Księga Właścicieli Cal Flame Prodigy P 103

Księga Właścicieli Cal Flame Prodigy P 103 to profesjonalny grilla gazowy, który jest wyposażony w wiele funkcji i cech, które ułatwiają przygotowywanie jedzenia. Grill jest wyposażony w cztery palniki z zapłonem piezoelektrycznym, dwa palniki sekcji bocznej, a także zamkniętą pokrywę ze stali nierdzewnej. Posiada również panel sterowania, który oferuje precyzyjne ustawienia temperatury i czasu gotowania. Grill jest również wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia, co oznacza, że wszystkie jego części i powierzchnie są łatwe do czyszczenia. Dzięki temu grill jest idealny dla osób, które szukają sprawnego i wygodnego urządzenia do przygotowywania jedzenia.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Cal Flame Prodigy P 103

Sygn. akt III Ca 685/19

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 8 stycznia 2020 r.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt I C 68/18, Sąd Rejonowy w Nowym Targu w pkt. I nakazał - w celu uzgodnienia treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - wykreślenie z księgi wieczystej (... ) wpisu własności działki ewidencyjnej nr (... ), a w pkt. II nie obciążył pozwanych kosztami postępowania na rzecz powoda.

Podstawą faktyczną tego rozstrzygnięcia stały się następujące ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego.

Działka (... ) położona w R. ujawniona jest aktualnie w dwóch księgach wieczystych: (... ) na rzecz T. K. oraz w(... ) na rzecz P. i M. D. .

Przedmiotowa działka pozostawała we władaniu J. i E. (1), dziadków powoda a rodziców A. (1) (ojca powoda a męża A. (2)) oraz występującego w sprawie świadka W. T. J. (1) uzyskali na tą działkę akt własności ziemi AWZ nr (... ), mocą którego stwierdzono nabycie przez nich własności gospodarstwa składającego się w sumie z ponad 20 działek o łącznej pow. 3, 5562 ha, położonego w R. W skład tego gospodarstwa wchodziła także działka (... ) o pow. 0, 1488 ha. W 1975 r. A. (1), który wraz z żoną A. (2) wybudował dom na działce należącej do rodziców o nr (... ), poprosił rodziców, aby przekazali mu również działkę (... ), co pozwoli mu uregulować własność działki (... ) aktem własności ziemi. Sama działka (... ) nie spełniała bowiem norm obszarowych do uzyskania aktu własności ziemi. Rodzice A. (1) zgodzili się przekazać mu działkę (... ), w związku z czym A. (1) wystąpił z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wydaniem AWZ nr (... ) i o wydanie nowego aktu własności ziemi na działkę (... ) na rzecz jego i żony A. (2). W toku przeprowadzonego postępowania J. (1) zeznając do protokołu z 11 września 1975 r. podali, że zarówno działkę (... ), jak i (... ) przekazali nieformalną darowizną na rzecz A. (1) i jego żony w roku 1961, co jednak nie było prawdą – jak bowiem wynika z zeznań A. (2) złożonych w niniejszej sprawie, działkę (... ) J. (1) przekazali jej i jej mężowi najwcześniej w 1974 r. a najpewniej dopiero w 1975 roku. Na skutek przeprowadzonego postępowania Naczelnik Miasta i Gminy R. wydał decyzję z 26 września 1975 r. o wznowieniu postępowania w sprawie uregulowania własności działki (... ) oraz uchylił w tym zakresie akt własności ziemi AWZ (... ). Tego samego dnia wydał nowy akt własności ziemi AWZ nr (... ) obejmujący działki (... ) na rzecz A. i A. Z adnotacji na decyzji z 26 września 1975 r. wynika, że zarządzono jej doręczenie zarówno A. (1), jak i J. (1).

Po otrzymaniu AWZ(... ) A. (1) w dniu 24 lutego 1976 r. złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek (... Do wniosku o wpis własności dołączono akt własności ziemi AWZ nr (... ) ze stwierdzeniem, że decyzja jest ostateczna. Na tej podstawie została założona księga wieczysta z wpisem własności wymienionych działek na rzecz A. Niezależnie od tego w grudniu 1975 r. wniosek o założenie księgi wieczystej dla gospodarstwa rolnego objętego aktem własności ziemi (... ) złożył J. We wniosku o założenie księgi wieczystej i wpis własności nie wymieniał jednak poszczególnych działek, lecz wskazał ogólnie wymieniony akt własności ziemi. Do wniosku dołączył AWZ (... ) zaopatrzony w klauzulę o ostateczności z datą 4 lutego 1974 roku. Na tej podstawie założono księgę wieczystą, obejmującą m. in. działkę (...

Umową z 31 maja 1985 r. (1) przenieśli własność całego swojego gospodarstwa na rzecz syna R. umową dożywocia. Umowa dotyczyła gospodarstwa o pow. 3, 5562 ha i obejmowała także działkę (... Po śmierci R. w dniu 6 grudnia 1994 r., w wyniku spadku po nim, własność całego gospodarstwa, w tym działki (... ) przypadła na rzecz matki E. (1) w 3/8 części i W. w 5/8 części. Spadek po E. (1) zmarłej w dniu 2 lutego 2003 r. nabyła w całości W. , co też stwierdzono postanowieniem z dnia 27 października 2004 roku. Po uzyskaniu tytułu do całego gospodarstwa rolnego (... ) uiszczała od odziedziczonego gospodarstwa podatki oraz pobierała w latach 2004-2005 dopłaty unijne.

Przez cały ten czas działka (... ) była jednocześnie ujawniona w księdze wieczystej (... (1) zmarł 26 kwietnia 2014 r. a spadek po nim nabyła żona A. (2) oraz dzieci, w tym powód T. (2) wszczęła postępowanie o dział spadku, które toczyło się przed tut. Sądem pod sygn. akt Ns 63/15. W postępowaniu tym początkowo jako przedmiot działu spadku A. (2) wskazała tylko działkę (... ) zabudowaną domem. Dopiero później wniosek został rozszerzony o działkę (... W wyniku ugody zawartej w dniu 12 października 2016 r. działka (... ) przypadła T. Do sprawy I Ns 63/15 nie przedłożono wypisu z rejestru gruntów dla działki (... Gdyby wypis taki został przedłożony, to T. uzyskałby wiedzę, że działka ujawniona jest na rzecz P. W wypisie z rejestru gruntów figurowała bowiem W. , a następnie pozwani, którzy nabyli działkę od W. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 czerwca 2014 roku. W dniu 9 czerwca 2014 r. w rejestrze gruntów jako właściciel działki figurowała W. , a w dacie 12 października 2016 r. (data ugody w sprawie I Ns 63/15) – P. Ugoda ta została zawarta już po tym jak pozwani P. kupili działkę (... ) od W. Pozwani nabyli tą działkę umową sprzedaży z 9 czerwca 2014 r. sporządzoną przed notariuszem w M. C. S. Do aktu notarialnego został przedstawiony oprócz odpisu z księgi wieczystej, także wypis z rejestru gruntów. Z dokumentów tych wynikało, że właścicielem działki (... ) jest W. Przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz dokonał sprawdzenia dokumentacji nieruchomości.

Ponadto ustalono, że po 1975 r. działka ewidencyjna nr (... ) była użytkowana przez A. Pozostałą część gospodarstwa po J. (1) użytkował natomiast R. – po tym, gdy otrzymał gospodarstwo od rodziców umową dożywocia z 1985 roku. (1) i A. (2) nie mieli gospodarstwa rolnego i nie pracowali na roli. Niemniej działka (... ) pozostawała w ich użytkowaniu: w latach osiemdziesiątych mieli tam zboże i ziemniaki, a od lat dziewięćdziesiątych była to łąką, koszona sporadycznie. Po roku 2000 wymienieni zlecali koszenie działki osobom obcym: działkę kosili P. , A. i K. W. nie użytkowała natomiast spornej działki. Po śmierci A. (1) nikt z rodziny powoda nie zajmował się tą działką, nie zajmował się nią też sam powód. T. nie zajął się działką także po nabyciu jej na podstawie opisanej wyżej ugody sądowej. Działką od 2014 r. zajmowali się natomiast pozwani M. i P. Byli oni przekonani, że działka (... ) stanowiła wcześniej wyłączną własność W. , gdyż wynikało to z dokumentów. Przed zakupem od niej nieruchomości dokonali sprawdzenia dokumentacji działki, zapoznali się też z jej granicami. O samej możliwości zakupu przedmiotowej działki dowiedzieli się od J. (2), która miała informację od W. , że wyprzedaje ona działki po bracie R. i została jej już tylko ta konkretna nieruchomość. W ostatnich latach przed zakupem działka nie była użytkowana ani przez powoda T. , ani przez jego matkę A. Po zakupie działki pozwani użytkowali ją przez okres trzech lat bez przeszkód ze strony osób trzecich.

W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy Sąd Rejonowy w Nowym Targu przyjął, że powództwo zasługuje na uwzględnienie. Sąd podzielił stanowisko pozwanych, iż dochowali oni należytej staranności w ustaleniu do kogo należy działka (... ) i nabywając ją działali w dobrej wierze. Wskazał przy tym, że akty staranności podjęte przez pozwanych nie korzystają jednak z ochrony wynikającej z art. 5 u. k. w. h., tj. z rękojmi publicznej wiary ksiąg wieczystych. Brak ochrony pozwanych w świetle tego przepisu wynika z faktu, że rękojmia publicznej wiary jest wyłączona w sytuacji, gdy w chwili zbycia dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczystej, w których wpisani są różni właściciele. Stanowisko takie zostało zaprezentowane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2003 r., III CZP 70/03, OSNC 2004/12/192 i Sąd orzekający w niniejszej sprawie je podzielił. Z powyższych względów ustalenie dokonane przez Sąd, iż pozwani działali w usprawiedliwionym przekonaniu, że nabywają działkę (... ) od osoby uprawnionej, nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia. Istotą w niniejszej sprawie stało się zatem zbadanie komu przysługuje faktycznie działka objęta sporem, a zatem, który z wpisów własności jest prawidłowy. Ustalenia w tym zakresie wynikają z dokumentów uwłaszczenia. W sprawie niniejszej nie jest przy tym tak, że na tą samą działkę wydano dwa akty własności ziemi. Z dostępnych dokumentów wynika, że akt własności ziemi nr (... ) wydany na rzecz A. (2) został wydany nie obok aktu nr (... ) na rzecz J. (1), lecz zamiast niego – w wyniku wznowienia postępowania. Na skutek decyzji Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy R. z 26 września 1975 r. uchylono akt własności ziemi nr (... ) w zakresie działki (... ) i wydano nowy – o nr (... Nowy akt własności ziemi został opatrzony klauzulą ostateczności, co pozwoliło na dokonanie wpisu własności na jego podstawie do nowo założonej księgi wieczystej, a obecnie pozwala również na ustalenie, że ostateczna jest decyzja o uchyleniu aktu własności ziemi nr (... Bez znaczenia jest też ustalenie, że działkę (... (2) otrzymali od J. (1) dopiero w 1975 r. oraz że nie byli oni rolnikami. Sąd w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej jest związany aktem własności ziemi, jeżeli został on uznany przez właściwy organ administracyjny za ostateczny, w szczególności nie może na nowo badać czy zainteresowany nabył własność nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 1 ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Skoro została wydana ostateczna decyzja administracyjna – akt własności ziemi stwierdzająca nabycie własności działki (... ) przez A. (2), w miejsce uchylonego aktu własności ziemi wydanego na rzecz J. (1), to oni stali się właścicielami nieruchomości. Dalsze czynności zdziałane przez J. (1) są bez znaczenia dla ustalenia własności. Tym samym pozwani M. nie nabyli własności tej działki. Wynika to z tego, że wpis własności odnośnie działki (... ) w księdze wieczystej na rzecz J. (1) od początku był dotknięty wadą. Wpis ten nastąpił w oparciu o akt własności ziemi, który w części dotyczącej działki (... ) został uchylony, a zatem nie wywołał skutku prawnego. Wpis do księgi wieczystej nie zmienia stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności nie stwarza prawa własności do danej działki. Błędny wpis działki (... ) do księgi wieczystej na rzecz J. (1) nie spowodował zatem, że stali się oni właścicielami tej działki. W konsekwencji nie mogli przenieść własności tej działki na rzecz R. Analogicznie nie odniosły skutku prawnego dalsze czynności zmierzające do przeniesienia własności przedmiotowej działki na pozwanych M. Pozwani nie nabyli prawa własności działki (... ), gdyż od początku działka ta nie stanowiła własności J. (1), lecz A. (2), a następnie przeszła na powoda T. Za oddaleniem powództwa nie mógł przemawiać zgłoszony przez pozwanych zarzut naruszenia zasad współżycia społecznego. W związku z tym powództwo należało uwzględnić w całości, o czym Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji, powołując się na brzmienie art. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia o kosztach Sąd Rejonowy powołał się regułę wynikającą z brzmienia art. 102 k. p. c.

Powyższy wyrok w zakresie pkt. I zaskarżyła apelacją pozwana M. Zaskarżonemu orzeczeniu i przeprowadzonemu postępowaniu zarzuciła:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej u. h. ), polegającą na bezwarunkowym przyjęciu, że wobec funkcjonowania dwóch ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości, zasada w postaci rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie może mieć zastosowania - co w konsekwencji doprowadziło do uwzględnienia powództwa, podczas gdy w tej konkretnej sprawie działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie powinno być wyłączone ze względu na okoliczności dotyczące powoda i jego poprzedników prawnych oraz okoliczności dotyczące pozwanych, a ich staranność w działaniu, wbrew twierdzeniom sądu I instancji, powinna mieć znaczenie w sprawie,

2) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu przez sąd I instancji, że Akt Własności Ziemi nr (... ) wydany na rzecz J. (1) został prawomocnie uchylony, a w obrocie funkcjonuje tylko jedna ostateczna decyzja AWZ - o nr (... ), podczas gdy zarówno AWZ nr (... ) jak i AWZ nr (... ) zawierają wzmiankę o ich ostateczności, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, że decyzja uchylająca AWZ nr (... ) jest ostateczna - co w stwierdzenia, że prawo własności do dz. ew. poprzednikom powoda, a następnie powodowi, a nie poprzednikom pozwanych i następnie pozwanym,

3) nieuzasadnione przyjęcie, że w niniejszej sprawie sąd I instancji nie może badać zasadności wydania tytułu prawnego jakim jest Akt Własności Ziemi, w tym w szczególności w kontekście zarzutu opisanego w pkt 2) powyżej, tj. w sytuacji, gdy w obrocie funkcjonują dwie decyzje AWZ zawierające adnotację o ich ostateczności, przy czym brak jest adnotacji o ostateczności decyzji uchylającej jeden z nich,

4) naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, tj. naruszenie dyspozycji art. 233 par. 1 k. prowadzące do ustalenia, że sporna działka (... ) była używana od 1975 r. przez A. (1), podczas gdy:

a) z uznanych za wiarygodne przez sąd I instancji zeznań S. R. wprost wynika, że nie widział na spornej działce A. (1) i jego żony, a J. (1) oraz ich dzieci - za wyjątkiem A. ; tymczasem zeznania tego świadka sąd I instancji uznaje za nie wykluczające się z zeznaniami świadków zaoferowanych przez powoda, którzy twierdzili, że działka była używana przez A. (2),

b) z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, że to W. czuła się właścicielem nieruchomości, uiszczała za nią podatek oraz brała na nią dopłaty unijne; tym samym podatków tych nie płacili A. (2),

c) świadkowie zaoferowani przez powoda są osobami mu bliskimi - byli to jego matka i rodzeństwo, a więc mieli oni powody, by zeznawać na jego korzyść, a z kolei zeznania świadków K. , na których również oparł ustalenia sąd I instancji odnoszą się do sporadycznych czynności koszenia działki,

Wskazując na powyższe zarzuty, apelująca wniosła o:

1) zmianę zaskarżonego w części wyroku poprzez oddalenie powództwa,

2) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego - wg norm przepisanych.

W pisemnej odpowiedzi na apelację pełnomocnik powoda wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanych na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa prawnego wg. norm przepisanych.

Na rozprawie apelacyjnej pozwany P. poparł wniesioną apelację.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:Apelacja okazała się niezasadna.

Na wstępie wskazać należy, iż nie zachodzą w sprawie uchybienia, które zgodnie z art. 378 § 1 k. Sąd Okręgowy bierze pod uwagę z urzędu, a których skutkiem byłaby nieważność postępowania.

Sąd Rejonowy poczynił prawidłowe, znajdujące należyte odzwierciedlenie w zgromadzonych dowodach ustalenia faktyczne, wskazując dowody jakie przyjął za podstawę tych ustaleń, a przeprowadzona w tym zakresie ocena nie budzi wątpliwości Sądu Okręgowego. Z poczynionych ustaleń wyciągnięte zostały prawidłowe wnioski prawne i poprawnie Sąd Rejonowy zinterpretował treść oraz znaczenie zastosowanych przepisów prawa materialnego. Wobec oceny, iż sąd I instancji nie popełnił uchybień w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak też ich kwalifikacji prawnej, które mogłyby uzasadnić ingerencję w treść zaskarżonego orzeczenia, Sąd Okręgowy ustalenia te i wnioski uznaje za własne. Jeśli sąd odwoławczy orzeka na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w pierwszej instancji i aprobuje dotychczasowe ustalenia, nie musi ich powtarzać (tak m. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2007 r. II CSK 18/07, LEX nr 966804).

Zadaniem Sądu w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest ustalenie aktualnego stanu prawnego, następnie stwierdzenie czy stan ten odbiega od tego jaki jest ujawniony w treści księgi wieczystej oraz ocena, czy w przypadku zaistnienia rozbieżności w tym zakresie sformułowane przez powoda żądanie umożliwia doprowadzenie do zgodności stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej objętej pozwem z rzeczywistym stanem prawnym.

Sąd Rejonowy odwołując się do dokonanych ustaleń faktycznych, w tym w szczególności odnoszących się do postępowań uwłaszczeniowych obejmujących nieruchomość stanowiącą przedmiot pozwu, wskazał w sposób jednoznaczny, jaki stan prawny należy uznać za rzeczywisty, stwierdził, że pomiędzy nim, a stanem wynikającym z treści księgi wieczystej istnieje rozbieżność, oraz że żądanie pozwu pozwala na doprowadzenie do zgodności pomiędzy stanem prawnym rzeczywistym, a tym jaki wynika z treści księgi wieczystej. Formułowane w tym względzie przez skarżącą konkretne zarzuty naruszenia przepisów procesowych oraz prawa materialnego uznać należało za nieskuteczne.

Przede wszystkim bezspornym było między stronami, a nadto wynikało to z akt ksiąg wieczystych (... ) oraz (... ), że sporna nieruchomość jako wyodrębniona geodezyjnie działka ewidencyjna (... ), ujawniona jest w dwóch różnych księgach wieczystych. W takiej sytuacji rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jest wyłączona, ponieważ z punktu widzenia zaufania do treści ksiąg wieczystych jest to sytuacja patologiczna. Nabywca od osoby wpisanej do księgi niezgodnie z rzeczywistością jako właściciel nie może być uznany za działającego w dobrej wierze ze względu na przewidzianą w art. 2 u. h., a to z uwagi zasadę jawności materialnej ksiąg wieczystych i wypływającą z niej niemożność zasłaniania się nieznajomością wpisu w drugiej księdze wieczystej. W konsekwencji za chybiony uznać należało zarzut naruszenia art. wyrażającego się w uznaniu, że prowadzenie dla jednej nieruchomości dwóch ksiąg wieczystych wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zaprezentowany w apelacji pogląd nie znajduje oparcia w ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego, w którym podnosi się, że istnienie dwóch ksiąg wieczystych dla jednej nieruchomości z różnymi wpisami prawa własności jest stanem sprzecznym z prawem i uniemożliwia osiągnięcie ustawowego celu instytucji księgi wieczystej, jakim jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. W tej sytuacji ustawowe instytucje służące osiągnięciu celu prowadzenia ksiąg wieczystych, takie jak rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, nie mogą mieć zastosowania, mogłoby to bowiem prowadzić do skutków godzących w porządek prawny (tak m. in wyrok SN z 6 lutego 2008 r., II CSK 434/07, LEX nr 497678; wyrok SN z dnia 24 stycznia 2002 r. III CKN 405/99, OSNC 2002/11/142 i uchwała SN z dnia 24 października 2003 r. III CZP 70/2003, OSNC 2004/12/192, do której odwołuje się też najnowsze orzecznictwo, por. wyrok SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17, OSNC 2019/11/114, wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., II FSK 2068/13, LEX nr 1815656). W pełni przekonujące tezy zawarte w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy z dnia 24 października 2003 r. szeroko przytoczył już Sąd Rejonowy w pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia. Powyższych tez nie może skutecznie podważyć argument o braku świadomości zainteresowanych co do istnienia dwóch ksiąg wieczystych. Należy bowiem podkreślić, że instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych jest wyłączona w przypadku prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości nie z tego względu, że nabywca nieruchomości ma świadomość istnienia dwóch ksiąg wieczystych (trudno sobie zresztą wyobrazić przypadki, w których nabywca dokonuje zakupu mając świadomość istnienia dwóch ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości). Tak naprawdę rękojmia jest wyłączona z uwagi na prymat ustawowego celu prowadzenia ksiąg wieczystych, tj. ustalenia stanu prawnego nieruchomości nad interesem nabywcy działającego w zaufaniu do treści księgi wieczystej. Konkludując, tak czy inaczej rękojmia ta jest również wyłączona w sytuacji, gdy nabywca nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć, że dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste.

Uznanie, że sporna działka zawiera się w dwóch księgach sprawiło, że sąd pierwszej instancji miał zatem uzasadniane podstawy ku temu, by odstąpić od badania dobrej wiary po stronie pozwanych.

W świetle powyższego, skoro niewątpliwie występuje niezgodność między rzeczywistym stanem prawnym a tym ujawnionym w księdze wieczystej przejawiająca się w ujawnieniu tożsamej działki gruntu w dwóch różnych księgach wieczystych, konieczne było ustalenie, komu pierwotnie (poprzednikowi prawnemu powoda, czy pozwanych) przysługiwało prawo własności przedmiotowego gruntu.

Przechodząc zatem do oceny wyżej nadmienionych kwestii w pierwszej kolejności za bezpodstawny uznać należało zarzut dotyczący konkretnych ustaleń faktycznych. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pozwala przyjąć, że w dniu 20 października 1973 r. (1) uzyskali akt własności ziemi AWZ nr (... Wśród wymienionych działek znalazła się też działka (... Akt ten stał się ostateczny z dniem 4 lutego 1974 roku i stanowił podstawę założenia księgi wieczystej (... Z kolejnych dowodów wynika jednakże, że na wniosek A. (1), decyzją z dnia 26 września 1975 r., znak: (... ) Naczelnik Miasta i Gminy w R. , działając na zasadzie w zw. z (Dz. 250) postanowił po pierwsze wznowić postępowanie w sprawie uregulowania własności działki nr (... 0, 1488 ha, niezabudowanej, położone w R. , uwłaszczone aktem własności ziemi z dnia 20 października 1973 r. nr (... ) wydanym na rzecz J. (1) zam. R. , ul. (... ); po drugie uchylić prawomocny (... ) w części orzekającej o działce nr (... ); po trzecie zaś, o własności działki (... ) orzec Aktem Własności Ziemi (... W uzasadnieniu przywołanej decyzji podano, że z ustaleń dokonanych na podstawie wyjaśnień A. (1) oraz J. (1) wynika, iż zarówno wpis przedmiotowej działki e ewidencji gruntów, jak i jej uwłaszczenie oznaczonym prawidłowo w sentencji aktem własności ziemi z dnia 20 października 1973 r. było wynikiem niedopatrzenia i niedopilnowania sprawy właściwego określenia użytkownika działki. Na podstawie wyjaśnień samych stron i zeznań świadków F. G. , W. C. P. ustalono, że działka ta, podobnie jak działka (... ), od 1961 r. jest w stałym rolniczym użytkowaniu A. (1) na skutek nieformalnej darowizny dokonanej na jego rzecz przez rodziców – J. Tego samego dnia wydany też został przez Naczelnika Miasta i Gminy w R. przywołany w sentencji przedmiotowej decyzji akt własności ziemi nr (... Stwierdza on, że A. (1) wraz z żoną A. (2) na podstawie art. 1, 5 i 12 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, stali się z mocy samego prawa właścicielami nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne (... Decyzja o wznowieniu postępowania, uchyleniu AWZ (... )oraz o wydaniu w odniesieniu do działki (... ) nowego aktu własności ziemi nr (... ) poprzedzona została postępowaniem, w ramach którego w dniu 11 września 1975 r. przesłuchano do protokołu strony (A. (1), J. (1)) oraz świadków (W. i F. ). (2) złożyli przy tym jednakowej treści wyjaśnienia, w których stanowczo podali, że działka (... ) znalazła się na ich akcie własności ziemi na skutek niedopatrzenia, że zgadzają się i żądają wręcz uwłaszczenia również na tej działce syna - A. (1), któremu nieruchomość tą darowali nieformalnie jeszcze w 1961 roku. Wyjaśnienia te oboje potwierdzili własnoręcznymi podpisami. Zachowana dokumentacja z akt uwłaszczeniowych do AWZ(... )obejmuje wyłącznie wniosek o wznowienie postępowania, protokół przesłuchania z 11 września 1975 r., decyzją z 26 września 1975 r., akt własności ziemi nr (... ) oraz odręczny zapisek informujący o tym, że A. (1) nie figuruje w tamtejszym rejestrze wymiarowym, oraz że potwierdza wydanie mu dokumentacji (k. 99 akt sprawy). Przedmiotowy akt własności ziemi nr (... ) stał się też jednak podstawą założenia księgi wieczystej (... Dokument zalegający na k. 4 akt tej księgi wieczystej zaopatrzono przy tym w urzędową klauzulę, która stwierdza, że wobec niezaskarżenia w terminie i trybie ustawowym przepisanym niniejszej decyzji, decyzja ta stała się z dniem 10 października 1975 r. prawomocna i ulega wykonaniu. W obliczu przywołanych dokumentów słusznie Sąd Rejonowy wskazuje, że nie znajduje oparcia w materiałach dowodowym twierdzenie strony pozwanej, iż na tą samą działkę wydano w sprawie „jednocześnie” dwa akty własności ziemi. Z analizy dostępnych dokumentów wynika, że akt własności ziemi nr (... (2) wydany został nie obok aktu nr (... )na rzecz J. (1), lecz w miejsce tej decyzji, uchylonej w przedmiotowym zakresie w wyniku wznowienia postępowania, w trybie i na podstawie obowiązujących wówczas przepisów (). Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. 2019. 817 j. t. ), czyli od 1 stycznia 1992 r., nie ma prawnej możliwości wzruszania aktów własności ziemi wydanych na podstawie nieobowiązującej już ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (art. 2). Dotyczy to też sytuacji, gdy akt własności ziemi dotknięty jest kwalifikowanymi wadami prawnymi. Wcześniej jednak, stosownie do art. 16 ustawy z 26 października 1971 r. , do spraw rozpatrywanych przez organy do spraw rolnictwa prezydiów rad narodowych i komisje uwłaszczenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Słusznie zauważa Sąd Rejonowy, że nowy akt własności ziemi został opatrzony klauzulą ostateczności, co pozwoliło na dokonanie wpisu własności na jego podstawie do nowo założonej księgi wieczystej, a obecnie pozwala również na ustalenie, że ostateczna jest też ściśle powiązana z nim decyzja o uchyleniu aktu własności ziemi nr (... ) w odniesieniu do przedmiotowej działki. W konsekwencji prawnie istnieje tylko jedna ostateczna decyzja, która stwierdza ostatecznie i prawomocnie nabycie własności przedmiotowej działki w trybie uwłaszczenia. Jest to akt własności ziemi nr (...

Decyzją powyższą sądy obu instancji były w niniejszym procesie związane i niedopuszczalne było badanie merytorycznych lub formalnych przesłanek jej ważności i skuteczności. Przedmiotowa decyzja z dnia 26 września 1975 r. jest prawomocna i została wydana przez powołany do tego organ w granicach jego kompetencji, stąd stanowiła prawidłowy tytuł prawny do nabycia spornego gruntu na własność przez A. (2), a w konsekwencji przez powoda. Za utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego trzeba bowiem uznać stanowisko, że sąd w postępowaniu cywilnym jest związany ostateczną decyzją administracyjną, i to niezależnie od jej deklaratywnego czy konstytutywnego charakteru oraz od charakteru sprawy, w której została wydana. Oznacza to, że sąd jest obowiązany uwzględnić stan prawny wynikający z osnowy ostatecznej decyzji. Przyjmuje się wprawdzie, że w postępowaniu przed sądem powszechnym można powoływać się na nieważność decyzji administracyjnej, ale tylko wyjątkowo, gdy decyzja jest dotknięta poważną wadą, kwalifikującą ją do kategorii decyzji bezwzględnie nieważnych, określanych też mianem nieistniejących. Ściśle, chodzi o decyzje wydane przez organ oczywiście niewłaściwy lub z pominięciem wszelkiej procedury. Możność kwestionowania decyzji administracyjnej w tak ograniczonym zakresie stanowi przy tym jedynie odstępstwo od zasady związania sądu cywilnego decyzją administracyjną. Sąd w postępowaniu cywilnym nie jest natomiast uprawniony do kwestionowania decyzji, w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności, i jest nią związany także wówczas, gdy w ocenie sądu jest wadliwa (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 11 grudnia 2008 r., IV CSK 302/08, LEX nr 477574; z dnia 12 maja 1964 r., sygn. akt II CR 185/64, OSNC 1965/3/41; z dnia 30 czerwca 1970 r., sygn. akt I CR 195/70, OSNC 1971/4/69; z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt V CK 251/04, LEX nr 172465, PS 2006/3/113. ; oraz z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt IV CK 12/05, LEX nr 180909. ; uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego: z dnia 8 lutego 1971 r., sygn. akt III CZP 74/70, OSNC 1971/7-8/121; z dnia 18 listopada 1982 r., sygn. akt III CZP 26/82, OSNC 1983/5-6/64; oraz z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt III CZP 46/07, OSNC 2008/3/30, Biul. SN 2007/10/7; a także uchwały Sądu Najwyższego: z dnia 21 listopada 1980 r., sygn. akt III CZP 43/80, OSNC 1981/8/142; z dnia 21 października 1983 r., sygn. akt III CZP 48/83, OSNC 1984/5/71; oraz z dnia 30 grudnia 1992 r., sygn. akt III CZP 157/92, OSNC 1993/5/84). Wiąże się to, jak podkreślił Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku z dnia 19 listopada 2004 r., z przewidzianym w obowiązującym prawie rozgraniczeniem między drogą sądową i drogą administracyjną, którego konsekwencją jest niemożność rozstrzygania przez sąd powszechny wszelkich kwestii należących do drogi administracyjnej, bez względu na charakter zapadających w tych kwestiach decyzji administracyjnych, a więc bez względu na to, czy podlegają one rozstrzygnięciu decyzją konstytutywną, czy deklaratoryjną.

Dotyczy to także spraw z powództwa wytoczonego na podstawie u. W uchwale z dnia 18 maja 1994 r., III CZP 69/94 Sąd Najwyższy rozważał między innymi zagadnienie natury formalnej, do kogo należy ustalenie faktu, czy decyzja jest ostateczna i przesądził, że wyłączną kompetencję ma tu organ administracyjny, a nie sąd (OSNC 1994/12/233). Stwierdził przy tym ponadto, że po wejściu w życie art. 63 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. Nr 107, poz. 464) sąd jest związany decyzją administracyjną - aktem własności ziemi, jeżeli została ona uznana przez właściwy organ administracyjny za ostateczną. W uchwale z dnia 13 maja 1993 r., III CZP 57/93 (OSNC 1993/12/222) Sąd Najwyższy wyjaśnił z kolei, że związanie sądu decyzją organu administracyjnego oznacza tyle, że sąd jest obowiązany liczyć się ze stanem prawnym ustanowionym decyzją o charakterze orzeczenia lub zarządzenia - jeżeli została ona wydana w granicach kompetencji tego organu. Jeżeli chodzi o akt własności ziemi wydany przez terenowy organ administracji państwowej, stwierdzający nabycie własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, to jego znaczenie prawne polega na tym, że stanowi on wyłączny dowód nabycia własności nieruchomości (art. 10 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Dz. 81). Przyjąć można zatem, że dla uzgodnienia księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w sytuacji, gdy podstawę wpisu stanowiła ostateczna decyzja administracyjna niezbędne jest wzruszenie tej decyzji we właściwym postępowaniu administracyjnym (por. też wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r., III CSK 76/12, LEX nr 1331310).

W obliczu konkretnych zarzutów apelacyjnych dla porządku wskazać trzeba przy tym wszystkim, że w sprawie nie znajdzie zastosowania pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2001 r., I CKN 468/00 (LEX nr 53090), zgodnie z którym złożone w postępowaniu sądowym decyzje administracyjne (akty własności ziemi) nie mogą być traktowane inaczej niż dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 244 § 1 k. podlegające swobodnej ocenie sądu, w związku z czym niezbędne jest prowadzenie przy tym dalszych dowodów, ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego i na jego podstawie rozstrzygnięcie o własności. W rozpoznawanej wówczas sprawie organ administracji wydał w różnych datach dwie decyzje dotyczące tego samego przedmiotu uwłaszczenia, wskazujące dwóch właścicieli. To ta szczególna okoliczność nakładała na sąd orzekający obowiązek szczegółowego ustalenia, która z osób legitymujących się takim aktem własności spełniała w dniu 4 listopada 1971 r. przesłanki przewidziane ustawą z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Niezbędne było przez to prowadzenie dalszych dowodów, ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego i na jego podstawie rozstrzygnięcie o własności (por. uchwałę SN z dnia 11 marca 1994 r. III CZP 18/94, OSNC 1994/10/186). Jak już zaznaczono, tego rodzaju okoliczność w niniejszej sprawie nie zachodzi.

Z niewiadomych przyczyn J. (1), który był autorem wniosku o założenie księgi wieczystej w oparciu o AWZ(... ), przy jego złożeniu (18 grudnia 1975 r. ) nie uwzględnił stanu prawnego działki (... ) objętej kolejnym aktem własności ziemi nr (... ) wydanym 26 września 1975 r. na skutek wznowienia postępowania z jego udziałem, i nie dokonał jej wyłączenia w treści przedstawionego (... ) w N. żądania. W wyniku ogólnie sformułowanego wniosku odwołującego się do całości działek objętych częściowo uchylonym wcześniej aktem własności ziemi, wygenerowano księgę wieczystą obejmującą także sporna działkę, a to legło u podstaw wprowadzenia kolejnych jej nabywców w błąd co do stanu prawnego nieruchomości. Błędny wpis do księgi wieczystej nie spowodował jednak, że J. (1) i E. (1) stali się właścicielami przedmiotowej działki. W konsekwencji nie mogli też przenieść jej własności na rzecz R. , nie mogły też odnieść skutku prawnego dalsze czynności przeniesienia jej własności, w tym również na pozwanych.

Pozostałe argumenty podniesione w apelacji jako pozbawione znaczenia prawnego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie mogły skutecznie zwalczyć zaskarżonego wyroku. Ustalenie, przez kogo używana była działka ewidencyjna (... ) po 1975 r. pozostaje bez wpływu na stwierdzenie nabycia własności konkretnej nieruchomości w trybie , a to właśnie z decyzji uwłaszczeniowych poprzednicy prawni pozwanych wywodzili swoje prawo do konkretnej nieruchomości. Istota niniejszej sprawy sprowadza się do ustalenia niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, a nie ze stanem faktycznym, wobec czego zakres samoistnego posiadania gruntów przez poprzedników pozwanych pozostaje irrelewantną kwestią. Tym bardziej, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie jest też dopuszczalne ustalenie, że strona nabyła własność przez zasiedzenie (por. uzasadnienie chwały Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 98/14, OSNC 2015/10/115; wyrok SN z 27 czerwca 2001 r., II CKN 413/00, LEX nr 52635 i wyrok SN z 14 grudnia 1999 r., II CKN 316/98, OSNC 2000/6/119), ponieważ ustalenie faktu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie w innej sprawie niż w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ustalenie to nie należy do samego rozstrzygnięcia w danej sprawie, lecz stanowi jedynie jego przesłankę. Nie ma bowiem żadnego przepisu, wyłączającego w danym wypadku aktualność zasady ogólnej, w myśl której sąd, orzekając w sprawie, rozstrzyga o każdej przesłance orzeczenia, choćby nawet – jako samodzielny przedmiot żądania i rozstrzygnięcia – należała ona do innego trybu postępowania. Orzeczenie o stwierdzeniu zasiedzenia stanowi, w rozumieniu u. h., samodzielną podstawę wpisu w księdze wieczystej, którego dokonanie doprowadzi do zgodności stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wynika z tego niedopuszczalność zastępowania postępowania o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie takim postępowaniem, w którym rozstrzygnięcie sprowadza się do samego tylko ustalenia zasiedzenia, a tak byłoby w sprawie o ustalenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie lub uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Za Sądem Rejonowym należało również uznać, że żądanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie może zostać oddalone przy zastosowaniu W tego rodzaju sprawach nie jest bowiem możliwa do zastosowania ogólna reguła wynikająca z treści powołanego przepisu, pozwalająca na odmowę udzielenia ochrony prawu wykonywanemu w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Sąd Najwyższy już w wyroku z dnia 8 października 1965 r. sygn. akt I CR 265/65 trafnie wskazał, że w odniesieniu do zastosowania ww. zasady w tego rodzaju sprawach, następuje istotne ograniczenie i oddalenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ze względu na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego nie jest dopuszczalne (OSNC 1966/7-8/123). Objaśniając w wyroku z dnia 29 czerwca 2004 r. przyczyny ciągłej aktualności wskazanej tezy Sąd Najwyższy podniósł, że przepis zapobiega nadużywaniu prawa podczas jego wykonywania, a nie przez dochodzenie stwierdzenia jego istnienia i wpis w księdze wieczystej (II CK 397/03, LEX nr 174133).

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 385 k. apelację należało oddalić.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie W ocenie Sądu Okręgowego nie jest uzasadnione obciążenie pozwanych kosztami postępowania apelacyjnego, a to z uwagi na charakter sprawy i okoliczności łączące powoda z poprzednikiem prawnym pozwanych – W. (osobą, z która pozwani zawarli umowę sprzedaży). Nie sposób też uznać pozwanych za „winnych” w jakimkolwiek stopniu niezgodności, jaka wystąpiła w przedmiotowej księdze wieczystej.

(... )

ERBARZE, WYKAZY,ZBIORY ARCHIWALNE

 • Spis szlachty Kr�lestwa Polskiego, W-wa 1851

 • Herbarz rodzin szlacheckich Kr�lestwa Polskiego, 1853

  Prawa i przywileje Kr�lestwa Polskiego i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego od 1347do ostatniego sejmu, W-wa 1871

  Konfiskaty maj�tk�w w Kr�lestwie Polskim pod rz�dami imperatora Miko�aja I,Louis Lubliner, Bruksela 1861 r.

  Wykaz szlachty z Guberni Wile�skiej na wyborach w 1834 r.

  Wykaz szlachty z Guberni Podolskiej, 1897 r. pl/zbior/herbarz_witeb_mohylewski/dir. djvu">Zbi�r dokument�w z Guberni Witebskiej i Mohylewskiej - herbarz, spisy s�dowe,1900 r. pl/gub_wil_87/skawinski_wykaz. html">Pami�tnik Juliana Skawi�skiego "TRZY OKUPACJE" 1939 – 1945, INDEX nazwisk imiejscowo�ci

  Wykaz wywod�w szlachectwa na Litwie z lat 1770 - 1799

  Wykaz szlachty Guberni Smole�skiej, 1897 r. pl/zbior/wywod_sz_wilno_1799/dir. djvu">Z "Miesi�cznika Heraldycznego" - Wykaz wywod�w szlachectwa na Litwie z lat 1773- 1799

  Acta stan�w WKL na pospolite ruszenie vigore laudum Wile�skiego 14 Augusti 1698

  Wykazszlachty Trockiej z 1844r.

  Skorowidzf. 515 op. 15 Archiwum Hist. Litwy - spisy rewizyjne ch�op�w, szlachty,mieszczan, dzier�awc�w, jednodworc�w i parafii gub. djvu">Wile�skiej 1795-1899

  Skorowidz f. 539op. 1 Archiwum Historyczne Litwy - Komisja urz�dze� ziemskich powiatu Trockiego1906 - 1917

  Skorowidz f. 604-1 cz. III (415 - 580) Archiwum Historyczne Litwy

  Wykaz w�a�cicieli nieruchomo�ci rolnych Wojew�dztwa Wile�skiego w latach1928-1939,cz�� II uzupe�nienie,cz�� III,cz�� IV,cz�� V

  Wykaz OSADNIK�W WOJSKOWYCH
  , (wykaz kompletny)

  Wykaz ewakuowanych z ZSRR - wszystkie listy z "POLSKI WALCZ�CEJ"

  WYWIEZIONE DO ZSRR RODZINYWOJSKOWYCH (materia�y nades�a� Ryszard Sys)

  ZESZYT 1 litery od A do G

  ZESZYT 2 litery od H do �

  ZESZYT 3 od litery M do R

  ZESZYT 4 od litery S do �

  ZESZYT 5 UZUPE�NIENIA od litery A do �, bez ustalonych adres�w

  Herbarz szlachty Inflant Polskich z 1778 roku, Adam Heymowski

  Szlachta z pow. Siebie�- uczestnicy powstania styczniowego 1863/4

  SZLACHTA KALWI�SKA, W-wa, 1936

  Spis technik�w w guberniach Kr�lestwa Polskiego z 1899

  INFLANTY POLSKIE - G. B. MANTEUFFEL, Pozna� 1879

  Rejestr popisowy wojew�dztwa po�ockiego z 1765 r., Ryszard Mienicki

  WYKAZ SPOCZYWAJ�CYCH NA CMENTARZACH WILE�SKICH: ROSSA, BERNARDY�SKIM IANTOKOLSKIM

  CMENTARZ BERNARDY�SKI 1810 - 2010

  DOKUMENTY STAROPOLSKIE Z ARCHIWUM PROF. STANIS�AWAPONIATOWSKIEGO

RCHIWUM AKT DAWNYCH WIELKIEGO KSI�STWA LITEWSKIEGO(drewnyje akty)
APY

Mapy guberni mohylewskiej

Mapy guberni grodzie�skiej

Mapy guberni kijowskiej

Mapy guberni podolskiej

Mapy guberni wo�y�skiej

Mapy guberni kowie�skiej

Mapy guberni wile�skiej

Mapy guberni mi�skiej

Mapy guberni witebskiej

Mapasze�ciu guberni Litwy i Bia�ej Rusi

ENEALOGIE ROD�W

Rody z Kres�w

R�d Kisiel�w

Radziwi��owie

Opuszczone gniazda, milcz�ce kamienie

Doktorowicz-Hrebniccy,drzewo,album

Stankiewicze herbu Ostoja i Kra�owscy,album,katalog wystawy

Materia�y do historii rodu Cholewit�w-Pawlikowskich

Ignacy Parczewski - Na czerwonym Dworze

SI�GI METRYKALNE

Ko�ci� rk. w Mi�dzyrzeczu k/Wo�kowyska 1802-1805 chrzty

Ko�ci� franciszkan�w w Pi�sku akta metrykalne 1688-1752 �luby

Ko�ci� franciszkan�w w Pi�sku akta metrykalne 1734-1752 chrzty

Indeksy ksi�gmetrykalnych parafii �w. Katarzyny w Petersburgu

Ko�ci� parafialny w Olkienikach - spis wiernych m�wi�cych po polsku w 1913 r.

Spis wiernychkatolickich parafii Szemietowo z 1909r. w j. rosyjskim,po polsku

Z ksi�gi �lub�w parafii �wir z 1868 r.

Z ksi�gi �lub�w parafii Niestaniszki z 1868 r. pl/gub_wil_87/szemetowo_1890. html">Spis wiernych katolickich parafii �wir z 1890 r. pl/gub_wil_87/swir_1895. html">Spis wiernych katolickich parafii �wir z 1895 r. ,wykaz w polskim t�umaczeniu

Ko�ci� parafialny �wi�ciany - ksi�ga �lub�w 1853-59 Parafia Troki:

Metryki urodze�, �lub�w, zgon�w 1798-99,1800-10,1811-20,1821-26,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881 - cz. I,II,III,1882 - cz. pl/METRYKI/troki_1882/II/dir. djvu">1883 - cz. I,1884 - cz. pl/METRYKI/troki_1884/II/dir. pl/METRYKI/troki_1884/III/dir. djvu">1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892

- indeksy urodze�, �lub�w i zgon�w:Kolendo,Stankiewicz,Urbanowicz

Ko�ci� parafialny rz. katolicki wGiedrojciach:

Spis wiernych na 1912 r.

Ksi�ga chrzt�w 1784 - 1791

Ksi�ga zgon�w 1774 - 1800

Ksi�ga zgon�w 1800 - 1827

Rejestr nauk przed�lubnych 1775 - 1795

Rejestr nauk przed�lubnych 1795 - 1830

Kopie indeks�w zasob�w dekanatu Giedrojcie w Archiwum Wile�skim

Kopie indeks�w zasob�w ko�cio�a ewangelicko - reformowanego w ArchiwumWile�skim. *)

ASOBY METRYKALNE WINTERNECIE

Ksi�gimetrykalne ko�cio��w Rz. Kat. udost�pnione na portalu BARIS - Litwa

Ksi�gi metrykalneko�cio��w Rz. udost�pnione przez AP Litwy cz�� I i II
,cz�� III,cz�� IV,cz�� V, cz�� VI,cz�� VII

Wykaz inwentarzy parafii RK na e-Paveldas

Parafianie rudomi�skiego ko�cio�a rzymsko-katolickiego pow. wile�skiego z 1914r.

Ksi�ga wiernych nale��cych do ko�cio�a rzymsko-katolickiego w Oszmianie z 1909Wykaz urodzonych z 1855 roku w parafii oszmia�skiej

Spis miejscowo�ci parafii oszmia�skiej z 1909 roku

Spis parafian ko�cio�a rzymsko-katolickiego w Nowych Trokach z 1908 roku

Spis parafian ko�cio�a rzymsko-katolickiego w Starych Trokach z 1909 roku

Wykaz os�b o nazwisku STANKIEWICZ ochrzczonych w ko�ciele �w. Jana w Wilnie wlatach 1797 - 1905

Zasoby metrykalne w Litewskiej Bibliotece Akademii Nauk

Wykaz parafii i dekanat�w Diecezji �ucko - �ytomierskiej

Spisparafian ko�cio�a rz-k. parafialnego Czekiskiego pow. Kowie�ski dek. Wielo�ski1844 r.

Spis ludno�ci parafii ko�cio�a rz-k Odachowskiego

Spis parafian ko�cio�a rz-k. Ko�ty�skiego gub. kowie�skiej z 1846 r.

NDEKSY ZASOB�WMETRYKALNYCH NA LITWIE KOWIE�SKIEJ

Parafia Buka�ce, �luby 1797/8 r. pl/indeksy_metryk/bukance_ur_1798. html">Parafia Buka�ce, urodzenia 1797 r.

Parafia Bogus�awiszki i Gie�wany, �luby szlacheckie, 1828-1919.

Parafia W�dziago�a - �luby 1857 r. -

Parafia Kielmy - �luby 1819 r. -

AMI�TNIKI

WSPOMNIENIA NOWOGR�DEK WI�ZIENIE WYGNANIE PRZEZ EDWARDA PAW�OWICZA, Lw�w 1887
PDF 1, 4 Mb

YMIANA DO�WIADCZE�W POSZUKIWANIACH

Wskaz�wki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

Genealog w Wilnie. Refleksje i wskaz�wki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

Spisy w�a�cicieli ziemskich litewsko-bia�oruskich guberni Rosji w drugiejpo�owie XIX wieku
(rosyjskie publikacje statystyczne i kartograficzne) Jerzy Czajewski

NNE

Informacja o aktach parafialnych z b. DiecezjiPi�skiej w zasobach Archiwum Diecezji Drohiczy�skiej

Wykaz d�br ziemskich skonfiskowanych przez rz�dy zaborcze 1773 -1867 w/g J.Iwaszkiewicza

Skarbiec diplomat�w, papieskich, cesarskich, kr�lewskich, ksi���cych, uchwa�narodowych,... Litwy, Rusi Litewskiej
, I. Dani�owicz, Wilno 1862, T. II.

POLSKI KALENDARZ PIOTROGRODZKI na rok przest�pny 1916.
Ksi�ga adresowapolak�w zamieszka�ych w Piotrogrodzie i okolicy oraz na prowincji.

Metryka Litewska jako �r�d�o informacjihistorycznej

HISTORIA GRODZIE�SZCZYZNY W XIX I XX w. pl/zbior/dek_nowog/dir. djvu">DIECEZJA MI�SKA - DEKANAT NOWOGR�DZKI
Dokumenty Staropolskie z Archiwum prof. Stanis�awa Poniatowskiego

Galeria fotografii z WILNA
,cz�� II

ALBUM WIDOK�W POLSKI, NAPOLEON ORDA,cz�� I
,II,IV,V

MEMENTO KRESOWE
, Antoni Urba�ski Warszawa 1929

PODZWONNE NA ZGLISZCZACH LITWY I RUSI
, Antoni Urba�ski Warszawa 1928

PRO MEMORIA, 4-ta SERJA ROZGROMIONYCH DWOR�W KRESOWYCH
, Antoni Urba�skiWarszawa 1929

Z CZARNEGO SZLAKU I TAMTYCH RUBIE�Y, ZABYTKI POLSKIE PRZEPAD�E NA PODOLU,WO�YNIU, UKRAINIE
, Antoni Urba�ski Warszawa 1928

Zasoby Archiwum w Mi�sku - spis fond�w

Tabela rang
SPIS OBYWATELI ZIEMSKICH WOJEW�DZTW LUBELSKIEGO, KIELECKIEGO, POLESKIEGO,NOWOGR�DZKIEGO I BIA�OSTOCKIEGO

Taryfa podymnego powiatu Lidzkiego z 1790 roku
OLSKA POD ZABORAMI- GUBERNIE:

- grodzie�ska

Alfabetyczny spis szlachtygrodzie�skiej guberni z 1900 roku. Tre��

Spis w�asno�ci ziemskichgrodzie�skiej guberni z 189o roku.Tre��

Pe�ny spis w�a�cicieli wielkich maj�tk�w ziemskich grodzie�skiej guberni z 1904
Wybory do w�adz miejskich w1906 r. w Guberni Grodzie�skiej - spisy wyborc�w:
Bia�ystok
,Bielsk,Brze��,Grodno,Kobry�,Pr�ana,S�onim,Sok�ka,Wo�kowysk,za�. 1,

Wykazy mieszka�c�wmiejscowo�ci (folwarku) Ro� ko�o Wo�kowyska w obwodzie grodzie�skim z 1921 r.

Z "Ksi�gi pami�tkowej guberni grodzie�skiej" z 1872 r.

Z "Ksi�gi pami�tkowej guberni grodzie�skiej" z 1889 r. pl/gub_wil_87/szl_kobryn_1797. html">Szlachta powiatu kobry�skiego 1797 r.

- kowie�ska

Spis powszechny maj�tk�w i w�asno�ci ziemskiej GuberniKowie�skiej z 1870 r.Tre�� spisu

Spis w�asno�ci ziemskich Guberni Kowie�skiej z 1892 r
.

Wypis z Ksi�gZiemskich powiatu Kowie�skiego z 11 stycznia 1784 roku
. pl/zbior/wypis_2/dir. djvu">Wypisz ksi�g grodzkich powiatu kowie�skiego 1778

Kr�tki protok� sejmiku pogromnicznego pow. Kowie�skiego

Wota sekretne W. M. Mackiewicza nazwiska g�osuj�cej szlachty, 1800

Wyb�r delegat�w na sejm walny w Kownie 1786

Katalog ksi�g akt dawnych z guberni: Wile�skiej, Grodzie�skiej, Mi�skiej iKowie�skiej
; I,IIi INDEX,IIIIV

Wizytacja Dekanatu Kowie�skiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jak�baMassalskiego

"Pamiatnaia kniga" Guberni Kowie�skiej 1861 r. pl/zbior/Inwentarz_starostwa_kupiskiego/dir. djvu">Inwentarz starostwa Kupiskiego z 1798 r.

- mi�ska

Spisypodatnik�w - Nowogr�dek 1795
- pierwsze arkusze, II,III,IV, V,VI

Spisy podatnik�w - Mi�sk 1795

ROK 1863 NA MI�SZCZY�NIE

Spis w�asno�ciziemskich Guberni Mi�skiej z 1889 r.
- fragmenty

Spis w�a�cicieli ziemskich Guberni Mi�skiej z 1876 r.

Spisw�a�cicieli ziemskich Guberni Mi�skiej z 1889 r. pl/zbior/1904_ziemianie_minsk/dir. djvu">Spis w�a�cicieli ziemskich Guberni Mi�skiej posiadaj�cych 500 i wi�cejdziesi�cin ziemi, 1904 r.

Spis w�asno�ci ziemskich powiatu Mi�skiego z 1901 r.

Spis cz�onk�w Mi�skiego Towarzystwa Rolniczego z 1914 r.
 

Kalwaria,historyczny cmentarz w Mi�sku
- wykazy mogi� i pomnik�w

Katalog ksi�g akt dawnych z guberni: Wile�skiej, Grodzie�skiej, Mi�skiej iKowie�skiej
; Obrazki Mi�skie 1850 - 1863, Zofia Kowalewska
Rozstrzelani w Mi�skim wi�zieniu NKWD w 1937 r. Polesie Ilustrowane, O. Nelard, Brze�� 1923 - fragmenty- mohylewska

S
pisw�asno�ci ziemskich guberni mohylewskiej z 1884 r.

Rok 1863 na Kresach mohylewskich

- podolska

W�asno�� ziemska w guberni podolskiej, 1898

Podolskie Pie�ni Ludowe, Czes�aw Kozietulski, Lw�w 1935

- wile�ska

 "Pamiatnaja Kniga" Guberni Wile�skiej na 1846 r.  

Gubernia Wile�ska rok 1873, wykaz gmin i maj�tno�ci - reprodukcja ksi��kiKsi�ga potwierdzenia szlachectwa z lat 1798 - 1812 lit. "P"

Wilno w powstaniu roku 1830/31

WilnoKalendarz na 1866 r.

Przewodnik po Wilnie i przedmie�ciach, informator historyczny z 1883 r. pl/zbior/lit_obszar_wyst/directory. djvu">OBSZAR J�ZYKA LITEWSKIEGO W GUBERNII WILE�SKIEJ nak�adem AKADEMII UMIEJ�TNO�CI WKRAKOWIE, 1896 ROK

Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej I okr�gwyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej II okr�gSpis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej III okr�gSpis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej IV okr�gSpis os�b maj�cych prawo uczestniczy� w wyborach do Dumy Pa�stwowej VI okr�gWilno 1912. Ksi��ka adresowa i informator.Tre��

Wilno 1913.Ksi��ka adresowa i informator - Cz�ci:PierwszaDruga

Wilno 1914.Ksi��ka adresowa i informator.Wilno 1915w/g Lucyana Rydla

Monografia Wilna w/g Paula Webera z 1917 r.

Wojenn0-statystyczny opis Imperium Rosyjskiego, gubernia Wile�ska 1848 r.

Ревизские Сказки:Gryniewicze, Stryja, Derewa, S�oboda 1834,1850Doktorowie Medycyny promowani w Wilnie, J�zef Bieli�ski, W-wa 1886

Testament Krzysztofa Radziwi��a Wojewody Wile�skiego, 1599

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1800. Spis uzup. do spisu z1795 (obejmuje osoby nowoprzyby�e i nie uj�te w trakcie V spisu). pl/zbior/spis_rewizyjny_troki_%201811. pdf">Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1811

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA MERECKA, 1811 r. F. 515-15-197Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA NOWOTROCKA, 1811 r. pl/METRYKI/troki_1858_karaim/dir. djvu">TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. KARAIMI, F 515-25-112

TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r.OBYWATELE, F 515-25-112

Spis spowiadaj�cych si� iprzyjmuj�cych komuni�, TROKI -1852,1855,1859

Spis parafian Ko�ci� w Kamieliszkach z 1908 roku

Litwa kowie�ska - dwory, dworki, pa�ace

Inwentarze maj�tk�w w powiecie wile�skim w latach1847 - 1853 (dost�pne w Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie).

S�siedzi na dobre i na... oby na lepsze czasy

Alfabetyczny wykaz maj�tk�w pow. lidzkiego z 1844r.

WYKAZ OS�B URODZONYCH W KR�LESTWIE POLSKIM IZACHODNICH GUBERNIACH, uwolnionych na podstawie postanowienia z 13/17 maja1871 r. betyczny wykaz maj�tk�w pow. lidzkiego z 1844 r.

- witebska

Spis w�a�cicieli ziemskich guberni witebskiej na 1878 r. pl/zbior/witebsk_1866_konfiskata/dir. djvu">Spis konfiskat maj�tk�w po upadku powstania styczniowego w guberni witebskiej z1866 r.

Spis maj�tk�w i w�a�cicieli ziemskich w pow. newelskim i siebieskim guberniwitebskiej na 1905 r. pl/zbior/alfabet_z_pkn_vitgub_1861_14/dir. djvu">Alfabetyczne wykazy os�b wyst�puj�cych w "Памятные Книжки" guberni witebskiej zlat 1862-1914

- kijowska

Spis w�a�cicieli ziemskich o�miu powiat�w guberni kijowskiej, Kij�w 1889 

- suwalska

Majoraty, dobra poko�cielne i prywatne guberni suwalskiej 1909 roku

- wo�y�ska

Wykaz szlachty wo�y�skiej, 1906

"prywisla�ski kraj"

Spisw�a�cicieli maj�tno�ci ziemskich Guberni Siedleckiej z 1910 r.

YKAZY I INDEKSY

27 Wo�y�ska Dywizja Piechoty AK- �o�nierze dywizji,�o�nierze wkonspiracji i samoobronie

Spismiejscowo�ci Diecezji �uckiej - stan na 1938 r. datyerygowania parafii

Spis zlikwidowanychpo 1945 r. parafii diecezji Wile�skiej, Lwowskiej i �uckiej

Ziemianie na Litwie Kowie�skiej 1919 - 1930

Spis ulicmiasta Wilna z 1920 r. pl/zbior/zeslancy_1863_66/dir. djvu">PAMI�TKA DLA RODZIN POLSKICH, notki o straconych wi�zionych i zes�anych 1861-66. pl/zbior/zeslancy_wywlaszczeni/dir. djvu">Lista os�b zes�anych z Litwy na Sybir, kt�rych maj�tki podlegaj� przymusowejsprzeda�y na mocy ukazu z dnia 10/12 XII 1865 r. Publikacja prasowa DziennikaPozna�skiego z 1868 r.

Spis mieszka�c�w Rosi, stan na 1939 r. pl/zbior/pdf/cmentarz_katol_KURSK. pdf">Wykaz pochowanych na cmentarzu katolickim w Kursku

"ARCHIWUM WILE�SKIE" - groby polskie na Litwie

CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE,WYSZUKIWARKA GROB�W

Listaos�b represjonowanych w Uzbekistanie

NNE MATERIA�Y

-schematyzmy wile�skiej archidiecezji

DEKRET ROZGRANICZENIA DIECEZJI WILE�SKIEJ 1849 r., Ignatio Ho�owi�ski, nak�ademJ. Zawadzkiego, WILNO 1854. Wykazmiejscowo�ci i Index 

Schematyzm Archidiecezji Wile�skiej z 1938 r. Tre��.T�umaczenie autorstwa Maryli Wojciechowskiej

Schematyzm na 1905 r. (imprimatur z dnia: 19. 11. 1904 r. ) - (DirectoriumHorarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum... Schematyzm na 1906 r. (imprimatur: 17. 07. 1905 r. ) - (Directorium HorarumCanonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD...

Schematyzmna 1907 r. (imprimatur: 24. 08. 1906 r. ) - (Directorium Horarum Canonicarum EtMissarum Pro Dioecesi Vilnensi...

Schematyzm na 1909 r. imprimatur: 18. 10. 1908 r. - (Directorium HorarumSchematyzm na 1910 r. imprimatur: 25. 1909 r. pl/dlibra/doccontent? id=6879&dirids=1">Schematyzm na 1911 r. imprimatur: 12. 1910 r. pl/dlibra/doccontent? id=6880&dirids=1">Schematyzm na 1912 r. imprimatur: 03. 1911 r. - (Directorium HorarumCanonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD MCMXII)

Schematyzm na 1913 r. imprimatur: 20. 1912 r. - (Calendarium pro cleroDioecesis Vilnensis in AD 1913)

Schematyzm na 1914 r. imprimatur: 24. 1913 r. - (Calendarium pro cleroDioecesis Vilnensis in AD 1914)

Schematyzm na 1915 r. 1914 r. - (Calendarium pro cleroDioecesis Vilnensis in AD 1915)

Schematyzm na 1916 r. imprimatur: 26. 05. 1915 r. - (Calendarium pro cleroDioecesis Vilnensis in AD 1916)

Schematyzm na 1917 r. imprimatur: 08. 1916 r. - (Ordo divini offici [... ]Dioecesis Vilnensis [... ] pro AD. MCMXVII compositus. )

Schematyzm na 1920 r. imprimatur:20. 09. 1919 r. - (Ordo Divini officiirecitando missaeque celebrandae ad usum Insignis Ecclesiae Cathedralis...

Rubrycela liturgiczna na 1926 r. - (Ordo Divini officii () ArchidioecezisVilensis () Pro AD MCMXXVI (... ) - Schematyzm na 1926 r.... pl/dlibra/doccontent? id=7635&dirids=1">Rubrycela liturgiczna na 1927 r. imprimatur: - brak daty - (Ordo divinioffici [... ] Dioecesis Vilnensis [... ] pro AD 1927) (tylko kalendarz -... pl/dlibra/doccontent? id=7630&dirids=1">Schematyzm na 1928 r. imprimatur: - brak daty) - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1928) (tylko kalendarz -... pl/dlibra/doccontent? id=7628&dirids=1">Schematyzm na 1929 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1929)

Schematyzm na 1931 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1931)

Schematyzm na 1933 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1933)

Schematyzm na 1934 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1934)

Schematyzm na 1935 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1935)

Schematyzm na 1936 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1936)

Schematyzm na 1937 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1937)

Schematyzm na 1938 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1938)

Schematyzm na 1939 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum etcleri archidioecesis vilnensis pro AD 1939)

schematyzmy diecezji augustowskiej lub�om�y�skiej

Schematyzm na 1908 r. imprimatur z dnia 24. (Directorium divinioffici et usum universi clerii saecularis Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis() MCMVIII)

Schematyzm na 1920 r. 12. - (Directorium divini officeut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXX)

Schematyzm na 1922 r. 1921 r. - (Directorium divini officeut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXII)

Schematyzm na 1924 r. 1923 r. - (Directorium divini officeut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXIV)

Schematyzm na 1925 r. imprimatur z dnia: 20. 1924 r. (Ordo divini offici[... ] Dioecesis Seinensis seu �om�ensis [... ] pro AD MCMXXV)

Schematyzm na 1926 r. imprimatur z dnia: 19. 1925 r. ] Dioecesis �om�ensis [... ] pro AD MCMXXVI)

schematyzm dladiecezji pi�skiej

Schematyzm na rok 1933-1934(imprimatur z dnia 31. 1933 r. ) (SpisKo�cio��w i Duchowie�stwa Diecezji Pi�skiej w R. P. 1933 i 1934)

schematyzm dla diecezjimohylewskiej

 • DIRECTORIUM OFFICII... CLERO ARCHIDIECESIS MOHILEVIENSIS, 1820. Elenhus zdanymi parafii i proboszcz�w r�wnie� z tzw.

 •  Archidiakonatu Bia�ostockiegoSchematyzm na 1900 r. Directorium Divini officii etMissarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD1901

  Schematyzm na 1911 r. Directorium Divini officii et Missarum proArchidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1912

  Schematyzm na 1913 r. Directorium Divini officii et Missarum proArchidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1914

  Schematyzm na 1916 r. Directorium Divini officii et Missarum proArchidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1917

  Schematyzm na 1930 r. Elenchus Cleri et Ecclesiarum ArchidioeceseosMohiloviensis in Russian in diem 1 Januarii 1930

  Kalendarz MO�ODECZA�SKI na rok 1928

  Wilno i Ziemia Wile�ska - zarys monograficzny, Wilno 1930 

  Przewodnikturystyczny po Wile�szczy�nie i Nowogr�dczy�nie, 1934 

  Czy wiesz �e...

  Dezerter

  Spis ludno�ci na terenach administrowanych przez Zarz�d Cywilny Ziem Wschodnich(XII 1919) E. Romer

  Ateneum Wile�skie 1923-1939, ze zbior�w BIBLIOTEKI NARODOWEJ

  A PӣKACH POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH YFROWABIBLIOTEKA NARODOWA - kolekcja Kresy Wschodnie

  ZIA� R�KOPIS�W ZAK�ADU NARODOWEGO im. Ossoli�skich

  Nowe, ciekawe pozycje udost�pnione na portalach litewskich:

  Kr�tkie przedstawienie praw i obowi�zk�w ch�op�w i ludzi dworskich uwolnionych zpodda�stwa.

  Ksi�ga wizyt klasztor�w Ksi�y Kanonik�wLatera�skich za rok 1816 w Diecezji Wile�skiej

  Fotografie Jana Brunona Bu�haka w Archiwum Wile�skim , cz�� II, III

  YFROWA BIBLIOTEKA �WIATA

  IBLIOTEKA CYFROWANA �WIECIE:

  KSI�GI PAMI�TKOWE GUBERNI CR

  NNE PRZYDATNE

  SP�R PI�RA Z O��WKIEM, T. Sinko, Lw�w 1933

  Nasze podwile�skie Ojczyzny

  E STRONY TRZEBA ODWIEDZI�...

  Echa Polesia, BiuletynFilaret�w z Polesia,ECHA POLESIA 1(25)2010

  Wo�y� naszych przodk�w...

  PRZEGL�D RӯNYCH STRON O WO�YNIU

  Ludob�jstwo dokonane przez nacjonalist�w ukrai�skich na ludno�ci polskiejWo�ynia 1939-1945

  Na Laudzie - w�r�d rodak�w z Kowie�szczyzny

  Podbrodzie

  WILNOENGRAMEM JEST MOIM

  Karta dziej�w wile�skiej i nowogr�dzkiej Armii Krajowej

  EPILOG WILE�SKIEJ AK- NIW 1981

  27Wo�y�ska Dywizja Piechoty AK

  Do przegl�dania publikacji wformacie DjVu niezb�dna jestwtyczkado przegl�darki, kt�r� mo�na pobra� spodtego adresu.


  * - Jest to ca�y katalog zbioru ksi�gkalwi�skich dystryktu bia�oruskiego. Do I Wojny �wiatowej przechowywany wS�ucku. Podczas wojny przewieziony do Wilna, gdzie do 1944r. pozostawa� w bibliotece Jednoty Wile�skiej przyZborze Ewangelickim na ul. Zawalnej 6. Po "wyzwoleniu" cze�� zbior�wbibliotecznych trafi�a do Biblioteki Akademii Nauk, a ksi�gi metrykalne do ArchiwumHistorycznego. Ca�y materia�;jest zmikrofilmowany, (poza ma�ymi wyj�tkami), a dost�pno�� mikrofilm�w jest szybsza ni� ksi�g, do wgl�du po ok. 2 godz. odzam�wienia.

  Rodowód psa i metryka psa – co to za dokumenty? Najprościej rzecz ujmując metryka psa odpowiada ludzkiemu aktowi urodzenia. Rodowód psa natomiast, jest dokumentem wydawanym na podstawie metryki i uprawnia on do brania udziału w wystawach oraz do rozrodu w hodowli psów.

  Jakie dane zawiera metryka psa i kiedy jest wydawana?

  Jeśli sprzedający psy prowadzi oficjalną i zarejestrowaną hodowlę psów rasowych, zawsze powinien sprzedawać psa z takiej hodowli z metryką. Wszelkie tłumaczenia, że metryka zostanie dołączona później, np. za odpowiednią dopłatą lub bez niej, powinny wzbudzić w kupującym uzasadnione podejrzenia, co do autentyczności hodowli.

  W dzisiejszych czasach wszystkie szczenięta z jednego miotu psów rasowych otrzymują metrykę. Niegdyś bywało inaczej. Tylko część szczeniąt z miotu mogła dostać metrykę. Powtórzmy jeszcze raz, ponieważ jest to bardzo ważne, że dzisiaj to się zmieniło. Wszelkie opowieści, że szczenię urodziło się, jako ostatnie i jest, co prawda, psem rasowym, ale nie wydano mu metryki, są po prostu nieprawdziwe.

  Jakie dane zawiera metryka psa i kiedy jest wydawana?

  O tym, że dany pies jest rasowy, decyduje metryka psa. Tylko metryki psów pochodzących z hodowli zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) są honorowane przez Międzynarodową Federację Kynologiczną – FCI. Podobnie rodowody wydawane przez ZKwP – one także są honorowane na całym świecie. ZKwP jest najstarszą organizacją kynologiczną w Polsce, powstałą w 1938r.

  Co ważne, wszystkie pola w metryce lub rodowodzie powinny być wypełnione. Puste pola lub wypełnione literami „NN” (nieznany) są nie do przyjęcia.

  Istnieje też inny polski związek kynologiczny – Polski Klub Psa Rasowego (PKPR). Jest on zrzeszony w Europejskim Stowarzyszeniu Kynologicznym (ACE). Jednak nie jest on uznawany przez FCI. Należy podkreślić, że tylko Związek Kynologiczny w Polsce należy do FCI.

  O czym informuje metryka psa?

  Metryka psa informuje o szczegółach pochodzenia i urodzenia psa. Otrzymuje ją każde szczenię, jakie urodziło się w hodowli, zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce. Odpowiednie rubryki metryki zawierają następujące informacje:

  • Nr Księgi Miotów;
  • Nr Metryki;
  • Rasa psa;
  • Nr tatuażu;
  • Nazwa i przydomek hodowlany;
  • Płeć;
  • Data urodzenia;
  • Umaszczenie;
  • Dane ojca;
  • Dane matki;
  • Nazwa i dane hodowcy.

  Metryka powinna być wypełniona czytelnie oraz powinna być opatrzona pieczęcią Oddziału ZKwP. Metryka psa stanowi podstawę do wydania rodowodu.

  Jakie dane zawiera rodowód psa i kiedy jest wydawany?

  Rodowód psa, jak wyżej wspomniano, wydaje się na podstawie metryki. Nie jest to obowiązkowy dokument. Wydawany jest na życzenie właściciela psa. Jednak warto wspomnieć, że bez rodowodu, pies nie może brać udziału w wystawach, ani także nie może uczestniczyć, jako rodzic w zarejestrowanej hodowli.

  Jakie dane zawiera rodowód psa i kiedy jest wydawany?

  Aby uzyskać rodowód, należy najpierw zarejestrować się w Związku Kynologicznym w Polsce. Można tego dokonać w najbliższym oddziale Związku za wniesieniem opłaty członkowskiej. Jest to jednoznaczne z uzyskaniem członkowstwa w ZKwP.

  Następnym krokiem jest złożenie metryki psa w Oddziale Związku. Zostanie ona przesłana do Zarządu Głównego i w terminie, wynoszącym około 3 tygodni, zostanie wystawiony rodowód. Wystawienie tego dokumentu także wiąże się z opłatą – wynosi ona 60 zł.

  O czym informuje rodowód psa?

  Należy pamiętać o tym, że szczenię po rodzicach bez rodowodu, nie zostanie psem rasowym. Jeśli chcemy, by nasz pies był rodzicem, wówczas potrzebny będzie rodowód. Rodowód psa zawiera bowiem szersze informacje o pochodzeniu psa niż metryka. Oryginalny rodowód psa, wydany przez Związek Kynologiczny w Polsce, który przypomnijmy, należy do FCI, zawiera następujące informacje:

  • nr rodowodu;
  • wszystkie dane, które zawiera metryka psa;
  • informacje, dotyczące co najmniej drugiego, trzeciego i czwartego pokolenia psa: m. in. nazwy i przydomki psów, szczegóły o ich umaszczeniu, numery rodowodów.

  Pies z rodowodem – co to znaczy, że pies jest rasowy?

  Rodowód opatrzony jest pieczęcią Związku Kynologicznego w Polsce oraz podpisem Przewodniczącego Zarządu Głównego, a czasem także innych członków Związku (np. Prowadzącego Księgi Rodowodowe).

  Pies z rodowodem – co to znaczy, że pies jest rasowy?

  Pies z rodowodem, podobnie jak pies posiadający samą tylko metrykę, jest psem rasowym. Co to oznacza?

  Rasa psa ma nieco inne znaczenie współcześnie, niż bywało to w przeszłości. W czasach historycznych, psy grupowano na rasy głównie pod względem użyteczności i wartości użytkowej. Dzisiaj rasy psów określają organizacje kynologiczne, które precyzują wzorzec rasy, jakiemu muszą odpowiadać poszczególne osobniki. Rasę obecnie określa się głównie na podstawie wyglądu zewnętrznego.

  Co to jest rasa psa?

  Zatem rasą jest grupa psów, która posiada odpowiednie cechy fizyczne i psychiczne, zgodne z wzorcem rasy, będąca w stanie przekazać te cechy następnym pokoleniom psów. Przekazanie cech następuje z uwzględnieniem czynników zewnętrznych. Należą do nich np. historia, geografia, środowisko, użytkowość.

  Istotną cechą danej rasy jest wystarczająca ilość osobników. Wyklucza to konieczność kojarzeń w bliskim pokrewieństwie lub domieszki obcej krwi.

  Ciekawostką może być informacja o 5 głównych typach psa, hodowanego przez człowieka w czasie między VII a V tysiącleciem p. n. e. Odkryte z tego czasu skamieniałości, pozwoliły na ich określenie. Były to mastify, charty, pointery, wilkowate i psy pasterskie.

  Pies z rodowodem – w jakim celu hoduje się psy rasowe?

  Czy hodowla psów rasowych służy jedynie temu, aby końcowym jej „produktem” był pies z rodowodem? Nic bardziej mylnego. Hodowle psów rasowych powinno się prowadzić głównie w celu doskonalenia cech danej rasy w następnych pokoleniach.

  Właśnie po to urządza się wystawy psów. Selekcjonuje się na nich psy o najlepszych wzorcowych cechach genetycznych, wolne od większych wad. Aby suka mogła być przeznaczona do hodowli, powinna otrzymać co najmniej 3 oceny bardzo dobre. Pies natomiast, by zostać reproduktorem, musi otrzymać co najmniej 3 oceny doskonałe. Niektóre rasy wymagają jeszcze innych kwalifikacji do założenia hodowli, np. testów psychiki i in.

  Psów nie dopuszcza się do rozmnażania w hodowli, jeśli nie uzyskają wyżej wspomnianych ocen na wystawach. Co za tym idzie, psy muszą być wystawiane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

  Rodowód psa a pseudohodowla psów?

  Opowiadając o istocie zagadnień związanych z rasami psów oraz o psach z rodowodem, nie sposób pominąć tematu psudohodowców psów i pseudohodowli. Są to bardzo ważne kwestie, nie tylko dla uczciwych hodowców psów, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą posiadać psa lub psy danej rasy.

  Nieuczciwość i chęć zysku to nic nowego w świecie obracającym się wokół zainteresowań kynologicznych. Jednak zapewne czytając niniejszy artykuł, chcecie wiedzieć, jak można ustrzec się przed oszustami.

  Warto zaznaczyć, że pseudohodowcy nie tylko oszukują swoich kontrahentów, ale także najczęściej męczą zwierzęta, nie zapewniając im godnych do życia warunków.

  Co możesz sprawdzić, jeśli chcesz kupić rasowego psa?

  Przed zakupem psa można sprawdzić m. :

  • Hodowla i hodowca. Każda oficjalna hodowla rasowych psów jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce. Znając jej nazwę można zadzwonić do Oddziału ZKwP i zapytać się, czy taka hodowla widnieje w rejestrach Organizacji.
  • Szczenię rasowe musi posiadać rodziców z rodowodem. Na każdym rodowodzie zwierzęcia dopuszczonego do rozmnażania w hodowli widnieje na odwrocie informacja „SUKA HODOWLANA” w przypadku samicy oraz „REPRODUKTOR” w przypadku samca.
  • Warunki istniejące w hodowli i dokumenty uprawniające do hodowli. Każdy szanujący się hodowca psów bez problemu pokaże, w jakich warunkach rodzą się szczenięta w jego hodowli. Nie będzie też stronił od potwierdzenia autentyczności hodowli, poświadczonej w dokumentach. Niech nie zwiodą nikogo tłumaczenia, że rodzice szczeniąt mają rodowód, ale nie byli wystawiani, bo hodowcy na to nie stać.

  Jakie tłumaczenia hodowcy powinny wzbudzić Twoją czujność i podejrzliwość?

  Zastanów się nad autentycznością hodowli, jeśli jej właściciel mówi, że:

  • Książeczka zdrowia psa jest dokumentem, potwierdzającym rasowość psa. Nic bardziej mylnego. Każdy pies, będący pod opieką weterynarza, uczęszczający regularnie na szczepienia i odrobaczania ma taką książeczkę.
  • Metrykę dośle pocztą. Jest to zwykłe oszukiwanie, na które nie daj się nabrać. Metryka powinna być przekazana kupującemu wraz z umową kupna szczenięcia. (Wyjątek stanowią rodowody eksportowe, czyli przypadki, gdy psa sprzedaje się za granicę).
  • Szczenię jest ostatnie z miotu, ma pecha i nie „załapało się” na metrykę. Jak wcześniej wspominano, wszystkie rasowe szczenięta z miotu otrzymują metrykę.

  Metryka powinna być przekazana kupującemu wraz z umową kupna szczenięcia.

  Pies z rodowodem – dlaczego jego kupno to spory wydatek?

  Rodowód psa, jak wyżej mogliście przeczytać, stanowi ważny dokument dla hodowcy. Jednak pies z rodowodem to duży wydatek. Dlaczego rasowe szczenię tak dużo kosztuje?

  Cena rasowych psów ma związek z kosztami hodowli. Sama opieka medyczna pochłania wiele wydatków, ale nie tylko ona. Kosztują też specjalistyczne karmy i akcesoria. Nie mówimy tu nawet o zaangażowaniu hodowcy i wielkim uczuciu, jakie zwykle wkłada on w całe przedsięwzięcie.

  Na marginesie warto wspomnieć o tym, że należy się zastanowić, gdy kupujemy tańszego psa z pseudohodowli, który nie posiada metryki. Kosztuje on zwykle mniej o jakieś kilkaset złotych, jednak także stanowi wydatek. Jeśli pies nie jest rasowy, równie dobrze można rozważyć adopcję psa ze schroniska. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, a pieskowi da możliwość doświadczenia opieki i miłości nowych właścicieli.

  Księga Właścicieli Cal Flame Prodigy P 103

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Cal Flame Prodigy P 103

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Cal Flame Prodigy P 103