Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson S1f71100m0b0

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson S1f71100m0b0 są niezwykle ważne, ponieważ urządzenie to jest łatwe w użyciu, ale także może być ryzykowne, jeśli nie jest odpowiednio obsługiwane. Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i zapoznać się z wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy również upewnić się, że wszystkie wtyczki i kable są dobrze podłączone i że urządzenie jest odpowiednio zasilane. Należy także unikać używania urządzenia w miejscach wilgotnych lub z dużym zapyleniem, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson S1f71100m0b0

Coraz głośniej mówi się o Cyberbezpieczeństwie. Pricewaterhouse Coopers (PwC) w 2018 roku przeprowadziło badania wśród inwestorów, analityków i dyrektorów generalnych. Okazuje się, że aż 41% respondentów określiło cyberataki za najpoważniejsze zagrożenie dla biznesu. W 2017 roku znalazły się one w pierwszej piątce najistotniejszych zagrożeń dla biznesu (inne wykazywane to niestabilność geopolityczna, tempo zmian technologicznych, populizm i protekcjonizm).

Aż 64% inwestorów uważa, że firmy powinny skupić się na kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego, aby zwiększyć zaufanie klientów do biznesu.

Dlatego chcemy zwrócić uwagę na normę zawierającą rekomendacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni – ISO /IEC 27032 Technologia informacyjna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego.

Norma ISO/IEC 27032 zawiera wskazówki dotyczące podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa w kontekście jego wyjątkowości, ale również współdziałania z innymi obszarami/domenami bezpieczeństwa takimi jak:

 • bezpieczeństwo informacji,
 • bezpieczeństwo sieci,
 • bezpieczeństwo w Internecie,
 • bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury informatycznej (CIP), w tym systemach informacyjnych.

Norma skupia się na dwóch głównych kwestiach:

 • Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni, które koncentruje się na wypełnianiu luk między różnymi domenami bezpieczeństwa. W szczególności zawiera wskazówki dotyczące zapobiegania wystąpieniu typowych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • Współpraca. Istnieje potrzeba skutecznego i bezpiecznego przekazywania informacji w Cyberprzestrzeni między stronami zainteresowanymi oraz koordynacji działań, obsługi incydentów, jeśli wystąpią.
 • Norma skierowana jest przede wszystkim do usługodawców w cyberprzestrzeni. Ponadto grupą docelową są klienci korzystający z usług dostawców.

  Cyberbezpieczeństwo opiera się na: bezpieczeństwie informacji, bezpieczeństwie aplikacji, bezpieczeństwie sieci, bezpieczeństwie Internetu i jest ściśle z nimi związane.

  Na rysunku jest pokazany związek między cyberbezpieczeństwem a innymi domenami bezpieczeństwa.

  Cyberbezpieczeństwo jest jednym z działań niezbędnych do ochrony kluczowej infrastruktury informatycznej, a jednocześnie przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa.

  Należy jeszcze raz podkreślić, że cyberbezpieczeństwo nie jest synonimem bezpieczeństwa w Internecie, bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa aplikacji, bezpieczeństwa informacji i ochrony kluczowych systemów informatycznych infrastruktury krytycznej.

  Sposobem na przeciwdziałanie zagrożeniom Cyberbezpieczeństwa jest połączenie wielu strategii, z uwzględnieniem różnych stron zainteresowanych.

  Strategie te obejmują:

 • najlepsze praktyki w branży, przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w celu identyfikacji i rozwiązania problemów i zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • szeroką edukacje i podnoszenie świadomości pracowników i klientów, dostarczanie wiarygodnych zasobów umożliwiających identyfikację i rozwiązywanie konkretnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w organizacji oraz w cyberprzestrzeni;
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pomogą chronić klientów/konsumentów przed znanymi atakami cybernetycznymi, aby pozostać aktualnymi i być przygotowanymi na nowe wyzyskiwanie.
 • Norma ISO/IEC 27032 ma na celu pomóc zainteresowanym stronom w aktywnej postawie w cyberprzestrzeni, w rozwiązywaniu problemów związanych z cyberbezpieczeństwem poprzez stosowanie istniejących najlepszych praktyk i oferuje zalecenia dotyczące:

 • ról;
 • polityk;
 • metod;
 • procesów;
 • zabezpieczeń technicznych.
 • Zachęcamy do udziału w szkoleniach IKMJ z zakresu bezpieczeństwa, w tym oferujemy szkolenie Menadżer Cyberbezpieczeństwa opartego o wytyczne zawarte w normie ISO/IEC 27032.

  Autor: Maryna Kuczyńska (3503)


  Masz pytania związane z Systemem Zarządzania? Koniecznie dołącz do grupy na Facebooku ISO Poland. Twoje pytania na pewno nie zostaną bez odpowiedzi.

  W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.

  Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze fotowoltaicznym

  Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.

  1. Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
  2. Nie wolno dotykać przewodów DC.
  3. Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
  4. Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
  5. Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
  6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

  1. Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

  Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.

 • Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
 • Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu

  Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do falownika.

  1. Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
  2. Jeśli konieczne jest otworzenie pokrywy obudowy falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.

  Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek używania środków czyszczących

 • W przypadku zabrudzenia falownika obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową, wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki nasączonej czystą wodą.
  • Do ubezpieczeń społecznych zalicza się ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Kiedy odprowadzanie składek ZUS jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?

   Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, kiedy dana osoba objęta jest ubezpieczeniami obowiązkowo, a kiedy może się ubezpieczyć dobrowolnie.

   Pracownik, umowa agencyjna, zlecenie, umowa o świadczenie usług, pozarolnicza działalność, duchowny

   1. Jeżeli dana osoba jest pracownikiem – obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
   2. Jeżeli dana osoba:
   • wykonuje umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług albo współpracuje przy wykonywaniu tych umów, 
   • prowadzi pozarolniczą działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu,
   • jest osobą duchowną

   – obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne.

   Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS.

   1. pobiera zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub 
   2. przebywa na urlopie wychowawczym i nie ma prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, 
   3. pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
   4. jest członkiem rady nadzorczej i pobiera wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji
   5. – obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

    Ważne!

   6. Jeśli ktoś nie jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi może przystąpić do nich dobrowolnie. Nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
   7. Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje, jeśli dana osoba ma ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązkowe albo dobrowolne).
   8. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe można mieć tylko wtedy, gdy jest się objętym obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. 
   9. Podstawa prawna:

    Art. 6, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm. ).

    Reklama

    Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

    Kontrole PIP, ZUS, UODO i US – obowiązki i uprawnienia pracodawcy (PDF)

   Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson S1f71100m0b0

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson S1f71100m0b0

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson S1f71100m0b0