Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Asus 173847

Instrukcja użytkowania Asus 173847 zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące instalacji i użytkowania tego produktu. Zawiera ona istotne informacje dotyczące wszystkich dostępnych funkcji i opcji, a także informacje o bezpieczeństwie i porady dotyczące montażu. Instrukcja użytkowania umożliwia użytkownikom odkrywanie wszystkich funkcji produktu i jego wygodnego użytkowania. Zawiera ona także informacje dotyczące konserwacji i naprawy produktu. Instrukcja użytkowania jest niezbędna do prawidłowego działania produktu Asus 173847 i jej przestrzeganie jest ważne dla zapewnienia optymalnego i bezpiecznego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Asus 173847

- W przypadku mięsa zamrożonegoczas przyrządzania ulegaprzedłuże-niu o ok. 20 minut na kg.

- Zamrożone mięso o wadze do ok.

1, 5 kg można piec bezwcześniejsze-go rozmrażania.

Wskazówki dotyczące programów

Przegląd wszystkich programów zprzy-należnymi wartościami proponowanymiznajduje się w rozdziale „Menu głównei podmenu“.

Wybrać program Grzanie dolne podko-niec czasu pieczenia, jeśli potrawa mabyć bardziej przyrumieniona odspodu.

Nie stosować do pieczenia mięspro-gramu Intensywny, ponieważ sos

pie-Termonawiew Plus  lubAutopie-czenie 

Te programy nadają się do pieczeniamięsa, ryb i potraw z drobiu z brązowąskórką, jak również do pieczeniarost-befu i polędwicy.

W programie Termonawiew Plus można stosować temperatury niższe niżw programie Grzanie górne i dolne ,ponieważ ciepło jest natychmiastroz-prowadzane w komorze urządzenia.

W programie Autopieczenie  komorau-rządzenia jest najpierw nagrzewanapod-czas fazy opiekania do bardzo wysokiejtemperatury opiekania (ok. 230 °C). Gdytylko ta temperatura zostanie osiągnięta,piekarnik sam się reguluje w dół nausta-wioną temperaturę przyrządzania(tempe-raturę kontynuacji pieczenia).

 Wsunąć potrawę na poziom 2.

Pieczenie Plus 

Stosować ten program z wybranymtry-bem grzania do przyrządzania zewspo-maganiem wilgocią.

Grzanie górne i dolne 

Ten program należy stosować doprzy-rządzania tradycyjnych przepisów. Przyprzepisach ze starszych książekku-charskich należy ustawić temperaturęo 10 °C niższą niż podana. Czasprzy-rządzania nie ulega zmianie.

Pieczenie mięs

Pieczeniomierz

Za pomocą pieczeniomierza możnado-kładnie nadzorować temperaturę procesu.

Sposób działania

Metalową końcówkę pieczeniomierzanależy wbić całkowicie w potrawę, ażpo uchwyt. W metalowej końcówceznajduje się czujnik temperatury, którymierzy temperaturę we wnętrzu potrawypodczas procesu przyrządzania. Wzrosttemperatury wewnętrznej w potrawieodzwierciedla jej stan przyrządzenia.

W zależności od tego, czy potrawa mabyć mniej lub bardziej wypieczona,na-leży ustawić niższą lub wyższątempe-raturę wewnętrzną.

Temperaturę wewnętrzną możnausta-wić w zakresie do 99 °C. Danedotyczą-ce potraw i odpowiadających imtempe-ratur wewnętrznych można znaleźć wtabelach ustawień na końcu tegodoku-mentu.

Procesy z i bez pieczeniomierza mająporównywalne czasy trwania.

Możliwości zastosowaniapieczenio-mierza

W niektórych programachautomatycz-nych i zastosowaniach specjalautomatycz-nychzo-staną Państwo poproszeni ozastoso-wanie pieczeniomierza.

Poza tym można go równieżzastoso-wać w programach własnych oraz wnastępujących programach:

- Autopieczenie - Termonawiew Plus - Intensywny 

- Grzanie górne i dolne 

- Pieczenie Plus + Autopieczenie - Pieczenie Plus + Termonaw. Plus - Pieczenie Plus + Intensywny - Piecz. Plus + Grz. górne i dolne Ważne wskazówki dotycząceużytko-wania

- Mięso można położyć w garnku lubna ruszcie.

- Metalowa końcówka pieczeniomierzamusi być całkowicie wbita w potrawęaż po uchwyt, tak żeby czujniktempe-ratury osiągał mniej więcej jej środek.

- W przypadku drobiu dobrym miejscemdo wbicia metalowej końcówki jestnaj-grubsze miejsce w okolicach piersi. Wtym celu ścisnąć pierś pomiędzypal-cem wskazującym i kciukiem, żebyznaleźć najgrubsze miejsce.

- Metalowa końcówka nie możedoty-kać kości i nie może być wbita wszczególnie tłuste miejsce. Tkankatłuszczowa i kości mogądoprowa-dzić do wcześniejszego wyłączenia.

- Przy mocno marmurkowym,przerośnię-tym mięsie należy wybrać wyższąwar-tość z podanego w tabelach ustawieńzakresu temperatur wewnętrznych.

- Przy zastosowaniu folii aluminiowej,rękawa lub torebek do pieczenia wbićpieczeniomierz przez folię do środkapotrawy. Pieczeniomierz możnarów-nież umieścić w folii wraz z mięsem.

Proszę przy tym również przestrzegaćwskazówek producenta folii.

Stosowanie pieczeniomierza

 Wbić metalową końcówkępieczenio-mierza całkowicie w potrawę, aż pouchwyt.

Jeśli przyrządza się równocześnie kilkakawałków mięsa, pieczeniomierz należywbić w najgrubszy kawałek.

 Wsunąć potrawę do komoryurządze-nia.

 Włożyć wtyczkę pieczeniomierza dogniazdka przyłączeniowego, aż dowyraźnego zatrzaśnięcia.

 Zamknąć drzwiczki.

 Wybrać program lub programauto-matyczny.

 Ustawić temperaturę lub temperaturęwewnętrzną, jeśli potrzeba.

W przypadku programówautomatycz-nych wartości temperaturwewnętrz-nych są wstępnie ustalone.

Proszę postępować wedługwska-zówek na wyświetlaczu.

Proces przyrządzania zakończy się, gdytylko zostanie osiągnięta temperaturawewnętrzna.

Niebezpieczeństwo zranień przezgorące powierzchnie.

Późniejsze uruchamianie procesuprzyrządzania z pieczeniomierzemIstnieje również możliwośćzaprogramowa-nia późniejszego uruchomiezaprogramowa-nia procesu.

 W tym celu po dokonaniu wyboruprogramu należy wybrać przyciskdo-tykowy .

 Wybrać Start o.

Moment zakończenia możnaoszaco-wać w przybliżeniu, ponieważ czastrwania procesu z pieczeniomierzemjest mniej więcej taki sam, jak czastrwania procesu bez pieczeniomierza.

Nie można ustawić Czas trwania ani Go-towe o, ponieważ łączny czas zależy odosiągnięcia temperatury wewnętrznej.

Wskazanie czasu pozostałego

Gdy temperatura ustawiona dla procesujest wyższa niż 140 °C, po określonymczasie pojawia się pozostały,szacunko-wy czas trwania procesu (czaspozosta-ły).

Czas pozostały jest wyliczany zusta-wionej temperatury procesu, ustausta-wionejtemperatury wewnętrznej i przebieguwzrostu temperatury wewnętrznej.

Czas pozostały pokazywany napocząt-ku stanowi wartość szacunkową.Ponie-waż czas pozostały jest wciąż obliczanyod nowa podczas trwania procesu,wskazania są stale korygowane i stająsię coraz dokładniejsze.

Wszelkie informacje dotyczące czasupozostałego zostają skasowane, gdyzmieni się temperaturę procesu lub

Grillowanie

Gdy grilluje się przy otwartychdrzwiczkach, gorące powietrze zko-mory urządzenia nie jest więcejauto-matycznie wyprowadzane przezwentylator chłodzący i schładzane.

Elementy sterowania stają sięgorą-ce.

Zamykać drzwiczki przy grillowaniu.

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Sp. z o. o. i KONSERWACJI

Sp. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, tel. +48 883-347-166 www. energy5. pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Uwaga: Przeczytać uważnie i zachować do późniejszego stosowania. System mocowań:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WIATINSTRUKCJA MONTAŻU WIAT Instrukcja montażu wiat I 22. 1. 1/7 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji montażu wiat są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z posadowieniem

* DACHY SKOŚNE * DACHY PŁASKIE* DACHY SKOŚNE * DACHY PŁASKIE SYSTEM REM-0 dachówka ceramiczna Art. 0 Art. 00 Art. 0 0 SYSTEM REM-0 dachówka BETONOWA Art.

Zakres prac obejmuje:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej 1. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej

Przekładnik prądowy IWFwww. fanina. pl Przekładnik prądowy IWF z szyną 20x5 mm oraz z szyną 30x10 mm Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 5 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników

Nakrętka zaciskowa KTR1 z 7 wytwarza duży nacisk na śrubie poprzez dokręcenie śrub dociskowych nakrętki przy użyciu stosunkowo małego momentu dokręcania. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2 2. 1 Wskazówki ogólne 2

Przekładnik prądowy ISS-1

OW REINFORCED PUMP TPUzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Asus 173847

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Asus 173847

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Asus 173847