Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Bosch Ascenta She3arl2uc

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Bosch Ascenta She3arl2uc są wyjątkowymi instrukcjami, które łączą najnowsze informacje dotyczące środków ostrożności i procedur obowiązujących w służbie zdrowia z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami. Instrukcje te są szczegółowo opracowane i zawierają informacje na temat odpowiednich procedur dla wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny, bezpieczeństwa informacji, procedur związanych z zaopatrzeniem, zarządzania medycznym i innych. Instrukcje te nie tylko ułatwiają pracownikom służby zdrowia wykonywanie ich obowiązków, ale także umożliwiają ocenę i monitorowanie ich wykonania, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy jakości usług medycznych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Bosch Ascenta She3arl2uc

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Aby czytać nasze artykuły wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

  Spokojnie, dodanie wyjątku nie wyłączy blokowania reklam.

  Skąd wiedzieć jak magazynować i organizować substancje i mieszaniny chemiczne? Skąd czerpać informacje? Jak się do tego zabrać? Dowiedz się jak zorganizować prace ze środkami chemicznymi.

  W ostatniej ankiecie Subskrybentów newslettera, Krystian zapytał: „Jak klasyfikować, jak magazynować, jakie dokumenty poza kartą zapoznania z kartą charakterystyki i bezpiecznym używaniem środka”.

  Klasyfikacja produktów chemicznych

  Ten punkt można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest klasyfikacja, która spoczywa na producencie substancji lub mieszaniny chemicznej. To on wytwarza dany produkt, on więc odpowiada za jego odpowiednie przebadanie, sklasyfikowanie, oznakowanie i udokumentowanie. Cały ten proces przebiega w oparciu o rozporządzenie CLP [1], które szczegółowo określa obowiązki producenta w tym zakresie.

  Drugi aspekt, i najprawdopodobniej o to chodziło autorowi pytania, dotyczy klasyfikacji produktów w konkretnym zakładzie. Jednak słowo „klasyfikacja” należy zamienić raczej na „uporządkowanie” czy też „organizację” tych produktów. Od czego więc zacząć?

  Karty charakterystyki

  To dokument podstawowy i obowiązkowy dostarczony przez producenta (dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela). W dokumencie tym, w sekcji 2: „Identyfikacja zagrożeń” znajdziesz klasyfikację i oznakowanie produktu chemicznego. To właśnie stąd dowiesz się czy produkt jest rakotwórczy, żrący, niebezpieczny dla środowiska itd. Dzięki tej informacji, możesz odpowiednio pogrupować sobie wszystkie produkty chemiczne w zakładzie.

  Magazynowanie produktów chemicznych

  Właściwe magazynowanie produktów chemicznych to już obowiązek każdego użytkownika. Skąd wiedzieć czy dany produkt może być magazynowany obok innego, czy nie zajdą niebezpieczne reakcje, albo w jakiej temperaturze należy produkt przechowywać?

  Myślę, że nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, jeśli powiem Ci, że te informacje również znajdują się w karcie charakterystyki. Wszystkie te zasady opisane są zawsze w sekcji 7. 2. „Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności”. 

  Niektóre informacje w tym zakresie znajdują się również w sekcji „10: Stabilność i reaktywność”,  oraz w jej podsekcjach: 10. 3. „Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji”, 10. 4. „Warunki, których należy unikać”, 10. 5. „Materiały niezgodne”.

  Ogólnie zachęcam Cię aby polubić się z kartami charakterystyki. Wiem, że początkowo wyglądają one mało przyjaźnie, ale z czasem nauczysz się po nich poruszać.

  Dokumentacja

  Czy produkty chemiczne wymagają opracowania jakiejś dokumentacji? Tak.

  • Niezbędna jest lista (wykaz) produktów chemicznych stosowanych w zakładzie. Taka lista powinna zawierać:
  • nazwy produktów,
  • opis ich zagrożeń,
  • miejsce stosowania w zakładzie,
  • inne informacje ważne dla danego zakładu.

  Należy pamiętać o tym, żeby ten wykaz aktualizować.

 • Dla produktów chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, należy opracować instrukcje BHP i opisać w nich zasady bezpiecznej pracy z tym produktem.
 • Produkty chemiczne, które są niebezpieczne podlegają wymaganiom dla prac szczególnie niebezpiecznych, a więc należy prowadzić też dokumentację wymaganą dla tych prac [2].
 • Prace z produktami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia należy koniecznie uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.
 • Przeszkolenie pracownika

  Pamiętaj o tym, że nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią całych kart charakterystyki. Jest obowiązek zapoznawania pracowników z właściwościami substancji i mieszanin chemicznych, zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy z nimi oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zapoznanie pracownika z powyższymi tematami to element instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez osoby kierujące pracownikami.

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Produkty chemiczne to zadanie dla BHP czy OŚ?
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Cele oceny ryzyka zawodowego 
 • Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Bosch Ascenta She3arl2uc

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Bosch Ascenta She3arl2uc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Bosch Ascenta She3arl2uc