Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi C 7bur

Hitachi C 7bur jest częścią rodziny narzędzi elektrycznych o wysokiej wydajności, które pozwalają na szybkie i precyzyjne wykonywanie prac. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa Hitachi C 7bur. Przed użyciem narzędzia należy dokładnie przeczytać instrukcję, aby upewnić się, że wszystko jest właściwie ustawione i skonfigurowane. Należy także regularnie sprawdzać stan narzędzia, aby upewnić się, że jest ono w dobrym stanie i że wszystkie części są sprawne. Używając narzędzia Hitachi C 7bur, należy zawsze zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi C 7bur

Bezpieczna obsługadźwigów budowlanych to złożone i wielopoziomowe pojęcie, które wymaga zarównood właściciela urządzenia, jak i jego operatora zachowania najwyższychstandardów bezpieczeństwa oraz działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartykule umieściliśmy najważniejsze wskazówki, które pozwolą na bezpiecznąeksploatację dźwigu przy zachowaniu najwyższych standardów precyzji.

Dozór techniczny żurawi samojezdnych

Dźwigi podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 roku. poz. 1468). Z kolei sposób dozorowania urządzeń transportu bliskiego reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. Z 2003 roku nr 193 poz. 1890).

Zgodnie z literą prawa, aby eksploatacja dźwigu budowlanego była możliwa, musi on być dopuszczony do eksploatacji przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Właściwa jednostka dozoru technicznego zobligowana jest do wystawienia decyzji pozwalającej na eksploatowanie urządzenia, o ile nie urządzenie nie wykazuje ku temu żadnych przeciwwskazań.

Aby uzyskać decyzjęzezwalającą na eksploatację, użytkownik urządzenia musi pisemnie zgłosićurządzenie do badania technicznego zgodnie z dokumentacją określoną w § 4rozporządzenia MinistraGospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. Pozłożeniu dokumentów inspektor UDT weryfikuje stan techniczny urządzenia izgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznymwydaje zezwolenie na eksploatację dźwigu.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi żurawia samojezdnego

Poniżej prezentujemy kilkanaścienajważniejszych wskazówek, które pozwolą na bezpieczną i wolną od awarii orazwypadków obsługę dźwigów budowlanych.

Obowiązkipracodawcy

Bezpieczna obsługa żurawia opiera się przedewszystkim na właściwym podejściu pracodawcy do zapewnienia prawidłowychwarunków pracy. Wśród nich należy wymienić:

 • zgłoszenie zamiaru użytkowania dźwigu do Urzędu Dozoru Technicznego oraz poddawanie urządzenia okresowym badaniom technicznym,
 • zapewnienie odpowiedniej konserwacji urządzenia oraz jego stanu technicznego,
 • zapewnienie operatorowi, sygnaliście i hakowemu odpowiednich środków ochrony osobistej,
 • opracowanie oraz udostępnienie operatorom stanowiskowej instrukcji obsługi.

Użytkowaniedźwigu samojezdnegozgodnie z instrukcją

Eksploatowanie, obsługa oraz konserwacja dźwigu muszą być wykonywane zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji obsługi uprzednio opracowanej przez producenta, a także zgodnie ze stanowiskową instrukcją obsługi opracowaną przez pracodawcę. Co więcej, dźwignica musi być eksploatowana zgodnie z przepisami BHP i UDT.

Jednym z największych niebezpieczeństwczyhających na operatorów jest rutyna. Należy zawsze postępować zgodnie zprocedurami i możliwie jak najczęściej konsultować realizowane obowiązkioperatorskie z instrukcją eksploatacji.

Weryfikacjaogólnego stanu technicznego żurawia samojezdnego

Operator żurawia przed rozpoczęciem pracyzobligowany jest do sprawdzenia ogólnego stanu technicznego urządzenia zgodniez instrukcją eksploatacji. Do podstawowych obowiązków w tym zakresie należyweryfikacja stanu:

 • oznakowaniażurawia, w tym naklejek UDT, tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych,
 • urządzeńzabezpieczających, a zwłaszcza czy łączniki bezpieczeństwa nie sązbocznikowane,
 • układuhydraulicznego oraz potencjalnych wycieków oleju hydraulicznego,
 • mechanizmówzmiany wysięgu i jazdy oraz podnoszenia,
 • układujezdnego,
 • panelu sterowniczegooraz elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych,
 • elementówodpowiadających za stateczność żurawia.

Wyniki weryfikacji stanu technicznego musząbyć precyzyjnie odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych. Jeżeli operator mazastrzeżenia co do stanu technicznego któregokolwiek z elementów żurawia, musinatychmiast zatrzymać pracę oraz powiadomić przełożonego.

Ustaleniezakresu prac i wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Przed rozpoczęciem pracy należy określićzakres prac do wykonania, a zwłaszcza należy ustalić: parametry przenoszonychładunków, miejsca podnoszenia i składowania ładunków, a także instrukcjeobsługi wykonywanej czynności dla operatora, hakowego i sygnalisty.

Konieczne jest również ustalenie strefyniebezpiecznej, która wyznacza obszar działania dźwigu, w którym występujeniebezpieczeństwo dla pracowników. W obszarze tym nie mogą przebywać żadneosoby postronne.

Sprawdzeniepodłoża, weryfikacja potencjalnych zagrożeń

Kolejnymi obowiązkami przed rozpoczęciem pracjest ustalenie potencjalnych zagrożeń oraz weryfikacja podłoża, na którymbędzie rozstawiony żuraw. Należy ustalić sytuacje kolizyjne na trasietransportowanego ładunku z innymi żurawiami, obiektami budowlanymi oraz liniamielektroenergetycznymi. W przypadku kolizji należy opracować instrukcjękolizyjnej pracy dźwigu. Nigdy nie należy rozpoczynać pracy, gdy istniejenieakceptowany poziom ryzyka.

Żuraw musi być rozstawiany jedynie nastabilnym podłożu. W przypadku zbyt miękkiego lub luźnego podłoża koniecznejest zwiększenie powierzchni podparcia.

Stateczność,pochylenie i udźwig żurawia samojezdnego

Dźwig musi mieć zapewnioną odpowiedniąstateczność poprzez prawidłowe dobranie rozstawu podpór do ogranicznikaobciążenia. Podpory muszą być zabezpieczone przed zagłębianiem się w podłożu.Niezwykle ważne jest również odpowiednie wypoziomowanie dźwigu zgodnie z jegoinstrukcją obsługi. Aby nie utracić stateczności urządzenia, należy nieustanniekorygować wysunięcie cylindrów podpór.

Dźwig nie może realizować prac przeładunkowychz ładunkiem nieprzystosowanym do parametrów żurawia, a zwłaszcza nie należyprzekraczać dopuszczalnego udźwigu żurawia.

Pole widzenia

Operator dźwigu musi zawsze mieć w poluwidzenia cały obszar pracy, a jeśli jest to nie możliwe, musi być wspieranyprzez sygnalistę. Miejsce pracy zawsze musi być odpowiednio oświetlone, ajeżeli jest to niemożliwe, należy zaniechać dalszej pracy.


W całym tekście należydoprecyzować o jakie urządzeniu jest mowa. „dźwig”to np. winda osobowa w bloku.Dźwig budowlany to potoczna nazwa na żuraw wieżowy. Jako że w tekście pojawia się zagadnieniedotyczące hydrauliki i rozkładania podpór to wnioskuje że chodzi o żurawsamojezdny.

Zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych (Wrzesień, 2021 r. ).

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC), to zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych wykorzystywanych przez podmioty chcące efektywnie zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji.

NSC zostały opracowane na podstawie standardów amerykańskiego National Institute of Science and Technology (NIST) oraz przyporządkowane obowiązującym w polskim systemie prawnym normom stosowanym w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji przez podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym podmioty realizujące zadania publiczne, operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

NSC to przewodniki metodyczne, które ułatwią budowanie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o praktykę stosowaną w administracji federalnej USA.

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa realizują interwencję 6. 1 celu szczegółowego 2 Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie opracowania i wdrożenia Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. 

Na standardy składają się następujące opracowania:

 • Standardy kategoryzacji bezpieczeństwa (NSC 199 wer. 1. 0)
 • Minimalne wymagania bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych podmiotów publicznych (NSC 200 wer. 2. 0)
 • Przewodnik do opracowywania planów bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiotach publicznych (NSC 800-18 wer. 0)
 • Przewodnik dotyczący postępowania w zakresie szacowania ryzyka w podmiotach realizujących zadania publiczne (NSC 800-30 wer. 0)
 • Poradnik Planowania Awaryjnego (NSC 800-34 wer. 0)
 • Ramy zarządzania ryzykiem w organizacjach i systemach informatycznych. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności w cyklu życia systemu (NSC 800-37 wer. 0)
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji (NSC 800-39 wer. 0)
 • Przewodnik po telepracy w podmiocie publicznym (NSC 800-46 wer. 0)
 • Zabezpieczenia i ochrona prywatności systemów informatycznych oraz organizacji (NSC 800-53 wer. 0)
 • Ocenianie środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności w systemach informacyjnych i organizacjach. Tworzenie skutecznych planów oceny (NSC 800 53A wer. 0)
 • Ocenianie środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności w systemach informacyjnych i organizacjach. 1 Załącznik F)
 • Zabezpieczenia bazowe systemów informatycznych oraz organizacji (NSC 800-53B wer. 0)
 • Mapowanie środków bezpieczeństwa: NSC 800-53 wer. 2 – PN-ISO/IEC 27001:2013; PN-ISO/IEC 27001:2013 – NSC 800-53 wer. 2 (NSC 800-53 MAP wer. 0) 
 • Wytyczne w zakresie określania kategorii bezpieczeństwa informacji i kategorii bezpieczeństwa systemu informatycznego część I (NSC 800-60 cz. 1 wer. 0)
 • Wytyczne w zakresie określania kategorii bezpieczeństwa informacji i kategorii bezpieczeństwa systemu informatycznego część II (NSC 800-60 cz. 2 wer. 0)
 • Podręcznik postępowania z incydentami naruszenia bezpieczeństwa komputerowego (NSC 800-61 wer. 0)
 • Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego (NSC 800-82 wer. 0)
 • Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w chmurze publicznej (NSC 800-144 wer. 0)
 • Architektura bezpieczeństwa systemów informatycznych w modelu „Zero zaufania” (NSC 800-207 wer. 0)
 • Ogólne wytyczne dotyczące kontroli dostępu do systemów chmury obliczeniowej (NSC 800-210 wer. 0)
 • Model konceptualny przetwarzania we mgle (NSC 500-325 wer. 0)
 • Słownik kluczowych pojęć z zakresu cyberbezpieczeństwa (NSC 7298 wer. 0)
 • Na podstawie przepisu § 3 uchwały 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M. P. 2019 r. poz. 862) Minister Cyfryzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem – Członkiem Rady Ministrów, Koordynatorem Służb Specjalnych, określił Standard Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych.
 • Standardy będą sukcesywnie rozwijane, będą również podlegały rewizjom i aktualizacjom.

  W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.

  Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze fotowoltaicznym

  Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.

  1. Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
  2. Nie wolno dotykać przewodów DC.
  3. Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
  4. Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
  5. Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
  6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

  1. Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

  Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.

 • Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
 • Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu

  Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do falownika.

  1. Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
  2. Jeśli konieczne jest otworzenie pokrywy obudowy falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.

  Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek używania środków czyszczących

 • W przypadku zabrudzenia falownika obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową, wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki nasączonej czystą wodą.
  • Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi C 7bur

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi C 7bur

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi C 7bur