Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341

Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341 oferuje wszystko, co potrzebne, aby szybko i łatwo uruchomić swój nowy produkt Beko. Instrukcja szybkiego startu zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania produktu. Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją, która obejmuje wszystkie części i usługi wykonane przez producenta. Gwarancja może być wykorzystana w przypadku wystąpienia problemów technicznych, a jej czas trwania może być przedłużany, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341 zapewniają wszystko, co potrzebne, aby szybko i bezproblemowo uruchomić swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   • Beko pralko suszarka - Mnóstwo kłaczkow na kołnierzu po 1 praniu

    Mam już dwa lata pralko-suszarkę Beko. Kłaczki pojawiają się zawsze, mimo wielu prań i stosowanie się do wymagań. Problem w tym, że pralko-suszarki nie mają przeważnie filtra kłaczków. Powoduje to z czasem zatykanie pompy. Pierwsza pralko suszarka została wymieniona na gwarancji po roku użytkowania bo...

    AGD Użytkowy 14 Kwi 2022 19:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3039

   • Beko pralka przecieka od dołu podczas końcowego wirowania

    Podaj model urządzenia z tabliczki pod drzwiami. Czy pralka nie jest jeszcze przypadkiem na gwarancji?

    14 Sty 2023 07:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 84

    pralka beko 51011F - pobiera i wypuscza wodę

    Witam!Wczoraj pralka padła zupełnie.Pobiera wodę i po kilku obrotach ją wypuszcza,itp. itd., piorąc już bez proszku oczywiście. Byłem pewien,że Beko ma gwarancję, a okazało się, że dwa tygodnietemu się skończyła. Już wcześniej czasami nie chciałosię jej wywirować prania, ale to było sporadyczne,...

    AGD Początkujący 21 Lip 2013 19:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6666

    Beko WDIR7553101 po skończonym praniu nie moge otworzyc drzwiczek

    Kupiłam nowy automat BekoNowa pralka = gwarancja --> zgłosić do serwisu autoryzowanego.Rozumiem, że cykl sie zakończył prawidłowo, a drzwi po czasie 5 minut nadal są zablokowane.Zajrzeć do instrukcji obsługi, czy jest przewidziana dźwignia do awaryjnego otwierania. Jeśli tak, to zgodnie z...

    18 Maj 2021 08:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 807

    Pralka - jaką małą pralkę wybrać do 1000 zł

    Żeby A plus plusy sie zwróciły to sprzęt musiałby działać z 10-15 lat a to jak wszyscy wiemy nierealne.Zresztą te klasy energetyczne dotyczą najczęściej programu bawełna 60c który w coponiektórych modelach pralek trwa 3-4h i raczej nikt normalny na tym nie robi prania.Mało awaryjnych pralek teraz...

    AGD Co kupić? 27 Sty 2020 11:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 681

    Jaką pralkę wybrać i czym się kierować? Budżet 1000 zł.

    Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc, w końcu kupiłem pralkę za 1500zł BEKO z gwarancją na 5lat. Pozdrawiam:lol:

    11 Cze 2017 21:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1398

    Jaką firmę pralki wybrać??

    Czyli. Kup najtańszą amikę albo beko z gwarancją na pięć lat. Jak jakiś drobiazg padnie po tym czasie to naprawisz tanio, a jak coś poważniejszego to bez żalu kupisz drugą. A jak lubisz inne marki lub coś Ci się szczególnie podoba to kupuj a my z naszej strony życzymy długiego i bezawaryjnego użytkowania:)....

    27 Sty 2010 20:43Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 12430

    Zmywarka Beko DSN 6835 B Extra vs. Bosch SGI 56E55 EU

    Mam złe doświadczenia z Beko, sąsiedzi też. Zwłaszcza ze sprzętem, który ma kontakt z wodą tj. pralki, zmywarki i lodówki.Podaje taki przykład z życia wzięty.Zastanawiałem się też kiedyś nad kupnem pralki Beko za 1600zł z grzałką energooszczędną, klasa energet A++ też z darmową 5-letnią gwarancją....

    09 Maj 2022 23:42Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6332

    Beko - jakie są warunki gwarancji np. dojazdu...

    Witam.Nie wiem, czy w dobrym dziale piszę, jestem tu początkujący.Chciałem porozmawiać na temat warunków gwarancji firmy Beko. Otóż moi znajomi niedawno kupili sobie pralkę WMB 50811. Znam tą pralkę od początku, ponieważ to starsi ludzie, nie bardzo sobie z nowinkami technicznymi radzą, więc...

    12 Kwi 2012 12:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3137

    Pralka Beko WMB 51241 PTS - po załączeniu silnika w domu przygasa światło

    Dzięki za odpowiedź. Udało mi się odnaleźć dokumenty od urządzenia i okazuje się ze sprzęt jest jeszcze na gwarancji (zapomniałem że posiadam certyfikat przedłużenia gwarancji do 5 lat). Zadzwoniłem dzisiaj do serwisu BEKO i miła Pani na infolinii przyjęła zlecenie, poinformowała mnie że technik pojawi...

    04 Mar 2017 12:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3087

    Mała pralka dla jednej osoby

    Intensywnie przestudiowałem informacje nt. pralek, zreflektowałem się też, że miejsca nie mam wcale tak dużo i ponad 50 cm głębokości pralka mieć nie może. ;)Proszę o pomoc w wyborze między tymi modelami. Programy, pojemność, wygląd — pod tymi względami są u mnie na równi. Chcę mieć 5-letnią...

    10 Sie 2013 10:50Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6651

    Nowa pralka do 1600-1700 zł (płytka lub standardowa)

    Dzień dobry,Niestety obecna pralka Electrolux EWM11044NDU pada po kilku miesiącach od skończenia się gwarancji. Chyba mam strasznego pecha do pralek, bo poprzednio miałem Indesita (płytki model, 5 kg, 1000 obr., bez wyświetlacza, który również popsuł się kilka miesięcy po gwarancji (na szczęście...

    31 Gru 2018 17:53Odpowiedzi: 53 Wyświetleń: 4356

    Pralka BEKO z Media Markt-opinie

    Co sądzicie o pralce BEKO WML15106P za 700zł. Czy łożyska w niej są wymienialne. Jest opcja gwarancja plus za 160zł wtedy będę miał pralkę za 860zł z gwarancją na 5lat.Ciekawią mnie także modele WMD75100 i WMD75106, są droższe, ale producent daje tu gwarancją 5 letnią gwarancję. Proszę doradźcie. Pozdrawiam

    13 Maj 2010 21:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6326

    Pralka Beko WMB 51011 - Sama uruchomiła się

    Witam,mam problem, nie wiem czy to po prostu wystąpiło tylko raz ale sama uruchomiła się. Otóż wczoraj było kilka prań robionych (wszystkie ok) potem pralka została wyłączona guzikiem, bez odłączania z gniazdka. Następnie po jakimś czasie jeszcze 1 pranie miało być i po zatrzaśnięciu drzwiczek i włączeniu...

    20 Sie 2014 18:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2709

    Jaką niezbyt drogą pralkę kupić dla 7osobowej rodziny? (beko, bosch, siemens)

    Jesteśmy 4osobową rodziną, ale zaraz urodzą nam się trojaczki. Przebiłam się uczciwie przez wszystkie tematy pralkowe na forum i najbardziej skłaniałam się ku bosch WAS ze wzgledu na gabaryty-8 kg, ale na sam koniec wyszło, że pozmieniały się modele i te niemieckie też mają niewymienialne łożyska. Z tych...

    10 Wrz 2016 16:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1011

    Pralka i suszarka dla rodziny 2+3 (wiek 2, 4 i 6) A. D. 2014

    WitamDziękuję za wszystkie porady. Po rozmowach z przyjaciółmi i znajomym sprzedawcą kupiłem Beko. Po tygodniu używania jestem bardzo zadowolony. Na pralkę dają 5 lat gwarancji, a na suszarkę 2. Kupiłem 9 kg pralkę Beko WMB 91242 i suszarkę 8 kg DPU 8360. Widząc ile kudełków zbiera suszarka, a ile...

    20 Kwi 2014 20:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2424

    Jaką pralkę kupić Siemens, Beko, Hoover do 1200zł

    Witajcie Wszyscy Znawcy Tematu Elektroda. plMam do Was wielką prośbę o doradzenie mi w kwestii wyboru pralki, której jakieś kryteria określę niżej (ogólnie).Wiem, że były podobne wątki, ale proszono, ze względu na dużą zmienność modeli na rynku w krótkim okresie czasu, pisać nowe zapytanie/wątek.Zgodnie...

    13 Maj 2015 13:06Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 20031

    [PRALKA] Który z producentów daje obecnie 5 lat gwarancji?

    Szukam pralki z 5-letnią gwarancją.Obecnie z tego co wiem, darmowe 5-letnie gwarancje daje Beko oraz Whirlpool.Czy jakiś inny producent także?Przy okazji spytam, która z pralek Beko będzie najlepsza?WMB 61242 PL PTMWMB 71042 PTLMAWMB 71233 PL PTMWMB 71242 PL PTLMAWMB 71243...

    25 Sty 2016 14:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2217

    Zakup pralki, lodówki, zmywarki, piekarnika, mikro

    Witam;Przewertowałem to forum jednak jeszcze proszę o pomoc w wyborze następujących sprzętów.- Pralka - wolnostojąca, z opcją podłączenia na ciepłą i zimną wodę. Cena 1500 (max 2000 jeżeli jest warta uwagi). Z tego co widziałem to modele Gorenje i Beko mają takie opcje. Opinie są różne na ich...

    09 Wrz 2016 14:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2679

    Potrzebna pralka z dużym wsadem.

    Dobra to i ja się uzewnętrznię odnośnie mojego wyboru i uzasadnię go. Wybaczcie sporą ilość tekstu.Przeglądałem masę pralek, czytałem opinie o pralkach ale głównie na forach takie jak to, gdyż opinie pod ofertami sklepów to często marketingowy bełkot i opinie ludzi gdzie grają pierwsze emocje i opinie...

    21 Lip 2017 09:34Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 13782

    Beko WMD 75100 - Nabiera wody i kończy pranie

    Mam problem z pralką BEKO WMD 75100, po włączeniu prania na którymkolwiek programie pralka nabiera wody i po chwili kończy pranie- wyskakuje END. Woda zostaje w pralce. Raz się udało i przeszła cały program 30 minut a za drugim razem już tylko do połowy.W trybie serwisowym normalnie wszystko...

    19 Gru 2018 22:04Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 1590

    Beko, Amica, Electrolux - Gwarancja a faktura na firmę (użytkowanie domowe)

    Przepraszam, że przeszkadzam ale mam do państwa pytanie dotyczące gwarancji na produkt amica, electrolux oraz beko.Przymierzam się do zakupuPralki Beko (5 letnia gwarancja tzn darmowe przedłużenie)Lodówki ElectroluxorazKuchenki gazowo-elektrycznej AmicaWszystkie owe sprzęty chce...

    10 Kwi 2014 21:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4374

    Pralka Gorenje w7523 czy BOSCH WAE20465

    Tak wiem że te WAE ma mniejsze obroty o 200 od pozostałych, ale na wyższych jakoś mi szczególnie nie zależy (chociaż może powinno nie wiem).1000obr. wystarcza zupełnie do normalnego użytkowania, powiem więcej osobiście nieraz ustawiam nawet mniej bo niektóre ubrania przy wyższych obrotach mocno...

    12 Kwi 2014 13:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2715

    Potrzebna w miarę tania pralka

    Potrzebuję pralki dla lokatorów, którzy wynajmują ode mnie mieszkanie.Chciałbym przeznaczyć na ten cel jak najmniejszą kwotę, ale chciałbym też, żeby dobrze pracowała, a nie np. za miesiąc już ją naprawiać.Druga kwestia to 2 letnia gwarancja. Czy warto dokupować gwarancjo-ubezpieczenie...

    21 Sie 2015 17:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1419

    Pralka Beko WMB 61032 pl - uszkodzony sterownik

    !!! WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM 2021 ROKU!!!Nawet przy uszkodzeniu tylko triaka blokady uszkadza się przynajmniej port procesora,Witam. Odgrzeję temat, gdyż zostałem właścicielem takowej pralki (BEKO WMB 61032 PL PTM) jako jej drugi z rzędu właściciel. Wyróżniłem dany komentarz, ponieważ...

    03 Sty 2021 17:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4080

    beko volumax 5 - nie wiruje i nie wypuszcza wody

    pralka beko volumax 5 nie wiruje ani nie wypuszcza wody turbinka od filtra jest ok, co to moze byc? pralce skonczyla sie gwarancja ciekawe? co moze byc przyczna? oplaca sie wogóle remon takiej pralki? czy lepiej sobie darowac i kupic nowa? prosze o pomoc pozdrawiam. Pralka to Beko Volumax 5.

    07 Wrz 2015 13:41Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4362

    Pralka Bosch czy Beko Superia

    Witam, stoję przed dylematem zakupu pralki:1)Bosch WLG24261PLlub2)Beko Superia WMY 61033 PL PTLB2Zależy mi na programach krótkich z pełnym załadunkiem trwających ok 1h tzw. "codzienne" bez bawienia się opcją Time Menager itp.Beko ma silnik indukcyjny co prawda na pasku, natomiast Bosch...

    19 Gru 2015 23:11Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 5295

    Czyszczenie bębna w pralkach automatycznych.

    Chcę żeby pralka służyła jak najdłużej więc proszę o jakieś porady.Moja porada wykup gwarancje na 5 lat minimum.Stosuj się do zaleceń od producenta jak eksploatować, konserwować pralkę, które zapewne podał w instrukcji obsługi.Pracownik ze sklepu powiedział że nie muszę stosować środków...

    30 Cze 2017 11:18Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5394

    Pralka Beko WMB 61242 PL PTM - niewłaściwie wiruje na wyższych obrotach

    Witam. Problem polega na tym, że pralka wiruje na obrotach rzędu 400-600max. Po ustawieniu wyższych zaczyna rozpędzać bęben, po czym go zatrzymuje. Chwila przerwy, cofa czas i ponownie zaczyna wirować. I tak bez końca. Czy to na programie wirowania, czy na innym. Problem pojawił się pod koniec gwarancji....

    04 Lut 2021 07:12Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 783

    Beko WRE6511BWWE - zimna szyba w pralce

    Niestety bez tego jest utrudniona pomoc i jest to też wymogiem obowiązującym każdego użytkownika forum więc proszę uzupełnić i podać model pralki:Jeżeli urządzenie jest nowe i na gwarancji to najlepiej zgłosić problem serwisowi gwarancyjnemu. Pralka może mieć problemy z oprogramowaniem lub modułem...

    05 Mar 2022 13:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 195

    Pralka Beko WML15060KL - przesuwa się podczas wirowania

    Zakupiliśmy dziś pralkę Beko WML 15060 KL i mam taki problem. Gdy pralka wiruje gdzie są tylko 3-4 koszule to jest ok ale gdy wirują sie np sam ręcznik lub np spodnie i kilka koszul pralka zaczyna mocno wibrować i "jeździ" po całej łazience. Nie wiemy czy dać to na gwarancje czy ta pralka poprostu...

    15 Wrz 2009 18:33Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5663

    Beko WA 8660 - tylko główne pranie, nie płucze i nie wiruje

    Pralka Beko WA 8660, gwarancja skonczyla sie pol roku temu, pranie w 60 i 90 stopniach, wykonuje cykl glownego prania, wypuszcza wode, i zwalnia blokade drzwi, nie pulcze i nie wiruje, po przestawieniu recznym na pulkanie lub wirowanie wykonuje je prawidlowo.Jeszcze w okresie gwarancji mialem...

    18 Paź 2008 16:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4500

    Witam nie włącza mi się pralka beko WML 15060 KL

    mam problem z pralką beko WML 15060 KL, pralka od wczoraj nie chce się włączyć, zapala się środkowa kontrolka że problem z wodą (???? ) i pralka nie włącza się, pralka jest pożyczona więc nie mam jej obsługi i gwarancjiz pomocne uwagi z góry dziękuję

    09 Gru 2009 23:59Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4952

    [Sprzedam] Silnik do pralki BEKO WML 15106 P i inne części - lista TANIO

    Witam:).Mam do sprzedania kilka części od pralki BEKO, a konkretnie z modelu WML 15106 P.Pasować będzie też do niektórych innych modeli. Ale to już proszę się upewnić:)W pralce padł programator, więc nie opłaca mi się jej naprawiać:).Pralka padła półtora miesiąca po gwarancji:)... ech...

    AGD Bazar 10 Maj 2013 14:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 10017

    Pralka Beko WMB 61032 PLPTM

    Dzięki za odpowiedż, nie czekałem na jakieś opinie i się też na tą Beko skusiłem, tez wziąłem opcje z 5 letnią gwarancją więc spokój na pięć lat chociaż będzie, pralka ma całkiem dobre opinie więc myśle ze tragedii jakiejś nie będzie, co nie moge powiedzieć o Whirlpool-u, który dotychczas miałem, dwa razy...

    03 Gru 2020 16:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8895

    Którą pralkę wybrać? LG czy BEKO?

    Weź pod uwagę to, że Beko ma niewymienne łożyska. Czyli po gwarancji w razie awarii pralka jest do utylizacji.Osobiście z tych dwóch modeli to LG bym wybrał. Sprawdź sobie jeszcze pralki Samsunga EcoBubble.Miałeś okazję sprawdzić głośność pralki przy wirowaniu w takim małym ekspozytorze? Gdzie...

    29 Kwi 2015 19:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3396

    Pralka Beko WMB-81244XRC - wymiana silnika

    Pralka Beko WMB-81244XRC z silnikiem inwerterowym Askollmotor M500.Jeszcze w trakcie gwarancji wymieniany przez serwis silnik - objawy: brak jakiejkolwiek pracy silnika, błąd F13 oraz 0417.Obecnie pralka po gwarancji, objawy identyczne jak opisane wyżej. Podstawiony nowy silnik - bez zmian.Czy...

    09 Mar 2021 14:30Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3639

    Pralka BEKO WML 15060 KL nie obraca się bęben

    WItam. Otóż mam problem z moją pralką.pobiera wodę jak zawsze ale w ogóle bęben się nie obraca i po pewnym czasie wybiera wodę. Gwarancja się skończyła ale z tego co wiem to kiedyś był taki sam problem ale przyjechał serwisant z gwarancji i naprawił (obrócił do góry nogami i coś robił ale...

    24 Sty 2011 12:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3491

    BEKO WMD 65105 - zwarcie, wyrzuca esy podczas wirowania

    Od pewnego czasu mam problem z pralką BEKO WMD 65105. Cykl prania przebiega normalnie, do momentu odwirowywania, wtedy jest zwarcie i wyrzuca mi esy. Pomagało zakręcenie bębnem. Procedura była taka: wyrzuca esy, wyłączam pralkę, załączam esy, obracam bębnem, włączam pralkę. Ale to przestało pomagać. Wczoraj...

    31 Sie 2012 11:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1152

    Tania pralka z przedłużoną gwarancją - czy warto?

    Zamiast dopłacać za gwarancję do najtańszej to może lepiej kupić droższe beko z gwarancją 5 letnią?Nie wiem jak to jest u producentów innych, ale samsung ma serwis u klienta.Samsung nie ma opcji przedłużenia gwarancji, tylko zakup ubezpieczenia w sklepie u zewnętrznego ubezpieczyciela (np....

    13 Gru 2012 20:52Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 11571

    Pralka beko wml 15060 kl- jak wymienić łożyska?

    Witam! Mam problem z pralką beko wml 15060 kl. Otóż to, że stukają w niej strasznie łożyska. I w tym pytanie czy da się jakoś rozebrać bęben? Ma może ktoś schemat budowy tej pralki. Byłabym bardzo wdzięczna za podanie go. Albo jakiś pomysł jak rozebrać ten cholerny bęben. Niestety gwarancja mi minęła...

    21 Mar 2013 20:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3273

    Pralka Beko WMY71043PL PTLMB2 - Nie kręci się silnik

    wrzucają kilka prań w sobotę jedno po drugim zamiast robić dłuższe przerwy, a najlepiej prać w ciągu tygodnia tak, żeby nie męczyć sprzętuDopóki pralki były na 5 kg wsadu i z silnikiem komutatorowym to takiego problemu nie było. :cry:Teraz pralki dopuszczają wsad (podobno? ) nawet 10 kg i silnik...

    AGD Pralki, Suszarki 20 Wrz 2018 09:36Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 8481

    Pralka Beko SWRE-7512-XWW2 - Pytania o programator

    Witam serdecznie,Pierwszy raz zostałem posiadaczem takiej oto pralki Beko jak w tytule/na zdjęciu. Mam pewne pytanka, na które chciałbym uzyskać odpowiedź, nie miałem do czynienia z automatami no i... pojawiły się myśli różne. :)1. Czy podczas Użytkowania jej, kiedy ustawię jakiś program,...

    04 Sie 2020 20:24Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 930

    Wymiana łożysk w pralce BEKO

    Znajomy prosił mnie wymianę łożysk w pralce BEKO (model nieznany - dostałem tylko cały kompletny plastykowy zbiornik, pralka ma niecały rok, nie posiada gwarancji). Wiadomo, że jest to normalnogabarytowa, 5kg ładowania, 1000 obrotów wirowania.Zbiornik z dwóch części, ale nie posiada żadnych...

    29 Kwi 2009 16:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7758

    pralka lg czy beko, którą wybrać jaki model?

    Jeśli masz budżet na LG to bierz tą pralkę zdecydowanie, nie ma nic lepszego z napędów bębna niż Direct Drive. Jeśli coś tańszego z Beko, to z 5 letnią gwarancją, również dość rozsądny wybór. Lista pralek objętych promocją jest na stronie.

    04 Lis 2012 17:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6976

    Jaką pralkę wybrać do 1400 Bosch czy Electrolux, czy może Beko?

    Witam Szanownych ForumowiczówMam pralkę Amica AWCE 08D tylko ciągle jest z nią problemy z silnikiem(E21, serwisant był chyba 2 razy w ciągu pół roku) więc przyszedł czas na kupienie nowej.Zastanawiam się nad pralką do 1400zł 7kg prania która by wytrzymała załóżmy 7 prań w tygodniu, nie zależy...

    28 Gru 2013 14:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4371

    Godny następca AEG LAVAMAT L48380 - jaką pralkę wybrać?

    Ile pralka ma lat?Prawdę mówiąc nie jestem w stanie precyzyjnie określić ile lat mi służy(ła), ponieważ nie mogę odnaleźć dokumentu wskazującego, kiedy pralka była kupiona.Serwisant na moje pytanie o datę produkcji, po zerknięciu na tabliczkę znamionową urządzenia powiedział, że rok produkcji...

    22 Lut 2016 18:21Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3807

    [Sprzedam] Programator Modół Pralki BEKO WMD 25106 PT 475440 używany sprawny

    Temat ciągle aktualny jeśli ktoś potrzebuje 02/12/2019Mam do sprzedania Moduł elektroniczny skonfigurowany do pralki Beko WMD 25106 PTModuł pochodzi z mojej prywatnej pralki z demontażu.Moduł jest sprawny, udzielam na niego gwarancji rozruchowej 30 dni.oznaczenia występujące na module:invensys...

    19 Lis 2018 19:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 387

    Wybór nowej pralki - głębokość do 41cm

    Szukam nowej pralki, najważniejszym warunkiem są wymiary a dokładnie głębokość nie może być większa niż 41cm i musi być ładowana od frontu. Kandydaci:- Amica TAW 6103LSWPlusy - wymienne łożyska,Minusy - negatywne opinie o elektronice / błędach / problemach z poborem wody / gwarancja 2 lata-...

    12 Mar 2020 18:23Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 861

    [Sprzedam] Programatory ( moduły) pralek Beko, Mastercook

    Jak w tytule sprzedam1) Panele sterowania z programatorami ( modułami) pralek Beko25080M - 70 złWMB50811F - 70 złVolumax5 - 1200obr. wir. - 100zł2) Panel z modułem do pralki Mastercook PTDE106 - 6kg górny wsad - 120 złWszystko 100% sprawne, gwarancja rozruchowa....

    17 Lut 2019 14:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 396

    Pralka BEKO - dostała się fiszbina od stanika do wewnątrz

    Pod beben wpadl mi drut, jak dostac sie do bebna i go wydostac. Mam pralke Beko od frotu otwierana. Boje sie, ze jak bede chciala cos wyprac to sie silnik spali. Pralka bardzo glosno halasuje i slychac jak fiszbin trze od spodu beben? prosze pomozcie, bo nie stac mnie na naprawe a wlasnie skonczyla mi sie...

    12 Lis 2008 18:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 9477

    Pralka Beko WMD 65106 - iskrzy silnik?

    Kupilem nowa pralke Beko WMD 65106, wszystko niby ok poza tym ze na wolnych obrotach obracajac w jedna strone beben, tak jakby brzeczy w druga jest cichutko. Na samym poczatku pragoramu jest ok i po wirowaniu tez ok, jednak podczas prania normalnego, tak dziwnie brzeczy. Sprobowalem dojsc skad...

    17 Cze 2010 23:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3333

    Pralka Beko WML 15106 drut między bębnem a obudową

    Proszę o pomoc... jak dostać się pomiedzy bęben a obudowę w pralce Beko WML 15106. Dostał mi się tam drut ze stanika:oops: i teraz szoruje bęben od spodu. Domyślam się, że trzeba zdjąć kołnierz, ale jak to zrobić, żeby nie stracić gwarancji?

    08 Mar 2012 16:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 20177

    Beko wm62125w nie grzeje wody.

    Witam wszystkich.Mam problem z pralką beko która nagle przestała grzać wodę sprawdziłem domowym sposób grzałkę okazało się że spalona, zamówiłem nową ze strony producenta, dzisiaj podłączyłem i nadal nic. Pralka działa, wszystko, tylko nie podgrzewa wody. Co dalej??? Dodam że pralce skończyła się w...

    04 Lis 2016 16:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2901

    Pralka Beko WBF6006C -odnowa - Odnawianie pralki

    Moja teściowa ma Bosch WFB 1604 z 1997 roku.Przez te 20 lat użytkowania były wymienione szczotki silnika, silnik pompy spustowej i elektrozawòr.Pralka nie pordzewiała mimo tylu lat, łożyska to pewnie prawdziwe SKF a krzyżak z solidnego stopu aluminium.Kolega ma rację, że kiedyś...

    25 Lip 2017 17:10Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 798

    -1 - Niedroga pralka dla kawalera - co wybrać? Czy LOGIK to dobra marka?

    Od razu mówię, że zakładam temat, bo mam dość specyficzne, określone wymagania co do rozmiaru pralki, ze względu na konstrukcję blatu - załączam foto z wymiarami i szybki szkic. Bardzo proszę o powstrzymanie się od złośliwych komentarzy, każdy orze jak może. :)Bardzo istotne jest...

    29 Maj 2018 09:48Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2688

    Czy warto kupić pralkę i suszarkę Beko?

    Miałem pralkę Beko. Miała 1200 obrotów, ładowana z przodu całkiem ładna ale po ok, 1, 5 roku zaczęła rdzewieć od dołu. Reklamowałem i dowiedziałem się że powinna stać w pokoju.... a nie w łazience. Na szczęście tuż przed końcem gwarancji padł programator i serwis się nie wyrobił z braku programatora....

    08 Cze 2019 22:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1011

    Pralka Beko WRE 7612XWW - nie pierze.

    Zacznę od początku wstawiłem pranie woda została pobrana zakręciła dwa razy no i odmówiła posłuszeństwa co to może być? Jest to pralka Beko WRE7612XWW no i żeby było śmieszniej skończyła się gwarancja 7 dni wcześniej.

    05 Wrz 2020 20:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 327

    Pralka na 7kg wsadu, Beko, Samsung, LG a może Bosch

    Mój 12 letni Mastercook jest właśnie w stanie agonalnym.Noszę się z zamiarem zakupu nowego urządzenia.Przebrnąłem wprawdzie wątek "jaką pralkę kupić" ale nie odnalazłem tam odpowiedzi na swoje wątpliwości, ostatnie zapisy w nim pochodzą z 2009 r., a od tego czasu weszło na rynek kilka modeli.Główne...

    26 Maj 2015 13:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 10827

    Pralka Amica AWA512D bierze płyn do płukania na początku razem z proszkiem

    Witam. Znalazłem na forum podobne problemy u użytkowników pralek Beko lub Gorenje, ja mam podobny tylko nie wiem czy taka sama przyczyna bo pralka inna. Pralka jest nowa, kupiłem ją kilka dni temu i zabrałem do sprawdzenia w domu bez podbijania gwarancji. Przystępując do prania wsypałem proszek do...

    18 Lip 2011 16:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 21243

    Pralka do 1000 - ladowana od frontu

    Na wstępie zaznaczam że nigdy nie prałem więc chciał bym coś intuicyjnego. Przeczytałem już trochę próbowałem coś wybrać z używanych ale stwierdziłem że nie ma sensu. Pralka dla 1 osoby, co do wymagań poza ceną 1000, chciał bym żeby pralka miała 5 lat gwarancji, ma być ładowana od frontu i najlepiej...

    14 Paź 2011 08:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2301

    Pralka Beko WMB 81241 lms - płyn do płukania nie czeka na swoją kolej

    I skasować sowicie. Za co?Punkty z gwaracji jaką daje firma-CYT-Sprzęt o wadze do 10 kg zgłaszający wadę fizyczną Klient powinien dostarczyć do Autoryzowanego Serwisu BEKO S. A. po uprzednim telefonicznym kontakcie z infolinią BEKO S. A wraz z dowodem zakupu oraz w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.Sprzęt...

    13 Sty 2013 18:39Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 9120

    Daewoo/DWD-MU1051A - Pralka - Rzuca, tańczy podczas wirowania - nowa

    Prawdopodobnie wszystko co gorsza jest w porządku. Patrzyłem na pracę bębna w nowych pralkach Amica i Beko, podobnie się zachowuje. Jakby "nierówne" obracanie bębnem jest chyba zrobione celowo.Tak samo trzęsie zarówno Amicą jak i Beko. Nowe pralki są po prostu robione po kosztach. Straszne badziewia...

    13 Maj 2013 20:10Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5997

    [Inne] BEKO WMB 71233 czy Samsung Eco Bubble WF1700WCC

    Potrzebuję kupić pralkę do 1200zł, ważne żeby klasa energooszcz. była minimum A++, wsad 7kg, ładowanie od frontu i wirowanie min 1000 obrotów. Zainteresowały mnie te dwa modele. O Samsungu dożo czytałem natomiast o pralce Beko nie ma żadnej najmniejszej opini:/ nie wiem czym to jest spowodowane....

    24 Sie 2014 14:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1416

    Którą pralkę wybrać? Hotpoint-ariston czy Beko

    Z mojego doświadczenia poleciłbym Hotpoint-ariston RPD 927 DX EU gdyż whirpoole po gwarancji programatory siadają. Miałem kiedyś whirpoola i nigdy więcej, gwarancja się skończyła i programator się skończył, na forum pełno było opisów na ten temat. Teraz mam Hotpoint-ariston narazie jesteśmy zadowoleni ale...

    30 Mar 2016 08:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1005

    Ile warta jest dzisiejsza gwarancja??

    Moje najgorsze doświadczenie gwarancyjne wiąże się z firmą BEKO. A konkretnie pralką WMB 70142 PTMLA. Skuszony promocja darmowego rozszerzenia gwarancji do 5 lat nabyłem ją. Na 2 miesiące przed końcem gwarancji zaczęła wybijać "korki". Konkretnie wyzwalała wyłącznik rocznicowo-prądowy (upływność rzędu...

    Tematy tygodnia 21 Lut 2019 15:02Odpowiedzi: 185 Wyświetleń: 14613

    Jaką pralkę Slim kupić? Bosch czy Samsung?

    Byłem dzisiaj się rozeznać w sklepie w cenach pralek typu Slim.Sprzedawca namawiał mnie na pralkę Samsung WW70K42106W którą ma na stanie. Cena 1400 złSamsung WW70K42106W- Technologia Eco Bubble- Digital Inverter - silnik inwerterowy- Bęben Swirl- Funkcja aktywnej piany- głębokość 45cmNie...

    10 Kwi 2020 16:40Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2310

    Pralka Beko SWRE-7512-XWW2 - Tłuczenie na wirowaniu

    Można powiedzieć że najmniej zdarza się takie mocne tłuczenie na programie Xpress super short z opcją "szybkie pranie", niestety ograniczenie jest do 2kg ale zdarzyło się uprać lekko ponad 2kg. Ale można też powiedzieć że zdarza się i na tym tak samo, a to za sprawą że po prostu nie wyważa dobrze kiedy...

    14 Lut 2021 20:34Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2988

    Suszarka Beko EDH8634R - dziwny dźwięk pracy

    Jeśli jest na gwarancji to śmiało, lecz jeśli nie ma plomb gwarancyjnych to w 99, 9% przypadków nikt nie będzie wiedział że ktoś obudowę zdejmował no chyba że producent ma jakiś patent na plomby w innych miejscach, nie chcę źle doradzić, niech wypowie się tem, który rozbierał te modele. Ja u siebie w...

    21 Gru 2021 12:16Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 885

    Beko MWUE9636CWE - nowa pralka nie uruchamia się, dziwny błąd?

    Chcieliśmy zrobić z dziewczyną pierwsze pranie w wynajętym mieszkaniu. Po zamknięciu drzwiczek, słychać dźwięk ich blokowania, pralka włącza się, jednak słychać z jej wnętrza jedynie buczenie, program nie zaczyna się, pralka nie pobiera nawet wody. Sprawdzałem wężyk, kran, wszystko sprawne, woda...

    08 Gru 2022 10:08Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 246

    Pralka Beko WML 24500 M problem z pobieraniem wody

    Pralka jest na gwarancji dzwoniłem do serwisu i kazali mi ją zresetować robi się to tak że włącza się pralke nie ustawiając programu wcisnąć przycisk 'play' i trzymać 6 sek potem wyłączyć pralkę, a potem można już prać:) jak na razie pralka działa dobrze.

    09 Lis 2008 07:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5122

    Jaka mała pralka? Bosh, Beko czy Amica

    W związku z "totalną" awarią starej pralki Polar SL 348 XW rozważam zakup nowego egzemplarza o podobnych gabarytach.Po analizie wątków na forum wyodrębniłem 3 modele:Bosch WLX 20160 PL - made in germany, łączny koszt z gwarancją 5 lat wykupioną w sklepie internetowym to 1500 złAmica AWN 510...

    07 Lis 2012 20:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5220

    Pralka: Jaką kupić (nową)?

    Miałem taki dylemat rok temu. Też myślałem o Boschu a nawet przez chwilę o Miele tylko że nawet jeśli prawdą jest że wytrzyma lat 15 to co z tego? Kosztuje tyle co 3 nowe pralki - a umówmy się po 10 latach to nawet obecny szczyt techniki będzie przestarzałym rzęchem.Najsłuszniejsza chyba rada jaką...

    08 Gru 2012 14:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5190

    Pralka Beko - hałas i sporadyczne wyrzucanie bezpieczników (WMB 51031)

    Ten serwisant w ogóle coś przy pralce zrobił? Czy tylko raczył na nią spojrzeć?Jeśli pralka na gwarancji, to ty ze swojej strony możesz jedynie sprawdzić, czy zdjęto blokady transportowe i czy pralka stoi stabilnie na podłożu. I wszywać technika. Od tego jest.

    27 Lis 2013 21:33Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2271

    [Pralka] Którą wybrać - Gorenje, Beko, Whirpool.

    Szukam pomocy w dokonaniu wyboru pralki. Proszę o pomoc. Zależy mi na dobrej nie psującej się pralce w klasie A+++ i głębokości do 45 cm- załadunek od frontu. Cena max 1400 zł.Mam trzy typy;-Gorenje W6523/S-Beko WMB 61242 PL PT-Whirpool AWSP 63013PWszystkie te pralki nie mają wymienialnych...

    13 Kwi 2014 14:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4827

    Pralka Beko WMD25080T - silnik "piszczy"

    od końca grudnia 2014 roku:? : Jeszcze nie ma grudnia 2014r:| pralka na gwarancji ale lepiej naciągnąć pasek czy łożyska wymienić Skoro na gwarancji to na co czekasz? Zgłaszaj do serwisu, albowiem tu nic nie naciągniesz i sam nie wymienisz łożysk:cry:.

    07 Wrz 2014 23:25Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 9875

    Wybór pralki slim do 1200 zł

    Szukam pralki slim do ok. 1200 zł, która musi mieć maksymalnie 45 cm głębokości. Darmowa dłuższa gwarancja producenta będzie dodatkowym atutem. Skłaniam się tu ku następującym modelom:Gorenje W6402/s (4 lata gwarancji) 1180złCandy GV4117d3 (5 lat gwarancji) 1200złZdaje sobie sprawę, że Gorenje...

    28 Sie 2016 20:21Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3342

    Beko WMY 71043 PL PTLMB2 - Jak zmierzyć obroty pralki automatycznej

    Mam takie dość nietypowe pytanie do szanownych forumowiczów: chodzi mnie o to jak zmierzyć ilość obrotów na min. w automatycznej pralce ładowanej z boku. Przyczyną tego problemu jest zła jakość odwirowania prania, a nie potrafię tych obrotów zmierzyć. Pralka jest na gwarancji. Nie podaję typu pralki...

    18 Lip 2019 13:06Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 489

    Beko WUE6636AW - Nowa pralka i brak startu dziwne pukanie

    Witam wczoraj zakupiłem pralke w media markt dzis pralka została podłączona blokady bębna zdjęte odpływ oraz woda podpięte. W instrukcji pisze żeby włączyć pralkę na szybkie pranie wiec tak też chciałem zrobić po kliknięciu START pralka stuka 5 razy ( na każdym innym programie też) i nie ma żadnego ruchu...

    27 Wrz 2020 21:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1242

    Pralka Beko WML 15040 KL - reset

    Tak jak mi koleżanka mówiła pralka zrobiła dziś jedno pranie na programie mini, lecz po załadunku nowego wsadu i próbie uruchomienia praleczka "umarła"Nie wiem co robiła i jakie przyciski wciskała przed moim przyjściem lecz ja wykonałem czynności zalecane przez instrukcję tak jak należy. 22 Lut 2007 15:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 59758

    Indesit a Whirlpool; jaką pralkę kupić

    W Beko w konkretnych modelach nie trzeba dokupywać za 179zł paszportu jak to jest w Indesit i Ariston, ponieważ niektóre modele są objęte w promocji 5-letnią gwarancją, które to można zobaczyć na stronach Beko bądź u sprzedawcy.

    06 Lis 2008 23:40Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 17643

    Pralka Beko WMB 6108 SE w połowie prania zaczyna wirować

    . Pralka ma ok. 1, 5 roku. Jedyne co nasuwa mi się na myśl to programator ale jeśli macie jakieś inne pomysły to piszcie. Bardzo chętnie przyjmę każdą rade. Dzięki:)Pralka ma jeszcze gwarancję, wzywaj serwis.

    05 Cze 2010 09:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2177

    Bosch WLF 20261PL czy BEKO WMB51211

    Dzisiejszy świat pralek to nie rynek produktów ale rynek marki i wizerunku.Większość pralek powstaje w tych samych fabrykach i tylko inne logo na nie trafia.Poza tym nie ma producentów a jedynie składaczy. Firmy montują pralki z podzespołów które trafiają do pralek wielu innych koncernówKierowałbym...

    02 Cze 2011 21:29Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1943

    Zestaw AGD kuchnia + pralka

    Witam serdecznie.Jestem w trakcie wyboru sprzętu AGD do kuchni oraz pralki. Uważnie prześledziłam forum (kosztowało mnie to kilka zarwanych nocek... ), poczyniłam tony notatek, odwiedziłam kilka sklepów, żeby dokonać oceny organoleptycznej, ale przenieśliśmy się do mniejszej miejscowości i, niestety,...

    05 Cze 2011 11:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2131

    Kupno pralki - Jaka marka i model?

    Również w tej chwili szukam jakiejś pralki do zastąpienia mojej Predom Polar Superautomat PS 663 BIO. Najważniejsza niezawodność.Myślicie, że tak jak wyżej koledzy pisali warto się zainteresować tym nowym Whirlpoolem?Jeżeli jesteś przygotowany na drogą naprawę lub wymianę na nową jak się...

    08 Lut 2012 21:21Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 25130

    Pralka Beko WM 5508T Kod F02 zawiesza się

    Niestety moja pralka miała tylko dwuletnią gwarancję, więc z problemem będę musiał poradzić sobie sam. Ale ponieważ moja wspaniała pralka całkowicie odmówiła wczoraj posłuszeństwa, postanowiłem zrobić jeszcze raz test serwisowy, i w czasie tego testu nie podobało mi się pobieranie wody. postanowiłem więc...

    04 Maj 2012 11:23Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5501

    Pralka beko WKB 51231 PTM nowa nie rusza silnik

    a sprawa tego stabilizatora przy wężu w obudowieZostaw to wszystko bo z opisu wynika jedno: ręce opadają:( - czekaj grzecznie na wizytę serwisanta - daj ludziom zarobić. Pamiętaj, że wszelkie uszkodzenia gwarancyjne zgłaszasz przez centrum serwisowe BEKO:! :.No, ale skoro Ci czasu szkoda...

    18 Mar 2012 01:38Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3945

    Pralka - max 1500zł? Samsung Eco Bubble? a może 1000zł i częstsza wymiana

    Co sądzicie o pralce BEKO WMB 71242 PT LA (gwarancja 5 lat) za 1050zł?Mam również pytanie jak ma się sprawa z jakością serwisu marki Beko - czy nie sprawiają problemów, czy nie trzymają pralki w nieskończoność itp.

    06 Maj 2018 08:47Odpowiedzi: 53 Wyświetleń: 71279

    Pralka Beko lub cos innego do 1000 zł

    Tutaj jest w bardzo dobrej cenieDarmowa dostawa+ Przedłużenie gwarancji tak jak podał (at)qstoszInformacje na temat gwarancji tutajObowizuje do końca roku 2013 grudzieńCzy coś innego jeszcze możecie polecić w dobrej cenie?Oraz czy części i awaryjność pralki amica sa wysokie

    09 Gru 2013 00:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2322

    Pralka 2014 Beko, Electrolux czy cos innego?

    Zostaw sobie tą wiatkę i będziesz cieszył się czystym i wypłukanym praniem. Jak tak juz chcesz mieć nową pralkę to kup Electroluxa, a nie Beko.Niestety wiatka juz sie nie nadaje poniewaz nie wiruje i wąż odprowadzajacy wode wymaga wymiany i chyba nie ma sensu inwestowac w tak stary sprzet. Electrolux...

    04 Maj 2014 19:36Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7557

    Beko WKD 73500 - Nie potrafi wywirować prania

    Posiadam pralkę BEKO WKD 73500, gwarancja minęła jakieś 3-4 miesiące temu. Pralka niestety nie potrafi wywirować prania. Bęben się kręci przy standardowych obrotach, ale kiedy ma nastąpić wirowanie kręci się jedynie powoli tak jakby nie potrafił wskoczyć na szybsze obroty. Co to może być, jakieś sugestie?

    02 Gru 2014 10:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1023

    Pralka Bosch WAA 16161 PL - Wymiana łożysk

    To chyba nie jest to samo, nie uważasz? :(To jest dokładnie to samo.Fakt, przyjrzałem się "zagadce" i zwracam honor:DPrzy okazji znalazłem Około roku 2005 zaczęto produkować zbiorniki zgrzewane. Zaletą tego rozwiązania być może jest nieco niższy koszt produkcji (brak śrub, uszczelki,...

    11 Paź 2015 15:13Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5088

    Pralka BEKO WMY 61033PL PTLB2 - kontrolka płukanie

    Widać, że bęben dość szybko się napełniaskoro napełnia się szybko to raczej dobrze, gdyby napełniał się za wolno to mogło by być zapchane sitko.Pozostaje zadzwonić po serwis bo skoro jest na gwarancji to nic nie kosztuje. Jak przyjedzie serwisant to patrz mu na ręce bo kolejnym razem (już po gwarancji)...

    05 Mar 2016 15:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1536

    Pralka Beko 61041 PTM zatrzymuje sie na trybie głównym

    Ta pralka ma podwójny elektrozawór. Pewnie ten od prania zasadniczego się nie otwiera.Jakieś sugestie jak to naprawić? Czy dzwonić do serwisu? Dodam ze gwarancja już nie obowiązuje.Dodano po 2WitamWodę pobiera? Na wyświetlaczu masz przekreślony kranik, idź tym tropem.Pisałem...

    09 Paź 2016 13:10Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1875

    Beko WMY81243PLPTLMB1 - Pralka wylewa wodę szufladą/zasobnikiem.

    Tak jak w temacie. Oczywiście pralka kilka miesięcy po gwarancji. Przypadłość zaczęła się nie dawno i nie zdarza się za każdym razem. Wypływająca woda wypływa w postaci spienionych mydlin prawdopodobnie podczas płukania. Do prania używamy kapsułek wrzucanych bezpośrednio do bębna. Mam małe dziecko...

    12 Wrz 2018 19:41Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 12432

    jak to z tymi pralkami Beko własciwie jest?

    Światek producentów sprzętu AGD mimo że ogromny sprowadza się do kilku graczy. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że producenci sprzętu często i gęsto sprzedają pralki innych producentów tylko, że pod swoim logo i kupując np Amica mamy w środku produkt Beko tylko inaczej zapakowany. Nie można ograniczać...

    07 Cze 2019 08:35Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4157

    Pralka z darmową 5 letnią gwarancją 6/2019

    Pralka Candy GVS 158TH3-S zakupiona i gwarancja 5 lat zarejestrowana. Czekam teraz na certyfikat pdf. Ciekawe czy serwis Candy jest tak sprawny jak Beko...Ciekawe czy równocześnie można zarejestrować gwarancję 10 lat na silnik?

    24 Cze 2019 08:59Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 498

    Pralka Beko HTV 8733 XSO - grzebień pod bębnem

    Pytanie podstawowe jest takie czy urządzenie jest jeszcze na gwarancji? Jeśli jest to niestety nie wolno Ci ingerować w pralkę bo stracisz gwarancję i tylko pozostaje serwis.Jeśli jednak już jest po gwarancji to tutaj jest wszystko dosyć dokładnie opisane:Pralki nie przewracaj tylko trzeba wyjąć...

    26 Wrz 2019 12:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 795

    Pralka Beko - Uszkodzony wirnik w silniku pralki - co teraz?

    Kto wie jak to przezwoić.Chyba nikt tego nie robił.To będzie jednostkowa robota z ustaleniem wszystkich "parametrów"i z tego powodu droga.Są firmy które to robią i nie stanowi to większego problemu.Mało tego, wyjdzie zdecydowanie taniej niż nowy silnik i będzie gwarancja na wirnik.Przy...

    24 Lut 2020 15:45Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1278

    Beko WTIK72151 pralka w zabudowie - Woda cieknie z drzwiczek

    Kupilem nowa pralke Bekopierwsze pranie testowe i pojawila sie woda wyciekajaca po 10 minutach spod drzwiczekO ile nie pogiąłeś czegoś, np tak jak wyżej kol. Abuhamza pisał, zgłoś to na gwarancję i niech serwis autoryzowany rozwiązuje problem.

    05 Sie 2021 12:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 480

    Programator Typ 770 Polar z pralki PS 663 S Bio - Made in Poland

    za to pracują około 10 lat bezawaryjnie, Akurat. Psują się zaraz po gwarancji, albo i przed. Jak po gwarancji to lepiej nową kupić niż zepsutą naprawiać, taniej wyjdzie. 2-3 naprawy i koszt taki jak nowej, a to dalej złom i skarbonka.Witam!Ja mam od lat Bosch i te 8-10 lat mi wytrzymały, jak ktoś...

    Wnętrza urządzeń 13 Lut 2022 22:28Odpowiedzi: 124 Wyświetleń: 9789

    Co kupić po sprzętach Amica? Beko?

    W moim przypadku Amica też się nie pisała. Kilka lat temu miałem pralkę i kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.Kuchnia zaczęła się psuć już po roku. W sumie wyrzuciłem ją po 4 latach. Pralka psuła się też często. Nie przeszkadzało mi to dopóki była na gwarancji. Serwisant wymieniał programator...

    09 Paź 2021 17:13Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2922

    Pralka Beko WUE 6511 XWW - jak przywrócić ustawienia fabryczne?

    User napisał:Problem rozwiązany moduł pralki był zepsuty od nowości dostałem drugi od firmy w ramach gwarancji i pralka działa

    04 Lip 2022 14:34Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 243

    [Kupię] Kupno pralki w Niemczech

    Witam, jakiś czas temu przeniosłem się do Niemiec, a teraz właśnie zmieniam mieszkanie. Jestem w trakcie poszukiwania pralki i lodówki. Na razie skupiam się na pralce, czytałem trochę na ten temat i można powiedzieć ile osób tyle opinii. Jednak polecane są bosche. Przeglądałem modele z serii WAE. Gdy...

    01 Wrz 2013 11:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3282

    Wybór pralki, używana Miele czy nowa, gwar. 5 lat, max 2000 zł

    Witam. Moja Wiatka 12 zakupiona pierwszy raz w 87r. (kupiłem dwa lata temu za 80zł) produkcji radzieckiej powoli się kończy. Amortyzatory i sprężyny wyłechtane i coś zaczyna obcierać - obstawiam łożysko od tego tańczenia przy wirowaniu. Trzy dni już czytam o pralkach, głównie tutaj, a im więcej czytam,...

    04 Sty 2020 13:09Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6858

    Zakup pralki - Bosch czy jednak coś innego

    Od tygodnia studiuję temat pralek. Nie mam wygórowanych wymagań, wiem, że sprzętu na 15 lat nie znajdę, ale nie chcę za 3 czy 4 lata znowu kupować pralki. Obecnie mam BEKO z 2007 roku i... działa, ale jest za mała i do nowego domu chcielibyśmy większą i w rozsądnych pieniądzach, na Miele mnie nie stać....

    22 Mar 2018 13:27Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2808

    Pralka Beko WMD 23580 - cieknie

    Od czego by tu zacząć?.Zacznijmy logicznie, bęben pralki, to zamknięty zbiornik, pozamiejscem wlewu, i odpływu wody.W opisie usterki, wspominasz o odgłosach w bębnie, zakładamy,że te odgłosy mają związek z wylaną wodą (...

    07 Cze 2007 18:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7780

    Nowa pralka BEKO WML15105D - trzeszczy przy wirowaniu

    Wiesz, do pralek zwykle jest dołączane coś typu gwarancja.

    25 Lip 2008 18:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 19056

    Pralka Beko WM5508T - kod F03

    bardzo bym prosił o bardziej szczegółowy opis. np. czy jest do wymiany jakiś opornik czy całe sterowanie, no i co najważniejsze jaki czeka mnie wydatek. Pralka tyle co straciła gwarancję, była rzadko używana wygląda jak nowa.

    19 Sty 2009 22:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6669

    Pralka Beko WML25080M - podczas prania stop

    U mnie był zepsuty programator.Jeśli masz jeszcze na gwarancji pralkę to nie zastanawiaj się tylko dzwoń do serwisu i wymienią Ci za darmo.Pozdrawiam

    21 Mar 2011 13:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5385

    Beko WMD76126 - oprogramowanie

    Posiadam pralkę jak wyżej w temacie (WMD76126), która niestety się zepsuła. Pralka zawiesiła się podczas prania i pokazuje czas na wyświetlaczu 2min (nie wiruje, nie pokazuje ani temperatury, ani obrotów) oraz bęben w ogóle nie pracuje.Pasek z bębna został sprawdzony - jest sprawny. Po odpaleniu...

    20 Lut 2022 15:14Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2247

    Woda w nowej pralce Beko.

    Chyba pozostałość po testach w fabryce, też tak miałem. Gdy w domu zobaczyłem strach mnie obleciał, że to może jakiś zwrot. Pralka na razie pracuje poprawnie (pół roku). Podłączaj masz gwarancję.

    07 Gru 2011 22:24Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4251

    pralka beko WMD 51241 PT funkcje dodatkowe

    Kupiłam ten model pralki. Skusiła mnie 5 letnia gwarancja. Na wyświetlaczu nie świecą się funkcje dodatkowe np. Funkcja pupil, express, czy to normalne? Bierze też z 60 lirów wody a nie ak jak podano 33 litry.

    05 Cze 2012 06:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1630

    WKD 73500 Beko Beben nie kreci

    Pralka nie jest juz na gwarancji. Iskrzy od spodu, ale jutro sie jeszcze upewnieDodano po 22 Pralka iskrzy gdzies blisko silnika, tak jakby przy przewodach, tych podlaczeniach do silnika, sa momenty kiedy pralka kreci

    14 Sty 2013 19:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2970

    Jaka pralka do 900-1200zł?

    Kilka dni temu zepsuł się mój 8-letni Electrolux - spalił się moduł sterowania, koszt wymiany ponad 500zł. Zdecydowałem się na zakup nowej pralki.Moje wymagania:- wsad 5-6kg- prędkość obrotowa 1200-1400 obr/min- timer - czyli prosty licznik pokazujący kiedy zakończy się program prania 14 Paź 2013 20:34Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 8505

    Beko AA 5g - pralka nie reaguje na włączenie, wyświetlacz nie działa

    Jeśli ma gwarancję to serwis musi naprawę wykonać w ramach gwarancji (bezpłatnie), proszę tylko odszukać kartę gwarancyjną ( na karcie musi być podana data sprzedaży oraz pieczątka sklepu). Bez daty i pieczątki gwarancja jest nieważna.

    17 Mar 2013 19:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5325

    [Inne] Sprawdzone pralki do 1200zł - co wybrac aby trochę posłużyło?

    Co sądzicie o skorzystaniu z promocji Beko na 5 letnią gwarancje na wybrane pralki? Moim zdaniem dobra sprawa, bo przez 5 lat teoretycznie miałbym sprawę z głowy.Wybierałbym raczej z pomiędzy tych dwóch:WMB 61042 PT 1000złWMB 71242 PT 1300złCeny podane są z Avansa ( swoją drogą pralki mają...

    08 Cze 2013 18:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2925

    pralka 8 / 9kg: BEKO WMB 91242LC czy LG F12B8TD1

    Bierz Beko, najważniejsza jest gwarancja 5 lat, Sprzęty mają krótką trwałość, nastaw się, że po 5 latach trza wymienić. Obroty program sam narzuca. Można ewentualnie w danym programie obniżyć, ale nie podnieść.

    25 Lut 2014 11:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2760

    czym się różni pralka Beko WMB61242PT a WMB61242PLPTM?

    wiecie może czym się różnią wymienione pralki??Cena ta sama, 5 lat gwarancji, programy takie same, jedynie PL PTM jest o 5 cm węższa.Wiecie może czy czymś wiecej różnią się te modele??

    13 Lip 2014 00:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1656

    Pralka 9-12kg - jaka? - koszt do 4000zł

    Dzięki za pierwszą propozycję.Niestety w związku z tym, że chyba będę musiał też kupić lodówkę i telewizor budżet na pralkę będę musiał ograniczyć.Poza tym widząc wiele uwag co obecnej trwałości pralek (ok. 5 lat) zacząłem zastanawiać się nad zakupem np. Beko WMB 91242 LC (9kg, koszt ok. 1300 zł,...

    12 Maj 2014 21:36Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3471

    Pralka w przedziale 1000-1500 zł, koniecznie z rozbieralnym bębnem

    Byłem już zdecydowany na Gorenje (m. in. ze względu na przedłużoną gwarancję), jednakże w porę pomyślałem, czy pralka w ogóle mi wejdzie do pralni, gdyż futryna w drzwiach jest na 60 cm, a w rzeczywistości jakieś 59-59, 2 mm- mierzyłem w sklepie Gorenje i żadnym sposobem nie wejdzie, nawet jak zdejmę kawałek...

    06 Wrz 2017 18:52Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 18663

    Szukam nowej taniej pralki z rozbieralnym bębnem

    Co innego jest rozszerzona gwarancja producenta płatna lub nie a co innego ubezpieczenie.To nie jest rozszerzona gwarancja producenta, tylko dodatkowa gwarancja serwisowa, a serwis i tak robi co chce. Mój brat kiedyś dokupił taką pseudo gwarancję w markecie przy zakupie pralki i po dwóch latach pękła...

    29 Sie 2017 09:25Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7119

    Budżetowe AGD: Zmywarka, lodówka, pralka po ~1000 zł każde

    Cześć,zasięgam opinii na forum, bo tu z pewnością jest ktoś bardziej fachowy. Szukam sprzętu AGD o dobrym stosunku jakość/cena.Myślałem o czymś z niższej półki, bo psują się wszystkie, a droższych bardziej szkoda. Jakimś rozwiązaniem może być dłuższa gwarancja.Candy ma niby 5 lat po zarejestrowaniu,...

    03 Lut 2018 11:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 960

    Pralko susza Beko htv8733 xs0 - Drut od fiszbik w bębnie

    W trakcie prania wyleciała fiszbina z pralki. Pod koniec prania słychać była jak przeskakuje gdzieś w środku, później w trakcie wirowania jakby się gdzieś ułożyło. Pod uszczelką go nie widać. Miał ktoś podobny problem w tym modelu? Gdzie najprawdopodobniej można go szukać. Jak w ogóle taka coś...

    29 Maj 2018 08:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 249

    Pralka Beko WMX 71033PL PTLMB3 - bardzo głośno pracuje

    Dziękuję za info lecz chciałbym powiedzieć iż pralka jest na gwarancji i nie chce się później kłócić że sam próbowałem coś kombinować. Po prostu teraz muszę wiedzieć co mam powiedzieć czy serwisowi czy serwisantowi aby sprawdził bo jak na razie swoją fachowością to mnie tylko zbywają. Tylko przyjeżdżają...

    17 Maj 2019 11:40Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 579

    Trudny wybór pralki, między LG a Electrolux.

    Na wstępie powiem że używam pralki LG F2J6WY8S, jestem z niej bardzo zadowolony. Moi rodzice mają jakiś starszy model LG i działa bez zastrzeżeń przez 5 lat.Co do gwarancji to wiem że Neonet ostro naciąga, mam kolegę który tam pracuje. Podobno w MediaExpert jest to w miarę uczciwe. Jednak gwarancja...

    25 Sie 2019 13:34Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2808

    Płyta indukcyjna Beko HII64800 FHT - Błąd E1

    Dlaczego nie polecasz? Jeżeli nie grzeje impulsowo do przedostatniego poziomu mocy to można śmiało polecić. Jeżeli uważasz, że inną płyta nie zepsuje się na gwarancji to jesteś w błędzie. Beko robi dobre indukcję z wygodnym sterowaniem. Nie polecać można najtańsze modele grzejące impulsowo jak model...

    26 Cze 2020 12:47Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 8925

    Pralka Beko WMB 61042 - problem z programatorem

    Pralka nowa to na gwarancję reklamować.

    10 Gru 2020 16:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 645

    Pralka za 1000-1500 zł z możliwością wymiany łożysk

    Hej, na razie, po tygodniu używania, wrażenia są OK - pralka pracuje w zasadzie z taką samą kulturą pracy jak Beko zanim zużyło się łożysko.Co do uwag o cenach ~500 zł na rok (2 lata gwarancji) to nie jest chyba zbyt duży wydatek. Gdybym kupił pralkę za 3000 zł, to wcale nie musiałaby ona wytrzymać...

    13 Gru 2020 11:28Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 1767

    Pralka Beko WRE 5511BWW - za bardzo grzeje wodę

    Jeśli pralka jest już po gwarancji to rozpocznij od pomiaru czujnika temperatury znajdującego się w grzałce:Podaj numer producenta Twojej pralki: 7........

    07 Wrz 2021 12:36Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 348

    [Kupię] silnik Askoll M500 do pralki Beko WMB 81244 XRC

    Dziękuję wszystkim za pomoc ale na Noth. pl obniżyli cenę i kupiłem od nich nowy silnik z gwarancją za około 470 zł.Pralka działa aż miło, a czekała na nowy silnik około 1, 5 roku

    21 Gru 2021 21:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 927

    Beko MWUE6536CW - Pralka nie odblokowuje drzwi, wyłączona szumi i uderza blokadą

    kupiłem rok temuW takim razie pralka jest na gwarancji, zgłoś do serwisu, niech przyjadą i naprawią.

    09 Mar 2022 18:29Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 681

    Pralka i suszarka - co kupić w 2022?

    (at)rick69 Podoba Ci się LG to sobie kup:) Do Samsunga nie chce przyjechać nawet autoryzowany serwis xD Niemniej lodówki (Side by Side) robią jedne z lepszych, to w zasadzie jedyny sprzęt nie Siemensa i Whirlpool jaki mam.Totalne dziadostwo kupisz sygnowane marką Beko, Amica 3 tyś komplet. Coś...

    14 Wrz 2022 23:43Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 1185

    Pralka do 1300zł, którą można tanio serwisować.

    Drogi Hoaxx to naprawde nie jest istotne gdzie jest składana w dzisiejszych czasach pralka. wyobraź sobie sytuację w której pralka jest składana w niemczech a na chińskich komponentach:) ja proponuje brać urządzenia przedewszystkicm oszczedniejsze wiec wzial bym na twoim miejscu aeg. ale najlepszym rozwiązaniem...

    16 Gru 2012 12:42Odpowiedzi: 67 Wyświetleń: 31269

    Pralka - Kuchenka - Lodówka Dobrze wybrałem?

    Mam zamiar kupićA) Pralka BEKO WMB 61242 PTDlaczego?- 5 letnia gwarancjaB) Lodówka ELECTROLUX EN 3401AOWW miare wydaje mi się być rozsądnaC) Kuchenka gazowo-elektryczna AMICA 58GE3. 33HZpTaQ(W)Czy waszym zdaniem słusznego wyboru dokonałem?Z tego co wyczytałem...

    11 Kwi 2014 18:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1059

    Pralka do 1500 - Bosch WAE, Gorenje, Amica? +5 lat gwarancji

    Czyli gwarancja 5 letnia od Beko na wybrane modele to ściema? Wiem że obecnie oferowane przedłużanie gwarancji to biznes firm ubezpieczeniowych, ale z tego co widać na stronie Beko, to wygląda na ich gwarancję.

    02 Lis 2015 22:51

    Pralka z rozbieralnym zbiornikiem do ok. 1500zł.

    Cena pralek Candy moim zdaniem jest niższa od konkurencji gdyż rozpoznawalność marki jest słabsza niż u konkurencji - kilka lat temu beko też walczyło ceną, zresztą wciąż są porównywalne z Candy. Beko z serii Superia z załadunkiem 8 kg ok 1400 zł.... i wcale niegłupia pralka tylko mi przekonania brak...

    17 Lip 2017 03:13Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 6705

    Pralka z maksymalnie długa gwarancją...

    Podobnie w BEKO trwala (może jeszcze trwa) bezpłatna akcja przedłużania gwarancji do 5 lat.

    08 Lis 2007 10:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3533

    beko DFN 71040 S

    Ostatnio Beko daje 5-letnią gwarancję na sprzęt AGD. Ryzyka wielkiego więc raczej nie ma. Nie mam tej zmywarki ale mam od ponad roku pralkę Beko i nie mogę złego słowa o niej powiedzieć.

    01 Mar 2009 23:50Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 5166

    Beko Volumax 5 nie wiruje pokazuje na wyświetlaczu End.

    Pralka ma niecałe 2 lata. czyli jest na gwarancji. Jeszcze raz sprawdzić filtr, a właściwie turbinkę pompki, którą widać po wyjęciu filtra, czy jej coś nie blokuje (moneta, guzik itp. ). Jeżeli się kręci to skorzystać z gwarancji.

    23 Wrz 2011 07:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4480

    Jaką pralkę z gwarancją min 5 lat

    Nie ma takich? :cry:, czytałem coś o BEKO że dają 5 lat gwarancji, chyba że pisze małym druczkiem na wybrane części np. kabel zasilający:D

    10 Lip 2012 10:29Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 12506

    Pralki Midea MF200 - nowoczesność, niezawodność, elegancja

    Szczerze powiem, że to czy to drogo to zależy od wielu czynników. Jak mam dać 2400zł i mieć absolutny spokój przez co najmniej 5 lat to nie jest drogo. Ale jak ma to wyglądać tak jak z moją zmywarką Beko, która na gwarancji miała dwa razy wymieniany dolny zraszacz bo psuł się mechanizm, a 3 miesiące...

    AGD Recenzje 20 Gru 2022 07:38Odpowiedzi: 54 Wyświetleń: 5367

    Pralki BEKO Jakie opinie i oceny? Doradźcie mi.

    a jaką ma gwarancję:? :bo to jest najważniejsze:! ::! ::! ::! :

    RTV Co kupić? 05 Cze 2006 21:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 9805

    Informacje o pralkach firmy Beko.

    Wiem, że już był temat która firma lepsza itd. ale po przeczytaniu tego tematu jedni wychwalają jedną inni mówią coś innego na ten temat. Po przeczytaniu tego ma się jeden wielki mętlik w głowie. Chciałbym aby ktoś mi pomógł w wyborze pomiędzy tymi trzema pralkami, są to używane, ale nie wiem...

    29 Gru 2006 13:54Odpowiedzi: 1090 Wyświetleń: 35751

    Pomoc w wyborze pralki Electrolux do 1550zł

    Miedzy wyborem Beko a candy co polecacie. Bo mam zamiar kupic tylko to bo to jest narazie na moje mozliwości cenowe. Powiedzcie mi coś na temat beko.Candy kiepskie i Beko kiepskie. Ale z dwojga zlego, BEKO do niedawna dawalo 5 lat bezplatnej gwarancji, jesli jeszcze znajdziesz z taka mozliwoscia, to...

    03 Mar 2007 16:28Odpowiedzi: 407 Wyświetleń: 15348

    Pralka BEKO WBF 6006C - brak filtra pompy i wieczne problemy

    Kochani jak to możliwe że moja pralke wyprodukowano bez filtra. Jak ktos si zapomni i niewyczyści dokładnie kieszeni przed praniem to kochan praleczka psuje sie mam ją trzy lata i zepsuła się jakies dziesięć ray i najlepsze jet to że dopiero po upłyie gwarancjiRegulamin pkt. 15

    14 Maj 2007 17:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4193

    pralka beko 75125 nie kończy cyklu

    a jak to najlepiej sprawdzić? Wodę pobiera normalnie... sprawdzę jeszcze dzisiaj cały wąż odpływowy podobno tam może być przyczyna jak się czymś zapcha...będę szczerze wdzięczny za każdą wskazówkę. (15 grudnia skończyła się jej 2letnia gwarancja)

    11 Sty 2011 19:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6153

    Jaką pralkę polecacie za około 1000 zł?

    Tylko zastanawiam się czy Bosch nie pożyje dłużej niz 5 lat, a Beko bedzie ciągle naprawiana i po 5 latach będzie do wyrzucenia.Z drugiej strony 5 lat spokoju....Właśnie się waham:Opcja pierwsza kupuje bosch wae 20164, jest promocja w Neonet za 1100zł. I mam spokój na?? lat ( co najmniej 2...

    07 Paź 2012 23:31Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 9633

    Pralka Beko WMD 75105 pobiera wode i nie odlacza.

    Czy przed oddaniem była sprawna? jeśli tak oddać tam gdzie ją naprawiali jest jakaś gwarancja? przynajmniej na to zrobili?

    06 Paź 2015 16:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3784

    beko wmb71442ptl cieknie nie wiruje

    czy już należy wezwać serwisJasne, przecież pralka jest na gwarancji. Jednak wcześniej wykręć i sprawdź filtr w pralce.

    09 Gru 2011 15:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1451

   Programy specjalne

   Oprócz standardowych programów wymienionych powyżej pralki Beko mają szereg dodatkowych programów. Dzięki nim można także dostosować prędkość wirowania i temperaturę.

   Antyalergiczny

   Program ten pozwala na dłuższe pranie odzieży w wysokich temperaturach i obejmuje dodatkowy cykl płukania w celu usunięcia wszystkich bakterii i alergenów.

   Automatyczny

   Ten program wykrywa stopień zabrudzenia prania i odpowiednio ustawia czas i temperaturę prania.

   Odzież dziecięca

   Ten program zapewnia dłuższe pranie w gorącej wodzie i dodatkowe etapy płukania w celu usunięcia bakterii i alergenów.

   Bawełniane Eko

   Ten program służy do prania średnio zabrudzonej bawełny z użyciem mniejszej ilości wody i energii.

   Ciemne delikatne

   Ten program stosuje niższe temperatury i zmniejszoną prędkość obrotów, aby zapobiec blaknięciu ciemniejszych ubrań.

   Kołdra i bielizna

   Ten program służy specjalnie do prania ciężkich kołder.

   Ekologiczne czyszczenie

   Ten program umożliwia pranie do 3, 5 kg lekko zabrudzonej bawełny z wykorzystaniem minimalnej ilości wody i energii.

   Odświeżanie

   Program ten, choć nie jest w rzeczywistości programem prania, sprawia, że odzież jest świeża i pozbawia ją plam. Jest to program 30-minutowy, który wykorzystuje parę i jony do usuwania niepożądanych zapachów z lekko znoszonych ubrań.

   GentleCare™

   Program, który chroni strukturę i kolor delikatnych tkanin, takich jak tkane i czesane tkaniny bawełniane, dzięki łagodnemu algorytmowi prania i wirowania.

   Pranie ręczne / Delikatne

   Program ten jest idealny do prania rzeczy wełnianych i delikatnych lub ubrań z metkami „nie nadaje się do prania w pralce”. Niska temperatura i delikatny ruch bębna oznaczają, że tkaniny nie zostaną uszkodzone.

   Higiena+

   Program, który łączy w sobie regulację temperatury z dodatkowymi cyklami płukania i wirowania, aby skutecznie usunąć mikroorganizmy z tkanin. Cykl 60°C, w zakresie od 20°C do 90°C, został zatwierdzony przez organizację Allergy UK jako eliminujący 99, 9% alergenów.

   Intensywny

   Ten program wykorzystuje wydłużony czas prania i dodatkowe etapy płukania do prania bardzo zabrudzonych tkanin.

   Tkaniny mieszane

   Ten program umożliwia jednoczesne pranie tkanin bawełnianych i syntetycznych.

   Sport / Odzież wierzchnia

   Ten program chroni wodoodporną powłokę odzieży wierzchniej.

   Szybkie pranie

   Ten program umożliwia pranie odzieży w całkowicie załadowanym bębnie w zaledwie 28 minut.

   Koszule

   Ten program jest przeznaczony do prania koszul.

   Sport

   Program ten służy do prania odzieży sportowej, która często zawiera mieszankę bawełny i tkanin syntetycznych.

   StainExpert™

   Ten program został przetestowany pod kątem 24 różnych rodzajów plam i lepiej usuwa uporczywe plamy niż standardowy program do prania tkanin bawełnianych.

   SteamTherapy™

   Jest to 15-minutowy program, który, dzięki dużej ilości pary, odwirowuje do 1 kg odzieży na sucho w celu ograniczenia ilości zagnieceń do 58% (testowany przez wewnętrzne laboratoria).

   Codzienne szybkie

   Jest to program, który pierze ubranie w całkowicie załadowanym bębnie w ciągu 28 minut.

   Xpress Super Short – 14 min

   Ten program umożliwia szybkie pranie kilku lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych. Pranie 2 kg trwa 14 minut.

   Clean & Wear®

   Program, który w ciągu 2 godzin pierze 1 kg prania i usuwa z niego wilgoć. Idealny do prania jednego pełnego zestawu odzieży i przygotowania go do założenia, gdy czas jest ograniczony.

   CoolClean™

   Program, który zapewnia efekty prania w temperaturze 40°C przy temperaturze zaledwie 20°C, oszczędzając 75% energii.

   Program Woolmark® Apparel Care

   Specjalny program, który reguluje ruchy bębna, aby zapobiec zniszczeniu lub skurczeniu się rzeczy wełnianych nadających się do prania w pralce.

 • Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Bhca66341