Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Cne34220grd

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Cne34220grd jest specjalnym dokumentem, który zawiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcji i wskazówek dotyczących użytkowania urządzenia. Instrukcja jest istotną częścią użytkowania urządzenia, ponieważ zawiera ona szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i czyszczenia urządzenia. Instrukcja zawiera również wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, np. informacje dotyczące zakazu używania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy Beko Cne34220grd przeczytali instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia, aby mieć pewność, że są bezpieczne i prawidłowo korzystają z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Cne34220grd

Prezentujemy Pokrywy do lodówek Beko CNE 34220 GRD. Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy Bazę porad, na której opisujemy typowe problemy jakie mogą wystąpić w sprzętach AGD. Ponadto mamy kanał na Youtube, na którym możesz zobaczyć jak zabrać się za wymianę części. Przejrzyj resztę naszych części pasujących do Twojego modelu: lodówek Beko CNE 34220 GRD. Sprawdź koniecznie!

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

D-27

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący

telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony

z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w

stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-

to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany

zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA

70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować

się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia

pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi

zaleceniami:

• Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w

pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym

podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.

• Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami

elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektry-

cznym z wyładowania atmosferycznego.

• Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe

(nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane

jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny

lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych

cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych

szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które

przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku

nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

• Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ

baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu

uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zm-

niejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.

• Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych

urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku

pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania

z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub

autoryzowanych sprzedawców.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i

ochrony środowiska

Rozdział ten zawiera instrukcje bez-

pieczeństwa, które pomogą w unik-

nięciu obrażeń ciała lub uszkodzeń

mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji

spowoduje unieważnienie udzielo-

nej gwarancji.

1. 1 Ogólne zasady bez-

pieczeństwa

• Urządzenie jest zgodne z mię-

dzynarodowymi normami bezpie-

czeństwa.

• To urządzenie może być obsługi-

wane przez dzieci w wieku 8 lat i

starsze, osoby niepełnosprawne

fizycznie, psychicznie lub sen-

sorycznie, a także osoby bez do-

świadczenia lub wiedzy w zakresie

obsługi urządzenia, o ile znajdują

się one pod nadzorem lub zostały

szczegółowo poinstruowane o

bezpiecznym korzystaniu z urzą-

dzenia i potencjalnych zagroże-

niach. Dzieci nie mogą bawić się

tym urządzeniem. Dzieci bez nad-

zoru nie mogą czyścić ani konser-

wować tego urządzenia.

• Nie należy używać urządzenia,

jeśli uszkodzony jest jego przewód

zasilający lub samo urządzenie.

Należy skontaktować się z autory-

zowanym punktem serwisowym.

Odkurzacz pionowy 3 w 1 z akumulatorem / Instrukcja obsługi

• Wartość znamionowa zasilania z

domowej sieci elektrycznej po-

winna być zgodna z wartością

znamionową podaną na tabliczce

znamionowej urządzenia.

• Z urządzeniem nie należy używać

przedłużaczy.

• Aby zapobiec uszkodzeniu prze-

wodu zasilającego, nie wolno do-

puścić do jego ściskania, zginania

lub ocierania o ostre krawędzie.

• Gdy urządzenie jest podłączone

nie należy dotykać wtyczki mo-

krymi lub wilgotnymi rękoma.

• Nie należy wyjmować wtyczki z

gniazdka, ciągnąc za przewód za-

silający.

• Nie odkurzać materiałów palnych,

a podczas odkurzania popiołu z

papierosów upewnić się, że jest

on zimny.

• Nie odkurzać wody i innych cieczy.

• Chronić urządzenie przed desz-

czem, wilgocią i źródłami ciepła.

• Nigdy nie używać urządzenia

w miejscach przechowywa-

nia materiałów wybuchowych

l u b

ł at wo p a l nyc h

w ich pobliżu.

• Przed przystąpieniem do czysz-

czenia i konserwacji urządzenia

należy odłączyć je od zasilania.

a n i

63 / 14 EN

63 / PL

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Cne34220grd

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Cne34220grd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Cne34220grd