Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Black And Decker Epl188

Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Black And Decker Epl188 jest wyjątkowym narzędziem, które zapewnia bezpieczne i wydajne użytkowanie narzędzia elektrycznego Black And Decker Epl188. Podręcznik obejmuje szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji, procedury bezpieczeństwa, wymagane przepisy i regulacje oraz wskazówki dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa. Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał narzędzia elektrycznego i zapewnić, że będzie on bezpiecznie używany. Jest to ważne narzędzie, aby upewnić się, że narzędzie elektryczne jest w pełni wykorzystywane i przestrzegane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Black And Decker Epl188

Szkoła ponadpodstawowaEdukacja dla bezpieczeństwa

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

PODSTAWA PROGRAMOWA

1)

identyfikuje wyzwania dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, kategoryzuje je, przypisuje im właściwe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa całego państwa;(0)

2)

zna i wymienia zadania parlamentu, prezydenta, Rady Ministrów w dziedzinie obronności oraz elementy systemu obronnego państwa;

3)

omawia zadania, struktury organizacyjne oraz podstawowe uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

rozumie istotę oraz zna elementy składowe systemu bezpieczeństwa, jego poszczególne instytucje, charakter związków między nimi;

5)

zna i określa zakres działania wybranych organizacji proobronnych, które zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), zwanych dalej „organizacjami proobronnymi”;

6)

zna i wymienia nazwy formacji mundurowych układu pozamilitarnego państwa oraz wyjaśnia rolę i zadania tych służb w systemie bezpieczeństwa państwa;

7)

wymienia i uzasadnia geopolityczne, militarne i gospodarcze aspekty bezpieczeństwa państwa;

8)

zna i rozumie rolę świadczeń obywateli na rzecz obronności oraz zadań i kompetencji władz państwowych i samorządowych w tym zakresie;

9)

rozróżnia zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny;

10)

podaje przykłady zarządzeń, jakie mogą wydać władze w związku z kryzysem;

11)

orientuje się w podstawowych zasadach zarządzania kryzysowego i rozumie jego istotę; wyjaśnia znaczenie pojęć siatki bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej;

12)

stosując właściwą terminologię dokonuje analizy wybranych zjawisk społecznych (stany nadzwyczajne);

13)

w zakresie zagrożenia terrorystycznego wyjaśnia pojęcie terroryzmu; wymienia przykłady skutków użycia środków biologicznych, chemicznych i wybuchowych oraz omawia zasady zachowania się w przypadku zdarzeń terrorystycznych (np. w razie wtargnięcia uzbrojonej osoby do szkoły, centrum handlowego);

14)

wyjaśnia znaczenie cyberprzemocy, zna procedury postępowania w przypadku jej wystąpienia, wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące cyberprzemocy i wie, jaka powinna być na nie właściwa reakcja;

15)

wyjaśnia znaczenie cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym i potrafi je rozpoznać oraz zna procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia.wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie;omawia podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej;wyjaśnia rolę i zasady funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego;wymienia i charakteryzuje ochotnicze służby i podmioty ratownicze, takie jak: ochotnicze straże pożarne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;opisuje obowiązki pieszego i kierowcy w zakresie zachowania się na drodze w momencie przejazdu karetki pogotowia lub innego pojazdu z włączonymi sygnałami uprzywilejowania;identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony dóbr kultury;rozpoznaje zagrożenia i ich źródła; zna zasady postępowania podczas pożaru, wypadku komunikacyjnego, w czasie zagrożenia powodzią, w przypadku katastrofy budowlanej, wycieku gazu z instalacji w budynku mieszkalnym, odnalezienia niewypału lub niewybuchu, zagrożenia lawiną, intensywnej śnieżycy;przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru lub innych klęsk żywiołowych;wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi oraz zna możliwości wykorzystania środków podręcznych i masek przeciwgazowych do ochrony ludzi przed szkodliwym wykorzystaniem toksycznych środków przemysłowych oraz bojowych środków trujących;omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych;wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność;charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, w szkole i w najbliższej okolicy; wymienia rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego w zależności od rodzaju pożaru (np. płonąca patelnia, komputer);wyznacza strefę bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.opisuje rolę układu oddychania, układu krążenia i układu nerwowego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu; rozumie, jakie są następstwa zaburzeń czynności tych układów;podaje definicję, wymienia cele i zadania pierwszej pomocy; wymienia działania wchodzące w zakres pierwszej pomocy;rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę;podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć;podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; wymienia przedmioty, które powinny znaleźć się w apteczce np. domowej, samochodowej;

a)

wymienia objawy związane z najczęstszymi obrażeniami narządu ruchu,

b)

opisuje metody udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn,

c)

wyjaśnia cel doraźnego unieruchomienia kończyny (ograniczenie ruchu, zmniejszenie bólu, ograniczenie ryzyka pogłębiania urazu, umożliwienie bezpiecznego transportu),

d)

zna i stosuje zasady unieruchomienia złamań kości długich i stawów (zasada Potta),

e)

wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny oraz opatrunek uciskowy,

f)

w sytuacjach symulowanych prawidłowo unieruchamia kończynę po urazie w zastanej pozycji, wykorzystuje dostępny sprzęt do unieruchomienia złamanej kończyny,

g)

wymienia sytuacje, w których może dojść do urazów kręgosłupa,

h)

opisuje przykłady powikłań wynikających z urazu kręgosłupa,

i)

przedstawia metody przenoszenia poszkodowanych z urazem kręgosłupa,

j)

wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;

Aplikacje dostępne w

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze

HIV, ochrona prawna, aseptyka, gruźlica, zakażenie, rękawiczki jednorazowe, zagrożenie, uraz, wypadek, WZW typu B, zagrożenia, zagrożenie cywilizacyjne, funkcjonariusz publiczny, niebezpieczeństwo, bezpieczeństwo ratownika, pierwsza pomoc, stan wyższej konieczności

Ewakuacja ludności

ewakuacja poszkodowanego, ewakuacja II stopnia, ewakuacja, pożar, plan zarządzania kryzysowego, ewakuacja doraźna, plan obrony cywilnej, ewakuacja ze szkoły, ewakuacja I stopnia, ochrona ludności, ewakuacja dzieci, Karta ewakuacji, samoewakuacja, sytuacja kryzysowa, ewakuacja III stopnia, poszkodowany, panika, tłum, ewakuacja planowa

Ewakuacja ludności i zwierząt

opuszczanie szkoły, świadczenia osobiste, masowe zagrożenie, pożar, zaopatrywanie w żywność, miejsce bezpieczne, straż pożarna, młodzież, piktogram, samoewakuacja, sytuacja kryzysowa, opuszczanie budynku, pomoc poszkodowanym, zwierzęta gospodarskie, panika, tłum, ewakuacja planowa, ewakucja, świadczenia rzeczowe, cysterna, zaopatrywanie w wodę, znaki ewakuacyjne, potrzeby człowieka, woda, służby ratownicze, kierownik ewakuacji, ewakuacja, ewakuacja zwierząt, ewakuacja doraźna, zagrożenie, żywność, ewakuacja ze szkoły, bezpieczeństwo, zagrożenia, zwierzęta, droga ewakuacyjna, przeciwdziałanie panice, miejsca bezpieczne, szkoła, wyjście ewakuacyjne, logistyka, strefa zagrożenia

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?

zarządzanie kryzysowe w Warszawie, fazy zarządzania kryzysowego, analizowanie, zarządzanie kryzysowe, powiat, pożar, gmina, straż pożarna, Unia Europejska, wojewoda, zespół zarządzania kryzysowego, infrastruktura krytyczna, koordynowanie, sytuacja kryzysowa, centrum zarządzania kryzysowego, wójt, formacja mundurowa, starosta, NATO, plan zarządzania kryzysowego, zagrożenie, odbudowa, PSP, bezpieczeństwo, zapobieganie, województwo, OSP, kryzys, Prezes Rady Ministrów, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, reagowanie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przygotowanie

Międzynarodowe prawo humanitarne

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli, prawo humanitarne, wojna, Zespół do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, międzynarodowe prawo humanitarne, prawo konfliktów zbrojnych, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowa Służba do spraw Poszukiwań, ochrona ludności, konflikt zbrojny, konwencja haska, poszukiwanie osób zaginionych, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, konwencje genewskie

Obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych

bezpieczeństwo państwa, świadczenia rzeczowe, świadczenia osobiste, bezpieczeństwo narodowe, świadczenia szczególne, kwalifikacja wojskowa, świadczenia na rzecz obrony, służba przygotowawcza, powinności obronne, służba wojskowa, konstytucja, żołnierze rezerwy, rejestracja wojskowa, obrona cywilna

Ochrona ludności i dóbr kultury

bezpieczeństwo państwa, ochrona zabytków, formy ochrony zabytków, UNESCO, konwencja genewska, indywidualne środki ochrony, formacje obrony cywilnej, zadania obrony cywilnej, szef obrony cywilnej, zabytek, ochrona ludności, środki ochrony ludności, konwencja haska, znak rozpoznawczy, obrona cywilna, ochrona zwierząt, ochrona dóbr kultury, zwierzęta gospodarskie

Ochrona przed skażeniami

maska filtracyjna, zabiegi specjalne, ukrycie, maska przeciwgazowa, skażenie, indywidualne środki ochrony, ochrona przed skażeniami, zagrożenie, schron, maska izolacyjna, zabiegi sanitarne, dezaktywacja, deratyzacja, zbiorowe środki ochrony, bojowe środki trujące, dezynfekcja, odzież ochronna, odkażanie

Ostrzeganie i alarmowanie

prognozowanie, Alarm, zarządzanie kryzysowe, skażenie, zakażenie, zagrożenie, Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania, komunikaty ostrzegawcze, Sygnały alarmowe, monitoring skażeń, ostrzeganie, środki masowego przekazu, KSWSiA, środki alarmowe, sytuacja kryzysowa, obserwacja, uprzedzenie, alarmowanie, powiadamianie, panika

Oznakowanie i substancje toksyczne

substancje toksyczne, oznaczenia zagrożeń, substancje niebezpieczne, piktogramy GHS, znaki bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze, zagrożenia fizyczne, piktogramy, zagrożenia środowiska, ADR, znaki, RID, zagrożenie, zagrożenia zdrowia, GHS, transport materiałów niebezpiecznych

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

substancje toksyczne, substancje niebezpieczne, niebezpieczny dla środowiska, substancja toksyczna, alkohol, wybuchowy, leki, toksykologia, odtrutka, Paracelsus, substancja, trucizna, zatrucie przewlekłe, żrący, toksyczny, niebezpieczeństwo, Algorytm BLS, toksyny, tlenek węgla, poszkodowany, zatrucie, czad, Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, toksyczność, hemoglobina, zatrucie rozmyślne, zagrożenie, zatrucie nieodwracalne, płukanie żołądka, palny, dawka trucizny, narkotyki, zatrucie podostre, zatrucie odwracalne, szkodliwy, morfina, substancja trująca, zatrucie przypadkowe, zagrożenie w domu, toksyczność zatrucie ostre, pierwsza pomoc, toksyczność tlenek węgla, pestycydy, toksyna

Pierwsza pomoc – podstawy

pierwsza pomoc, Państwowe Ratownictwo Medyczne, neonatologiczna, podstawowa, łączność alarmowa, resuscytacja, WOPR, medyczne czynności ratunkowe, Karetka, ambulans, specjalistyczna, nagłe zatrzymanie krążenia, karetka pogotowia, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, złota godzina, kwalifikowana pierwsza pomoc, platynowe minuty, wezwanie pomocy, powiadamianie ratunkowe, GOPR, ogniwa łańcucha przężycia, transportowa, łańcuch przeżycia, System Państwowego Ratownictwa Medycznego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zagrożenie życia, nieprzytomny, TOPR, zagrożenie, śmigłowiec ratowniczy, PSP, śmigłowiec ratunkowy, dyspozytor, numery alarmowe, RKO, jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

Parlament, bezpieczeństwo państwa, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, podsystem kierowania, bezpieczeństwo narodowe, zagrożenia państwa, Minister Obrony Narodowej, Senat, Premier, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, ochrona obywateli, system bezpieczeństwa narodowego RP, Prezydent, Sejm, Rada Ministrów, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Podsystem obronny państwa

odsystem kierowania, konsulat, Narodowe Siły Rezerwowe, podsystem obronny, podsystem obronny państwa, podsystem kierowania, bezpieczeństwo narodowe, system bezpieczeństwa narodowego RP, ambasada, służba zagraniczna, Siły Zbrojne RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bezpieczeństwo państwa, przemysł obronny, misja Sił Zbrojnych RP, przemysłowy potencjał obronny (PPO), Wojsko Polskie, dyplomacja

Podsystemy ochronne państwa (I)

bezpieczeństwo państwa, SKW, Agencja Wywiadu, prokuratura, CBA, bezpieczeństwo narodowe, potencjał ochronny, wymiar sprawiedliwości, osoba fizyczna, służby specjalne, system bezpieczeństwa narodowego RP, Centralne Biuro Antykorupcyjne, AW, trybunał, osoba prawna, SWW, ABW, podsystem ochronny, Służba Więzienna, korupcja

Podsystemy ochronne państwa (II)

GOPR, centrum zarządzania kryzysowego, Państwowe Ratownictwo Medyczne, straż gminna, bezpieczeństwo państwa, pracownik ochrony, Państwowa Straż Pożarna, ochrona komercyjna, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe, potencjał ochronny, TOPR, system bezpieczeństwa narodowego RP, podsystem ochronny, straż miejska

Podsystemy wsparcia – społeczne

bezpieczeństwo społeczne, podsystem wsparcia, potencjał społeczny, ryzyko socjalne, bezpieczeństwo państwa, mass media, bezpieczeństwo narodowe, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, społeczny potencjał bezpieczeństwa, pomoc społeczna, bezpieczeństwo socjalne, polityka socjalna, środki masowego przekazu, tożsamość narodowa, kapitał społeczny, demografia

Podsystemy wsparcia – gospodarcze

bezpieczeństwo ekologiczne, podsystem wsparcia, państwowy dług publiczny, rezerwy dewizowe, samowystarczalność żywnościowa, bezpieczeństwo państwa, Komisja Nadzoru Finansowego, potencjał gospodarczy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ochrona przyrody, Narodowy Bank Polski, bezpieczeństwo narodowe, rozwój gospodarczy, surowce energetyczne, prawo energetyczne, gospodarka, ochrona środowiska, produkt krajowy brutto, bezpieczeństwo żywnościowe, ekologia, Bank Światowy, bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo energetyczne

Postępowanie wobec zagrożeń w czasie pokoju

zagrożenie lawinowe, wychłodzenie, ratownik, zagrożenie w najbliższym otoczeniu, pożar, straż pożarna, postępowanie podczas huraganu, huragan, zapobieganie odmrożeniom, powodzianie, zasady bezpieczeństwa, niebezpieczeństwo, postępowanie podczas powodzi, postępowanie podczas pożaru, śnieg, panika, silny wiatr, rozległy pożar, zagrożenie antropogeniczne, zagrozenie naturalne, opady śniegu, lawina, ewakuacja, postępowanie podczas zagrożeń, odmrożenie, zagrożenie, zagrożenie na drodze, zalany dom, numery alarmowe, orkan, katastrofa antropogeniczna, śnieżyca, zagrożenia czasu pokoju, pożar lasu, awaria techniczna, powódź, zagrożenie w domu, katastrofa naturalna, mróz

Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Black And Decker Epl188

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Black And Decker Epl188

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Black And Decker Epl188