Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj

Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego instalowania, uruchamiania, obsługiwania i konserwowania tego modelu notebooka. Instrukcja zawiera kompletne instrukcje dotyczące wszystkich funkcji notebooka, w tym informacje o podłączaniu zewnętrznych urządzeń, instalacji oprogramowania, konfiguracji sieci i bezpieczeństwa, a także konfiguracji BIOS. Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników wszystkich poziomów doświadczenia, od początkujących do zaawansowanych. Zawiera również informacje dotyczące konserwacji notebooka, aby utrzymać jego optymalną wydajność. Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj jest niezbędna do prawidłowego użytkowania i zapewnienia bezpieczeństwa notebooka.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisybibliograficzne iteksty aktów prawnych opublikowanychw wydawnictwachurzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim,wydawanych przezPrezesa Rady Ministrów.

Uwaga!

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamyswoje zasoby. Nie interpretujemyobowiązujących przepisów jak równieżnie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ichstosowaniem.

 1. Dziennik Ustaw
 2. 2016
 3. poz. 542

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Data ogłoszenia:

2016-04-19

Data wejścia w życie:

2016-04-20

Data obowiązywania:

2016-04-20

Uwagi:

1) art. 102 pkt 1 lit. c w zakresie art. 1 ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r. ;
2) art. 105 pkt 4-8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ;
3) art. 107 pkt 15 w zakresie art. 158a wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.

Organ zobowiązany:

MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT OCENY ZGODNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI

Akty zmienione (23)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. U. 2015 poz. 12232016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz. 2013 poz. 8882016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. 4552016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Dz. 2012 poz. 12032016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
Dz. 3622016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz. 2011 nr 227 poz. 13672016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz. 2011 nr 163 poz. 9812016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Dz. 2010 nr 107 poz. 6792016-04-20uchylonyUstawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Dz. 2009 nr 130 poz. 10702016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz. 2009 nr 52 poz. 4182016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia
Dz. 2008 nr 234 poz. 15702016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz. 2007 nr 89 poz. 5892016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Dz. 2007 nr 82 poz. 5562016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
Dz. 2006 nr 169 poz. 12002016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Dz. 2004 nr 171 poz. 18002016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz. 2004 nr 93 poz. 8992016-04-20uchylonyUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim
Dz. 2004 nr 92 poz. 8812016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz. 2003 nr 229 poz. 22752016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz. 2003 nr 86 poz. 7892016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Dz. 2002 nr 166 poz. 13602016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Dz. 2001 nr 63 poz. 6362016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Dz. 2001 nr 4 poz. 252016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Dz. 1991 nr 32 poz. 1312016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Akty uznane za uchylone (4)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. 2016 poz. 2542017-04-21uznany za uchylonyRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei
Dz. 7112016-07-21uznany za uchylonyRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność
Dz. 3852016-04-20uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami
Dz. 2005 nr 168 poz. 14062016-04-20uznany za uchylonyRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

Akty wykonawcze (24)

Adres publikacyjnyStatusTytuł
M. P. 2022 poz. 912Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2021 poz. 1075Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2018 poz. 805Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
Dz. 2489obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
Dz. 1403obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
Dz. 849obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
Dz. 848obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
Dz. 2019 poz. 105obowiązującyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie
Dz. 1520akt objęty tekstem jednolitymRozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
Dz. 2017 poz. 1882akt objęty tekstem jednolitymRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
Dz. 1850obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat
Dz. 1730akt posiada tekst jednolityRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
Dz. 1374uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie
Dz. 1373obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów
Dz. 1349obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
Dz. 1036akt posiada tekst jednolityRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
Dz. 878obowiązującyRozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami
Dz. 817obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Dz. 815obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych
Dz. 812obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
Dz. 811obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
Dz. 807obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
Dz. 806obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego
Dz. 802obowiązującyRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

Informacja o tekście jednolitym (5)

Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz. 1854obowiązującyObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz. 5wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz. 514wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz. 544wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz. 1398wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Akty zmieniające (8)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. 9742022-05-26obowiązującyUstawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Dz. 9252021-07-16obowiązującyUstawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz. 2020 poz. 10862020-06-24akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
Dz. 13382018-07-19obowiązującyUstawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw
Dz. 6502018-04-30akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz. 10892017-06-21akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz. 15792016-10-07akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Dz. 12282016-08-20obowiązującyUstawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Dyrektywy europejskie (20)

DyrektywaDataTytułEUR-Lex
32009L00482009-06-18DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32013L00292013-06-12DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32013L00532013-11-20Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00482014-03-24DYREKTYWA RADY 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetekEUR-Lex
32014L00292014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00302014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00312014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00322014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00332014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00342014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00352014-02-26Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00532014-04-16Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32014L00682014-05-15Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych Tekst mający znaczenie dla EOGEUR-Lex
32016R04242016-03-09Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32016R04252016-03-09Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32016R04262016-03-09Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32008R07652008-07-09ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32008R02162008-02-20ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32012R10252012-10-25ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
32013R00532013-01-22ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 53/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki KongaEUR-Lex
 • badania i certyfikacje
 • nadzór
 • import
 • kary pieniężne i porządkowe
 • akredytacja
 • dokumenty
 • wyroby
 • normalizacja
 • administracyjne postępowanie
 • normy
 • Polskie Centrum Akredytacji

Drukuj

Pracownicy Atlassian są liderami w branży w zakresie bezpieczeństwa, zgodności, audytów i certyfikatów innych firm, które spełniają wszystkie potrzeby naszych klientów w zakresie zgodności z przepisami

Przejście do chmury oznacza ochronę wrażliwych obciążeń przy jednoczesnym osiągnięciu i utrzymaniu zgodności ze złożonymi wymaganiami, ramami i wytycznymi. Nasz zespół stale pracuje nad rozszerzeniem zakresu, aby pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności.

Program zgodności Atlassian

Nasze produkty w chmurze regularnie poddawane są niezależnej weryfikacji ich bezpieczeństwa, prywatności i kontroli zgodności, uzyskując certyfikaty, certyfikaty zgodności lub raporty audytu w oparciu o globalne standardy.

Posiadamy również dedykowane centrum zasobów z dokumentami zawierającymi odniesienia do ram i przepisów prawnych, w których formalne certyfikaty lub zaświadczenia mogą nie być wymagane lub stosowane.

Certyfikaty Atlassian Cloud i standardy zgodności, które spełniamy

Ogólne informacje o przepisach branżowych i regionalnych

Bądź na bieżąco z wiadomościami branżowymi i najlepszymi praktykami branżowymi

Dokumentacja wspomagająca własne działania w zakresie raportowania i zgodności

Nasze certyfikaty zgodności

Dowiedz się więcej o wyróżnianych certyfikatach Atlassian

ISO/IEC 27001

Norma ISO 27001 to specyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), która wyznacza zasady ramowe procesów zarządzania ryzykiem związanym z informacjami w organizacji.

Dowiedz się więcej

SOC2

SOC 2 (System and Organization Controls) to regularnie odświeżany raport, który skupia się na niezwiązanych z finansami sprawozdawczych procedurach kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa, dostępności i poufności usługi w chmurze. com/pl/trust/compliance/resources/soc2" data-event="clicked" data-uuid="2fa8489e-52" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

FedRAMP

Federalny program zarządzania ryzykiem i autoryzacją (Federal Risk and Authorization Management Program, FedRAMP) to federalny program rządowy Stanów Zjednoczonych, który ma na celu utworzenie znormalizowanego podejścia do oceny zabezpieczeń, autoryzacji i ciągłego monitorowania produktów i usług w chmurze. com/pl/trust/compliance/resources/fedramp" data-event="clicked" data-uuid="c2a0c57d-67" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

PCI DSS

Payment Card Industries Data Security Standard jest normą bezpieczeństwa informacji stosowaną w odniesieniu do przetwarzania danych kart kredytowych. com/pl/trust/compliance/resources/pci-dss" data-event="clicked" data-uuid="e3b6e25d-75" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

VPAT

Szablon Voluntary Product Accessibility Template jest dokumentem używanym przed dostawców w celu samodzielnego ujawniania informacji o ułatwieniach dostępu konkretnego produktu. com/pl/trust/compliance/resources/vpat" data-event="clicked" data-uuid="ef2244cd-e4" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

Oferty w zakresie zgodności

Aby pomóc Ci w zachowaniu zgodności i raportowaniu, dzielimy się informacjami, najlepszymi praktykami i łatwym dostępem do dokumentacji. Nasze produkty regularnie przechodzą niezależną weryfikację zabezpieczeń, prywatności i kontroli zgodności, uzyskując certyfikaty zgodności z globalnymi standardami, aby zdobyć Twoje zaufanie. Ciągle pracujemy nad poszerzeniem naszego zasięgu.

Filtruj według regionu

Cały świat, region Azji i Pacyfiku, Kanada, region EMEA, Ameryka Łacińska, USA

Wyświetl według regionu

Filtruj wg kategorii

Certyfikaty/świadectwa, prawo/regulacje, dostosowanie/ramy

Wyświetl według kategorii

Filtruj według branży

Usługi finansowe, sektor rządowy i publiczny, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze, handel detaliczny, media i rozrywka, edukacja

Wyświetl według branży

Znajdź certyfikat zgodności

Dowiedz się więcej na temat certyfikatów zgodności Atlassian

Wyświetl wszystko

Program zarządzania dostawcami i oceny zabezpieczeń

Zobacz, jak zarządzamy i ściśle współpracujemy z dostawcami, aby śledzić ich działania naprawcze. com/pl/whitepapers/evaluating-vendor-risk-management" data-event="clicked" data-uuid="2d4d180a-b2" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

Ramowe zasady kontroli Atlassian

Nasze holistyczne i ustrukturyzowane podejście do zgodności z przepisami oraz do produktów i infrastruktury Atlassian. com/pl/trust/compliance/common-controls-framework" data-event="clicked" data-uuid="621432a8-43" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

Członkostwo w Cloud Security Alliance

Regularnie aktualizujemy kwestionariusz Consensus Assessment Initiative (CAI) i udostępniamy go publicznie do wglądu.

Dowiedz się więcej

Program zarządzania ryzykiem

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób integrujemy zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w całej organizacji i naszych produktach. com/pl/trust/compliance/risk-management-program" data-event="clicked" data-uuid="d8148220-fc" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

Uzyskaj lepszy wgląd w plan rozwoju naszej platformy Cloud

Staramy się, aby w miarę możliwości zapewnić wgląd w nadchodzące wydania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnością, ochroną prywatności i niezawodnością. com/pl/roadmap/cloud" data-event="clicked" data-uuid="b3252592-62" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-label="Dowiedz się więcej" data-label-english="Learn more"> Dowiedz się więcej

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Dowiedz się więcej

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Dołącz do grupy

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Skontaktuj się z działem wsparcia

Odpowiednie produkty i funkcje

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Prawidłowa identyfikacja aspektów, które powinny stanowić obszar wyjaśnień wykonawcy składającego ofertę z ceną, której realność budzi wątpliwości zamawiającego, stanowi kluczowy element procedury weryfikacyjnej. W nowym P. z. p. nastąpiła ewolucja przykładowo wskazanych kwestii, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania zamawiającego przy wzywaniu wykonawcy o wykazanie przyczyn zaoferowania niskiej ceny ofertowej. Ponadto niektóre aspekty będą musiały być przez instytucję zamawiającą badane obligatoryjnie.

Przedmiot wyjaśnień wykonawcy

Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny ofertowej zmierzają do ustalenia czy można przypisać jej przymiot realności, tj. czy posiada potencjał pokrycia kosztów jakie wiążą się z należytym i zgodnym z wymaganiami zrealizowaniem zamówienia. W praktyce niejednokrotnie, zamawiający wzywając wykonawcę do wyjaśnień, powielają w wezwaniu treść art. 90 ust. 1 P. p., w którym wyrażono otwarty katalog czynników, które powinny zostać zweryfikowane w celu ustalenia czy cena ma charakter rażąco niskiej, czy też takiego przymiotu nie można jej przypisać. Powyższe jest zrozumiałe wobec trudności w ustaleniu, tego jakie przyczyny legły u podstaw takiego a nie innego skalkulowania oferty, w szczególności wobec tego, że ustalenie ceny ofertowej stanowi domenę oferentów a nie nabywców. Niemniej jednak należy pamiętać, że prawidłowa identyfikacja potencjalnych obszarów weryfikacji rzutuje na poprawność tego procesu, a w rezultacie ma doniosłe znaczenie dla skutecznego wykazania, że cena ma bądź nie ma, charakter rażąco niskiej.

Ostateczna identyfikacja aspektów podlegających wyjaśnieniu nie musi nastąpić w sposób bezwzględny już na etapie skierowania pierwszego z wezwań. Ustalenie kluczowych obszarów może następować sukcesywnie w toku procesu wyjaśniania okoliczności budzących wątpliwości zamawiającego, przy czym należy pamiętać, że kierowanie kolejnych wyjaśnień może stanowić obowiązek zamawiającego, w szczególności gdy początkowo „sam zamawiający nie poinformował wykonawcy, jakie elementy oferty budzą jego wątpliwości co do ewentualnego rażącego zaniżenia oferty, a wezwanie miało ogólny charakter, w szczególności było odzwierciedleniem przepisów Prawa zamówień publicznych. ” (wyrok KIO z dnia 16 października 2017 r., KIO 2030/17). Do powyższego nawiązuje KIO w wyroku z dnia 22 maja 2020 r., KIO 410/20, uznając, że zamawiający naruszył art. 1 w zw. z art. 7 ust. wobec stwierdzenia przez Izbę, „że wyjaśnienia przystępującego odpowiadają żądaniu zamawiającego, jednakże jedynie zapoczątkowały one proces mogący w przyszłości doprowadzić do pełnego wyjaśnienia zaoferowanej przez przystępującego ceny i dokonania jej kwalifikacji jako ceny rażąco niskiej, lub jako ceny realnej. W związku z tym nie budzi wątpliwości Izby, że w niniejszej sprawie - uwzględniając jej indywidualny stan na moment orzekania - istnieje potrzeba doprecyzowania elementów składających się na kalkulację ceny oferty przystępującego i wobec treści wyjaśnień zamawiający był zobowiązany do kontynuowania procesu weryfikacji sposobu obliczenia ceny. Sprecyzowanie wątpliwości i oczekiwań ze strony zamawiającego umożliwiłoby wykonawcy przystępującemu odniesienie się do nich na odpowiednim poziomie szczegółowości, a zatem dostarczenia na tyle precyzyjnego materiału dowodowego i wyjaśnień, aby uczynić proces kwalifikacji ceny jako rynkowej, bądź rażąco niskiej, procesem realnym i zgodnym z wymogami ustawy p. p., czego w postępowaniu rozpoznawanym sporem zaniechano. ”

Ewolucja zakresu wyjaśnień

Dotychczasowa praktyka rynku zamówień publicznych, ukazuje doniosłą rolę przykładowych aspektów cenotwórczych o wyjaśnienie których mogą zostać wezwani wykonawcy w procedurze badania rażąco niskiej ceny. otwarty katalog dozna ewolucji.

art. 224 ust. 1 i 3 nowego P.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Wyjaśnienia, mogą dotyczyć w szczególności:

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)

wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych

oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę

zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 2177 oraz z 2019 r. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie.

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska

zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy

zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy

art.

Obowiązkowe kwestie podlegające wyjaśnieniu

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, jeżeli zamawiający poweźmie wątpliwości co do realności zaoferowanej ceny obowiązany jest żądać wyjaśnień, co najmniej z zakresie:

 1. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
 2. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

Powyższe nie tylko ustanawia obligatoryjny obszar weryfikacji czynników cenotwórczych oferty, ale stanowi również wyraz doniosłości analizy wskazanych aspektów. Na etapie prac legislacyjnych (posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji nr 39 z dnia 20 sierpnia 2019 r. ) na powyższe zwrócił uwagę ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podnosząc, że „naszym zdaniem koszty pracy są elementem, który jest bardzo łatwo obniżyć poprzez stosowanie pozakodeksowych rozwiązań i wynagradzanie poniżej minimalnego wynagrodzenia, co na rynku zamówień publicznych niezwykle często się zdarza. ”.

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

 • 10. 02. 2023

  Usuwanie odpadów cz. II - środki egzekucyjneDecyzja nakazująca usunięcie odpadów może podlegać egzekucji administracyjnej w trybie przewidzianym dla obowiązków o charakt... Więcej »

  Usuwanie odpadów cz. II - środki egzekucyjne
 • 06. 2023

  Samorządy też mogą tworzyć grupy VATOd 1 stycznia 2023 r. możliwe jest utworzenie grupy VAT. Pisaliśmy o tym niedawno w artykule,, Grupy VAT – nowe rozwiązanie w... pl/2023-02-06-samorzady-tez-moga-tworzyc-grupy-vat">Samorządy też mogą tworzyć grupy VAT

 • 03. 2023

  Rola referencji w postępowaniu o zamówienie publiczneMimo ugruntowanego już orzecznictwa oraz stanowiska doktryny w dalszym ciągu pojawiają się pytania od Zamawiających, co powin... pl/2023-02-03-rola-referencji-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne">Rola referencji w postępowaniu o zamówienie publiczne

Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus A85vj