęciem. Migawka wykonuje pełny cykl dopiero w momencie opadania lustra. Problem występuje w każdym trybie aparatu...

  19 Mar 2019 15:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 648

  Canon LBP5050 - Brak kalibracji tonerów.

  Te problemy z kalibracją sa raczej z powodu niskiej jakości zamienników tonerów, a nie samej drukarki.na kilku drukarkach HP ( to te same mechanizmy i tonery co ma Canon) już widziałem ten problem na zamiennikach.W jednej firmie w ciągu tygodnia 4 drukarki miały taką awarię po założeniu niskiej...

  05 Lip 2019 11:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 939

  Meratronik V543 i V544 - Relacja z renowacji i naprawy

  Relacji ciąg dalszy...Po zakończeniu renowacji woltomierza V544 przyszła kolej na zajęcie się multimetrem V543.Ale jeszcze pewna ciekawostka odnośnie porównania woltomierza V544 i pozostałych przyrządów z tej serii, a szczególnie jego „uboższego” brata - woltomierza DC „Meratronik...

  Warsztat elektronika 24 Sty 2023 17:14Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 1887

  Epson L8180 - Złe kolory, ciemne.

  Cześć. Kupiłem niedawno nowy egzemplarz L8180 i mogę przedstawić moje spostrzeżenia.(at)youmound, zapewne już ogarnąłeś kalibrację (menu w drukarce -> Konserwacja -> Regul. głowicy druk. ). Nie wpływa to na kolory.Co do kolorów - jestem zawiedziony. Tak jak wspomniałeś - wszystkie zdjęcia wychodzą...

  02 Gru 2022 19:07Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 708

  Lustrzanka plus w miarę jasny obiektyw 3-3. 5 tys zł

  Witajcie, obecnie używam podstawowego Canona 1000d + tamron 17-50mm bez stabilizacji i generalnie chce zmienić ten zestaw bo nie jestem do końca zadowolony. Jestem amatorem często robiącym zdjęcia w ciężkich warunkach, tzn ciemne pomieszczenie, bez lampy, np teatr, sala gimnastyczna. Tamron miał być...

  14 Maj 2017 22:00Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2535

  Przesunięte kolory w Xerox WC7328 7335 po zmianie dysku i pasa

  Po wymianie pasa transferu i założeniu nowego dysku nie mogę poradzić sobie z rejestracją kolorów. Wydruk tabeli matrycy do kalibracji jest nieprawidłowy i kolory na krawędziach są przesunięte. Listwa do rejestracji czysta, nie mam żadnych błędów a kalibracja mi nie działa. Czy rejestrację kolorów robi...

  18 Gru 2013 08:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1338

  Szukam drukarki do druku na folii

  Niekoniecznie, ale za Canon'em jeszcze mniej:DW Canon'ie ilość atramentu zużywanego na czyszczenie głowicy jest proporcjonalny do ilości dysz na tusz oraz do ilości tuszów - im większa głowica tym gorzej.Poza tym Canon potrafi być bardzo żarłoczny jeśli ma przestoje. Regularnie używany może...

  Ogłoszenia Elektronika 16 Sie 2013 14:47Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 5469

  Apart do fotografowania imprez plenerowych, targów

  Lustrzanka jest niezawodna jeśli chodzi o tego typu zdjęcia. Cena też może jednak nas zadziwić. Może Canon 50D z 17-85 (jakieś 3500-3600) +do tego 60tka F/2. 8 do macro (1:1) i od biedy do portretu...I to wszystko za 1000zł? Chętnie odkupię. :)Co do Sigmy. Nie uogólniałbym. Są szkła które nie gorzej...

  01 Maj 2014 11:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2016

  CANON/drukarka/i550 - Wyrównanie głowicy - kolor - drukuje podwójnie!

  Witam ponownie...Dość długo to trwało (próbowałem wyregulować głowice na podstawie wydruku serwisowego - niestety bezskutecznie - tak jakby brakowało mi zakresu.... a regulacja dwukierunkowa (od -5 do +5) działa tylko od (-5) do (0), powyżej zera bez zmian).Załączam wydruk problemu (z wzorcowym...

  01 Mar 2013 14:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5559

  Wymiana obiektywu w aparacie fotograficznym

  Wymiana obiektywu w kompakcie nie jest rzeczą zbyt skomplikowaną, na instruktażowych filmikach z YT serwisant z elektrycznym śrubokrętem w ręce pokazowo robi to w 3, 4 min. Tylko decydując się na taką formę naprawy należy mieć na uwadze to iż oryginalny obiektyw był kalibrowany z elektroniką aparatu więc...

  21 Lip 2016 12:54Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2391

  Dlaczego autofocus zależy od obiektywu?

  Myślę że w głównej mierze celność zależy od precyzyjności obiektywu, zastosowanego w nim mechanizmu, czym jaśniejszy obiektyw tym powinien posiadać ( co nie zawsze idzie w parze) lepszy autofocus.Przy mniejszej wartości przesłony np f1, 2 dużo ciężej jest ustawić nawet manualnie pierścieniem ostrości...

  07 Sty 2011 03:37Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3043

  [Inne] Jakie urządzenie wielofunkcyjne wybrać?

  Po pierwszym dniu użytkowania pierwsze uwagi, być może przydatne dla innych osób zainteresowany zakupem urządzenia. Zaznajomionych ze sprzętem Brothera prosiłbym o podpowiedź, czy niżej opisane przypadłości są typowymi dla sprzętu tej firmy.Zakup:Urządzenie zakupiłem w niedzielę w sklepie morele. net....

  Drukarki, ksero Co kupić? 07 Wrz 2013 00:34Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6036

  OCE CS2124 - kaseta konserwacyjna jest pełna

  Kaseta konserwacyjna to zbiornik na zużyty tusz z oznaczeniem MC-16. Jest niedroga i wymienia się ją [url=]TAK. Skoro masz komunikat to jest przepełniona i jeśli nie wymienisz, zacznie się z niej wylewać tusz.Co do głowicy, to jest jedna, ma oznaczenie IH-035 i kosztuje kosmiczne pieniądze. Jeśli...

  15 Lut 2016 13:33Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 921

  Drukarka kolorowa 3 w 1 - atrament do domu - max 1000 zł

  Może HP ColorLaser Jet M476? Komplet zamienników na "znanym portalu aukcyjnym" jakieś 200zł, siostra z takiego korzysta (jest przedszkolanką i drukuje w ciągu miesiąca około 100- 400 stron). Na domowe potrzeby w pełni raczej wystarczy. Ewentualnie coś świeższego typu Canon MF735cx albo HP Color LaserJet...

  14 Lis 2020 21:39Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 594

  JAK ZAINICJOWAC TEST W DRUKARCE

  W Canonie 2000 po włożeniu dużego czarnego kałamarza i wykonaniu dość dziwnych sekwencji na przyciskach drukarka drukowała stronę testową i dane o ilości wydrukowanych stronach.Pamięta ktoś sekwencje?HP845Przytrzymaj przycisk power i naciskaj drugi1 raz strona testowa (latawiec:))4...

  20 Kwi 2006 15:49Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2566

  TeleFax Grundig PPF-1500C Problem ze skanerem

  Ten grunding to chyba jakiś model Canona jeżeli tak to trzeba zrobić kalibrację skanera. Sprobuj jak w B150: Wyjmij przewód zasilający i trzymając wciśnięte klawisze * # i CODE DIAL włącz zasilanie, jeżeli to działa to po chwili (Please wait - Bitte warten) wyświetli CS SHADE pprzez sekundę i poprosi...

  10 Cze 2005 19:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 897

  pytanie o urządzenie wielofuncyjne

  mam problem, wydaje mi sie ze nie jest on nietypowy, wrecz przeciwnie, jednak nie znalazlem jak na razie na niego odpowiedzi..chce kupic drukarke kolorową z mozliwoscia kopiowania, czyli taką drukarkę ze skanerem w jednej obudowie.nawiasem mowiąc, czemu w opisach takich urządzeń wielofunkcyjnych...

  RTV Co kupić? 19 Gru 2006 11:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1444

  HP COLOR LASER JET 8550MFP

  Co do jezyka to trzeba przeflaszowac albo zmienic rom z jezykiem o ile posiada cos takiego bo to jest podobne do canona cp. a co do bledu to nie mam pojecia postaraj sie opisac w jaki dokladnie sposob wyskakuje blad podczas kalibracji czy odrazu po wlaczeniu?. Pozdr.

  28 Lis 2006 14:56Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1134

  [PIC16F88][ASM] Sterowanie lampą błyskową [E-TTL]

  Obecnie pracuję nad lampą błyskową - projekt od podstaw - odpalenie palnika przy pomocy IGBT, sterowanie tranzystorem przez kontroler PIC16F88, program w ASSEMBLER.Działają już tryby: automatyczny z pomiarem światła przez fototranzystor, tryb manualny z doborem długości trwania błysku, błysk stroboskopowy,...

  Mikrokontrolery PIC 31 Gru 2010 18:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3826

  [Inne] Urządzenie wielofunkcyjne laserowe do 200zł.

  Chciałbym aby było tanie w eksploatacji m. in możliwość napełniania proszkiem i brak ograniczenia stron wydruku.To możesz zrezygnować z Canona MF8050cn - jak widać z kontekstu aukcji, cena regeneracji skutecznie wystraszyła poprzedniego właściciela.A i tonery potrafią być trudne w regeneracji,...

  21 Lip 2013 15:17Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2859

  [Inne] Jakie urządzenie wielofunkcyjne hp

  Pomogę wam. Mam drukarkę ( a właściwie miałem) Canona MG5350. Głowica padła po roku stosowania tanich zamienników z allegro. Zużyłem może z 5 kompletów.... Od początku nie używałem oryginałów. Wieczne problemy z kalibracją, zasychaniem, przytykaniem niektórych dysz.... aż w końcu pojawił się błąd B200...

  03 Lis 2013 23:48Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3360

  Kserokopiarka kolorowa a toner -

  Kolorowe tonery i tak będą się zużywać nawet jeśli będziesz robił same czarnobiałe wydruki. Gdyż maszyna zużywa toner do kalibracji itd. Nie da się od tego uciec.Skoro reklamują tu RICOH-a to ja zareklamuje Canona IRC2380 można go kupić za nie duże pieniądze a maszyna solidna. I posiada wszystko...

  15 Mar 2016 09:59Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1020

  HP LJ Pro CM1415fn Color MFP przesunięta Magenta

  Pas wewnątrz posiada 4 rolki transferowe a w przypadku Canona i Hp 4 listwy "transfer pad". Jak toner się wysypie z pojemnika to wówczas się tam zapieka. Oczywiście czujnik kalibracji również bym wyczyścił.Ale tu stawiam na tonery za duży jest rozstrzał kolorów.

  11 Lut 2017 11:05Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1434
PIXMA MG3550 — filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów - Canon Polska - Canon Poland
 1. Canon
 2. Pomoc techniczna
 3. Filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów
 4. PIXMA MG3550 — filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów

Filmy dotyczące często zadawanych pytań zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które odnoszą się do konkretnego produktu i zostały opracowane, aby przeprowadzić użytkownika przez najczęściej wykonywane procedury konfiguracji wymagane do przygotowania urządzenia wielofunkcyjnego PIXMA. Dostępne są także przydatne filmy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów z drukowaniem, jakie można napotkać podczas eksploatacji produktu.

 • Konfigurowanie urzadzenia
 • Rozwiazywanie problemów

Konfigurowanie urządzenia

Konfiguracja drukarki

Ten film pokazuje sposób konfigurowania drukarki po wyjęciu z opakowania. Uwzględniono usuwanie opakowań ochronnych i podłączanie przygotowanego urządzenia.

Instalacja zbiornika z atramentem

Ten film pokazuje prawidłowy sposób przygotowania kaset z atramentem i ich instalowania w urządzeniu. ws/i/canon/Loading_paper_e480? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

Wkładanie papieru

Ten film pokazuje sposób wkładania papieru do urządzenia. ws/i/canon/Cleaning-the-print-new-one? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

Czyszczenie dysz głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób sprawdzania dysz głowicy drukującej i czyszczenia ich, jeśli istnieje taka potrzeba. ws/i/canon/Perform-automatic-manual-print-head-? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

Przeprowadź automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie automatycznego wyrównywania głowicy drukującej. ws/i/canon/Remove_paper_jam_from_paper_feed_unit_mxseries? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

Wyjmij zacięty papier z modułu podawania papieru

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z modułu podawania papieru, jeśli istnieje taka potrzeba. ws/i/canon/Remove_paper_jam_from_inside_printer_mxseries? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

Wyjmij zacięty papier z wnętrza drukarki.

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z wnętrza drukarki, jeśli istnieje taka potrzeba. ws/i/canon/Remove_paper_jam_from_paper_output_slot_mxseries? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

Wyjmij zacięty papier ze szczeliny wyprowadzania papieru

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru ze szczeliny wyprowadzania papieru, jeśli istnieje taka potrzeba.

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon ID

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Canon

Podziel się swoją opinią

Wypełnij krótką, 1-minutową ankietę, aby pomóc nam w doskonaleniu sposobu działania naszej witryny pomocy technicznej.

Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Canon Canoscan D2400uf

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Canon Canoscan D2400uf

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Canon Canoscan D2400uf