Księga danych Ge Gnw128s

Księga danych Ge GNW128s jest wieloma warstwową bazą danych opracowaną przez firmę General Electric. Bazuje ona na 128 warstwach informacji, w tym danych o lokalizacji, geologii, hydrologii, infrastrukturze i zasobach naturalnych. Księga danych Ge GNW128s jest używana do tworzenia map, modelowania przestrzennego i wykonywania analizy przestrzennej. Umożliwia ona wizualizację i analizę danych geograficznych w celu wykrywania wzorców, podejmowania decyzji i przewidywania przyszłych zdarzeń. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych i najbardziej dokładnych baz danych geograficznych dostępnych na rynku.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych Ge Gnw128s

​W przypadku gdy program nie pobiera danych kontrahenta z GUS możliwe przyczyny to:

 1. Brak aktywnego abonamentu (stan abonamentu można sprawdzić zgodnie z zagadnieniem e-Pomocy techniczne​j)

 2. Niewspierany system operacyjny (obecnie wspierany jest Windows 8 oraz Windows 10)

  Antywirus bądź zapora sieciowa/systemu Windows blokująca połączenia wychodzące. W celu weryfikacji tego problemu należy chwilowo wyłączyć zabezpieczenia i sprawdzić, czy program pobierze dane z GUS bez ich ingerencji.

  ​Wyłączona obsługa szyfrowania TLS 1. 2 w Opcjach internetowych (Panel Sterowania systemu Windows, zakładka Zaawansowane modułu Opcje internetowe)


Chcesz sprawdzić treść księgi wieczystej? Potrzebujesz odpisu albo wyciągu z księgi? Sprawdź, jak uzyskać wgląd do elektronicznej księgi wieczystej i jak złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie. 

Treść księgi wieczystej możesz sprawdzić na stronie ekw. pl.

Możesz wyszukać księgę, jeśli znasz jej numer. Jeśli go nie znasz – skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości. 

Informacje:

 • W centrali lub oddziale CIKW albo listownie
 • Przez internet
  Rozwiń tekst

  Co musisz zrobić

  1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej. Dostaniesz go również w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW, Warszawa, ul. Czerniakowska 100) oraz w każdym oddziale CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
  2. Zapłać za wydanie dokumentu z księgi wieczystej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty możesz:
  4. złożyć bezpośrednio w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Dołącz wtedy do wniosku oryginał dowodu opłaty,
  5. przesłać pocztą. Dołącz wtedy kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu.
  6. Dokument dostaniesz na miejscu w centrali CIKW albo w jednym z oddziałów CIKW. Możesz też dostać go pocztą – wpisz wtedy we wniosku adres, na który chcesz otrzymać dokument.

  Jeśli do wniosku dołączasz wydruk potwierdzenia przelewu – dopisz, że jest to opłata za wniosek i podpisz wydruk.

  Ile zapłacisz

 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw. pl jest bezpłatne,
 • uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne. Poniżej sprawdź, ile zapłacisz.
 • Jeśli wniosek składasz w centrali lub oddziale CIKW, listownie i wybierasz opcję przesłania dokumentu pocztą, to zapłacisz:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.
 • Gdzie zapłacisz

  Jeśli wniosek składasz w centrali CIKW, możesz:

 • zapłacić w kasie centrali CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
 • NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
 • Jeśli wniosek składasz w oddziale CIKW, możesz:

 • zapłacić w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Tu znajdziesz listę numerów kont sądów w Polsce - otwórz plik w nowym oknie.
 • Ile będziesz czekać

  Dokument dostaniesz:

 • od razu – jeśli wniosek składasz bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW 
 • do 30 dni kalendarzowych – jeśli wniosek wysyłasz pocztą.
 • Wejdź na stronę  i wybierz usługę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 • Wpisz elektroniczny numer księgi.
 • Wybierz:
 • jaki dokument chcesz dostać – odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
 • w jaki sposób chcesz dostać dokument – do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zapłacisz mniej niż za dokument wysłany listownie.
 • Dokonaj opłaty.
 • Jeśli wniosek składasz przez internet i wybierasz opcję do samodzielnego wydrukowania, to zapłacisz:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
 • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł.
 • Zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW.

  Ostatnia aktualizacja: 16. 11. 2021 09:56

  Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Księgi wieczyste to publiczne rejestry określające stan prawny nieruchomości. Zakładane i prowadzone są przez Sądy Rejonowe, wydziały wieczystoksięgowe, właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Wszelkie zagadnienia dotyczące ksiąg wieczystych reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Podstawą prawną, która reguluje wszystkie zagadnienia związane z instytucją ksiąg wieczystych jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste dostępne są w wersji elektronicznej, z ich treścią można się zapoznać bez wychodzenia z domu.Informacje zawarte w księgach wieczystych są jawne i powszechnie dostępne. Każdy, kto zna numer danej księgi wieczystej może bezpłatnie zapoznać się z jej treścią - podczas osobistej wizyty w Sądzie Rejonowym, który daną księgę prowadzi lub przez Internet, za pomocą publicznej przeglądarki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.Łatwy i szybki dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych zwiększa bezpieczeństwo transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami - ich kupowania i sprzedawania. Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej danej nieruchomości jest zatem jedną z kluczowych czynności, której powinien dokonać potencjalny nabywca nieruchomości przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zakupie. Fakt ten szczególnie podkreśla Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. "A co za tym idzie, w przypadku spornej sytuacji związanej z nabyciem danej nieruchomości powoływanie się na brak wiedzy o wpisach w jej księdze wieczystej nie będzie miało większego sensu. W tym miejscu warto również wspomnieć o zasadzie domniemania zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, która oznacza, że za pewne przyjmuje się to, co jest wpisane w księdze wieczystej (prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją).Podejmując tematykę ksiąg wieczystych, nie można pominąć jednej z najważniejszych zasad, które rządzą instytucją ksiąg wieczystych. Jest nią rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta dotyczy wiarygodności wpisów ujawnionych w księdze wieczystej.Celem jej wprowadzenia było zwiększenie zaufania do stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych, a także ochrona interesu nabywców nieruchomości - w imię bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.Zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). "Zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, dokonanie wzmianki w księdze wieczystej wyłącza rękojmię.Numer elektronicznej księgi wieczystej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, dla której jest ona prowadzona (nieruchomość gruntowa, budynkowa, lokalowa), zbudowany jest z trzech części oddzielonych od siebie ukośnikami, według schematu: XXXX/XXXXXXXX/X. Poszczególne części schematu oznaczają:

To kod określający Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą.

To numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału; w wielu przypadkach jest to “stary” numer księgi wieczystej prowadzonej przed laty wyłącznie w postaci tradycyjnej (papierowej), który na etapie migracji księgi do wersji elektronicznej został uzupełniony o taką ilość zer z przodu, aby pomiędzy ukośnikami znajdowało się łącznie osiem cyfr.

To tzw. cyfra kontrolna nadawana automatycznie podczas zakładania księgi w systemie teleinformatycznym.

Przykładowo, numer księgi wieczystej KR1P/00012345/2 należy odczytać następująco:

Kod wydziału Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (IV Wydział Ksiąg Wieczystych), w którym księga wieczysta jest prowadzona.

Numer nadany według repertorium ksiąg wieczystych.

Numer każdej księgi wieczystej jest unikalny - nie jest możliwa sytuacja, aby ten sam numer KW prowadził do dwóch różnych dokumentów. Znając elektroniczny numer danej księgi wieczystej można bez większych trudności zapoznać się z jej treścią.

Prezentuje podstawowe dane dotyczące samego dokumentu, są to: pełny numer danej księgi wieczystej, nazwa Sądu Rejonowego, w którym księga jest prowadzona, wraz z kodem Wydziału Ksiąg Wieczystych, typ księgi (np. nieruchomość gruntowa, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość).Okładka wskazuje także, w wyniku jakiej sytuacji księga wieczysta została założona, np. założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu, założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która wcześniej nie posiadała księgi wieczystej.Dalej, w rubryce “Chwila zapisania księgi”, znajduje się data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Natomiast w rubryce „Chwila ujawnienia księgi” podawana jest data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej.W szczegółowy sposób prezentuje dane dotyczące położenia nieruchomości w terenie oraz jej adresu, są to kolejno: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, ulica, numer budynku, numer lokalu.W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej podany jest pełny identyfikator działki, numer działki, numer i nazwa obrębu ewidencyjnego, w obszarze którego działka jest położona, konkretne określenie sposobu korzystania z działki (np. B - tereny mieszkaniowe, Ba - tereny przemysłowe, Działka gruntu). Powierzchnia działki wpisana jest w rubryce “Obszar”.W księdze wieczystej dla nieruchomości lokalowej (np. dla mieszkania) podane są informacje określające metraż, ilość i rodzaj pomieszczeń składających się na lokal, oraz kondygnację, na której lokal jest położony. Jeśli lokal posiada tzw. pomieszczenia przynależne - np. miejsce postojowe, piwnicę czy też komórkę lokatorską - zostaną one tutaj wymienione.Prezentuje informacje dotyczące praw związanych z własnością nieruchomości. Przykładowo, w księdze wieczystej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wskazywana jest wielkość udziału w nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznej dyspozycji właścicieli lokali - np. windy, dach, instalacje elektryczne itp. ).Wskazuje, kto jest właścicielem, współwłaścicielem czy też użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości (np. osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa). W przypadku osoby fizycznej księga wieczysta ujawnia tak szczegółowe dane, jak imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL (nie zawsze).Ponadto, gdy w rubryce “Rodzaj wspólności” wpisana jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, właścicielami danej nieruchomości są dwie osoby tworzące związek małżeński, w którym obowiązuje współwłasność majątkowa. Każda z nich ma taki sam, równy udział (1/1) w prawie własności lokalu. Co oznacza, że w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości oboje muszą wyrazić na to zgodę.

Często bywa tak, że dział ten pozostaje pusty. Dla potencjalnych nabywców nieruchomości jest to sytuacja idealna. Jeśli tak jednak nie jest, należy dokładnie zapoznać się z treścią każdego wpisu i wyjaśnić okoliczności jego powstania.Z zawartych w tym dziale informacji wynika, czy w stosunku do danej nieruchomości ustanowione są na rzecz osób trzecich prawa, roszczenia, ograniczenia oraz ostrzeżenia, które istotnie wpływają m. in. na sposób korzystania z nieruchomości czy też możliwość rozporządzania nią.Zakres wpisów, które mogą się tutaj pojawić, jest bardzo szeroki. Wymieniamy tylko kilka z nich:

 • ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
 • ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości,
 • prawo dożywocia,
 • służebność osobista mieszkania,
 • roszczenie zawarcia umowy przedwstępnej,
 • roszczenie o przeniesienie własności,
 • sądowy zakaz sprzedaży nieruchomości.

Ujawnia informacje dotyczące istnienia ewentualnych hipotek (jednej lub kilku) obciążających nieruchomość. Szczegółowo wskazuje, jaki jest to rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna, hipoteka przymusowa), w jakiej wysokości i walucie oraz kto jest wierzycielem hipotecznym, czyli podmiotem, który udzielił danego kredytu, pożyczki itp.

Analizując treści księgi wieczystej należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę “Wzmianki”, która znajduje się na początku każdego działu. Zawarty w niej wpis to informacja dla nas, że treść księgi wieczystej - a konkretnie tego działu, którego wzmianka dotyczy, wkrótce ulegnie zmianie. Właściwy wpis pojawi się po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę.Oprócz funkcji ostrzegawczej, wzmianka pełni także funkcję ochronną dla rzeczywistego właściciela nieruchomości - zabezpiecza nabyte prawa do nieruchomości, zanim zostaną one ujawnione w formie właściwego wpisu w księdze wieczystej.Na końcu każdego działu księgi wieczystej znajdują się informacje o dokumntach stanowiących podstawy wpisów bądź wykreśleń w danej części rejestru. Cyfry widniejące w kolumnie “Indeks wpisu” (przy każdym polu księgi wieczystej) to nic innego, jak odwołanie do numeru konkretnych dokumentów, na podstawie których dokonane zostały poszczególne wpisy/wykreślenia.Dokumentem, który może stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej, może być m. : akt własności ziemi, wypis z rejestru gruntów, umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, umowa darowizny w formie aktu notarialnego, oświadczenie banku, wyrok o zapłatę, wezwanie do zapłaty należności itp.

Księga danych Ge Gnw128s

Bezpośredni link do pobrania Księga danych Ge Gnw128s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych Ge Gnw128s