Instrukcja montażu i gwarancja Haier Leb32t3

Haier Leb32t3 to wytrzymały i trwały telewizor LED z szerokim zakresem funkcji i zaawansowanymi opcjami. Instrukcja montażu i gwarancja Haier Leb32t3 zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu telewizora. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące lokalizacji i montażu urządzenia, wszystkich funkcji i opcji, a także jego bezpieczeństwa. Dodatkowo, instrukcja zawiera szczegółowe informacje o gwarancji i procedurach naprawy, jeśli to konieczne. Wszystkie komponenty są objęte gwarancją przez 12 miesięcy od daty zakupu, a wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i gwarancja Haier Leb32t3

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Przypominamy, że zgodnie z punktem 13 zakresu gwarancji: „warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez reklamującego dowodu zakupu w postaci paragonu, albo faktury VAT i prawidłowe wypełnienie karty montażowej na załączonym formularzu. ”

Kartę montażową należy wypełnić na przedostatniej stronie w instrukcji obsługi towaru, która znajduje się w każdym opakowaniu produktów Lauber.

Dla wszystkich klientów, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali instrukcji obsługi a w konsekwencji, nie mają możliwości wypełnienia karty montażowej towaru, udostępniamy ich wzory do wydrukowania.

Instrukcja montażu towaru, zalecenia oraz ogólne warunki gwarancji:

Instrukcja montażu układu wspomagania kierowcy

 • Odłącz dodatni kabel, który jest podłączony do cewki w samochodach z silnikiem benzynowym, a w samochodach z silnikiem Diesla do elektrozaworu. Taka procedura uniemożliwi uruchomienie silnika.
 • Unieś pojazd, upewniając się, że przednie koła nie mają styku z podłożem.
 • Przed instalacją przekładni wspomagania należy sprawdzić pozycję wałka zaworu względem kierownicy a w razie potrzeby należy ustawić wałek i kierownicę zgrywając obydwa elementy z ustawieniem kół do jazdy na wprost.
 • (Uwaga): Jeżeli jest taka konieczność, zdemontowanie kierownicy w pojazdach wyposażonych w poduszkę powietrzną powinno być przeprowadzone przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone.
 • Zamontuj przekładnie lub pompę układu wspomagania bez podłączania przewodów hydraulicznych do przekładni.
 • Zalej zbiornik pompy wspomagania płynem, pozwalając nowemu płynowi na swobodny przepływ przez pompę wspomagania oraz przewody.
 • Zakręć silnikiem bez podłączania zapłonu na biegu jałowym pozwoli to na usunięcie starego zanieczyszczonego płynu z pompy wspomagania.
 • Nie używamy tego płynu do ponownego zalewania układu.
 • Przymocuj przewód zasilający ( łączący pompę z przekładnią) i przewód wychodzący (odbierający płyn) z przekładni wspomagania. (Uwaga: Przewody muszą być poprawnie zamontowane) Nie mocuj przewodu wychodzącego przekładni doprowadzającego płyn z powrotem do zbiornika.
 • Zatkaj chwilowo przewód wychodzący z przekładni doprowadzający płyn z powrotem do zbiornika i napełnij zbiornik pompy płynem hydraulicznym
 • Zakręć silnikiem bez podłączania zapłonu, (gdy jest na biegu jałowym) a następnie upuszczaj płyn aż do momentu, kiedy przepływając przez przewód zasilający jego kolor się rozjaśni. (Uwaga: pompa nie może się obracać na sucho)
 • Podłącz przewód wychodzący z przekładni doprowadzający płyn z powrotem do zbiornika.
 • Napełnij zbiornik pompy płynem hydraulicznym do wymaganego poziomu.
 • Podłącz kable elektryczne, które zostały uprzednio odłączone.
 • Uruchom silnik, a następnie poobracaj kierownicą w prawo i w lewo przez chwile, aby płyn się wymieszał. Nie przytrzymuj kierownicy do oporu na końcu suwu (skoku) przekładni Nie wprowadzaj pompy w ruch, na sucho.
 • Uzupełnij zbiornik pompy płynem hydraulicznym do wymaganego poziomu.

INSTRUKCJA ODPOWIETRZANIA UKŁADU KIEROWNICY

 • Należy podnieść temperaturę płynu hydraulicznego do temperatury 60 C podczas pracy silnika.
 • Obracaj kierownicą w lewo i prawo. Czynność tę należy powtórzyć, co najmniej 5 lub 6 razy. Unikaj przytrzymywania kierownicy do oporu na końcu suwu przekładni.
 • Sprawdź poziom płynu.
 • Sprawdź kolor płynu. Jeżeli jest brązowy, jasno czerwony, lub się pieni oznacza to, że w układzie nadal znajduje się powietrze. Wyłącz silnik, odczekaj, co najmniej 30 minut, a następnie podążaj zgodnie w procedurami zawartymi w punktach 1 i 2.
 • Jeżeli w układzie pomimo odpowietrzania dalej znajduje się powietrze, to pompa wspomagania będzie charakteryzowała się głośną pracą, również na kierownicy odczujesz wibracje podczas prowadzenia pojazdu. W takich sytuacjach należy sprawdzić cały układ oraz usunąć powietrze, które być może znajduje się w przewodzie łączącym zbiornik olejowy z pompą. W tym celu należy powtórzyć czynności według instrukcji odpowietrzenia układu wspomagania.
 • WAŻNE

  Po przejechaniu 500 km należy wymienić płyn w układzie wspomagania w celu wypłukania pozostałych zanieczyszczeń.

  Instrukcja montażu rozrusznika

  Rozrusznik może być montowany tylko do w pełni sprawnej instalacji elektrycznej pojazdu. Przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad BHP oraz zaleceń producenta pojazdu. W tym celu przed montażem należy sprawdzić instalację elektryczną pojazdu najlepiej w autoryzowanym zakładzie elektrotechniki pojazdowej. Sprawdzenie instalacji ma na celu wykluczenie powstawania przyczyny uszkodzeń rozrusznika z winy instalacji pojazdu. Należy zwrócić uwagę na pewność podłączenia przewodu masowego, bez którego nie jest możliwe właściwe działanie rozrusznika. Nienależyte podłączenie tego przewodu w najlepszym przypadku może objawiać się spadkiem mocy rozrusznika, a w najgorszym spowodować pożar pojazdu.

  1. Należy sprawdzić czy końcówki kabli są dobrze zamocowane i nie są skorodowane, ewentualne oznaki korozji należy usunąć a końcówki natłuścić używając wazeliny technicznej
  2. Sprawdzić stan zębów na wieńcu
  3. Przykręcić rozrusznik do bloku silnika
  4. Do włącznika elektromagnetycznego przykręcić przewód zasilający z akumulatora
  5. Założyć przewód ( wsuwka bądź śruba)
  6. Podłączyć przewód masowy akumulatora
  7. Sprawdzić stan akumulatora

  Podłączenie elektryczne rozrusznika, musi być pewne. Jeżeli podłączenie akumulatora jest luźne lub przerwane, spowoduje to przepięcie mogące uszkodzić instalację elektryczną pojazdu. Błędne podłączenie przewodów rozrusznika (zwłaszcza głównego przewodu prądowego) spowoduje trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

  Instrukcja montażu alternatora

  Prawidłowe podłączenie alternatora

 • Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora w celu uniknięcia zwarcia podczas wymiany.
 • Skontroluj stan naładowania akumulatora.
 • Odłącz przewody alternatora.
 • Usuń alternator.
 • Zamontuj nowy alternator.
 • Sprawdź stan końcówek przewodów pod kątem zanieczyszczeń, korozji oraz stan izolacji.
 • Podłącz przewody elektryczne alternatora.
 • Podłącz ujemny przewód akumulatora.
 • Montaż alternatora

 • Wstawić i przykręcić luźno alternator.
 • Założyć i naprężyć pasek klinowy.
 • Najpierw dokręcić śrubę zaciskową przy jarzmie regulacyjnym, następnie przednią śrubę i nakrętkę.
 • Włożyć wtyczkę wielostykową i zabezpieczyć klamrą.
 • Podłączyć przewód masy do akumulatora.
 • Podłączenie elektryczne alternatora, musi być pewne. Jeżeli podłączenie akumulatora jest luźne lub przerwane, spowoduje to przepięcie mogące uszkodzić instalację elektryczną pojazdu i sam alternator. Błędne podłączenie przewodów alternatora (zwłaszcza głównego przewodu prądowego) spowoduje trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

  Napinanie paska klinowego

 • Odciągnąć przy pomocy łyżki do opon alternator i w ten sposób pasek klinowy.
 • Wcisnąć kciukiem pasek klinowy między kołami pasowymi i pośrodku najdłuższego odcinka. Pasek może się ugiąć maksymalnie o 4mm, całkowity luz musi wynosić około 10 mm, w przeciwnym razie naprężyć pasek.
 • Dokręcić śrubę zaciskową jarzma regulacyjnego i jeszcze raz sprawdzić naprężenie paska klinowego.
 • Dokręcić najpierw przednią a następnie tylną śrubę mocującą alternator.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Instrukcja montażu i gwarancja Haier Leb32t3

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i gwarancja Haier Leb32t3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i gwarancja Haier Leb32t3