Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3com 3cr17450 91

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3com 3cr17450 91 oferuje wszystkie niezbędne informacje, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją, aby zapoznać się z jego funkcjami i zagrożeniami związanymi z jego używaniem. Przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach lub wybraniu opcji należy przeczytać instrukcję i upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe. Należy pamiętać, że niewłaściwe używanie urządzenia może spowodować problemy z bezpieczeństwem, dlatego ważne jest, aby zachować środki ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3com 3cr17450 91

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Witam wszystkich, w związku z prośbą na maila od użytkowników, zamieszczam instrukcje od piecy IMMERGAS.Instrukcje są w PDF.

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie
i bezpieczeństwo.
Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu Autoryzowanemu Serwisowi
Technicznemu, który jest przygotowany do zapewnienia stałej sprawności Państwa urządzenia.
Pozwalamy sobie przekazać kilka ważnych wskazówek, których przestrzeganie przyczyni się do Państwa
satysfakcji z zakupu wyrobu firmy Immergas.
o
o

Należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi; można w niej znaleźć przydatne uwagi odnoszące się do
prawidłowego użytkowania gazowego grzejnika wody przepływowej.
W razie konieczności interwencji należy zawsze zwracać się do Autoryzowanych Serwisów Immergas, gdyż
jako jedyne posiadają oryginalne części zamienne i są fachowo przygotowane do tych czynności.

Uwagi ogólne
Instrukcja obsługi stanowi integralną i zasadniczą
część produktu i powinna zostać dostarczona
użytkownikowi.
Instrukcja powinna być starannie przechowywana
i uważnie czytana, gdyż zawiera wszelkie uwagi
dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania,
użytkowania i konserwacji.
Instalowanie i konserwacja winny być wykonane
zgodnie z obowiązującymi normami oraz przez
wykwalifikowany personel, tj. przez osoby
posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie
domowych instalacji ciepłej wody użytkowej.

Niewłaściwa instalacja może wyrządzić szkody
osobom, zwierzętom lub przedmiotom, za które
producent nie jest odpowiedzialny.
W szczególności konserwacja winna być
wykonywana przez Autoryzowany Serwis Techniczny
Immergas.
Grzejnik wody przepływowej powinien być
przeznaczony tylko do takiego użytku, do jakiego
został jednoznacznie przewidziany. Każde inne
zastosowanie uważane jest za niewłaściwe, a więc
niebezpieczne.
Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność
producenta za szkody spowodowane błędami
w instalowaniu
i
użytkowaniu,
a
wynikłe
z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez
producenta.

INSTALOWANIE GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY
PRZEPŁYWOWEJ (podgrzewacza wody)
Uwagi dotyczące instalowania.

Ważne jest również, aby kratki dopływu powietrza
były drożne.
o Uwagi dotyczące instalacji: urządzenia te zostały
zaprojektowane wyłącznie do zainstalowania na
ścianie. Ściana powinna być gładka, pozbawiona
występów lub wgłębień umożliwiających dostęp od
tylnej części urządzenia. Montaż na ścianie powinien
gwarantować stabilną podporę. Uchwyty dostarczane
seryjnie z grzejnikiem wody mogą zagwarantować
odpowiednie zamocowanie tylko w przypadku ich
odpowiedniego
zamocowania
w
ścianach
zbudowanych z cegieł pełnych lub półpełnych. W
innych przypadkach należy dokonać pomiarów
statycznych.
Urządzenia służą do podgrzewania wody do
temperatury niższej niż temperatura wrzenia pod
ciśnieniem atmosferycznym. Nie mogą być
wystawiane na działanie czynników atmosferycznych.
Podłączenia
Podłączenie gazu (urządzenie kategorii II2H3+).
Nasze grzejniki wody przeznaczone są do pracy
zarówno z gazem ziemnym jak i z gazem płynnympropanem technicznym.

Rys. Podstawowe wymiary CAESAR 14 STAR: E-wejście
wody zimnej, G-gaz, U - wyjście wody ciepłej

Grzejnik wody Caesar Star został zaprojektowany do
instalowania na ścianie i jest przeznaczony tylko do
produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby
domowe.
Tylko uprawnieni instalatorzy upoważnieni są do
instalacji urządzeń gazowych Immergas.
Instalacja powinna być wykonana zgodnie
z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy
sprawdzić, czy jest ono kompletne; jeżeli nie, należy
zwrócić się natychmiast do dostawcy. Elementy
opakowania (zszywki, gwoździe, woreczki plastikowe,
styropian, etc. ) należy usunąć jako stanowiące
zagrożenie dla dzieci.
W przypadku instalacji urządzenia pomiędzy
elementami zabudowy powinna istnieć wystarczająca
przestrzeń do wykonania normalnej konserwacji, a
zatem zaleca się pozostawienie szczeliny 2 - 3 cm
między obudową podgrzewacza wody a elementami
zabudowy.

Przewody zasilające powinny mieć taką samą lub
większą średnicę niż przyłącze urządzenia ( 3/4? ).
Przed wykonaniem podłączenia do gazu należy
dokładnie wyczyścić wnętrze rur i usunąć wszelkie
pozostałości i zabrudzenia, które mogłyby
spowodować złe działanie podgrzewacza. Na
zasilaniu gazu powinien być umieszczony filtr
siatkowy.
Ponadto należy sprawdzić, czy doprowadzany gaz
odpowiada temu, do którego urządzenie zostało
przystosowane (patrz tabliczka znamionowa). Jeżeli
istnieją różnice konieczne jest przeprowadzenie
transformacji na inny rodzaj gazu. Transformacji musi
dokonać Autoryzowany serwis Techniczny Immergas.
Podłączenie hydrauliczne. Przed przystąpieniem do
podłączenia urządzenia, należy dokładnie przepłukać
wszystkie przewody rurowe instalacji, w celu
usunięcia ewentualnych pozostałości mogących
wpłynąć niekorzystnie na jego prawidłowe
funkcjonowanie. Podłączenia hydrauliczne powinny
zostać wykonane za pomocą fabrycznego zestawu
znajdującego się na wyposażeniu urządzenia.

2

Zasilanie elektryczne.
Podgrzewacz wody Caesar posiada stopień
ochrony elektrycznej IP44 dla całego urządzenia.
Zgodnie z normą PN-91/E-05009/701,, Instalacje
elektryczne
obiektach
budowlanych.
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy" podgrzewacz Caesar 14 Star
powinien być zainstalowany w strefie 2, czyli
minimum 60 cm w rzucie poziomym od krawędzi
wanny lub brodzika.
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia może
zostać zapewnione jedynie wówczas, gdy zostanie
ono podłączone prawidłowo do skutecznej instalacji
uziemiającej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi
normami bezpieczeństwa.
Rury wodne lub gazowe podgrzewacza nie powinny
być nigdy wykorzystywane jako uziemienie instalacji
elektrycznej lub telefonicznej. Należy upewnić się
czy jest to zachowane przed podłączeniem
podgrzewacza do instalacji elektrycznej.
Należy ponadto sprawdzić, czy instalacja
elektryczna jest dostosowana do maksymalnej
mocy pobieranej przez podgrzewacz, podanej na
tabliczce znamionowej umieszczonej na nim.
Kabel zasilający winien być podłączony do sieci
zasilającej
220V-50Hz,
z
uwzględnieniem
biegunowości L-N oraz podłączenia do uziemienia.
Dla zasilania podgrzewacza z sieci elektrycznej nie
jest dopuszczalne stosowanie trójników i
przedłużaczy. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany kabla
zasilającego to należy zwrócić się do
Autoryzowanego
Serwisu
Technicznego
IMMERGAS.
UWAGA: Jeśli przewody L-N nie zostaną podłączone
prawidłowo -zamienione- to grzejnik wody nie
będzie w stanie stwierdzić obecności płomienia i
będzie działać blokada od braku płomienia.
Nawet w przypadku prawidłowej biegunowości L-N,
gdy na przewodzie zerowym wystąpi chwilowe
napięcie
resztkowe,
przekraczające
30V,
podgrzewacz może działać (ale tylko chwilowo).
Należy wykonać pomiary napięcia za pomocą
odpowiedniego przyrządu, a nie polegać na
śrubokręcie z neonówką.
UWAGA: Firma Immergas nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom
lub przedmiotom, a wynikające z braku podłączenia
grzejnika wody do uziemienia oraz z
nieprzestrzegania obowiązujących norm.

Instalacja urządzeń gazowych z zamkniętą
komorą spalania (typu C).
Gazowy grzejnik wody przepływowej Ceasar Star jest
urządzeniem z zamkniętą komorą spalania typu C.
Immergas do urządzeń z zamkniętą komorą spalania,
dostarcza oddzielnie różne zestawy kominowe bez
których urządzenie nie może pracować.
Uwaga: Grzejnik wody przepływowej Ceasar może
być zainstalowany jedynie z oryginalnymi zestawami
powietrzno-spalinowymi firmy Immergas.
Grzejnik wody Ceasar Star wraz z zestawami
kominowymi może być instalowany z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów
dotyczących urządzeń z zamkniętą komorą
spalania, a w szczególności z par. 175 warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie - D. U. nr 75/2002 poz. 690.
Przewody wylotu spalin nie mogą znajdować się w
pobliżu materiałów łatwopalnych i nie mogą
przechodzić przez ściany zbudowane z takich
materiałów.
Zastosowanie pierścienia redukcyjnego

Dla zapewnienia właściwego działania urządzenia
konieczne
jest
zamontowanie
pierścienia
redukcyjnego na wyjściu z komory zamkniętej
dostarczanego wraz z grzejnikiem wody. Wybór
właściwego pierścienia odbywa się na podstawie typu
przewodu kominowego i jego maksymalnych
rozmiarów: wyliczenia takiego można dokonać
wykorzystując poniższe tabele:
Pierścień
? 46
brak

Wymiary w metrach przewodu
? 60/100 poziomego
od 0 do 1
Powyżej 1

3

Pierścień
? 46
Brak

Wymiary w metrach przewodu
? 60/100 pionowego
od 0 do 2, 7
Powyżej 2, 7

rurę wlotu/wylotu (4)
koncentrycznego (2).

w

gniazdo

króćca

6

Wymiary w metrach przewodu
? 80 poziomego z dwoma
kolankami
od 0 do 20
Powyżej 20

8
7
5
4

Wymiary w metrach przewodu
? 80 pionowego bez kolan
od 0 do 25
Powyżej 25

UWAGA. Zestawy powietrzno-spalinowe mogą
być wyprowadzone przez ścianę zewnętrzną
budynku od urządzeń o mocy do 21 kW w wolno
stojących budynkach jednorodzinnych.
Zestaw koncentryczny rur wlotu/wylotu 60/100
Montaż zestawu: zamontować kolano z kołnierzem
(2) na otworze centralnym grzejnika wody
umieszczając oringi (1) znajdujące się w zestawie i
przymocować za pomocą śrub.
Wsunąć gładką stronę rury (3) w gniazdo rury
kolankowej z uszczelką aż do zatrzaśnięcia; w ten
sposób otrzymuje się trwałe i szczelne połączenie
elementów znajdujących się w zestawie.

3
2
1

Instalowanie aluminiowej obróbki komina:
Zamocować obróbkę aluminiową (5) na dachu
modelując ją w ten sposób aby uzyskać odpływ wody
deszczowej. Umieścić na aluminiowej obróbce
kominowej rozetę półkolistą stałą (7) i wprowadzić
rurę wlotu/wylotu (6). Połączyć gładką stronę rury
koncentrycznej 80/125 (6) z gniazdem adaptera (3)
lub króćca (2) aż do zatrzaśnięcia. W ten sposób
otrzymuje się trwałe i szczelne połączenie
elementów.
Uwaga: w przypadku konieczności skrócenia za
długiej rury koncentrycznej należy pamiętać, że
przewód wewnętrzny (spalinowy) musi zawsze
wystawać 5 mm na zewnątrz względem przewodu
zewnętrznego.
Zestaw oddzielny rur wlotu/wylotu 80/80.

Pionowy zestaw z aluminiową obróbką komina
60/100 lub 80/125.
Montaż: Zamocować króciec koncentryczny (2) na
otworze centralnym grzejnika wody z oringami (1) za
pomocą śrub. Wsunąć stronę gładką adaptera (3) lub

Zestaw oddzielny pozwala na rozdzielenie
przewodów wylotu spalin i wlotu powietrza w sposób
przedstawiony na rysunku. Przewodem A
odprowadzane są spaliny. Przewodem B dostarczane
jest powietrze niezbędne w procesie spalania.
Przewód wlotu B może być zainstalowany bez
różnicy po lewej lub po prawej stronie otworu
centralnego przeznaczonego dla wylotu spalin (A).
Oba przewody mogą być skierowane w dowolnym
kierunku.

być zaprojektowane przez osoby wykwalifikowane
zgodnie z normami i przepisami.

Montaż zestawu rozdzielnego dla rur wlotu/wylotu
80/80. Zainstalować króciec (4) na centralnym
otworze grzejnika wody montując oringi (1)
znajdujące się w zestawie i przymocować za pomocą
śrub. Zainstalować na bocznym otworze króciec (3) z
uszczelką (2) za pomocą śrub. Wsunąć stronę gładką
kolanka (5) w gniazdo króćca (4). Wsunąć gładką
stronę rury wlotu (6) w gniazdo rury kolanowej (5) aż
do zatrzaśnięcia. Wsunąć gładką stronę rury wylotu
(9) w gniazdo rury kolanowej (5) aż do zatrzaśnięcia,
otrzymując w ten sposób trwałe i szczelne połączenie
elementów zestawu.
Połączenie zaciskowe rur przedłużających
i kolanek. W celu ewentualnego przedłużenia
zestawu
kominowego
należy
postępować
następująco: wsunąć gładką stronę rury lub kolanka
w gniazdo elementu poprzednio zainstalowanego aż
do zatrzaśnięcia, w ten sposób otrzymuje się trwałe
i szczelne połączenie elementów.
Odprowadzenie spalin do kominów.
Odprowadzenie spalin może być wykonane do
komina wspólnego typu LAS. Kominy takie muszą

Uruchomienie instalacji gazowej.
Przy uruchamianiu instalacji należy:
- otworzyć okna i drzwi;
- unikać obecności iskier i wolnego ognia;
- odprowadzić powietrze znajdujące się w
przewodach rurowych;
- sprawdzić
szczelność
urządzenia
doprowadzającego gaz przy pomocy zaworu
odcinającego znajdującego się na zamkniętym
urządzeniu, kontrolując, czy przez 10 minut
licznik nie odnotuje żadnego przepływu gazu.
Uruchomienie urządzenia.
Należy wykonać następujące czynności przy
uruchamianiu grzejnika wody przepływowej:
- sprawdzić szczelność układu doprowadzającego
gaz przy zaworze odcinającym zamkniętym, a
następnie otwartym i wyłączonym zaworze gazu
(zamkniętym); przez 10 minut licznik nie
powinien odnotować żadnego przepływu gazu;
- sprawdzić, czy stosowany gaz odpowiada
gazowi, na jaki jest dostosowane urządzenie;
- sprawdzić czy zestawy kominowe nie są
zapchane;
- włączyć urządzenie i sprawdzić, czy włączenie
jest prawidłowe;
- sprawdzić czas zadziałania blokady presostatu
powietrza oraz blokady od braku zapłonu;
- sprawdzić działanie wyłącznika głównego
umieszczonego na panelu podgrzewacza
Nawet jeżeli tylko jedna z powyższych prób da wynik
negatywny, podgrzewacz nie może zostać
uruchomiony.

5

INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA,
I KONSERWACJI

OBSŁUGI

Czyszczenie i konserwacja.
Zaleca się użytkownikowi wykonywanie corocznej
konserwacji urządzenia. Czynności tych dokona
Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas.
Pozwala to na utrzymanie w czasie takich samych
charakterystyk bezpieczeństwa, wydajności i
funkcjonowania urządzenia.
Uwagi ogólne dotyczące obsługi.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie
działanie oparów kuchennych.
Zabrania się używania grzejnika wody przepływowej
przez dzieci i osoby niekompetentne.
Nie należy dotykać końcówek rur spalinowych ze
względu na wysoką temperaturę spalin.
Dla bezpieczeństwa należy sprawdzić czy rury
zestawu spalinowo-powietrznego nie są zapchane.
W przypadku czasowego wyłączenia grzejnika wody,
należy odciąć zasilanie elektryczne, hydrauliczne i
gazowe.
W przypadku wykonywania prac konserwacyjnonaprawczych elementów znajdujących się w pobliżu
przewodów lub kanałów spalinowych należy wyłączyć
urządzenie, a po zakończeniu prac zlecić
sprawdzenie sprawności przewodów i kanałów
upoważnionemu instalatorowi.
Nie czyścić urządzenia lub jego części przy użyciu
substancji łatwopalnych.
W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się
żadne przedmioty łatwopalne (papier, szmaty, pakuły,
tworzywo sztuczne, styropian etc. ).
W razie nieprawidłowości, usterki lub złego

funkcjonowania, należy wyłączyć urządzenie
i wezwać natychmiast Autoryzowany Serwis
Immergas, który dysponuje oryginalnymi częściami
zamiennymi. Nie należy podejmować samodzielnych
prób naprawy.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje
odpowiedzialność osobistą i utratę ważności
gwarancji.
o Uwaga: użycie jakiegokolwiek urządzenia
wykorzystującego energię elektryczną wymaga
przestrzegania kilku podstawowych zasad, jak np. :
-

nie przeciągać przewodów elektrycznych, nie
wystawiać urządzenia na działanie czynników
atmosferycznych (deszcz, słońce, etc. );
nie dotykać urządzenia częściami ciała mokrymi
lub wilgotnymi
przewód elektryczny zasilający urządzenie nie
może być wymieniany przez użytkownika; w
przypadku uszkodzenia kabla należy wyłączyć
urządzenie i zwrócić się do Autoryzowanego
Serwisu technicznego Immergas w celu jego
wymiany
w przypadku nie używania urządzenia przez
pewien okres należy odłączyć zasilanie
elektryczne.

Włączenie
gazowego
grzejnika
wody
przepływowej. Przed włączeniem grzejnika wody
sprawdzić, czy zawór wlotu wody sanitarnej jest
otwarty.
- Otworzyć zawór gazu przed grzejnikiem wody.
- Obrócić pokrętło (3) ustawiając je w pozycji
odpowiadającej żądanej temperaturze

Uwaga: po ustawieniu pokrętła (3) na wybranej
temperaturze, lampka kontrolna żółta (2) zapala
się i gaśnie z długimi przerwami wskazując
obecność napięcia w urządzeniu (urządzenie w
oczekiwaniu)
Od tego momentu grzejnik wody działa
automatycznie. W przypadku braku zapotrzebowania
na wyprodukowanie ciepłej wody sanitarnej, grzejnik
wody przechodzi do stanu,, oczekiwania". Przy
każdym przepływie wody palnik włącza się a lampka
żółta (2) sygnalizuje obecność płomienia.
Sygnalizacje stanu urządzenia i błędów pracy
K. czerwona
Wyłączony
Gotowy do pracy
(Stand-by)
Palnik pracje
Blokada zapłonu
Blokada przegrzania
Blokada presostatu
powietrza
Awaria sondy NTC

K. żółta

Błyska
(długie przerwy)
Świeci
Miga
Migają naprzemiennie
Miga

konieczności resetowania go. Jeżeli zjawisko to
powtarza się często, należy wezwać Autoryzowany
Serwis Techniczny Immergas.
Uszkodzenie sondy NTC. Jeśli centralka
elektroniczna stwierdzi uszkodzenie sondy NTC
grzejnik wody nie załącza się (miga żółta kontrolka
2). Należy niezwłocznie wezwać Autoryzowany
Wyłączenie urządzenia. Przekręcić pokrętło (3) do
pozycji 0 (kontrolka żółta 2 wyłącza się) i zamknąć
zawór gazu przed urządzeniem. Nie należy
pozostawiać
niepotrzebnie
zasilanego, gdy nie jest on używany przez długi
okres.
Opróżnienie urządzenia.
Aby opróżnić grzejnik wody, należy zamknąć zawór
dopływu zimnej wody i otworzyć kurek ciepłej wody w
instalacji c. w. u.
Czyszczenie obudowy.
Do czyszczenia obudowy grzejnika wody stosować
wilgotną szmatkę i neutralne mydło. Nie należy
stosować detergentów ściernych lub w proszku -
może to uszkodzić obudowę urządzenia.

Blokada zapłonu. Przy każdym zapotrzebowaniu na
wyprodukowanie ciepłej wody grzejnik wody zapala
się automatycznie. Jeżeli w ciągu 10 sek. nie nastąpi
włączenie palnika, urządzenie przechodzi w stan
,, blokady zapłonu" (zapala się czerwona kontrolka 1).
Aby usunąć,, blokadę zapłonu" należy przekręcić
wyłącznik (3) w pozycję 0 (Reset). Jeżeli zjawisko to
Blokada termostatu przegrzania. Jeżeli podczas
normalnej pracy z powodu usterki wystąpi nadmierne
przegrzanie wewnętrzne, grzejnik wody przechodzi w
stan blokady przegrzania (miga czerwona kontrolka
1). Po odpowiednim schłodzeniu należy usunąć
,, blokadę przegrzania" przekręcając pokrętło (3) w
pozycję 0 (reset). Jeżeli zjawisko to powtarza się
często, należy wezwać Autoryzowany Serwis
Techniczny Immergas.
Brak załączenia presostatu powietrza. Pojawia się
w przypadku, gdy rury wlotu powietrza lub wylotu
spalin będą zapchane lub w przypadku blokady
wentylatora. W przypadku przywrócenia warunków
prawidłowych do pracy urządzenie wystartuje bez
7

URUCHOMIENIE GAZOWEGO GRZEJNIKA
WODY PRZEPŁYWOWEJ
W celu uruchomienia grzejnika wody należy:
o sprawdzić szczelność instalacji doprowadzającej
gaz przy zamkniętych zaworach odcinających, a
następnie przy otwartych zaworach odcinających
i wyłączonym zaworze gazu (zamkniętym); przez
10 minut licznik nie powinien wskazać żadnego
przepływu gazu;
o sprawdzić zgodność stosowanego gazu z gazem,
do jakiego grzejnik wody został przeznaczony;
o sprawdzić podłączenie do sieci i zachowanie
biegunowości oraz uziemienie
o włączyć grzejnik wody i sprawdzić, czy załącza
się w sposób prawidłowy;
o sprawdzić, czy w razie braku gazu zadziała
mechanizm bezpieczeństwa;
o sprawdzić działanie wyłącznika głównego na
panelu i wewnątrz urządzenia
o sprawdzić czy rury zestawu spalinowopowietrznego nie są zapchane
o sprawdzić zadziałanie presostatu powietrza
o sprawdzić, czy działają elementy regulacji;
o zapieczętować urządzenia regulacji mocy jeżeli
były wykonywane
o sprawdzić produkcję ciepłej wody sanitarnej;
o sprawdzić szczelność układów hydraulicznych;
o sprawdzić
wentylację
lub
wietrzenie
pomieszczenia lub instalacji
Jeżeli nawet tylko jedna z powyższych kontroli
dotycząca bezpieczeństwa przyniesie wynik
negatywny, urządzenie nie powinno być
uruchomione.
Ewentualne usterki oraz ich przyczyny.
UWAGA: Czynności konserwacyjne powinny być
wykonywane przez Autoryzowany Serwis Techniczny
ZAPACH GAZU. Spowodowany jest nieszczelnością
rur instalacji gazowej. Należy zamknąć kurek
gazowy, a następnie sprawdzić szczelność instalacji
doprowadzającej gaz.
WENTYLATOR PRACUJE ALE NIE ZAPALA SIĘ
PALNIK. Może być to spowodowane brakiem
załączenia się presostatu powietrza. Wówczas należy
sprawdzić:
- czy przewody powietrzno-spalinowe nie są zbyt
długie (niezgodne z dozwolonymi);

czy przewód powietrzno-spalinowy nie jest
zapchany
- czy pierścień redukcyjny jest dopasowany do
długości przewodów
- czy komora spalania jest szczelna
- czy napięcie na wentylatorze nie jest niższe niż
196 V
NIEREGULARNE SPALANIE (czerwony lub żółty
płomień). Występuje, gdy palnik jest zabrudzony lub
przewody
spalinowo-powietrzne
nie

zainstalowane prawidłowo. Należy wyczyścić palnik
oraz sprawdzić przewody kominowe.
NIE ZADZIAŁANIE TERMOSTATU PRZEGRZANIA
LUB
TERMOSTATU
BEZPIECZEŃSTWA
WYMIENNIKA. Może być spowodowane usterką
centralki elektronicznej lub uszkodzeniem sondy
NTC.
WYPŁYWA MAŁO WODY. Jeżeli w wyniku narostu
kamienia (sole wapnia lub magnezu), stwierdzi się
spadek parametrów w fazie produkcji ciepłej wody
sanitarnej, zaleca się wykonanie płukania lub
wymianę wymiennika. W celu zachowania dobrego
stanu i sprawności wymiennika należy stosować nie
korodujący środek do usuwania kamienia.
Czyszczenie należy wykonać bez użycia narzędzi
mechanicznych, które mogą uszkodzić wymiennik.
Przezbrojenie grzejnika wody w przypadku
zmiany gazu.
Jeżeli trzeba dostosować urządzenie do innego gazu
niż ten który znajduje się w podłączonej instalacji
gazowej, należy zwrócić się do Autoryzowanego
Serwisu Technicznego Immergas.
Kontrola po wykonaniu transformacji
Po wykonaniu transformacji i ewentualnej regulacji
dla odpowiedniego typu gazu należy upewnić się że:
o płomień na palniku nie jest zbyt wysoki lub zbyt
niski i jest stabilny;
o nie występuje cofanie się płomienia w komorze
spalania;
o nie występują nieszczelności gazu.
UWAGA: wszystkie regulacje przy urządzeniu muszą
być wykonane przez Autoryzowany Serwis
Techniczny.
Coroczna kontrola i konserwacja urządzenia.
Przynajmniej raz w roku należy wykonać następujące
operacje kontroli i konserwacji:
o Wyczyścić wymiennik od strony spalin.
o Wyczyścić palnik.

8

o
Sprawdzić, czy włączanie i funkcjonowanie
przebiega bez zakłóceń.
Sprawdzić, czy funkcjonowanie elementów
sterowania i regulacji urządzenia jest prawidłowe.
Sprawdzić szczelność instalacji doprowadzającej
gaz, podłączając manometr do gniazda ciśnienia
przed zaworem gazu, a następnie zamykając
zawór odcinający grzejnika wody (kurek) i
wyłączając zawór gazu; po upływie 5 minut nie
powinno być zmiany ciśnienia w manometrze.
Sprawdzić zadziałanie zabezpieczenia przed
brakiem zapłonu.
Sprawdzić wzrokowo, czy nie ma śladów
przecieków wody i utlenienia na złączkach.

Sprawdzić
wzrokowo,
czy
mechanizmy
bezpieczeństwa i kontroli nie zostały naruszone
i/lub nie nastąpiło na nich zwarcie, a w
szczególności termostat przegrzania.
Sprawdzić konserwację i stan techniczny
instalacji elektrycznej, a w szczególności:
przewody zasilania elektrycznego powinny być
umieszczone w kanalikach;
nie powinny występować ślady zaczernienia lub
przepalenia. Schemat elektryczny CAESAR 14 STAR

9

Podstawowe elementy CEASAR 14 STAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komora zamknięta
Wentylator
Wymiennik c.
Elektroda zapłonu / kontroli
Zawór gazu
Termostat przegrzania
Presostat powietrza
Termostat bezpieczeństwa
Ogranicznik przepływu

10. Zawór bezpieczeństwa 10 bar z zaworem
zwrotnym
11. Czujnik przepływu
12. Czopuch
13. Komora spalania
14. Palnik
15. Sonda NTC
16. Zawór odcinający wody ciepłej

10

Dane techniczne serii CAESAR 14 STAR.
Moc cieplna nominalna palnika
Moc cieplna minimalna palnika
Moc cieplna nominalna
Moc cieplna minimalna
Sprawność przy mocy nominalnej
Ilość wody w urządzeniu
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Podłączenia: Gaz
Wejście zimnej wody
Wyjście wody ciepłej
Temperatura ciepłej wody użytkowej
Produkcja c. przy? T = 50 oC
Produkcja c. przy? T = 25 oC
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji sanitarnej
Ciężar pustego urządzenia
Zasilanie elektryczne

kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
%
l
mm
mm
? "
? "
? "
°C
l/min
bar
kg
V/Hz

27, 6 (23730)
8, 9 (7689)
24, 4 (21000)
7, 0 (6000)
88, 5
1, 0
630
375
250
3/4
1/2
40-60
14
10
22
220/50
GZ 50

Średnica dysz
Ilość dysz
Ciśnienie zasilania
Strumień masowy spalin przy mocy nominalnej
Strumień masowy spalin przy mocy minimalnej
CO2 przy P Nom. / Min.
CO przy 0% O2 przy P Nom.
Temperatura spalin przy mocy nominalnej
Temperatura spalin przy mocy minimalnej

mm

GZ 41, 5

1, 30

GZ 35

1, 50

Propan

1, 70

0, 77

12

mbar (mm H2O)
kg/h
kg/h
%
ppm
°C

20 (204)
64

36 (366)
63

69

68

65

72

6, 10 /
1, 75
21 / 94

6, 20 /
1, 85
34 / 170

35 / 170

6, 50 /
1, 90
30 / 136

126

127

125

86

90

84

Dane dotyczące spalania odnoszą się do temperatury powietrza na wlocie równej 15 oC i ciśnienia 1013 mbar.

11

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3com 3cr17450 91

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3com 3cr17450 91

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3com 3cr17450 91