Instrukcja obsługi i instalacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded Sds

Instrukcja obsługi i instalacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded SDS jest ważnym dokumentem, który zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz do poprawnego użytkowania i instalacji tego urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przygotowania, instalacji, używania i konserwacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded SDS, wraz z wymaganiami technicznymi, zakresami zastosowań, możliwymi usterkami itp. Instrukcja obsługi i instalacji powinna być dokładnie przestrzegana, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instalacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded Sds

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Oto instrukcja jak w temacie.

Instrukcja instalacji i obs? ugi

DD (01. 05) RBPL

Gazowe zasobniki c. w. u.
S 120/160/190-1...

Spis treoeci
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

3

Objaoenienie symboli

1

Dane o urz? dzeniu

4

1. 1

Certyfikaty

1. 2

Opis urz? dzenia

1. 3

Przegl? d typów

1. 4

Budowa

5

1. 5

Wymiary urz? dzenia i przy?? czy

6

1. 6

Dane techniczne

7

2

Przepisy

8

Monta?

9

3. 1

Miejsce monta? u

3. 2

Przy?? cze gazowe

3. 3

Przy?? cze zimnej wody

3. 4

Przy?? cze cieplej wody

3. 5

Przewód cyrkulacyjny

3. 6

Przy?? cze instalacji spalinowej

Uruchomienie

10

4. 1

Nape? nianie zasobnika

4. 2

Uruchomienie zasobnika

4. 3

Nastawa temperatury wody

4. 4

Wy?? czanie zasobnika

4. 5

Opró? nianie zasobnika

Nastawa parametrów gazu (gaz ziemny) 11

5. 1

Pomiar cioenienia w przy?? czu

5. 2

Nastawa nominalnego obci?? enia cieplnego
(palnik g? ówny)
11

Przebudowa na inny rodzaj gazu

6. 1

Z gazu ziemnego na gaz p? ynny

12

6. 2

Z gazu p? ynnego na gaz ziemny

Konserwacja

13

Tabela nastawy parametrów gazu
(cioenienie na dyszy)

14

Za?? cznik: Deklaracja zgodnooeci
NR RBPL/VTT/D-01/99

15

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
l

DLA TWOJEGO BEZPIECZE? STWA
Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji gwarantuje
prawid? owe dzia? anie urz? dzenia.
W razie wyczuwalnego zapachu gazu:
l zamkn? ae zawór odcinaj? cy dop? yw gazu
l otworzyae okna
l nie w?? czaae urz? dze? elektrycznych
l zgasiae otwarty ogie?
l natychmiast powiadomiae przedsi? biorstwo
gazownicze i firm? instalacyjn?
W razie wyczuwalnego zapachu spalin:
l wy? aczyae urz? dzenie
l otworzyae okna i drzwi
l powiadomiae firm? instalacyjn?
Monta?, przebudowa
l monta? lub przebudow? mo? e wykonaae jedynie
firma instalacyjna
l nie przerabiaae elementów instalacji spalinowej
Konserwacja
U? ytkownik jest odpowiedzialny za bezpiecze? stwo i
ekologicznooeae instalacji.
Zalecenia dla klienta: zawrzeae umow? na coroczn?
konserwacj? z firm? instalacyjn?
l w przypadku ci? g? ego obci?? enia urz? dzenia, np.
w zak? adach przemys? owych: cykl konserwacji
skróciae
l stosowaae tylko oryginalne cz? oeci zamienne

trwa? ooeci u? ytkowej.
Wskazaae,? e klient nie mo? e sam przeprowadzaae
przeróbek i konserwacji urz? dzenia.

Objaoenienie symboli
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa,
b? d? oznaczone w tekoecie trójk? tem
ostrzegawczym i szarym polem.
S? owa ostrzegawcze oznaczaja stopien niebezpieczenstwa grozacego w przypadku nieprzestrzegania
wskazówek dotyczacych bezpieczenstwa.
l Uwaga oznacza,? e mog? pojawiae si? nieznaczne
uszkodzenia instalacji.
l Ostrze? enie oznacza,? e mog? pojawiae si? du? e
uszkodzenia instalacji i niewielkie zagro? enie dla
personelu.
l Niebezpiecze? stwo oznacza,? e mo? e pojawiae
si? du? e zgaro? enie dla personelu. W szczególnie
trudnych sytuacjach mo? e pojawiae si? zagro? enie
? ycia.
Wskazówki w tekoecie b? d? oznaczone
stoj? cym obok symbolem. B? d? one
ograniczone poziomymi liniami nad i pod
tekstem.
Wskazówki zawieraj? wa? ne informacje w przypadkach, gdy nie istnieje niebezpiecze? stwo dla ludzi
i sprz? tu.

Materia? y wybuchowe i? atwopalne
l w pobli? u urz? dzenia nie stosowaae i nie
przechowywaae materia? ów? atwopalnych (papieru,
rozpuszczalników, farb itd. )
Wentylacja
l Aby unikn? ae korozji:
- Powietrze w pomieszczeniu nie powinno
zawieraae materia? ów agresywnych, np.
zawieraj? cych zwi? zki chloru i fluoru.
l W przypadku pó? niejszego monta? u szczelnych
okien: zagwarantowaae odpowiedni? ilooeae
powietrza do spalania
l Wentylatory wyci? gowe w pomieszczeniu, w
którym znajduje si? urz? dzenie (np. suszarnia):
- zagwarantowaae, aby urz? dzenia te by? y
wyposa? one w odpowiedni? blokad? w celu
zapewnienia swobodnego dop? ywu oewie? ego
powietrza do spalania.
Pouczenie klienta
l Objaoeniae klientowi sposób dzia? ania i obs? ugi
urz? dzenia.
l Wskazaae na koniecznooeae regularnej konserwacji w
celu zapewnienia prawid? owego dzia? ania i d? ugiej

1

Gazowe podgrzewacze c. S 120-1..., S 160-1... i
S 190-1... marki Junkers mog? byae stosowane jedynie
do podgrzewania wody u? ytkowej w gospodarstwach
domowych.
Modu? palnika mo? e byae przezbrojony na ró? ne
rodzaje gazu ziemnego (GZ 50, GZ 41, 5, GZ 50) i na
gaz p? ynny (propan/butan).

Urz? dzenie odpowiada wymogom europejskich
wytycznych 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG,
89/336/EWG oraz wymogom towarzysz? cym
wydawaniu oewiadectw kontroli typu konstrukcyjnego
Wspólnoty Europejskiej.
Certyfikaty:
- Uprawnienie UDT Nr UC-329
- Zaoewiadczenia oceny ko? cowej wyrobu Nr
I/20/96, I/5/97.
- Deklaracja zgodnooeci Nr RBPL/VTT/D-01/99
(na str. 15)
- Atest higieniczny PZH Nr W/310/94

1. 2
l
ogrzewane bezpooerednio urz? dzenie stoj? ce
zaopatruj? ce w ciep?? wod? wiele punktów poboru
przerywacz ci? gu kominowego
zbiornik cioenieniowy specjalnie emaliowany z
anod? magnezow? (anoda ochronna)
izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej mi? dzy
zbiornikiem wodnym a obudow?
modu? palnika uniwersalnego: armatura
regulacyjna z termiczno-elektrycznym
zabezpieczeniem zap? onu, regulator temperatury i
regulator cioenienia gazu
armatura regulacyjna z ogranicznikiem
temperatury
króciec pomiarowy do pomiaru cioenienia na dyszy i
w przy?? czu armatury gazowej
dysze na gaz p? ynny (cioenienie w przy?? czu 50
mbar) w komplecie

Nr katalogowy
S 120-1/23/31
S 160-1/23/31
S 190-1/23/31
Kategoria
Rodzaj urz? dzenia

CE-0085 AQ 0365
II2 ELL 3 B/P
B11

Tab. 1

Symbol typu zawiera równie? oznaczenia cyfrowe,
które podaje rodzaj gazu.
Oznaczenie Indeks Wobbego
cyfrowe
45, 0 - 54, 0 MJ/m3
23
37, 5 - 45, 0 MJ/m3
32, 5 - 37, 5 MJ/m3
92, 5 MJ/m3
31
Tab. 2

Rodzaj gazu

gaz ziemny GZ 50
gaz ziemny GZ 41, 5
gaz ziemny GZ 35
propan/butan

1. 4

15+17

25
26

24
22
21
20

3
4
5
19

16
12
28

7
91

27

18

Rys. 1

1
2
6
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21

c. R 3/4 ", gwint zewn? trzny
anoda ochronna
wk? adka zaburzaj? ca (turbulentna)
zbiornik wewn? trzny
izolacja
palnik g? ówny
termoelement
dysza palnika
przy?? cze gazowe R 1/2 ", gwint wewn? trzny
armatura gazowa
króciec do opró? niania i przy?? cze przewodu
cyrkulacyjnego
palnik zap? onowy
czujnik termostatu i ogranicznika
wlot zimnej wody
p? omieniówka
zimna woda R 3/4 ", gwint zewn? trzny
zawór odcinaj? cy dop? yw gazu R 1 " *)
zawór odcinaj? cy dop? yw wody*)
reduktor cioenienia (konieczny dla cioenienia wody
powy? ej 6 bar)*)
zawór kontrolny*)

26
27
zawór zwrotny*)
króciec przy?? czeniowy manometru*)
membranowy zawór bezpiecze? stwa (6 bar)*)
zespó? upustowy*)
zap? on piezoelektryczny
pompa cyrkulacyjna*)

*) zamówiae osobno (grupa bezpiecze? stwa zgodnie z
DIN 1988)

1. 5

D
3/4 "

230

80

C

A B
45°
Gaz R1/2 "
Cyrkulacja R3/4 "

300
50
Rys. 2

Typ
S 120-1..
S 160-1..
S 190-1..
Tab. 3

A
1227
1477
1727

B
1110
1360
1615

C
500
500

80
1. 6

Dane techniczne
Jednostka

S 120-1..

S 160-1..

S 190-1..

Pojemnooeae nominalna

114

150

186

Obci?? enie nominalne

kW

6, 9

7, 9

Nominalna moc cieplna

6, 1

7, 0

Wska? nik mocy1)

NL

1, 7

2, 7

3, 4

Czas podgrzania do 60°C

min

69

81

100

Zu? ycie energii na podtrzymanie ciep? ego
zasobnika w ci? gu doby (przy 60°C)

kWh

5, 0

przy 60°C na wylocie

202

260

przy 38°C na wylocie

267

360

464

Wydajnooeae wody (podgrzanej do 75°C)

Cioenienie przy?? czeniowe gazu
gaz ziemny
GZ 50

mbar

20, 0 (16, 0 - 25, 0)

GZ 41, 5

20, 0 (17, 5 - 23, 0)

GZ 35

13, 0 (10, 5 - 16, 0)

36

gaz p? ynny - propan/butan
Zu? ycie gazu
gaz ziemny

m /h

0, 73

0, 84

0, 87

1, 01

1, 02

1, 18

kg/h

0, 54

0, 62

0, 015

Temperatura spalin2)

°C

167

166

168

Przep? yw masowy spalin2)

g/s

6, 3

GZ 50
GZ 41, 5
GZ 35
Parametry spalin
Cioenienie w ci? gu kominowym

Tab. 4
1)
2)

Wska? nik mocy NL okreoela liczb? mieszka?, które b? d? w pe? ni zasilane, ka? de po 3, 5 osoby, normalna wanna k? pielowa oraz dwa
dalsze miejsca poboru wody.
Za przerywaczem ci? gu kominowego przy niezb? dnym cioenieniu i nominalnej mocy cieplnej.

2.

Podczas monta? u nale? y przestrzegaae nast? puj? ce
przepisy:
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe
i wentylacyjne.
- Rozporz? dzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaae budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 1995 r.
poz. 46)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-monta? owych. Tom II " Instalacje
sanitarne i przemys? owe. ARKADY, Warszawa
1988 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru
kot? owni na paliwa gazowe i olejowe.
- Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Warszawa 1995 r.
- Rozporz? dzenie Ministra Spraw Wewn? trznych
z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo? arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460).
- PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji
ogrzewa? wodnych systemu zamkni? tego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
- Oprócz podanych powy? ej przepisów nale? y
równie? przestrzegaae lokalnych wymaga? i
przepisów miejscowego Zak? adu
Gazowniczego, Zak? adu Energetycznego,
Stra? y Po? arnej.

3.

Zasobnik mo? e byae montowany tylko przez firm?
monta? ow? posiadaj? c? uprawnienie
przedsi? biorstwa gazowniczego (np. autoryzowany
instalator Junkersa). Przed monta? em nale? y uzyskaae
zezwolenie przedsi? biorstwa gazowniczego oraz
opini? kominiarsk?.

Wymagania dotycz? ce miejsca monta? u urz? dzenia:
l pomieszczenie zabezpieczone przed mrozem
l miejsce wolnostoj? ce w pobli? u komina
Je? eli zasobnik b? dzie montowany na palnej lub
wra? liwej na ciep? o pod? odze, nale? y zapewniae
odpowiedni? ochron? od promieniuj? cego ciep? a.

3. 2
oerednic? nominaln? rury gazowej mi? dzy
licznikiem a zasobnikiem wyznaczyae zgodnie z
obci?? eniem nominalnym.
zamontowaae zawór odcinaj? cy dop? yw gazu
dla gazu p? ynnego: we w? asnym zakresie
zamontowaae reduktor cioenienia, o ile cioenienie
gazu przekracza 36 mbar

przewód zasilaj? cy o oerednicy 3/4 "
l zamontowaae armatur? odcinaj? c? i grup?
bezpiecze? stwa (zawór bezpiecze? stwa na 6 bar)
Elementami grupy bezpiecze? stwa s? :
l zawór odcinaj? cy
l zawór zwrotny
l filtr
l króciec kontrolny
l atestowany zawór bezpiecze? stwa zapobiegaj? cy
przekroczeniu dopuszczalnego cioenienia
roboczego w zasobniku o ponad 10%.

Przy?? cze ciep? ej wody

Do zasobnika c. mo? na pod?? czyae wszystkie
dost? pne dzisiaj baterie mieszaj? ce.
Je? eli w instalacji c. znajduj? si? elementy z
ró? nych metali:
l zwracaae uwag? na kierunek przep? ywu (element z
metalu szlachetnego zamontowany za elementem
z metalu nieszlachetnego), aby unikn? ae korozji

Przewód cyrkulacyjny jest niezb? dny w przypadku
du? ej odleg? ooeci mi? dzy punktami poboru a
zasobnikiem.
l pod?? czyae przewód cyrkulacyjny do zasobnika
(rys. 1, poz. 12) i zaizolowaae
l zamontowaae pomp? cyrkulacyjn? sterowan?
programem czasowym lub temperaturowym, aby
zapobiegaae stratom wych? odzenia
l zamontowaae zawór zwrotny, aby unikn? ae cofania
si? strumienia zimnej wody
l zamontowaae trójnik z zaworem spustowym
Je? eli przewód cyrkulacyjny nie jest niezb? dny:
l zamkn? ae przy?? cze

3. 6
rur? spalinow? pod?? czyae do komina z
nachyleniem wznosz? cym.
przy odprowadzeniu spalin z gazowego zasobnika,
nie wolno stosowaae przepustnic spalin
sterowanych si? ownikiem.

!!! Uwaga: mo? liwooeae uszkodzenia przy
nadcioenieniu!
? zawór bezpiecze? stwa zamontowaae
mi? dzy zaworem zawrotnym a
wejoeciem wody do zasobnika (zimna
woda).
Przy cioenieniu wody powy? ej 6 bar zamontowaae
grup? bezpiecze? stwa z reduktorem cioenienia.
W celu unikni? cia ubytków wody:
l w przewodzie doprowadzaj? cym zimn? wod?
mi? dzy zasobnikiem a zaworem bezpiecze? stwa
zamontowaae naczynie wzbiorcze ze stali
szlachetnej (z atestem higienicznym PZH).
4.

2 3 4

Rys. 3

pokr? t? o regulatora temperatury (1) ustawiae w
po? o? eniu mi? dzy (1) (ok. 40°C) a 7 (ok. 75°C)
Zalecana temperatury:
- k? piel w wannie/pod prysznicem, ok. 40°C
- zmywanie, ok. 50°C
Podczas poboru wody temperatura w zasobniku
spada. Podgrzewanie wody do wartooeci zadanej
temperatury rozpoczyna si? automatycznie.
l w przypadku d? u? szych przerw w u? ytkowaniu:
pokr? t? o regulatora temperatury (10 ustawiae w
po? o? eniu,, zap? on" - rys. 3)
otworzyae zawór odcinaj? cy dop? yw gazu
po? o? eniu zap? onu

5 6

Nastawa temperatury wody
!!! Uwaga: ryzyko oparzenia!
Je? eli pokr? t? o regulatora temperatury
zostanie przekr? cone do oporu w prawo,
woda w zasobniku nagrzeje si? do max.
75°C
? tak? nastaw? wykorzystywaae bardzo
rzadko, np. w celu termicznej
dezynfekcji zasobnika

przed uruchomieniem przep? ukaae zasobnik
zamkn? ae zawór spustowy
otworzyae zawór ciep? ej wody, aby odpowietrzyae
zasobnik
otworzyae zawór zimnej wody
gdy woda zacznie wyp? ywaae, zamkn? ae zawór
ciep? ej wody

4. 2
przyciskaae jednoczeoenie przycisk zap? onu (2) i
zap? onu piezoelektrycznego (3) do czasu
pojawienia si? p? omienia zap? onowego
przycisk zap? onu (2) przyciskaae przy pal? cym si?
p? omieniu zap? onowym jeszcze przez ok. 20
sekund

Nale? y powiadomiae klienta, aby w
przypadku mrozów nie wy?? cza?
urz? dzenia w nie ogrzewanych
pomieszczeniach.

przycisn? ae przycisk wy?? cznika (4)

Rys. 4

Je? eli po zwolnieniu przycisku p? omie? zap? onowy
zgaoenie:
l odczekaae przynajmniej 5 minut
l nast? pnie powtórzyae czynnooeci powoduj? ce
zap? on

Rys. 5
Do opró? nienia zasobnika potrzebny jest:
przewód cyrkulacyjny z zaworem spustowym lub
l zawór spustowy pod?? czony bezpooerednio do
króaeca pod?? czeniowego.
zamkn? ae zawór odcinaj? cy dop? yw gazu

Nale? y zademonstrowaae klientowi, w jaki
sposób odci? ae dop? yw gazu i zimnej
wody w celu opró? nienia zasobnika i
instalacji (np. w przypadku ostrych
mrozów).
zamkn? ae zawór odcinaj? cy dop? yw zimnej wody
otworzyae zawór ciep? ej wody i zawór spustowy

5.

Pomiar cioenienia w przy?? czu
Je? eli cioenienie wykracza poza zakres
dopuszczalnego cioenienia dla danego
rodzaju gazu:
? o nie wykonywaae nastaw i nie
uruchamiaae zasobnika
? o natychmiast powiadomiae
producenta instalacji lub
przedsi? biorstwo gazownicze

Nastawa nominalnego obci?? enia
cieplnego (palnik g? ówny)

Nominalne obci?? enie cieplne najlepiej jest
wyregulowaae na podstawie cioenienia na dyszy. Do
nastawy potrzebny jest manometr u-rurkowy.
l zdj? ae os? on? komory palnika
l odkr? ciae oerub? uszczelniaj? c? (6) na króaecu
pomiarowym cioenienia na dyszy i pod?? czyae
manometr

Nastawa parametrów gazu (gaz
ziemny)

Urz? dzenie jest fabrycznie nastawione na gaz ziemny
GZ 50.
Istnieje mo? liwooeae przezbrojenia urz? dzenia na inne
rodzaje gazu (GZ 35, GZ 41. 5, propan)
Serwisant powinien sprawdziae nastaw? parametrów
gazu mimo fabrycznej nastawy wst? pnej.
Poni? sze wskazówki dotycz? kontroli nastawy
fabrycznej lub ponownej nastawy po przezbrojeniu
urz? dzenia na inny rodzaj gazu.

Rys. 7
uruchomiae urz? dzenie i odczekaae przynajmniej 10
minut
nastawiae wartooeae cioenienia na dyszy lub przep? yw
gazu za pomoc? oeruby (7) (tabela 5 na str. 14)
- obrót pokr? t? a w prawo: wi? kszy przep? yw
- obrót pokr? t? a w lewo: mniejszy przep? yw

zdj? ae os? on? komory palnika
odkr? ciae oerub? uszczelniaj? c? (5) na króaecu
pomiarowym cioenienia w przy?? czu i pod?? czyae
manometr
Rys. 8

Po zako? czeniu nastawy:
l zamkn? ae zawór na króaecu i zdj? ae manometr
l szczelnie dokr? ciae oerub? uszczelniaj? c? (6) na
króaecu pomiarowym
l za? o? yae os? on? komory palnika
Rys. 6
uruchomiae urz? dzenie i zmierzyae cioenienie w
przy?? czu
w przypadku ró? nic w pomiarach znale? ae
przyczyn? i powtórzyae pomiar

Po zako? czeniu pomiaru:
zamkn? ae zawór na króaecu i zdj? ae manometr
l szczelnie dokr? ciae oerub? uszczelniaj? c? (5) na
6.

Je? eli cioenienie wykracza poza
dopuszczalny dla danego rodzaju gazu
zakres:
? nie wykonywaae nastaw i nie
uruchamiaae zasobnika
? natychmiast powiadomiae producenta
instalacji lub przedsi? biorstwo
gazownicze

6. 1 Z gazu ziemnego na gaz p? ynny (lub
inny rodzaj gazu ziemnego).
Dysze niezb? dne przy przezbrajaniu urz? dzenia na
inny rodzaj gazu, nale? y oddzielnie zamówiae.
l zdemontowaae armatur? gazow? z palnikiem
- zamkn? ae zawór odcinaj? cy dop? yw gazu
- zdj? ae os? on? komory palnika
- odkr? ciae z?? czk? zasilaj? cego przewodu
gazowego
- - wyci? gn? ae z tulejki czujnik temperatury
- odkr? ciae oeruby mocuj? ce armatur? gazow?
znajduj? ce si? w obudowie
- wcisn? ae do oerodka armatur? gazow? z
palnikiem
Armatura gazowa z palnikiem zostanie wysuni? ta z
prowadnic w komorze palnika.
l armatur? gazow? z palnikiem wyci? gn? ae z otworu
l wymieniae dysz? g? ówn? (8) i dysz? zap? onow? (9)
(oznaczenia - patrz tabela 5 na str. 14)

Rys. 9
przy gazie p? ynnym wy?? czyae regulator cioenienia:
dokr? ciae oerub? regulacji cioenienia gazu (7) i
zaplombowaae
sprawdziae, czy oeruba (10) zosta? a dokr? cona
ca? kiem w lewo (nastawa fabryczna)
Rys. 10
zamontowaae armatur? gazow? z palnikiem
zmierzyae przep? yw gazu lub cioenienie na dyszy
(rozdz. 5. 2). Dla gazu p? ynnego przep? yw
ograniczany jest przez dysz?. Cioenienie w
przy?? czu podane jest na tabliczce znamionowej.

nalepiae naklejk? z podanym rodzajem gazu

6. 2
opisane czynnooeci powtórzyae i wykonaae
odpowiednie zmiany
po ka? dym przezbrojeniu na nowo ustawiae
przep? yw gazu lub cioenienie na dyszy

7.

U? ytkownik jest zobowi? zany do regularnego zlecania
konserwacji instalacji w celu zagwarantowania
prawid? owej i bezpiecznej pracy urz? dzenia.
Nale? y poinformowaae klienta o koniecznooeci
wykonywania regularnej konserwacji.
Ha? as i zarastanie kamieniem
Niemi? e szumy podczas pracy zasobnika mog? byae
wywo? ane kamieniem kot? owym lub innymi
zanieczyszczeniami na dnie urz? dzenia.
Skraca to trwa? ooeae u? ytkow? zasobnika i zak? óca
wymian? ciep? a.
l zdemontowaae anod? magnezow?
- zdj? ae pokryw? z tworzywa sztucznego
- wykr? ciae anod? kluczem nasadowym SW 27
l do przy?? cza zimnej wody i przy?? cza przewodu
cyrkulacyjnego wlaae oerodek odkamieniaj? cy (Cillit,
FFW, Rapis, itd. )
l zasobnik podgrzaae do temperatury wrzenia i
wyp? ukaae

Demonta? armatury gazowej z palnikiem
zamkn? ae zawór odcinaj? cy dop? yw gazu
l zdj? ae os? on? palnika
l odkr? ciae z?? czk? zasilaj? cego przewodu gazowego
l wyci? gn? ae z os? ony czujnik temperatury
l odkr? ciae oeruby mocuj? ce armatur? gazow?
l wcisn? ae do oerodka armatur? gazow? z palnikiem
Pomiary
podczas corocznej konserwacji zmierzyae
nastawiony przep? yw gazu i w razie potrzeby
wyregulowaae

Anoda magnezowa
Anoda magnezowa chroni zasobnik przed korozj?.
Nale? y j? sprawdzaae podczas corocznej konserwacji.
l anod? magnezow? zdemontowaae i sprawdziae
l wymieniae anod?, je? eli powierzchnia jest
nieregularna lub oerednica jest mniejsza ni? 10 mm
Zawór bezpiecze? stwa
Mi? dzy kolejnymi corocznymi
konserwacjami, klient powinien
sprawdzaae dzia? anie zaworu
bezpiecze? stwa.
Od czasu do czasu (np. co 3 miesi? ce), nale? y
sprawdzaae dzia? anie zaworu bezpiecze? stwa poprzez
jego uruchomienie. Woda przelewowa powinna
zawsze wyp? ywaae swobodnie.
Podczas podgrzewania na wylocie zaworu
bezpiecze? stwa pojawia si? woda. Nie jest to oznak?
uszkodzenia! Aby temu zapobiec, nale? y wbudowaae
naczynie wzbiorcze przeponowe (patrz Pkt. 3. 3)
Zawór bezpiecze? stwa nie mo? e byae zamkni? ty. Mo? e
si? jednak zdarzyae,? e zawór nie b? dzie dzia? a?
prawid? owo ze wzgl? du na osadzony kamie? lub inne
zanieczyszczenia.
Z tego powodu w zasobniku mo? e wytworzyae si?
nadcioenienie, które spowoduje uszkodzenie
urz? dzenia.
!!! Uwaga: ryzyko oparzenia!
Woda wydostaj? ca si? z zaworu
bezpiecze? stwa mo? e byae gor? ca.
sprawdziae zawór bezpiecze? stwa i wielokrotnie
przep? ukaae
Woda musi p? yn? ae mocnym strumieniem.

8

Tabela nastawy parametrów gazu (cioenienie na dyszy)
Rodzaj gazu Nominalne Indeks
cioenienie w Wobbego
przy?? czu

Cioenienie
na dyszy
Dysza
palnika

S 160-1.. /S 190-1..

Oznaczenie Cioenienie
dyszy
zap? onu

Oznaczenie
KWh/m

mm

ozn.

13, 91

11, 5

2, 2

37

11, 9

2, 3

11, 52

11, 2

2, 45

10, 8

2, 6

9, 71

6, 6

3, 15

56

8, 2

Propan

25, 6

max.

1, 15

24

1, 2

Za?? cznik

Robert Bosch Sp. z o. o.
Dzia? Termotechniki
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

Infolinia: 0 801 600 801

Szybka i prosta konfiguracja

Dowiedz się, jak szybko i łatwo zainstalować kosiarkę Indego wraz ze stacją dokującą i jak ułożyć przewód ograniczający.

Instrukcja instalacji nowszych modeli kosiarek Indego

W naszej instrukcji objaśniamy wszystkie czynności potrzebne do zainstalowania Twojej kosiarki Indego XS, S/S+, M/M+ oraz 350/400, 350/400 Connect. Obejrzyj film lub pobierz naszą instrukcję instalacji jako plik PDF.

Instrukcja instalacji starszych modeli kosiarek Indego

W naszym filmie instruktażowym pokażemy Ci, jak szybko i łatwo zainstalować kosiarkę Indego, Indego 800, 1000 Connect lub 1200 Connect wraz ze stacją dokującą oraz ułożyć przewód ograniczający. Możesz także pobrać instrukcję instalacji w pliku PDF.


Indego – instruktaże wideo

Obejrzyj całą procedurę instalacji nowszych modeli kosiarek Indego tutaj:

Indego – Wideotutoriale

Dowiedz się więcej o funkcjach i konserwacji kosiarek Indego dzięki tym filmom.

Firmware

W przypadku modeli Connect możesz pobrać najnowsze oprogramowanie firmowe bezpośrednio na swoją kosiarkę, korzystając z aplikacji Bosch Smart Gardening.

Instrukcja: Indego XS 300 models

Instrukcja: Indego S/S+ 500 & M/M+ 700


Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Infolinia techniczna

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli będziesz mieć pytania na temat stosowania kosiarki Indego.

Instrukcja obsługi i instalacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded Sds

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instalacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded Sds

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instalacji Bosch 11222evs 1 1 8 Grounded Sds