Instrukcja obsługi i eksploatacji 3p Technik Tc320

Instrukcja obsługi i eksploatacji 3p Technik TC320 jest dokumentem służącym do instruowania użytkownika w zakresie użytkowania i wykorzystywania urządzenia. Przeznaczony jest do użytkowania w celach domowych, przemysłowych, edukacyjnych i medycznych. Instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania urządzenia, w tym: informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z urządzeniem, instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania urządzenia, informacje dotyczące konserwacji, ustawień i regulacji, informacje o częściach zamiennych i informacje o rozwiązywaniu problemów. Instrukcja jest niezbędnym elementem umożliwiającym właściwe wykorzystanie i korzystanie z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i eksploatacji 3p Technik Tc320

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań dotyczących instrukcji eksploatacji, taki jak?

 1. Co to jest instrukcja eksploatacji?
 2. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji?
 3. Jak napisać instrukcję eksploatacji rozdzielnicy niskiego napięcia?
Instrukcja eksploatacji

– jest to dokument, który zawiera określone procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Instrukcję eksploatacji opracowuje się na podstawie rozporządzenia [1], dokumentacji techniczno-ruchowych producenta oraz przepisów i norm.

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać, zgodnie z rozporządzeniem [1]:

 • charakterystykę urządzeń energetycznych
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia
 • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów
 •  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego
 •  organizację prac eksploatacyjnych
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej środkami ochronnymi.
 • Oprócz wymagań rozporządzenia instrukcja może zawierać dodatkowe obostrzenia, które np. związane są z miejscem instalacji danego urządzenia. Różnić się będą instrukcje eksploatacji silników elektrycznych przemysłu chemicznego od instrukcji dla przemysłu, w którym nie występują zagrożenia wybuchowe.

  Jak napisać instrukcję eksploatacji?

  Aby napisać wartościową instrukcję należy:

 • dobrze zapoznać się z zakresem prac eksploatacyjnych wykonywanych na danym urządzeniu technicznym,
 • zgromadzić DTR producentów, schematy instalacji,
 • wykonać inspekcję miejsca zainstalowania danego urządzenia wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • zidentyfikować zagrożenia w miejscu zainstalowania urządzenia,
 • znać normy i przepisy pod które podlega dane urządzenie,
 • dokonać wywiadu z personelem i obsługą techniczną.
 • Kary za brak instrukcji eksploatacji

  PIP przedstawiła wyniki kontroli w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć za rok 2014. W efekcie działań kontrolnych inspektorzy wydali ponad 2 tys. decyzji, zaś na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożyli mandaty karne.

  Skutkiem wykrytych podczas kontroli PIP nieprawidłowości były kolejne powtarzalne uchybienia, dotyczące braku lub niewłaściwych:

  • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
  • poleceń pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych i
  • świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

  Jakie uchybienia były najczęstsze w kontrolowanych zakładach?
  Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych identyfikowanych podczas kontroli PIP należy:

 • nieopracowanie instrukcji eksploatacji – co stwierdzono jak podaje PIP w 62 skontrolowanych zakładach lub
 • opracowanie instrukcji eksploatacji w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu – ten fakt dotyczył 102 zakładów.

 • [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28. 03. 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
  [2] https://www. html

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

  1. 1 Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji

  i sieci elektroenergetycznych.

  1. 2 Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych:

  a) urządzeń, maszyn elektrycznych,

  b) układy sieciowe,

  c) sieci (linie) kablowe, napowietrzne. 3. Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp. ). 4. Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych. Stopnie ochrony –zapewniane przez obudowy. 5. Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia. Rodzaje

  i rola zabezpieczeń. 6. Ochrona przeciwporażeniowa – techniczne środki ochrony. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przy

  uszkodzeniu. Napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń. 7. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 8. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną. 9. Urządzenia i instalacje elektryczne w obszarach (strefach) zagrożenia wybuchem.

  2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

  2. 1. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności. 2. Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia

  elektroenergetycznego. Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia. Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego rodzaju urządzeń

  energetycznych, oraz wymagania kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia. Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Zasady odstawienia urządzeń i instalacji z ruchu.

  3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych

  3. Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych. Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

  podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i rezystancji,

  poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

  ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

  3. Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.. Badania i pomiary (odbiorcze,

  okresowe) jako ocena stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci:

  Pomiary rezystancji izolacji.

  Pomiar impedancji pętli zwarciowej.

  Pomiary rezystancji uziemień. Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych – znaczenie zakresu pomiarowego. Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów. Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

  4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej

  pomocy

  4. Obowiązki pracowników w zakresie BHP. Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

  Instrukcja obsługi i eksploatacji 3p Technik Tc320

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i eksploatacji 3p Technik Tc320

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i eksploatacji 3p Technik Tc320