Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3dlabs Wildcat 4210

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3dlabs Wildcat 4210 są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje o ostrzeżeniach i środkach ostrożności należy podjąć przed użyciem urządzenia. Użytkownicy powinni zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3dlabs Wildcat 4210

1 KONTROLER ŁADOWANIA Tracer 4210RN INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie naszego kontrolera. W niniejszej instrukcji umieściliśmy ważne zalecenia i informacje dotyczące instalacji, bezpiecznego użytkowania oraz rozwiązywania problemów. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zwrócić uwagę na zawarte w niej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

2 KONTROLER ŁADOWANIA Tracer 4210RN Napięcie nominalne - 12 V / 24 V DC* Nominalny prąd ładowania - 40 A Nominalny prąd obciążenia - 20 A Max. napięcie wejściowe paneli solarnych V DC Max. moc wejściowa paneli solarnych system 12 V W system 24 V W * Kontroler podczas uruchomienia automatycznie rozpoznaje napięcie znamionowe układu. Jeśli napięcie akumulatora(ów) jest niższe niż 18 V, system zostaje rozpoznany jako 12 woltowy. Jeżeli napięcie akumulatora(ów) jest wyższe niż 18 V, system jest rozpoznawany jako 24 woltowy.

3 SPIS TREŚCI 1. Ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji Informacje ogólne Omówienie produktu Wyposażenie dodatkowe Instrukcje dotyczące instalacji Uwagi ogólne Montaż Podłączenie urządzeń Sposób działania Technologia MPPT - Śledzenie najlepszego punktu mocy Ładowanie akumulatorów Wskaźniki LED Ustawienia kontrolera Bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów i konserwacja Zabezpieczenia Rozwiązywanie problemów Konserwacja Warunki gwarancji Specyfikacja techniczna... 27

4 3215RN 1. Ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji. Prosimy o zachowanie tej instrukcji - zawiera ważne informacje o bezpiecznym montażu i eksploatacji kontrolera. Poniższe symbole wskazują istotne miejsca w tekście, dotyczące sytuacji potencjalnie groźnych, lub w celu uwidocznienia ważnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia. OSTRZEŻENIE: Wskazuje czynności potencjalnie niebezpieczne. Zachowaj szczególną ostrożność przy ich wykonywaniu. UWAGA: Oznacza ważną procedurę dla bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania kontrolera. WAŻNE: Wskazuje procedurę lub funkcję, która jest istotna dla właściwego i bezpiecznego użytkowania kontrolera. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie całą instrukcję i zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia PRZED rozpoczęciem instalacji. Urządzenie nie ma żadnych części, które użytkownik może naprawiać samodzielnie. Nie próbuj otwierać i samodzielnie naprawiać żadnych elementów kontrolera. Zainstaluj w systemie dodatkowe bezpieczniki lub wyłączniki zgodnie z poniższą instrukcją. Przy instalacji lub zmianie konfiguracji odłącz baterie słoneczne i akumulator. Chroń kontroler przed działaniem wody (opady atm. ) i wilgoci. Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są starannie wykonane i zabezpieczone przed zwarciami. 4

5 2. Informacje ogólne Tracer 4210RN 3215RN 2. 1 Opis urządzenia Dziękujemy za wybranie naszego kontrolera, który jest zaawansowanym technicznie urządzeniem. Jest prosty w obsłudze i eksploatacji dzięki następującym funkcjom: Automatyczne rozpoznawanie napięcia znamionowego układu (12/24 V) Technologia śledzenia najlepszego punktu mocy dla panela wykorzystująca maksimum jego możliwości (MPPT - Maximum Power Point Tracking). 97% sprawność konwersji szczytowych, 99% sprawność dostrojenia wydajności. Bardzo szybkie przeszukiwanie i dopasowanie krzywej mocy - sprawny dobór optymalnych parametrów pracy kontrolera. Automatyczne rozpoznawanie dnia / nocy. Czytelny wyświetlacz LED, łatwy wybór ustawień jednym przyciskiem. Inteligentny zegar z możliwością wyboru 1 15 godzin pracy odbiorników. Unikalny system dwuzegarowy zwiększający elastyczność programowania pracy odbiorników. Obsługuje akumulatory kwasowe, żelowe i bezobsługowe Automatyczna temperaturowa kompensacja ładowania i rozładowania akumulatorów zwiększająca ich żywotność. Elektroniczne zabezpieczenie przed: przegrzaniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarciami. Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji (odwrotnym podłączeniem) po stronie systemu solarnego i stronie akumulatora. Doskonałe chłodzenie dzięki specjalnym kształtom radiatora. Możliwość zdalnego sprawdzenia parametrów kontrolera za pośrednictwem wbudowanego interfejsu RJ45. (panel sterujący MT-5 jako opcja) Kontroler jest przeznaczony do systemów autonomicznych oraz kontroli procesów ładowania / rozładowania akumulatora(ów). Wbudowane funkcje umożliwiają najlepsze wykorzystanie energii dostarczanej z paneli do ładowania akumulatora oraz zabezpieczają akumulator przed nadmiernym rozładowaniem przez odbiorniki (low voltage disconect function - LVT). Proces ładowania został zoptymalizowany pod kątem wydłużenia czasu żywotności akumulatora i zwiększenia wydajności całego systemu solarnego. Wbudowany interfejs RJ45 umożliwia zdalne śledzenie parametrów całego układu na dodatkowym panelu sterującym. 5

6 Chociaż kontroler jest prosty w użyciu i obsłudze, prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie się do niniejszej instrukcji. Pomoże Ci to w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez kontroler, zwiększyć efektywność instalacji solarnej oraz uniknąć utraty gwarancji. 2. 2 Cechy produktu Rys. 1 Widok ogólny 6 RJ45

7 Opis: 1. Dioda LED procesu ładowania Wskazuje stan ładowania lub potencjalne usterki systemu solarnego. Dioda LED stanu akumulatora Informuje o stanie naładowania akumulatora. 3. Czujnik temperatury Mierzy temperaturę otoczenia do celów temperaturowej kompensacji procesów ładowania i rozładowania akumulatora. 4. Diody sygnalizujące wybór odpowiednio: Timer 1, Timer 2 oraz typu akumulatora 5. Wyświetlacz LED - informuje o stanie i parametrach urządzeń podłączonych bezpośrednio do kontrolera. 6. Przycisk Ustawień - (w trybie manualnym Podłącza / Rozłącza odbiorniki) Do zmiany ustawień, umożliwia również wybór typu akumulatora. 7. Zaciski do podłączenia panela solarnego. 8. Zaciski do podłączenia akumulatora. 9. Zaciski do podłączenia odbiornika. 10. Gniazdo RJ45 - do podłączenia panela sterującego MT Wyposażenie dodatkowe (brak w zestawie - sprzedawane oddzielnie) Panel sterujący (typ MT-5) miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i cyfry ułatwiają odczytanie informacji, a wygodne przyciski umożliwiają łatwą nawigację po menu. Panel może być integralnie zabudowany lub montowany niezależnie we własnej obudowie. Zestaw składa się z panela MT-5, obudowy do montażu i przewodu o długości 2 m do podłączenia z gniazdem RJ45 kontrolera. 7

8 3. Instrukcje dotyczące instalacji 3. 1 Uwagi ogólne Przed montażem przeczytaj dokładnie poniższe informacje i zalecenia. Zalecamy wyjątkową ostrożność przy pracy i obsłudze akumulatorów. Zalecamy stosowanie okularów ochronnych oraz zapewnienie dostępu do wody bieżącej do mycia i oczyszczenia w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Używaj narzędzi izolowanych i unikaj umieszczania metalowych przedmiotów w pobliżu akumulatorów. W trakcie procesu ładowania mogą wydzielać się i gromadzić łatwopalne i wybuchowe gazy. Należy zadbać o właściwą wentylację w celu zmniejszenia zagrożenia. Należy unikać instalacji w miejscach nasłonecznionych i takich, gdzie występuje ryzyko dostania się wody do regulatora. Niestaranne (luźne) połączenia i/lub użycie nieodpowiednich przewodów połączeniowych może spowodować nadmierny wzrost oporności, a w konsekwencji ich nadmierne nagrzewanie (stopienie izolacji, a nawet pożar). Dlatego bardzo ważne jest używanie odpowiednich materiałów i staranne dokręcenie zacisków. Regulator przeznaczony jest do pracy z akumulatorami kwasowymi, żelowymi lub bezobsługowymi. W instalacji można stosować pojedyncze akumulatory lub ich banki (łączone szeregowo lub równolegle). W instrukcji opisano sposób połączenia i obsługi jednego akumulatora, ale te same zalecenia dotyczą banku akumulatorów. Minimalna średnica przewodów powinna być dobrana według reguły 3 A/mm 2 przekroju kabli przyłączeniowych. 8

9 3. 2 Montaż WAŻNE: Istotne jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia kontrolera. Odstępy powyżej i poniżej kontrolera, to min. 150 mm, co zapewni swobodny przepływ powietrza. Przy montażu w zamkniętej obudowie, wymagana jest instalacja wentylatora, celem zapewnienia odpowiedniego chłodzenia. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie instaluj kontrolera w pomieszczeniu (przestrzeni) z ładowanymi akumulatorami kwasowymi. Gaz wydzielający się w procesie ładowania (wodór) stwarza ryzyko wybuchu! Krok 1: Wybór miejsca instalacji Właściwym miejscem jest pionowa powierzchnia, chroniona przed bezpośrednim działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturą i wodą. Upewnij się, że posiada odpowiednią wentylację. Krok 2: Wolna przestrzeń Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca do swobodnego poprowadzenia przewodów, oraz do zapewnienia właściwego chłodzenia (minimalny odstęp poniżej i powyżej kontrolera musi wynosić 150 mm). Krok 3: Otwory montażowe Przy pomocy ołówka zaznacz 4 otwory na powierzchni którą wybrałeś. Krok 4: Wybór miejsca instalacji W wyznaczonych miejscach wywierć otwory. Krok 5: Instalacja kontrolera Przykręć kontroler w wyznaczonym miejscu wkrętami mocującymi. 9

10 3. 3 Podłączenie urządzeń WAŻNE: W celu bezpiecznego wykonania instalacji należy przestrzegać kolejności podłączania przewodów opisanej poniżej. WAŻNE: Kontroler instalujemy w układzie MINUS na uziemienie. UWAGA: Nie podłączaj kontrolera do układów o mocy przewyższającej moc znamionową kontrolera. UWAGA: W zastosowaniach mobilnych należy dokładnie mocować przewody. Użycie opasek i zacisków zabezpiecza przewody w trakcie ruchu pojazdu. Luźne przewody mogą się rozłączyć, a także powodować zawarcia i/lub pożar. Krok 1: Podłączenie akumulatora OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo eksplozji lub pożaru! Nigdy nie zwieraj przewodów PLUS (+) i MINUS () podłączonych do akumulatora! bezpiecznik akumulator Rys. 1 Podłączenie akumulatora 10

11 Przed połączeniem akumulatora należy upewnić się, czy generuje napięcie wyższe niż 9 wolt, aby kontroler mógł poprawnie zadziałać. Jeżeli uruchamiamy system 24 woltowy należy upewnić się czy napięcie na akumulatorze jest wyższe niż 18 wolt. Kontroler automatycznie dokona ustawień dla systemu 12 lub 24 woltowego podczas uruchomienia. Instalując bezpiecznik należy upewnić się, że jest on umieszczony max 150 mm od zacisku akumulatora. Nie umieszczać bezpiecznika w oprawie na tym etapie instalacji. Krok 2: Podłączenie odbiornika Do kontrolera można podłączyć odbiorniki prądu stałego o napięciu identycznym z napięciem akumulatora. Kontroler zapewni napięcie zasilania odpowiednie do podłączonych odbiorników. Więcej patrz podpunkt 4. 4) bezpiecznik odbiornik Rys. 2 Podłączenie odbiornika Podłączyć (+) i () odbiornika do odpowiednich zacisków kontrolera (Rys. 2) Na przewodzie (+) lub () należy umieścić bezpiecznik. Jeżeli do regulatora jest podłączony panel zarządzający oświetleniem, każdy z obwodów powinien mieć zainstalowany własny bezpiecznik. Całkowity pobór prądu nie może przekroczyć 20 A. 11

12 Krok 3: Podłączenie panela solarnego OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem! Przy podłączaniu panela solarnego zachować szczególną ostrożność. Prąd płynący z panela może spowodować uszkodzenia ciała a nawet śmierć. Nie eksponować panel na działanie promieni słonecznych. (np. zakryć kartonem lub ręcznikiem). Kontroler współpracuje z panelami solarnymi 12 i 24 woltowymi. Można również używać paneli przeznaczonych do systemów zintegrowanych z siecią, jeżeli napięcie przez nie wytwarzane nie przekracza 150 V prądu stałego. Napięcie ładowania panela solarnego musi być wyższe lub równe napięciu układu (12 lub 24 V). panel solarny Rys. 3 Podłączenie panela solarnego Krok 4: Akcesoria dodatkowe (opcjonalnie) Jeżeli posiadasz, zainstaluj i podłącz panel sterujący (sprzedawany oddzielnie). Więcej szczegółów dotyczących instalacji i uruchomienia znajdziesz w jego instrukcji obsługi. 12

13 Krok 5: Kontrola poprawności wszystkich połączeń Prosimy o sprawdzenie poprawności wykonania wszystkich połączeń elektrycznych wykonanych w krokach 1 4. Należy upewnić się o prawidłowej polaryzacji wszystkich przyłączy. Upewnić się, że wszystkie 6 przewodów są ściśle zamocowane w zaciskach. Krok 6: Instalacja bezpieczników Prosimy o zainstalowanie bezpieczników w obwodach w następującej kolejności: 1 - obwód akumulatora, 2 - obwód odbiorników. Krok 7: Potwierdzenie poprawnego uruchomienia kontrolera Po podłączeniu akumulatora kontroler powinien się włączyć. Dioda LED wskazująca stan akumulatora zaświeci się na zielono. Jeśli kontroler nie uruchomi się lub pojawi się sygnalizacja błędu, prosimy przejrzeć rozdział 5 instrukcji, który zawiera informacje dotyczące usterek i sposób ich usuwania. 13

14 4. Sposób działania 4. 1 Technologia MPPT - Śledzenie najlepszego punktu mocy Kontroler wykorzystuje technologię MPPT (Maximum Power Point Tracking) w celu wyzyskania maksymalnej mocy z paneli słonecznych. Używany do tego celu algorytm jest w pełni automatyczny i nie potrzebuje żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Kontroler śledzi wartości maksymalne napięcia pod obciążeniem (Vmp) generowane przez panel, zmieniające się zależnie od pory dnia i warunków pogodowych i zapewnia maksymalne wykorzystanie uzyskanej mocy. Wzmocnienie prądu W wielu przypadkach technologia MPPT wzmacnia wartość prądu generowanego przez panel solarny. Na przykład, panel solarny generuje prąd o natężeniu 8 A, a ładowanie akumulatora odbywa się prądem o natężeniu 10 A. W takim przypadku kontroler nie generuje prądu! Moc na wejściu jest równa mocy na wyjściu. Ponieważ moc jest iloczynem napięcia i natężenia prądu (Volt x Amper) to prawdziwe* są poniższe zależności: Moc pobierana (z panela) = Moc wyjściowa (ładowanie akumulatora) Volt (wejście) x Amper (wejście) = Volt (wyjście) x Amper (wyjście) *przy założeniu, że skuteczność układu wynosi 100%. W praktyce powstają straty na przewodach, połączeniach i w układach konwersji. Jeżeli napięcie generowane przez panel (Vmp) jest większe od napięcia akumulatora, wynika z tego, że prąd ładowania akumulatora musi być wyższy od prądu generowanego przez panel, więc moc pobierana i moc oddawana są zrównoważone. Im większa jest różnica pomiędzy napięciami na panelu i akumulatorze, tym większe jest wzmocnienie wartości prądu ładowania. Wartość ta będzie większa w systemach, w których napięcie nominalne panela solarnego jest większe od napięcia nominalnego akumulatora. Przewaga nad zwykłymi kontrolerami Zwykłe kontrolery podczas procesu ładowania łączą ze sobą bezpośrednio panel solarny i akumulator. Wymusza to pracę panela solarnego w zakresie napięć, które są niższe od jego napięcia maksymalnego. Tak więc w systemach 12 woltowych, napięcie akumulatora wynosi średnio od 11 do 15 V, a panel solarny może generować napięcie rzędu 16 do 17 V. 14

15 Rysunek 4. 1 przedstawia wykresy ilustrujące różnice w generowaniu mocy przez panel solarny i jego wykorzystanie w procesie ładowania. MOC PANEL SOLARNY zakres napięć pracy akumulatora Punkt Mocy Maksymalnej (MPP) panela solarnego MOC KONTROLER obszar napięć pracy typowego kontrolera Punkt Mocy Maksymalnej (MPP) kontrolera NAPIĘCIE NAPIĘCIE Rys. 1 Wykresy mocy generowanej oraz wykorzystanej do ładowania akumulatora Pole powierzchni ograniczonej wykresem mocy (Amper x Wolt) generowanej przez panel solarny jest widoczne większe, niż pole wykresu mocy wytwarzanej przez typowy kontroler. Wynika to z faktu, że kontroler nie pracuje w pełnym zakresie napięcia pod obciążeniem generowanego przez panel solarny, (a tylko z napięciem na zaciskach akumulatora) i co za tym idzie nie wykorzystuje w pełni otrzymywanej mocy do ładowania akumulatora i zasilania odbiorników. Im większa jest różnica pomiędzy napięciem akumulatora a napięciem generowanym przez panel, tym powstałe wskutek tego straty są większe. Technologia MPPT zawsze wykorzystuje w pełni wartość napięcia pod obciążeniem generowane przez panel solarny (przy niższym napięciu akumulatora generuje wyższe natężenie prądu ładującego akumulator). Praca w warunkach zmniejszających skuteczność technologii MPPT Wartość napięcia pod obciążeniem obniża się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. W przypadku pracy w upalne dni o bardzo wysokiej temperaturze, wartość napięcia generowanego przez panel może być bliska lub nawet niższa niż napięcie akumulatora. Nawet w takim przypadku całkowity zysk z zastosowania technologii MPPT uzasadnia stosowania kontrolera, ponieważ występują okresy, kiedy napięcie paneli solarnych jest wyższe niż napięcie na akumulatorze. 15

16 4. 2 Ładowanie akumulatorów Cztery etapy ładowania Kontroler używa do ładowania akumulatorów 4 etapowy algorytm ładowania, dzięki któremu proces ładowania odbywa się szybko, skutecznie i w bezpieczny sposób. (Rys. 2) WYRÓWNANIE NAPIĘCIE NOC ŁADOWANIE CIĄGŁE ŁADOWANIE PULSACYJNE ŁADOWANIE WYRÓWNUJĄCE NOC CZAS Rys. 2 Algorytm ładowania MPPT Ładowanie ciągłe Na tym etapie napięcie akumulatora nie osiągnęło jeszcze progu ładowania pulsacyjnego i 100% dostępnej energii słonecznej jest używane do ładowania akumulatora. Ładowanie pulsacyjne W chwili kiedy akumulator osiągnie próg napięcia ładownia pulsacyjnego układ mikroprocesorowy kontrolera w krótkich odstępach czasu sprawdza wielkość napięcia na akumulatorze aby nie dopuścić do do przegrzania i nadmiernego gazowania akumulatora. Ten etap trwa 120 minut, po których kontroler przechodzi w tryb ładowania wyrównującego. Ładowanie wyrównujące Po osiągnięciu pełnego naładowania akumulatora na etapie ładowania pulsacyjnego w akumulatorze nie zachodzą już żadne reakcje chemiczne, a całość prądu ładowania zamienia się w ciepło i wydzielanie gazu. Kontroler obniża napięcie i natężenie prądu doładowującego akumulator. Proces ten obniża temperaturę akumulatora i uspokaja nadmierne gazowanie delikatnie doładowując i stabilizując akumulator przeciwdziałając skutkom samowyładowania akumulatora i pozwala zasilać odbiorniki o niewielkiej mocy, utrzymując akumulator w stanie pełnego naładowania. 16

17 W tym trybie odbiorniki podłączone do akumulatora czerpią z niego energię. Gdy napięcie spadnie poniżej progu ładownia pulsacyjnego, kontroler przerwie tryb ładowania wyrównującego i powróci do trybu ładowania ciągłego. OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu! W trakcie ładowanie akumulatora wydziela się wodór, który stwarza ryzyko wybuchu. Akumulatory należy umieszczać w miejscach o dobrej wentylacji. UWAGA: Ryzyko uszkodzenia urządzeń! Wyrównywanie napięcia może zwiększyć napięcie na akumulatorze do poziomu niebezpiecznego dla delikatnych odbiorników prądu stałego. Prosimy o upewnienie się, że napięcie wejściowe odbiorników podłączonych do kontrolera są większe od progu napięcia wyrównawczego kontrolera. UWAGA: Ryzyko uszkodzenia urządzeń! Przeładowanie i nadmierne gazowanie może spowodować uszkodzenie ogniw akumulatora i powodować ich zasiarczenie. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami technicznymi akumulatora przed jego podłączeniem. Ładowania wyrównujące zapewnia niektórym typom akumulatorów mieszanie elektrolitu, wyrównując różnice pomiędzy poszczególnymi ogniwami dzięki podwyższonemu napięciu ładowania, które intensyfikuje jego gazowanie. Jeżeli akumulator zostaje szybko rozładowany przez odbiorniki, kontroler automatycznie przejdzie w tryb ładowania wyrównującego na czas 120 minut. Etapy ładowania pulsacyjnego i wyrównawczego nie są przeprowadzane stale w procesie pełnego naładowania, aby uniknąć zbytniego gazowania lub przegrzania baterii. 17

18 4. 3 Wskaźniki LED dioda stanu ładowania dioda stanu akumulatora wyświetlacz LED Rys. 3 Wskaźniki LED Sygnalizacja stanu ładowania Zielona dioda ZAPALONA - do akumulatora płynie prąd z panela solarnego Zielona dioda SZYBKO MIGA - system przeładowany po stronie solarnej - prosimy przejrzeć rozdział 5 instrukcji, który zawiera informacje dotyczące usterek i sposoby ich usuwania. Tab. 1 Wskaźniki stanu ładowania kolor diody wskazanie stan ładowania zielona świeci ładowanie zielona szybko miga przeładowanie systemu Sygnalizacja stanu akumulatora Zielona dioda ZAPALONA - napięcie akumulatora w normie Zielona dioda WOLNO MIGA - akumulator w pełni naładowany Żółta dioda ZAPALONA - napięcie na akumulatorze jest niskie Czerwona dioda ZAPALONA - akumulator jest rozładowany W przypadku wystąpienia błędu - prosimy przejrzeć rozdział 5 instrukcji, który zawiera informacje dotyczące usterek i sposoby ich usuwania. 2 Wskaźniki stanu akumulatora kolor diody wskazanie stan akumulatora zielona świeci normalny zielona wolno miga akumulator w pełni naładowany żółta świeci akumulator jest rozładowany czerwona świeci akumulator jest mocno rozładowany 18

19 Przeciążenie panela solarnego Kiedy napięcie jałowe (Voc) przekroczy wartość maksymalną, kontroler w sposób automatyczny rozłączy obwód wejściowy. Wyświetlacz LED wyświetli symbol P. Kontroler wznowi pracę, po spadku wartości do poziomu poniżej wartości maksymalnej. 3 Wskaźniki stanu kontrolera kolor diody wyświetlacz LED stan czerwona symbol P na wyświetlaczu przeciążenie Zbyt wysoka moc panela solarnego Kiedy moc panela solarnego przekroczy wartość maksymalną, kontroler w sposób automatyczny rozłączy obwód wejściowy. Wyświetlacz LED wyświetli symbol C. 4 Wskaźniki stanu kontrolera kolor diody wyświetlacz LED stan czerwona symbol C na wyświetlaczu przeciążenie Sygnalizacja stanu obciążenia Jeżeli prąd obciążenia przekracza 1, 25 razy maksymalne obciążenie kontrolera przez czas dłuższy niż 60 sekund lub obciążenie maksymalne jest 1, 5 razy większe niż maksymalne obciążenie kontrolera przez 5 sekund lub obciążenie przekroczy wartość maksymalnego obciążenia 3, 3 razy (zwarcie), dioda stanu ładowania będzie migać na czerwono. W takim przypadku prosimy przejrzeć rozdział 5 instrukcji, który zawiera informacje dotyczące usterek i sposoby ich usuwania. 5 Wskaźniki stanu obciążenia kolor diody wskazanie stan systemu czerwona miga przegrzanie lub zwarcie 19

20 4. 4 Ustawienia kontrolera System dwuzegarowy odbiorniki włączone Timer 1 Timer 2 noc odbiorniki wyłączone zmierzch liczba godzin liczba godzin świt Rys. 5 Sposób funkcjonowania systemu dwuzegarowego Domyślne ustawienia kontrolera mają ustalony czas trwania nocy na 10 godzin. Kontroler może uczyć się cykli dzień / noc odnosząc się do dnia poprzedniego, co pozwala na przystosowanie czasu pracy odbiorników do zmian wynikających z pór roku. Zmiana czasu pracy trwa jednak kilka dni. WAŻNE: Jeżeli Timer 2 ma ustalone wyłączenie odbiorników już po wschodzie słońca, kontroler automatycznie je wyłączy o świcie. Ustawienia kontroli odbiorników 1. Od zmierzchu do świtu Kiedy napięcie na panelu solarnym spadnie poniżej progu wykrywania nocy o zachodzie słońca, kontroler włączy odbiorniki (oświetlenie) po 10 minutach. Kiedy napięcie przekroczy próg wykrywania dnia, kontroler po 10 minutach wyłączy odbiorniki (oświetlenie). Rozpoznawanie dnia / nocy + zegar Kiedy napięcie na panelu solarnym spadnie poniżej progu wykrywania nocy o zachodzie słońca, kontroler włączy odbiorniki (oświetlenie) po 10 minutach. Pozostaną włączone przez określoną liczbę godzin, ustaloną na wyświetlaczu LED. Kontroler posiada 2 zegary. Lista trybów pracy znajduje się w Tabeli 4. 5 Ustawienia trybu pracy. Tryb testowy Działa identycznie jak tryb od zmierzchu do świtu. Jedyną różnicą jest włączenie / wyłączenie odbiorników bez konieczności oczekiwania 10 minut na reakcję kontrolera po wykryciu dnia lub nocy. Umożliwia sprawdzenie w łatwy sposób poprawności instalacji kontrolera. Tryb ręczny Ręczne włączanie / wyłączanie odbiorników. 20

21 Zmiana trybu pracy kontrolera Tracer 4210RN wskaźnik wyboru ustawień Timer 1 wyświetlacz LED wskaźnik wyboru ustawień Timer 2 wskaźnik wyboru typu akumulatora przycisk zmiany ustawień Rys. 6 Wskaźniki zmiany ustawień kontrolera Po każdorazowym jednokrotnym naciśnięciu przycisku zmiany ustawień, kontroler będzie przechodzić pomiędzy ustawieniami: Timer 1, Timer 2 i typem akumulatora. Kiedy zostanie podświetlony wskaźnik Timer 1, należy przytrzymać wciśnięty przycisk zmiany ustawień przez 5 sekund. Wyświetlacz LED zamruga, sygnalizując gotowość do zmiany ustawień. Aby wprowadzić żądaną ilość godzin, należy naciskać przycisk zmiany ustawień do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu LED wybranej liczby (Tabela 4. 5 i 4. 6). Wprowadzone ustawienia zostaną zapamiętane, kiedy wyświetlacz LED przestanie mrugać. W ten sam sposób (kiedy podświetlony jest wskaźnik Timer 2) wykonuje się zmiany ustawień Timer 2. 21

22 Tab. 5 Ustawienia trybu pracy Timer 1 Timer 1 Wyłączony wskazanie wyświetlacza LED n od zmierzchu do świtu. Odbiorniki włączone przez całą noc 0 odbiorniki włączone na 1 godzinę, w 10 min. od zapadnięcia nocy 1 odbiorniki włączone na 2 godziny, w 10 min. od zapadnięcia nocy 2 odbiorniki włączone na 3 godziny, w 10 min. od zapadnięcia nocy 3 odbiorniki włączone na 4 godziny, w 10 min. od zapadnięcia nocy 4 odbiorniki włączone na 5 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 5 odbiorniki włączone na 6 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 6 odbiorniki włączone na 7 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 7 odbiorniki włączone na 8 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 8 odbiorniki włączone na 9 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 9 odbiorniki włączone na 10 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 10 odbiorniki włączone na 11 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 11 odbiorniki włączone na 12 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 12 odbiorniki włączone na 13 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 13 odbiorniki włączone na 14 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 14 odbiorniki włączone na 15 godzin, w 10 min. od zapadnięcia nocy 15 tryb testowy 16 tryb ręcznego sterowania odbiornikami 17 WAŻNE: Jeżeli Zegar 1 jest ustawiony na: (0) Praca od zmierzchu do świtu, na tryb testowy (16) lub na tryb ręczny (17), ustawienia Timer 2 będą niedostępne. 22

23 Tab. 6 Ustawienia trybu pracy Timer 2 Timer 2 wskazanie wyświetlacza LED Wyłączony n odbiorniki zostają włączone na 1 godzinę przed świtem 1 odbiorniki zostają włączone na 2 godziny przed świtem 2 odbiorniki zostają włączone na 3 godziny przed świtem 3 odbiorniki zostają włączone na 4 godziny przed świtem 4 odbiorniki zostają włączone na 5 godzin przed świtem 5 odbiorniki zostają włączone na 6 godzin przed świtem 6 odbiorniki zostają włączone na 7 godzin przed świtem 7 odbiorniki zostają włączone na 8 godzin przed świtem 8 odbiorniki zostają włączone na 9 godzin przed świtem 9 odbiorniki zostają włączone na 10 godzin przed świtem 10 odbiorniki zostają włączone na 11 godzin przed świtem 11 odbiorniki zostają włączone na 12 godzin przed świtem 12 odbiorniki zostają włączone na 13 godzin przed świtem 13 odbiorniki zostają włączone na 14 godzin przed świtem 14 odbiorniki zostają włączone na 15 godzin przed świtem 15 Tryb wyboru akumulatora Kiedy dioda wyboru typu akumulatora jest podświetlona należy należy przytrzymać wciśnięty przycisk zmiany ustawień przez 5 sekund. Wyświetlacz LED zacznie mrugać, sygnalizując gotowość do zmiany ustawień. Aby wprowadzić żądany typ akumulatora, należy naciskać przycisk zmiany ustawień do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu LED wybranej liczby (Tabela 4. 7). Wprowadzone ustawienia zostaną zapamiętane, po 5 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku. 7 Ustawienia wyboru typu akumulatora typ akumulatora wskazanie wyświetlacza LED akumulator bezobsługowy 1 akumulator żelowy 2 akumulator kwasowy (samochodowy) 3 23

24 5. Bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów i konserwacja 5. 1 Zabezpieczenia Zwarcie po stronie panela solarnego W przypadku wystąpienia zwarcia po stronie panela solarnego należy usunąć przyczynę zwarcia, aby kontroler mógł powrócić do normalnej pracy. Przeciążenie panela solarnego Kiedy napięcie jałowe (Voc) przekroczy wartość maksymalną, kontroler rozłączy obwód wejściowy do momentu spadku poniżej tej wartości. Przeciążenie po stronie odbiorników Jeżeli łączna moc podłączonych odbiorników przekracza maksymalne dopuszczalne obciążenie, kontroler automatycznie odłączy odbiorniki. Im przeciążenie jest większe, tym szybciej zadziała kontroler. Małe przeciążenie może zostać odłączone dopiero po upływie kilku minut. Powrót do normalnego trybu następuje po wyłączeniu przez użytkownika odbiornika powodującego przeciążenie lub po naciśnięciu przycisku zmiany ustawień. Ochrona przed zwarciem Pełna ochrona przed przegrzaniem instalacji i zwarciami. Po nieudanej (działającej automatycznie) próbie podjęcia pracy, należy usunąć przyczynę zwarcia lub nacisnąć przycisk zmiany ustawień. Odwrócona polaryzacja po stronie panela solarnego Kontroler jest w pełni zabezpieczony przed odwróconą polaryzacją po stronie panela solarnego. Prosimy poprawnie podłączyć przewody a kontroler podejmie automatycznie pracę. Odwrócona polaryzacja po stronie akumulatora Kontroler jest w pełni zabezpieczony przed odwróconą polaryzacją po stronie akumulatora. Uszkodzenie czujnika temperatury Jeżeli czujnik temperatury zostanie uszkodzony, kontroler przejdzie automatycznie w tryb ustawień standardowych dla temp. 25 C, celem ochrony akumulatora przed przegrzaniem lub przeładowaniem. Ochrona przed uderzeniem pioruna Kontroler chroni akumulator przed skutkami wysokiego napięcia powstałego w wyniku uderzenia pioruna. W przypadku lokalizacji z dużą ilością burz, zalecamy zastosowanie dodatkowej instalacji odgromowej. 24

25 5. 2 Rozwiązywanie problemów Tracer 4210RN usterka dioda ładowania nie świeci się pomimo oświetlenia panela solarnego promieniami słońca zielona dioda sygnalizująca ładowanie szybko miga dioda wskazująca stan akumulatora świeci na żółto dioda sygnalizująca stan naładowania akumulatora świeci na czerwono wyświetlacz LED wyświetla symbol P wyświetlacz LED wyświetla symbol C dioda sygnalizująca stan ładowania miga na czerwono możliwa przyczyna odłączony panel solarny na akumulatorze jest zbyt wysokie napięcie, przekraczające górną granicę odcięcia ładowania rozładowany akumulator akumulator całkowicie rozładowany przeciążenie przeciążenie przeciążenie lub zwarcie 25 rozwiązanie sprawdzić połączenie przewodów poprowadzonych do akumulatora i panela solarnego i usunąć ewentualne nieprawidłowości sprawdzić napięcie na akumulatorze i odłączyć panel solarny od kontrolera odbiorniki pracują normalnie. Dioda wskazująca stan naładowania akumulatora zaświeci się na zielono po jego naładowaniu Kontroler automatycznie odciął prąd płynący do odbiorników. Zielona dioda wskazująca stan naładowania akumulatora zaświeci się po jego naładowaniu. napięcie jałowe panela solarnego przekracza wartość maksymalną, kontroler rozłączył obwód wejściowy. Po spadku poniżej tej wartości kontroler automatycznie podejmie pracę moc panela solarnego przekracza wartość maksymalną, kontroler rozłączył obwód wejściowy Przeciążenie - odłączyć część odbiorników i nacisnąć 1 raz przycisk zmiany ustawień - kontroler po 3 s. powróci do normalnej pracy. Zwarcie - usunąć przyczynę - po 10 s. kontroler podejmie próbę podjęcia pracy, po drugim zwarciu należy nacisnąć przycisk zmiany ustawień, kontroler powróci do normalnej pracy po 3 s.

26 5. 3 Konserwacja Poniższe zalecenia należy wykonać przynajmniej dwa razy w ciągu roku Upewnić się, że kontroler jest zamontowany w przewiewnym i suchym miejscu. Oczyścić kontroler z kurzu i brudu. Sprawdzić stan przewodów połączeniowych pod kątem ubytków izolacji. W razie potrzeby wymienić przewody na nowe. Sprawdzić stan zacisków i mocowania przewodów do kontrolera. Sprawdzić sygnalizację wyświetlacza LED. W razie sygnalizowania usterek podjąć odpowiednie działania. Upewnić się, że wszystkie elementy układu są prawidłowo uziemione. Upewnić się, że na żadnych elementach nie występują ślady korozji, uszkodzenia izolacji lub odbarwienia wynikłe z działania zbyt wysokiej temperatury. Sprawdzić i ewentualnie oczyścić elementy układu z korozji, kurzu, brudu, insektów itp. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uziemienie systemu solarnego. UWAGA: Ryzyko porażenia prądem! Przed wykonywaniem powyższych czynności należy odłączyć kontroler od paneli solarnych. 26

27 6. Warunki gwarancji Kontrolery posiadają 24-miesięczną gwarancję producenta. Producent naprawi lub wymieni kontroler jeśli usterka powstanie w okresie objętym niniejszą gwarancją. Procedura reklamacyjna Zanim zgłoszą Państwo usterkę w firmie, w której został zakupiony kontroler, prosimy o upewnienie się, że nie została ona opisana w niniejszej instrukcji. Kontroler musi zostać dostarczony na Państwa koszt, wraz z kopią dowodu zakupu i krótkim opisem usterki i okoliczności jej wystąpienia. Gwarancja NIE OBEJMUJE następujących przypadków: 1. Uszkodzenie na skutek wypadku, zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania. W przypadku, kiedy system solarny lub obciążenia przekraczały maksymalne wartości urządzenia. Stwierdzenia prób samodzielnej modyfikacji lub naprawy urządzenia. otwarcie obudowy oznacza utratę gwarancji) 4. Uszkodzenia podczas transportu nie wynikłe z winy sprzedawcy. 5. Uszkodzenia na skutek uderzenia pioruna. Uszkodzenia mechaniczne urządzenia. Specyfikacja techniczna 7. 1 Parametry elektryczne opis parametry 12 V / 24 V prądu stałego nominalne napięcie systemu (ustalane automatycznie) maksymalne napięcie akumulatora 32 V maksymalny prąd ładowania 40 A maksymalny prąd odbiorników 20 A maksymalne napięcie 1 0 V DC panela solarnego maksymalna moc panela solarnego maksymalny spadek napięcia ładowania 12 V / 500 W 24 V / 1000 W 0, 26 V maksymalny spadek napięcia rozładowania 0, 15 V pobór własny < 10 ma (24 V) komunikacja TTL232 / 8 pin RJ45 27

28 7. 2 Wartości graniczne wykrywania dnia / nocy opis wykrywanie nocy wykrywanie dnia parametry 5 V przy 12 V / 10 V przy 24 V 6 V przy 12 V / 12 V przy 24 V 7. 3 Współczynnik temperaturowej kompensacji ładowania opis współczynnik temperaturowej kompensacji ładowania (kompensacja jest stosowana we wszystkich etapach ładowania) 7. 4 Parametry napięć akumulatora (w temp. 25 C) ustawienia ładowania akumulatora żelowy 12V / 24V parametry 30 mv / 1 C / 12 V (temp. referencyjna 25 C) bezobsługowy 12V / 24V kwasowy 12V / 24V napięcie przeładowania 16 V / 32 V 16 V / 32 V 16 V / 32 V maksymalne napięcie ładowania 15, 5 V / 31 V 15, 5 V / 31 V 15, 5 V / 31 V próg ponownego włączenia po przeładowaniu 15 V / 30 V 15 V / 30 V 15 V / 30 V napięcie ładowania wyrównującego 14, 6 V / 29, 2 V 14, 8 V / 29, 6 V napięcie ładowania pulsacyjnego 14, 2 V / 28, 4 V 14, 4 V / 28, 8 V 14, 6 V / 29, 2 V napięcie ładowania wyrównującego 13, 8 V / 27, 6 V 13, 8 V / 27, 6 V 13, 8 V / 27, 6 V próg ponownego ładowania pulsacyjnego 13, 2 V / 26, 4 V 13, 2 V / 26, 4 V 13, 2 V / 26, 4 V próg ponownego włączenia odbiorników po rozładowaniu 12, 6 V / 25, 2 V 12, 6 V / 25, 2 V 12, 6 V / 25, 2 V próg ponownego włączenia odbiorników po ostrzeżeniu 12, 2 V / 24, 4 V 12, 2 V / 24, 4 V 12, 2 V / 24, 4 V przed rozładowaniem próg ostrzeżenia przed nadmiernym rozładowaniem 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V próg odcięcia odbiorników po rozładowaniu akumulatora 11, 1 V / 22, 2 V 11, 1 V / 22, 2 V 11, 1 V / 22, 2 V ostateczny próg rozładowania akumulatora 10, 8 V / 21, 6 V 10, 8 V / 21, 6 V 10, 8 V / 21, 6 V czas trwania ładowania wyrównującego 2 godziny 2 godziny czas trwania ładowania pulsacyjnego 2 godziny 2 godziny 2 godziny 28

29 7. 5 Parametry środowiskowe temperatura pracy temperatura składowania wilgotność klasa ochrony wysokość n. p. m. 35 C do + 55 C) 35 C do + 80 C) 10% 90% (NC) IP m Tracer 4210RN 7. 6 Parametry mechaniczne wymiary ogólne 242 x 169 x 91 mm wymiary montażowe 180 x 160 mm średnica otworu montażowego ø 5 mm gniazda przyłączeniowe 25 mm 2 waga netto 2, 05 kg Treść instrukcji jest okresowo sprawdzana i w razie potrzeby poprawiana. W razie spostrzeżenia błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt z naszą firmą. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo dołożenia wszelkich starań jednak powstały jakieś rozbieżności. Aby uzyskać najnowszą wersję prosimy o kontakt z naszą firmą lub dystrybutorami. Konsorcjum ATS Sp. J. Kopiowanie, powielanie, reprodukcja całości lub fragmentów bez zgody właściciela zabronione. ul. Żeromskiego 75, Radom, POLAND tel. /fax:, sales@ledats. pl

30 Moc panela solarnego - krzywe efektywności konwersji Tracer 3215RN Parametry - Intensywność oświetlenia: 1000 W/m 2, Temperatura: 25 C 1. Napięcie panela 17 V (w punkcie mocy maksymalnej) / napięcie nominalne systemu 12 V 97. 0% 96. 5% 96. 0% 95. 5% 95. 0% 94. 5% 94. 0% 93. 5% 93. 0% 92. 5% 30W 60W 90W 120W 150W 180W 210W 240W 270W 300W 330W 360W 390W 420W 450W 480W 510W 540W 585W 2. Napięcie panela 34 V (w punkcie mocy maksymalnej) / napięcie nominalne systemu 12 V 96. 5% 92. 0% 30W 60W 90W 120W 150W 180W 210W 240W 270W 300W 330W 360W 390W 420W 450W 480W 510W 540W 585W 30

31 3. Napięcie panela 68 V (w punkcie mocy maksymalnej) / napięcie nominalne systemu 12 V 94. 5% 91. 5% 90. 5% 89. 5% 88. 5% 30W 60W 90W 120W 150W 180W 210W 240W 270W 300W 330W 360W 390W 420W 450W 480W 510W 540W 585W 4. Napięcie panela 34 V (w punkcie mocy maksymalnej) / napięcie nominalne systemu 24 V 98. 0% 97. 0% 91. 0% 90. 0% 30W 90W 150W 210W 270W 330W 390W 450W 510W 570W 630W 690W 750W 810W 870W 930W 990W 1170W 31

32 5. Napięcie panela 68 V (w punkcie mocy maksymalnej) / napięcie nominalne systemu 24 V 100. 0% 85. 0% 80. 0% 75. 0% 30W 90W 150W 210W 270W 330W 390W 450W 510W 570W 630W 690W 750W 810W 870W 930W 990W 1170W 32

33 Podstawowe wymiary kontrolera Tracer 4210RN 33

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Szukają Państwo instrukcji obsługi do swojego urządzenia STIHL lub VIKING? W tym miejscu mają Państwo możliwość bezpłatnego pobrania instrukcji obsługi.

Możecie również bezpośrednio wyszukać instrukcji, poprzez wpisanie odpowiedniego modelu urządzenia.

Wpiszcie w pole wyszukiwania model urządzenia np. "MS 441" lub "FS 240". Nazwę modelu znajdziecie Państwo na tabliczce znamionowej urządzenia.

Wskazówki:

  • STIHL stale pracuje nad dalszym udoskonalaniem wszystkich produktów i w związku z tym wprowadzane są także zmiany w instrukcjach obsługi. Może się tak zdarzyć, że występują różnice w opisie między znajdująca się w tym miejscu wersją instrukcji obsługi a Państwa urządzeniem. Prosimy uwzględniać również nasze broszury dotyczące bezpieczeństwa pracy. 
  • Do niektórych, już nie produkowanych modeli urządzeń, mogą nie być dostępne instrukcje obsługi w wersji online. W tym przypadku prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Dealera lub napisać do nas.
  • pl = język polski.

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3dlabs Wildcat 4210

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3dlabs Wildcat 4210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3dlabs Wildcat 4210