Konserwacja i usuwanie usterek Dell E1911c

Konserwacja i usuwanie usterek Dell E1911c jest procesem, który polega na utrzymaniu monitora w dobrym stanie technicznym i usuwaniu błędów, które mogą wystąpić podczas jego użytkowania. Aby przeprowadzić konserwację i usuwanie usterek Dell E1911c, należy najpierw usunąć wszystkie pliki i sterowniki, które są zainstalowane na komputerze. Następnie należy odinstalować wszystkie starsze sterowniki i oprogramowanie. Następnie należy zaktualizować wszystkie oprogramowanie systemu operacyjnego, aby zapewnić kompatybilność z monitorem. Po aktualizacji oprogramowania można przystąpić do odinstalowywania i instalowania sterowników monitora. Po zakończeniu procesu konserwacji i usuwania usterek Dell E1911c, monitor powinien działać poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Dell E1911c

Nr: NP/2018/04/0308/TAR

Przedmiot zamówienia: Przegląd, konserwacja, usuwanie usterek i awarii SSP i SUG na tłoczniach gazu

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2018-04-26

Data wygaśnięcia: 2018-05-14

CPV:

Osoba kontaktowa: Sylwia Tochowicz (ZA) sylwia. tochowicz@gaz-system. pl +48 146225353

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www. gaz-system. pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania: Zgodnie z załączonym SIWZ
Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www. pl - zakładka,, przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Warunki udziału w Projekcie: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3. 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu przeglądów i konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru o wartości nie mniejszej niż 30 000, 00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych netto 3. 2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. z 2014 r., poz. 1278) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. z 2016 r., poz. 1725), w tym: a) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5 i 10 (do pkt 5) łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 2 i 10 (do pkt 2)
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 2 i 10 (do pkt 2) łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5 i 10 (do pkt 5)
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły,, spełnia" -,, nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 powyżej. VII. (SIWZ) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz,, Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 ppkt 3. 1) SIWZ. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia (netto), daty wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale VI ust. 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia: Brak
Data realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert: 2018-05-14
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) lub w formie elektronicznej na adres e-mail sylwia. pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Termin otwarcia ofert: 2018-05-14
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą: 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Status: Aktualne

Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz

Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest jakaś definicja prawna "bieżących napraw", "konserwacji", "usuwania usterek związanych z eksploatacją"?

Czy powinien takie czynności wykonywać najemca czy właściciel obiektu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Klucz Produktu do cyfrowego bliźniaka

Wszystkie dostępne dokumenty dotyczące statusu dostawy produktu

Znajdowanie za pomocą Klucza Produktu
Cyfrowy klucz produktu to indywidualny 11-cyfrowy kod alfanumeryczny na etykiecie produktu, który jednoznacznie identyfikuje produkt. Po wprowadzeniu klucza produktu można pobrać wszystkie dokumenty dostępne dla danego produktu. Jeśli dostępnych jest kilka wersji lub wariantów dokumentacji użytkownika, podświetlane są dokumenty istotne dla stanu dostawy produktu.

Znajdowanie za pomocą kodu macierzy danych Datamatrix-Code
Jeśli na etykiecie produktu znajduje się również kod matrycy danych, zawiera on bezpośrednie łącze do mobilnej wersji Support Portalu wraz z cyfrowym kluczem produktu. Dostęp do wymaganych dokumentów można uzyskać bezpośrednio po zeskanowaniu kodu za pomocą odpowiedniej aplikacji.

Wszystkie dostępne dokumenty dotyczące produktu

Znajdź dokumenty za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego
Dokumenty dla wszystkich wersji produktu można znaleźć, wpisując numer części lub kod zamówieniowy w pasku wyszukiwania na górze strony.

Więcej o Kluczu Produktu (PDF)

Konserwacja i usuwanie usterek Dell E1911c

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Dell E1911c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Dell E1911c