Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji tego narzędzia. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje na temat bezpiecznego użytkowania narzędzia, włącznie z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego przechowywania i transportu tego urządzenia. Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl zawiera również szczegółowe informacje dotyczące naprawy i konserwacji narzędzia, włącznie z wytycznymi dotyczącymi regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapewnić długą żywotność urządzenia. Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl jest ważnym narzędziem dla każdego, kto korzysta z tego narzędzia, w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika PC Hitachi

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla PC Hitachi.
Mamy 3 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 3 produktów Hitachi w kategorii PC.

  • 1
  • 8c


Zobacz poniższy poradnik dla Hitachi WR 18DBDL. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Hitachi WR 18DBDL, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Hitachi WR 18DBDL. Upewnij się, że opisujesz trudności z Hitachi WR 18DBDL tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Hitachi WR 18DBDL

Strona: 1

87Polskif) Jeżeli praca elektronarzędziem musi byćwykonywana w miejscu o dużej wilgotności,należy zawsze korzystać ze źródłazasilania zabezpieczonego wyłącznikiemróżnicowoprądowym.Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowegozmniejsza ryzyko porażenia prądem.3) Bezpieczeństwo osobistea) Podczas użytkowania elektronarzędzia należyzachowywać ostrożność, koncentrować się nawykonywanej pracy i postępować zgodnie zzasadami zdrowego rozsądku.Elektronarzędzia nie powinny być użytkowaneprzez osoby zmęczone lub znajdujące się podwpływem substancji odurzających, alkoholubądź lekarstw.Chwila nieuwagi podczas użytkowaniaelektronarzędzia może być przyczyną poważnychobrażeń.b) Należy używać wyposażenia ochronnego.Należy zawsze nosić okulary ochronne.Stosowane – odpowiednio do panującychwarunków – wyposażenie ochronne, takie jak maskaprzeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lubsłuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesieniac) Należy uniemożliwić przypadkoweuruchomienie. Przed podłączeniemelektronarzędzia do gniazda zasilania i/lubzestawu akumulatorowego, a także przedpodniesieniem lub przeniesieniem go, należyupewnić się, że wyłącznik znajduje się wpołożeniu wyłączenia.Ze względów bezpieczeństwa nie należy przenosićelektronarzędzi, trzymając palec na wyłączniku,ani podłączać do zasilania elektronarzędzi, którychwyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.d) Przed włączeniem elektronarzędzia usunąćwszystkie klucze regulacyjne.Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonegoz częścią obrotową elektronarzędzia może byćprzyczyną obrażeń.e) Nie sięgać elektronarzędziem zbyt daleko.Należy zawsze pamiętać o stabilnej postawie izachowaniu równowagi.Zapewnia to lepsze panowanie nadelektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Chronić włosy,odzież i rękawice przed kontaktem z ruchomymiczęściami urządzenia.Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćpochwycone i wciągnięte przez ruchome częścinarzędzia.g) Jeżeli elektronarzędzie wyposażone jest wzłącze dla urządzenia do odprowadzaniai gromadzenia pyłów, należy pamiętaćo właściwym podłączeniu i poprawnymużytkowaniu takiego urządzenia.Korzystanie z urządzeń do odprowadzania igromadzenia pyłu zmniejsza zagrożenia związane zobecnością pyłu.4) Obsługa i konserwacja elektronarzędzia) Nie używać elektronarzędzia ze zbyt dużąsiłą. Należy wykorzystywać elektronarzędzieodpowiednie dla wykonywanej pracy.Elektronarzędzie przeznaczone do wykonaniaokreślonej pracy wypełni swoje zadanie lepiej i wsposób bardziej bezpieczny, jeżeli praca będziewykonywana z zalecaną prędkością.OGÓLNE WSKAZÓWKIBEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEELEKTRONARZĘDZIOSTRZEŻENIENależy dokładnie zapoznać się ze wszystkimiostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówekbezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem,pożaru i/lub poważnych obrażeń.Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa należyzachować do wglądu.Wykorzystywane w treści wskazówek bezpieczeństwaokreślenie „elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzizasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) lub zakumulatora (bezprzewodowych).1) Bezpieczeństwo na stanowisku pracya) Stanowisko pracy należy utrzymywać wczystości i odpowiednio oświetlać.Nieporządek lub nieodpowiednie oświetleniestanowiska pracy może być przyczyną wypadków.b) Elektronarzędzi nie należy użytkować wmiejscach zagrożonych wybuchem, na przykładw pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.Pracujące elektronarzędzie wytwarza iskry, któremogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.c) Dzieci oraz osoby postronne powinnypozostawać z dala od pracującegoelektronarzędzia.Dekoncentracja może być przyczyną utraty kontrolinad elektronarzędziem.2) Bezpieczeństwo elektrycznea) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować dogniazda sieciowego.Wtyczki nie wolno w jakikolwiek sposóbmodyfikować.Elektronarzędzia posiadające uziemienienie powinny być użytkowane z wtyczkamiprzejściowymi.Użytkowanie niemodyfikowanych wtyczek orazkorzystanie z odpowiednich gniazd sieciowychb) Należy unikać kontaktu z powierzchniamijakichkolwiek uziemionych elementów, takichjak rury, grzejniki, kuchenki lub chłodziarki.Ryzyko porażenia prądem wzrasta, gdy ciało jestuziemione.c) Elektronarzędzi nie wolno narażać na działaniedeszczu lub wilgoci.Obecność wody wewnątrz elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądem.d) Przewodu zasilającego nie wolno używać wsposób niezgodny z jego przeznaczeniem.Przewodu zasilającego nie wolno używać doprzenoszenia bądź ciągnięcia elektronarzędzia,ani do odłączania go od zasilania.Przewód zasilający należy chronić przedkontaktem ze źródłami ciepła, olejem, ostrymikrawędziami lub poruszającymi się częściami.Uszkodzony lub zapętlony przewód zasilającye) W przypadku użytkowania elektronarzędziana wolnym powietrzu należy korzystać zprzedłużaczy do tego celu przeznaczonych.Używanie przedłużaczy przeznaczonych do pracyna wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażeniaprądem.(Tłumaczenie oryginalnych instrukcji)0000Book̲WH14DBDL. indb 870000Book̲WH14DBDL. indb 87 2017/12/05 8:54:012017/12/05 8:54:01

Strona: 2

88b) Nie należy użytkować elektronarzędzia, któregowyłącznik jest uszkodzony.Każde elektronarzędzie, które nie może byćwłaściwie włączane ani wyłączane, stanowizagrożenie i musi zostać naprawione.c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiekregulacji bądź wymiany akcesoriów oraz kiedyurządzenie nie będzie używane przez dłuższyczas wtyczkę elektronarzędzia należy odłączyćod źródła zasilania i/lub zestaw akumulatorowyod elektronarzędzia.Powyższe środki bezpieczeństwa mają nacelu wyeliminowanie ryzyka przypadkowegouruchomienia urządzenia.d) Nieużywane elektronarzędzia powinny byćprzechowywane w miejscu niedostępnym dladzieci; osobom, które nie znają zasad obsługielektronarzędzi lub niniejszych zaleceń niewolno udzielać pozwolenia na użytkowanieUżytkowanie elektronarzędzi przez osoby, które niezostały właściwie poinstruowane, może stanowićzagrożenie.e) Elektronarzędzia należy konserwować. Przedrozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czyruchome części są poprawnie umieszczone,czy nie są zakleszczone lub uszkodzone i czynie występują jakiekolwiek inne okoliczności,które mogłyby uniemożliwić bezpieczną pracęW razie uszkodzenia przed kolejnym użyciemelektronarzędzie musi zostać naprawione.Wiele wypadków następuje z powodu nieprawidłowejkonserwacji elektronarzędzi.f) Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre iczyste.Narzędzia tnące powinny być utrzymywanewe właściwym stanie, z odpowiednio ostrymikrawędziami tnącymi – zmniejsza to ryzykozakleszczenia narzędzia i ułatwia kontrolę nad nim.g) Elektronarzędzia, akcesoria, wiertła, narzędziatnące itp. należy zawsze obsługiwać w sposóbzgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji,biorąc pod uwagę warunki robocze oraz rodzajwykonywanej pracy.Używanie elektronarzędzia w celach niezgodnych zjego przeznaczeniem może stanowić zagrożenie.5) Obsługa i konserwacja elektronarzędziaakumulatorowegoa) Do ładowania można wykorzystywać wyłącznieładowarki wymienione przez producenta.Ładowarka właściwa dla ładowania konkretnegotypu zestawów akumulatorowych może wywołaćpożar, jeśli zostanie użyta do ładowania innego typuzestawów akumulatorowych.b) Do zasilania elektronarzędzi należy używaćwyłącznie przeznaczonych dla nich zestawówakumulatorowych.Używanie innych zestawów akumulatorowych możebyć przyczyną obrażeń lub pożaru.c) Jeśli zestaw akumulatorowy nie jest używany,należy go przechowywać z dala od innychmetalowych przedmiotów, takich jak spinaczedo papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby,bądź inne niewielkie metalowe przedmioty, któremogą spowodować zwarcie zacisków.Zwarcie zacisków akumulatora może być przyczynąpoparzeń lub pożaru.d) W skrajnie niesprzyjających warunkach możedojść do wycieku elektrolitu z akumulatora– należy unikać kontaktu z elektrolitem.Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu zelektrolitem, miejsce kontaktu należy przepłukaćwodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczaminależy dodatkowo zgłosić się do lekarza.Elektrolit wyciekający z akumulatora możepowodować podrażnienia lub poparzenia.6) Serwisa) Elektronarzędzia mogą być serwisowanewyłącznie przez wykwalifikowanych technikówserwisowych, z zastosowaniem oryginalnychczęści zamiennych.Jest to gwarancją utrzymania bezpieczeństwaobsługi elektronarzędzia.UWAGADzieci oraz osoby niepełnosprawne powinnypozostawać z dala od pracującego elektronarzędzia.Nieużywane elektronarzędzia powinny byćprzechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci iosób niepełnosprawnych.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCE BEZPRZEWODOWEJWKRĘTARKI UDAROWEJ /BEZPRZEWODOWEGO KLUCZAUDAROWEGOJeżeli w czasie wykonywanej pracy element łączącymoże wejść w kontakt z niewidocznym okablowaniemelektrycznym, elektronarzędzie należy trzymać zaizolowane powierzchnie. Element łączący, który wejdzie wkontakt z przewodem pod napięciem, może spowodować,że nieizolowane części elektronarzędzia znajdą się podnapięciem, co grozi porażeniem operatora prądem.DODATKOWE WSKAZÓWKIBEZPIECZEŃSTWA1. To urządzenie jest przenośnym elektronarzędziem dodokręcania i odkręcania wkrętów, śrub i nakrętek. Należyje wykorzystywać tylko do powyższych zastosowań.2. Należy pamiętać, aby w czasie pracy elektronarzędzietrzymać mocno i pewnie. W przeciwnym wypadku możedojść do wypadków lub obrażeń.3. Upewnić się, że akumulator jest poprawnie umieszczony.Jeżeli nie jest zabezpieczony, może wypaść ispowodować wypadek.4. Przygotowanie i kontrola stanowiska roboczego Upewnićsię, że stanowisko robocze spełnia wymogi określone wczęści dotyczącej wskazówek bezpieczeństwa.5. Komorę, w której umieszczany jest akumulator, należychronić przed zabrudzeniem.6. Nigdy nie demontować akumulatora ani ładowarki.7. Nigdy nie zwierać zacisków akumulatora. Zwarciezacisków akumulatora powoduje wygenerowaniewysokiego napięcia i przegrzanie. Wynikiem tego możebyć spalenie lub uszkodzenie akumulatora.8. Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia. Podpalenieakumulatora może spowodować jego wybuch.9. Akumulator należy przekazać do punktu sprzedaży, wktórym został zakupiony, kiedy tylko jego żywotność ponaładowaniu uniemożliwia jego efektywne użytkowanie.Nie wyrzucać zużytego akumulatora.10. W otwory wentylacyjne ładowarki nie wolno wkładaćżadnych przedmiotów. Umieszczanie w otworachwentylacyjnych ładowarki metalowych lub łatwopalnychprzedmiotów powoduje powstanie zagrożeniaporażeniem prądem lub uszkodzenia ładowarki.0000Book̲WH14DBDL. indb 880000Book̲WH14DBDL. indb 88 2017/12/05 8:54:022017/12/05 8:54:02

Strona: 3

8911. Rzeczywisty moment dokręcania skontrolować kluczemdynamometrycznym.12. Przed zmianą kierunku obrotów zatrzymaćelektronarzędzie. Przed zmianą kierunku obrotównależy zawsze zwolnić wyłącznik i odczekać, ażelektronarzędzie się zatrzyma.13. Nie dotykać obracającego się elementu. Chronić ręcei inne części ciała przed kontaktem z obracającymsię elementem. W przeciwnym razie może dość doprzecięcia lub pochwycenia. Należy także pamiętać, abypo dłuższym użytkowaniu nie dotykać obracającego sięelementu. Jego temperatura znacznie wzrasta i może onspowodować poparzenia.14. Należy korzystać z przeznaczonych dla tegoelektronarzędzia końcówek, których lista znajduje się wpodręcznikuobsługiikatalogufirmyHiKOKI. Wprzeciwnymwypadku może dochodzić do wypadków i obrażeń.15. Upewnić się, że końcówka jest solidnie zabezpieczonaw kowadle. Jeżeli końcówka nie jest solidniezabezpieczona, może wypaść i spowodować obrażenia.<WH14DBDL / WH18DBDL>Po zamocowaniu wkrętaka należy go lekko pociągnąć,aby sprawdzić, czy nie jest poluzowany i nie wypadniepodczas pracy. Jeżeli kołnierz prowadzący nie powracado oryginalnego położenia, wkrętak jest zamontowanynieprawidłowo.<WR14DBDL / WR18DBDL>Wyrównać trzpień ruchomy znajdujący się wkwadratowej części kowadła z otworem w gnieździesześciokątnym. Następnie wcisnąć trzpień ruchomyi zamontować gniazdo sześciokątne na kowadle.Upewnić się, że trzpień ruchomy znajduje się w całościw otworach. Demontując gniazdo, należy postępować wodwrotnej kolejności.16. Funkcja wybieraka trybu dokręcania○ Wybierz tryb wysoki/niski i tryb pojedynczy/ciągły wczasie zwolnienia przełącznika. Niezastosowanie się dotego zalecenia może spowodować wystąpienie usterki.○ Jeśli jednostka została ustawiona na obroty w przeciwnąstronę, będzie pracować w trybie ciągłym, bez względuna ustawienie trybu pojedynczego/ciągłego.○ Przełączniki wybieraka wysoko/nisko i pojedynczy/ciągłymogą zostać ustawione tylko po włożeniu akumulatorado narzędzia i po pociągnięciu raz przełącznika.17. Hak należy solidnie zamontować. Jeżeli hak niezostanie solidnie zamontowany, może w czasie pracyspowodować obrażenia.18. Aby zapobiec wyczerpywaniu akumulatora w wynikuniezamierzonego pozostawienia włączonego oświetleniaLED, oświetlenie jest wyłączane automatycznie po około15 minutach.19. Przerwa w pracy elektronarzędzia.20. Nie dotykać metalowych części, ponieważ w czasieciągłej pracy rozgrzewają się one do wysokich temperatur.21. Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła. Może tospowodować uszkodzenie wzroku.UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORALITOWO-JONOWEGOW celu wydłużenia żywotność akumulatora litowo-jonowegozostał on wyposażony w funkcję wyłączania zasilania.W przypadkach opisanych poniżej w punktach 1-3 silnikmoże się zatrzymać w czasie użytkowania elektronarzędzia,nawet jeżeli wyłącznik jest wciśnięty do położenia włączenia.Nie jest to oznaką awarii, ale efektem działania funkcjiwyłączania.1. Gdy akumulator się wyczerpie, silnik się wyłączy.W takim wypadku akumulator należy niezwłocznienaładować.2. Silnik może się wyłączyć w przypadku przeciążeniaelektronarzędzia. W takim wypadku należy zwolnićwyłącznik elektronarzędzia i wyeliminować przyczynęprzeciążenia. Po wyeliminowaniu przeciążeniaelektronarzędzie może być ponownie użytkowane.3. Jeżeli w warunkach intensywnej pracy akumulator sięprzegrzeje, może to spowodować przerywanie zasilaniaz akumulatora.W takim wypadku należy zaprzestać używaniaakumulatora i pozostawić go do ostygnięcia. Powyeliminowaniu przeciążenia elektronarzędzie możebyć ponownie użytkowane.Dodatkowo należy stosować się do poniższych ostrzeżeń iwskazówek.Aby zapobiec wyciekom z akumulatora, jego przegrzaniu,emisjidymu, wybuchowilubzapaleniusięakumulatora, należypodjąć wszystkie wymienione poniżej środki ostrożności.1. Należy się upewnić, że wióry i pył nie gromadzą się naakumulatorze.○ Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby wióry i pył nieopadały na akumulator.○ Należy zwracać uwagę, aby wióry i pył, które opadają naakumulator, nie gromadziły się na jego powierzchni.○ Nie przechowywać nieużywanych akumulatorów wmiejscach, w których mogą one wejść w kontakt zwiórami i pyłem.○ Przed przechowywaniem akumulatora należy usunąć zniego wióry i pył; akumulatora nie należy przechowywaćrazem z metalowymi przedmiotami (śruby, gwoździe itp. ).2. Akumulatora nie wolno nakłuwać ostrymi przedmiotami,takimi jak gwoździe, uderzać młotkiem, deptać, rzucaćani poddawać wstrząsom.3. Nie używać akumulatora, który nosi wyraźne śladyuszkodzenia lub odkształcenia.4. Nie korzystać z akumulatora umieszczonego zodwróconą biegunowością.5. Nie podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazdasieciowego lub gniazda zapalniczki samochodowej.6. Nie używać akumulatora do celów innych, niż zgodne zjego przeznaczeniem.7. Jeśli ładowanie akumulatora nie powiedzie się, nawetpo upływie określonego czasu ładowania, należynatychmiast przerwać ładowanie.8. Nie poddawać akumulatora działaniu wysokiejtemperatury ani wysokiego ciśnienia, np. poprzezumieszczanie go w kuchence mikrofalowej, suszarce lubpojemniku ciśnieniowym.9. W przypadku wycieku lub pojawienia się nieprzyjemnegozapachu upewnić się, że akumulator znajduje się z dalaod źródeł ognia.10. Nie używać akumulatora w miejscach, w którychgenerowane są silne, elektryczne ładunki statyczne.11. Jeśli w trakcie użytkowania, ładowania lubprzechowywania akumulatora pojawi się nieprzyjemnyzapach, dojdzie do wycieku, przegrzania, odbarwienialub odkształcenia, bądź jeśli pojawi się jakakolwiekinna nieprawidłowość, akumulator należy natychmiastwyjąć z elektronarzędzia lub ładowarki i zaprzestać jegoużytkowania.1. Jeśli elektrolit wyciekający z akumulatora dostanie się dooczu, nie wolno pocierać podrażnionego miejsca; oczynależy dokładnie przemyć czystą wodą, np. z kranu, iniezwłocznie skontaktować się z lekarzem.Nieusunięty elektrolit może spowodować uszkodzeniewzroku.2. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skorą lub odzieżą,miejsce kontaktu należy natychmiast dokładnie przemyćczystą wodą, np. z kranu.Elektrolit może spowodować podrażnienie skóry.0000Book̲WH14DBDL. indb 890000Book̲WH14DBDL. indb 89 2017/12/05 8:54:02

Strona: 4

903. Jeśli w trakcie pierwszego użycia akumulatorastwierdzona zostanie obecność rdzy, pojawi sięnieprzyjemny zapach, dojedzie do przegrzana,odbarwienia, odkształcenia i/lub pojawią się innenieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania izwrócić go do dostawcy lub sprzedawcy.Jeżeli przedmiot wykonany z materiału przewodzącegowejdzie w kontakt z zaciskiem akumulatora litowo-jonowego,może dojść do zwarcia akumulatora, a w wyniku tego – dopożaru. Przechowując akumulator litowo-jonowy należystosować się do poniższych zaleceń.○ W opakowaniu do przechowywania nie wolnoumieszczać żadnych przedmiotów wykonanych zmateriałów przewodzących, gwoździ ani drutów, takichjak druty żelazne i druty miedziane.○ Aby zapobiec zwarciom, akumulator należy umieścićw elektronarzędziu lub w przypadku przechowywania,założyć na niego pokrywę, tak aby wywietrznik zostałzakryty.SYMBOLENastępujące oznaczenia są symbolami używanymiw instrukcji elektronarzędzia. Przed rozpoczęciemużytkowania należy się upewnić, że ich znaczniejest zrozumiałe.WH14DBDL / WH18DBDL: Wkrętarka udarowaWR14DBDL / WR18DBDL: Klucz udarowyDotyczy tylko państw UEElektronarzędzi nie wolno wyrzucać wraz zodpadami z gospodarstwa domowego!Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego oraz wprowadzeniemjej zgodnie z prawem krajowym, zużyteelektronarzędzia należy posegregować ioddać do recyklingu w sposób przyjazny dlaśrodowiska w wyspecjalizowanym zakładzieutylizacji.V Napięcie znamionowen0 Prędkość na biegu jałowymBpm Ilość uderzeńS Mały wkrętZwykła śrubaH Śruba o wysokim momencie dokręcaniaHm Tryb wysokiMm Tryb średniL2 Tryb niski 2L1 Tryb niski 1MT Moment dokręcania (maksymalny)Rozmiar napędu sześć.Rozmiar napędu kwadratowegokg MasaWłączanieWyłączanieOdłącz akumulatorPojemność akumulatoraPrzełącznik oświetleniaPrzełącznik wskaźnika poziomu naładowaniaakumulatoraObroty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówekzegaraObroty przeciwnie do kierunku ruchuwskazówek zegaraPrzełącznik między trybami wysoki/niskiwybierakaLampka kontrolna wysoki/niskiPrzełącznik trybu pojedynczego/ciągłegoLampka kontrolna pojedynczy/ciągłyTryb ciągły(Uderzenia rozpoczną się, gdy przełącznikzostanie pociągnięty i zostaną zastosowaneciągle uderzenia. (Narzędzie nie zatrzyma sięautomatycznie))Tryb pojedynczy(Po pociągnięciu przełącznika, uderzeniarozpoczną się, a następnie zatrzymają się po 1do 4 uderzeń. )Akumulator niemal całkowicie wyczerpany.Naładować akumulator najszybciej, jak tomożliwe.Akumulator w połowie wyczerpany.Akumulator dostatecznie naładowany.AKCESORIA STANDARDOWEPoza elektronarzędziem (1 narzędzie) w opakowaniuznajdują się akcesoria wymienione na stronie 174.Akcesoria standardowe mogą ulec zmianie bezwcześniejszego zawiadomienia.ZASTOSOWANIA○ Wkręcanie i wykręcanie śrub do metalu, śrub do drewna,wkrętów samogwintujących itp.0000Book̲WH14DBDL. indb 900000Book̲WH14DBDL. indb 90 2017/12/05 8:54:02

Strona: 5

91○ Dokręcanie i odkręcanie wszystkich typów śrub inakrętek stosowanych do zabezpieczania elementówkonstrukcyjnychSPECYFIKACJE TECHNICZNESpecyfikacje techniczne niniejszego elektronarzędzia sąpodane w tabeli na stronie 174.WSKAZÓWKAW związku z prowadzonym przez firmę HiKOKIprogramem badań i rozwoju, niniejsze specyfikacjetechniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszegozawiadomienia.ŁADOWANIEPrzed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzianależy naładować akumulator; w tym celu należypostępować w sposób opisany poniżej.1. Podłączyć do źródła zasilania. (Rys. 2)Ładowanie akumulatora ze źródła zasilania prądemzmiennym (AC)○ Podłączyć przewód zasilający ładowarki do gniazdasieciowego.Po podłączeniu wtyczki ładowarki do gniazda sieciowegolampka kontrolna będzie migała na czerwono (co 1sekundę).Nie należy używać uszkodzonego przewoduzasilającego. Uszkodzony przewód należyniezwłocznie przekazać do naprawy.Ładowanie akumulatora z samochodowego źródła zasilaniaprądem stałym (DC) o napięciu 12 V (UC18YML2)○ Ładowarkę należy zamocować w samochodzie.Do zamocowania ładowarki i zabezpieczenia jej przedniezamierzonym przemieszczaniem należy użyć paskadostarczonego z ładowarką. (Patrz Rys. 12. )Ładowarkianiakumulatoraniewolnoumieszczaćpodfotelem kierowcy. Ładowarkę należy zabezpieczyćprzed niezamierzonym przemieszczaniem, gdyż wprzeciwnym razie może być to przyczyną wypadku.Rys. 12○ Umieścić wtyczkę do gniazda zapalniczki w gnieździezapalniczki.Jeżeli wtyczka jest luźna i wypada z gniazda zapalniczki,gniazdo należy naprawić. Ponieważ gniazdo może byćwadliwe, zalecamy zgłoszenie się do miejscowegodealera samochodowego. Użytkowanie takiego gniazdamoże być przyczyną przegrzania, a tym samymwypadku.2. Umieścić akumulator w ładowarce. 2)Ostrożnie i dokładnie umieścić akumulator w ładowarce.3. ŁadowaniePo umieszczeniu akumulatora w ładowarce rozpoczniesię ładowanie, a lampka kontrolna będzie palić sięciągłym, czerwonym światłem.Po zakończeniu ładowania akumulatora lampkakontrolna będzie migać na czerwono. (co 1 sekundę)(Patrz Tabela 1. )● Wskazania lampki kontrolnejWskazania lampki kontrolnej są zilustrowane w Tabeli 1,w zależności od stanu ładowarki lub akumulatora.Tabela 1Wskazania lampki kontrolnejLampkakontrolnapali się lubmiga.PrzedładowaniemMiga (naczerwono)Pali się przez 0, 5 sekundy. Nie pali się przez0, 5 sekundy. (Gaśnie na 0, 5 sekundy. )W trakcieładowaniaPali się (naPali się nieprzerwanie.ŁadowaniezakończoneŁadowanie jestniemożliweMigaszybko (naPali się przez 0, 1 sekundy. Nie pali się przez0, 1 sekundy. (Gaśnie na 0, 1 sekundy. )Wadliwe działanieakumulatora lubładowarki.Oczekiwaniez powoduprzegrzaniazielono)(UC18YRSL)(UC18YML2)Pali się nieprzerwanie. Przegrzanieakumulatora.Ładowanie niemożliwe.(Ładowanie rozpoczniesię po ostygnięciuakumulatora)(UC18YFSL)Pali się przez 1 sekundę. Nie pali się przez 0, 5sekundy. )Ładowanie zapośrednictwemsamochodowegoźródła zasilaniajest niemożliwe0000Book̲WH14DBDL. indb 910000Book̲WH14DBDL. indb 91 2017/12/05 8:54:02

Strona: 6

92WSKAZÓWKA: W przypadku oczekiwania na ostygnięcie akumulatora, ładowarki UC18YML2 / UC18YRSL / UC18YFSLschładzają przegrzany akumulator za pomocą wentylatora.(Niemniej jednak wentylator chłodzący nie działa w czasie ładowania akumulatora z samochodowegoźródła zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V. )● Informacje na temat zakresu temperatury i czasu ładowania akumulatora.Informacje na temat zakresu temperatury i czasu ładowania zostały zamieszczone w Tabeli 2.Tabela 2ŁadowarkaAkumulatorUC18YRSL UC18YFSLUC18YML2(AC/DC)*1Napięcie ładowania V 14, 4 V – 18 VMasa kg 0, 6 0, 5 0, 7Zakres temperatury, w którym akumulatormoże być ładowany0oC – 50oCCzas ładowania w zależności od pojemnościakumulatora, w przybliżeniu (przy 20oC)1, 3 Ah1, 5 Ah2, 0 Ah2, 5 Ah3, 0 Ah4, 0 Ah5, 0 Ahmin2022303545607520 / 5022 / 6030 / 8035 / 10045 / 12060 / 16075 / 200Liczba ogniw akumulatora 4 – 10*1Źródło zasilania prądem zmiennym (AC) / (samochodowe) źródło zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V.○ Ponieważ wbudowany mikrokomputer ładowarkiUC18YML2 / UC18YRSL / UC18YFSL potrzebuje około3 sekund do potwierdzenia, że ładowany akumulatorzostał wyjęty, należy odczekać minimum 3 sekundyprzed jego ponownym włożeniem i kontynuowaniemładowania. Jeżeli akumulator zostanie włożony ponowniew przeciągu 3 sekund, może on zostać niepoprawnienaładowany.○ Skontrolować napięcie samochodowego źródłazasilania, jeśli lampka kontrolna nieprzerwanie migaszybko na zielono (co 0, 2 sekundy). (UC18YML2)Jeżeli wartość napięcia jest równa 12 V lub niższa,oznacza to, że poziom naładowania akumulatorasamochodowego jest za niski, aby ładowanie było○ Jeżeli lampka kontrolna nie miga na czerwono (cosekundę) – nawet jeśli przewód zasilający ładowarkilub wtyczka do gniazda zapalniczki są podłączone doźródła zasilania – oznacza to, że obwód bezpieczeństwaładowarki mógł zostać uruchomiony.Odłączyć przewód zasilający lub wtyczkę od źródłazasilania, a następnie podłączyć ponownie po upływieokoło 30 sekund. Jeżeli w wyniku tego lampka kontrolnanadal nie będzie migała na czerwono (co sekundę),ładowarkę należy przekazać do centrum serwisowegoautoryzowanego przez firmę HiKOKI.Czas ładowania może się zmieniać w zależności odtemperatury otoczenia i napięcia źródła zasilania.<UC18YML2>Zwłaszcza korzystanie z samochodowego źródłazasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V możewymagać dłuższego czasu ładowania przy wyższychwartościach temperatury.Długotrwałe nieprzerwane użytkowanie ładowarkimoże spowodować jej nagrzanie, a tym samymstwarzać prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Pozakończeniu ładowania należy odczekać 15 minut przedrozpoczęciem kolejnego ładowania.4. Przewód zasilający ładowarki odłączyć od gniazdasieciowego lub gniazda zapalniczki.5. Wyjąć akumulator, mocno trzymając ładowarkę.Należy pamiętać, aby po zakończeniu użytkowaniaładowarki wyjąć z niej akumulator.○ Jeżeli podczas ładowania akumulatora jest on nagrzanyw wyniku długotrwałego wystawienia na bezpośredniedziałanie promieni słonecznych lub był właśnieużytkowany, lampka kontrolna ładowarki zapala sięna zielono lub zapala się na 1 sekundę i gaśnie na0, 5 sekundy (wyłączona przez 0, 5 sekundy). W takimwypadku akumulator należy najpierw pozostawić doostygnięcia, a następnie rozpocząć ładownie.○ Kiedy lampka kontrolna miga szybko na czerwono (co0, 2 sekundy), złącze ładowarki należy sprawdzić podkątem obecności ciał obcych; w razie potrzeby – usunąćje. Jeżeli obecność ciał obcych nie zostanie stwierdzona,istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do usterkiakumulatora lub ładowarki. Urządzenie(-a) należy wtedyoddać do autoryzowanego centrum serwisowego.0000Book̲WH14DBDL. indb 920000Book̲WH14DBDL. indb 92 2017/12/05 8:54:032017/12/05 8:54:03

Strona: 7

93MONTAŻ I PRACADziałanie Rysunek StronaWyjmowanie i wkładanie1 175Ładowanie 2 175Umieszczanie wiertła 3 175Montaż gniazda 4 175Zmiana kierunku obrotów 5 175Obsługa wyłącznika 6 175Funkcja trybu wysokiego / niskiego4-stopniowego wybieraka7 176Funkcja trybu pojedynczego/ciągłego wybieraka8 176Demontaż/montaż haka 9 176Wskaźnik poziomu naładowania10 176Korzystanie z oświetlenia LED 11 176Wybór akcesoriów ― 177KONSERWACJA I KONTROLA1. Kontrola wkrętaka (WH14DBDL / WH18DBDL)Używanie wkrętaka, który jest uszkodzony lub któregokońcówka jest zużyta, jest niebezpieczne, ponieważwkrętak może się wyślizgnąć. Należy go wymienić.2. Kontrola gniazda (WR14DBDL / WR18DBDL)Gniazdo sześciokątne lub kwadratowe, które jest zużytelub zdeformowane nie zagwarantuje wystarczającegodopasowania między nakrętką lub kowadłem, co wrezultacie spowoduje utratę momentu dokręcania.Gniazda należy regularnie kontrolować pod kątemzużycia i – w razie potrzeby – wymieniać je na nowe.3. Kontrola śrub mocującychŚruby mocujące należy regularnie kontrolować podkątem ich poprawnego dokręcenia. Jeżeli którakolwiekze śrub jest poluzowana, należy ją natychmiast dokręcić.Niezastosowanie się do tego zalecenia może stwarzać4. Konserwacja silnikaUzwojenie silnika jest najistotniejszym elementemelektronarzędzia. Należy zachować szczególnąostrożność, aby uzwojenie nie zostało uszkodzone i/lubnie weszło w kontakt z olejem lub wodą.5. Czyszczenie obudowyW przypadku zabrudzenia narzędzia, należy je przetrzećmiękką, suchą ściereczką lub ściereczką zwilżoną wodąz mydłem. Nie wolno używać rozpuszczalników na baziechloru, benzyny ani rozcieńczalnika do farb, gdyż topiąone tworzywa sztuczne.6. PrzechowywanieNarzędzie należy przechowywać w miejscu, w którympanuje temperatura poniżej 40°C i które pozostaje pozazasięgiem dzieci.Przed długim przechowywaniem (3 miesiące lub dłużej)należy się upewnić, że akumulator jest całkowicienaładowany. Po długim okresie przechowywanianaładowanie akumulatora o małej pojemności może niebyć możliwe.Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych.Upewnić się, że przed przechowywaniem akumulatorylitowo-jonowe zostały całkowicie naładowane.Długotrwałe przechowywanie akumulatorów o niskimpoziomie naładowania może wpłynąć na pogorszenieich wydajności, istotnie skracając czas ich użytkowanialub sprawiając, że nie będą one w stanie utrzymaćładunku.Znacznie skrócony czas użytkowania akumulatorówmożna jednak poprawić poprzez ich wielokrotneładowanie i używanie – od dwóch do pięciu razy.Jeżeli czas użytkowania akumulatorów – pomimowielokrotnego ładowania i używania – jest bardzo krótki,należy je uznać za trwale wyczerpane i zakupić nowe.Podczas użytkowania i konserwacji narzędzielektrycznych muszą być przestrzegane przepisy istandardy bezpieczeństwa.Ważna informacja dotycząca akumulatorów dobezprzewodowych elektronarzędzi firmy HiKOKINależy zawsze używać jednego z naszychzalecanych, oryginalnych akumulatorów. Nie możemyzagwarantować bezpieczeństwa i wydajności działanianaszych bezprzewodowych elektronarzędzi, jeżeliużywane są akumulatory inne, niż zalecane przeznas lub gdy akumulator zostanie rozmontowany izmodyfikowany (np. demontaż i wymiana ogniw lubinnych części wewnętrznych).GWARANCJAGwarancja na elektronarzędzia firmy HiKOKI jest udzielanaz uwzględnieniem praw statutowych/przepisów krajowych.Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych wwyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniemużytkowania, bądź wynikających z normalnego zużycia.W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletneelektronarzędzie do centrum serwisowego autoryzowanegoprzez firmę HiKOKI wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄznajdującą się na końcu instrukcji obsługi.0000Book̲WH14DBDL. indb 930000Book̲WH14DBDL. indb 93 2017/12/05 8:54:03

Strona: 8

94Informacje dotyczące poziomu hałasu i wibracjiZmierzone wartości zostały określone zgodnie z EN60745 izadeklarowane zgodnie z ISO 4871.Zmierzony poziom dźwięku A: 106 dB (A) (WH14DBDL)106 dB (A) (WH18DBDL)105 dB (A) (WR14DBDL)106 dB (A) (WR18DBDL)Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego A:95 dB (A) (WH14DBDL)95 dB (A) (WH18DBDL)94 dB (A) (WR14DBDL)95 dB (A) (WR18DBDL)Niepewność K: 3 dB (A).Należy nosić słuchawki ochronne.Wartość całkowita wibracji (trójosiowa suma wektorowa)określona zgodnie z EN60745.Dokręcanie udarowe elementów łączących z maksymalnąmocą elektronarzędzia:Wartość emisji wibracji ah = 15, 9 m/s2(WH14DBDL)14, 5 m/s2(WH18DBDL)17, 0 m/s2(WR14DBDL)17, 1 m/s2(WR18DBDL)Niepewność K = 1, 5 m/s2Zadeklarowana wartość całkowita wibracji zostałazmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i możebyć wykorzystana do porównywania elektronarzędzi.Może być także wykorzystywana do wstępnej ocenyekspozycji.○ W zależności od sposobu wykorzystywaniaelektronarzędzia emisja wibracji podczas rzeczywistejpracy elektronarzędzia może różnić się odzadeklarowanej wartości całkowitej.○ Należy określić środki bezpieczeństwa dla ochronyoperatora zgodnie z szacowaną wartością ekspozycjiw zależności od rzeczywistych warunków użytkowania(uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, takiejak przerwy w pracy urządzenia oraz praca na biegujałowym w stanie gotowości).W związku z prowadzonym przez firmę HiKOKI programembadań i rozwoju, niniejsze specyfikacje techniczne mogąulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.0000Book̲WH14DBDL. indb 940000Book̲WH14DBDL. indb 94 2017/12/05 8:54:03

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi Dv18dbfl