Podstawowa instrukcja obsługi Hitachi R E6200n

Hitachi R E6200n to zaawansowane urządzenie przeznaczone do stosowania w medycynie. Posiada szeroki zakres funkcji i dostarcza wyjątkowo precyzyjne dane diagnostyczne. Urządzenie może być wykorzystywane do wykrywania anomalii w narządach wewnętrznych, oceny funkcji narządów, diagnozowania chorób i monitorowania leczenia. Urządzenie wykorzystuje technologię ultradźwiękową, która jest w stanie wykryć obecność i położenie tkanki. Dzięki tej nowoczesnej technologii użytkownicy mogą wykonywać precyzyjne i szczegółowe badania diagnostyczne. Urządzenie może być wykorzystywane do wykrywania i leczenia wielu chorób, w tym chorób serca, mózgu i jelit.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowa instrukcja obsługi Hitachi R E6200n

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

RozwińFalowniki L200 dostępne są w obudowach oróżnych rozmiarach w zależności od mocy.Wszystkie falowniki tej serii posiadają takiesame panele sterownicze, listwy zaciskoweobwodów mocy oraz listwy sterujące.Wyposażone są w radiator, a w modelach owyższych mocach w wentylator zamontowanyna radiatorze.

Cover

Instrukcja obsługi
falowników serii L200
o Jednofazowe
o Trójfazowe
o Trójfazowe

Instrukcja numer: NB660XA
Sierpie? 2004

Klasa zasilania 200V
Klasa zasilania 400V

Po przeczytaniu, instrukcję należy
zachować do późniejszego użytku.

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.

Falownik L200

Zasady bezpiecznego użytkowania
Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy z falownikiem L200 przed zainstalowaniem i
uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz ściśle trzymać się
jej wskazań. Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu tak, aby można było z
niej szybko skorzystać w razie potrzeby.

Definicje i symbole
Informacje dotyczące bezpieczeństwa oznaczane są symbolem i słowem kluczowym:
OSTRZEŻENIE lub UWAGA. Każde z tych słów ma w instrukcji określone znaczenie.
Wszystkich informacji i zaleceń opatrzonych poniższymi symbolami należy bezwzględnie przestrzegać:
WYSOKIE NAPIĘCIE: Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. Używany jest do zwrócenia uwagi na rzeczy lub czynności, które
mogłyby być niebezpieczne dla osób pracujących przy tym urządzeniu. Przeczytaj te
informacje bardzo uważnie i postępuj przy tych operacjach szczególnie ostrożnie.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo dla osób. Ostrzeżenie wskazuje na potencjalnie
niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może
doprowadzić do śmierci bądź kalectwa.
UWAGA: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub
niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do mniej znaczących obrażeń ciała lub
też do poważnego uszkodzenia urządzenia.
1

Krok 1: Oznacza krok w serii czynności prowadzącyh do osiągnięcia celu.
NOTATKA:Notatki wskazują miejsce bądź temat niniejszej instrukcji podkreślający
możliwości urządzenia lub zwracający uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez
użytkowników związane z omawianym tematem.
WSKAZÓWKA: Wskazówki zawierają instrukcje oraz porady, które pozwolą zaoszczędzić czas oraz ułatwią instalację oraz użytkowanie urządzenia. Wskazówki są
skierowane szczególnie dla początkujących użytkowników.

Niebezpiecznie wysokie napięcie
WYSOKIE NAPIĘCIE:Urządzenia sterujące silnikiem i układy elektroniczne są
przyłączone do napięcia sieciowego. Przy obsłudze mogą być łatwo dostępne elementy
pod napięciem sieciowym lub wyższym. Przy sprawdzaniu elementów należy stać na
chodniku izolacyjnym i starać się wykonywać wszystkie czynności jedną ręką. Zawsze
należy pracować w obecności innej osoby, która w razie wypadku może udzielić
pomocy. Przed przeprowadzeniem wszelkich czynności kontrolnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie. Należy zapewnić właściwe uziemienie.

i

ii
Środki ostrożności - przeczytaj uważnie!
OSTRZEŻENIE:Urządzenie powinno być instalowane, regulowane i obsługiwane
przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z jego budową i obsługą oraz
związanymi z tym zagrożeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować
obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE:Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór maszyn i
urządzeń oraz zastosowanych układów napędu. Użyte maszyny, urządzenia i materiały
powinny zapewnić bezpieczną pracę napędu podczas zasilania silnika napięciem o
częstotliwości wynoszącej 150% maksymalnego wybranego zakresu częstotliwości.
Niewłaściwy dobór urządzeń może spowodować uszkodzenie układu napędowego i
obrażenia obsługi.
OSTRZEŻENIE:W celu zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prąd upływu. W celu uniknięcia niepożądanego zadziałania wyłącznika należy dobrać właściwy poziom czułości. Układ zabezpieczenia doziemnego nie jest przeznaczony do ochrony obsługi przed porażeniem.
OSTRZEŻENIE:NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI
URZĄDZENIA.
OSTRZEŻENIE:Po wyłączeniu zasilania urządzenia odczekaj 5 minut przed dokonywaniem zmian w połączeniach oraz kontroli obwodów. Na niektórych elementach w tym
czasie może utrzymywać się niebezpieczne napięcie.
UWAGA:Przed rozpoczęciem pracy z falownikami serii L200 należy przeczytać i
dokładnie zrozumieć tą instrukcję.
UWAGA:Użytkownik odpowiada za odpowiednie uziemienie układu, właściwy dobór,
zainstalowanie i sprawność urządzeń zabezpieczających.
UWAGA:Do falownika serii L200 należy podłączyć wyłącznik termiczny silnika lub
zabezpieczenie przeciążeniowe, żeby zapewnić odłączenie falownika w przypadku
przeciążenia lub przegrzania silnika.
WYSOKIE NAPIĘCIE:UWAGA! PO WYŁĄCZENIU ZASILANIA DOPÓKI
ŚWIECI SIĘ (PULSUJE) DIODA " CHARGE ", JEST W URZĄDZENIU NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE.
OSTRZEŻENIE:To urządzenie charakteryzuje się wysokim prądem upływu i musi być
trwale uziemione poprzez dwa niezależne przewody.

Falownik L200
OSTRZEŻENIE: Wirujące wały maszyn i potencjały elektryczne wyższe od potencjału
ziemi mogą być niebezpieczne. Dlatego zaleca się, aby przeprowadzać wszelkie prace
elektryczne zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalowanie, regulacja i
konserwacja winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Należy
stosować się do podanych w niniejszej instrukcji procedur testowania. Przed
przystąpieniem do pracy przy urządzeniu należy zawsze odłączyć napięcie.
UWAGA:
a) silnik musi być podłączony do punktu ochronnego przez małą rezystancję ( & lt; 0, 1W)
b) każdy silnik musi mieć właściwe dane znamionowe (powinien być odpowiednio
dobrany)
c) silniki posiadają niebezpieczne wirujące elementy. Zachowaj ostrożność przebywając w pobliżu wirującej maszyny.
UWAGA:Załączony ALARM może oznaczać niebezpieczeństwo porażenia nawet
wówczas, gdy falownik jest odłączony. W przypadku konieczności zdjęcia obudowy
przedniej upewnij się czy doprowadzone do zacisków ALARM przewody nie są pod
napięciem.
UWAGA:Wszystkie zaciski falownika, do których są połączone urządzenia siłowe
(zasilanie, silnik, opornik hamujący, filtr) muszą być zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.
UWAGA:Falownik powinien być instalowany w obudowach o stopniu ochrony IP54
(zgodnie z normą EN605294-1). Aplikacja musi być zgodna z normą EN60204-1 z
uwzględnieniem wytycznych na stronie 2-9.
UWAGA:Połączenie końcówek kablowych z przewodami musi być trwale złączone za
pomocą dwóch niezależnych uchwytów
Końcówka z oczkiem

Uchwyt kabla

Przewód

NOTATKA:Powyższe instrukcje wraz z wszystkimi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne dyrektywami europejskimi LVD (European Low
Voltage Directive) i muszą być bezwzględnie stosowane.

iii

iv
Indeks Uwag i Ostrzeżeń zawartych w instrukcji
Instalacja - Uwagi dotyczące procedur montażu urządzenia.
UWAGA: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Odczekaj 5 minut po odłączeniu zasilania przed zdjęciem przedniej
pokrywy i rozpoczęciem dokonywania zmian w połączeniach.

....... 2-4

UWAGA: Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz urządzenie
wykonana jest z niepalnego materiału np. stalowa płyta.

..... 2-10

UWAGA: Upewnij się, że w pobliżu zamontowanego falownika nie
znajdują się łatwopalne przedmioty. Zagrożenie pożarem. 2-10

UWAGA: Nie dopuszczaj do przedostawania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza falownika ciał obcych takich jak np. kawałki
przewodów, drutów bezpiecznikowych, odprysków, opiłków metalu,
brudu i kurzu. 2-10

UWAGA: Instaluj urządzenie na powierzchniach mogących utrzymać
ciężar falownika. 2-10

UWAGA: Instaluj falownik na pionowej ścianie nie przenoszącej
wibracji. 2-10

UWAGA: Nie instaluj i nie uruchamiaj urządzenia, które jest uszkodzone
lub niekompletne. 2-10

UWAGA: Instaluj falownik w pomieszczeniach dobrze wentylowanych,
w miejscach nie narażonych na bezpośredni wpływ promieni
słonecznych. Należy unikać otoczenia, które ma tendencje do utrzymywania wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, kondensacji rosy,
gromadzenia pyłów, gazów powodujących korozję, gazów łatwopalnych
itp... 2-10

UWAGA: Zapewnij czystą przestrzeń wokół urządzenia oraz nie
dopuszczaj do zabrudzenia falownika oraz otoczenia mogącego
spowodować pogorszenie jego chłodzenia i doprowadzić do uszkodzenia
bądź pożaru. 2-11

Oprzewodowanie - Uwagi dotyczące zalecanych przewodów oraz
czynności podłączeniowych.
OSTRZEŻENIE: Wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp.
pracy 60/75°C lub o takich samych parametrach. 2-16

OSTRZEŻENIE: "Urządzenie budowy otwartej. "

..... 2-16

OSTRZEŻENIE: "Urządzenie powinno być zasilane ze źródła
zapewniającego prąd do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 240V".
Modele z oznaczeniem N lub L.

.... 2-16

zapewniającego prąd do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 480V".
Modele z oznaczeniem H. 2-16

WYSOKIE NAPIĘCIE: Zawsze podłączaj uziemienie urządzenia. W
przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia oraz/lub
pożaru. 2-16

WYSOKIE NAPIĘCIE: Instalacja elektryczna powinna być wykonana
przez doświadczonego elektryka. W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczeństwo porażenia oraz/lub pożaru. 2-16

WYSOKIE NAPIĘCIE: Doprowadzaj i podłączaj przewody po upewnieniu się, że odłączone jest zasilanie. 2-16

WYSOKIE NAPIĘCIE: Nie podłączaj przewodów ani nie włączaj
falownika, który nie jest zamontowany zgodnie z niniejszą instrukcją. W
przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
zranienia obsługi. 2-16

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że zasilanie falownika jest wyłączone.
Jeśli napęd pracował, odczekaj pięć minut przed zdjęciem pokrywy. 2-22

Oprzewodowanie - Podłączanie przewodów
UWAGA: Przymocuj przewody elektryczne do listwy zaciskowej
śrubami. Sprawdź czy śruby nie są luźne i nie ma niebezpieczeństwa
wysunięcia się przewodu. 2-18

UWAGA: Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z tym do jakiego
jest przystosowany falownik (patrz tabliczka znamionowa): - 1 - / 3 fazowe 200 - 240V; 50 - 60Hz (falowniki do 2, 2 kW, modele NFE) - 3 fazowe 380 - 480V; 50-60Hz (modele HFE)

.... 2-19

UWAGA: Nie podłączaj falownika z zasilaniem trójfazowym do źródła
jednofazowego! Takie połączenie zniszczy urządzenie!

.... 2-19

Falownik L200
Zasilanie

Silnik

v

vi
UWAGA: Nie podłączaj napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (U,
V, W). Takie połączenie zniszczy urządzenie!

..... 2-20

UWAGA: Przemienniki częstotliwości z filtrami CE (filtry RFI) i
ekranowanymi przewodami zasilającymi mają duży prąd upływu
doziemnego (szczególnie w momencie włączania). Może to spowodować
wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego. Należy zastosować
odpowiednio dobrane zabezpieczenie różnicowoprądowe - reagujące
wyłącznie na prądy gładkie i o szybkim działaniu. 2-20

UWAGA: Zabezpiecz falownik od strony zasilania przed przeciążeniem i
zwarciem. 2-20

UWAGA: Aparatura zabezpieczająca falownik i silnik przed
przeciążeniem i zwarciem powinna być odpowiednio dobrana. 2-20

Uwagi dotyczące pierwszego uruchomienia falownika
UWAGA: Radiator podczas pracy falownika ma wysoką temperaturę.
Nie dotykaj go -istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. 2-23

UWAGA: Za pomocą falownika można w szybki i łatwy sposób
zmieniać prędkość obrotową silnika, dlatego przed uruchomieniem
upewnij się, że silnik i maszyna są przygotowane do takich zmian. 2-23

UWAGA: Jeżeli zasilasz silnik przez falownik napięciem o częstotliwości wyższej niż standardowo ustawiona wartość w falowniku - 50/
60Hz, upewnij się, że maszyna i silnik są do tego przystosowane. Jeżeli
nie są to, może wystąpić niebezpieczeństwo zranienia obsługi i/lub
uszkodzenia maszyny. 2-23

UWAGA: Sprawdź następujące warunki przed i podczas pierwszego
uruchomienia. o czy jest założona zwora pomiędzy zaciskami [+1] i [+]
na listwie obwodów mocy falownika? NIE WŁĄCZAJ zasilania jeżeli
nie ma zwory! o czy jest właściwy kierunek wirowania silnika? o czy nie
wystapiła blokada falownika podczas przyspieszania bądź hamowania? o
czy wskazania prędkości obrotowej i częstotliwości są poprawne? o czy
silnik emitował nietypowe dźwięki lub wpadał w wibracje?

..... 2-23

Uwagi i Ostrzeżenia dotyczące konfigurowania parametrów napędu
OSTRZEŻENIE: Kiedy parametr B012 - Próg zadziałania zabezpieczenia termicznego jest ustawiony na prąd znamionowy silnika, falownik
stanowi zabezpieczenie termiczne dla niego z progiem zadziałania
wynoszącym 115% prądu znamionowego. Jeśli parametr B012 zostanie
ustawiony na wartość wyższą niż prąd znamionowy, to próg zadziałania
będzie również wyższy i może nastąpić przegrzanie silnika i uszkodzenie. 3-35

UWAGA: Wykorzystując hamowanie dynamiczne zwróć uwagę na czas
jego trwania. W procesie tym wydziela się dużo ciepła i można
uszkodzić silnik. Dlatego też powinno się stosować silniki z termistorami
i podłączać je do wejść termistorowych falownika. Falownik będzie
wówczas stanowił zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
(szczegóły patrz "Funkcja termistora" na stronie 4-25). 3-20

Ostrzeżenia dotyczące sterowania i monitorowania napędu
OSTRZEŻENIE: Podawaj napięcie zasilania na falownik tylko w
przypadku, kiedy przednia pokrywa falownika jest zamknięta. W czasie
zasilania falownika nie otwieraj tej pokrywy. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko porażenia.

...... 4-3

OSTRZEŻENIE: Nie obsługuj falownika i innego elektrycznego
wyposażenia mokrymi rękami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
porażenia. 4-3

OSTRZEŻENIE: Kiedy falownik jest zasilany nie dotykaj żadnych jego
zacisków, nawet kiedy silnik jest zatrzymany. W przeciwnym razie
OSTRZEŻENIE: W trybie pracy falownika z wykorzystaniem funkcji
" ponownego startu " silnik może nagle ruszyć, pomimo wcześniejszego
awaryjnego zatrzymania. Upewnij się, przed podejściem do maszyny, że
falownik zatrzymał silnik (na etapie projektowania, układ musi być tak
pomyślany aby nie powodował niebezpieczeństwa zranienia obsługi
nawet w przypadku ponownego startu falownika po wystąpieniu błędu).
W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu obsługującego
maszynę. 4-3

OSTRZEŻENIE: Jeśli napięcie zasilające zostanie odłączone na krótki
okres czasu w sytuacji, kiedy sygnał pracy-RUN jest aktywny (zapięty na
listwie sterowniczej), to w momencie przywrócenia napięcia falownik
zacznie napędzać silnik. Jeśli taka sytuacja może powodować niebezpieczeństwo dla personelu obsługi, należy ją wykluczyć wykorzystując
odpowiednią funkcję w falowniku. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
zranienia personelu obsługującego maszynę. 4-3

OSTRZEŻENIE: Przycisk STOP-u jest aktywny tylko wtedy gdy
dokonana jest odpowiednia nastawa w funkcji STOP-u. Upewnij się, że
oprócz aktywnego zewnętrznego przycisku STOP AWARYJNY,
niezależnie, uaktywniony jest również STOP na pulpicie falownika. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu obsługującego
OSTRZEŻENIE: Dokonaj podłączenia dodatkowego zewnętrznego
przycisku STOPU AWARYJNEGO jeśli określona aplikacja tego
wymaga. 4-4

OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj wewnętrznych elementów falownika
będącego pod napięciem ani nie wkładaj elementów przewodzących do
jego wnętrza. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia lub pożaru. 4-3

vii

viii
OSTRZEŻENIE: Po skasowaniu blokady w sytuacji, kiedy rozkaz biegu
jest stale aktywny falownik niezwłocznie podejmie próbę rozruchu
silnika. Kasowania błędu dokonuj tylko po uprzednim sprawdzeniu czy
rozkaz biegu nie jest aktywny. Zabezpieczy to personel obsługi przed
potencjalnym niebezpieczeństwem

..... 4-25

Uwagi dotyczące monitorowania pracy i działania falownika
UWAGA: Podczas pracy falownika jego radiator nagrzewa się do
wysokiej temperatury. Nie dotykaj radiatora, gdyż grozi to porażeniem. 4-2

UWAGA: W falowniku możliwa jest łatwa zmiana prędkości obrotowej
silnika z niskiej na wysoką. Przed przystąpieniem do właściwego
procesu pracy falownika upewnij się o możliwościach i ograniczeniach
silnika oraz napędzanej maszyny. W innym przypadku może dojść do
zranienia personelu obsługującego maszynę. 4-2

UWAGA: W przypadku wykorzystywanie wyższej niż fabryczna (50/
60Hz) częstotliwości wyjściowej pracy falownika sprawdź czy silnik i
napędzana maszyna posiadają parametry techniczne pozwalające na
pracą przy takiej częstotliwości. Przed właściwym nastawieniem zakresu
częstotliwości pracy na wyjściu falownika sprawdź próbnie pracę silnika
na częstotliwościach górnego zakresu (powyżej standardowej częstotliwości 50/60Hz). W innym przypadku może dojść do uszkodzenia napędzanego urządzenia. 4-2

UWAGA: Można uszkodzić falownik lub inne dołączane zewnętrzne
urządzenie jeśli, podane przez producenta maksymalne obciążenia i
napięcia dotyczące wykorzystywanych zacisków sterowniczych, zostaną
przekroczone. 4-5

UWAGA: Upewnij się, że napięcie zasilania falownika jest odłączone
przed zmianą pozycji przełącznika SR/SK. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia wewnętrznych obwodów falownika.. 4-10

UWAGA: Nie przeprowadzaj zerowania wartości części całkującej,
kiedy falownik jest w trybie napędzania silnika RUN. Może to
spowodować bardzo szybkie hamowanie silnika i w konsekwencji
zablokowanie się falownika. 4-29

Uwagi i Ostrzeżenia dotyczące prac kontrolnych i serwisowych
OSTRZEŻENIE: Można dokonywać czynności konserwujących i
kontrolnych po upływie czasu nie krótszym niż 5 minut od chwili
odłączenia zasilania od falownika. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia falownika

....... 6-2

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel
będzie dokonywał czynności konserwujących, kontrolnych lub wymiany
części (przed przystąpieniem do pracy należy usunąć metaliczne przedmioty osobistego użytku tj. zegarki, bransolety itp. (Używaj wyłącznie
narzędzi z izolacją ochronną). W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia falownika oraz porażenia obsługi

...... 6-2

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ciągnij za przewody. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo pożaru, powstania przerw w obwodach,
uszkodzenie falownika i/lub porażenia obsługi

...... 6-2

UWAGA: Nie używaj miernika stanu izolacji do obwodów sterowniczych falownika takich jak zaciski programowalne wejściowe/wyjściowe,
zaciski wejściowe analogowe itp. Gdyż może to spowodować uszkodzenie falownika

.... 6-10

UWAGA: Nigdy nie przeprowadzaj próby napięciowej wytrzymałości
probierczej. Obwody główne falownika zawierają półprzewodniki, które
mogą ulec uszkodzeniu podczas takiej próby

.... 6-10

WYSOKIE NAPIĘCIE: Nie dotykaj przewodów i zacisków podczas
pracy falownika i wykonywania pomiaru. Upewnij się, czy obudowa
miernika i izolacja przewodów jest prawidłowa i zapewnia obsłudze
bezpieczeństwo pracy

.... 6-14

Ogólne Uwagi i Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE:Nigdy nie dokonuj zmian w urządzeniu ani nie udoskonalaj falownika. Nie stosuj części zamiennych innych niż zalecane przez producenta. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zwarć, uszkodzenia urządzenia oraz
zagrożenie dla osób obsługujących.
UWAGA:Po wyprodukowaniu urządzenie zostało poddane wielu testom i nie wymaga
przed uruchomieniem sprawdzania obwodów, wytrzymałości napięciowej oraz rezystancji izolacji itd...
UWAGA:Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów, ani końcówek kiedy falownik jest
zasilany. Nie dokonuj pomiarów podczas pracy urządzenia.
UWAGA:Zawsze podłączaj uziemienie!

UWAGA:Przed sprawdzaniem urządzenia, podłączaniem/odłączaniem przewodów
odczekaj 5 minut po wyłączaniu zasilania.

ix

x
UWAGA:Nie zatrzymuj silnika poprzez wyłączenie stycznika po stronie pierwotnej lub
wtórnej falownika.
Wyłącznik
prądu upływu
U, V, W

L1, L2, L3

Falownik

PCS

FW

Po aktywowaniu funkcji automatycznego startu falownika, lub gdy rozkaz ruchu jest
podany w sposób niezależny od napięcia zasilania falownika, to po wystąpieniu przerwy
w zasilaniu silnik uruchomi się samoczynnie po przywróceniu zasilania. W przypadku
gdyby sytuacja taka stwarzała zagrożenie dla obsługi należy zainstalować po stronie
pierwotnej stycznik Mgo powodujący odłączenie falownika od źródła przy zaniku
zasilania. Załączanie stycznika należy zrealizować w ten sposób, aby wymagało ono
świadomego działania użytkownika w przypadku każdorazowego włączenia zasilania.
UWAGA:Nie należy włączać kondensatorów przesuwających fazę ani ochronnika
przeciwprzepięciowego pomiędzy zaciskami wyjściowymi a silnikiem.
prądu upływu

Do układu pomiarowego

L1, L2, L3
U, V, W
GND

Kondensator poprawy
współczynnika mocy

UWAGA:Dławik tłumiący udary napięciowe (dla falowników na napięcie 400V).
W metodzie PWM (MSI - Modulacja Szerokości Impulsów) duży wpływ na pojawienie
się przepięć na zaciskach silnika mają przewody zasilające, które zachowują się tak jak
linia długa (zwłaszcza, jeśli odległość między falownikiem a silnikiem jest większa niż
10m). W takich przypadkach należy zastosować dławik. Dla falownika zasilanych
napięciem 400V konieczne są dławiki przeznaczone do wygaszania przepięć pojawiających się po odbiciu na zaciskach falownika. Dławiki są dostępne przy zakupie
falownika

UWAGA:Wpływ linii zasilającej na falownik
Jeżeli po stronie zasilania będą miały miejsce wymienione niżej zjawiska to może dojść
do zniszczenia modułu mocy falownika
- asymetria obciążenia - 3% lub większa,
- moc obciążenia jest co najmniej dziesięciokrotnie większa niż moc falownika lub jest
większa niż 500kVA
- występują gwałtowne zmiany napięcia zasilania
Przykłady:
- kilka falowników jest przyłączonych szyną zbiorczą
- są włączane i wyłączane kondensatory przesuwające fazę
W powyższych przypadkach zaleca się zastosowanie dławika po stronie wejściowej
falownika. Spadek napięcia na impedancji dławika powinien wynieść około 3% napięcia
znamionowego przy znamionowym prądzie obciążenia.
UWAGA:OCHRONA PRZECIWZAKŁÓCENIOWA.
W falowniku znajduje się dużo półprzewodnikowych elementów przełączających takich
jak tranzystory i tranzystory IGBT. Powoduje to, że urządzenia radiowe i instrumenty
pomiarowe mogą być zakłócane. Ochrona przed błędnymi wskazaniami instrumentów
pomiarowych polega m. in. na zainstalowaniu ich z dala od falownika. Skuteczne jest
również wprowadzenie strefy ochronnej wokół falownika. Dodatkowo zainstalowanie
filtrów EMI na wejściu falownika redukuje efekty zakłóceń w sieci i ich wpływ na
urządzenia zewnętrzne. Dodać należy, że przenoszenie zakłóceń poprzez linię energetyczną można zminimalizować poprzez włączanie filtra EMI po stronie pierwotnej
falownika.
Filtr EMI

R1

R2

L1

U

S1

S2

L2

V

T1

T2

L3

W

zakłócenia

Kompleksowa ochrona
poprzez zastosowanie
metalowego ekranu.
Uziemić jak najkrótszym
przewodem

Panel
sterowania

Uziemienie
Przewód ekranowany z
uziemieniem

UWAGA:Kiedy pojawi się błąd EEPROM - E08, sprawdź nastawy falownika

xi

xii
UWAGA:Kiedy używasz ustawień styków (C011 - C016) - jako normalnie zamkniętych
dla funkcji rozkazu ruchu (FW lub RV) to falownik automatycznie rozpocznie pracę po
podaniu napięcia zasilania. Dlatego zaleca się stosowanie ustawień styków jako
normalnie otwartych przy funkcjach FW i RV.
UWAGA: Na wszystkich ilustracjach w tej instrukcji pokrywy osłaniające urządzenia są
usunięte w celu umożliwienia opisu detali. Kiedy urządzenia mają być używane upewnij
się czy pokrywy są na swoich miejscach i spełniają swą funkcję ochronną zgodnie z
instrukcją.

UL(R) Uwagi, Ostrzeżenia i Instrukcje
Uwagi dotyczące oprzewodowania i podłączenia elektrycznego
falownika
Uwagi i instrukcje przedstawione w tym rozdziale podsumowują procedury niezbędne
do przeprowadzenia podłączenia elektrycznego falownika zgodnie z zasadami i wytycznymi Underwriters Laboratories(R).
OSTRZEŻENIE: Używaj przewodów miedzianych dobranych na temperaturę pracy
60/75°C
OSTRZEŻENIE: "Urządzenie budowy otwartej. "
OSTRZEŻENIE: "Urządzenie powinno być zasilane ze źródła zapewniającego prąd
do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 240V". Modele z oznaczeniem N lub L.
do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 480 V" Modele z oznaczeniem H.
OSTRZEŻENIE: "Gorąca powierzchnia - niebezpieczeństwo pożaru"
OSTRZEŻENIE: "Instaluj urządzenie w środowisku o maksymalnym stopniu
zanieczyszczenia 2"
OSTRZEŻENIE: "Niebezpieczeństwo porażenia--na pojemnościowych elementach
falownika niebezpieczne napięcie utrzymuje się do 5 minut. "
OSTRZEŻENIE:"Każdy model L200 zapewnia zabezpieczenie przeciążeniowe
silnika. "

xiii

Falownik L200

Przekrój przewodów i moment przykręcania śrub zacisków
Przekrój przewodów (AWG) oraz moment z jakim powinny być dokręcane śruby zacisków w poszczególnych modelach zostały zestawione w poniższej tabeli.
Moc silnika
Napięcie
zasilające

Model falownika

Przekrój
przewodów
obwodów mocy
(AWG)

1/4

L200-002NFEF/NFU

0. 4

1/2

L200-004NFEF/NFU

0. 55

3/4

L200-005NFEF

0. 75

1. 1

1 1/2

1. 5

2

L200-015NFEF/NFU

12

2. 2

3

L200-022NFEF/NFU

10

3. 7

5

L200-037LFU

5. 5

7 1/2

L200-055LFU

7. 5

L200-075LFU

8

L200-004HFEF/HFU

L200-007HFEF/HFU

L200-015HFEF/HFU

L200-022HFEF/HFU

3. 0

4

L200-030HFEF

4. 0

L200-040HFEF/HFU

L200-055HFEF/HFU

400V

HP

0. 2

200V

kW

L200-075HFEF/HFU

Moment

Zaciski listwy sterującej

0. 9

1. 2

2. 0

14

L200-011NFEF

Zakres
rozmiarów
0. 8

L200-007NFEF/NFU

(Nm)

0. 6

16

ft-lbs

Moment
Nm

Styki logiczne i analogowe

30--16

0. 16--0. 19

0. 22--0. 25

Styki przekaźnika

30--14

0. 37--0. 44

0. 5--0. 6

Końcówki przewodów
OSTRZEŻENIE:Końcówka przewodu powinna Końcówka oczkowa
mieć izolację zapobiegającą przeginaniu się
Izolacja
końcówki podczas montażu. Konćowka powinna
być z oczkiem co zapobiega wysunięciu się
końcówki z zacisku.
Kabel

xiv
Wyłączniki i bezpieczniki
Falownik po stronie zasilania powinien być zabezpieczony wyłącznikiem lub bezpiecznikiem (klasa 600V). W tabeli poniżej zestawiono zalecane bezpieczniki.
Bezpiecznik
(A)
(zgodne z UL,
klasa J, 600V)

15

20 (jednofazowe)
15 (trójfazowe)

30 (jednofazowe)
20 (trójfazowe)

30

40

50

6

20

25

Zabezpieczenie termiczne
Falowniki serii L200 poprzez odpowiednio wprowadzone nastawy stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe - termiczne dla silnika. Odpowiedzialne są za to parametry:
o B012 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego (nastawa 1)"
o B212 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego 2 silnika (nastawa 2)"
W powyższych parametrach ustaw prąd znamionowy silnika. Zakres nastaw parametru:
0. 2 * prąd znamionowy falownika do 1. 2 * prąd znamionowy falownika
OSTRZEŻENIE:Kiedy jeden falownik zasila dwa silniki, to nie można wykorzystywać
w falowniku funkcji zabezpieczenia termicznego. Zainstaluj zewnętrzne zabezpieczenia
dla każdego silnika.

Zmiany
Tabela wersji instrukcji i wprowadzanych zmian
Nr

Opis
Wersja pierwsza instrukcji NB660X

Zmiany A
Strony 3-37 do 3-39, B-33 - dodano opis parametru B032

Data

Nr
instrukcji

Marzec 2004

NB660X

Kwiecie? 2004

NB660XA

xv

xvi
Kontakt
Hitachi America, Ltd.
Power and Industrial Division
50 Prospect Avenue
Tarrytown, NY 10591
U. S. A.
Telefon: +1-914-631-0600
Fax: +1-914-631-3672

Hitachi Australia Ltd.
Level 3, 82 Waterloo Road
North Ryde, N. W. 2113
Australia
Telefon: +61-2-9888-4100
Fax: +61-2-9888-4188

Hitachi Europe GmbH
Am Seestern 18
D-40547 Düsseldorf
Niemcy
Telefon: +49-211-5283-0
Fax: +49-211-5283-649

Hitachi Industrial Equipment Systems Co, Ltd.
International Sales Department
WBG MARIVE WEST 16F
6, Nakase 2-chome
Mihama-ku, Chiba-shi,
Chiba 261-7116 Japonia
Telefon: +81-43-390-3516
Fax: +81-43-390-3810

Hitachi Asia Ltd.
16 Collyer Quay
#20-00 Hitachi Tower, Singapore 049318
Singapur
Telefon: +65-538-6511
Fax: +65-538-9011

Narashino Division
1-1, Higashi-Narashino 7-chome
Narashino-shi, Chiba 275-8611
Japonia
Telefon: +81-47-474-9921
Fax: +81-47-476-9517

Hitachi Asia (Hong Kong) Ltd.
7th Floor, North Tower
World Finance Centre, Harbour City
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon
Hong Kong
Telefon: +852-2735-9218
Fax: +852-2735-6793

NOTATKA: W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z przedstawicielem
Hitachi w swoim kraju bądź dostawcą urządzenia. Przygotuj następujące informacje
niezbędne do przekazania informacji o urządzeniu:
1. Model
2. Data zakupu
3. Numer fabryczny (MFG No. )
4. Objawy dot. problemu z falownikiem

Informacje
podstawowe
W rozdziale...

1
strona

-- Wstęp............................................................... 2
-- Specyfikacja falowników L200......................... 5
-- Napędy sterowane przez zmianę częstotliwości12
-- Najczęściej zadawane pytania - FAQ............. 17

1-2

Wstęp

Wstęp
Informacje podstawowe

Główne cechy
Gratulujemy wyboru falownika Hitachi
L200. Urządzenia tej serii dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz
najwyższej dbałości wykonania łączą
wysoką funkcjonalność z niezawodnością.
Firma Hitachi kładzie szczególny nacisk na
jakość swoich produktów i przy właściwym
ich użytkowaniu gwarantuje wieloletenie
działanie. Seria L200 charakteryzuje się
bardzo małymi rozmiarami urządzeń. Seria
obejmuje falowniki o mocach od 200 W do
7, 5 kW w dwóch wersjach: z zasilaniem
200 VAC oraz z zasilaniem 400 VAC.
Głównymi cechami serii są:
o dostępne w dwóch klasach zasilania
200V i 400V
o dwa zestawy nastaw fabrycznych
dostosowanych dla warunków zasilania
USA (US) oraz EUROPA (EU)
o Port komunikacji sieciowej RS-485
obsługujący protokół MODBUS RTU

L200-004NFU

o Nowa funkcja ograniczania prądu
o Wielopoziomowa nastawa prędkości (16 poziomów)
o Zaimplementowany regulator PID regulujący prędkość silnika w oparciu o sprzężenie
zwrotne realizowane od dowolnej wielkości procesu.
o 100% moment znamionowy od 6Hz
o Ciągła praca ze 100% momentem od 1:10 prędkości znamionowej (6/60 Hz / 5/50 Hz)
Dostępna jest również szeroka gama elementów opcyjnych napędu m. in:
o jednostki hamujące
o rezystory hamujące
o panel sterujący w zestawie z ramką montażową oraz uchwytami do montażu na szynie
DIN (rozmiar 35 mm)
o filtry EMC; filtry przeciw zakłóceniom fal radiowych

Opcjonalne panele sterujące

1-3

Do falownika serii L200 można podłączyć
zewnętrzny cyfrowy panel sterowania poprzez
port na przednim panelu urządzenia. Na
zdjęciu po prawej przedstawiono zewnętrzny
panel (nr części OPE-SRmini). Za pomocą
tego panelu można sterować zdalnie falownikiem. Do podłączenia panelu dostępne są dwa
przewody 1 metrowy - ICS-1 oraz 3 metrowy
ICS-3.

OPE-SRmini
Zestaw do zdalnego sterowania (4X-KITmini)
zawiera cyfrowy panel, ramkę montażową i uszczelkę. Panel jest dostępny w wersji z
potencjometrem (NEMA1) oraz bez.

Kabel
ICS-1 lub
ICS-3

4X-KITmini
Cyfrowy panel sterujący z funkcją kopiowania
- Opcyjny panel sterujący SRW-0EX posiada
wbudowaną pamięć i pozwala na kopiowanie
nastaw z jednego falownika na kolejne.
Użytkownik podłączając się do falownika
wprowadza wszystkie nastawy z falownika do
pamięci panelu a następnie może je wczytać do
kolejnych falowników. Urządzenie jest
szczególnie przydatne w przypadku posiadania
kilku falowników pracujących na ty samych
nastawach.
Panel posiada dwulinijkowy wyświetlacz,
umożliwiający jednoczesną prezentację funkcji
(kod, nazwa) oraz jej ustawianej wartości.

SRW-0EX

1-4

Tabliczka znamionowa urządzenia:

Falowniki L200 mają tabliczkę znamionową umieszczoną na prawej ściance obudowy (patrz
rysunek). Po rozpakowaniu sprawdź na tabliczce, czy urządzenie jest tym wyrobem, który
zamawiałeś oraz czy wersja falownika jest zgodna z dostępnymi warunkami zasilania..

Tabliczka znamionowa

Model falownika
Moc silnika dla tego modelu
Znamionowe parametry zasilania:
częstotliwość, napięcie, liczba faz, prąd
Znamionowe parametry wyjściowe:
częstotliwość, napięcie, prąd
Oznaczenie:
numer fabryczny, data produkcji

Kod modelu falownika
Na tabliczce znamionowej znajduje się kod modelu. Poszczególne znaki w kodzie mają
następujące znaczenie::
L200

037

H

F

E

F
Filtr EMC
Wersja przeznaczona na:
E=Europę, U=USA, R=Japonię

Seria

Typ obudowy
F = z cyfrowym panelem sterowniczym
Napięcie wejściowe:
N = 1 lub 3 - fazowe klasy 200V
H = trójfazowe klasy 400V
L = wyłącznie trójfazowe klasy 200V
Dopuszczalna moc silnika w kW
022 = 2. 2 kW
002 = 0. 2 kW
030 = 3. 0 kW
004 = 0. 4 kW
037 = 3. 7 kW
005 = 0. 55 kW
040 = 4. 0 kW
007 = 0. 75 kW
055 = 5. 5 kW
011 = 1. 1 kW
075 = 7. 5 kW
015 = 1. 5 kW

1-5

Tabela specyfikacji modeli z zasilaniem klasy 200V i 400V
Poniższa tabela stanowi wykaz dostępnych modeli falowników serii L200 w wykonaniu
na zasilanie klasy 200V oraz 400V. Specyfikacja generalna na stronie 1-10 dotyczy
falowników w obydwu wykonaniach.
Pozycja
Falowniki L200,
modele 200V

wersja EU

002NFEF

004NFEF

005NFEF

007NFEF

011NFEF

wersja USA

002NFU

004NFU

--

007NFU

230V

0. 5

1. 0

1. 9

240V

1. 6

Maksymalna moc
podłączanego silnika *2
Moc pozorna
(kVA)

Zasilanie klasy 200V

Znamionowe napięcie zasilania

1-fazowe: 200 do 240V? 10%, 50/60 Hz? 5%,
3-fazowe: 200 to 240V? 10%, 50/60 Hz? 5%,
(037LFU, 055LFU, i 075LFU tylko trójfazowe)

Wbudowany filtr wersja EU
EMC
Filtr jednofazowy, Kategoria C3 *5

Prąd znamionowy (A)

1-fazowe

3. 1

5. 8

6. 7

9. 0

11. 2

3-fazowe

1. 8

3. 4

3. 9

5. 2

6. 5

Znamionowe napięcie wyjściowe *3
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalne do napięcia zasilania)
1. 4

2. 6

Moment początkowy *7

5. 0

100% od 6Hz

Hamowanie

100%:? 50Hz
50%:? 60Hz

Hamowanie
dynamiczne
przybliżony moment w% znamionowego

jednostka hamująca i rezystor hamujący opcjonalne, instalowane
indywidualnie.

(najkrótszy czas
zatrzymania od
50 / 60 Hz) *8
Hamowanie DC

Waga

zależne od częstotliwości od której następuje hamowanie,
obiciążenia oraz czasu hamowania

wersja EU
(-NFEF

kg

0. 95

lb

1. 75

2. 09

3. 09

wersja US
(-NFU)

0. 7

0. 85

1. 54

1. 87

3. 97

Specyfikacja falowników L200

1-6

Specyfikacja falowników L200
Specyfikacja falowników L200 ciąg dalszy...

zasilanie 200V

015NFEF

022NFEF

015NFU

022NFU

037LFU

055LFU

075LFU

2. 3

9. 5

12. 7

2. 9

4. 1

6. 6

9. 9

13. 3

Maksymalna moc zasilanego
silnika *2
Zasilanie klasy 200V, ciąg dalszy

3-fazowe: 200 do 240V? 10%, 50/60 Hz? 5%,
Prąd wejściowy
(A)

16. 0

22. 5

9. 3

13. 0

20. 0

30. 0

40. 0

3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalne do npięcia zasilającego)

Napięcie wyjściowe *3
7. 1

10. 0

24

32

100% przy 6Hz

Moment początkowy *7
15. 9

dynamiczne

20%:? 60Hz

4. 2

wersja USA kg
5. 7

12. 13

12. 57

(-NFEF)

1-7

zasilanie 400 V

Zasilanie klasy 400V

004HFEF

007HFEF

015HFEF

022HFEF

004HFU

007HFU

015HFU

022HFU

Moc pozorna (460V) kVA
Napięcie zasilania *6

3-fazowe: 380 do 480V? 10%, 50/60 Hz? 5%

Trójfazowy filtr EMC, Kategoria C3 *5
Prąd znamionowy wejściowy (A)

3. 3

7. 0

Znamionowe napięcie wyjściowe *3 3-fazowe: 380 do 480V (proporcjonalne do napięcia zasilającego)
2. 5

3. 8

100% przy 6Hz
Hamowanie DC
(-HFEF

4. 19

(-HFU)

1. 3

1. 75

Pozycja

1-8

falowniki L200,
modele 400V

Specyfikacja falowników. Klasa zasilania 400V cd...

030HFEF

040HFEF

055HFEF

075HFEF

040HFU

055HFU

075HFU

6. 2

10. 3

Moc pozorna (460V) kVA

Znamionowe napięcie zasilania *6
3-fazowe: 380 do 480V? 10%, 50/60 Hz? 5%
Trójfazowy filtr, Kategoria C3

--
Znamionowy prąd wejściowy (A)
Znamionowe napięcie wyjściowe

11. 0

16. 5

3-fazowe: 380 do 480V (proporcjonalne do napięcia wejściowego)

*3

7. 8

8. 6

13

5. 4

5. 6

11. 91

12. 35

1-9

Uwaga 1: Sposób zabezpieczenia zgodny z JEM 1030.
Uwaga 2: Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników Hitachi o 4
parach biegunów. W przypadku, kiedy wykorzystujesz silniki innych producentów powinieneś dobierać falownik na prąd znamionowy silnika.
Uwaga 3: Napięcie wyjściowe falownika zmniejsza się ze spadkiem napięcia
zasilającego (za wyjątkiem działania funkcji AVR). Napięcie wyjściowe
nigdy nie przekroczy wartości napięcia zasilającego.
Uwaga 4: W przypadku sterowania silnika przeznaczonego do pracy przy innej częstotliwości niż 50/60Hz skontaktuj się z dostawcą silnika, jaka jest jego dopuszczalna najwyższa prędkość
Uwaga 5: Kiedy zasilasz falownik trójfazowo, zmień filtr z jednofazowego na trójfazowy.
Uwaga 6: Zgodnie z warunkami zasilania:
o 460 do 480 VAC - Kategoria Nadnapięciowa 2
o 380 do 460 VAC- Kategoria Nadnapięciowa 3
W celu spełnienia Kategorii Nadnapięciowej 3, zastosuj jako zasilanie EN lub
IEC transformator z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę, uziemiony
(zgodnie z Dyrektywą dot. Niskich napięć).
Uwaga 7: Przy znamionowym napięciu zasilania, przy wykorzystaniu silnika 3fazowego o 4 parach biegunów (kiedy auktywniona jest funkcja inteligentnego sterowania wektorowego - iSLV).
Uwaga 8: Moment hamujący to wartość średnia momentu hamowania przy najkrótszym
czasie hamowania (zatrzymywanie od 50/60 Hz). To nie jest wartość ciągła
tylko chwilowa - czyli nie w całym czasie hamowania jest taki moment.
Moment hamujący zmniejszy się jeżeli będzie przeprowadzane hamowanie
od częstotliwości wyższej niż 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania
krótszych czasów hamowania - zastosuj rezystor hamujący.
Uwaga 9: Zadawanie maksymalnej częstotliwości sygnałem analogowym to dla górnej
granicy jest: 9, 8V dla sygnału napięciowego 0 - 10 VDC oraz 19, 6 mA dla
sygnału 4 - 20 mA sygnału prądowego.
Uwaga 10:Jeśli falownik pracuje poza obszarem zaznaczonym na poniższym wykresie
to może zostać zniszczony lub znacznie zostanie skrócony czas jego
działania. Ustaw parametr B083 Częstotliwość kluczowania zgodnie z
oczekiwanym prądem silnika.
Krzywa graniczna
Prąd silnika 100%
(w% prądu znamionowego falownika)

Krzywa przy 40 C

70%
Obszar pracy
0
14. 0

kHz

Częstotliwość impulsowania

Uwaga 11:Temperatura przechowywania odnosi się do krótkotrwałego przechowywania
w czasie transportu.
Uwaga 12:Dostosowane do metod przeprowadzania testów z JIS C0040 (1999).

Wyjaśnienie poszczególnych uwag w tabelach:

1-10

Specyfikacja generalna
W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące wszystkich modeli serii L200

Specyfikacja generalna

Stopień ochrony *1

IP20

Metoda sterowania

Sterowanie przez Modulację Szerokości Impulsów (PWM)

2kHz do 14kHz (nastawa fabryczna: 5kHz)

Częstotliwość wyjściowa *4

0. 5 do 400 Hz

Dokładność zadawania częstotliwości

Zadawanie cyfrowe: 0. 01% częstotliwości maksymalnej
Zadawanie analogowe: 0. 1% częstotliwości maksymalnej (25 C?
10 C)

Rozdzielczość zadawanej częstot.

Cyfrowo: 0. 1 Hz; Analogowo: częstotliwość maksymalna/1000

Charakterystyka sterowania U/f

Sterowanie U/f stałomomentowe oraz zmiennomomentowe

Dopuszczalne przeciążenie

150% prądu znamionowego przez 1 minutę

Czas przyspieszania/zwalniania

0. 01 do 3000 sekund, liniowo i po krzywej-S

Sygnały
wejścio
we

Panel sterowniczy

Wartość ustawiana przyciskami Góra/Dół

Potencjometr

Ustawienie analogowe

Sygnał zewnętrzny
*9

0 do 10 VDC (impedancja wejściowa 10kW), 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 250W), Potencjometr (1k do 2kW, 2W)

Praca/Stop (Bieg w przód/tył zmieniany komendą)

Sygnał zewnętrzny

Bieg w przód/stop, bieg w tył/stop

Zadawa
nie
częstotliwości

FWD/
REV
Bieg

Wejścia binarne na
listwie sterującej

FW (bieg w przód), RV (bieg w tył), CF1~CF4 (wielopoziomowa
nastawa prędkości), JG (bieg próbny), DB (hamowanie), SET
(nastawy dla drugiego silnika), 2CH (drugi zestaw czasów
przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT (zewnętrzna
blokada), USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), SFT (blokada nastaw), AT (wybór sygnału analogowego), RS
(reset), TH (zabezpieczenie termiczne), STA (start), STP (stop), F/R
(bieg w przód/tył), PID (blokada PID), PIDC (PID reset), UP
(motopotencjometr - góra), DWN (motopotencjometr - dół), UDC
(zdalne czyszczenie danych), OPE (operator control), ADD
(dodawanie częstotliwości), F-TM (zmiana źródła sterowania)

Sygnały Wyjścia binarne na
wyjścio listwie sterującej
RUN (sygnalizacja ruchu), FA1, 2 (sygnał osiągnięcia/przekroczenia
częstotliwości), OL (sygnalizacja przeciążenia prądem), OD
(sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu), AL (sygnał alarmu),
Dc (wykrycie odłączenia wejściowego sygnału analogowego), FBV
(PID two-stage control output), NDc (wykrycie sygnału komunikacji sieciowej), LOG (wyjście binarne (wynik funkcji logicznej))

Wyjścia analogowe

Zaciski wyjściowe na listwie
ALARM

wyjście PWM; analogowe monitorowanie częstotliwości,
analogowe monitorowanie prądu silnika, cyfrowe monitorowanie
częstotliwości.
aktywne kiedy wystąpuje blokada falownika i na wyświetlaczu
prezenowany jest kod błędu (1C styki, normalnie otwarte bądź
normalnie zamknięte)

Pozostałe funkcje

Funkcja AVR, definiowana krzywa przyspieszania/zwalniania,
ograniczenie częstotliwości wyjściowej (órna i dolna granica), 16
poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości, dostrajanie częstotliwości poczatkowej, zmiana częstotliwości impulsowania (2 do 14
kHz), pasmo częstotliwości zabronionej, gain and bias setting, bieg
próbny, ustawianie zabezpieczenia termicznego, retry function,
historia błędów, 2 zestawy nastaw, sterowanie pracą wentylatora

Funkcje zabezpieczeń

Nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe,
przed pracą przy zbyt wysokiej/niskiej temperaturze, błąd CPU, błąd
pamięci, wykrycie zwarcia przy uruchomieniu, błąd komunikacji,
termiczne (termistor silnika)

Środowi Temperatura
sko
Wilgotność
pracy
Drgania *12

Pracy: -10 do 40 C (*10) / Przechowywania: -25 do 70 C (*11)

Położenie

Wilgotność 20 do 90% (bez kondensacji pary)
5. 9 m/s2 (0. 6G), 10 do 55 Hz
Wysokość do 1, 000 m. n. p. m., wewnątrz (bez żrących gazów,
kurzu, pyłów)

Kolor obudowy

Niebieski (DIC 14 Wersja nr 436)

Opcje

Zdalny panel sterowania, cyfrowy panel z funkcją kopiowania,
ekranowane przewody łączeniowe, jednostka hamująca, rezystor
hamujacy, dławik sieciowy, dławik silnikowy, filtry przeciwzakłóceniowe, przystosowanie do montażu na szynie DIN

Poziomy sygnałów sterujących
Szczegółowe dane dotyczące sygnałów sterujących znajduja sie w "Dane techniczne
zacisków sterowniczych" na stronie 4-7.
Sygnał / Styk

Zakres

Wbudowane zasilanie dla wejść

24VDC, maksymalnie 30 mA

Wejścia cyfrowe

maksymalnie 27VDC

Wyjścia cyfrowe

50mA maximum ON state current, 27 VDC maximum OFF state
voltage

Wyjście analogowe

zakres od 0 do 10VDC, 1 mA

Wejście analogowe, prąd

zakres od 4 do 19. 6 mA, 20 mA

Wejście analogowe, napięcie

zakres od 0 do 9. 6 VDC, 10VDC znamionowo, impedancja
wejściowa 10 kW

+10V analog reference

znamionowe napięcie 10VDC, maksymalnie 10 mA

Styki przekaźników ALARM

250 VAC, 2. 5A (R load) max., 0. 2A (I load, P. F. =0. 4) max.
100 VAC, 10mA min.
30 VDC, 3. 0A (R load) max., 0. 7A (I load, P.
5 VDC, 100mA min.

1-11

1-12

Napędy sterowane przez zmianę częstotliwości

Napędy sterowane przez zmianę częstotliwości
Cel regulacji prędkości w przemysłowych układach napędowych
Falowniki Hitachi są urządzeniami, które regulują prędkość trójfazowych silników
indukcyjnych klatkowych poprzez zmianę częstotliwości i wartości napięcia
zasilającego silnik w trzech fazach. Falownik podłączany jest do źródła zasilania, a
silnik jest zasilany z falownika. Aplikacje wymagają regulacji i zmiany prędkości
obrotowej silnika z wielu powodów m. :
o oszczędności energii
o potrzeby dopasowania do wymagań napędzanej maszyny wykonawczej
o potrzeby przyspieszania i zwalniania, ze stałym momentem
o potrzeby technologiczne

Co to jest falownik?
Falownik, nazywany również przemiennikiem częstotliwości jest elektronicznym
urządzeniem, które pozwala na regulację prędkości obrotowej silnika poprzez regulację
napięcia i częstotliwości.
Falownik, w skrócie jest urządzeniem, które przetwarza przemienne napięcie zasilające
o stałych parametrach - f = 50/60 Hz, U = 230/400V na taki sygnał o zmiennej częstotliwości i zmiennej wartości skutecznej napięcia, który pozwala na regulację prędkości
obrotowej silnika zapewniając stały moment na wale silnika w całym zakresie regulowanych obrotów (0 - nznam). Aby ta konwersja była możliwa napięcie wejściowe jest w
pierwszym etapie przetwarzania prostowane (poprzez mostek sterowniczy 6D), a
następnie z wyprostowanego sygnału tworzony jest wymagany sygnał wyjściowy
(odpowiada za to przetwornik tranzystorowy złożony z tranzystorów mocy IGBT).
Na wyjściu falownika otrzymujemy sygnał zapewniający sterowanie prędkością silnika.
Zasilanie
L1
Napęd sterowany przez zmianę częstotliwości
Prostownik

Obwód
DC

Przetwornik DC-AC

+

U/T1
V/T2

W/T3
-

Uproszczony schemat falownika, składa się z przetwornika AC-DC, obwodu pośredniego DC oraz przetwornika DC-AC. Przetwornik DC-AC to trzy pary kluczy tranzystorowych. W Hitachi zastosowano tranzystory mocy IGBT. Pracą tranzystorów steruje
układ mikroprocesorowy, który zapewnia żądany przebieg sygnału wyjściowego.

1-13

IPierwsze przemienniki częstotliwości
sterowały prędkością silnika w układzie otwartym (bez sprzężenia zwrotnego), wykorzystując regulację częstotliwości z zachowaną stałą
proporcją U/f = const. Ten sposób nazywany
sterowaniem skalarnym w niektórych aplikacjach zapewnia dobre właściwości napędu.

wyjściowe
V
Stały moment

f
Dziś, dzięki układom mikroprocesorowym oraz
procesorom sygnałowym DSP można
100%
Częstotliwość wyjściowa
kontrolować prędkość i moment silnika z
niespotykaną dokładnością. Falowniki L200
wykorzystują te technologie do wykonywania złożonych operacji matematycznych
niezbędnych do zapewnienia najlepszych właściwości sterowania. Użytkownik może
dopasować charakterystykę prędkości i momentu dokładnie do swojej aplikacji. Może
ustawić kształt charakterystyki zmiennomomentowej (o zredukowanym momencie) lub
wybrać charakterystykę stałomomentową w całym zakresie regulowanej prędkości.
Można również podbić moment silnika w zakresie niskich obrotów.

Zasilanie falownika
Ze względu na typ zasilania falowników, seria L200 dzieli się na dwie grupy:
klasa zasilania 200V

klasa zasilania 400V

Urządzenia oraz układy przedstawione w tej instrukcji mogą być używane zarówno w
USA jak i w Europie, chociaż te części świata posiadają inne warunki zasilania. Falowniki o klasie zasilania 200V są przystosowane do napięcia znamionowego z zakresu 200
- 240 VAC, natomiast falowniki o klasie zasilania 400V są przystosowane do napięcia
znamionowego z zakresu 380 - 460 VAC. Falowniki z zasilaniem 200V są przystosowane do zasilania jednofazowego jak i trójfazowego, natomiast falowniki z zasilaniem
400V są przystosowane tylko do zasilania trójfazowego!
WSKAZÓWKA:Jeśli Twoja aplikacja posiada dostępne zasilanie tylko jednofazowe to
możesz wykorzystać falownik serii L200 o mocy 2, 2 kW lub mniejszej.
Falowniki z zasilaniem jednofazowym podłącza sie na zaciski zasilania L (Line) i N
(Neutral). Zasilanie trójfazowe jest podłączane do zacisków L1 [R/L1], L2 [S/L2], L3
[T/L3]. W każdym przypadku zródło zasilania powinno być wyposażone w przewód
uziemiający. Uziemienie podłączane jest do zacisków na obudowie falownika.
Podłączanie uziemienia zostało przedstawione dokładnie w rozdziale dot. podłączeń
falownika. (szczegóły patrz "Podłączanie silnika do falownika" na stronie 21).

Sterowanie U/f=const. warunkiem stałego momentu

1-14

Podłączenie silnika do falownika
Silnik musi być podłączony bezpośrednio do falownika
Silnik 3 fazowy klatkowy
(nie może pomiędzy nimi znajdować się zabezpieczenie
V/T2
ani żaden wyłącznik). Zaciski wyjściowe na falowniku
to: U/T1, V/T2 i W/T3. Oznaczenia te odpowiadają
typowym oznaczeniom zacisków silnika: T1, T2 i T3.
Często wymagane jest w układzie odpowiednie
Uziepołączenie zacisków falownika z zaciskami silnikami.
mienie
GND
Zamiana kolejności kolejności dwóch przewodów
spowoduje, że silnik będzie wirował w przeciwnym
kierunku. W aplikacjach, w których przeciwny kierunek
wirowania silnika może uszkodzić maszynę lub stanowić zagrożenie dla obsługi,
upewnij się że właściwie podłączyłeś zaciski zanim rozpoczniesz pracę silnika z dużą
prędkością. Podłącz uziemienie silnika do zacisku uziemienia na falowniku. Zawsze
podłączaj uziemienie!
Falownik Hitachi jest urządzeniem służącym do sterowania silnikiem poprzez zmianę
napięcia zasilającego, dlatego nie należy stosować pomiędzy falownikiem a silnikiem
dodatkowych wyłączników. Nie należy również wyłączać zasilania falownika podczas
pracy silnika (za wyjątkiem awaryjnego stopu).

1-15

Główna część tej instrukcji poświęcona jest temu
jak wykorzystywać oraz ustawiać funkcje
falownika. Falownik jest urządzeniem wykorzystującym mikroprocesor i wykonuje wiele
czynności niezbędnych właściwej pracy układu.
Mikroprocesor posiada wbudowaną na płycie
głównej falownika pamięć EEPROM do
przechowywania wprowadzonych nastaw. Do
wprowadzania zmian w nastawach falownika
służy panel sterowniczy. W rozdziale drugim
przedstawiono funkcje oraz ich konfiguracje
niezbędne do uruchomienia silnika i pracy całego
napędu.
Nastawy mogą być również wprowadzane oraz
sczytywane z falownika za pomocą opcyjnego
panelu sterującego. Umożliwia on również
kopiowanie nastaw z jednego falownika do
innych.

Hamowanie i zwalnianie
Hamowanie to działanie na układ polegające na zmniejszaniu obrotów aż do całkowitego zatrzymania silnika. Hamowaniem nazywa się również proces, podczas którego
obciążenie maszyny (silnika), wymusza na silniku obroty niższe niż zadane. Jeżeli
Twoja aplikacja wymaga hamowania szybszego niż naturalne (z minimalnym dopuszczalnym czasem hamowania nie powodujące blokady falownika) lub puszczenie silnika
wybiegiem to należy zastosować w układzie jednostkę hamującą - "choppper" oraz
rezystor hamujący. Falownik " przekaże " wówczas wydzielaną w procesie hamowania
energię do rezystora. Szczegóły dotyczące hamowania dynamicznego znajdują się w
"Wprowadzenie" na stronie 5-2 oraz dotyczące jednostek hamowania BRD-E2 i BRD-
EZ2 w "Hamowanie prądnicowe" na stronie 5.
W instrukcji stosuje się również pojęcie zwalniania, które oznacza zmniejszanie
prędkości silnika w czasie jego pracy, lecz nie prowadzące do zatrzymania.
W przypadku, kiedy podczas pracy obciążenie hamuje silnikiem i układ pracuje niestabilnie, najprawdopodobniej został źle dobrany falownik oraz silnik do aplikacji.
Skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

Funkcje i parametry

1-16

Profile prędkości
Przemiennik częstotliwości L200 pozwala na
dowolne sterowanie prędkością silnika.
Właściwości ruchu silnika (prędkość,
przyspieszenia, kierunek obrotów) są nastawiane przez szereg dostępnych parametrów.
Przedstawione wykresy pozwolą łatwo i
szybko zrozumieć konfigurację parametrów
charakteryzujących pracę silnika.

Prędkość
Prędkość zadana
Przyspieszanie

Zwalnianie

Sterowanie prędkością

t

Ustawienia przyspieszania oraz zwalniania
Prędkość maksymalna
obrotów silnika są realizowane przez wprowadzanie wymaganego czasu dojścia prędkości
silnika od 0 (prędkości maksymalnej w
przypadku zwalniania) do ustawianej, wymaganej prędkości maksymalnej (0 w przypadku
zwalniania). Wzrost częstotliwości wyjściot
Przyspieszanie
wej następuje zgodnie z nachyleniem zdefiniowanej charakterystyki przyspieszania
(spadek z nachyleniem charakterystyki hamowania). Czas uzyskania zadanej częstotliwości zależy od początkowej wartości częstotliwości. Charakterystyki zmian częstotliwości są liniowe.
Przykład: nastawa czasu przyspieszania 10 sekund przy zadanej częstotliwości 50Hz to
całkowity czas przyspieszania od 0 Hz do 50 Hz
W falowniku L200 można zaprogramować do Prędkość
16 poziomów prędkości. Pomiędzy poszPrędkość 2
czególnymi poziomami prędkości można
Prędkość 1
ustawić różne czasy przyspieszania oraz
zwalniania. Poziomy prędkości są
wywoływane za pomocą programowanych
t
Wielopoziomowa nastawa prędkości
wejść na listwie sterującej falownika. Dzięki
tej funkcji można w dowolnym momencie
ustawić zdefiniowaną prędkość silnika. Prędkość silnika może być również zmieniana
za pomocą panelu sterowniczego, lub za pomocą wejścia analogowego falownika
(sygnały 0 - 10V oraz 4 - 20mA).
Jak pokazano na wykresie obok, falownik
może napędzać silnik w obydwu kierunkach:
bieg "w przód" i bieg "w tył". Kierunek
obrotów silnika można zadawać przez listwę
sterującą (zaciski FWD oraz RV). Dla biegu w
przód oraz dla biegu w tył można ustawić
różne czasy przyspieszania oraz zwalniania.

Bieg w przód

Bieg w tył

Dwa kierunki obrotów
NOTATKA:Falownik pozwala na pracę w
obydwu kierunkach wirowania silnika, nie jest
natomiast urządzeniem do pracy o charakterze serwonapędu

1-17

Pyt. Jaka jest główna korzyść ze stosowania falownika w napędach w porównaniu z
innymi metodami regulacji prędkości?
Odp. Falownik jest urządzeniem pozwalającym na regulację prędkości silnika
przy bardzo wysokiej sprawności. W przeciwieństwie do innych metod
regulacji (zarówno na drodze elektrycznej, mechanicznej jak i hydraulicznej) cechują go małe straty energii, dlatego też jego koszt zwraca się w
bardzo krótkim czasie (szczególnie w aplikacjach wentylatorowych,
pompowych o bardzo dużych mocach).
Pyt. Nazwa falownik jest trochę myląca i mało kojarząca się z napędami. Dotąd
częściej wykorzystywane były terminy np. napęd, wzmacniacz do opisania
elektronicznych urządzeń sterujących pracą silnika. Co oznacza słowo falownik i
skąd pochodzi?
Odp. Terminy falownik, napęd, wzmacniacz były używane w pewnym stopniu w
przemyśle zamiennie. Obecnie terminy przemiennik częstotliwości oraz
falownik są generalnie wykorzystywane odnośnie elektronicznych urządzeń,
bazujących na układach mikroprocesorowych służących do sterowania
prędkością silnika klatkowego. Nazwy te pochodzą od sposobu działania
tych urządzeń - od charakteru regulowanego napięcia. W przeszłości
napędami o regulowanej prędkości zwykło się nazywać układy wykorzystujące przekładnie mechaniczne. Nazwa wzmacniacz jest dziś częściej
wykorzystywana do serwonapędów oraz silników krokowych. Chociaż falownik L200 jest urządzeniem służącym do regulacji prędkości
obrotowej silnika, czy można go wykorzystywać w napędach pracujących ze stałą
prędkością?
Odp. Tak, czasami falowniki pracują w napędach tylko jako układy łagodnego
rozruchu - softstarty. Są odpowiedzialne jedynie za przeprowadzenie
płynnego rozruchu układu do zadanej stałej prędkości oraz jego zatrzymania. Wykorzystywany w sterowaniu falownikowym algorytm zapewnia
znacznie lepsze właściwości rozruchowe układu (znamionowy moment przy
zerowej prędkości obrotowej). Spełniają również dodatkową funkcję
kontroli napędu, stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie całego układu.
Właściwości (pełny moment w całym zakresie regulowanej prędkości,
oszczędność energii) oraz dodatkowe funkcje (wielopoziomowa nastawa
prędkości) dostępne w falownikach mogą okazać się bardzo przydatne w
przyszłości przy modernizowaniu układu. Czy można wykorzystać falownik z silnikiem indukcyjnym w napędach pozycjonowania?
Odp. To zależy od wymaganej dokładności pozycjonowania oraz najniższej
prędkości pracy ze stałym momentem. Falowniki L200 zapewniają stały
znamionowy moment na wale silnika od częstotliwości 0, 5Hz (to jest 15
obr/min dla silnika o prędkości znamionowej 1500 obr/min). Nie wykorzystuj falownika w aplikacji, która wymaga zatrzymania i " trzymania "
obciążenia bez mechanicznego hamulca (użyj serwonapędu lub silnika

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

1-18

Najczęściej zadawane pytania - FAQ
krokowego)! Poza tym w wielu aplikacjach obecnie zastępuje się silniki
prądu stałego napędami z falownikami do pozycjonowania osi.

Pyt. Czy falowniki mogą być sterowane oraz kontrolowane w sieci?
Odp. Tak. L200 posiada wbudowany moduł komunikacji obsługujący protokół
ModBus. W dodatku B znajduje się opis komunikacji. Dlaczego w instrukcji obsługi oraz dokumentacji falownika podaje się klasę
zasilania 200V, chociaż dostępne jest zasilanie 230V? "
Odp. Falowniki Hitachi są przystosowane do pracy w szerokim zakresie napięcia
zasilającego dostosowanego do różnych regionów świata. Falowniki serii
L200 w klasie zasilania 200V mogą pracować w Europie przy napięciu
zasilania 230V oraz w USA. Podczas pierwszego uruchomienia należy
zdefiniować czy falownik pracuje w warunkach zasilania EU czy USA
(patrz 6-8). Urządzenie ma wprowadzone nastawy odpowiednie dla tych
dwóch typów zasilania
Pyt. Czy falownik wymaga podłączenia zacisku uziemiającego?
Odp. Z wielu powodów. Najważniejszym jest ochrona w przypadku
wystąpienia przebicia. Poza tym uziemienie ma duże znaczenie na eliminowanie wpływu zakłóceń. Jakie silniki są kompatybilne z falownikami Hitachi?
Odp. Falowniki Hitachi są urządzeniami służącymi do zasilania trójfazowych
indukcyjnych silników klatkowych.
NOTATKA:Może być wiele innych czynników, które musi spełniać silnik do
współpracy z falownikiem, w zależności od wymagań aplikacji. Np. przy pracy z niską
częstotliwością, a zatem z niską prędkością niezbędne jest stosowanie silnika z obcym
chłodzeniem. Ile par biegunów powinien mieć silnik współpracujący z falownikiem Hitachi?
Odp. Falownik Hitachi mogą być konfigurowane do współpracy z silnikami o 2,
4, 6, 8 parach biegunów. Czy będę mógł dołączyć rezystor hamujący już po zainstalowaniu i skonfigurowaniu urządzenia?
Odp. Falowniki są przygotowane do współpracy z rezystorem hamujacym.

1-19

Odp. Dla nowo tworzonych aplikacji to może być trudne do przewidzenia bez
przeprowadzenia testów. Istnieją jednak pewne cechy, które determinują do
stosowania rezystorów hamujących. Są to napędy o dużej inercji,
wymagające krótkiego czasu hamowania. Dokładne oszacowanie jaki
rezystor powinien być zastosowany wymaga obliczeń. Czy w każdej aplikacji należy stosować dodatkowe filtry przeciwzakłóceniowe?
Odp. Falowniki Hitachi serii L200 są standardowo wyposażone w filtr klasy A
tzw. filtr przemysłowy. Jednakże w przypadku pracy falownika w pobliżu
urządzeń takich jak sterownik PLC, komputer może mieć on wpływ na ich
właściwą pracę - może je zakłócać i wówczas należy zastosować filtr
opcyjny. Ponadto w pobliżu falownika bez filtru zakłócane będą fale
radiowe, zatem zakłócony będzie sygnał radia oraz tv. W falownikach L200 jest zaimplementowany regulator PID. Jak wiadomo regulator wymaga realizacji sprzężenia zwrotnego. Falownik może jednak napędzać
maszynę, której element wykonawczy jest odpowiedzialny za proces chemiczny,
grzewczy. W jaki sposób można zrealizować sprzężenie od takich wielkości?
Odp. Należy znaleźć w układzie zależność pomiędzy regulowaną wielkością
przez maszynę a regulowaną prędkością silnika. Sprzężenie zwrotne można
zrealizować od tej wielkości wykorzystując odpowiedni przetwornik z
wyjściem analogowym. Jak można określić, czy moja aplikacja wymaga stosowania rezystora
hamującego?

Montaż i
instalacja
W rozdziale....

2
-- Przedstawienie podstawowych cech falownika 2
-- Opis podzespołów napędu............................... 8
-- Instalacja falownika krok-po-kroku................... 9
-- Pierwsze uruchomienie.................................. 22
-- Obsługa panelu sterowania............................ 24

2-2

Przedstawienie podstawowych cech falownika

Przedstawienie podstawowych cech falownika
Sprawdzenie po rozpakowaniu
Po rozpakowaniu należy sprawdzić:
1. Czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu.
2. Czy opakowanie zawiera:
a. Falownik Hitachi L200

Montaż i instalacja
b. Instrukcję obsługi na CD
c. Skróconą instrukcję obsługi
3. Tabliczkę znamionową falownika, czy urządzenie jest dokładnie tym modelem, który
został zamówiony.

Podstawowe cechy
Falowniki L200 dostępne są w obudowach o
różnych rozmiarach w zależności od mocy.
Wszystkie falowniki tej serii posiadają takie
same panele sterownicze, listwy zaciskowe
obwodów mocy oraz listwy sterujące.
Wyposażone są w radiator, a w modelach o
wyższych mocach w wentylator zamontowany
na radiatorze. Otwory montażowe zostały
przygotowane na radiatorze. W falownikach
małej mocy są dwa otwory, zaś przy mocach
większych 4 otwory montażowe. Urządzenie
należy przymocować wykorzystując wszystkie
otwory montażowe.
Na radiatorze znajdują się dwa zaciski GND do
podłączenia uziemienia.
Nigdy nie należy dotykać radiatora podczas
pracy falownika, ani zaraz po jego wyłączeniu może być bardzo gorący.

2-3

Panel sterowania - Falownik może być
POWER
programowany za pomocą standardowego
HITACHI
ALARM
Hz
panelu sterowania bądź opcyjnego panelu
A
operatorskiego. Panel sterowania, w który
RUN
standardowo jest wyposażone urządzenie ma
PRG
czterocyfrowy wyświetlacz, na którym prezenSTOP
towane mogą być bieżące wartości prądu (A),
RESET
częstotliwości (Hz), symbole parametrów oraz
2 STR
FUNC. 1
ustawione wartości tych parametrów. Na panelu
znajdują się diody LED informujące o:
trybie pracy wyświetlacza (A - wskazanie prądu, Hz - wskazanie częstotliwości), włączonym
zasilaniu (POWER), blokadzie falownikaalarmie (ALARM), trybie pracy falownika - (RUN, PRG).
Panel jest wyposażony w membranowe przyciski:
- RUN, STOP/RESET - do sterowania pracą falownika
- FUNC, STR, 1, I 2 - do programowania, wprowadzania nastaw i zatwierdzania
poszczególnych parametrów.
Na panelu znajduje się pokrętło potencjometru do zadawania częstotliwości oraz port do
podłączenia sieci ModBus bądź zdalnego panelu.

50. 0

2-4

Przednia pokrywa obudowy
WYSOKIE NAPIĘCIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Odczekaj 5 minut po odłączeniu zasilania przed zdjęciem przedniej pokrywy i rozpoczęciem dokonywania zmian w połączeniach.

Zdejmowanie przedniej pokrywy - Przednia pokrywa obudowy jest założona na
dwóch parach zaczepów. Ponieważ nie są one widoczne, przed zjdęciem pokrywy
należy zapoznać się z ich rozmieszczeniem. Zdjęcie poniżej przedstawia widok
wewnętrznej strony obudowy ze wskazanymi zaczepami. Zaczepy blokujące należy
przycisnąć przy zdejmowaniu obudowy.
Przyciśnij

Zaczepy blokujące

Zaczepy górne

Na zdjęciach poniżej przedstawiono sposób zdejmowania pokrywy. Złap obudowę w
przedstawiony sposób. Przyciśnij w miejscach zaczepów i wysuń pokrywę.

1. Przyciśnij równocześnie po
obydwu stronach

2. Wysuń do góry po odblokowaniu
zaczepów

2-5

Listwa sterująca
Pod przednią pokrywą obudowy falownika znajdują się listwa obwodów mocy oraz
sterujące. Na zdjęciu poniżej przedstawiono rozkład wejść/wyjść listwy sterującej.

Zaciski wejść/
wyjść binarnych
oraz analogowych

Zaciski wyjść
przekaźnikowych

2-6

Przełączniki DIP
Obok listwy sterującej, po prawej stronie na płycie sterującej falownika znajdują się 3
przełączniki. W tym rozdziale została przedstawiona ich funkcja, natomiast nastawy
oraz szczegóły zostały omówione w dalszej części instrukcji

SR

485

TM

OPE

PRG

SK

SR
Przełącznik SR/SK (Source/Sink) służy do konfigurowania logiki wejść
cyfrowych falownika. Szczegóły funkcji przełącznika zostały omówione w
rozdziale "Obsługa programowalnych zacisków wejściowych" na
stronie 4-10.
Przełącznik 485/OPE (RS-485/Operator) konfiguruje tryb pracy portu
komunikacji. Do portu może być podłączony zdalny panel sterowania
(OPE-SRmini). Działanie tego panelu jest niezależne od ustawienia pozcyji
przełącznika 485/OPE. Sterowanie falownika za pomocą panelu cyfrowego
(OPE-SR lub OPE-0EX) wymaga ustawienia przełącznika w pozycję OPE.
Jeżeli praca falownika ma być sterowana i monitorowana w sieci ModBus,
należy ustawić przełącznik w pozycję 485. Konfiguracja sieci znajduje się w
rozdziale: "Podłączenie falownika do sieci ModBus" na stronie B-3.
Przełącznik TM/PRG (Terminal/Program) ustawia sposób zadawania
częstotliwości. Przypisuje, który sygnał zadający ma priorytet. Parametr
A001 ustawia źródło zadanej częstotliwości, parametr A002 ustawia źródło
sygnału rozkazu ruchu (FW, RV). Sygnały te mogą pochodzić z panelu
sterowania falownika, listwy wejść cyfrowych, potencjometru, sieci
ModBus.
Kiedy przełącznik ustawiony jest w pozycji PRG, ustawienia parametrów
A001 i A002 są aktywne. Kiedy przełącznik jest w pozycji TM (terminal)
falownik wykorzystuje nastawy częstotliwości oraz rozkaz ruchu ([FW] i/
lub [REV]) z zacisków listwy sterującej. Więcej informacji dot. nastaw w
rozdziale: "Ustawienia źródła sterowania" na stronie 11

2-7

Dostęp do obwodów mocy - Przed
przystąpieniem do sprawdzenia obwodów
mocy upewnij się, że falownik nie jest
zasilany oraz, że na podłączanych przewodach nie ma napięcia. Jeżeli falownik
pracował odczekaj pięć minut od chwili
wyłączenia. Po zdjęciu przedniej pokrywy
obudowy, można wysunąć zaślepkę zakrywającą zaciski listwy obwodów mocy (patrz
zdjęcie obok).

Zauważ, że zaślepka posiada cztery otwory z
lewej strony oraz jeden z prawej, dzięki
którym można odseparować przewody mocy
od przewodów sterowniczych.
Falownik nie powinien pracować bez zaślepki
(chroni ona przed dostępem metalowych
części oraz bezpośrednim dotykiem zacisków
listwy). Nigdy nie uruchamiaj falownika ze
zdjętą przednią pokrywą obudowy.
Przewody zasilające falownik oraz przewody
silnika podłącz do zacisków w dolnym
rzędzie listwy zaciskowej. Górny rząd listwy
zawiera zaciski służące do podłączenia
opcyjnych elementów napędu do hamowania
dynamicznego.
Instrukcje zawarte w tym rozdziale opisują
listwy zaciskowe i sterowanie falownika i
poprowadzą Cię krok po kroku jak właściwie
zainstalować i uruchomić falownik.

Zaciski obwodów
zasilania i silnika

2-8

Opis podzespołów napędu

Opis podzespołów napędu
Napęd z regulowaną prędkością zawiera nie tylko silnik i falownik, ale również szereg innych
urządzeń zapewniających jego właściwą i bezpieczną pracę np. rezystory hamujące, zabezpieczenia itd... Jeśli podczas sprawdzania urządzenia podłączyłeś zasilanie i silnik do falownika, to
jest to wszystko co potrzebujesz żeby sprawdzić czy układ działa, ale Twoja aplikacja do
prawidłowej pracy może wymagać wielu innych elementów napędu. Zapoznaj się z poniższym
schematem, który przedstawia kompletny, właciwie podłączony napęd falownikowy zaopatrzony w szereg opcyjnych elementów, które w wielu sytuacjach są niezbędne.

Nazwa elementu

Funkcja

Ten element tłumi zakłócenia generowane przez
falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę
urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu.
Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje
falownik. Filtr taki może być również stosowany na
wyjściu falownika.

Filtr przeciwzakłóceniowy
EMI

Element ten redukuje szumy generowane przez
falownik w kierunku sieci zasilającej. Filtr EMI
stosuje się po stronie zasilania falownika (od strony
wejścia).
Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe
powstające na wejściu falownika. Zastosowanie tego
filtru nie przyczynia się do wypełnienia dyrektyw CE.

Dławik DC

Tłumi harmoniczne generowane przez falownik.
Wygładza napięcie w obwodzie pośrednim falownika.

Filtr szumów
radiowych RF

falownik. Filtr taki może być również na wejściu.

Dławik
wyjściowy AC

L3
+1

Stosowany w celu ograniczenia harmonicznych generowanych w źródle oraz poprawienia współczynnika
mocy. UWAGA: Niektóre aplikacje muszą być
wyposażone w dławik sieciowy w celu ochronienia
falownika przed zniszczeniem.

Filtr pojemnościowy (szumów
radiowych)

Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe
(wyłącznik, bezpieczniki). UWAGA: zabezpieczenie
należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami i
zapewnieniem selektywności zabezpieczeń w
układzie.

Wyłącznik

Dławik sieciowy

Dławik wygładza kształt fali napięcia zasilającego
silnik, redukując tym samym drgania silnika (pulsację
momentu obrotowego) jakie moga pojawiać się w
napędach falownikowych. Również eliminuje harmoniczne w przewodach zasilających silnik (zalecany przy
przewodach dłuższych niż 10m)

Filtr LCR

Filtr wygładzający sygnał wyjściowy napięcia

T2 T3

Silnik
Termistory

NOTATKA:Zauważ, że zastosowanie niektórych komponentów jest niezbędne do
spełnienia norm (patrz Rozdział 5 i Dodatek D).

2-9

Instalacja falownika krok-po-kroku
Ta część instrukcji poprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji falownika.
Krok

Działanie

Strona

Wybierz miejsce zamontowania falownika zgodnie ze wskazówkami i
uwagami zawartymi w tym rozdziale

2-10

Sprawdź czy wybrane miejsce montażu ma zapewnioną właściwą wentylację.

2-11

Zakryj otwory wentylacyjne falownika aby zapobiec zabrudzeniu podczas
montażu.

Sprawdź wymiary falownika i rozmieszczenie otworów montażowych.

2-12

Zapoznaj się z Uwagami i Ostrzeżeniami dotyczącymi okablowania, doboru
zabezpieczeń i sposobu podłączenia przewodów.

2-16

Podłącz przewody zasilajace do falownika

2-18

7

Podłącz przewody silnika.

2-21

Zdejmij zabezpieczenie z otworów wentylacyjnych, założone zgodnie z 3
krokiem

2-22

9

Wykonaj pierwsze uruchomienie układu (ten krok zawiera szereg
czynności)

Sprawdź działanie urządzenia i podłączonych obwodów.

2-35

NOTATKA:Jeżeli falownik jest instalowany w kraju Unii Europejskiej zapoznaj się z
wymogami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń EMC - patrz Dodatek D.

OSTRZEŻENIE:W układach wymienionych poniżej należy zawsze stosować dławiki
sieciowe bowiem mogą pojawiać się duże skoki prądu mogące uszkodzić urządzenie:
1.. układy o współczynniku niezrównoważenia napięcia większym bądź równym 3%
2. układy o mocy zasilania przynajmniej 10 razy większej niż moc falownika
(lub o mocy zasilania większej niż 500 kVA).
3. układy, w których występują gwałtowne wahania zasilania wynikające z:
a. Kilkanaście falowników jest połączonych równolegle do tego samego źródła
b. Softstart i falownik są połączone równolegle do tego samego źródła
c. Od strony zasilania zainstalowana została regulowana bateria kondensatorów dla
poprawy współczynnika mocy
Wszędzie tam, gdzie występuje jakikolwiek z powyższych warunków, lub w układach
które mają być szczególnie niezawodne i solidne zaleca się stosowanie dławików sieciowych. Również w układach, które są narażone na działanie bezpośrednie bądź pośrednie
wyładowań atmosferycznych.

2-10

Instalacja falownika krok-po-kroku

Wybór miejsca pracy falownika
Krok 1: Przeczytaj uważnie poniższe Uwagi dotyczące wyboru miejsca instalacji
urządzenia i dostosuj się do nich aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, niewłaściwej jego
pracy bądź zranienia obsługi.
UWAGA:Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz urządzenie wykonana jest
z niepalnego materiału np.

UWAGA:Upewnij się, że w pobliżu zamontowanego falownika nie znajdują się
łatwopalne przedmioty.
UWAGA: Nie dopuszczaj do przedostawania się poprzez otwory wentylacyjne do
wnętrza falownika ciał obcych takich jak np. kawałki przewodów, drutów bezpiecznikowych, odprysków, opiłków metalu, brudu i kurzu.
UWAGA: Instaluj urządzenie na powierzchniach mogących utrzymać ciężar falownika.
UWAGA: Instaluj falownik na pionowej ścianie nie przenoszącej wibracji.
UWAGA:Nie instaluj i nie uruchamiaj urządzenia, które jest uszkodzone lub niekompletne.
UWAGA:Instaluj falownik w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach nie
narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Należy unikać otoczenia,
które ma tendencje do utrzymywania wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności,
kondensacji rosy, gromadzenia pyłów, gazów powodujących korozję, gazów łatwopalnych itp...

Zapewnij właściwą wentylację!
Krok 2: Podsumowując powyższe uwagi: urządzenie powinno być montowane na
trwałej, niepalnej, pionowej, suchej, relatywnie czystej powierzchni. Należy zapewnić
wokół falownika odpowiednią przestrzeń tak, aby umożliwić właściwą cyrkulację
powietrza zapewniającą wystarczające chłodzenie.

10 cm (3. 94")
minimum

Czysta
przestrzeń

5 0. 0

HITACHI

Przepływ
powietrza

RUN

FUNC.

5 cm
(1. 97")

STOP
RESET

STR

UWAGA:Zapewnij czystą przestrzeń wokół urządzenia oraz nie dopuszczaj do
zabrudzenia falownika oraz otoczenia mogącego spowodować pogorszenie jego
chłodzenia i doprowadzić do uszkodzenia bądź pożaru.

Utrzymuj urządzenie w czystości
Krok 3: Przed rozpoczęciem podłączania
przewodów do falownika należy tymczasowo
zasłonić otwory wentylacyjne (np. przy pomocy
papieru i taśmy maskującej). To pozwoli zapobiec
przedostaniu się do falownika w trakcie instalacji
ciał obcych (takich jak resztki przewodów, izolacji,
opiłki metalu), które mogłyby spowodować
zwarcie lub inne uszkodzenie.
Instaluj falownik zgodnie z ponizszymi warunkami:
1. Temperatura otoczenia falownika musi być z
zakresu -10°C do 40°C.

Otwory
wentylacyjne

2. Nie zbliżaj do falownika urządzeń silnie emitujacych ciepło (np. lutownica). Zadbaj o to, aby przestrzeń wokół falownika była czysta a temperatura pracy
urządzenia po zamknięciu miejsca, w którym jest zamontowany (np. szafa sterownicza) była zgodna z wymaganą.
4. Nigdy nie zdejmuj przedniej pokrywy podczas pracy urządzenia.

2-12

Sprawdź wymiary falownika
Krok 4: Przed przygotowaniem miejsca montażu falownika sprawdź jego wymiary oraz
rozmieszczenie otworów montażowych przedstawionych na poniższych na rysunkach.
Sprawdź wymiary zgodne z Twoim modelem! Wymiay podane na rysunkach podane są
w centymetrach i calach.

L200-002NFEF, -002NFU, -004NFEF, -004NFU, -005NFEF

120(4. 72)

110(4. 33)

6(0. 24)

5(0. 20)
67(2. 64)

7(0. 28)

80(3. 15)

93(3. 66), -002xxx models
107(4. 21), -004xxx models
130(5. 12), -005xxx models

2. 6(0. 10)

5(0. 20)

NOTATKA:Modele o mniejszych mocach mają w obudowach dwa otwory montażowe,
natomiast pozostałe cztery. Zawsze montuj falownik wykorzystując wszystkie dostępne
otwory.

2-13

Rysunki techniczne modeli i wymiary. Ciąg dalszy...
L200-007NFEF, -007NFU, -011NFEF, -015NFEF, -015NFU, -022NFEF, -022NFU,
-037LFU, -015HFEF, -015HFU, 022HFEF, 022HFU, 030HFEF, -040HFEF, -040HFU

2-? 5(0. 20)

4(0. 16)

118(4. 65)
130(5. 12)

115(4. 53)

98(3. 86)
2-14

ciąg dalszy...
L200-004HFEF, -004HFU

118(4. 65)

128(5. 04)

2-15

L200-007HFEF, -007HFU

4(0. 16)
98(3. 86)

155(6. 10)

2-16

Przygotowanie do podłączenia przewodów
Krok 5: Podłączenie przewodów należy wykonać w sposób szczególnie dokładny i
ostrożny. Przed rozpoczęciem podłączania należy zapoznać się z poniższymi Uwagami i
Ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE: Wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. pracy 60/75°C
lub o takich samych parametrach.

OSTRZEŻENIE:"Urządzenie budowy otwartej. "

OSTRZEŻENIE:"Urządzenie powinno być zasilane ze źródła zapewniającego prąd do
5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 240V".
OSTRZEŻENIE:UUrządzenie powinno być zasilane ze źródła zapewniającego prąd
do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 480V". Modele z oznaczeniem H.
WYSOKIE NAPIĘCIE:Zawsze podłączaj uziemienie urządzenia. W przeciwnym
wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia oraz/lub pożaru.
WYSOKIE NAPIĘCIE:Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez doświadczonego elektryka. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia oraz/
lub pożaru.
WYSOKIE NAPIĘCIE:Doprowadzaj i podłączaj przewody po upewnieniu się, że
odłączone jest zasilanie.
WYSOKIE NAPIĘCIE:Nie podłączaj przewodów ani nie włączaj falownika, który nie
jest zamontowany zgodnie z niniejszą instrukcją. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub zranienia obsługi.

2-17

Dobór przewodów i bezpieczników
Przekrój przewodu powinien być dobierany na maksymalny prąd silnika. Poniższa
tabela zestawia zalecany przekrój przewodu do odpowiedniej mocy silnika. Kolumna
"Obwody mocy" zawiera przekroje przewodów do podłączenia zasilania do falownika i
silnika. "Obwody sterownicze" to przekroje przewodów sterowniczych doprowadzanych do listwy sterującej.
Moc falownika
(kW/HP)

Przekrój przewodu
Obwody mocy

1/4
(Klasa J, 600V)

Obwody
sterownicze

AWG16 / 1. 3 mm2

10A

AWG14 / 2. 1 mm2

15A

AWG12 / 3. 3 mm2

20A (jednofazowe)
15A (trójfazowe)

AWG10 / 5. 3 mm2

30A (jednofazowe)
20A (trójfazowe)

AWG8 / 8. 4 mm2

L200-007NFEF/NFU
0. 14 do 0. 75
mm2
przewody
ekranowane
(patrz uwaga 4)

30A
40A
50A
3A

6A
AWG14 / 2. 1 mm2
15A
20A
25A

Uwaga 1: Koncówka przewodu musi być dobrze przymocowana w zacisku. Zaciski
dokręcaj dopasowanym śrubokrętem, w taki sposób aby przewód nie mógł
odłączyć się podczas pracy.
Uwaga 2: Upewnij się, że dobrze dobrano wyłącznik.
Uwaga 3: Przy przewodach o długości większej niż 20 m należy stosować większy
przekrój
Uwaga 4: Do podłączenia alarmowych wyjść przekaźnikowych stosuj przewody o
przekroju 0. 75 mm2. (zaciski [AL0], [AL1], [AL2]).

Zabezpieczenie

2-18

Wymiary zacisków listw zaciskowych
Wymiary zacisków na listwach falowników serii L200 zostały przedstawione w
poniższej tabeli. Pozwalają one dobrać właściwe końcówki przewodów.

UWAGA:Przymocuj przewody elektryczne do listwy zaciskowej śrubami. Sprawdź czy
śruby nie są luźne i nie ma niebezpieczeństwa wysunięcia się przewodu.

Zacisk

Liczba
zacisków

Modele 007NF022NF, 037LF,
004HF - 040HF

Modele 002NF,
004NF, 005NF
Średnica
śruby

Szerokość

(mm)

Modele 055LF,
075LF, 055HF,
075HF
Obwód mocy

M3. 5

M4

M5

Obwód sterowniczy

M2

Obwód sygnalizacji alarmu

M3

Uziemienie

Śruby dokręcaj z momentem dokręcającym takim jak w tabeli poniżej.
Śruba

Moment dokręcający

Moment skręcający

0. 2 Nm (max. 0. 25 Nm)

0. 8 Nm (max. 9 Nm)

0. 5 Nm (max. 6 Nm)

1. 1. 3 Nm)

Podłączanie przewodów zasilania falownika
Krok 6: Przed przystąpieniem do podłączania
zasilania sprawdź jaki posiadasz model falownika
- z zasilaniem jednofazowym czy trójfazowym.
Wszystkie modele posiadają tak samo opisaną
listwę zaciskową [R/L1], [S/L2], [T/L3], dlatego
musisz sprawdzić model na tabliczce znamionowej! (po prawej stronie obudowy). W falownikach jednofazowych zacisk [S/L2] będzie nie
podłączony. Na zdjęciu obok przedstawiono
podłączenie falownika z zasilaniem trójfazowym.
Pamiętaj, niewłaściwie podłączone zasilanie
zniszczy urządzenie!

Śruba
M5
Moment skręcający
2. 0 Nm (max. 2. 2 Nm)
2-19

Widok listwy zaciskowej falownika L200 w zależności od modelu.
Modele falowników L200-002NFEF/NFU, -004NFEF/NFU, -005NFEF
Zwora

+1
+
-
L2 N/L3 U/T1 V/T2 W/T3
NFEF, NFU
LFU, HFEF, HFU

L2 N/L3 U/T1 V/T2 W/T3

L3 U/T1 V/T2 W/T3

Modele falowników L200-055LFU, -075LFU, -055HFEF/HFU,
-075HFEF/HFU

L2
L3 U/T1 V/T2 W/T3
NOTATKA:Falownik zasilany przez przenośny generator może otrzymywać zniekształcone napięcie zasilania. Moc generatora powinna być pięciokrotnie większa od
mocy przyłączanego falownika (kVA).
UWAGA:Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z tym do jakiego jest przystosowany falownik (patrz tabliczka znamionowa):
- 1 - / 3 - fazowe 200 - 240V; 50 - 60Hz (falowniki do 2, 2 kW, modele NFE)
- 3 - fazowe 380 - 480V; 50-60Hz (modele HFE)
UWAGA:Nie podłączaj falownika z zasilaniem trójfazowym do źródła jednofazowego!
Takie połączenie zniszczy urządzenie!

Modele falowników L200-007NFEF to -022NFEF,
-037LFU, -004HFEF/HFU to -040HFEF/HFU

2-20

UWAGA:Nie podłączaj napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (U, V, W). Takie
połączenie zniszczy urządzenie!
UWAGA:Przemienniki częstotliwości z filtrami CE (filtry RFI) i ekranowanymi
przewodami zasilającymi mają duży prąd upływu doziemnego (szczególnie w
momencie włączania). Może to spowodować wyzwolenie wyłącznika
różnicowoprądowego. Należy zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenie
różnicowoprądowe - reagujące wyłącznie na prądy gładkie i o szybkim działaniu.
UWAGA:Zabezpiecz falownik od strony zasilania przed przeciążeniem i zwarciem.
UWAGA: Aparatura zabezpieczająca falownik i silnik przed przeciążeniem i zwarciem
powinna być odpowiednio dobrana.

Podłączanie silnika do falownika
Krok 7: Falownik przystosowany jest do sterowania trójfazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym. Silnik powinien być wyposażony w zacisk uziemiający. Silnik
powinien mieć wyprowadzone trzy przewody zasilania - jeżeli nie ma sprawdź typ
silnika. Jeżeli przewód pomiędzy silnikiem a falownikiem jest dłuższy niż 10 metrów
powinieneś zastosować dławik silnikowy. Stosuj silniki o klasie izolacji 1600V
Podłączenie falownika L200-004NFU

Podłącz końcówki przewodów silnika do
zacisków [U/T1], [V/T2], [W/T3] tak jak
przedstawia zdjęcie obok. Podłącz przewody
uziemiające. Przewód uziemiający silnika
powinien być podłączony również do falownika.
Do podłączenia silnika i uziemienia użyj
przewodów o takim samym przekroju jak do
zasilania falownika (dobranych w poprzednim kroku). Po skompletowaniu przewodów:
o Sprawdź mechaniczne połączenie przewodów z zaciskiem na listwie falownika.
o Załóż zaślepkę osłaniającą listwę
zaciskową.
o Załóż pokrywę obudowy rozpoczynając od
włożenia zaczepów pionowych w górnej
części obudowy. Następnie przyciśnij
pokrywę do falownika, aż boczne zaczepy
zostaną zablokowane.

Zasilania

Podłączenie przewodów sterowniczych
Po zakończeniu wstępnych czynności montażowych i instalacyjnych falownika i wykonaniu pierwszego uruchomienia, opisanych w niniejszym rozdziale, można przystąpić
do podłączania obwodów sterowniczych. Początkującym użytkownikom falowników
zalecamy rozpoczęcie łączenia obwodów sterowniczych po wykonaniu pierwszego
uruchomienia i szeregu testów urządzenia, które pozwolą lepiej zapoznać się z falownikiem i jego możliwościami. Szczegóły dotyczące ustawiania parametrów niezbędnych
do sterowania falownika z listwy sterującej zostały omówione w rozdziale 4.

2-22

Pierwsze uruchomienie

Odkrycie otworów wentylacyjnych
Krok 8: Po zamontowaniu i podłączeniu
przewodów do falownika, należy zdjąć zabezpieczenia z otworów wentylacyjnych urządzenia.

Otwory wentylacyjne

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że zasilanie
falownika jest wyłączone. Jeśli napęd pracował,
odczekaj pięć minut przed zdjęciem pokrywy.

Pierwsze uruchomienie
Krok 9: Po podłączeniu przewodów zasilających i silnika, urządzenie jest gotowe do
przeprowadzenia pierwszego uruchomienia, będącego pracą próbną. Przed włączeniem
zasilania upewnij się, że wszystkie poniższe warunki są spełnione::
o wykonałeś wszystkie kroki montażu i instalacji do tego punktu zgodnie z instrukcją.
o falownik jest nowy, nie widać na nim śladów uszkodzenia jest solidnie zamontowany
na niełatwopalnej powierzchni.
o do falownika podłączone są przewody zasilania i silnika.
o do listwy nie zostały podłączone żadne dodatkowe przewody.
o źródło zasilania jest wiarygodne i ma parametry zgodne z wymaganiami zasilania
falownika (takimi jak na tabl. znamionowej).
o Silnik jest właściwie podłączony i nie jest obciążony.

Cel pierwszego uruchomienia - pracy próbnej falownika
Jeżeli zostały spełnione powyższe warunki i nie ma żadnych zastrzeżeń, można
przystąpić do wykonania uruchomienia. Pierwsze uruchomienie ma szczególne znaczenie w pracy urządzenia i jego celem jest:
1. Sprawdzenie i potwierdzenie właściwego podłączenia zasilania i silnika. Potwierdzenie, że połączony falownik i silnik są urządzeniami kompatybilnymi. Wprowadzenie do sterowania falownika panelem sterownania.
Pozytywne przeprowadzenie pierwszego uruchomienia daje Ci pewność prawidłowej i
bezpiecznej pracy aplikacji z falownikiem Hitachi. Zalecamy przeprowadzenie
pierwszego uruchomienia, sprawdzającego współpracę silnika z falownikiem przed
przystąpieniem do dalszej instalacji i programowania urządzenia opisanych w instrukcji
bez dodatkowych elementów napędu.

2-23

Wskazówki i środki ostrożności dot. pierwszego uruchomienia
Zapoznaj się z poniższymi uwagami i ostrzeżeniami i postępuj zgodnie z nimi zarówno
przy pracy próbnej jak i przy każdym kolejnym uruchomieniu napędu.
1. źródło zasilania musi mieć zabezpieczenie przed przeciążeniem. Upewnij się, że zasilanie zostało załączone. Nigdy nie wyłączaj pracującego falownika poprzez odcięcie zasilania. Ustaw potencjometr na najmniejszą wartość (skrajne lewe położenie)

UWAGA:Za pomocą falownika można w szybki i łatwy sposób zmieniać prędkość
obrotową silnika, dlatego przed uruchomieniem upewnij się, że silnik i maszyna są
przygotowane do takich zmian.
UWAGA:Jeżeli zasilasz silnik przez falownik napięciem o częstotliwości wyższej niż
standardowo ustawiona wartość w falowniku - 50/60Hz, upewnij się, że maszyna i silnik
są do tego przystosowane. Jeżeli nie są to, może wystąpić niebezpieczeństwo zranienia
obsługi i/lub uszkodzenia maszyny.
UWAGA: Sprawdź następujące warunki przed i podczas pierwszego uruchomienia.
o czy jest założona zwora pomiędzy zaciskami [+1] i [+] na listwie obwodów mocy
falownika? NIE WŁĄCZAJ zasilania jeżeli nie ma zwory!
o czy jest właściwy kierunek wirowania silnika?
o czy nie wystapiła blokada falownika podczas przyspieszania bądź hamowania?
o czy wskazania prędkości obrotowej i częstotliwości są poprawne?
o czy silnik emitował nietypowe dźwięki lub wpadał w wibracje?

Włączenie zasilania falownika
Jeżeli wykonałeś wszystkie polecenia instrukcji do tego kroku, oraz zostały spełnione
wszystkie warunki to jesteś gotowy do włączenia zasilania.
Po włączeniu zasilania, na panelu sterowania:
o powinna zapalić się kontrolka POWER.
o powinien zostać przeprowadzony test wyświetlacza cyfrowego, a następnie wyświetlić się wartość 0. 0
o powinna zapalić sie kontrolka Hz
Jeśli silnik niespodziewanie rozpoczął pracę lub wystąpiły jakiekolwiek problemy,
wciśnij przycisk STOP na panelu sterowania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wyłącz
falownik przez wyłączenie zasilania.
NOTATKA:Jeżeli falownik został wcześniej włączony i zaprogramowany, na panelu
sterowania mogą zapalić się inne kontrolki niż opisano powyżej (poza kontrolką
POWER). Jeżeli jest to konieczne, możesz ustawić wszystkie parametry falownika na
nastawy fabryczne. Szczegóły patrz rozdział "Powrót do nastaw fabrycznych" na
stronie 8.

UWAGA:Radiator podczas pracy falownika ma wysoką temperaturę. Nie dotykaj go istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

2-24

Obsługa panelu sterowania

Obsługa panelu sterowania
W rozdziale tym omówiono obsługę panelu sterowania falownika. Zapoznaj się z
działaniem poszczególnych przycisków, by móc sprawnie posługiwać się panelem przy
programowaniu.
Port szeregowy Zasilanie

Jednostki wyświetlanych wartości
Wyświetlacz

A

(Praca)
Stop/Reset

Przycisk
funkcyjny

Praca/Stop
Tryb programowania/
monitorowania
Aktywny potencjometr

Aktywny przycisk RUN

Alarm LED

Potencjometr
Góra / Dół

Zapisz

Legenda przycisków i diod sygnalizacyjnych
o Dioda Run/Stop - włączona, kiedy falownik zasila silnik (tryb RUN - pracy silnika),
wyłączona kiedy falownik nie podaje napięcia na zaciski silnika (tryb STOP).
o Dioda Program/Monitor - włączona, kiedy falownik jest w trybie programowania edytowania parametrów. Wyłączona kiedy falownik jest w trybie monitorowania wyświetla częstotliwość/prąd.
o Dioda Przycisku Run - jest włączona, kiedy jest aktywny przycisk RUN - rozkaz
ruchu. Wyłączona kiedy przycisk jest zablokowany.
o Przycisk Run - Naciśnij przycisk by zadać rozkaz ruchu silnika. Aby był on aktywny
musi być włączona dioda (dioda przycisku Run) Przyciśnij przycisk aby zadać rozkaz
ruchu silnika (dioda Run musi być zapalona). Parametr F004, ustala kireunek obrotów
silnika po zadaniu ruchu przyciskiem Run.
o Przycisk Stop/Reset - Przyciśnij ten przycisk aby zatrzymać silnik kiedy pracuje
(silnik zostanie zatrzymany w zdefiniowanym czasie). Ten przycisk służy również do
resetowania blokady falownika wywołanej alarmem.
o Potencjometr - Pozwala płynnie regulować częstotliwość wyjściową. Kiedy jest
aktywny świeci się nad nim dioda.
o Didoa Potencjometru - włączona kiedy potencjometr jest aktywny.
o Wyświetlacz - Czterocyfrowy, siedmiosegmentowy wyswietlacz. Wyświetla kody
parametrów, ustawienia, kody błędów, wartość częstotliwości, prądu itd.
o Diody jednostek Hz/Amper - wskazują jednostkę monitorowanej wielkości, której
wartość jest aktualnie prezentowana na wyświetlaczu.
o Dioda Power - Ta dioda jest włączona, kiedy włączone jest zasilanie falownika.
o Dioda Alarm - Włączona, kiedy falownik jest zablokowany i na wyświetlaczu
prezentowany jest kod przyczyny alarmu, która wywołała blokadę. W tym czasie
styki przekaźnika alarmu są zamknięte.
o Przycisk funkcyjny FUNC - Przycisk służy do poruszania się pomiędzy grupami
parametrów i funkcji.

2-25

o Przyciski strzałki góra/dół ( 1, 2) - Służą do poruszania się po liście parametrów
i funkcji, zmieniania (zwiększania, zmniejszania) wartości parametrów.
o Przycisk zatwierdzenia ( STR) - Kiedy falownik jest w trybie programowania,
przycisk ten służy do zatwierdzenia wyboru (wejścia) parametru/funkcji oraz zatwierdzenia wprowadzonej wartości - zapisania jej do pamięci EEPROM.

Przyciski, tryby pracy, parametry

Grupa
funkcji

Tryb
ustawiania

Typ (kategoria) funkcji

"D"

Monitoring functions
Main profile parameters
Standard functions
Fine tuning functions
Intelligent terminal functions
Motor constant functions
Error codes

Stan diody
Program

"E"

"H"

"C"

"B"

"A"

d 001

Hz

Monitor

"F"

Panel sterowania służy do programowania nastaw, zadawania rozkazu ruchu, przełączania falownik w posz-czególne
tryby pracy oraz monitorowania pracy urządzenia. Każda
funkcja falownika ma przypisany kod składający się z
czterech znaków - litery i trzech cyfr. W tabeli poniżej
przedstawiono wszystkie grupy funkcji dostępne w
falowniku.

Na przykład: funkcja "A004" - częstotliwość bazowa silnika, to nastawą fabryczną,
zgodną z typową wartością jest 50 Hz lub 60 Hz. Aby wyedytować wartość tego
parametru, falownik musi być w trybie programowania (dioda PRG musi być włączona).
Używając przycisków panelu sterowania, ustaw na wyświetlaczu funkcję A004. Następnie po wyedytowaniu wartości tej funkcji używając przycisków Góra/Dół 1 i 2)
ustaw żądaną wartość.
A- - -

POWER

A004

NOTATKA:Na wyświetlaczu, funkcje z grupy oznaczonej w instrukcji znakami "B" i
"D" są prezentowane małymi literami "b" i "d".

2-26

Falownik automatycznie przełącza się w tryb
monitorowania po wybraniu i aktywowaniu
jednej z funkcji grupy "D". Wybór jakiejkolwiek
funkcji z pozostałych grup powoduje przejście w
tryb programowania. Kody błędów oznaczone są
literą "E" i wyświetlane są automatycznie w
momencie wystąpienia zdarzenia wywołującego
błąd. Szczegóły patrz rozdział 6: "Monitorowanie
i historia awaryjnych wyłączeń" na stronie 5.

MONITOR

"D"
PROGRAM
"A"
"B"
"C"
"F"
2-27

Mapa nawigacyjna menu panelu sterowania
Falownik L200 posiada wiele programowanych funkcji i ustawianych parametrów
napędu. Szczegóły poszczególnych funkcji przedstawia rozdział 3 instrukcji. Poniżej
przedstawiono schemat poruszania się po trybach i funkcjach falownika, który należy
poznać przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia.
Tryb Monitorowania

Tryb Programowania

PRG LED=wyłączona

Wyświetlane dane

d 083
Wybór Parametru

wyłączenie

Wybór
funkcji lub
grupy

Edytowanie
1 2 3. 4

A1 46

Zapisanie
danych do
pamięci
EEPROM

A001

F 001

b 001

F 004
A- - -
Zwiększanie/
Zmniejszanie
wartości

C 001
b1

b---
C1 49

C---
H007
H003

H- - -
Pozostawienie
bieżących
nastaw

d 001
Parametru

0 0 0. 0

PRG LED=włączona

Powrót do
listy
parametrów

Powyższy schemat stanowi mapę poruszania się po menu falownika, pomiędzy jego
trybami pracy i poszczególnymi funkcjami. Do przechodzenia pomiędzy kolumnami
schematu (lewo, prawo) używaj przycisku FUNC, oraz przycisków-strzałek 1 2 do
poruszania się góra, dół.

2-28

Wybór parametru i edytowanie jego nastaw.
W rozdziale tym omówiono parametry, które należy ustawić do przygotowania
pierwszego uruchomienia:
1. Sprawdź ustawienie przełącznika TM/PRG. Ustaw potencjometr jako źródło zadające prędkość silnika (parametr A001)
3. Ustaw przycisk panelu RUN jako źródło zadawania rozkazu ruchu (parametr A002)
4. Ustaw maksymalną częstotliwość wyjściową falownika (parametr A003)

5. Ustaw poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego silnika (parametr B012)
6. Ustaw parametr AVR Automatyczna regulacja napięcia (parametr A082)
7. Ustaw liczbę biegunów silnika (parametr H004)
Poniższe istrukcje omawiają kolejne czynności, jakie należy wykonać aby przygotować
falownik do pracy. Każdy kolejny krok wykorzystuje ustawienie falownika, w którym
się znalazł po wykonaniu poprzedniego. Dlatego wykonuj czynności zgodnie z
kolejnością w instrukcji. Jeżeli pominiesz, lub ustawisz omawiany parametr inaczej niż
zaleca instrukcja, wprowadzone ustawienia mogą być niewłaściwe i nie uda Ci się
uruchomić urządzenia. W celu przywrócenia nastaw fabrycznych patrz rozdział "Powrót
do nastaw fabrycznych" na stronie 6-8.
Ustawienie przełącznika TM/PRG - ten przełącznik musi byc ustawiony
w pozycji "PRG" (nastawa fabryczna) aby aktywne były nastawy funkcji
A001 i A002. W przeciwnym razie przycisk RUN oraz potencjometr panelu
sterowania będzie nieaktywny. Szczegóły dot. przełącznika przedstawiono
w "Przełączniki DIP" na stronie 2-6.

Przygotowanie do edytowania parametrów - ten etap rozpoczyna się od włączenia
zasilania falownika. Następnie przedstawiono wprowadzanie nastaw funkcji z grupy
"A". Sposób poruszania się pomiędzy grupami funkcji przedstawia schemat w rozdziale
2: "Mapa nawigacyjna menu panelu sterowania" na stronie 27.
Czynność
Włącz zasilanie falownika.
Przyciśnij przycisk

0. 0

Funkcja/Parametr
Wyświetlacz falownika wskazuje
wartość 0Hz

cztery razy

Wybór funkcji grupy "D"

Wybór funkcji grupy "A"

Wybór potencjometru jako źródła zadawania
prędkości - Ustawianie zadanej prędkości silnika może
być realizowane kilkoma sposobami np. : potencjometrem, wejściem analogowym... Przy pierwszym
uruchomieniu wygodnie jest wykorzystać do tego celu
potencjometr. Jeżeli kontrolka nad potencjometrem jest
włączona to potencjometr jest aktywny i możesz
pominąć ten krok.

Kontrolka potencjometru
2-29

Jeśli potencjometr nie jest aktywny, (dioda nad nim jest wyłączona) wykonaj czynności:
(Stan początkowy)

Funkcja/Parametr

Przyciśnij ponownie

Zadawanie częstotliwości

01

00 = Potencjometr na panelu
01 = Zaciski listwy sterującej
02 = Ustawienia z f-cji F001
03 = Polecenie sieci ModBus
10 = Wynik obliczeń

00

00 = Potencjometr (wybierz)

Zadawanie rozkazu ruchu z panelu - wywołanie
rozkazu ruchu powoduje rozpędzenie silnika do zadanej
częstotliwości. Rozkaz ruchu może zostać zadany w
różny sposób (zaciski listwy sterującej, przycisk RUN
na panelu sterowania, sieć). Jeżeli świeci się dioda nad
przyciskiem RUN tzn., że przycisk RUN jest aktywny i
możesz ominąć ten krok.
Poniższe czynności są kontynuacją wcześniej wprowadzanych zmian i odnoszą się do stanu w jakim znajduje
się falownik po wykonaniu poprzedniego kroku.
Czynność

Zatwierdzenie wyboru i powrót
do listy funkcji grupy "A"

Aktywny przycisk RUN
(Stan po wykonaniu poprzedniego
kroku)

Ustawienie źródła zadawania
A002

Zadawanie rozkazu ruchu

02 = Przycisk RUN na panelu
03 = Polecenie sieci ModBus

02

02 = Panel sterowania

Zatwierdzenie dokonanego wyboru i powrót do funkcji grupy "A"

NOTATKA:Zapalona dioda nad przyciskiem RUN nie oznacza, że został zadany rozkaz
ruchu, tylko że przycisk RUN jest aktywny do zadawania rozkazu ruchu.
NIE PRZYCISKAJ teraz przycisku RUN, dopóki nie dokończysz wprowadzania
nastaw.

Wybrana grupa funkcji "A"

2-30

Ustawianie częstotliwości bazowej silnika - Silnik jest wykonany i przystosowany do
pracy przy określonej częstotliwości zasilania. Większość dostępnych silników jest
zaprojektowana na częstotliwość 50/60Hz. Przed przystąpieniem do ustawiania tego
parametru, sprawdź na tabliczce znamionowej silnika jaka jest jego znamionowa częstotliwość zasilania. Następnie wykonaj przedstawione poniżej czynności. Nie ustawiaj
częstotliwości większej niż 50/60Hz, chyba że producent silnika na to zezwala.
Zadawanie rozkazu ruchug

A003

Częstotliwość bazowa

60

or

Nastawa fabryczna US = 60 Hz,
Europe = 50 Hz.

50
lub

60
Ustaw zgodnie z danymi znamionowymi silnika
Zatwierdzenie wprowadzonej
wartości, powrót do funkcji grupy
UWAGA: Jeżeli nastawiasz częstotliwość wyższą niż wynosi nastawa fabryczna 50/
60Hz, sprawdź dane znamionowe silnika i upewnij się że silnik i maszyna napędzana
jest do tego przystosowana. Praca urządzenia z częstotliwością wyższą niż znamionowa
może uszkodzić silnik i maszynę.
Ustaw napięcie AVR - Falownik posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia
Automatic Voltage Regulation (AVR). Dopasowuje ona napięcie wyjściowe falownika
do wartości znamionowej silnika. Funkcja AVR wygładza wszystkie wahania napięcia
zasilającego falownik, lecz nie podnosi napięcia wyjściowego ponad wartość napięcia
zasilania. Ustaw właściwie wartość funkcji AVR (A082), bowiem dopasowuje ona
falownik do silnika jaki zasilasz.
o Klasa 200V: 200 / 215 / 220 / 230 / 240 VAC
o Klasa 400V: 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 480 VAC
WSKAZÓWKA:Jeżeli musisz przewinąć listę wartości funkcji przyciśnij i przytrzymaj
przycisk 1 lub 2 aby wywołać auto-przewijanie.

Aby ustawić napięcie znamionowe zasilanego silnika, wykonaj czynności opisane na
następnej stronie.

2-31

Przyciśnij przycisk 1 i przytrzymaj
do wyświetlenia A082-- & gt;

A082

Poziom napięcia AVR

230

Przyciśnij przycisk
Przycinij przycisk

21 5
Ustaw zgodnie z danymi znamionowymi silnika.
wartości i powrót do funkcji
grupy "A"

Ustaw prąd znamionowy silnika - TFalownik posiada zabezpieczenie termiczne
(przeciążeniowe) silnika, które chroni silnik i falownik przed przegrzaniem
wynikającym ze zbyt dużego obciążenia. Falownik wykorzystuje ustawioną wartość
prądu znamionowego silnika do właściwego działania zabezpieczenia. Poprawne
działanie zabezpieczenia zależy zatem od poprawnie wprowadzonego prądu znamionowego silnika. Parametr zabezpieczenia termicznego B012 jest ustawiany w procentach
wartości znamionowej prądu silnika (zakres od 20% do 120%).
Odczytaj prąd znamionowy silnika z tabliczki znamionowej i wprowadź nastawy tej
funkcji wykonując następujące czynności:
Częstotliwość bazowag

Funkcje grupy "A"

b---

Funkcje grupy "B"

Pierwszy parametr z funkcji
grupy "B"

ustawienia b012-- & gt;

b 01

Zabezpieczenie termiczne

i przyciśnij do

1. 60

Nastawa fabryncza wynosi 100%
prądu znamionowego falownika

. 80

Ustaw zgodnie z wartością prądu
znamionowego silnika.

B01 2

400

Nastawa fabryczna napięcia AVR
Klasa 200V = 230VAC
Klasa 400V = 400VAC (xxxFEF)
Klasa 400V = 460VAC (xxxFU)

2-32

Ustaw liczbę biegunów silnika - Aby zapewnić właściwą współpracę falownika z silnikiem, należy wprowadzić jak najwięcej danych znamionowych silnika do falownika. Po
ustawieniu znamionowego napięcia zasilania silnika, znamionowego prądu silnika
należy zdefiniować w falowniku liczbę biegunów sterowanego silnika. Nastawa fabryczna w falowniku to 4 bieguny.
Wykonaj poniższe czynności aby wprowadzić do falownika liczbę biegunów silnika
(parametr H004)

Wybrana grupa "B"

H- - -

Wybrana grupa "H"

Wybrany pierwszy parametr
grupy "H"

H004

Liczba biegunów silnika

dwa razy

2 = 2 bieguny
4 = 4 bieguny (nastawa fabr. )
6 = 6 biegunów
8 = 8 biegunów

Ustaw właściwą liczbę biegunów

nastawy i powrót do funkcji grupy
Ten krok uzupełnił ustawienia parametrów falownika niezbędne do przeprowadzenia
biegu próbnego. Urządzenie jest prawie gotowe do pierwszego uruchomienia!
WSKAZÓWKA:Jeśli zgubiłeś się przy wykonywaniu powyższych kroków, po
pierwsze sprawdź status diody PRG. Następnie zapoznaj się z "Mapa nawigacyjna
menu panelu sterowania" na stronie 2-27 by dowiedzieć się jaki jest obecny tryb pracy
wyświetlacza i panelu sterowania. Dopóki nie zatwierdzałeś zmian przycikiem STR, w
falowniku nie zostały wporwadzone żadne nastawy. Zauważ, że po wyłączeniu zasilania
falownika i ponownym włączeniu, wyświetlacz automatycznie przełącza się w tryb
monitorowania i wyświetla częstotliwość wyjściową (parametr D001).
W dalszej części rozdziału, omówiono jak wyswietlać na wyświetlaczu bieżące wartości
charakteryzujące pracę falownika i silnika (częstotliwość i prąd).

2-33

Monitorowanie parametrów za pomocą wyświetlacza na panelu
sterowania.
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych
nastaw do falownika, panel sterowania
można przełączyć z trybu programowania w
tryb monitorowania. Wówczas, dioda PRG
nie będzie się świecić, a na wyświetlaczu
będą prezentowane bieżące wartości częstotliwości (Hz) lub prądu (A).

Monitorowanie częstotliwości wyjściowej (prędkości) - Kontynuując czynności z
poprzedniej tabelki, ustaw monitorowanie częstotliwości zgodnie z poniższą tabelką lub
po prostu wyłącz i ponwonie włącz zasilanie falownika, ponieważ panel automatycznie
przechodzi w tryb monitorowania częstotliwości (D001) po włączeniu zasilania..
Wybrana grupa funkcji "H"

Wybrana Częstotliwość
wyjściowa

Wyświetlana częstotliwość
Kiedy falownik wyświetla monitorowany parametr, dioda PRG jest wyłączona. To jest
potwierdzeniem tego, że falownik nie jest już w trybie programowania. Na wyświetlaczu jest teraz prezentowana aktualna prędkość silnika (w tym momencie 0). Obok
wyświetlacza jest włączona dioda Hz. Podczas monitorowania prądu, włączona będzie
dioda A (Amper).

Uruchomienie silnika
Jeśli zainstalowałeś i zaprogramowałeś wszystkie parametry falownika do tego punktu,
jesteś gotowy do uruchomienia silnika. Przed tym sprawdź jeszcze poniższe warunki:
1. Sprawdź czy włączona jest dioda Power. Jeśli nie, sprawdź połączenie przewodów. Sprawdź czy potencjometr jest aktywny (włączona dioda nad potencjometrem). Jeśli
nie, sprawdź nastawy parametru A001. Sprawdź, czy przycisk Run jest aktywny (włączona dioda nad przyciskiem). Jeśli nie,
sprawdź nastawy parametru A002. Sprawdź czy wyłączona jest dioda PRG. Jeśli się świeci, wykonaj ostatni krok
programowania (powyżej).
5. Upewnij się, że silnik jest odłączony od jakiegokolwiek obciążenia.

Przy pierwszym uruchomieniu, wygodnie jest
ustawić wyświetlacz aby monitorował
prędkość silnika czyli częstotliwość wyjściową. Częstotliwość wyjściowa nie może być
mylona z Częstotliwością bazową (50Hz) ani Częstotliwością impulsowania tranzystorów (kHz). Funkcje monitorowania znajdują się w funkcjach z grupy "D".

2-34

6. Ustaw potencjometr na minimum (skrajne lewe położenie).
7. Teraz przyciśnij przycisk RUN. Dioda RUN powinna się świecić.
8. Powoli przekręć gałkę potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Silnik
powinien zacząć się obracać.

9. Przyciśnij przycisk STOP aby zatrzymać silnik.

Obserwacje i wnioski z pierwszego uruchomienia układu
Krok 10: W tym kroku przedstawiono kilka istotnych uwag i wskazówek, które wskażą
10 na co zwrócić szczególną uwagę podczas pierwszego uruchomienia napędu.
Kody błędów - Jeśli podczas pracy falownika na wyświetlaczu pojawi się kod błędu
(format kodu "E X X"), sprawdź w rozdziale "Monitorowanie i historia awaryjnych
wyłączeń" na stronie 6-5 co oznacza

Stan falownika przy zatrzymaniu - Jeżeli ustawisz potencjometrem częstotliwość
0 Hz falownik powoli zatrzyma silnik. Falownik L200 umożliwia pracę silnika z niską
prędkością z bardzo wyoskim momentem. Jednak nie powinno się wykorzystywać go do
utrzymywania wysokiego momentu na wale przy zerowej prędkości. Do takich aplikacji
należy stosować serwonapędy lub hamulec mechaniczny.
Skalowanie wskazań wyświetlacza - W normalnej pracy wyświetlacza w funkcji
monitorowania częstotliwości prezentowana jest bieżąca wartość częstotliwości
wyjściowej. Przy ustawionej maksymalnej częstotliwości (parametr A004) 50Hz na
wyświetlaczu maksymalna prezentowaną wartością będzie właśnie 50Hz. Możemy
jednak przeskalować wskazania wyświetlacza aby prezentować na nim spodziewaną
prędkość silnika w obr. /min.
Przykład: Załóżmy, że sterujemy prędkością 4 biegunowego silnika ze znamionową
częstotliwością zasilania 60 Hz. Użyj poniższego wzoru do wyznaczenia prędkości przy
tej częstotliwości:
Frequency? 120
60? 120
Frequency? 60
Speed in RPM = ---------------------------------------- = ------------------------------------------- = -------------------- = 1800RPM
Pairs of poles
# of poles
4
Teoretyczna prędkość silnika przy tej częstotliwości wynosi 1800 obr/min (faktycznie
jest to szybkość rotacji wektora momentu). Ponieważ zgodnie z zasadą działania silnika
indukcyjnego pomiędzy prędkością wirowania wektora pola i wirnika występuje
poślizg, faktyczna prędkość silnika będzie niższa. W przybliżeniu w tym przypadku
będzie wynosić 1750 obr/min. Używając miernika prędkości (np. enkoder), możesz
zmierzyć jaka jest różnica pomiędzy prędkością obliczoną z częstotliwości wyjściowej a
prędkością wału silnika. Poślizg silnika nieznacznie wzrasta wraz ze wzrostem
obciążenia silnika. Dlatego też nie podaje się jako wielkości zadającej z falownika
prędkość silnika tylko częstotliwość. Zgodnie z opisaną wcześniej funkcją możemy
przeskalować zadaną częstotliwość przez stałą i prezentować na wyświetlaczu
przybliżoną wartość prędkości (więcej informacji nt. strona 3-40).

Przyspieszanie i zwalnianie - W falowniku L200 możemy ustawiać parametry
przyspieszania i zwalniania silnika (jest to czas uzyskania zadanej częstotliwości od
ustawionej wartości początkowej). W biegu próbnym wykorzystano ustawienia fabryczne. Działanie tej funkcji możesz zaobserwować ustawiając potencjometr w połowie
zakresu przed podaniem rozkazu ruchu. Następnie wciśnięcie przycisku RUN
spowoduje, że silnik uzyska zadaną prędkość w czasie 5 sekund. Przyciśnięcie przycisku
STOP spowoduje, że silnik zatrzyma się w czasie 5 sekund.

2-36

Relacje między trybem monitorowania/
programowania a trybem pracy/zatrzymania -
Run
Stop
W czasie pracy silnika świeci się dioda Run,
natomiast jest ona wyłączona, kiedy silnik jest
zatrzymany. Dioda PRG świeci się, kiedy falownik
FUNC.
jest w trybie programowania i wyłączona jest w
Monitor
Program
trybie monitorowania. Ze statusu tych dwóch diod
dostępne są cztery kombinacje i mogą one
wystąpić. Rysunek obok pokazuje przejścia pomiędzy trybami dokonywane za pomocą
panelu sterowania.
NOTATKA:Niektóre przemysłowe urządzenia automatyki takie jak np. sterowniki PLC
mają również tryb programowania i tryb pracy. Urządzenie w każdej chwili znajduje się
w jednym z dwóch trybów. Falowniki Hitachi mogą pracować w trybach: Pracy/Zatrzymania oraz trybach Programowania/Monitorowania. Te ustalenia ułatwią Ci zrozumienie stanów pracy w jakich znajduje się falownik i jakie czynności w danej sytuacji
możesz wykonać.

Konfigurowanie
parametrów
napędu
3
-- Wybór jednostki programującej........................ 2
-- Obsługa paneli sterowania............................... 3
-- Grupa "D": Funkcje Monitorowania.................. 6
-- Grupa "F": Podstawowe parametry biegu...... 10
-- Grupa "A": Funkcje Podstawowe................... 11
-- Grupa "B": Funkcje Uzupełniające................. 33
-- Grupa "C": Funkcje zacisków programowalnych44
-- Grupa "H": Funkcje stałych silnika................. 60

3-2

Wybór jednostki programującej

Konfigurowanie
Parametrów Napędu

Falowniki Hitachi wykorzystują najnowocześniejsze osiągnięcia i technologie w
zakresie napędów sterowanych. Wynikiem tego są to produkty wysokiej klasy, dające
duże korzyści z ich stosowania (m. oszczędność energii). Współczesne maszyny i
urządzenia wykorzystujące napędy falownikowe stawiają przed nimi wysokie wymagania. Falowniki L200 dzięki dużej funkcjonalności (różnorodność dostępnych funkcji,
szeroka gama konfigurowanych parametrów) stanowią kompleksowy element
automatyki tych maszyn. To jednak powoduje, że są postrzegane jako urządzenia
skomplikowane w obsłudze. Ten rozdział instrukcji ma na celu zapoznanie Cię z falownikiem i pokazanie, że obsługa jego jest prosta, czytelna i logiczna.
Jak wynika z Rozdziału 2 niniejszej instrukcji, uruchomienie napędu sterowanego
falownikiem wcale nie wymaga wprowadzania wielu nastaw i nie jest skomplikowane.
Zgodnie z tym, dla prawidłowej pracy większości aplikacji wystarczy ustawienie tylko
kilku parametrów. Ten rozdział wytłumaczy znaczenie wszystkich funkcji i parametrów
programowanych w falowniku i wskaże te, których ustawienie jest niezbędne dla określonych aplikacji.
Jeżeli tworzysz nową aplikację z falownikiem określ, jakie są jej wymagania dla
optymalnej pracy całego układu, a nastepnie znajdź parametry i funkcje w L200, które je
spełnią. Dokładne dostrojenie falownika do układu możesz wykonać zmieniając kolejno
poszczególne nastawy i sprawdzać ich wpływ na cały układ.

Programowanie falownika - wstęp
Panel sterowania, w który standardowo wyposażony jest falownik jest najprostszym i
najwygodniejszym narzędziem programowania. Wszystkie parametry i funkcje falownika są dostępne i ustawiane za pomocą tego panelu. Inne narzędzia programowania
dostępne do L200 wykorzystują układ funkcji i parametrów zastosowany w panelu
standardowym, co znacznie ułatwia posługiwanie się nimi. W tabeli poniżej zestawiono
opcjonalne panele wraz z przewodami.

Urządzenie

Kod

Realizowane
funkcje

Miejsce
przechowania
ustawień

Przewody (wybierz jeden)
Długość

Zdejmowany panel
sterowania falownika

OPE-SRmini Monitorowanie i pamięć
programowanie EEPROM w
falowniku

ICS-1

1 metr

3 metry

Panel cyfrowy/
Jednostka kopiująca

Monitorowanie i
programowanie

pamięć
EEPROM w
panelu

NOTATKA: Kiedy do falownika podłączony jest zewnętrzny panel taki jak np. OPE-
SRmini lub SRW-0EX, to standardowy panel, w który wyposażony jest falownik jest
automatycznie zablokowany (poza przyciskiem STOP).

3-3

Obsługa paneli sterowania
Panel sterowania falownika L200 spełnia funkcje monitorowania i programowania urządzenia.
Rozmieszczenie i znaczenie poszczególnych elementów panelu przedstawia rysunek poniżej.
Inne panele programujące L200 mają takie same przyciski i podobny ich rozkład
Port szeregowy
Diody wyświetlanej jednostki (Hz /A)
dioda Power
Dioda przycisku RUN
Przycisk RUN
Przycisk Stop/
Reset

Przycisk funkcyjny

dioda Alarm
dioda Run/Stop
dioda Program/Monitor

dioda potencjometru
Przyciski
góra / dół

Przycisk Store

o Dioda Run/Stop - Włączona, kiedy falownik zasila silnik (tryb RUN - Biegu silnika),
wyłączona kiedy falownik nie podaje napięcia na zaciski silnika (tryb STOP).

o Dioda Przycisku Run - Jest włączona, kiedy jest aktywny przycisk RUN - rozkaz ruchu.
Wyłączona kiedy przycisk jest zablokowany.
o Przycisk Run - Służy do zadawania rozkazu ruchu silnika. Aby zadać rozkaz ruchu silnika
dioda Run musi być zapalona. Kierunek obrotów silnika przy zadawaniu rozkazu ruchu
przyciskiem Run ustawiany jest w parametrze F004.
o Przycisk Stop/Reset - Służy do zatrzymania silnika. Po nciśnięciu silnik zostanie zatrzymany
w zdefiniowanym czasie. Ten przycisk służy również do resetowania blokady falownika. Kiedy jest aktywny
świeci się nad nim dioda.
o Dioda Potencjometru - włączona kiedy potencjometr jest aktywny.
o Diody jednostek Hz/Amper - wskazują jednostkę monitorowanej wielkości, której wartość
jest aktualnie prezentowana na wyświetlaczu.
o Dioda Power - Sygnalizuje włączone zasilanie falownika.
o Dioda Alarm - Włączona, kiedy falownik jest zablokowany i na wyświetlaczu prezentowany
jest kod przyczyny alarmu, która wywołała blokadę. W tym czasie styki przekaźnika alarmu
są zamknięte.
parametrów i funkcji.
o Przyciski strzałki góra/dół ( 1, 2) - Służą do poruszania się po liście parametrów i
funkcji oraz zmieniania (zwiększania, zmniejszania) wartości parametrów.
o Przycisk STORE - zatwierdzenia ( STR) - Kiedy falownik jest w trybie programowania,
przycisk ten służy do zatwierdzenia wyboru parametru oraz zatwierdzenia wprowadzonej
wartości - zapisania jej do pamięci EEPROM.

o Dioda Program/Monitor - Włączona, kiedy falownik jest w trybie programowania - edytowania parametrów. Wyłączona, kiedy falownik jest w trybie monitorowania.

3-4

Obsługa paneli sterowania

Panel falownika stanowi dostęp do wszystkich paametrów i funkcji programowanych urządzenia. Na
rysunku poniżej przedstawiono mapę funkcji i trybów panelu.

0 0 0. 0
b 001
C 001

b 150

b ---
NOTATKA: Funkcje grupy "B" i "D" są prezentowane na wyświetlaczu małymi
literami - "b", "d". Używane w instr. oznaczenia "B" i "D" są adekwatne wyświetlanym
"b" i "d".
NOTATKA: Przycisk STR służy do edytowania ustawionego parametru i zatwierdzania
wprowadzonych nastaw i zapisywania ich w pamięci EEPROM falownika. Wczytanie
lub sczytanie parametrów z panelu zewnętrznego z funkcją kopiowania.

3-5

Tryby pracy falownika i panelu
Diody PRG i RUN sygnalizują tryby pracy falownSTOP
ika. Tryb Programowania i Tryb Biegu nie są tryRESET
bami wykluczającymi się. Na rysunku po prawej,
przedstawiono schemat trybów. Dla Trybu Biegu
przeciwnym jest Tryb Stop (zatrzymania silnika),
dla Trybu Programowania przeciwnym jest Tryb
Monitorowania. Uświadomienie sobie relacji między trybami jest bardzo istotne, bowiem w wielu
przypadkach można zmieniać niektóre parametry
bez potrzeby zatrzymywania silnika.
Jeżeli wystąpi podczas pracy falownika zdarzenie
wywołujące blokadę, urządzenie przejdzie w Tryb
Blokady. Zdarzenie takie jak przeciążenie silnika
spowoduje wyłączenie falownika z Trybu Biegu i
wyłączenie zasilania silnika. W Trybie Blokady
Błąd
wszystkie rozkazy ruchu są ignorowane. Przed
Blokada
ponownym uruchomieniem silnika należy zresetować blokadę naciskając przycisk STOP/RESET.
Patrz "Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń" na stronie 6-5.

Falownik będąc w Trybie Biegu (sterowania silnikiem) pozwala na programowanie i
wprowadzanie nastaw pewnych funkcji i parametrów. Jest to bardzo przydatne w
maszynach, w których trzeba zmienić nastawy a nie mogą zostać zatrzymane.
W tabelach parametrów zamieszczonych w rozdziale, znajduje
Zmiana
się kolumna "Zmiana w Trybie Biegu". Zaznaczono w niej czy
w Trybie
Biegu
dany parametr może być edytowany i zmieniany, kiedy falownik jest w Trybie Biegu. Jeżeli został ustawiony parametr
(B031) - Blokada nastaw, to zgodnie z wybraną jego na-stawą w
tak
Trybie Biegu nie będzie możliwe dokonywanie zmian w ustawieniach falownika. Szczegóły blokowania nastaw przez ten
parametr patrz rozdział "Blokada nastaw" na stronie 3-37.

Algorytmy sterowania silnikiem
Falowniki L200 mają zaimplementowane
dwa algorytmy modulowania sygnału
PWM sterującego silnikiem. Szczegóły
dotyczące nastaw algorytmu zostały
opisane w rozdziale "Algorytmy sterowania momentem" na stronie 3-18).

Algorytmy sterowania silnikiem

Sterowanie skalarne U/f
stałomomentowe

Wyjście

zmiennomomentowe

Zmiany nastaw falownika w Trybie Biegu

3-6

Grupa "D": Funkcje Monitorowania

Grupa "D": Funkcje Monitorowania
Funkcje monitorowania można aktywować niezależnie od tego czy falownik znajduje
się w Trybie Biegu (Run) czy Zatrzymania (Stop). Po wybraniu kodu funkcji, która
monitoruje żądaną wielkość przyciśnij przycisk FUNC aby wyświetlać na wyświetlaczu
aktualną wartość. Funkcje D005 oraz D006 wykorzystują indywidualne segmenty
wyświetlacza dla sygnalizowania statusu włączony/wyłączony zacisków listwy
sterującej.
Jeżeli wyświetlacz jest ustawiony w tryb monitorowania danego parametru, to po zaniku
napięcia zasilania i ponownym włączeniu wyświetlacz sam powróci do monitorowania
tego parametru.
Funkcje grupy "D"
Kod
funkcji
D001

Nazwa /
Na panelu SRW
Częstotliwość
FM
D002

Prąd wyjściowy
Iout

D003

0000. 00Hz

0000. 0A

Kierunek obrotów
Dir

D004

Wartość sygnału
sprzężenia zwrotnego
do regulatora PID
FB

D005

STOP

00000. 00%

Stan wejściowych
zacisków listwy
sterującej
IN-TM

w
Jednostki
Trybie
Biegu

Na wyświetlaczu prezentowana
jest aktualna wartość częstotliwości wyjściowej;
zakres od 0. 0 do 400. 0 Hz

Bieżąca wartość prądu silnika
(opóźnienie 100 ms), zakres od 0
do 200% prądu znamionowego
Trzy wskazania:
"F"..... Bieg w prawo
"o".. Stop
"r"..... Bieg w lewo

Wyświetla przeskalowaną wartość
sygnału sprzężenia zwrotnego do
regulatora PID. (Wartość skalowana przez stałą z parametru A075),
Zakresy wskazań:
0. 00 do 99. 99, 100. 0 do 999. 9,
1000. do 9999., 1000 do 999,
10000 do 99900

--

%

:Sygnalizuje stan wejść cyfrowych

ON

LLLLLL

OFF
6 5 4 3 2
Zaciski listwy

3-7

D006

Stan wyjściowych
OUT-TM

Sygnalizuje stan wyjść cyfrowych
na listwie sterującej:

LLL

AL 12 11
Zaciski listwy
D007

Przeskalowana wartość
częstotliwości
F-Cnv 00000. 00

Napięcie wyjściowe
Vout

D016

Zsumowany czas biegu
silnika
D017

00000V

0000000hr

Zsumowany czas
zasilania falownika
Napięcie wyjściowe (zasilające
silnik), Zakres: od 0. 0 do 600. 0V

Wyświetla całkowity czas pracy
falownika w Trybie Biegu w
godzinach:
Zakres 0 do 9999 /
1000 do 9999 /
G100 do G999 (10, 000 do 99, 900)

godziny

Wyświetla całkowity czas, w
jakim falownik był zasilany.
Podawany w godzinach.
przemnożone przez
stałą

D013

Wyświetla bieżącą wartość częstotliwości przeskalowaną przez stałą
ustawioną w parame-trze B086.
Zakres:
XX. XX 0. 99
XXX. X 100. 9
XXXX. 1000. do 9999.
XXXX 1000 do 9999 (x10=
10000 do 99999)

3-8

Blokada i historia blokad
Parametry Blokada falownika i Historia blokad pozwalają na sprawdzenie powodu
zablokowania falownika oraz przejrzenia historii wszystkich awaryjnych wyłączeń.
Szczegóły patrz "Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń" na stronie 6-5
D080

Liczba błędów
ERR CNT

D081

00000

Błąd nr 1
ERR 1 ########

D082

Błąd nr 2
ERR 2 ########

D083

Błąd nr 3

ERR 3 ########

Opis

Liczba blokad falownika
(błędów),
Zakres 0. do 9999

zdarzenia

Wyświetla informacje o
blokadzie:
o Kod błędu
o Częstot. wyj. w chwili
zablokowania
o Prąd wyjściowy w chwili
o Poziom napięcia DC w
chwili zablokowania
o Całkowity czas biegu do
chwili zablokowania.
o Całkowity czas zasilania od
chwili blokady

3-9

Tryb pracy panelu sterowania w pracy sieciowej falownika
Falownik L200 może być sterowany poprzez sieć ModBus lub zdalny panel cyfrowy,
podłączony do szeregowego portu na panelu sterowania. Wówczas panel sterowania
falownika jest nieaktywny (poza przyciskiem STOP). Może jednak prezentować na
wyświetlaczu jedną z monitorowanych wielkości (parametry D001 do D007). W funkcji
B089 dokonuje się wyboru prezentowanej wielkości na wyświetlaczu podczas pracy
sieciowej falownika.
B089 Monitor Display Select for Networked Inverter
Kod f-cji
monitoro
wania

Nazwa funkcji monitorowania

Monitorowanie częstotliwości wyjściowej

Monitorowanie prądu wyjściowego

03

Monitorowanie kierunku obrotów silnika

04

Monitorowanie wartości sygnału sprzężenia zwrotnego

05

Stan wejść cyfrowych na listwie sterującej

06

Stan wyjść cyfrowych na listwie sterującej

07

Monitorowanie przeskalowanej wartości częstotliwości

Kiedy panel sterowania jest w trybie monitorowania przy sieciowej pracy falownika:
o wyświetlacz prezentuje jedną z wielkości monitorowanych D00x zgodnie z nastawą w
parametrze B089 kiedy...
o przełącznik DIP OPE/485 jest ustawiony w pozycji "485", lub
o do urządzenia przez port szeregowy jest podłączony zdalny panel lub sieć przed
włączeniem zasilania falownika.
o podczas pracy sieciowej panel sterowania będzie również wyświetlał kody błęów
wywołującyh blokadę falownika. W celu zresetowania blokady przyciśnij przycisk
STOP. Szczegóły dotyczące błędów i blokad falownika zostały opisane w "Kody
błędów" na stronie 6-5.
o jeżeli zachodzi taka potrzeba, przycisk STOP można zablokować w parametrze B087.

3-10

Grupa "F": Podstawowe parametry biegu

Grupa "F": Podstawowe parametry biegu
Parametry z grupy "F" definiują podstaCzęstot.
wowe profile częstotliwości (prędkości).
wyjściowa
F002
F003
Częstotliwość wyjściowa ustawiana jest w
Hz, natomiast przyspieszenie i hamowanie
F001
(od 0 do maksymalnej częstotliwości i od
maksymalnej częstot. do 0) definiowane
jest przez wprowadzenie czasów w sekun0
dach. W tej grupie funkcji znajduje się
również parametr, który ustawia kierunek
obrotów silnika po rozkazie ruchu
wydawanym przyciskiem Run. Ten parametr nie ma wpływu na kierunek obrotów przy
rozkazie ruchu zadawanym z listwy sterującej.
Standardowe parametry przyspieszania i zwalniania (domyślne) ustawiane są w funkcjach Czas przyspieszania 1, Czas zwalniania 1. Alternatywne nastawy dokonywane są
w funkcjach grupy A (parametry Ax92, Ax93). Kierunek obrotów silnika po rozkazie
ruchu zadanym z panelu sterowania ustawiany jest w parametrze F004.

Funkcje grupy "F"
F001

VR

F002

0000. 0Hz

Czas przyspieszania
ACC 1

F202

(nastawa dla 2 silnika)
2ACC1

F003

010. 00s

Czas zwalniania
DEC 1

F203

2DEC1 010. 00s

F004

DIG-RUN

FWD

Nastawa fabryczna
Trybie -FEF -FU Jednostki
(EU) (USA)
range is 0. 0 / start frequency
to 400 Hz

tak

Domyślny czas przyspieszania
Zakres 0. 01 do 3000 sekund

sec.

Domyślny czas przyspieszania,
nastawa dla drugiego silnika
Domyślny czas zwalniania
Zakres: 0. 01 do 3000 sekund

Domyślny czas zwalniania,
Zakres 0. 01 do 3000 sekund.

Dostępne dwie nastawy;
wybierz kod:
00... w prawo
01... w lewo

nie

3-11

Grupa "A": Funkcje Podstawowe
Ustawienia źródła sterowania
Falownik umożliwia sterowanie pracą silnika (polecenia START, STOP, zadawanie prędkości)
wieloma sposobami. Wybór źródła sygnałów sterujących dokonywany jest w parametrach: A001
(sposób zadawania prędkości silnika - częstotliwości wyjściowej falownika) oraz A002 (sposób
zadawania rozkazu ruchu - polecenia FW-bieg w prawo oraz RV-bieg w lewo). Ustawienia
fabryczne tych parametrów zależą od wersji falownika:
- Europejska (FEF): sygnały z listwy sterującej
- Amerykańska (FU): panel sterowania
Funkcje grupy " A "
Nazwa/
Zadawanie częstotliwości
F-COM

Zadawanie rozkazu
ruchu
OPE-Mode REM

Pięć nastaw; wybierz kod:
00... Potencjometr
01... Listwa sterująca
02... Nastawa funkcji F001
03... Rozkaz z sieci ModBus
10... Wynik obliczeń funkcji

Trzy opcje; wybierz kod:
02... Przycisk Run na panelu
sterowania, lub panel cyfrowyr
03... Rozkaz z sieci ModBus

Ustawienie sposobu zadawania częstotliwości - właściwości nastaw parametru A001 zostały
szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji. Poniższa tabela opisuje poszczególne
nastawy i wskazuje strony, na których można znaleźć dalsze informacje.
Szczegóły patrz
strona...

źródło zadawania częstotliwości

Potencjometr falownika - zakres zmian częstotliwości
wprowadzanych przez potencjometr definiowany jest w
parametrach B082 (częstotliwość rozruchu) i A004 (częstotliwość maksymalna).

Listwa sterująca - analogowe sygnały podawane na zaciski wejścia analogowe listwy sterującej [O] lub [OI] ustawiają
zadaną częstotliwość wyjściową.

4-51, 3-15, 3-56

Nastawa funkcji F001- wartość w funkcji F001 jest stałą
częstotliwością wyjściową, którą ustawi falownik po
podaniu rozkazu ruchu.

3-10

Rozkaz z sieci ModBus - zmiana w odpowiednim rejestrze w
falowniku przez sieć ustawia częstotliwość wyjściową.

B-19

Wynik obliczeń funkcji - wynik obliczeń funkcji operującej
na sygnałach analogowych z wejść A i B (suma, różnica,
iloczyn) stanowi wartość zadaną częstotliwości.

3-31

3-12

Ustawienie źródła zadawania rozkazu ruchu - nastawy parametru A002 zostały szczegółowo
omówione w dalszej części instrukcji. Poniższa tabela opisuje przedstawia poszczególne
nastawy i wskazuje strony, na których można znaleźć dalsze informacje
źródło zadawania rozkazu ruchu

Listwa sterująca - Zaciski [FW] lub [RV] listwy sterującej
służą do zadawania rozkazu ruchu i zatrzymania.

4-12, 3-45

Przyciski panelu - Przyciski Run i STOP na panelu

Polecenie z sieci ModBus

Sterowanie falownika niezależnie od nastaw w A001/A002 - Za pomocą przełącznika TM/
PRG można zmienić priorytet nastaw dokonanych w parametrach A001/A002. Dzięki tej funkcji
można sterować falownikiem inną drogą niż w nastawach A001/A002. Jest to szczególnie
wygodne w napędach, które sporadycznie wymagają sterowania z in-nego źródła niż zdefiniowane w nastawach. Na zdjęciu poniżej przedstawiono usytuowanie przełącznika.

Przełącznik TM/PRG przełącza źródło sterowania falownika w sposób przedstawiony w tabeli:
TM/PRG
Pozycja przełącznika

PRG (Program)
TM (Terminal listwa)

źródło

źródło częstotliwości wyjściowej Zgodnie z nastawą A001
źródło rozkazu ruchu

Zgodnie z nastawą A002

źródło częstotliwości wyjściowej Wejście analogowe [O] lub [OI]
Wejście cyfrowe [FW] i/lub [RV]

Kiedy A001 = 01 i A002 = 01, falownik jest sterowany sygnałami z listwy sterującej
niezależnie od ustawienia przełącznika TM/PRG. Kiedy A001 i A002 nie są ustawione na 01,
przełącznik TM/PRG będąc w pozycji TM ustawia priorytet dla listwy sterującej a w pozycji
PRG źródła są zgodne z nastawami w A001 i A002.

3-13

Częstotliwość wyjściowa falownika może być sterowana sygnałami pochodzącymi z różnych
źródeł, które mogą być chwilowo zmieniane niezależnie od nastaw w parame-trze A001. W
tabeli poniżej zestawiono sygnały w kolejności od najważniejszego (o naj-wyższym priorytecie).
Priorytet

źródło sygnału zadanej częstotliwości (A001)

Szczegóły na str...

wejścia [CF1] do [CF4] (wielopoziomowa nastawa
prędkości)

4-13

panel cyfrowy (opcyjny) [OPE]

4-32

zacisk listwy sterującej [F-TM]

4-34

listwa sterująca [AT]

4-24

przełącznik TM/PRG - (kiedy jest w pozycji "TM")

3-12

nastawa źródła częstotliwości zadanej - parametr A001

Rozkaz ruchu falownika może być również zadawany sygnałami pochodzącymi z różnych
źródeł, które mogą być chwilowo zmieniane niezależnie od nastaw w para-metrze A002. W
tabeli poniżej zestawiono sygnały w kolejności od najważniejszego (o najwyższym priorytecie)
źródło sygnau rozkazu ruchu (A002)

Szczegóły na str....

Panel cyfrowy [OPE]

Zacisk listwy sterującej [F-TM]

Przełącznik TM/PRG - (kiedy jest w pozycji "TM")

Zgodnie z nastawą parametru A002

3-14

Grupa "A": Funkcje Podstawowe

Ustawienia podstawowych parametrów
Ustawienia opisane w tym rozdziale dotyczą podstawowych właściwości pracy napędu. Definiują częstotliwość bazową silnika oraz zakres regulowanej częstotliwości wyjściowej czyli
prędkości silnika.
Relacje pomiędzy częstotliwością maksymalną i częstotliwością bazową przedstawiają poniższe
wykresy. Falownik steruje silnikiem z zachowaniem warunku U/f=const. w całym zakresie
częstotliwości do osiągnięcia napięcia znamionowego. Powyżej częstotliwości znamionowej
(bazowej) amplituda napięcia pozostaje stała - znamionowa. Wówczas prędkość rośnie, a
moment silnika zaczyna maleć. Aby uzyskać w całym zakresie regulowanej prędkości stały
moment silnika, należy maksymalną częstotliwość ustawić równą częstotliwości bazowej (patrz
wykres z prawej strony)
100%

A004
0

bazowa

f

maksymalna

Częstotliwość maksymalna =
częstotliwość bazowa

NOTATKA: Nastawa 2 w poniższych tabelach oznacza drugi zestaw nastaw przeznaczonych dla drugiego silnika, podłączanego do falownika. Falownik może pracować z
dwoma silnikami podłączanymi na zmianę i wykorzystując drugi zestaw nastaw
użytkownik nie musi wprowadzać przy każdej zmianie wszystkich parametrów.
Szczegóły patrz "Podłączenie pod falownik kilku silników" na stronie 4-56.
Ustaw z zakresu: 30Hz do
częstotliwości maksymalnej

60. 0

A203

Częstotliwość bazowa - Ustaw z zakresu: 30Hz do
(2-gi silnik)
częstotliwości maksymalnej
2F-BASE 00060Hz

Częstotliwość maksymalna

Ustaw z zakresu: częstotliwość bazowa do 400 Hz

Ustaw z zakresu: częstotliwość bazowa do 400 Hz
(nastawa dla 2 silnika)

F-BASE 00060Hz

F-MAX
A204

00060Hz

Częstotliwośc maksymalna - (2-gi silnik)
2F-MAX 00060Hz

3-15

Ustawienia wejoeae analogowych
Falownik posiada wejścia analogowe, do których można podłączyć sygnał sterujący
częstotliwością wyjściową. Można sterować sygnałem napięciowym (0-10V) lub prądowym (4-20mA) (separowane zaciski [O] i [OI]). Zacisk [L] jest zaciskiem wspólnym dla
obydwu sygnałów analogowych. W falowniku można definiować charakterystykę sygnału wyjściowego częstotliwości względem sygnału zadającego.

Definiowanie charakterystyki dla sygnału
prądowego [OI-L] - Na wykresie przedstawiono wpływ parametrów definiujących charakterystykę analogowego sygnału wej-ściowego
(prądowego). W parametrach A103 i A104
ustawiamy minimalny i ma-ksymalny poziom
sygnału prądowego. Parametry A101 i A102
definiują dla tych poziomów odpowiednie
częstotliwości wyj-ściowe. Zatem przebieg
charakterytyki usta-wiany jest za pomocą tych
czterech para-metrów. Kiedy sygnał prądowy
ma wartość niższą niż zdefiniowana w A103,
częstotliwość wyjściowa jest ustawiona zgodnie
z nastawą w parametrze A105. W przypadku
gdy sygnał ma wartość wyższą niż nastawa w
A104 częstotliwość wyjściowa jest taka jak w
parametrze A102

A102
A105=00
A105=01

A101

%

0%
4mA

A103

A104

Prąd wejściowy

20mA

napięciowego [O-L] - Jak widać z wykresu,
Częstotliwość maksymalna
punkt początkowy i końcowy charakterystyki
częstotliwości wyjściowej w funkcji napięcia
A012
zadającego można prze-suwać (częstotliwość
0Hz może być wy-zwalana wartością napięcia
wyższą od 0V- A013, natomiast maksymalna
A015=00
częstotliwość napięciem niższym od 10VA014). W parametrach A011 i A012 dokonuje
A015=01
się na-staw częstotliwośći wyjściowej dla
A011
sygna-łów najniższego i najwyższego napięcia.
%
Za pomocą tych czterech parametrów (A013,
A013
A014
A014, A011, A012) ustawiamy żądany przebieg
0V
10V
charakterystyki (tak jak na rys. ). Kiedy nie
Napięcie wejściowe
zaczyna się ona w 0 (A011 i A013 & gt; 0), za
pomocą parametru A015 ustawia sie częstotliwość wyjściową w przypad-ku gdy napięcie na
zacisku ma wartość mniejszą niż w A013. Jeżeli napięcie jest wyższe niż zdefiniowana górna
granica, na wyjściu falownika będzie częstotliwość taka jak w parametrze A012.

3-16

A005

Wybór wielkości
wejściowych dla f-cji
[AT]
AT-Slct

A011

O/OI

Nastawa częstot. początkowej sygnału analogowego napięciowego
O
O-EXS 0000. 0Hz

A012

Nastawa częstot.
końcowej sygnału
analogowego napięciowego O
O-EXE 0000. 0Hz

A013

Ustalenie poziomu
sygnału analogowego
napięciowego O
odpowiadającego
częstot. początkowej
O-EX%S

A014

A015

A016

Ustawia dolną granicę zakresu
częstotliwości zadawanej
napięciowym sygnałem analogowym
Zakres: 0. 0

Ustawia górną granicę zakresu
częstotliwość zadawanej
napięciowym sygnałem
analogowym.
Ustawia poziom najniższego
napięcia na zacisku aktywującego częstotliwość wyj.
Zakres: 0. do 100.

0.

%

Ustawia poziom najwyższego
Zakres 0.

100.

%

Ustawia częstotliwość wyj, w
przypadku podania sygnału
niższego niż najniższy zdefiniowany
00... zgodnie z nastawą (A011)
01... 0 Hz

2.

nie.

Próbki

00100%

Ustalenie sposobu
startu falownika dla
O-LVL

Cztery nastawy:
00... wybór zacisku [O] i [OI]
dla f-cji [AT]
01... [O] + [OI] ([AT] jest
zablokowana)
02... wybór pomiędzy [O] i
potencjometrem
03... wybór pomiędzy [OI]
potencjometrem

00000%

częstot. końcowej
O-EX%E

0Hz

Filtr wejściowy sygnału Zakres n = 1 do 8, gdzie n =
zadawania częstotliliczba próbek, z których wyliwości
czana jest wartość średnia
F-SAMP

00008

3-17

Wielopoziomowa nastawa prędkości. Bieg próbny
Wielopoziomowa nastawa prędkości: Falownik L200 pozwala na wprowadzenie 16 poziomów
prędkości silnika (parametry A020 do A035). Poziomy te są aktywowane przez wejścia cyfrowe
falownika. Falownik wykorzystuje bieżące nastawy czasu przyspieszania i zwalniania przy
ustawianiu zadanego poziomu prędkości.
Bieg próbny: Kiedy aktywna jest komenda biegu próbnego, silnik obraca się ze zdefiniowaną
prędkością (A038). Zakres tej częstotliwości jest ograniczony do 10Hz. Bieg próbny pozwala
sprawdzić czy układ pracuje prawidłowo i bezpiecznie dokonać ewentualnych zmian.
Użytkownik ustawia sposób zatrzymania biegu próbnego.
A020

Wielopoziomowa
nastawa prędkości,
prędkość 0
SPD 00s 0000. 0Hz

A220

2SPD00s 0000. 0Hz
A021 to Wielopoziomowa
A035 nastawa prędkości,
kolejne poziomy
(dla obydwu silników)

SPD 01s
SPD 02s
SPD 03s
SPD 04s
SPD 05s
SPD 06s
SPD 07s
SPD 08s
SPD 09s
SPD 10s
SPD 11s
SPD 12s
SPD 13s
SPD 14s
SPD 15s

A038

000. 0Hz
000. 0Hz

Częstotliwość biegu
próbnego
Jog-F 001. 00Hz

A039

Wybór zatrzymania
biegu próbnego
Jog-Mode FRS

Definiuje 1 poziom prędkości
w wielopoziomowej nastawie
prędkości. Zakres nastaw
0. 0 / częstot. początkowa do
400 Hz
A020 = Prędkość 0 (silnik 1)

0. począt. do 400 Hz
A020 = Prędkość 0 (silnik 2)

Definiuje pozostałe 15
poziomów prędkości,
zakres od 0.
początkowa do 400 Hz.
A021= Prędkość 1...
A035 = Prędkość 15

jak
niżej

0. 0
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035

Ustawia prędkość biegu
próbnego. Zakres: 0. 00 /
częstot. początkowa do 9. 99 Hz

1. 00

Ustawia sposób zatrzymania
biegu próbnego:
00... wybieg
01... kontrolowane zwalnianie
02... hamowanie prądnicowe

prędkość 0 (2-gi silnik)

Trybie -FEF -FU Jedno
(EU) (USA) stki
3-18

Algorytmy sterowania momentem
Falownik L200 steruje wg charakterystyki
U/f. W parametrze A044 ustawia się typ
A44
sterowania: stało/zmiennomomentowe (A244
Sterowanie U/f,
00
nastawa dla 2-ego silnika). Nastawa fabrycstalomomentowe
zna to 00 (stałomomentowa).
Wyjscie
Przeczytaj, poniższe wskazówki, które
ułatwią Ci wybór najlepszej metody sterowaSterowanie U/fl,
01
nia momentem dla Twojej aplikacji.
zmiennomomentowe
Algorytm sterowania wg charakterystyki U/
f=const. zapewnia w napędzie stały mo-ment w całym zakresie prędkości obrotowej.
Odpowiednie kształtowanie tej charakterystyki pozwala również sterować ze zmiennym
momentem. (patrz wykresy poniżej)

Stały i zmienny (zredukowany) moment - Na wykresach przedstawiono charakterystyki napędu ze sterowaniem ze stałym oraz zmiennym (zredukowanym) momentem od
0Hz do częstotliwośći bazowej (A003). Dla częstotliwości wyższych od bazowej,
napięcie wyjściowe ma stałą wartość.
A044 = 00 Stały moment

Częstotliwość Częstotliwość
bazowa
A044 = 01 Zmienny moment

Ręczne podbicie momentu - Jeśli napęA042 = 5 (%)
dzana maszyna ma przy starcie dużą
inercję, zachodzi wówczas potrzeba
Podbicie
zwiększenia momentu silnika w zakresie
momentu
najniższych obrotów. Falowniki L200
5%
pozwalają na ręczne ustawienie podbicia
momentu poprzez zmianę kształtu charakterystyki wyjściowej. Zwiększa się
wówczas przyrost napięcia do przyrostu
1. 8Hz
30. 0Hz
f bazowa =
częstotliwości wyjściowej (patrz wykres).
60Hz
Ta nadwyżka napięcia zwiększa moment
A043 = 3 (%)
wyjściowy przy niskich prędkościach.
Podbicie momentu może być ustawiane
dla częstotliwości z zakresu 0Hz do połowy wartości częstotliwości bazowej.
Użytkownik ustawia punkt A na charakterystyce przy pomocy parametrów A042 i
A043.
Pamiętaj, że długotrwała praca silnika z niską prędkością powoduje, że silnik nie ma
wystarczającego chłodzenia i bardzo się grzeje. Jeżeli Twoja aplikacja pracuje z niską
prędkością zamontuj na silniku obce chłodzenie.

Napięcie wyjściowe przy częstotliwości
bazowej - Wykorzystując parametr A045
można dokonać zmiany poziomu napięcia
wyjściowego przy częstotliwości bazowej
(patrz wykres). Napięcie to może być ustawione z zakresu od 20% do 100% napięcia
znamionowego. Wprowadzając tę nastawę
zmienia się charakterystykę wyjściową
falownika.

3-19

Napięcie wyjściowe

A045
20%
W poniższej tabeli zestawiono parametry pozwalające na sterowanie momentem.
A042

Ręczne podbijanie
momentu

5. 0

%

Można ustawić zwiększenie
momentu początkowego o
wartość od 0 do 20% momentu
przy U/f=const.,
Zakres: od 0. 0 do 20. 0%

0. 0

%

Ustawia częstotliwość, przy
której jest podbijany moment
(punkt A na charakterystyce).
Zakres od 0. 0 do 50. 0%
(częstotliwości znamionowej)

3. 0

%

Dwie charakterystyki U/f;
Dwie nastawy:
00... stałomomentowa
01... zmiennomomentowa

A244

Nastawa wzorca
charakterystyki U/f, (2- Dwie nastawy:
gi silnik)
01... zmiennomomentowa
2CTRL I-SLV

A045

Zmiana napięcia
wyjściowego

V-Bst V 0005. 0%
A242

momentu, (2-gi silnik)
2VBst V 0000. 0%

A043

Częstotliwość, przy
której jest podbijany
moment
M-Bst F 0003. 0%

A243

moment, (2-gi silnik)
2MBst F 0000. 0%

A044

charakterystyki U/f
CTRL

I-SLV

V-Gain 00100%

Ustawia maksymalne napięcie
wyjściowe falownika na
charakterystyce U/f, zakres od
20 do 100% napięcia zn.

3-20

Hamowanie dynamiczne (DC)

Funkcja hamowania dynamicznego
(prądem stałym) powoduje zatrzymanie
Wybieg
Praca
silnika w czasie krótszym niż podczas
wybiegu czy w trybie normalnego zwalni0
ania. Podczas hamowania dynamicznego
generowany jest w silniku przeciwny
moment - hamujący. Hamowanie dynamA053
A055
iczne jest szcze-gólnie przydatne i efektywne przy niskich prędkościach, kiedy
wymagany moment hamujący jest najmniejszy. Kiedy ustawisz funkcję hamowania dynamicznego, po zwolnieniu do częstotliwości wprowadzonej w parametrze A052 falownik będzie
zasilał silnik prądem stałym. Siła hamowania i czas są ustawiane przez użytkownika (parametry
A054 i A055). Opcjonalnie można wprowadzić przerwę pomiędzy normalnym zwalnia-niem a
hamowaniem dynamicznym (pomarańczowe pole na wykresie), której czas ustawia się w
parametrze A053. Wówczas falownik puści silnik wybiegiem, a dopiero po tym rozpocznie
proces hamowania dynamicznego.

UWAGA: Wykorzystując hamowanie dynamiczne zwróć uwagę na czas jego trwania.
W procesie tym wydziela się dużo ciepła i można uszkodzić silnik. Dlatego też powinno
się stosować silniki z termistorami i podłączać je do wejść termistorowych falownika.
Falownik będzie wówczas stanowił zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
funkc
ji

Na panelu SRW

A051 Hamowanie dynamiczne (prądnicowe)

A052 Częstotliwość hamowa- Częstotliwość, od której
nia dynamicznego
falownik rozpocznie hamowanie dynamiczne,
DCB F 0000. 5Hz
Zakres od częstotliwości
początkowej (B082) do 60 Hz

A053 Czas oczekiwania do
rozpoczęcia hamowania dynamicznego

Opóźnienie pomiędzy
osiągnięciem częstotliwości
hamowania dynamicznego
A052 a rozpoczęciem hamowania dynamicznego. (w tym
czasie),
range is 0. 0 to 5. 0 sec.

Ustawia siłę hamowania
dynamicznego w procentach
momentu znamionowego

DCB Mode

OFF

DCB Wait 0000. 0s

A054 Siła hamowania
DCB V

Nastawy funkcji:
00... Nieaktywna
01... Aktywna

Zmia
na w
Trybi -FEF -FU
e
3-21

A055 Czas hamowania
dynamicznego
DCB T

0000. 0s

A056 Hamowanie dynamiczne bez zachowania
czasu oczekiwania
(A053)

Ustawia czas hamowania
dynamicznego. 1s do
60 sekund z dokładnością 0. 1s

Aktywne gdy
00 - po zamknięciu [DB]
01 - od poziomu częstot.

DCB KIND LEVEL

3-22

Funkcje ograniczania zakresu częstotliwości
Ograniczenia częstotliwości - Górna i
dolna granica zakresu regulowanej prędwyjściowa
kości może być narzucona przez użytkoGórna
wnika. Falownik będzie pracował wów- A061 granica
czas jedynie w tym zakresie częstotliwości, niezależnie od sygnałów zadająZakres
reulacji
cych. Dolną granicę można ustawić na
Dolna
wartość większą od zera (tak jak pokazano A062 granica
na rys. ), natomiast górna granica nie może
przekraczać częstotliwości znamionowej
Częstotliwość zadawana
silnika oraz napędzanej maszyny. Nastawa
częstotliwości maksymalnej (A004/A204) ma pierwszeństwo przed górną granicą regulacji częstotliwości (A061/A261).
A061

Górna granica regulacji
Lim H 0000. 0Hz

A261

częstotliwości, (2-gi
silnik)
2Lim H 0000. 0Hz

A062

Dolna granica regulacji
Lim L 0000. 0Hz

A262

2Lim L 0000. 0Hz

Ustawia górny limit częstot.
wyjściowej mniejszej niż
częstot. maksymalna (A004).
Zakres nastaw: od dolnej
granicy (A062) do częstot.
maksymalnej (A004).
0. 0.. Nieaktywna
& gt; 0. 1 Aktywna

częstot. maksymalna (A204).
granicy (A262) do częstotliwości maksymalnej (A204).
Ustawia dolną granicę
regulowanej częstotliwości,
większej od zera. Zakres
nastaw: od częstot. rozruchu
(B082) do górnej granicy
częstot. (A061).
regulowanej częstot., większej
od zera. Zakres nastaw: od
częstot. rozruchu (B082) do
górnej granicy częstot. (A261).
3-23

Przeskok częstotliwości zabronionej - Niektóre silniki oraz napędzane maszyny przy

pewnych częstotliwościach mogą wpadać w rezonans, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
Falownik pozwala na wprowadzenie trzech przedziałów częstotliwości zabronionych, które będą
omijane podczas przyspieszania i zwalniania.
częstotliwość
A068
A068

A067
częstotliwości pomijane

A066
A066

A065

wartości histerezy

A064
A064

A063
częstotliwość zadana

A063,
A065,
A067

Częstotliwość zabroniona (punkt centralny)

A064,
A066,
Szerokość pasma zabro- Definiuje szerokość pasma
nionego
zabronionego od częstotliwości środkowej zdefinioJUMP W1 0000. 5Hz
wanej w A063, A065, A067.
JUMP W2 0000. 5Hz
Zakres: 0. 0 do 10. 0 Hz
JUMP W3 0000. 5Hz

JUMP F1 0000. 0Hz
JUMP F2 0000. 0Hz
JUMP F3 0000. 0Hz

Można zdefiniować do trzech
częstotliwości (środek przedziału zabronionego) omijanych
przez falownik przy regulacji
prędkości. 0 do
400. 0 Hz

0. 5
3-24

Regulator PID
Falownik posiada zaimplementowany regulator PID, co pozwala na optymalne sterowanie
napędem ze sprzężeniem zwrotnym. Zastosowanie sprzężenia zwrotnego i regulatora pozwala
uzyskać żądane parametry napędu zarówno w stanach dynamicznych jak i statycznych
niezależnie od zmian obciążenia układu. Sprzężenie zwrotne realizowane jest za pomocą wejścia
analogowego poprzez wprowadzenie z przetwornika (sygnału napięciowego lub prądowego)
wielkości charakteryzującej regulowany proces.

o Parametr A07 - to stała skalująca wartość sygnału sprzężenia zwrotnego do poziomu
sygnału zadanego.
o Użytkownik wprowadza nastawy wszystkich parametrów regulatora PID
(wpółczynnik wzmocnienia, czas zdwojenia (całkowania), czas wyprzedzenia
(różniczkowania)).
o Szczegóły patrz rozdział "Regulator PID" na stronie 4-54.
A071

PID Mode

A072

Współczynnik wzmocnienia regulatora (Kp)
PID P

A073

0001. 0

Czas zdwojenia
(całkowania) TI
PID I

A074

0001. 0s

Czas wyprzedzenia
(różniczkowania) TD
PID D

000. 00s

Aktywuje regulator PID,
00... aktywny
01... nieaktywny

Współczynnik wzmocnienia
regulatora (wzmocnienie
części proporcjonalnej regulatora). Zakres od 0. 2 do 5. 0

Czas zdwojenia - całkowania
regulatora PID. Zakres nastaw
od 0 do 150 sekund

(różniczkowania) regulatora
PID. Zakres nastaw od 0 do
100 sekund

A075

Współczynnik skalowa- Mnożnik zmiennej procesowej,
nia sygnału sprzężenia wprowadzanej w sprzężeniu
zwrotnego)
zwrotnym. Pozwala dostroić
poziom sygnału sprzężenia do
PID Cnv 001. 00%
sygnału zadanego. Zakres od
0. 01 do 99. 99

A076

źródło sygnału
sprzężenia zwrotnego

PID INP

OI

Ustala źródło sygnału
00... zacisk [OI] listwy
sterującej (sygnał prądowy)
01... zacisk [O] listwy
sterującej (sygnał napięciowy)
02... komenda sieci ModBus
03... wynik obliczeń

A077

Współczynnik
przyrostu sygnału
PID MINUS

A078

3-25

00... wejście PID = SP - PV
01... wejście PID = -(SP - PV)

Ustawia ograniczenie sygnału
wyjściowego regulatora PID w
procentach pełnego sygnału
Zakres od 0. 0 do 100. 0%

Poziom ograniczenia
regulacji PID
PID Vari 0000. 0%

NOTATKA: Parametr A073 jest czasem całkowania Ti a nie stałą całkowania Ki=1/Ti.
Kiedy wprowadzisz wartość A073 = 0, zablokujesz część całkującą regulatora.

3-26

Funkcja automatycznej regulacji napięcia (AVR)
Funkcja automatycznej regulacji napięcia, zapewnia stałą amplitudę napięcia wyjściowego falownika, niezależnie od wahań i zmian napięcia zasilania. Napięcie wyjściowe
falownika, nigdy nie będzie wyższe od napięcia zasilającego. Kiedy wykorzystujesz tą
funkcję, upewnij się, że dobrze ustawiłeś klasę napięcia zasilania silnika.
A081

Funkcja AVR
AVR Mode

Nastawa poziomu
napięcia silnika dla
AVR
AVR AC

00230V

Nastawa działania funkcji
automatycznej regulacji
napięcia (AVR)
00... włączona funkcja AVR
01... wyłączona funkcja AVR
02... włączona funkcja AVR za
wyjątkiem zwalniania

Falowniki klasy 200V:
....... 200/215/220/230/240
Falowniki klasy 400V:
....... 380/400/415/440/460/480

230/
460

3-27

Drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania
Falowniki L200 mają możliwość ustawienia dwóch zestawów czasów przyspieszania i
zwalniania. Dzięki tej funkcji można w czasie Biegu układu wywołać drugi zestaw
nastaw bez potrzeby przestrajania urządzenia. Kiedy falownik standardowo pracuje z
nastawami czasów przyspieszania F002 oraz zwalniania F003, można wywołać drugi
zestaw nastaw: od chwili osiągnięcia zdefiniowanej częstotliwości lub poprzez
zamknięcie styku [2CH] na listwie sterującej. Dla drugiego silnika jest również definiowany osobny drugi zestaw czasów. Wybór metody przełączania pomiędzy zestawami
czasów dokonywany jest w parametrze A094. Pamiętaj, że drugi zestaw czasów nie
odnosi się tylko do nastaw drugiego silnika
A094 = 00 Przełączenie zamknięciem
styku 2CH

Częstot.
A094 = 01 Przełączenie poziomem
Przyspieszenie 2

Poziom częstotliwości
przełączającej

A 95
Przyspieszenie 1

Stan
styku
2CH

Drugi czas przyspiesza- Zakres nastaw:
nia (silnik 1)
0. 01 do 3000 sekund

15. 00

Zakres nastaw:
Dwie metody:
00... styk 2CH listwy sterującej
01... poziom częstotliwości
ACC 2 0015. 00s
A292

nia, (silnik 2)
0. 01 do 3000 sekund
2ACC2

A093

Drugi czas zwalniania
(silnik 1)
DEC 2

A293

015. 00s

Drugi czas zwalniania,
(silnik 2)
2DEC2

A094

Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania
i zwalniania
ACC CHG

A294

i zwalniania (silnik 2)
2ACCCHG

A092

3-28

Funkcje grupy " A "

A095

przełączającej czas
przyspieszania
ACC CHfr0000. 0Hz

A295

przyspieszania (silnik 2)
2ACCCHfr0000. 0Hz

A096

zwalniania
DEC CHfr0000. 0Hz

A296

zwalniania (silnik 2)
2DECCHfr0000. 0Hz

Częstotliwość wyjściowa, przy
której nastąpi przełączenie na
drugi czas przyspieszania
Zakres nastaw: 0. 0 - 400. 0 Hz

drugi czas przyspieszania.
drugi czas zwalniania
NOTATKA: Jeżeli ustawisz zbyt krótkie pierwsze czasy przyspieszania i zwalniania
(mniejsze od 1. 0 sekundy) falownik może nie zdążyć przełączyć na drugi zestaw czasów
przed osiągnięciem częstotliwości końcowej. W tym przypadku falownik wydłuży czas
przyspieszania/zwalniania aby zdążyć przełączyć nastawy na drugi zestaw czasów.

3-29

Przyspieszanie/Zwalnianie
Standardowa charakterystyka przyspieszania/
zwalniania jest liniowa. Falownik ma również
możliwość pracy wg charakterystyki typu "S"
(patrz wykres). Funkcja ta jest przydatna w
napędach o obciążeniu zmiennym w
zależności od obrotów.

Ustawienia krzywej przyspieszania i
zwalniania są wprowadzane niezależnie.
Charakterystykę "S" można wprowadzić
ustawiając parametry: A097 (przyspieszanie), A098 (zwalnianie).

wybór krzywej przyspieszania
docelowa

krzywa "S"

A097

Wybór charakterystyki
przyspieszania

A098

L

DEC LINE

A097 = 01

Czas przyspieszania

Ustawia charakterystykę
przyspieszania, dwie nastawy:
00... liniowa
01... krzywa "S"

zwalniania:
ACC LINE

A097 = 00

Liniowo

3-30

Funkcje rozszerzone wejść analogowych
Ustawienia zakresu wejścia - Parametry w poniższej tabeli pomagają dopasować charakterystykę wejściową do analogowego wejścia prądowego. Kiedy zadajesz częstotliwość wyjściową
falownika poprzez analogowe wejście prądowe, te parametry dostrojają zakres początkowej i
maksymalnej prędkości silnika do zadawanych poziomów prądu. Charakterystyki obrazujące
działanie funkcji znajdują się w "Ustawienia wejść analogowych" na stronie 3-15.
A102 Nastawa częstot.
analogowego
prądowego OI

A101 Nastawa częstot. począ- Ustawia częstotliwość wyjtkowej sygnału analościową dla dolnej granicy zagowego prądowego OI dawanego sygnału prądowego.
Zakres nastaw: 0. 00 - 400. 0 Hz
OI-EXS 0000. 0Hz
Ustawia częstotliwość wyjściową dla górnej granicy zadawanego sygnału prądowego
Zakres nastaw: 0. 0 Hz

Ustawia dolny próg prądu
wejścia analogowego. Zakres
od 0. %

Ustawia górny poziom prądu
podawanego na wejście
analogowe. Zakres nastaw:
00... zadaje wartość początkową z parametru A101
01... wartość ppoczątkowa
OI-EXE 0000. 0Hz
A103 Ustalenie poziomu
prądowego OI odpowiadającego częstot.
początkowej
OI-EX%S 00000%
A104 Ustalenie poziomu
końcowej
OI-EX%E 00100%
A105 Ustalenie sposobu
prądowego OI
OI-LVL

3-31

Operacje na sygnałach analogowych - Falownik może wykonywać operacje matematyczne na
dwóch sygnałach wejściowych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie). Funkcja ta jest w wielu
aplikacjach bardzo przydatna. Można wykorzystać wynik operacji matematycznej do zadania
częstotliwości (ustaw A001=10) lub jako sygnału sprzężenia zwrotnego do regulatora PID
(ustaw A075=03).
Panel cyfrowy

A141

wybór sygnału A

A143

Wejście [O]
Wejście [OI]
Zmienna z sieci

B

o 00 A + B
o 01 A - B
o 02 A x B

"CAL"
(wynik)

wybór sygnału B

A142

Wybór sygnału A dla
funkcji operacji na
sygnałach zadających
częstot.
CALC Slct1 O

Wybór sygnału B dla
CALC Slct2 OI

Rodzaj operacji
dokonywanej na dwóch
CALC SMBL

ADD

Nastawy:
00... panel cyfrowy
01... potencjometr panelu
02... wejście [O]
03... wejście [OI]
04... zmienna z komendy sieci

Wybór operacji matematycznej wykonywanej na wartości
z wejścia A (A141) i wejścia B
(A142). 3 nastawy:
00... ADD (A + B)
01... SUB (A - B)
02... MUL (A x B)

3-32

Dodawanie częstotliwości - Falownik może dodać, bądź odjąć wprowadzoną wartość częstotliwości od nastaw z wartości wynikającej z parametru A001. Wartość dodawana/odejmowana jest
wprowadzana w parametrze A145. Operacja dodawania częstotliwości lub odejmowania jest
wykonywana tylko wtedy, gdy jest podany sygnał na zacisk [ADD] na listwie sterującej.
Funkcja A146 ustala rodzaj wykonywanego działania na częstotliwościach (dodawanie lub
odejmowanie).
Potencjometr na
pulpicie cyfrowym

A001 Zadawanie częstotliwości

Listwa zaciskowa

Pulpit cyfrowy parametr F001
Sieć MODBUS

+/-

Funkcja operacji na sygnałach wej.
zadających częstotliwość

A145

Znak częstotliwości

A146 dodawanej ADD

dodawana ADD

Programowalny
zacisk wejściowy

Częstotliwość wyjściowa

[ADD]

dodawana do zadanej
ST-PNT 0000. 0Hz

A146

Znak częstotliwości
dodawanej
ADD DIR

PLUS

-FEF -FU
(EU) (USA)

Jednostki

Wartość dodawana/odejmowana od zadawanej przy
zamkniętym styku [ADD]. 0 Hz

Dostępne dwie nastawy:
00... Plus (dodaje wartość z
A145 do zadanej częstot. )
01... Minus (odejmuje wartość
z A145 od zadanej częstot.
wyj. )

3-33

Grupa "B": Funkcje Uzupełniające
Funkcje i parametry grupy "B" dostrajają falownik w aspektach mniej znaczących ale
bardzo użytecznych do silnika i całej aplikacji.

Automatyczne przywracanie rozkazu ruchu (restart)
Nastawa parametru automatycznego przywracania rozkazu ruchu, określa zachowanie falownika
po włączeniu zasilania w przypadku wcześniejszego zaniku. Dostępne cztery nastawy tego
parametru pozwalają dostroić zachowanie układu odpowiednio do aplikacji. Falownik pozwoli
na automatyczne wykonanie uruchomienia silnika w zależności od liczby zadziałania zabezpieczeń:
o przeciążeniowego silnika, ponowny rozruch do 3 razy
o nadnapięciowego, ponowny rozruch do 3 razy
o podnapięciowego, ponowny rozruch do 16 razy
Kiedy falownik osiągnie maksymalną liczbę restartów (3 lub 16), przed dopuszczeniem do
dalszej musisz go zresetować. Bez resetu ponowne załączenie napięcia po zaniku nie
spowoduje automatycznego podania rozkazu ruchu.

Zanik zasilania & lt; dopuszczalny czas zaniku
zasilania (B002) - falownik powraca do
dalszej pracy

Zanik zasilania & gt; dopuszczalny czas zaniku
zasilania (B002) - blokada falownika

Wyjście
wybieg silnika

silnika

zanik zasilania
dopuszczalny
czas zaniku
zasilania

B002

czas oczekiwania na
ponowny start

zanik zasilania

B002
B003

W pozostałych parametrach dot. restartu definiuje się poziom zadziałania zabezpieczenia
podnapięciowego oraz czas przerwy pomiędzy załączeniem napięcia a rozruchem. Właściwe
ustawienie tych parametrów zależy od właściwości danej aplikacji, od tego czy falownik może
przeprowadzić automatyczny rozruch bezpiecznie dla obsługi i całego układu.

3-34

Funkcje grupy " B "

B001

Sposób automatycznego przywracania
rozkazu ruchu
IPS POWR

ALM

Dopuszczalny czas
zaniku napięcia zasilania.
IPS Time 0001. 0s

Czas oczekiwania na
ponowny start falownika
IPS Wait 0001. 0s

B004

Dostępne cztery nastawy:
00... zablokowanie falownika
01... restart od 0Hz
02... lotny start po przywróceniu rozkazu ruchu
03... lotny start, po którym
nastąpi wyhamowanie silnika
oraz zablokowanie falownika.

Ustawia dopuszczalny czas
zaniku napięcia, który nie
będzie powodował zablokowania falownika. Zakres nastaw
od 0, 3 do 25 s. (z dokładnością
0, 1s)

Ustawia czas pomiędzy przywróceniem napięcia zasilania a
ponownym startem falownika. 3 do 100 sekund.

Blokada przy zaniku
zasilania lub przy stanie 00... nieaktywna
podnapięciowym
01... aktywna
IPS TRIP

B005

Liczba dopuszczalnych
restartów po blokadzie
przy zaniku napięcia
zasilania/stanie ponadnapięciowym

Dostępne nastawy:
00... dopuszczalne 16 restartów
01... zawsze przeprowadzony
restart

IPS RETRY 16

Zabezpieczenie termiczne wykrywa stan
przeciążenia falownika i silnika i zabezpiecza
przed uszkodzeniem wynikającym ze zbyt
dużych prądów, a zatem wydzielanej temperatury.
W parametrze B013 ustaw charakterystykę
momentu wyjściowego dopasowaną do
obciążenia. To pozwoli falownikowi wykorzystać najlepszą charakterystykę zabezpieczenia
dla Twojego układu.

80%

zredukowany

60%

B013 = 01

B013 = 00
120

Moment wytworzony na wale jest proporcjonalny do prądu silnika, który jest proporcjonalny do wydzielanego ciepła. Ustaw próg
zadziałania zabezpieczenia (parametr B012), wyrażony w procentach prądu znamionowego
falownika (zakres nastaw: od 20% do 120%). Kiedy prąd przekroczy wartość ustawioną

3-35

falownik zostanie zablokowany, a na wyświetlaczu pojawi się kod alarmu E05. Falownik
wyłączy silnik
Funkcje grupy " B "
B012

Poziom zabezpieczenia
termicznego
E-THM LVL001. 60A

B212

termicznego (2-gi
silnik)

Prąd znamionowy danego
modelu
falownika *1

Zakres nastaw: 20% do 120%
prądu znamionowego falownika

falownika*1

Dostępne charakterystyki:
00... o zredukowanym
momencie 1
01... o stałym momencie
02... o zredukowanym
momencie 2

2ETHM LVL 01. 60A
B013

Charakterystyka zabezpieczenia termicznego
E-THM CHAR CRT

B213

2ETHM CHAR CRT

Uwaga 1: W modelach 005NFEF, 011NFEF, 030HFEF (jak również w odpowiednikach
004NFEF, 007HFEF oraz 040HFEF) wartość zabezpieczenia termicznego jest niższa
niż prąd znamionowy. Dlatego aby zapewnić właściwe działanie zabezpieczenia
upewnij się, że jest ono ustawione odpowiednio dla zasilanego silnika.

OSTRZEŻENIE: Kiedy parametr B012 - Próg zadziałania zabezpieczenia termicznego
jest ustawiony na prąd znamionowy silnika, falownik stanowi zabezpieczenie termiczne
dla niego z progiem zadziałania wynoszącym 115% prądu znamionowego. Jeśli
parametr B012 zostanie ustawiony na wartość wyższą niż prąd znamionowy, to próg
zadziałania będzie również wyższy i może nastąpić przegrzanie silnika i uszkodzenie.

3-36

Grupa "B": Funkcje Uzupełniające

Ograniczenie przeciążenia
Jeśli prąd wyjściowy falownika przekroczy
zdefiniowany dopuszczalny poziom dla
przyspieszania lub stałej prędkości, funkcja ta
automatycznie zredukuje częstotliwość
wyjściową ograniczając przeciążenie. Działanie
tej funkcji nie jest sygnalizowane kodem
alarmu ani nie powoduje blokady falownika.
Funkcję można również uaktywnić tylko do
pracy przy stałej prędkości, co pozwoli na
popłynięcie w układzie większego prądu
podczas przyspieszania.

Prąd
B022
B021

Zabezpieczenie
przeciążeniowe
OL Mode

B022

przeciążenia
OL LVL 002. 40A

B023

Czas obniżania częstotliwości po wykryciu
OL Cnst 0001. 0s

Kiedy falownik wykryje przeciążenie, obniży
prędkość silnika do zredukowania prądu
poniżej progu zadziałania funkcji. Użytkownik
może dowolnie ustawiać czas zwalniania (w
celu obniżenia prądu) w zakresie od 1 do 30
sekund (parametr B023)

Przestrzeń ograniczona

00... aktywna
01... aktywna przy przyspieszaniu i prędkości stałej
02... aktywna tylko dla stałej
prędkości

Ustawia poziom zadziałania
zabezpieczenia z zakresu: 20%
do 150% prądu znamionowego falownika (rozdzielczość nastawy - 1%)

Ustawia czas obniżania częstotliwości po wykryciu
przeciążenia. Zakres 0. 1 do
30. 0s, rozdzielczość 0.

Prąd znamionowy x 1. 5

sekundy

3-37

Blokada nastaw
Funkcja blokady nastaw chroni przed dokonywaniem zmian we wszystkich parametrach i funkcjach falownika. W parametrze B031 można dokonać blokady nastaw w różnych wariantach.
W poniższej tabeli zestawiono dostępne nastawy parametru B031oraz
ich działanie w połączeniu ze stanem wejścia cyfrowego [SFT]. W
tabeli zaznaczono, które parametry mogą być zmieniane przy poszczególnych kombinacjach B031 i [SFT]. W niektórych trybach
blokowania nastaw można edytować tyl-ko parametr F001 i parametry wielopoziomowej nastawy pręd-kości (A020, A220, A021-A035)
i A038, jednakże bez możliwości zmian w A019.

F001 i
Nastawa
B031

Wejście
cyfrowe
[SFT]

Parametry Standardowe

wielopoziomowa
nastawa
Stop & Bieg

Stop

Run mode
edit access

(ignorowane)

NOTATKA: Funkcja zabezpieczenia nastaw falownika nie ma takiego samego
działania i pełni inną funkcję niż zabezpieczenie hasłem stosowane w innych
przemysłowych urządzeniach sterujących.

3-38

S-Lock

MD1

00.... wszystkie parametry, oprócz
B031 są zablokowane, kiedy na
zacisku [SFT] jest podany sygnał.
01.... wszystkie parametry, oprócz
B031 i F001 są zablokowane,
kiedy na zacisku [SFT] jest
aktywny sygnał.
02.... wszystkie parametry oprócz
B031 są zablokowane.
03.... wszystkie parametry oprócz
B031 i F001 są zablokowane.

NOTATKA: Szczegóły dotyczące blokowania nastaw falownika za pomocą parametru
B031 i wejścia sterującego [SFT] znajdują się w rozdziale 4: "Blokada nastaw".

3-39

Pozostałe ustawienia
W rozdziale tym opisano takie funkcje jak np. : stałe skalujące, tryby inicjalizacji pracy.
B032: Prąd biegu jałowego silnika - Każdy model falownika L200 jest przystosowany do współpracy
z silnikiem o odpowiedniej mocy. Falownik ma wprowadzone odpowiednie nastawy prądu dla silnika o
odpowiadającej mu mocy. Kiedy podłączasz do falownika silnik (lub kilka połączonych równolegle) o
mocy innej niż jet przystosowany falownik, to musisz dokonać nastaw pądu tego silnika (układu).
Wprowadzony prąd biegu jałowego podłączonego silnika, będzi ewykorzystywany przez falownik do
obliczeń i nastaw innych funkcji:

o
o

D002 - Prąd wyjściowy
B012 - Poziom zabezpieczenia termicznego
B212 - Poziom zabezpieczenia termicznego, 2-gi silnik
B022 - Poziom ograniczenia przeciążenia

Dokładność obliczeń prądu wynosi? 20% przy następujących warunkach:

o falownik zasila jeden silnik o standardowych parametrach i charakterystykach
o częstotliwość wyjściowa falownika jest 50% lub więcej wyższa od najwyższej częstotliwości wyjściowej
o prąd wyjściowy falownika jest w zakresie prądu znamionowego

o silnik jest o mniejszej mocy niż maksymalna moc silnika dla danego falownika
o silnik jest dwubiegunowy
o dwa, lub więcej silników jest podłączonych równolegle do falownika (pamietaj aby
przemnożyć prąd biegu jałowego silnika dla parametru B032 przez liczbę
podłączonych silników)
Jeśli nie znasz prądu biegu jałowego silnika, możesz dokonać kalibracji w następujący sposób:

1. Podłącz nieobciążony silnik bezpośrednio do zasilania
OSTRZEŻENIE: Użyj wyłącznika bądź odłącznika aby nie podłączać do silnika
przewodów pod napięciem. Włącz silnik i zmierz prąd w obwodzie
3. Odłącz silnik od zasilania i podłącz przez falownik. (wciąż bez obciążenia). Uruchom silnik przy częstotliwości bazowej. (równej nastawie z A003), i sprawdź
monitorowany prąd silnika w parametrze D002. Jeśli wyświetlany prąd w D002 nie jest taki sam jak zmierzony w drugim kroku
(silnika podłączonego bezpośrednio do sieci) zwiększ lub zmniejsz nastawę
parametru B032 do uzyskania właściwych wskazań.
NOTATKA: Nastawa w parametrze B032 wpływa na poziom działania zabezpieczenia
termicznego (ustawienia B012) i funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego (ustawienia
B022).

Jednakże, może zachodzić konieczność kalibracji obliczeń prądu przez parametr B032 "Prąd biegu
jałowego silnika", jeśli występuje którykolwiek z warunków:

3-40

NOTE: Przy niskich nastawach parametru B032 działanie zabezpieczeń: termicznego i
przeciążeniowego może nie być właściwe.
B080: Kalibracja wartości sygnału analogowego [AM] - za pomocą tego parametru można
przeskalować monitorowaną wielkość podawaną na wyjście analogowe [AM]
B082:Częstotliwość początkowa - Parametr ten wprowadza częstotliwość, od której falownik
rozpocznie pracę po podaniu rozkazu ruchu. Po ustawieniu tego parametru urządzenie nie będzie
startowało wówczas od 0Hz tylko od wprowadzonej wartości.
B083: Częstotliwość kluczowania tranzystorów - Częstotliwość przełączania tranzystorów
mocy. Charakterystyczny wysoki dźwięk słyszalny przy pracy falownika, jest efektem
przełączania tranzystorów. Dźwięk ten będzie malał wraz z zwiększaniem częstotliwości, jednak
wiąże się to również ze wzrostem emitowanych zakłóceń. Zakres nastaw częstotliwości: od
2kHz do 14kHz.

NOTE: Częstotliwość impulsowania musi być ustawiona odpowiednio do aplikacji
falownik - silnik oraz zgodnie z wymagniami i normami kompatybilności elektromagnetycznej obowiązującymi w kraju, w którym pracuje aplikacja. Zgodnie z europejskimi
normami CE, częstotliwość impulsowania powinna być mniejsza niż 5kHz.
B084, B085: Przywracanie nastaw fabrycznych - Te funkcje pozwalają użytkownikowi na
przywrócenie nastaw fabrycznych falownika. Szczegóły patrz "Powrót do nastaw fabrycznych"
na stronie 6-8.
B086: Skalowanie częstotliwości wyjściowej -Wartość monitorowanej częstotliwości wyjściowej (funkcja D001) można przeskalować (przemnożyć) przez stałą. Funkcja D007 będzie
wyświetlała wynik mnożenia częstotliwości z D001 i parametru B086. Pozwala to na prezentowanie na wyświetlaczu np. przybliżonej prędkości obrotowej silnika. Działanie funkcji
Wyświetlana wartość przez D007 = monitorowana częstotliwość (D001) * stała (B086):

B032

3-41

Parametr służy do kalibrowania właściwych wskazań
monitorowania prądu, zabezpieczenia termicznego, i
przeciążeniowego.
Zakres nastaw 50 do 200%

Pozwala dostroić sygnał analogowy podany na zacisk [AM],
Zakres nastaw: 0 do 255

Ustawia początkową częstotliwość wyjściową. Zakres
nastaw: 0. 5 do 9. 9 Hz

B083

Częstotliwość kluczow- Ustawia częstotliwość
ania tranzystorów
kluczowania tranzystorów
modułu mocy falownika,
Carrier 0005. 0
Zakres nastaw 2. 0 do 14. 0 kHz

B084

Wybór funkcji powrotu
do nastaw fabrycznych

Ustawia opcje powrotu do
nastaw fabrycznych. Trzy kody
opcyjne:
00 - kasuje historię awaryjnych wyłączeń falownika
01 - wpisuje standardowe nastawy parametrów falownika
02 - wpisuje standardowe nastawy parametrów i kasuje
historię awaryjnych wyłączeń
Wprowadza nastawy fabryczne
zgodne z warunkami zasilania
w danym, regionie. Cztery
nastawy:
00... Japonia
01... Europa
02... USA

Stała, przez którą mnożona jest
częstotliwość wyjściowa do
wyświetlenia na panelu D007 wartości np. prędkości. 1 do 99. 9

Pozwala aktywować/blokować
działanie przycisku STOP
00... odblokowany
01... zablokowany

Prąd biegu jałowego
Io-SET

B080

Kalibracja wartości
[AM]
AM-Adj

B082

początkowa
fmin

0000. 5Hz

B085

Wybór nastaw fabrycznych
INIT Slct

B086

TRP

USA

Skalowanie częstotliwości wyjściowej
Cnv Gain 0001. 0

B087

Blokada przycisku
STP Key

INIT Mode

3-42

B091/B088: Ustawianie trybu Stop / Restart - Użytkownik może skonfigurować w napędzie
sposób zatrzymania silnika po zdjęciu rozkazu ruchu. Parametr B091 ustawia czy falownik po
wyłączeniu sygnału na zacisku FWD lub REV zatrzyma silnik obniżając prędkość czy puści
silnik wybiegiem. Kiedy ustawiasz puszczenie silnika wybiegiem musisz wprowadzić nastawę
w parametrze B088, który ustala działanie falownika po ponownym zadaniu rozkazu ruchu,
kiedy silnik jeszcze wiruje. Falownik może przeprowadzić lotny start od bieżącej częstotliwości
lub przeprowadzić rozruch od częstotliwości 0Hz.
W większości aplikacji wymagane jest zatrzymanie silnika poprzez obniżanie częstotliwości
wyjściowej (B091=00). Istnieją jednak napędy, które mogą hamować wybiegiem (np. wentylatory). Jeżeli parametr B088 jest ustawiony na 00, to przy hamowaniu do 0Hz z dużej prędkości i
z dużym obciążeniem może wystąpić blokada falownika.

NOTATKA: Wybieg silnika mogą wywoływać również inne zdarzenia np. zanik zasilania (patrz "Automatyczne przywracanie rozkazu ruchu (restart)" na stronie 3-33),
ustawia minimalny czas przerwy przed kolejnym rozruchem. jeśli B003 - 4 sekundy,
a wybieg trwa 10 sekund, to całkowity czas do kolejnego rozruchu będzie wynosił 14
sekund (patrz wykresy poniżej).
Na zachowanie układu w przypadku wybiegu mają wpływ również inne parametry
falownika. Parametr B003 (Oczekiwanie na ponowny start falownika) ustawia
minimalny czas przerwy przed kolejnym rozruchem. jeśli B003 - 4 sekundy, a
wybieg trwa 10 sekund, to całkowity czas do kolejnego rozruchu będzie wynosił 14
B091 = 01 Stop = wybieg silnika

B091 = 01

Stop = wybieg silnika

B088 = 00 Start od 0Hz

B088 = 01

Lotny start - od bieżącej prędkości

Ponowny start od 0Hz

4 sekundy

[FW, RV]

3-43

Ponowny rozruch po
Ustawia działanie falownika
zadziałaniu funkcji FRS po zdjęciu rozkazu wybiegu
silnika [FRS]. Dwie nastawy:
RUN FRS
ZST
00... Start od 0Hz
01... Lotny start

B089

Wielkość monitorowana podczas pracy
sieciowej falownika

Ustawia wyświetlany parametr
na wyświetlaczu, kiedy
falownik pracuje w sieci
ModBus, 7 nastaw:
01... monitorowanie częstot.
wyjściowej.
02... monitorowanie prądu
wyjściowego
03... kierunek obrotów silnika
04... monitorowanie sygnału
05... stan wejść listwy
06... stan wyjść listwy
07... monitorowanie
przeskalowanej wartości
częstotliwości wyjściowej

Wybór sposobu zatrzymania
silnika po wycofaniu rozkazu
ruchu. Dwie nastawy:
00... DEC (zwalnianie zgodnie
z nastawionym czasem)
01... FRS (wybieg)

Przerywa proces hamowania,
kiedy napięcie w obwodzie
pośrednim wzrośnie ponad
dopuszczalny próg napięcia
przeciwdziałając w ten sposób
zablokowaniu się falownika. Dwa
kody opcyjne:
00 - nieaktywna
01 - aktywna

Automatyczne zmniejszenie
częstotliwości impulsowania
przy wzroście temperatury.
00... nieaktywna
01... aktywna

PANEL d001

B091

Tryb zatrzymania
STP Slct

B130

DEC

Wstrzymanie hamowania przed blokadą
nadnapięciową
OVLADSTOP OFF

B150

Zmniejszenie częstotliwości kluczowania przed
błędem termicznym
(niedostępna przez sieć
ModBus)

Cr-DEC

B089: Wielkość monitorowana podczas pracy sieciowej falownika - Kiedy L200 jest
monitorowany i sterowany przez sieć, panel sterowania może pracować w trybie monitorowania.
Parametr D00x wybierany poprzez B089 będzie wyświetlany na wyświetlaczu.

B088

3-44

Grupa "C": Funkcje zacisków programowalnych

Grupa "C": Funkcje zacisków programowalnych
Pięć wejść listwy sterującej [1], [2], [3], [4], [5] może być skonfigurowanych do wykonywania
jednej z 19 różnych funkcji. Poniższe dwie tabele przedstawiają jakie funkcje mogą realizować
te zaciski. Te wejścia listwy sterującej są wejściami cyfrowymi - binarnymi, zatem przyłączane
sygnały mogą mieć dwa stany: wysoki i niski (włączony (ON) =1, wyłączony(OFF) =0).
Falownik ma zaprogramowane nastawy fabryczne dla listwy sterującej. Urządzenia w wersji
Europejskiej i Amerykańskiej mają wprowadzone różne nastawy.
Każde wejście cyfrowe może być dowolnie zaprogramowane przez użytkownika pełniąc jedną z
dostępnych funkcji.

NOTATKA: Wejście [5] na listwie sterującej może pełnić funkcję wejścia binarnego
lub analogowego dla sygnału termistora, kiedy funkcja PTC (kod funkcji 19) jest ustawiona dla tego zacisku.

Konfiguracja wejść listwy sterującej

Funkcje i opcje -W parametrach od C001 do C005 przypisana zostaje funkcja dla zacisku
wejścia od [1] do [5]. Pełniona funkcja jest wprowadzana do parametru poprzez odpowiadający
jej kod. Kody funkcji zestawione zostały w tabeli w dalszej części rozdziału.
Na przykład: jeżeli ustawiono parametr C01 = 00, to przypisana została funkcja 00 (bieg w
prawo) do zacisku wejściowego [1]..
Funkcje grupy " C "
C001

Funkcja zacisku [1]
IN-TM 1

C002

Funkcja zacisku [2]
IN-TM 2 RV

C003

Funkcja zacisku [3]
IN-TM 3 AT

C004

Funkcja zacisku [4]
IN-TM 4 USP

C005

Funkcja zacisku [5]
IN-TM 5

Określa funkcję pełnioną przez
zacisk [1]. 24 nastawy (opis w
dalszej części)

[FW]

zacisk [2]. 24 nastawy (opis w
[RV]

zacisk [3]. 24 nastawy (opis w
02
[CF1]

16
[AT]

zacisk [4]. 24 nastawy (opis w
03
[CF2]

13
[USP]

zacisk [5]. 24 nastawy (opis w
18
[RS]

09
[2CH]

3-45

Wejścia listwy sterującej domyślnie ustawione są jako normalnie otwarte, ale można
zmienić ich logikę i mogą być ustawione jako normalnie zamknięte.
C011

Wybór rodzaju styku dla
wejścia [1]

O/C-1
C012

wejścia [2]

O/C-2
C013

NO

NC

wejścia [5]

O/C-5

Ustawia logikę zacisku
wejściowego 1:
00... normalnie otwarty [NO]
01... normalnie zamknięty
[NC]

wejściowego 2:
wejściowego 3:
wejściowego 4:
wejściowego 5:
NOTATKA: Zacisk wejściowy mający spełniać funkcję 18 ([RS] - resetowanie falownika), nie może być ustawiony jako styk normalnie zamknięty.

Zestawienie funkcji wejść cyfrowych listwy sterującej
Każdy z pięciu zacisków (C001 do C005) listwy sterującej może spełniać jedną z przedstawionych w poniższej tabeli funkcji. Każda funkcja, posiada swój kod cyfrowy oraz
oznaczenie wskazujące na pełnioną funkcję (bieg w prawo - "Forward Run" - [FW])
Fizycznie na listwie sterującej zaciski oznaczone są: 1, 2, 3, 4, 5. Na schematach w
instrukcji zaciski są również oznaczane skrótem funkcji, którą pełnią w opisywanym
układzie (np. [FW]). Logikę styków (normalnie otwrty/normalnie zamkniety) ustawia
się w funkcjach od C011 do C015.

wejścia [4]

O/C-4
C015

wejścia [3]

O/C-3
C014

3-46

Tabela funkcji - w tabeli zestawiono wszystkie 24 funkcje, które mogą być pełnione przez
wejścia cyfrowe [1] - [5] listwy sterującej. Szczegółowy opis działania funkcji znajduje się w
rozdziale "Obsługa programowalnych zacisków wejściowych" na stronie 4-9.
Tabela funkcji realizowanych przez wejścia cyfrowe

Symbol
zacisku

Nazwa funkcji

08

CF2

CF3

CF4

JG

DB

SET

WYŁ

Falownik w trybie zatrzymania, silnik jest
zatrzymywany

Rozkaz ruchu. Bieg
w lewo/Zatrzymanie

ZAŁ

Falownik jest w trybie biegu, praca silnika w
lewo.
Bit 0 (LSB)

Bit 0 w binarnym kodzie wielopoziowej
nastawie prędkości; logiczna 1

nastawie prędkości; logiczne 0

Bit 1

Bit 1 kodu wielopzoimowej nastawy prędkości,
wartość: logiczna 1

wartość: logiczne 0

Bit 2 kodu wielopzoimowej nastawy prędkości,
nastawaprędkości,
Bit 3 (MSB)

Bit 3 kodu wielopzoimowej nastawy prędkości,
Bieg próbny

Falownik w Trybie Biegu, silnik pracuje zgodnie
z nastawą biegu próbnego
Falownik w Trybie Zatrzymania

Zwalnianie i hamowanie w trybie hamowania
dynamicznego (prądnicowego)

CF1 *1

prawo

RV

w prawo/Zatrzymanie

Hamowanie dynamiczne niieaktywne

Falownik pracuje z nastawami dla drugiego
silnika.

Falownik wykorzystuje nastawy pierwszego
silnika (główne)

Bit 2

Hamowanie dynamiczne
Aktywowanie
drugiego zestawu
nastaw (silnik 2)

3-47

Tabela funkcji realizowanych przez wejścia cyfrowe
09

SFT

AT

Wyłącza wyjście falownika puszczając silnik
wybiegiem.
Zwalnianie i zatrzymanie silnika kontrolowane
przez falownik, zgodne z czasami zwalniania.

Załączenie zacisku powoduje zablokowanie
pracy falownika i wyświetlenie kodu błędu E12
Normalna praca falownika. Po przejściu ze stanu
włączonego wymagany do dalszej pracy reset.

przed samoczynnym
rozruchem.

Po załączeniu zasilania, falownik nie przeprowadzi automatycznego rozruchu.

Po załączeniu zasilania falownik przeprowadzi
automatyczny rozruch jeżeli przed zanikiem
zasilania był aktywny rozkaz ruchu.

Blokada nastaw

Panel sterowania oraz panel zdalnego sterowania
są zabezpieczone przed wprowadzaniem zmian
w nastawach parametrów.
Parametry mogą być edytowane i zmieniane ich
nastawy

Zewnętrzny sygnał
blokady

Rodzaj analogowego ZAŁ
sygnału sterującego

Falownik wykorzystuje pierwszy zestaw nastaw
czasów przyspieszania i zwalniania

Zacisk [OI] jest doblokowany dla sygnału
prądowego (zacisk [L] zaciskiem powrotnym)

19

21

RS
PTC

STA

STP

Kasowanie blokady
Kasowana jest blokada falownika.

Nie ma wpływu na pracę falownika

Funkcje termistora

ANLG

Kiedy termistory silnika podłączone są do
zacisków [6] i [L] falownika, to jest bieżąco
kontrolowana temperatura silnika i w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej, następuje blokada
OPEN

18

Zacisk [O] jest odblokowany dla sygnału napięciowego (zacisk [L] zaciskiem powrotnym)

Rozłączenie termistorów blokuje falownik i
powoduje wyłączenie silnika.

Funkcja trzech
przewodów:
załączanie impulsowe "

Rozpoczyna pracę silnika

Nie zmienia aktualnego stanu silnika

przewodów: " impulsowe zatrzymanie "

Zatrzymuje pracę silnika

Nie wpływa na pracę silnika

USP

EXT

Wybieg swobodny

FRS

Aktywuje drugi zestaw nastaw czasów
przyspieszania i zwalniania

11

Drugi zestaw czasów ZAŁ
przyspieszania i
3-48

22

F/R

29

DWN

UDC

Motopotencjometr:
narastanie prędkości

obniżanie prędkości

Blokuje tymczasowo pracę regulatora PID.
Temporarily disables PID loop control. Inverter
output turns WYŁ as long as PID Enable is
active (A071=01).
Has no effect on PID loop operation, which
operates normally if PID Enable is active
(A071=01).

Resetuje regulator PID. Główną konsekwencją
działania funkcji jest wyzerowanie części
całkujacej regulatora.
Nie wpływa na pracę regulatora

Przyspieszanie (zwiększanie częstotliwości
wyjściowej) silnika od biężącej częstotliwości za
pomocą motopotencjometru
Zwalnianie (zmniejszanie częstotliwości
wyjściowej) silnika od bieżącej częstotliwości za
pomocą motopotencjometru

28

UP

Resetowanie regulatora PID

27

PIDC

Ustawia kierunek obrotów silnika: WYŁ = REV
(bieg w lewo). Zmiana stanu zacisku kiedy silnik
pracuje powoduje wyhamowanie i zmianę
kierunku obrotów.

Blokada regulatora
PID

Ustawia kierunek obrotów silnika: ZAŁ = FWD
(bieg w prawo). Zmiana stanu zacisku kiedy
silnik pracuje powoduje wyhamowanie silnika i
zmianę kierunku obrotów.

23

przewodów: " wybór
kierunku ruchu: w
prawo/w lewo "

Czyszczenie pamięci ZAŁ
motopotencjometra

WYŁ
31

Wymuszenie sterow- ZAŁ
ania częstotliwością i
rozkazem ruchu z
panelu falownika
Dodawanie częstotli- ZAŁ
wości
Resetuje wartość pamięci motopotencjometru i
ustawia częstotliwość zadaną zgodnie z nasatwą
w F001. Parametr C101 musi być ustawiony=00
aby odblokować działanie tej funkcji.
Nie wpływa na wartość pamięci motopotencjometru
Narzuca sterowanie częstotliwością wyjściową
(A001) oraz zadawanie rozkazu ruchu (A002) z
panelu sterowania
Zadawanie częstotliwości wyjściowej oraz
rozkazu ruchu zgodnie z nastawami w parametrach A001 i A002
Dodaje wartość z parametru A145 do bieżącej
częstotliwości wyjściowej
Nie dodaje wartości A145 do częstotliwości
wyjściowej.

3-49

51

F-TM

255

listwy sterowniczej
Wymusza sterowanie falownika poprzez zaciski
listwy sterującej (zadawanie częstotliwości i
rozkazu ruchu)

Funkcja nieaktywna
(pusta)

(sygnał ignorowany)

Zadawanie częstotliwości i rozkazu ruchu
zgodnie z nastawami parametrów (A001) i
(A002)

Uwaga 1: Kiedy wykorzystujesz wielopoziomową nastawę prędkości (sygnały CF1 do CF4),
nie wyświetlaj parametru F001 ani nie zmieniaj jego wartości podczas pracy silnika.
Jeśli wymagane jest monitorowanie częstotliwości podczas pracy wykorzystuj
funkcję D001.

3-50

Konfiguracja wyjść listwy sterującej
Falownik jest wyposażony w wyjścia cyfrowe i analogowe. Funkcje realizowane przez wyjścia
oraz ich konfigurację przedstawiono w poniższych tabelach.
C021

Funkcja zacisku [11]
OUT-TM 11

C022

[FA1]

[RUN]

05
[AL]

FA1

Funkcja zacisku [12]
OUT-TM 12

C026

Funkcja zacisku
przekaźnika alarmu

10 programowanych funkcji
relizowanych binarnie przez
wyjścia cyfrowe (szczegóły w
dalszej części rozdziału)

OUT-TM RY AL
C028

Wybór sygnału
wyjściowego [AM]

AM-KIND

Dostepne dwie funkcje:
00... aktualna prędkość silnika
01... prąd silnika

częstot. częstot.
wyjści wyjsci
owa
owa

Na listwie sterującej dostępne są dwa wyjścia cyfrowe (binarne) - zaciski [11], [12] oraz binarne
przekaźnikowe wyjścia alarmowe. Wyjścia [11] i [12] ustawione są fabrycznie jako normalnie
otwarte, ale można zmienić ich logikę na przeciwną - normalnie zamknięte. Również można
zmienić logikę styków alarmowych
C031

Zacisk [11] rodzaj
wyjścia
O/C-11

C032

Zacisk [12] rodzaj
O/C-12

C036

ALARM - Wyjście
przekaźnikowe
O/C-RY

Ustawia rodzaj styku:
00... normalnie otwarty (NO)
(NC)

3-51

Tabela funkcji realizowanych przez wyjścia listwy sterującej - W tabeli poniżej zestawiono
wszystkie funkcje realizowane przez wyjścia cyfrowe falownika (zaciski [11], [12]).
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Programowalne zaciski wyjściowe" na stronie 4-34.
Tabela funkcji realizowanych przez wyjscia cyfrowe falownika
Sygnał biegu silnika

FA2

kiedy silnik jest zatrzymany

Sygnalizacja
ZAŁ
osiągnięcia zadanej
częstotliwości - Stała
prędkość

kiedy częstotliwość wyjściowa osiągnęła zadaną
wartość

osiągnięcia/przekroczenia zadanej częstoWYŁ
tliwości

kiedy częstotliwość wyjściowa jest równa bądź
większa od częstotliwości zadanej
kiedy silnik jest zatrzymany lub częstotliwość
wyjściowa jest niższa od zadanej

FBV

kiedy prąd silnika jest niższy niż zdefiniowany
próg przeciążenia

Sygnalizacja przekroczenia określonego poziomu
uchybu regulacji
regulatora PID

kiedy uchyb układu z regulatorem PID jest
większy od zdefiniowanego.

kiedy uchyb regulacji układu z PID jest mniejszy
od zdefiniowanego poziomu

Sygnał ALARMu

kiedy pojawi się alarm i nie zostanie zresetowany
kiedy nie pojawi się sygnał alarmu od chwili
zresetowania poprzedniego

kiedy wartość sygnału podanego na zacisk
wejściowy [O] jest & lt; od nastawy B082 lub został
wyłączony sygnał analogowy lub prąd
wejściowy na zacisk [OI] & lt; 4mA
kiedy nie zostało wykryte przerwanie sygnału

Sygnał załączony gdy falownik jest w trybie
biegu i wartość sprzężenia zwrotnego jest
mniejsza niż zdefiniowany poziom w parametrze
C053.

Sygnał wyłączony gdy sygnał sprzężenia przekroczy wartość ustawianą w parametrze C052
oraz gdy falownik zostanie przełączoy z trybu
biegu na Stop.

Wejście Analogowe
rozłączenie

Sygnał dla
załączania/
wyłączania dodatkowego układu
napędowego przy
regulacji PID

Dc

kiedy prąd silnika przekroczy zdefiniowany próg
dla przeciążenia.

AL

OD

przeciążenia

kiedy silnik jest zatrzymany lub w trakcie
przyspieszania/zwalniania.

OL

kiedy falownik jest w Trybie Biegu

3-52

Tabela funkcji realizowanych przez wyjscia cyfrowe falownika

NDc

Wynik operacji
logicznej

kiedy zostanie przekroczony czas przerwy
pomiędzy kolejnymi zapytaniami Mastera.
(ustawiany w C077)
kiedy kolejne zapytania Mastera przychodzą w
zdefiniowanym przedziale czasu

kiedy wynik operacji logicznej ustawionej w
C143 ma wartość logicznej "1"

LOG

Sygnalizacja pracy
sieciowej

C143 ma wartość logicznego "0"

Wyjście analogowe - Wyjście analogowe falownika [AM] może spełniać jedną z dwóch funkcji
- monitorowania prędkości silnika lub prądu. Konfigurowane jest w parametrze C028. Więcej
informacji dot. wyjścia [AM] i jego nastaw przedstawiono w rozdziale "Wyjścia analogowe" na

stronie 4-53.

Tabela funkcji realizowanych przez wyjście analogowe falownika
Monitorowanie często- Aktualna prędkość silnika
tliwości wyjściowej

0 do częstot.
maksymalnej w Hz

Monitorowanie prądu
0 do 200%

Prąd silnika (w% prądu znamionowego)

Parametry dostrajania sygnałów wyjściowych falownika
Przedstawione w tym rozdziale funkcje
Prąd silnika
dotyczą konfiguracji wyjść cyfrowych falownC041
ika. Parametr C041 (przeciążenie) ustawia
poziom prądu, od którego wystawiony zostaje
sygnał [OL] na wyjściu cyfrowym infor0
mujący o przeciążeniu. Zakres nastaw tego
Sygnał
parametru jest od 0% do 200% prądu znami- przeciążenia
onowego falownika. Ta funkcja ma zadanie
zasygnalizowania przeciążenia, zanim nastąpi
blokada falownika.

3-53

Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości,
[FA1] lub [FA2] polega na pojawieniu się
sygnału na wyjściu w momencie osiągnięcia
C042
przez falownik docelowej częstotliwości
wyjściowej. Można zdefiniować dwie częstotliwości docelowe - dla przyspieszania i dla
zwalniania (parametry C042 i C043).
C043
Uchyb układu regulacji to różnica pomiędzy
sygnałem zadanym a sygnałem wyjściowym.
Funkcja C044 jest sygnalizuje przekroczenie
dopuszczalnego sygnału uchybu.

Próg uchybu
sygnał
wyjściowy

zadany

C044

przekroczenia

C041

Poziom sygnalizacji
OL LVL 001. 60A

C042

osiągnięcia - przekroczenia częstotliwości
przy przyspieszaniu
ARV ACC 0000. 0Hz

C043

przy zwalnianiu
ARV DEC 0000. 0Hz

Sygnalizacja przekroczenia wartości uchybu
ARV PID 003. 0%

Ustawia wartość prądu,
którego przekroczenie
spowoduje sygnalizację
przeciążenia. Zakres nastaw od
0% do 200% znamionowego
prądu falownika

Prąd znamionowy falownika

Ustawia wartość częstotliwości, której osiągnięcie lub
przekroczenie podczas
przyspieszania sygnalizowane
jest na zacisku wyjściowym.
Wartość tą można ustawić w
przedziale od 0. 0Hz

przekroczenie podczas zwalniania sygnalizowane jest na
zacisku wyjściowym. 0 Hz

Ustawia dopuszczalny przedział uchybu (wartość
bezwzględna), Zakres nastaw:
0. 0 do 100%, rozdzielczość
0. 1%

Funkcje grupy " C "

3-54

C052

Próg górny sygnału
do wyłączania II układu
napędowego w
PID LtU 0100. 0%

C053

Próg dolny sygnału
do załączania II układu
PID LtL 0000. 0%

Kiedy wartość sprzężenia
zwrotnego przekroczy tą
wartość zostanie podany
sygnał do wyłączenia drugiego
układu napędowego. 0%

100. 0

100. 0

%

zwrotnego obniży się poniżej
tego progu, podany zostanie
sygnał do załączenia drugiego
układu. Zakres nastaw: 0. 0 do
100. 0%

3-55

Ustawienia komunikacji sieciowej
W poniższej tabeli zestawiono wszystkie konfigurowane parametry komunikacji szeregowej
falownika. Ustawienia dotyczą komunikacji z panelem cyfrowym (takim jak SRW-0EX), a
także w sieci ModBus. Ustawienia nie mogą być edytowane i wprowadzane przez sieć. Więcej
informacji na temat sterowania i monitorowania pracy falownika przez sieć ModBus znajduje
się w rozdziale "Komunikacja sieciowa ModBus" na stronie B-1.
C071

Prędkość komunikacji
COM BAU

C072

Adres stacji
COM ADR

C074

NON

baud

Ustawia adres falownika w
sieci. Zakres nastaw: od 1 do
32.

. 1

Trzy nastawy:
00... No parity
01... Even parity
02... Odd parity

Nastawy: 1, 2

po wystąpieniu błędu w
komunikacji
Pięć nastaw:
00... Bloka (kod błędu E60)
01... Zwalnianie do 0 i
zablokowanie (kod błędu E60)
02... Brak reakcji
03... Wybieg silnika
04... Zwalnianie do zatrzymania

Ustawia czas timera watchdog.
Zakres 0. 99 sec. 00

Czas w jakim falownik rozpoczyna wysyłanie odpowiedzi w
transmisji danych w sieci. do 1000. ms

msec.

1BIT

Reakcja falownika na
wystąpienie błędu
COM ESlct None

C077

04... 4800 bps
05... 9600 bps
06... 19200 bps

przerwy pomiędzy
kolejnymi zapytaniami
(time out)
COM ETIM 000. 00s

C078

Czas rozpoczęcia
nadawania odpowiedzi
COM Wait 00000ms

Ilość bitów stopu
COM STP

C076

00001

Kontrola parzystości
COM PRTY

C075

4800

3-56

Kalibracja sygnału analogowego
Funkcje przedstawione w poniższej tabeli służą do konfigurowania sygnałów wyjścia
analogowego. Ustawienia te nie zmieniają charakterystyk prądu/napięcia, typu sink/source tylko
punkt zero oraz skalowanie sygnałów.
C081

Kalibracja sygnału O
O-ADJ 0100. 0%

C082

Kalibracja sygnału OI

OI-ADJ 0100. 0%

C085

Nastawa termistora

Parametr służy do ustawienia
właściwej relacji pomiędzy
wyświetlaną w funkcji F1
wartością zadaną częstotliwości a napięciowym
sygnałem zadającym
podawanym na zaciski O-L,
zakres od 0. 0 do 200. 0%

wartością zadaną częstotliwości a prądowym sygnałem
zadającym podawanym na
zaciski OI-L, zakres od 0. 0 do
200. 0%

Zakres 0. 0%

Zakres nastaw 0. 0V

PTC Adj 0100. 0%
C086

Uchyb ustalony dla
zacisku AM

AM-OFFST 0000. 0V

NOTATKA: Kiedy przywrócisz nastawy fabryczne falownika, wartości tych
parametrów również zostaną ustawione na domyślne (takie jak w tabeli). Pamiętaj, aby
ustawić te parametry zgodnie z wymaganymi po wywołaniu nastaw fabrycznych
3-57

Pozostałe parametry grupy C
W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe parametry grupy C, które nie zostały podzielone na
podgrupy ze względu na pełnione funkcje.
funkcj
C091

Dostęp do funkcji
rozszerzonych Debug

C101

Pamięć funkcji motopo- Umożliwia zapamiętanie ostattencjometra UP/DOWN niej częstotliwości zadanej
motopotencjometrem. Dwa
UP/DWN NO-STR
00 - czyści ostatnią nastawę
motopotencjometra (powraca
do początkowej nastawy z
parametru F001)
01 - zapamiętuje ostatnią
nastawę motopotencjometra

C102

DBG Slct

RS Slct

Sposób kasowania blokady za
pomocą funkcji wejściowej
[RST]. Trzy opcyjne kody:
00 - Kasowanie blokady w
czasie załączania sygnału
[RST], zatrzymanie silnika
jeśli falownik był w trybie
biegu RUN
01 - Kasowanie blokady w
czasie wyłaczania sygnału
02 - Kasowanie blokady w
[RST], bez wpływu na pracę
Udostępnia parametry dodatkowe Debug, przeznaczone do
czyn-ności serwisowych. Dwa
kody:
00 - nieaktywa
3-58

Operacje logiczne na sygnałach binarnych
Funkcje logiczne - Falownik pozwala na wykonywanie operacji logiczych na sygnałach i
wystawianiu wyniku na zacisk wyjściowy. Można wybrać dwa dowolne wejścia binarne listwy
sterującej i wykonać na sygnałach doprowadzonych do tych wejść jednej z operacji logicznych
(iloczyn AND, suma OR, suma symetryczna XOR). Zacisk z przypisaną tą funkcją oznaczony
jest poprzez: [LOG]. Wynik tego działania będzie prezentowany na wyjściu binarnym. Ustawień
funkcji logicznych dla wyjścia [11], [12] lub przekaźnikowego dokonuje się jednym z
parametrów: C021, C022, lub C026
wyj. cyfrowe
wykorzystane
jako wejścia:
RUN, FA1,
FA2, OL,
OD, AL,
Dc, FBV,

OD, AL, Dc,
FBV, NDc

11
C141

Wejście A

C143

C142

Funkcja logiczna
AND, OR, XOR

AL1

[LOG]

AL0
Wejście B

AL2

W tabeli poniżej zestawiono cztery możliwe kombinacje stanów dwóch wejść binarnych oraz
wyniki poszczególnych operacji logicznych.
Stan wejścia

[LOG] Stan wyjścia

AND

OR

XOR

Wybór f-cji
programowalnych
zacisków wyjściowych
dla wew. wej. logicznego A
LogicOut1 RUN

Wybór funkcji
zacisków wyj. dla wew.
wejścia logicznego B
LogicOut2 FA1

9 programowanych funkcji
dostępnych dla wyjść
cyfrowego

Wybór funkcji logicznej Przypisuje funkcję logiczną,
której wynik jest podawany na
LogicOPE AND
wyjście cyfrowe [LOG], Trzy
00... [LOG] = A AND B
01... [LOG] = A OR B
02... [LOG] = A XOR B

3-59

Opóźnienie zadziałania wyjścia cyfrowego - Dla wyjść binarnych falownika ( [11], [12] oraz
wyjścia przekaźnikowego) można ustawić czas opóźnienia działania. Czyli każda zmiana stanu
wyjścia z wysokiego na niski oraz z niskiego na wysoki będzie wykonywana ze zdefiniowanym
opóźnieniem. Można ustawić opóźnienie przy przełączeniu stanu ZAŁ/WYŁ lub WYŁ/ZAŁ lub
w obu przypadkach. Czas ustawiany jest z zakresu od 0. 1 do 100 sekund. Ta funkcja jest bardzo
przydatna przy współpracy falownika z innymi urządzeniami, kiedy trzeba zastosować czas
zwłoki do ich wysterowania.
C144

Zacisk [11] opóźnienie
załączania

Zakres nastaw: 0. 0
sekund

DLAY 11 0000. 0s
C145

wyłączania
HOLD 11 0000. 0s

C146

Zacisk [12] opóźnienie
załączania
DLAY 12 0000. 0s

C147

HOLD 12 0000. 0s

C148

Wyj. przekaźnikowe,
opóźnienie załączania
DLAY RY 0000. 0s

C149

opóźnienie wyłączania
HOLD RY 0000. 0s

NOTATKA: Jeśli wykorzystujesz opóźnienie wyłączania sygnału na zacisku wyjściowym (C145, C147 lub C149 & gt; 0. 0 sekund), wejście realizujące funkcję resetowania [RS]
będzie wyłączało silnik oraz wyłączało wyjście cyfrowe jednocześnie, bez opóźnienia.

3-60

Grupa "H": Funkcje stałych silnika

Grupa "H": Funkcje stałych silnika
Parametry grupy H dostrajają falownik do
charakterystyk silnika. Ręcznie należy
wprowadzić nastawy H003 oraz H004
zgodnie z danymi znamionowymi silnika.
stałomomentowe
Parametr H006 jest nastawiany fabrycznie i
nie można go zmieniać. Jeśli chcesz
przywrócić nastawy fabryczne parametrów
postępuj zgodnie z procedurą przedstawioną
w rozdziale 6 - Przywracanie nastaw fabrycznych.
Ustaw w parametrze A044 algorytm sterowania momentem silnika (patrz rysunek).
Moc znamionowa
AUX K

H203

0. 4 kW

silnika, 2-gi silnik
2AUXK

Liczba biegunów
AUX P

H204

H006

9 nastaw:
0. 2 / 0. 4 / 0. 75 / 1. 5 / 2. 2 / 3. 7
5. 5 / 7. 5 / 11

4 nastawy:
2/4/6/8

bieguny

100

Współczynnik stabiliza- Stała silnika, zakres nastaw 0
cji, 2-gi silnik
do 255
2AUXKCD

zakres nastaw
zgodnie z mocą
4p

cji
AUX KCD

H206

2AUXP

Sterowanie i
sygnalizacja
-- Wprowadzenie................................................. 2
-- Podłączenie do sterownika PLC i innych urządzeń.... 5

-- Dane techniczne zacisków sterowniczych....... 7
-- Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe 8
-- Obsługa programowalnych zacisków wejściowych.. 10

-- Programowalne zaciski wyjściowe................. 35
-- Sterowanie za pomocą wejść analogowych... 51
-- Wyjścia analogowe........................................ 53
-- Regulator PID................................................. 54
-- Podłączenie pod falownik kilku silników......... 56

4-2

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Materiał z rozdziału 3 zawierał listę wszystkich programowalnych funkcji w falowniku.
Sugerujemy aby w pierwszej kolejności przejrzeć tę listę celem ogólnego zaznajomienia
się z funkcjami falownika. Ten rozdział pogłębia ogólną wiedzę w następujący sposób:
1. Funkcje powiązane - Niektóre parametry są powiązane lub zależą od nastaw innych
funkcji. Poniższy rozdział zawiera listę potrzebnych nastaw dla programowalnych
funkcji pomagając w poznaniu ich i pokazaniu wzajemnych powiązań pomiędzy
nimi. Programowalne zaciski - Niektóre funkcje są związane z sygnałami wejściowymi
na zaciskach listwy sterowniczej, a niektóre generują określone sygnały wyjściowe. Połączenia elektryczne - Rozdział ten pokazuje jak dokonywać połączeń pomiędzy
falownikiem a innymi elektronicznymi urządzeniami. Regulator PID - L200 posiada wbudowany regulator PID, gdzie dzięki sprzężeniu
zwrotnemu, regulator oblicza optymalną częstotliwość wyjściową dla kontroli
zewnętrznego procesu. Rozdział ten opisuje parametry oraz funkcje zacisków
wejściowych i wyjściowych związanych z regulacją PID. Praca z wieloma silnikami -falownik L200 może pracować z dwoma lub większą
ilością silników zastosowanych w różnych aplikacjach. Rozdział ten pokazuje
podłączenia elektryczne i parametry związane z pracą silnika przy różnych aplikacjach.
Tematy zawarte w niniejszym rozdziale pozwolą ci wybrać funkcje i parametry
przydatne w twojej aplikacji oraz pokażą jak się nimi posługiwać. Informacje zawarte w
rozdziale 2 dotyczące instalacji falownika, jego podłączenia, zasilenia i pracy próbnej
teraz zostaną uzupełnione o wiadomości pozwalające na uczynienia z falownika
elementu kontrolującego i sterującego częścią lub całością pracy systemu.

Ostrzeżenia przy dalszym procedurach pracy z falownikiem
Sterowanie
i sygnalizacja

Przed dalszą obsługą falownika prosimy o przeczytanie poniższych ostrzeżeń.

UWAGA:Podczas pracy falownika jego radiator nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Nie dotykaj radiatora, gdyż grozi to porażeniem.
UWAGA:W falowniku możliwa jest łatwa zmiana prędkości obrotowej silnika z niskiej
na wysoką. Przed przystąpieniem do właściwego procesu pracy falownika upewnij się o
możliwościach i ograniczeniach silnika oraz napędzanej maszyny. W innym przypadku
może dojść do zranienia personelu obsługującego maszynę.
UWAGA:W przypadku wykorzystywania wyższej niż fabryczna (50/60Hz) częstotliwości wyjściowej pracy falownika sprawdź czy silnik i napędzana maszyna posiadają
parametry techniczne pozwalające na pracą przy takiej częstotliwości. Przed
właściwym nastawieniem zakresu częstotliwości pracy na wyjściu falownika sprawdź
próbnie pracę silnika na częstotliwościach górnego zakresu (powyżej standardowej
częstotliwości 50/60Hz). W innym przypadku może dojść do uszkodzenia napędzanego
urządzenia.

4-3

OSTRZEŻENIE: Podawaj napięcie zasilania na falownik tylko w przypadku, kiedy
przednia pokrywa falownika jest zamknięta. W czasie zasilania falownika nie otwieraj
tej pokrywy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia.
OSTRZEŻENIE: Nie obsługuj falownika i innego elektrycznego wyposażenia
mokrymi rękami.
OSTRZEŻENIE: Kiedy falownik jest zasilany nie dotykaj żadnych jego zacisków,
nawet kiedy silnik jest zatrzymany.
OSTRZEŻENIE: W trybie pracy falownika z wykorzystaniem funkcji " ponownego
startu " silnik może nagle ruszyć, pomimo wcześniejszego awaryjnego zatrzymania.
Upewnij się, przed podejściem do maszyny, że falownik zatrzymał silnik (na etapie
projektowania, układ musi być tak pomyślany aby nie powodował niebezpieczeństwa
zranienia obsługi nawet w przypadku ponownego startu falownika po wystąpieniu
błędu). W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu obsługującego
maszynę.
OSTRZEŻENIE: Jeśli napięcie zasilające zostanie odłączone na krótki okres czasu w
sytuacji, kiedy sygnał pracy-RUN jest aktywny (zapięty na listwie sterowniczej), to w
momencie przywrócenia napięcia falownik zacznie napędzać silnik. Jeśli taka sytuacja
może powodować niebezpieczeństwo dla personelu obsługi, należy ją wykluczyć
wykorzystując odpowiednią funkcję w falowniku.

OSTRZEŻENIE: W przypadku wystąpienia wyzwolenia zabezpieczenia falownika
(zatrzymanie silnika z komunikatem błędu), w sytuacji kiedy sygnał pracy-RUN jest
aktywny, skasowanie blokady spowoduje ponowny rozruch silnika. Upewnij się czy
sygnał pracy-RUN falownika jest nieaktywny WYŁ w momencie kasowania jego
blokady. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu obsługującego
OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj wewnętrznych elementów falownika będącego pod
napięciem ani nie wkładaj elementów przewodzących do jego wnętrza. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko porażenia lub pożaru.

OSTRZEŻENIE: Przycisk STOP-u jest aktywny tylko wtedy gdy dokonana jest
odpowiednia nastawa w funkcji STOP-u. Upewnij się, że oprócz aktywnego zewnętrznego przycisku STOP AWARYJNY, niezależnie, uaktywniony jest również STOP na
pulpicie falownika. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu
obsługującego maszynę.

4-4

OSTRZEŻENIE: Przed podaniem napięcia zasilania na falownik, upewnij się czy
komenda pracy-RUN nie jest aktywna.
OSTRZEŻENIE: W przypadku jeśli przycisk STOP-u na panelu falownika nie jest
uaktywniony w odpowiedniej funkcji, to wciskając ten przycisk nie spowodujemy
zatrzymania silnika jak również skasowania blokady podczas stanu awaryjnego.

OSTRZEŻENIE: Dokonaj podłączenia dodatkowego zewnętrznego przycisku STOPU
AWARYJNEGO jeśli określona aplikacja tego wymaga.

4-5

Podłączenie do sterownika PLC i innych urządzeń
Falowniki Hitachi są stosowane w wielu różnych typach aplikacji. Podczas instalacji panel
falownika (lub inne urządzenie programujące) ułatwia wstępną konfigurację układu. Po zainstalowaniu falownik otrzymuje sygnały sterownicze za pośrednictwem wejściowych programowalnych zacisków sterowniczych lub poprzez port szeregowy z zewnętrznego urządzenia
sterującego. W przypadku bardzo prostych zastosowań np. kontrola prędkości taśmociągu
sygnały, rozkaz biegu RUN/ zatrzymanie STOP oraz potencjometr do płynnej regulacji
prędkości obrotów silnika, dają obsłudze wystarczającą kontrolę całego procesu sterowania. W
bardziej wyszukanych zastosowaniach sygnały sterujące pracą falownika mogą pochodzić z
programowalnego sterownika PLC
Nie jest możliwe opisanie wszystkich możliwych rodzajów zastosowań falownika w niniejszej
instrukcji. Przy podłączaniu do falownika zewnętrznego urządzenia sterującego, od użytkownika
wymagana jest taka znajomość urządzenia, która umożliwi jego poprawne podłączenie i
skonfigurowanie z falownikiem. W tej części instrukcji i w następnej dotyczącej funkcji wejść/
wyjść I/O znajdziesz potrzebne informacje, które pozwolą ci na szybkie i bezpieczne
podłączenie urządzenia zewnętrznego do przemiennika częstotliwości.

UWAGA: Można uszkodzić falownik lub inne dołączane zewnętrzne urządzenie jeśli, podane
przez producenta maksymalne obciążenia i napięcia dotyczące wykorzystywanych zacisków
sterowniczych, zostaną przekroczone.
Połączenia pomiędzy falownikiem a innym
urządzeniem opiera się na wykorzystaniu wejść/
wyjść sterowniczych tych urządzeń co zostało
pokazane na diagramie zamieszczonym po prawo.
Programowalne wejścia sterownicze na falowniku
wymagają posiadania przez zewnętrzne urządzenie
sterownicze (np. PLC) odpowiednich wyjść, które
można skonfigurować z wejściami falownika. W
rozdziale tym pokazano wewnętrzne komponenty
falownika dla każdego z wejść/wyjść programowalnych. W niektórych przypadkach na rysunku
podłączeniowym falownika zamieszczono również
źródło zasilania.

sygnał

Obw.
wej.

wyj.

wej

powrót

PLC
+wspól.

+-

Obw. wej

połączeń obu urządzeń mieści się w dopuszczalnych granicach

6
3. Sprawdź poprawność nastawy zakresu sygnałów analogowych. Upewnij się czy współczynnik

1. Sprawdź czy prąd i napięcie przy każdym z

skalujący sygnał dla wejść/wyjść jest odpowiedni

24V

Po sporządzeniu schematu:

przypadku poz. napięcia wysokiego lub
niskiego) przy każdym załączeniu/wyłączeniu
ZAŁ/WYŁ jest prawidłowa

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia zalecamy
każdorazowe wykonanie schematu połączeń
pomiędzy falownikiem a zewnętrznym
urządzeniem. Zalecamy również zamieszczenie na
tym schemacie wewnętrznych komponentów
każdego z urządzeń, tak aby powstał kompletny
zamknięty obwód dla każdego z wejść/wyjść
sterownika i falownika.

2. Sprawdź czy logika styków (stan aktywny w

zew. urządzenie

4-6

4. Spróbuj przewidzieć co stanie się w układzie gdy jedno z urządzeń straci zasilanie lub napięcie zasilania pojawi się na innym urządzeniu

Przykładowy diagram połączeń
Poniższy schemat przedstawia ogólny przykład podłączeń przewodów sterowniczych, siłowych zasilających falownik i odpływowych do zasilania silnika. Rozdział ten będzie pomocny do przeprowadzenia prawidłowego podłączenia okablowania w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wyłącznik, rozłącznik lub
stycznik

R

(L1)
źródło zasilania 3fazowe lub 1fazowe w
zależności od
modelu falownika

(T1)

S

(L2)

T

N(L3)

(T3)

5-prog. zacisków
wejściowych
Uwaga: Dla podłączenia okablowania do proBieg w prawo
gramowalnych
zacisków wejść/wyjść I/
O i wejść analogowych
używaj najlepiej przeBieg w lewo
wodów ekranowanych
w postaci skrętki dwuprzewodowej). Ekran
przewodu dla każdego
sygnału z osobna
należy podłączyć do
jego zacisku wspólnego
tylko od strony falownika.

Termistor

PD/+1
PCS
24V
Woltomierz 0-10V DC

PD/+

[5] -konfigurowalne
jako wejście dyskretne
lub wejście termistora

N/-
AL1
AL0

0-10VDC
4-20mA

Zacisk wspólny dla wej. analogowych

Rezystor hamujący
(opocja)

alarmowowe
(typ1 forma C)

Wyj. typu otwarty kolektor
Sygnał biegu RUN

Obwody wyjściowe

Jednostka
hamująca
(opcja)

AM
źródło zasil. 10VDC dla wej. anal.

Dławik DC
RB

5
Zacisk wspól. prog.

(T2)

Obciąż.

Syg. osiągnięcia częstot.

O

OI
CM2

zacisk wspólny dla wyjść
programowalnych

4-7

Dane techniczne zacisków sterowniczych
Złączka z wejściowymi zaciskami programowalnymi i z analogowymi
zaciskami wejść/wyjść znajduje się bezpośrednio pod przednią pokrywa
falownika. Zaciski wyjścia przekaźnikowego są usytuowane po lewej
stronie od programowalnych zacisków wejściowych. Usytuowanie
poszczególnych zacisków w złączce jest pokazane poniżej.
Zaciski wyjścia
przekaźnikowego

AL2 AL1 AL0

wyjście
analogowe

wejścia
programowalne zaciski wejściowe

prog. zaciski
wyjściowe

AM H O OI L L 5 4 3 2 1 PCS CM2 12 11
Dane techniczne zacisków sterowniczych są umieszczone w poniższej tabeli:
Zaciski

Dane znamionowe

źródło zasilania +24V dla programowalnych zacisków wejściowych

24VDC, maksymalnie 30mA (nie zwierać do zacisku L)

[1], [2], [3], [4], [5]

Programowalne zaciski wejściowe

maksymalnie 27VDC(używaj PCS lub zewnętrznego źródła z
wykorzystaniem zacisku L)

[L] (prawy) *1

Zacisk wspólny wejść programowalnych

suma prądów z zacisków 1-5

[11], [12]

Programowalne zaciski wyjściowe

maksymalnie prąd ciągły 50mA, maksymalne napięcie
27VDC

[CM2]

Zacisk wspólny wyjść programowalnych

100mA- suma prądów z zacisków 11 i 12

[AM]

Zacisk wyjścia analogowego

od 0 do 10VDC, maksymalnie 1mA

[L] (lewy) *2

Zacisk wspólny wejść/wyjść analogowych

suma prądów z zacisków OI, O i H

[OI]

Analogowe wejście prądowe

zakres od 4 do 19, 6mA, nominalnie 20mA, impedancja wejścia
250W

[O]

Analogowe wejście napięciowee

zakres od 0 do 9. 8VDC, nominalnie 10VDC, impedancja
wejścia 10 kW

[H]

źródło zasilania +10V dla wejść analogowych

10VDC, maksymalnie 10mA

[AL0]

zacisk wspólny wyjścia przekaźnikowego

[AL1] *3

zacisk przekaźnika wyjściowego podczas
pracy-RUN normalnie zamknięty

[AL2] *3

pracy- RUN normalnie otwarty

Obciążenie rezystancyjne zasilanie 250VAC, maks. 5A
Obciążenie indukcyjne (współ mocy 0. 4) zasilanie 250VAC,
maksymalnie 0. 2A Zasilanie 100VAC, minimum 10mA
Obciążenie rezystancyjne zasilanie 30VDC, maks. 3. 0A
Obciążenie indukcyjne (współ mocy 0. 4) zasilanie 30VAC,
maksymalnie 0. 7AZasilanie 5VDC, minimum 100mA

Uwaga 1: Oba zaciski L są połączone wewnątrz falownika i stanowią jeden potencjał
Uwaga: 2:Zalecamy wykorzystywanie zacisku L "prawego" do programowalnych
zacisków wejoeciowych i zacisku L "lewego" do zacisków wejoeae/wyjoeae I/
O analogowych
Uwaga: 3:. Rodzaj zestyku w wyjoeciu przeka? nikowym jest konfigurowalny. Patrz
strona 4-43.

[PCS]

4-8

Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe

Programowalne zaciski wejściowe i wyjściowe
Zaciski wejściowe
Posłuż się poniżej umieszczoną tabelą dla znalezienia informacji dotyczącej funkcji przypisywanych
programowalnym zaciskom wejściowym (C001-C005)
Funkcje wejść programowalnych
odniesienia

Rozkaz ruchu. Bieg w prawo/Zatrzymanie

Rozkaz ruchu. Bieg w lewo/Zatrzymanie

CF1

Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit0)

Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit1)

Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit2)

Wielopoziomowa nastawa prędkości ( bit4)

4-16

Hamowanie dynamiczne DC

4-17

Aktywowanie drugiego zestawu nastaw parametrów

4-18

Drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania

4-19

4-20

Zewnętrzny sygnał blokady

4-21

Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem

4-22

4-23

Rodzaj analogowego sygnału sterującego

RS

Kasowanie blokady falownika

4-25

TH

Funkcja termistora

4-26

Funkcja trzech przewodów: załączanie impulsowe "

4-27

Funkcja trzech przewodów: " impulsowe zatrzymanie "

Funkcja trzech przewodów: " wybór kierunku ruchu: w prawo/w
lewo "

Blokada regulatora PID

4-29

Kasowanie wartości części całkującej regulatora PID

Motopotencjometr: narastanie prędkości

4-30

Motopotencjometr: obniżanie prędkości

Czyszczenie pomięci motopotencjometra

Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem biegu z pulpitu
Dodawanie częstotliwości

Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem biegu z listwy
sterowniczej falownika

4-9

Zaciski wyjściowe
programowalnym zaciskom wyjściowym (C021, C022 i C026).

Symbol

Sygnalizacja biegu silnika

4-38

Sygnalizacja osiągnięcia zadanej częstotliwości
Typ1(aktywna tylko przy stałej prędkości)

4-39

Sygnalizacja przekroczenia zadanej częstotliwości Typ2

Sygnalizacja przeciążenia

4-41

uchybu regulacji regulatora PID

4-42

Sygnalizacja alarmu

4-43

Detekcja zaniku sygnału analogowego

4-45

Sygnał dla załączania/wyłączania dodatkowego
układu napędowego przy regulacji PID

4-46

Sygnalizacja przerwania pracy sieciowej

4-49

Wynik operacji logicznej

4-50

4-10

Obsługa programowalnych zacisków wejściowych

Obsługa programowalnych zacisków wejściowych
Zaciski [1], [2], [3], [4] i [5] są identycznymi programowalnymi wejściami służącymi do indywidualnego
wykorzystania. Wejącia programowalne mogą być zasilane z wykorzystaniem wewnętrznego (izolowanego) źródła napięcia +24VDC lub mogą być zasilane zewnętrznym źródłem. Ta część rozdziału opisuje
sterowanie wejściami programowalnymi oraz pokazuje jak wejścia te podłączyć do styków lub tranzystorów w zewnętrznym urządzeniu sterującym (np. PLC). Falownik L200 posiada możliwość wyboru
sterowania programowalnymi wejściami za pomocą wspólnego plusa (z ang. Source type) lub wspólnego
minusa (z ang. Sink type). Wymienione terminy dotyczą połączeń wejść falownika do zewnętrznego
urządzenia lub do zewnętrznych styków. Sterowanie wspólnym minusem oznacza przepływ prądu
pomiędzy aktywnym wejściem a przewodem wspólnym L (GND). Sterowanie wspólnym plusem oznacza
przepływ prądu pomiędzy źródłem +24V, a aktywnym wejściem. Przytoczone w tym rozdziale przykłady
podłączeń wejść programowalnych wykorzystaj do swojej aplikacji.
Falownik L200 posiada przełącznik dwupozycyjny DIP za pomocą którego możliwy jest wybór
sterowania programowalnymi wejściami za
pomocą wspólnego minusa (pozycja SK) lub za
pomocą wspólnego plusa (pozycja SR). Aby
dostać się do przełącznika DIP należy zdjąć
przednią pokrywę falownika. Na rysunku po
prawej stronie pokazane jest usytuowanie
przełącznika SR/SK obok złączki z zaciskami
wejść programowalnych.

Prog. zaciski wejściowe
L 5 4 3 2 1 PCS
SK
Legenda:
Source

Nie pomyl przełącznika SR/SK z dwoma
Sink
(fabrycznie)
większymi przełącznikami znajdującymi się tuż
obok. Jak widać na rysunku przełącznik sposobu
sterowania wejściami programowalnymi posiada oznaczenia odpowiednio SR powyżej przełącznikai SK
poniżej.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że napięcie zasilania falownika jest odłączone przed
zmianą pozycji przełącznika SR/SK. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
wewnętrznych obwodów falownika..
Zacisk [PCS] - Oznaczenie zacisku wejściowego
PCS (skrót z ang. Programmable Control System)
zawiera informację o tym, że z zaciskami wejściowymi możliwe jest skonfigurowanie różnych
urządzeń sterowniczych. Na rysunku po prawo
pokazano schemat wewnętrznych połączeń wejść
programowalnych w falowniku. W zależności od
położenia przełącznika SK/SR obwód wejść
programowalnych zamyka się poprzez zacisk PCS
lub zacisk wspólny L. Na kolejnych stronach
przedstawiono cztery kombinacje połaczeń
zacisków wejściowych w zależności od wykorzystywanego zacisku wspólnego - plus lub minus
oraz od wykorzystywanego źródła zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego.

wejściowe

4-11

Dwa schematy umieszczone poniżej pokazują połączenia programowalnych zacisków wejściowych z wykorzystaniem wewnętrznego źródła zailania +24V. Przy każdym ze schematów pokazane jest podłączenie do zacisków
wejściowych, tylko styków lub zewnętrznego urządzenia zawierającego na swoim wyjściu tranzystory. Zwróć uwagę,
że na dolnym schemacie podłączenie przewodu wspólnego L do obwodu jest konieczne, tylko w przypadku łączenia
zacisków do zewnętrznego urządzenia zawierającego tranzystory na wyjściu. Przed przystąpieniem do łączenia
obwodów upewnij się, że przełącznik SR/SK jest w prawidłowej pozycji

Sterowanie wspólnym minusem.
Wewnętrzne źródło zasilania
Przełącznik SR/SK w pozycji SK

Wyjście typu otwarty kolektor
Tranzystory na wyjściu typu NPN
Styki umieszczone
na wejściu

Urządz. zewnętrz.

Sterowanie wspólnym plusem. Wewnętrzne
źródło zasilania
Przełącznik SR/SK w pozycji SR

Zacisk wspólny do [PCS]

Styki umiesz.
na wej.

Tranzystory na wyjściu
typu PNP

4-12

Dwa schematy umieszczone poniżej pokazują połączenia programowalnych zacisków wejściowych z
wykorzystaniem zewnętrznego źródła zasilania. Przy podłączeniu jak na dolnym schemacie konieczne jest
podłączenie diody razem z zewnętrznym zasilaczem. Dioda ta zapobiegnie uszkodzeniu zasilaczy w
momencie przypadkowego przełączenia przełącznika SR/SK w nieprawidłową pozycję. Przed
przystąpieniem do łączenia obwodów upewnij się, że przełącznik SR/SK jest w prawidłowej pozycji
Zewnętrzne źródło zasilania
Tranzystory na wyjściu typu
NPN

*
+ 24V
* Uwaga: Jeśli zewnętrzny zasilacz jest przyłączony w gałęzi GND do
zacisku L (opcjonalnie) to należy podłączyć obie diody

Sterowanie wspólnym plusem.
Tranzystory na
wyjściu typu PNP

Funkcja Biegu w Prawo/Zatrzymania i Biegu w Lewo/Zatrzymania]
Kiedy zacisk wejściowy z przypisaną funkcją[ FW]- (Rozkaz ruchu-bieg w prawo/Zatrzymanie) jest
aktywny (stan wejścia -wysoki) falownik wykonuje komendę biegu w prawo. W przypadku, kiedy zacisk
wejściowy z przypisaną funkcją [FW] nie jest aktywny (stan wejścia -niski), falownik wykonuje komendę
zatrzymania silnika. Podobna procedura sterowania dotyczy zacisku z przypisana funkcją [RV]. Gdy
funkcja [RV] jest aktywna (stan wejścia -wysoki) falownik wykonuje komendę biegu w lewo, gdy nie jest
aktywna (stan wejścia -niski) falownik realizuje komendę zatrzymania silnika..

Rozkaz ruchu-bieg w
prawo/Zatrzymanie

falownik jest w trybie pracy, silnik jest napędzany w prawo
falownik jest w trybie zatrzymania, silnik
zatrzymuje się

falownik jest w trybie pracy, silnik jest napędzany w lewo

Stan

lewo/Zatrzymanie

Funkcje
odpowiadające
wejściom:

C001, C002, C003, C004,
Wymagane
nastawy:

A002 = 01

Przykład ( zaciski wejściowe [1] i [2] są skonfigurowane jak na rysunku - patrz strona 3-46):

RV FW

L 5 4 3 2 1 PCS

Uwagi:
o Kiedy jednocześnie na wejścia falownika podana

Dane techniczne zacisków ster. - patrz str. 4-6

NOTATKA:W parametrze F004 - wybór kierunku obrotów silnika- ustala się, w
którym kierunku będzie się obracał silnik po załączeniu przycisku RUN, w sytuacji,
kiedy miejsce zadawania rozkazu ruchu ( parametr A002) jest ustawione na panel
falownika. Parametr ten nie wpływa w żaden sposób na funkcję zacisków wejściowych
[RV] i [FW].
OSTRZEŻENIE: Po załączeniu zasilania na falownik, w przypadku kiedy komenda
pracy silnika ([RV] lub [FW]) jest stale uaktywniona, silnik rozpocznie rozruch. Taka
sytuacja może powodować niebezpieczeństw. Dlatego przed załączeniem zasilania
sprawdź czy komenda pracy silnika nie jest aktywna

jest komenda biegu w prawo i biegu w lewo
falownik wchodzi w tryb zatrzymania
o Kiedy zacisk związany z [FW] lub [RV] jest
skonfigurowany jako normalnie zamknięty, to
rozruch silnika nastąpi kiedy zacisk ten nie będzie
podłączony do PCS. Innymi słowy na zacisk ten nie
będzie podanego napięcia wyzwalającego.

4-14

Falownik umożliwia uzyskanie do 16 różnych poziomów
prędkości wyjściowej (częstotliwości) podłączonego do niego
silnika. Prędkości te są dostępne dzięki wpisaniu czterech odpowiednich kodów (funkcje listwy zaciskowej CF1-CF4) pod cztery
programowalne zaciski wejściowe. Zaciski te mogą być dowolnie
wybrane spośród sześciu dostępnych. Poszczególne poziomy
prędkości odpowiadają 16 różnym konfiguracją czterech zestyków
(ZAŁ/WYŁ) w gałęziach podłączonych do tych zacisków. W
przypadku, kiedy użytkownik potrzebuje tylko kilku poziomów
prędkości, może wykorzystać mniejszą ilość wejść programowalnych

Wielopoz.
predkość

Funkcje wejść
CF4 CF3 CF2 CF1

Prędkość 0

Prędkość 1

Prędkość 2

Prędkość 3

Prędkość 4

Prędkość 5

Prędkość 6

Prędkość 7

Prędkość 8

Prędkość 9

Prędkość 10

Prędkość 11

Prędkość 12

2-ga

Prędkość 13

1-sza

Prędkość14

Prędkość 15

Note: Kiedy wykorzystujesz tylko kilka poziomów pr? dkooeci
to nie jest konieczne programowanie a? czterech zacisków. Przy
programowaniu wielopoziomowych pr? dkooeci zaczynaj zawsze
od najmniej znacz? cego bitu tzn. kolejno CF1, CF2 itp.
Przykład wyboru ośmiu poziomów prędkości został pokazany na
poniższym diagramie. Wybrany w danym momencie poziom
prędkości jest uzależniony od konfiguracji przełączników CF1CF3

3-cia

Prędkość

7-ma
5-ta

6-ta
4-ta
0-wa

[CF2]
[CF3]
[FWD]

NOTATKA:Wartość prędkości 0
jest wpisywana w parametrze A020

Nazwa funkcji
nastawa prędkości bit 0 (najmniej
znaczący bit)
nastawa prędkości bit 1
nastawa prędkości bit 2

Binarny wybór prędkości, Bit 0, logika 0

Binarny wybór prędkości, Bit 0, logika 1

Binarny wybór prędkości, Bit 1, logika 0

Binarny wybór prędkości, Bit 1, logika 1

Binarny wybór prędkości, Bit 2, logika 0

Binarny wybór prędkości, Bit 2, logika 1

nastawa prędkości bit 3 (najbardziej
znaczący bit)

Binarny wybór prędkości, Bit 3, logika 0

Binarny wybór prędkości, Bit 3, logika 1

Dostępna dla wejść

F001, A001 = 02,
A020 do A035

Przykład (niektóre zaciski są już skonfigurowane na funkcję CF, niektóre wymagają konfiguracji - patrz strona 3-43):

(MSB)
(LSB)
CF3
CF1
CF4
o Za każdym razem kiedy programujesz wielopoziomową

4-15

nastawę częstotliwości, wciśnij przycisk STORE, po
każdym ustawionym poziomie (wartości) częstotliwości.
W przeciwnym razie ustawiona przez ciebie wartość nie
zostanie zapamiętana.
W przypadku kiedy programujesz wielopoziomową
nastawę częstotliwości na wartości wyższe niż 50Hz
(60Hz USA), należy, przed przystąpieniem do ustawiania tych częstotliwości najpierw ustawić wartość
parametru A004-częstotliwość maksymalną

Wybierając poszczególne częstotliwości wielopoziomowej nastawy prędkości, możliwy jest ciągły
monitoring częstotliwości wyjściowej w parametrze D001.

NOTATKA:W parametrze F001 wyświetlana jest zadana wartość częstotliwości wielopoziomowej
nastawy prędkości. W parametrze D001 natomiast bieżąca wartość częstotliwości wyjściowej tzn. tej, z
którą pracuje silnik.
Są dwie metody programowania poszczególnych poziomów częstotliwości do parametrów A020-A035:

1. Programowanie tylko za pomocą panela sterowniczego falownika:
a. Wybierz kolejno każdy z parametrów A020-A035. Dla każdego z wyżej wymienionych
parametrów wykonaj kolejno czynności:

b. Przyciśnij przycisk

aby wyświetlić wartość nastawionej częstotliwości.

1 i 2 żądaną wartość częstotliwości.

d. Zatwierdź ją za pomocą przycisku

STR

. Programowanie z wykorzystaniem zacisków wejściowych:
a. Zdejmij rozkaz biegu silnika - RUN ( w przypadku kiedy był wydany)
b. Wybierz żądany poziom prędkości za pomocą przełączników CF1-CF4 i otwórz funkcję F001
c. Ustaw częstotliwość wyjściową za pomocą przycisków
d. Wciśnij przycisk

1 i

aby zapamiętać wprowadzoną nastawę.

e. Wciśnij przycisk FUNC. aby wyjść z trybu programowania
f. Powtórz operację od 2. a) do 2. e) tyle razy ile poziomów prędkości chcesz ustawić. Możesz
również nastawiać poszczególne poziomy używając procedury od 1. a) do 1. d).

c. Ustaw

4-16

Bieg próbny (jogging)
Funkcja [JG] biegu próbnego służy do sprawdzania
silnika i falownika na bardzo małych obrotach. Częstotliwość biegu próbnego jest ograniczona do 10Hz
(maksymalnie) a ustawia się ją w parametrze A038.
Prędkość narastania częstotliwości nie zależy w tej
funkcji od nastaw czasu przyspieszania. Z tego
względu dla ustrzeżenia się blokady falownika
zalecamy ustawienie częstotliwości biegu próbnego
A038 na 5Hz lub mniej.

[JG]
[FW],
[RV]
Pręd.
jog.

Kiedy zacisk z przypisaną funkcją [JG] jest aktywny
(potencjał zacisku PCS jest podany na zacisk z przypisaną funkcją [JG]) i rozkaz biegu silnika ([FW] lub
[RV]) jest również aktywny, falownik będzie napędzał
silnik z zadaną częstotliwością biegu próbnego

A039
czas zwalniania jog.

Rodzaj zatrzymania po biegu próbnym określa się za
pomocą parametru A039. W parametrze tym możliwe są nastawy:

o 00 Wolny wybieg
o 01 Zatrzymanie z czasem zwalniania
o 02 Hamowanie dynamiczne DC
Falownik jest w trybie pracy RUN, silnik jest
napędzany z częstotliwością biegu próbnego

Falownik jest w trybie zatrzymania

A002= 01, A038 & gt; B082,
A038 & gt; 0, A039

o Funkcja biegu próbnego nie jest wykonywana,
kiedy nastawa częstotliwości biegu próbnego
A038 jest mniejsza niż częstotliwość startowa
określana w parametrze A082 lub kiedy
A038=0
o W momencie uaktywniania funkcji biegu próbnego
upewnij się, że silnik jest zatrzymany

Przykład (wymagana jest konfiguracja wejścia - patrz strona 3-43
4-17

Funkcja hamowania dynamicznego DC
Uaktywnienie zacisku z przypisaną funkcją [DB] (podanie
potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [DB])
umożliwia hamowanie silnika z wykorzystaniem napięcia
stałego. Chcąc wykorzystać funkcję hamowania dynamicznego ustaw najpierw wymienione poniżej parametry:
o A053 - Czas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania
dynamicznego. Zakres nastawy od 0, 1 do 5, 0s

Rysunki umieszczone obok pomogą zrozumieć działanie
funkcji hamowania dynamicznego w zależności od
pożądanego wariantu pracy

3.

[FW], RV]
[DB]

o A054 - Siła hamowania dynamicznego. Zakres nastawy
od 0 do 100%

1.

Wariant 1
Częstot. na
wyjściu

Wariant 1 - Zacisk z przypisaną funkcją [FW] lub [RV]
jest aktywny, silnik pracuje z określoną częstotliwością.
Kiedy uaktywnimy również funkcję [DB] przeprowadzane jest hamowanie dynamiczne. W momencie
wyłączenia funkcji [DB] falownik ponownie napędza
silnik do ustawionej wartości częstotliwości.
Wariant 2 - Rozkaz biegu jest zadawany z panela
cyfrowego falownika. Kiedy uaktywnimy funkcję [DB]
przeprowadzane jest hamowanie dynamiczne a rozkaz
biegu przestaje być aktywny. W momencie wyłączenia
funkcji [DB] falownik pozostaje w trybie zatrzymania.
Wariant 3 - Rozkaz biegu jest zadany z panela cyfrowego
falownika. Kiedy uaktywnimy funkcję [DB] hamowanie
dynamiczne jest realizowane po upływie zwłoki
czasowej ustawionej w parametrze A053. Silnik w czasie
upływu tej zwłoki zatrzymywany jest wolnym
wybiegiem. W momencie wyłączenia funkcji [DB]
falownik pozostaje w trybie zatrzymania

Sygnał biegu
RUN z panela
Wariant 2
Wariant 3
zwłoka

A053
Silnik zwalnia i hamuje dynamicznie tj. z
wykorzystaniem napięcia stałego

Hamowanie dynamiczne nie jest aktywne

Wymagane nastawy:

A053, A054

o Nie używaj funkcji hamowania dynamicznego w sposób

ciągły przez dłuższy okres czasu w przypadku kiedy
nastawa siły hamowania dynamicznego A054 jest
wysoka ( zależnie od aplikacji).
Nie używaj funkcji hamowania dynamicznego w
miejsce hamulca elektromagnetycznego. Funkcja [FB]
została stworzona do usprawnienia procesu zatrzymania.
Do zatrzymywania silnika przy dużym obciążeniu wału
używaj hamulców mechanicznych..

Przykład (wymagana jest konfiguracja wejścia - patrz strona 3-43)
L 5 4 3 2 1 PCS

? Dane techniczne zacisków ster. 4-6

4-18

Aktywowanie drugiego zestawu nastaw parametrów (parametry dla 2go silnika)
Jeśli funkcja [SET] jest wpisana pod jeden z programowalnych zacisków wejściowych to po jej uaktywnieniu ( podanie potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [SET]) falownik korzysta z
parametrów dostępnych dla drugiego silnika. Jeśli zmiana stanu wejścia z przypisaną funkcją [SET]
nastąpi w trakcie biegu silnika, nie spowoduje to żadnych zmian w napędzanym układzie, aż do momentu
zatrzymania silnika (wycofania rozkazu biegu i zatrzymania silnika).

Jeśli zacisk z przypisaną funkcją [SET] jest aktywny, falownik pracuje na zestawie
parametrów dla 2-go silnika. Kiedy rozewrzemy połączenie pomiędzy PCS a zaciskiem
z przypisaną funkcją [SET] falownik będzie napędza silnik według parametrów pierwotnych (podstawowych). Patrz również " Podłączenie pod falownik kilku silników " strona
4-53.
Dostępna dla wejść
nastaw parametrów

powoduje uaktywnienie funkcji drugich nastaw
Falownik korzysta z 1-szych nastaw parametrów

C005
(żadnych)

o Jeśli w trakcie biegu silnika zmieniamy stan

wejścia [SET] (uaktywniamy tę funkcję lub ją
wyłączamy), to falownik będzie pracował na
bieżących parametrach, aż do chwili cofnięcia
rozkazu biegu i zatrzymania się silnika

Drugie czasy przyspieszania i zwalniania
Podanie sygnału na zacisk, któremu
przyporządkowana jest funkcja [2CH] powoduje
uaktywnienie drugiego zestawu czasów przyspieszania
i zwalniania. Kiedy przełącznik jest otwarty to
falownik wraca to podstawowego zestawu czasów
przyspieszania i zwalniania zadeklarowanych funkcjami F002 i F003. Aby zaprogramować drugi czas
przyspieszenia lub zwalniania należy ustawić odpowiednim wartość parametru A092 (drugi czas przyspieszania) oraz A093 (drugi czas zwalniania).

zadana
2-ga
podst.

[2CH]
Na rysunku powyżej pokazano uaktywnienie funkcji
drugich czasów przyspieszania i zwalniania podczas
trwania rozruchu silnika. Uaktywnienie funkcji [2CH]
spowodowało przełączenie czasu przyspieszania silnika z nastawy F002 na nastawę z parametru A092.

Drugie czasy
zwalniania

czasy przyspieszania i zwalniania według
drugich nastaw

podstawowych (1-szych) nastaw

A092, A093, A094=00

o Za pomocą parametru A094 wybierany jest sposób

sterowania funkcją drugich czasów przyspieszania i
zwalniania. Aby móc posługiwać się tą funkcją
przy wykorzystaniu zacisków wejściowych,
parametr A094 musi być ustawiony na 0.

Przykład ( zacisk wejściowy [5] jest skonfigurowany jak na rysunku - patrz strona 3-46)

4-20

Funkcja wolnego wybiegu
Przeniesienie potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [FRS] powoduje natychmiastowy
zanik napięcia na zaciskach wyjściowych falownika i swobodny wybieg silnika. Jeśli przełącznik między
PCS a zaciskiem z funkcją [FRS] zostanie wyłączony, to falownik na nowo będzie kontynuował napędzanie silnika, pod warunkiem, że rozkaz biegu jest ciągle aktywny. Funkcja wolnego wybiegu współdziała z
innymi parametrami dzięki czemu staje się bardziej uniwersalna.
W parametrze B088 dokonuje się wyboru rodzaju ponownego rozruchu po wycofaniu rozkazu [FRS].
Kiedy parametr B088 jest ustawiony na wartość 00 to po wycofaniu rozkazu [FRS] częstotliwość
wyjściowa falownika zacznie narastać od 0Hz do wartości zadanej(lewy rysunek). Kiedy parametr B088
jest ustawiony na wartość 01 to po zdjęciu rozkazu [FRS] falownik dopasuje swoją częstotliwość do
prędkości obrotowej silnika - " lotny start " (prawy rysunek)
W parametrze B003 ustala się czas zwłoki od chwili wycofania rozkazu [FRS] do momentu ponownego
podjęcia przez falownik procesu napędzania silnika
Lotny start

B088 = 00

Start od częstotliwości 0Hz

FRS
[FW]
czas
oczekiw.

[FW] 1
[RV] 0
Wolny wybieg

powoduje zdjęcie napięcia z zacisków wyjściowych i zatrzymanie silnika wolnym wybiegiem

falownik napędza silnik do zadanych
parametrów częstotliwości. W przypadku
podania komendy zatrzymania silnik staje w
ciągu nastawionego czasu zatrzymania

B003, B088, C011 to C016

o Kiedy chcemy używać styków rozwiernych, to

zacisk z funkcją [FRS] musi być typu " NZ "
normalnie zamknięty. Logikę styku należy
programować w jednym z parametrów
(C011¸C016) odpowiadających jednemu z
parametrów C001-C006, w który wpisana została
funkcja [FRS]

Przykład (wymagana jest konfiguracja
wejścia - patrz strona 3-43)
4-21

Zewnętrzny sygnał błędu
Przeniesienie potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [EXT] powoduje natychmiastowe
zdjęcie napięcia z zacisków wyjściowych falownika. Silnik zatrzymuje się wybiegiem i jednocześnie
wyświetlany jest na programatorze komunikat E12 (falownik ulega zablokowaniu). Nawet jeśli
zewnętrzny sygnał blokady zostanie wycofany ( przerwanie połączenia między PCS a zaciskiem z przypisaną funkcją [EXT]), falownik pozostanie w stanie zablokowania. W tym przypadku kasowanie błędu
E12 następuje poprzez naciśnięcie przycisku STOP/RESET na panelu falownika lub poprzez wyłączenie
i ponowne załączenie zasilania falownika
Na dolnym schemacie przedstawiono sytuację, w której przełącznik między zaciskiem PCS a zaciskiem z
funkcją EXT został załączony w trakcie trwania rozkazu biegu silnika ([FW] lub [RV]). W tej sytuacji
falownik zatrzymuje silnik wolnym wybiegiem a na wyjściu alarmowym pojawia się sygnał alarmu.
Kiedy użytkownik dokona wykasowania blokady falownika (sygnał [RS] z zacisków wejściowych kub
przycisku STOP/RESET z pulpitu falownika), sygnał alarmu i komunikat błędu znikają. Po wycofaniu
sygnału RESET, jako że rozkaz biegu jest stale podany, zostaje dokonany ponowny rozruch silnika.

Prędkość obrotowa silnika
Sygnał RESET 0
Sygnał Alarmu
Rozkaz biegu silnika [FW], [RV] 0
Zacisk z funkcją EXT

wolny wybieg

powoduje zdjęcie napięcia z zacisków wyjściowych i zatrzymanie silnika wolnym wybiegiem
o Kiedy chcemy używać styków rozwiernych to

zacisk z funkcją [FRS] musi być typu " NZ " normalnie zamknięty. Logikę styku należy
4-22

Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem
Jeżeli w chwili załączania napięcia zasilania falownika, podany był rozkaz biegu [FW] lub [RV] to silnik
podłączony do falownika zostanie uruchomiony. Funkcja [USP] zapobiega przed samoczynnym
uruchomieniem falownika i startem silnika. Jeśli w momencie załączania napięcia zasilania do falownika
podany jest rozkaz biegu oraz aktywna funkcja [USP], silnik nie wystartuje a na ekranie programatora
pojawi się komunikat błędu E13 oraz sygnał ALARM
W przypadku zadziałania funkcji [USP], aby dokonać ponownego rozruchu silnika, konieczne jest
skasowanie blokady falownika. W takim przypadku należy wycofać sygnał biegu silnika albo za pomocą
przycisku STOP/RESET lub wykorzystując sygnał RS (listwa zaciskowa) wykasować blokadę falownika.
Jeżeli kasowanie blokady falownika następuje poprzez zdjęcie rozkazu ruchu z listwy sterującej to po
ponownym zadaniu rozkazu ruchu falownik natychmiast wystartuje..
Rozkaz biegu silnika [FW], [RV]
Zacisk [USP]
Sygnał alarmu
Częstotliwość wyjściowa falow.
Napiecie zasilania falownika
Zdarzenia:

Wyświet.
błąd

Kasowanie
Rozkaz
biegu RUN

rozruchem

W przypadku przywrócenia napięcia falownik
nie podejmie ponownie rozruch silnika

podejmie ponownie rozruch silnika

E13

( żadnych)

o Zauważ, że jeśli zdarzy się blokada związana z

funkcją USP to po jej skasowaniu za pomocą
sygnału [RS] z listwy zaciskowej, falownik natychmiast rozpocznie rozruch silnika (jeśli rozkaz biegu
jest wciąż wydany)
o W przypadku kiedy wystąpiła blokada falownika
związana ze zbyt niskim napięciem zasilania E09,
to po skasowaniu tej blokady (błędu), funkcja
zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem
będzie dalej przeprowadzana (jeśli rozkaz biegu
o Gdy wykorzystywana jest funkcja USP to, aby
uniknąć błędu rozkaz ruchu powinien być zadany
po czasie 3 sekund od załączenia napięcia zasilania.

Przykład (nastawa fabryczna funkcji USP dla
modeli z oznaczeniem -FU na zacisku jak na
rysunku. Dla pozostałych modeli (-FE, -FR)
wymagana jest konfiguracja któregoś z programowalnych wejść
Blokada nastaw falownika
Przeniesienie potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [SFT] uaktywnia funkcję blokady
oprogramowania. Nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian wartości parametrów oprócz częstotliwości wyjściowej ( w zależności od nastawy parametru B031). Aby umożliwić zmiany nastaw
parametrów po ich zablokowaniu, należy przerwać obwód pomiędzy zaciskiem PCS a zaciskiem z przypisaną funkcją [SFT]
W parametrze B031 można dokonać wyboru czy blokada nastaw ma dotyczyć również nastawy częstotliwości wyjściowej.

nastawy parametrów falownika są chronione
przed zmianą

parametry mogą być zmieniane i zapamiętywane

B031 (parametr wykluczony z
blokady)

o? Kiedy zacisk [SFT] jest włączony, to jedyną

możliwą do zmiany nastawą falownika jest jego
częstotliwość wyjściowa.
o? Przy użyciu funkcji B031 możliwe jest również
zablokowanie nastawy częstotliwości wyjściowej
o? Funkcja B031 pozwala zablokować nastawy
falownika bez wykorzystywania zacisku [SFT]
(blokada programowa).

4-24

Rodzaj analogowego sygnału sterującego
Dzięki wyjściowemu zaciskowi z przypisaną funkcją [AT] możliwa jest zmiana analogowego sygnału
zadawania częstotliwości: napięciowego - zacisk[O] lub prądowego - zacisk[OI], listwy zaciskowej
wejściowej. Podanie potencjału zacisku PCS na zacisk, któremu przyporządkowana jest funkcja [AT]
powoduje uaktywnienie wejścia prądowego (sygnał 4-20mA włączony pomiędzy zaciski [OI]-[L]). Kiedy
na zacisk z funkcją [AT] nie jest podany sygnał to aktywne jest wejście napięciowe (sygnał 0-10V
włączony pomiędzy zaciski [O]-[L]). Pamiętaj, że aby umożliwić korzystanie z wejść analogowych,
trzeba w pierwszej kolejności ustawić parametr A001 na 01.

Wybór rodzaj
sygnału napięciowy/
prądowy

wejście analogowe OI jest aktywne (przewód
powrotny sygnału podłącz do L)

wejście analogowe O jest aktywne (przewód
A001 = 01

o Jeśli żadnemu z zacisków wejściowych nie jest

przyporządkowana funkcja [AT] to realizowana jest
funkcja sumy sygnałów prądowego i napięciowego
doprowadzonych do zacisków OI-L oraz O-L
(A001=01)
o? Jeżeli wybierzesz do sterowania tylko jeden z
sygnałów analogowych to upewnij się, że funkcja
[AT] jest przyporządkowana jednemu z zacisków
wejściowych i zacisk ten jest w odpowiednim
stanie logicznym tzn. czy styk S jest zamknięty
(aktywny sygnał prądowy), czy otwarty (aktywny
sygnał napięciowy).
o? Sprawdź czy parametr A001- zadawanie częstotliwości jest nastawione na 01

Przykład (nastawa fabryczna funkcji AT dla
wymagana jest konfiguracja któregoś z programowalnych wejść 3-46):
AM H O OI L
4-20 mA kiedy AT= ZAŁ

0-10 V kiedy AT=WYŁ

4-25

Kasowanie blokady [RS]
Funkcja [RS] służy do kasowania blokady falownika.
Funkcja [RS] wyzwalana jest sygnałem impulsowym
Kiedy przełącznik pomiędzy zaciskiem z przypisaną
funkcją [RS] i PCS jest załączony wykonywana
zostaje operacja kasowania blokady programowej
falownika i sygnalizacji ALARM-u. Minimalny czas
trwania impulsu [RS] to 12ms. Sygnał alarmu i
blokada jest kasowana po 30ms od momentu podania
rozkazu [RS].

minimum
12 ms

około 30 ms
alarmu

OSTRZEŻENIE: Po skasowaniu blokady w sytuacji, kiedy rozkaz biegu jest stale
aktywny falownik niezwłocznie podejmie próbę rozruchu silnika. Kasowania błędu
dokonuj tylko po uprzednim sprawdzeniu czy rozkaz biegu nie jest aktywny. Zabezpieczy to personel obsługi przed potencjalnym niebezpieczeństwem
Jeśli nie ma blokady, zostaje zdjęte napięcie z
wyjścia, jeśli blokada występuje to zostaje skasowana

proces sterowania jest kontynuowany

C001, C002, C003, C004, C005

o W przypadku kiedy sygnał [RS] jest aktywny w

momencie podania napięcia zasilania przez więcej niż 4
sekundy, na zewnętrznym operatorze pojawi się błąd RERROR COMM & lt; 2 & gt; (na panelu falownika będzie
wyświetlone ---. Aby skasować tą blokadę (błąd) należy
wycofać sygnał [RS] (przerwać połączenie między PCS
i zaciskiem z przypisaną funkcją [RS]) oraz nacisnąć
jeden z przycisków panela sterowniczego

Przykład (zacisk [5] jest skonfigurowany
fabrycznie na funkcję [RS]- patrz strona 343)
modele
-FE

o Kasowanie blokady (błędu) za pomocą przycisku STOP/RESET na panelu cyfrowym falownika jest możliwe
tylko w przypadku gdy błąd taki wystąpi.

o Zacisk, któremu przyporządkowano funkcję [RS] powinien być " NO " -" Normalnie Otwarty" (nie należy
używać stanu " NZ " - normalnie zamknięty).

o Wyłączenie i załączenie zasilania falownika daje taki sam efekt w postaci skasowania blokady (błędu), co
impulsowe załączenie potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [RS].

o Przycisk STOP/RESET na panelu cyfrowym falownika jest aktywny tylko kilka sekund po podłączeniu
zewnętrznego operatora ręcznego

o Gdy funkcja [RS] zostanie uaktywniona podczas biegu silnika, to silnik zostaje puszczony wolnym wybiegiem.
o W chwili kasowania blokady, jeśli niżej wymienione parametry zostaną ustawione na wartość większą niż 0, to
sygnał z wyjść [11], [12] i wyjścia przekaźnikowego nie zostanie odłączony w tym samym czasie, w którym
zdjęte zostanie napięcie z wyjścia falownika.
C145: zacisk 11 zwłoka podczas wyłączania & gt; 0 [sek]
C147: zacisk 12 zwłoka podczas wyłączania & gt; 0 [sek]
C149:wyjście przekaźnikowe zwłoka podczas wyłączania & gt; 0 [sek]
. Kiedy sygnał RS jest aktywny nie używaj wyjść dwustanowych [11], [12] i wyjścia przekaźnikowego

4-26

Funkcja termistora
Silniki wyposażone w termistory mogą być chronione przed nadmiernym przegrzaniem. Programowalny
zacisk wejściowy [5] posiada możliwość pomiaru przyłączonej rezystancji. Kiedy rezystancja,
znajdującego się w silniku termistora dołączonego do zacisku [5] z przypisaną funkcją [TH] i wspólnego
zacisku [L], będzie większa niż 3kohm +-10%, falownik zablokuje się, nastąpi odcięcie napięcia
wyjściowego i wolny wybieg silnika, a na wyświetlaczu falownika pokaże się komunikat E35. Używaj tej
funkcji dla zabezpieczenia uzwojeń silnika przed przegrzaniem

Pomiar Kiedy termistor silnika jest dołączony do
zacisków [5] i [L] falownik sprawdza na
podstawie jego rezystancji stopień nagrzania
uzwojeń silnika. W momencie przegrzania
uzwojeń następuje odcięcie napięcie zasilania
silnika a falownik blokuje się z komunikatem
błędu E35
Otwarty Rozwarcie zacisków [5] i [L] powoduje stan

blokady falownika i odcięcie napięcia z jego
wyjścia

tylko C005

o Upewnij się, że termistor jest dołączony do

zacisków [5] i [L]. Jeśli rezystancja termistora
przekroczy określony próg, falownik zablokuje się.
Kiedy uzwojenia silnika wystarczająco wystygną,
rezystancja termistora zmaleje, umożliwiając
skasowanie blokady falownika np. za pomocą
przycisku STOP/RESET

wejścia - patrz strona 3-40)
termistor
Funkcja impulsowego załączania i wyłączania biegu silnika
Funkcję tą stosuje się do przemysłowego sterowania pracą silnika. Funkcja ta wykorzystuje dwa wejścia
programowalne do impulsowego załączania i wyłączania biegu silnika oraz trzecie wejście przełączalne,
do zmiany kierunku ruchu (obroty prawe/lewe). Dla zastosowania tej funkcji należy wpisać kod 20 [STA]start impulsowy, kod 21[STP]- stop impulsowy, i kod 22 [F/R]- zmiana kierunku biegu silnika, pod trzy
dowolne zaciski wejściowe. Sygnał rozkaz biegu/zatrzymanie silnika uzyskuje się przez impulsowe
zwieranie/rozwieranie zacisku PCS z odpowiednim zaciskiem z przypisaną funkcją [STA] lub [STP].
Upewnij się czy parametr A002 -zadawanie rozkazu ruchu ustawiony jest na wartość 01 (listwa
zaciskowa)..
Jeśli twoja aplikacja wymaga sterowania silnika za pomocą styków przełącznych, to wykorzystuj do tego
funkcje [FW] -bieg w prawo lub [RV] -bieg w lewo.

Impulsowe
załączanie

wyłączanie

Zmiana kierunku
obrotów silnika

Po impulsowym załączeniu zestyku, falownik
dokonuje rozruchu silnika z czasem przyspieszania

Nie ma możliwości rozruchu silnika

Po impulsowym wyłączeniu zestyku, falownik
dokonuje hamowania silnika z czasem zwalniania

Wybrany prawy kierunek obrotów silnika

Wybrany lewy kierunek obrotów silnika

wejść - patrz strona 3-43)

o W funkcji STP -stop impulsowy możliwa jest

zmiana logiki zestyku. Fabrycznie, po wpisaniu
funkcji STP pod zacisk wejściowy, sygnał [STP]
jest nieaktywny gdy połączenie PCS i zacisku z
[STP] jest zamknięte (logika N. Z. Rozwarcie
tego połączenia powoduje zatrzymanie silnika.
Rozwiązanie takie zabezpiecza przed możliwością
zerwania połączenia i niemożliwością zatrzymania
o W przypadku przypisania funkcji impulsowego
załączanie /wyłączania biegu silnika pod zaciski
wejściowe, funkcje listwy zaciskowej [FW] i [RV]
są niedostępne.

STP
4-28

Funkcja [STA] reaguje na zmianę stanu wejścia - stan niski/wysoki. Zmiana tego stanu z niskiego na
wysoki powoduje wydanie rozkazu biegu dla silnika (przejście ze stanu wysokiego na niski nie powoduje
żadnego efektu). Funkcja zmiany kierunku obrotów silnika [F/R] reaguje na zmianę stanu wejścia
zarówno ze stanu niskiego na wysoki jak i ze stanu wysokiego na stan niski. Funkcja ta jest aktywna w
każdym momencie sterowania silnika (podobnie jak w przypadku funkcji STP).
Poniższy diagram przedstawia pracę funkcji impulsowe załączanie/wyłączanie biegu silnika

Zacisk [STA]
Zacisk [STP]
Zacisk [F/R]

Obroty silnika

Funkcja blokady regulatora PID oraz funkcja kasowania wartości
części całkującej regulatora PID
Funkcja PID służy do sterowania pracą silnika dla osiągnięcia stałego przepływu, ciśnienia, temperatury
itp. w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych. Podanie potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją PID powoduje czasowe przerwanie odczytu wartości sygnału sprzężenia zwrotnego. W
przypadku działania tej funkcji lekceważona jest nastawa parametru A071 (tryb pracy regulatora PID).
Zostaje wstrzymany proces regulacji PID a przywrócona regulacja częstotliwości wyjściowej według
nastawionej charakterystyki U/f. Funkcja blokady regulatora PID jest funkcją dodatkową. Korzystanie z
wewnętrznego regulatora PID jest możliwe tylko po nastawie parametru A071 na 01.
Dzięki funkcji PIDC możliwe jest kasowanie wartości części całkującej regulatora PID. Podanie
potencjału zacisku PCS na zacisk z przypisaną funkcją [PIDC] powoduje zmianę wartości całkującej
regulatora PID na 0. Funkcja ta jest przydatna przy przełączaniu sterowania pracą zatrzymanego silnika
ze sterowania ręcznego na sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym PID.

UWAGA: Nie przeprowadzaj zerowania wartości części całkującej, kiedy falownik jest
w trybie napędzania silnika RUN. Może to spowodować bardzo szybkie hamowanie
silnika i w konsekwencji zablokowanie się falownika.
uniemożliwia regulację za pomocą regulatora
PID
przeprowadzana jest regulacja PID pod warunkiem nastawy w A071 wartości 01

następuje zmiana wartości części całkującej
regulatora PID na wartość 0

proces regulacji PID przebiega jak dotychczas

Kasowanie wartości
części całkującej
o Obie funkcje programowalnych zacisków wejścio-

wych [PID] i [PIDC] są funkcjami dodatkowymi.
Aby posługiwać się wewnętrznym regulatorem PID
konieczna jest nastawa funkcji A071 na 01.
o Nie wykorzystuj funkcji blokowania regulatora
PID podczas biegu silnika (tryb pracy RUN)
o Nie wykorzystuj funkcji kasowania wartości części
całkującej regulatora PID podczas biegu silnika
(tryb biegu RUN).

4-30

Motopotencjometr
Częstotliwość wyjściowa może być zmieniana płynnie poprzez zwieranie zacisku PCS z zaciskami,
którym przyporządkowane zostały funkcje [UP]- " w górę " i [DOWN] - " w dół ". Czas przyspieszania i
zwalniania przy korzystaniu z tych funkcji odpowiada nastawom F002 i F003 lub F202 i F203. Działanie
funkcji motopotencjometra odbywa się według niżej przedstawionej zasady:

o Przyspieszanie - Kiedy zacisk z przypisaną funkcją [UP] jest zwarty z punktem PCS
częstotliwość wyjściowa falownika narasta. Kiedy zacisk ten zostanie rozwarty
częstotliwość wyjściowa przestanie narastać i będzie utrzymywana na stałym
poziomie jaki był w chwili rozwarcia tych zacisków.
o Zwalnianie - Kiedy zacisk z przypisaną funkcją [DOWN] jest zwarty z punktem
PCS częstotliwość wyjściowa falownika maleje. Kiedy zacisk ten zostanie rozwarty
częstotliwość wyjściowa przestanie zmniejszać się i będzie utrzymywana na stałym
poziomie jaki był w chwili rozwarcia tych zacisków
Na diagramie poniżej przedstawiono w jaki sposób uaktywnianie funkcji [UP] i [DWN] wpływa na
częstotliwość wyjściową falownika w przypadku załączonego rozkazu biegu silnika FW lub RV
[UP]
[DWN]
[FW], [RV]

4-31

Po wyłączeniu zasilania falownika, możliwe jest zapamiętanie zadanej częstotliwości ustawionej dzięki
funkcji motopotencjometra. Parametr C101 umożliwia zapamiętanie ostatnio ustawionej, dzięki funkcji
motopotencjometra, częstotliwości (pamięć nieaktywna/pamięć aktywna). Aby wyczyścić pamięć ostatniej częstotliwości i przywrócić pierwotną częstotliwość zadaną, użyj funkcji [UDC](zdalne kasowanie
pamięci motopotencjometra) programowalnych zacisków wejściowych..

Motopoteccjometr narastanie prędkości
silnik przyspiesza zgodnie z bieżącą nastawą
częstotliwości zadanej

częstotliwość pracy silnika nie zmienia się

silnik zwalnia zgodnie z bieżącą nastawą częstotliwości zadanej

kasuje pamięć ostatniej nastawy częstotliwości

ostatnia nastawa częstotliwości pozostaje w pamięci
Motopotencjometr obniżanie predkości
DWN
Zdalne kasowanie
pamięci motopotencjometra

A001 = 02

o Funkcja motopotencjometra jest aktywna tylko

wejścia - patrz strona 3-43
DWN UP

o? Minimalny czas podawania sygnału na zaciski z funkcjami [UP] i [DOWN] wynosi 50ms.
o? Przy aktywnym motopotencjometrze, częstotliwość wyjściową można także zmieniać funkcją F001.

wtedy gdy parametr A001-miejsce zadawania
częstotliwości, jest ustawiony na panel cyfrowy
falownika (wybrany kod 02).
o? Funkcje [UP] i [DOWN] nie są aktywne podczas
realizacji funkcji [JG].
o? Zakres zmian częstotliwości jest od 0Hz do
wartości ustawionej parametrem A04 (częstotliwość maksymalna).

4-32

Funkcja ta umożliwia zadawanie częstotliwości i rozkazu biegu z panela cyfrowego falownika
niezależnie od nastaw parametrów:

o A001 - zadawanie częstotliwości
o A002 - zadawanie rozkazu biegu
Kiedy potencjał zacisku PCS zostanie podany na zacisk z przypisaną funkcją [OPE], to miejsce zadawania
częstotliwości i rozkazu biegu zostanie przełączone, ze źródła innego niż operator cyfrowy, na sterowanie
z operatora cyfrowego falownika.

Wymuszenie sterowanie częstotliwością i
panela falownika

miejsce sterowania częstotliwością i rozkazem
biegu z pulpitu falownika, ignorowanie nastaw
parametrów:
A001 - zadawanie częstotliwości
A002 - zadawanie rozkazu biegu

miejsce sterowanie częstotliwością i rozkazem
ruchu zgodne z nastawami A001 i A002

A001 (nastawa inna niż 02)
A002 (nastawa inna niż 02)

o Kiedy nastąpi zmiana stanu wejścia z przypisaną

funkcją [OPE] podczas trwania rozkazu biegu
silnika falownik zatrzyma silnik. Dopiero po
zatrzymaniu silnika dokonana zmiana (funkcja
[OPE] czynna lub nieczynna) zacznie być aktywna.
o Kiedy uaktywnimy funkcję [OPE] i podamy
komendy biegu z pulpitu falownika, w przypadku,
kiedy silnik był w trybie pracy, to falownik
najpierw zatrzyma silnik i dopiero po jego zatrzymaniu możliwe jest sterowanie pracą silnika z
pulpitu.

4-33

Częstotliwość dodawana do częstotliwości zadanej
Falownik posiada funkcję programowalnych zacisków wejściowych, która umożliwia kompensowanie
częstotliwości zadanej na wyjściu falownika. Częstotliwość dodawaną wpisuje się w parametrze A145. Po
podaniu potencjału zacisku PCS na jeden z programowalnych zacisków wejściowych z przypisaną
funkcją ADD, częstotliwość zadana zostanie powiększona o wartość ustawioną w parametrze A145.
dodana ADD

dodawana do częstotliwości zadanej

do częstotliwości zadanej dodawana jest wartość
z parametru A145.

do częstotliwości zadanej nie jest dodawana
wartość z parametru A145

A001, A145, A146

niezależna od miejsca, z którego zadawana jest
częstotliwość, tzn. niezależnie od nastawy
parametru A001.

o W przypadku uaktywnienia funkcja [ADD] działa

Przykład (wymagana jest konfiguracja wejścia - patrz strona 3-43)

4-34

zaciskowej falownika
Funkcja ta umożliwia zadawanie częstotliwości i rozkazu biegu z listwy zaciskowej falownika,
o A001 - zadawanie częstotliwości ( 01= listwa zaciskowa zaciski [O] i [OI])
o A002 - zadawanie rozkazu biegu ( 01= listwa zaciskowa zaciski [FW] i [RV])
Niektóre aplikacje wymagają tylko czasowej kontroli z listwy zaciskowej. Można zatem większość czasu
posługiwać się panelem sterowniczym, potencjometrem falownika lub sterować przez sieć MODBUS, a
czasowo przez załączenie zacisku z przypisaną funkcją [F-TM] na potencjał PCS, przełączyć miejsce
zadawania częstotliwości i rozkazu biegu na listwę sterowniczą. Kiedy wejście z przypisaną funkcją [FTM] przestaje być aktywne, miejsce sterowania falownika jest ponownie określane przez nastawy w
parametrach A001 i A002.

Wymuszenie sterowania częstotliwością i
rozkazem biegu z
listwy zaciskowej
wymusza A001=01 (zadawanie częstotliwości z
listwy zaciskowej) i A002=01 zadawanie
rozkazu biegu z listwy zaciskowej)

falownik stosuje się do nastaw w parametrach
A001 i A002

A001, A002

o Kiedy falownik jest w trybie pracy i funkcja [F-

TM] zostanie załączona to nastąpi zatrzymanie
silnika. Dopiero po zatrzymaniu silnika funkcja [FTM] staje się aktywna
4-35

Programowalne zaciski wyjściowe
Programowanie wyjściowych zacisków odbywa się na podobnej zasadzie co zacisków
wejściowych. W falowniku dostępnych jest kilkanaście funkcji obsługiwanych za
pomocą programowalnych zacisków wyjściowych. Dwa z tych wyjść są wyjściami
tranzystorowymi typu otwarty kolektor, trzecie alarmowe, jest typu przekaźnikowego
(ze stykiem przełącznym). Pod wyjście przekaźnikowe fabrycznie wpisana została
funkcja sygnalizacji stanu awaryjnego falownika, ale funkcję tą równie dobrze przypisać
można do jednego w wyjść typu otwarty kolektor

Wyjścia tranzystorowe,
typu otwarty kolektor

Wyjścia typu otwarty kolektor

Maksymalna obciążalność każdego
z wyjść typu otwarty kolektor
wynosi 50mA. W przypadku
wykorzystywania jednocześnie obu
wyjść tranzystorowych maksymalnie obciążonych, zalecamy
korzystanie z zewnętrznego źródła
zasilania o wydajności minimum
100mA. Jeśli układ wymaga
wykorzystania wyjść, których
obciążenie będzie większe niż
50mA, zastosuj zewnętrzne
przekaźniki pośredniczące, tak jak
pokazano na poniższym schemacie

Zacisk wspólny dla
wyjść [11], [12]

Obciąż.
RY

Jeśli układ wymaga wykorzystania
wyjść, których obciążenie będzie
większe niż 50mA, zastosuj
zewnętrzne małe przekaźniki
pośredniczące. Podłącz równolegle
do cewek przekaźników diody
zwrotne (jak na schemacie) zapobiegające indukowaniu się przepięć
podczas pracy tranzystorów
wyjściowych

Wyjścia typu otwarty
kolektor z zewnętrznym
przekaźnikiem

4-36

Alarmowe wyjście przekaźnikowe
Falownik posiada wewnętrzne wyjście przekaźnikowe
przełączne, "normalnie otwarte" bądź "normalnie zamknięte"
(typ 1 forma 3). Pod wyjście to fabrycznie wpisana jest
funkcja sygnalizacji stanów awaryjnych, co zgodne jest z
oznaczeniem zacisków tego wyjścia:[AL0], [AL1], [AL2]
(ALarm). Możliwe jest jednak, również przypisanie pod
wyjście przekaźnikowe innej funkcji wyjść programowalnych. Dla nastawy fabrycznej tego wyjścia, gdy cewka
przekaźnika nie jest wyzwolona (brak sygnału alarmowego),
zaciski przekaźnikowe znajdują się w stanach:

przekaźnikowe

AL0 AL1 AL2

o [AL0] - Zacisk wspólny dla zacisków [AL1] i [AL2]
o [AL1] - Zacisk "normalnie otwarty"
o [AL2] - Zacisk "normalnie zamknięty"
Stan styków przekaźnika - "normalnie zamknięty" lub "normalnie otwarty" jest konfigurowalny za
pomocą parametru C036. Parametr ten określa dla jakiego stanu położenia styków przekaźnika, jego
cewka jest wyzwolona
o C036=00 - "normalnie otwarty" (cewka przekaźnika nie jest wyzwolona przy braku sygnału wyjściowego, AL0-AL2 zamknięte)
o C036=01 - "normalnie zamknięty" (cewka przekaźnika jest wyzwolona przy braku sygnału wyjściowego, AL0-AL1 zamknięte)

Obecność zestyku przełącznego wyjścia przekaźnikowego w
falowniku i dodatkowa możliwość konfigurowania jego
zestyku jako "normalnie otwarty" lub "normalnie zamknięty",
może wydawać się zbędna. Jednak w przypadku nastawy
C036=01, przy braku zasilania falownika, zestyk przekaźnika
zmieni swoje położenie sygnalizując w ten sposób stan
awaryjny (brak napięcia zasilania falownika). Sygnał taki jest
często wykorzystywany przez zewnętrzne urządzenie
nadzorujące pracę falownika.

C026=05
C036=01

Wyjściu przekaźnikowemu można przypisać również inną
Z załączeniem zasilania falownika
funkcję programowalnych wyjść, np. sygnalizacja biegu
sygnał Alarmowy zostaje wyłączony
silnika (nastawa C026=00). Jednak w takim przypadku
(przełączenie styku)
zwykle przy braku napięcia zasilania falownika, nie jest
pożądana zmiana stanu wyjścia (zmiana położenia zestyku
przekaźnika). Z tego względu parametr C036, w takich sytuacjach ustawia sie zwykle na 00. Patrz sygnalizacja biegu RUN i nastawy dla wyjścia przekaźnikowego obok. Jeśli pod wyjście przekaźnikowe wpisana
jest inna funkcji niż sygnał alarmowy, to sygnał ten można wpisać pod jedno z dwóch wyjść tranzystorowych typu otwarty kolektor (zaciski [11] lub [12]).
C026=00
C036=00

AL0 AL1 AL2
Niezależnie czy jest nap. zasilania na
falowniku, czy nie, sygnał biegu RUN
pozostaje wyłączony

4-37

Funkcje czasowe zacisków wyjściowych
Programowalne zaciski wyjściowe 11, 12 i wyjście alarmowe przekaźnikowe posiadają możliwość
nastawy zwłoki czasowej przy ich przełączaniu. Na każdym z wyjść można ustawić zwłokę czasową
zarówno przy ich załączaniu (WYŁ - ZAŁ), jak i wyłączaniu (ZAŁ - WYŁ). Czas zwłoki przy
przełączaniu każdego z wyjść programowalnych można ustawić w zakresie od 0, 1 do 100 sekund. Funkcja
ta jest bardzo przydatna przy pracy z zewnętrznym układem wymagającym podawania z opóźnieniem
sygnałów sterujących z falownika.
Diagram czasowy przedstawiony niżej pokazuje różne konfiguracje trzech oddzielnych sygnałów
wyjściowych A, B, C w zależności od nastawionych czasów zwłoki i rodzaju przełączania (WYŁ - ZAŁ
lub ZAŁ- WYŁ).
o Sygnały początkowe - A, B, C bez nastaw zwłok czasowych
o Ze zwłoką przy załączaniu - Pojawienie się sygnału A jest opóźnione o czas zwłoki przy załączaniu.
Sygnały B i C nie pojawiają się wcale, gdyż czas zwłoki przy załączaniu jest dłuższy niż czas trwania
samego sygnału B i C
o Ze zwłoką przy wyłączaniu - Sygnał A jest dłuższy o czas trwania zwłoki przy wyłączaniu.
Wydłużenie czasu trwania sygnałów B i C (dotychczas występujących oddzielnie) spowodował, że
sygnały te nałożyły się na siebie (patrz diagram)
o Z czasem zwłoki przy załączaniu i wyłączaniu - Sygnał A jest skrócony przez czas trwania zwłoki
przy załączaniu i wydłużony o czas trwania zwłoki przy wyłączaniu. Sygnały B i C nie pojawiają się na
wyjściu, gdyż są krótsze niż czas trwania zwłoki przy załączaniu
zwłoka
przy ZAŁ

przy WYŁ

Sygnały na wyjściu:
Sygnały bez nastawy zwłok
czasowych
... z czasem zwłoki przy
załączaniu
... z czasem zwłoki przy
wyłączaniu
... z czasami zwłoki przy
załączaniu i wyłączaniu

C

Parametr

Ustawienia
fabryczne

Zacisk [11]- czas zwłoki przy załączaniu

od 0. 0 sek.

Zacisk [11]- czas zwłoki przy wyłączaniu

Zacisk [12]- czas zwłoki przy załączaniu

Zacisk [12]- czas zwłoki przy wyłączaniu

0.

Wyjście przekaźnikowe - czas zwłoki przy
załączaniu

wyłączaniu

Funkcje czasowe są funkcjami dodatkowymi programowalnych zacisków wyjściowych. Zwróć uwagę, że
dla każdego z wyjść może niezależnie ustawić zwłoki czasowe prze załączaniu i wyłączaniu

Do skonfigurowania wyjść z wykorzystaniem zwłoki przy przełączaniu korzystaj z podanych niżej
parametrów:

4-38

Sygnalizacja biegu silnika [RUN]
Kiedy funkcja [RUN] zostanie przypisana jednemu z
zacisków wyjściowych, to będzie sygnalizowany bieg
silnika. Wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor
jest wyzwolone w stanie niskim sygnału, patrz
rysunek.

Częst. początkowa

B082
Częst.
kiedy falownik napędza silnik

kiedy falownik jest w trybie zatrzymania

Dostępna dla wyjść

11, 12, AL0 - AL2

o Sygnał RUN jest aktywny w momencie, gdy

częstotliwość wyjściowa falownika jest większa od
częstotliwości początkowej określonej w
parametrze B082. Częstotliwość na wyjściu
falownika pojawia się po osiągnięciu przez
falownik częstotliwości początkowej.
o W przykładzie z rysunku obok dla wyjścia [12], w
obwodzie z sygnalizacją biegu RUN umieszczona
została cewka przekaźnika pomocniczego. W takim
przypadku równolegle do cewki umieszcza się
diodę zwrotną, zapobiegającą przepięciom
łączeniowym i w konsekwencji uszkodzeniu
wyjścia tranzystorowego.

Przykład (nastawa fabryczna zacisku [12] jak
na rysunku - patrz strona 3-48):
Wyjście typu
otwarty kolektor

CM2 12 11
Przykład dla wyjścia przekażnikowego
(wymagana konfiguracja tego wyjścia patrz strony 4-35 i 4-42
Dane techniczne
zacisków ster. patrz str. 4-6

żródło
zasil.

obciąż.

Sygnalizacja osiągnięcia poziomu częstotliwości
Kiedy funkcja [FA1] zostanie przyporządkowana jednemu z zacisków wyjściowych, to po osiągnięciu przez falownik
zadanej wartości częstotliwości ( parametr F001), wyjście to zmieni stan logiczny. Działanie funkcji [FA2] opiera się
na zastosowaniu dwóch progów zmiany stanu logicznego wyjścia, w zależności od tego czy falownik przyspiesza czy
zwalnia. Dla przykładu falownik może załączyć wyjście z przypisaną funkcją [FA2] po osiągnięciu określonej
prędkości przy przyspieszaniu i wyłączyć je przy innej również nastawionej częstotliwości ale przy zwalnianiu.
Wszystkie przełączenia następują z określonym przedziałem histerezy, dla uniknięcia ciągłego przełączania wyjścia,
w sytuacji, gdy częstotliwość wyjściowa jest bardzo zbliżona do ustawionego progu

Sygnał osiągnięcia
poziomu częstotliwości
- Typ 1- Stała częstotliwość

gdy częstotliwość na wyjściu osiągnie zadaną
kiedy falownik nie napędza silnika lub kiedy
dokonuje rozruchu albo hamowania silnika

kiedy częstotliwość wyjściowa jest równa lub
większa od ustawionego progu przy przyspieszaniu
lub zwalnianiu

kiedy falownik nie napędza silnika lub gdy częstotliwość wyjściowa jest mniejsza od ustawionego progu
przy przyspieszaniu lub zwalnianiu

- Typ 2- Przekroczenie
o W większości zastosowań wykorzystuje się

Przykład (nastawa fabryczna zacisku jak
na rysunku - patrz strona 3-48)

obiąż.

przeważnie tylko jeden typ sygnału osiągnięcia
poziomu częstotliwości (patrz przykłady).
Możliwe jest jednak jednoczesne wykorzystywanie
obu wyjść z przypisanymi funkcjami [FA1] i
[FA2]..
W przypadku obydwu typów funkcji sygnał
osiągnięcia poziomu częstotliwości, pojawi się
0, 5Hz przed osiągnięciem na wyjściu zadanego
progu częstotliwości.
osiągnięcia poziomu częstotliwości zniknie 1, 5Hz
poniżej zadanego progu częstotliwości na wyjściu.
Zwłoka czasowa dla obydwu typów funkcji
sygnalizacji osiągnięcia poziomu częstotliwości
wynosi 60ms
W przykładzie z rysunku obok dla wyjścia [12], w
obwodzie z sygnalizacją osiągnięcia poziomu
częstotliwości, umieszczona została cewka
przekaźnika pomocniczego. W takim przypadku
równolegle do cewki umieszcza się diodę zwrotną,
zapobiegającą przepięciom łączeniowym i w
konsekwencji uszkodzeniu wyjścia tranzystorowego.

4-40

Sygnał osiągnięcia poziomu częstotliwości - stała
częstotliwość [FA1], jest wyzwalany po
osiągnięciu częstotliwości zadanej (F001) - patrz
diagram po prawej. Sygnał osiągnięcia poziomu
częstotliwości pojawia się 0, 5 Hz przed
osiągnięciem zadanej częstotliwości a znika
1, 5Hz poniżej zadanej częstotliwości.
Rozwiązanie takie chroni wyjście przed ciągłym
przełączaniem, w przypadku fluktuacji częstotliwości w obrębie częstotliwości zadanej. Moment
przełączania wyjścia (pojawienia się lub zaniku
sygnału osiągnięcia poziomu częstotliwości)
następuje z określonym czasem opóźnienia
równym 60ms.
Zauważ, że wyjścia tranzystorowe typu
otwarty kolektor są wyzwolone w stanie
niskim sygnału. 5 Hz

1. 5 Hz
60 ms

Pojawienie się sygnału osiągnięcia poziomu
częstotliwości - przekroczenie częstotliwości
wyj.
[FA2], opiera się na zastosowaniu dwóch
Próg przy:
osobnych progów częstotliwości - patrz diagram
C042 przysp
0. 5 Hz
po prawej. W pierwszym z progów nastawia się
częstotliwości, przy której pojawia się sygnał na
C043 zwaln.
programowalnym wyjściu podczas przyspieszania
- parametr C042. Drugim z ustawianych progów parametr C043 - nastawiana jest częstotliwość,
przy której z wyjścia falownika znika sygnał
FA2
osiągnięcia poziomu częstotliwości podczas
zwalniania. Pojawienie się lub zniknięcie z
60 ms
wyjścia sygnału następuje z czasem opóźnienia
równym 60ms. Mając do dyspozycji dwa progi jeden załączania i drugi wyłączania wyjście,
możliwe jest nastawienie w obu parametrach
różnych częstotliwości. Można oczywiście w obu
parametrach ustawić tę samą wartość częstotliwości jeśli wymaga tego aplikacja.

Sygnalizacja przeciążenia prądem
Kiedy prąd wyjściowy falownika przekroczy
wartość nastawioną w C041 to zostanie to zasygnalizowane zmianą stanu logicznego wyjścia.
Funkcja sygnalizacji przeciążenia prądem [OI]
działa w przypadku napędzania silnika oraz
hamowania silnika ze zwrotem energii na
falownik. Wyjścia tranzystorowe typu otwarty
kolektor są wyzwolone w stanie niskim sygnału.

Prąd

próg

praca silnikowa

praca prądnic.
[OL]

przeciążenia prądem

kiedy prąd wyjściowy jest większy niż ustawiony próg w nastawie sygnalizacji przeciążenia
prądem

kiedy prąd wyjściowy jest mniejszy niż ustawiony próg w nastawie sygnalizacji przeciążenia
o Nastawa fabryczna wartości parametru

Przykład (wyjście wymaga skonfigurowania - patrz strona 3-48)
obciąż

przeciążenia prądem C041 wynosi 100% prądu
znamionowego wyjściowego falownika. Aby
zmienić poziom sygnalizacji przeciążenia należy
ustawić parametr C041 na pożądaną wartość.
o Dokładność działania tej funkcji jest taka sama jak
dokładność funkcji monitorowania prądu wyjściowego silnika za pomocą zacisku [FM], patrz strona
4-50.
o W przykładzie z rysunku obok dla wyjścia [11], w
obwodzie z sygnalizacją przeciążenia prądem,
umieszczona została cewka przekaźnika pomocniczego. W takim przypadku równolegle do cewki
umieszcza się diodę zwrotną, zapobiegającą
przepięciom łączeniowym i w konsekwencji
uszkodzeniu wyjścia tranzystorowego.

4-42

Sygnalizacja przekroczenia poziomu uchybu regulacji PID
Funkcja ta jest związana z wykorzystywaniem
wewnętrznego regulatora PID. Uchyb regulacji
określony jest jako różnica pomiędzy sygnałem
zadanym a wartością sygnału sprzężenia zwrotnego
w regulatorze PID falownika. Kiedy wartość
sygnału uchybu przekroczy wartość nastawioną w
funkcji C044 (podczas regulacji z wykorzystaniem
wewnętrznego regulatora PID), to zostanie to
zasygnalizowane zmianą stanu logicznego wyjścia
z przypisaną funkcją [OD]. Patrz regulacja PID za
sprzężeniem zwrotnym strona 4-51

SP, PV

zmienna procesu

wart. zadana

[OD]

Sygnalizacja przekroczenia poziomu
uchybu regulacji PID

różnica bezwzględna między wartością zadaną a
sygnałem sprzężenia zwrotnego jest większa niż
nastawiony dopuszczalny próg

sygnałem sprzężenia zwrotnego jest mniejsza
niż nastawiony dopuszczalny próg

o Nastawa fabryczna dopuszczalnego progu uchybu

regulacji wynosi 3%. Aby zmienić tą wartość
wykorzystaj parametr C044.
o W przykładzie z z rysunku obok dla wyjścia [11], w
obwodzie z sygnalizacją przekroczenia poziomu
uchybu regulacji PID, umieszczona została cewka
4-43

Sygnał alarmowyl
Sygnał alarmowy jest aktywny po wystąpieniu stanu awaryjnego i blokady programowej falownika. Kiedy blokada
programowa falownika zostanie skasowana, sygnał
alarmowy przestaje być aktywny.

Run

Trzeba rozróżnić pojęcia sygnału alarmowego i alarmowego
zestyku przełącznego przekaźnika [AL0], [AL1] i [AL2].
Sygnał [AL] jest funkcją logiczną, która może być wpisana
pod jedno z wyjść typu otwarty kolektor bądź pod wyjście
przekaźnikowe. Najczęściej funkcja sygnału alarmowego
Sygnał alarmu aktywny
jest przypisywana wyjściu przekaźnikowemu (nastawa fabryczna), zgodnie z oznaczeniem zacisków tego wyjścia.
Wykorzystanie zacisków wyjściowych 11 i 12 do sygnalizacji stanów awaryjnych falownika łączy się z
koniecznością ograniczenia prądu obciążenia do mak. 50mA (np. przez zastosowanie pomocniczych
przekaźników). Wyjście przekaźnikowe posiada znacznie większe możliwości przeciążania prądowego
(min. prąd 10 mA) i stosowanego napięcia zasilania w porównaniu do wyjść typu otwarty kolektor

w przypadku wystąpienia stanu awaryjnego i blokady
programowej falownika (przed skasowaniem)
kiedy od ostatniego kasowania nie wystąpił stanu
awaryjny i blokada programowa

Sygnał alarmowy

C026, C036

o Fabrycznie zestyk wyjścia przekaźnikowego jest
Przykład (nastawa fabryczna zacisków
alarmowych [AL0], [AL1] i [AL2] na
rysunku- patrz strona 3-48)
Pokazana pozycja zestyku dla
stanu bezawaryjnego

skonfigurowane jako "normalnie zamknięte"
(C036=01). Patrz wyjaśnienia na następnej stronie
Kiedy wyłączone zostanie zasilanie falownika, na
wyjściu przekaźnikowym pojawi się sygnał alarmowy.
Sygnał ten pozostanie tak długo, jak długo zasilany
będzie zewnętrzny obwód sterowniczy podłączony do
tego zacisku.
Kiedy zacisk wyjściowy alarmowy jest ustawiony jako
normalnie zamknięty, to podczas załączania napięcia
falownika zacisk ten przełączy się w stan zamknięty ze
zwłoką mniejszą niż 2 sek.
Zaciski [11] i [12] są wyjściami typu otwarty kolektor,
więc ich specyfikacja techniczna jest inna niż wyjścia
alarmowego przekaźnikowego - zaciski [AL0], [AL1] i
[AL2]..
Pojawienie się sygnału alarmu na wyjściu jest opóźnione
o 300ms w stosunku do blokady programowej falownika.
Specyfikacja wyjścia przekaźnikowego jest wymieniona
w " Danych technicznych zacisków sterowniczych " na
stronie 4-7. Rysunki położenia zestyków przy różnych
stanach układu są pokazane na następnej stronie

Przykład ( dla nastawy funkcji AL, zaciski [11] i
[12] wymagają konfiguracji -patrz strona 3-48)

4-44

Przekaźnikowe wyjście alarmowe może być skonfigurowane na dwa sposoby:
o Alarm/Brak zasilania - wyjście przekaźnikowe jest skonfigurowane jako "normalnie zamknięte"
(C036=01, nastawa fabryczna). W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego lub braku zasilania, zestyk
przekaźnika zmieni swoje położenie. Połączenie [AL0] i [AL1] zostanie przerwane (patrz rysunek
poniżej), ponieważ cewka przekaźnika przestanie być zasilana. W przypadku przywrócenia napięcia
zasilania, bądź skasowania blokady falownika, po czasie zwłoki 2sek., cewka przekaźnika ponownie
zostanie zasilona i ponownie przełączy zestyk w położenie [AL0], [AL1] - zamknięty (sygnał
alarmowy WYŁ)
Alarm - Konfigurując wyjście przekaźnikowe jako" normalnie otwarte" (C036=00), w stanie
bezawaryjnym styki [AL0] i [AL2] są zamknięte. Przy wystąpieniu stanu awaryjnego cewka
przekaźnika zostaje zasilona i zestyk przekaźnika zmieni swoje położenie ([AL0], [AL1] - zamknięte).
W tym przypadku jednak, przy odcięciu napięcia zasilania falownika, nie nastąpi przełączenie zestyku
przekaźnika (nie ma możliwości sygnalizowania braku napięcia zasilania falownika).

Upewnij się, że skonfigurowałeś wyjście przekaźnikowe zgodnie z wymaganiami twojej aplikacji.
Zauważ, że dla pierwszego przypadku konfiguracji wyjścia przekaźnikowego (C036=01), stan
bezawaryjny występuje w sytuacji stałego wyzwolenia cewki przekaźnika. Jeśli aplikacja nie wymaga
stałego sygnalizowania obecności napięcia zasilania falownika, wykorzystaj konfigurację wyjscia
przekaźnikowego z drugiego przykładu (C036=00)..

styk N. (C036=01)
Stan bezawaryjny

styk N. O. (C036=00)

Stan awaryjny lub brak
zasilania falownika

Sygnalizator

Stan bezawaryjny lub
brak zasilania falownika

Stan awaryjny

AL0-
bezawaryjny

zamknięty

otwarty

awaryjny

Detekcja zaniku sygnału analogowego
Funkcja ta jest powiązana z sygnałem analogowym zadawania częstotliwości pochodzącym z zewnętrznego
urządzenia sterującego. W sytuacji, kiedy z zacisku wejścia analogowego napięciowego [O] lub prądowego[OI],
zniknie nagle sygnał sterujący, następuje hamowanie i zatrzymanie silnika. Funkcja [Dc] w podobnym przypadku
(tzn. przy zaniku sygnału sterującego) generuje sygnał wyjściowy, który może być podany do zewnętrznego układu
Zanik wejściowego sygnału napięciowego z zacisku [O] - W parametrze B082 - nastawa częstotliwości
początkowej, ustawiana jest minimalna wartość częstotliwości, która pojawi się na wyjściu. Jeśli wejściowy napięciowy sygnał analogowy jest mniejszy od częstotliwości początkowej, to zacisk wyjściowy z przypisaną funkcją [Dc]
zmieni swój stan logiczny, informując w ten sposób o zaniku sygnału napięciowego z zacisku [O].
Zanik wejściowego sygnału prądowego z zacisku [OI] - Wejście analogowe prądowe akceptuje sygnał z przedziału
od 4 do 20 mA. Jeśli sygnał analogowy prądowy obniży się poniżej wartości 4mA, zacisk wyjściowy z przypisaną
funkcją [Dc] zmieni swój stan logiczny, sygnalizując w ten sposób zanik sygnału prądowego z zacisku [OI].
Zanik sygnału analogowego nie oznacza zablokowania falownika. Jeśli wyjściowy sygnał napięciowy zwiększy się
powyżej nastawy B082, wyjście z przypisaną funkcją [Dc] przestanie być aktywne.

kiedy zadana sygnałem napięciowym wartość częstotliwości jest mniejsza od częstotliwości początkowej
B082 lub kiedy wartość analogowego sygnału
prądowego jest mniejsza niż 4mA
kiedy zanik sygnału wejściowego analogowego
(prądowego lub napięciowego) nie zostanie wykryty

Detekcja zaniku
sygnału analogowego

A001=01, B082

o Funkcja wykrywania zaniku sygnału analogowego [Dc]
Przykład (wyjście wymaga skonfigurowania - patrz strona 3-43)
działa zarówno w przypadku napędzania silnika przez
falownik, jak również w trybie zatrzymania.
W przykładzie z z rysunku obok dla wyjścia [11], w
obwodzie detekcji zaniku sygnału analogowego,
umieszczona została cewka przekaźnika pomocniczego.
W takim przypadku równolegle do cewki umieszcza się
diodę zwrotną, zapobiegającą przepięciom łączeniowym
i w konsekwencji uszkodzeniu wyjścia tranzystorowego.

(wymagana konfiguracja tego wyjścia patrz strony 4-35 i 4-46

4-46

Sygnał [FBV] załączający dodatkowy układ napędowy przy regulacji
Kiedy wykorzystujemy wewnętrzny regulator PID w przypadku niektórych procesów sterowania,
związanych z utrzymaniem określonego stanu układu (np. stałego ciśnienia lub temperatury), nie jest
możliwe osiągnięcie zadanych parametrów regulacji ( np. ciśnienia w przypadku pompy) z powodu
niewystarczającej wydajności napędzanej maszyny. W takim przypadku prostym rozwiązaniem jest
podanie sygnału wyjściowego do uruchomienia dodatkowego zewnętrznego układu napędowego,
pozwalającego na osiągniecie przez system zadanego poziomu równowagi.
Regulacja PID w oparciu o dwa układy napędowe (dwupoziomowa) ma kilka zalet:
dodatkowy zewnętrzny układ napędowy jest załączany tylko w konieczności, co pozwala na oszczędzanie energii w przypadku pracy układu napędowego podstawowego.

o zastosowanie dodatkowego zewnętrznego układu napędowego jest tańsze niż dublowanie układu
podstawowego.
o osiągnięcie zadanych parametrów regulacji przy wykorzystywaniu zewnętrznego dodatkowego układu
napędowego nastąpi szybciej niż gdy wykorzystany będzie tylko podstawowy układ napędowy.
o niezależnie od tego czy dodatkowy układ napędowy jest załączony czy wyłączony, układ podstawowy
nadal może przeprowadzać regulację częstotliwości wyjściowej na podstawie sygnału sprzężenia
zwrotnego.
Dwupoziomową regulacje PID można zobrazować na poniższym przykładzie (patrz rysunek):
o Poziom 1 - Falownik #1 reguluje obroty wentylatora wykorzystując regulację PID ze sprzężeniem
zwrotnym
o Poziom 2 - Falownik 2# napędza silnik drugiego wentylatora dzięki sygnałowi wyjściowemu ZAŁ/
WYŁ pochodzącemu z pierwszego falownika
W poniższym przykładzie większość czasu pracuje pierwszy wentylator (podstawowy układ napędowy).
Dodatkowy wentylator jest załączany sporadycznie w momentach gdy drzwi magazynu są otwarte. W
takiej sytuacji podstawowy układ napędowy (wentylator 1) pracując na swoich parametrach znamionowych nie jest w stanie sam wymusić określonego przepływu powietrza. Konieczne staje się zatem wygenerowanie sygnału wyjściowego[FBV] do załączenia (rozkaz biegu FW) drugiego falownika.

Wentylator #1

Wentylator #2

Przepływ powietrza

2-gi układ
napędowy

1-szy układ
napędowy
Falownik#1

Falownik#2

[U, V, W]
PV

Czujnik

[U, V, W]

[O lub [OI]]

[FBV]

Sygnał do 2-go
ukł. napędowego

Zmienna procesu

Aby posługiwać się funkcją [FBV] załączania dodatkowego układu napędowego, należy ustawić dwa

4-47

parametry - próg dolny do załączenia drugiego układu napędowego C053 i próg górny do wyłączania
drugiego układu napędowego C052. Na diagramie czasowym pokazano jak działa funkcja [FBV] załączania dodatkowego układu napędowego w zależności od nastawionej wartości zadanej i zmieniającego się sygnału sprzężenia zwrotnego. Na osi pionowej umieszczono procentową wartość sygnału
zadanego dla regulatora PID, oraz dolny i górny próg do załączania i wyłączania drugiego układu
napędowego. Na tym samym diagramie pokazano również wartość częstotliwości wyjściowej w trakcie
regulacji PID z wykorzystaniem dodatkowego układu napędowego.

Poniżej wymieniono najważniejsze punkty procesu regulacji z wykorzystaniem funkcji [FBV]. W falowniku #1 podstawowego układu napędowego załączony zostaje rozkaz biegu [FW]. Falownik #1 załącza wyjście [FBV] ponieważ sygnał PV (sprzężenia zwrotnego) jest
mniejszy od dolnego progu do załączania dodatkowego układu napędowego C053. Falownik
dodatkowy #2 zostaje załączony do procesu regulacji.

3. Sygnał sprzężenia zwrotnego PV rośnie i przewyższa wartość górnego progu do wyłączenia
dodatkowego układu napędowego C052. Falownik wyłącza wyjście [FBV], co wiąże się z
zatrzymaniem napędu zasilanego z dodatkowego falownika #2.

4. Tylko falownik #1 bierze udział w procesie regulacji. W dobrze skonfigurowanym układzie
stan ten powinien występować najczęściej.

5. Sygnał PV maleje i staje się mniejszy od dolnego progu do załączania dodatkowego układu
napędowego. Falownik #1 załącza wyjście [FBV]. Falownik dodatkowy #2 zostaje załączony
do regulacji.

6. Zmniejsza się sygnał sprzężenia zwrotnego PV. Zostaje zewnętrznie wycofany sygnał biegu
[FW] dla pierwszego podstawowego falownika gdyż proces regulacji jest przerywany.

7. Falownik #1 zatrzymuje napęd podstawowy, wyjście [FBV] automatycznie po wycofaniu
rozkazu [FW] zmienia stan logiczny co skutkuje zatrzymaniem napędu dodatkowego.
Sygnał sprzężenia (PV)
%/Hz

Wartość dolnego progu
do załączania dodatkowego ukł. napęd.

Zał. biegu [FW] ukł. 1-szego
Sygnał [FBV] do zał. biegu
[FW] ukł. dodatk. (2-gi ukł. )
Wartość górnego progu
do wyłączenia dodatkowego ukł.

Wartość zadana (SP)

1, 2

Tabela nastaw funkcji [FBV] - załączania dodatkowego układu napędowego na
4-48

TSymbol
Funkcja wyjściowa
załączania dodatkowego układu
o kiedy falownik jest w trybie napędzania

silnika a sygnał sprzężenia zwrotnego (PV)
jest mniejszy od dolnego progu do załączania
dodatkowego napędu (C053)

o kiedy sygnał sprzężenia zwrotnego jest

większy od górnego progu do wyłączania
dodatkowego napędu (C052)
o falownik wyhamowuje silnik i przechodzi w
stan zatrzymania
A076, C052, C053

o Funkcja wyjściowa [[FBV] służy do załączania

dodatkowego układu napędowego. Parametry C052
i C053 nie służą jako progi alarmowe dla regulatora
PID.
obwodzie z funkcją wyjściowa do załączania
dodatkowego układu napędowego w regulacji PID,
(wymagana konfiguracja tego wyjścia patrz strony 4-35 i 4-46
Sygnał przerwania pracy sieciowej falownika
Sygnał wyjściowy przerwania pracy sieciowej falownika informuje o stanie komunikacji sieciowej. Falownik ma ustawiony dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami
(time-out) parametr C077. Jeśli komunikacja zostanie wstrzymana lub przerwa w komunikacji
trwa dłużej niż dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami, to wyjście
programowalne z przypisaną funkcją [NDc] zmieni swój stan logiczny (ZAŁ).
Dodatkowo falownik może zareagować na przerwanie komunikacji sieciowej na różne sposoby.
Do tego celu służy dodatkowy parametr C076, który określa sposób reakcji falownika na
wystąpienie błędu komunikacji sieciowej. W parametrze tym, można określić czy falownik przy
przekroczeniu dopuszczalnego czasu przerwy między kolejnymi zapytaniami ma się
zablokować ( z komunikatem błędu E60) i czy ma zatrzymać silnik z czasem zatrzymania, czy
może puścić go wolnym wybiegiem.
Sygnał przerwania
pracy sieciowej

dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi
zapytaniami przy komunikacji sieciowej (C077)

został przekroczony
C076, C077

o Aby uczynić funkcja detekcji przerwania pracy

zapytaniami przy komunikacji sieciowej jest
zachowany
ND

sieciowej falownika nieaktywną, ustaw parametr
C077 na 00. 00sek.
o Kiedy parametr C076 (reakcja falownika na
wystąpienia błędu) jest wpisany jako nieaktywny
(C076=02), wciąż możliwe jest korzystanie z
sygnału przerwania pracy sieciowej falownika
(parametr C077 pozostaje aktywny).

4-50

Master
Slave
Dopusz. czas przerwy
pomiędzy kolejnymi
zapytaniami

przekroczenie czasu
C077 =xx. xx sek.
[NDc]
C076 =00 lub 01

Wynik operacji logicznej
Falownik posiada wbudowaną funkcję logiczną. Możliwy jest wybór dwóch spośród dziewięciu dostępnych funkcji programowalnych zacisków wyjściowych i wpisanie ich w dwa wewnętrzne wejścia
logiczne falownika (parametry C141 i C142). Za pomocą trzeciego parametru C143, dokonuje się wyboru
operacji logicznej AND, OR, XOR dokonywanej na tych dwóch wewnętrznych wejściach falownika z
przypisanymi funkcjami wyjściowymi
Programowalne wyjścia
użyte jako wejście logiczne:

RUN, FA1, FA2, OL, OD,
AL, Dc, FBV, NDc

Funkcje logiczne
C142
Stan wejść

Stan wyjścia[LOG]

Wejście A
(wybór-C141)

Wejście B
(wybór-C142)

AND
(C143=00)

OR
(C143=01)

XOR
(C143=02)

4-51

Sterowanie za pomocą wejść analogowych
W falowniku L200 za pomocą wejść analogowych
możliwe jest zadawanie wartości częstotliwości
wyjściowej do silnika. Zaciski wejściowe dla sygnałów
analogowych, napięciowego [O] i prądowego [OI],
znajdują się na listwie zaciskowej (są to zaciski [L],
[OI], [O], [H]). Wspólnym przewodem powrotnym dla
sygnałów analogowych jest zacisk [L].

+10VDC
wej. napięciowe
wej. prądowe
Zacisk wspólny GND

Aby wybrać rodzaj analogowego sygnału
sterującego, należy jednemu z programowalnych
zacisków wejściowych przyporządkować funkcję
[AT]. Podanie potencjału zacisku PCS na zacisk,
któremu przyporządkowana jest funkcja [AT]
powoduje uaktywnienie wejścia prądowego (sygnał
4-20mA włączony pomiędzy zaciski [OI]-[L]).
Kiedy na zacisk z funkcją [AT] nie jest podany
sygnał to aktywne jest wejście napięciowe (sygnał
0-10V włączony pomiędzy zaciski [O]-[L]). Sposób
działania funkcji [AT] został opisany w rozdziale:
" Rodzaj analogowego sygnału sterującego [AT] " na
stronie 4-23. Pamiętaj, że aby wykorzystać sterowanie za pomocą wejść analogowych, parametr A001
(zadawanie częstotliwości) musi mieć nastawę 01
(zaciski listwy sterującej).

Wybór sygnału analog. zadającego

Zadawanie
częstot.

4-20 mA, AT= ZAŁ

0-10 V, AT=WYŁ

NOTATKA:: Jeśli żadnemu z zacisków wejściowych nie jest przyporządkowana funkcja [AT], to reali-

Wejście napięciowe - używaj zacisków [L] i [O].
Ekran kabla sterowniczego podłączaj tylko pod zacisk
[L] (powrotny) na listwie zaciskowej. Na zaciski
wejściowe podawaj tylko dopuszczalny zakres sygnału
napięciowego. Nie odwracal polaryzacji sygnału
podawanego na zaciski [O] i [L].
Wejście prądowe - używaj zacisków [OI] i [L].
Analogowe wejście prądowe można skonfigurować ze
źródłem sygnału tylko tak, jak na schemacie obok. Prąd
płynie od źródła do zacisku [OI] i z zacisku [L] wraca
do źródła. Impedancja wejściowa zacisków [OI] i [L]
wynosi 250W. Ekran kabla sterowniczego podłączaj
tylko pod zacisk [L] (powrotny) na listwie zaciskowej.
Poniższa tabela pokazuje możliwe nastawy dla wejść
analogowych. Parametr A005 i zacisk z przypisaną

od 0 do 9. 6 VDC,
nominl. od 0 do 10VDC

od 4 do 19. 6 mA DC,
nominl. od 4 do 20 mA
Patrz specyf. wejść/wyjść str 4-6

zowana jest funkcja sumy sygnałów prądowego i napięciowego doprowadzonych do zacisków OI-L oraz
O-L.
Wykorzystywanie zewnętrznego potencjometra do
sterowania częstotliwością wyjściową jest dobrym
sposobem nauki obsługi wejść analogowych w falowniku. Zewnętrzny potencjometr wykorzystuje wbudowane źródło zasilania +10VDC. Końce potencjometra
należy podłączyć do zacisków [H] - źródło zasilania
+10VDC i zacisku [L]- przewód powrotny dla sygnału
od 1 do 2kW, 2W
analogowego. Suwak potencjometra pod zacisk [O].
Przy nastawach fabrycznych uczynnione jest wejście
napięciowe. Rezystancja potencjometra powinna się zawierać w granicach od 1 do 2kW przy mocy 2W

4-52

funkcją [AT] określają rodzaj dostępnego wejścia sygnału analogowego. Sygnały wejść analogowych [O]
i [OI] posiadają wspólny zacisk powrotny [L].

A005
Zacisk[AT]

Dostepny sygnał analogowy

(ignoruje)

Suma ([O] + [OI])

potencjometr na pulpicie falownikar

Inne rozdziały opisujące wejścia analogowe:

o "Ustawienia wejść analogowych" na stronie 3-15
o "Funkcje rozszerzone wejść analogowych" na stronie 3-30
o "Kalibracja sygnału analogowego" na stronie 3-56
o "Rodzaj analogowego sygnału sterującego" na stronie 4-24
o "Częstotliwość dodawana do częstotliwości zadanej" na stronie 4-33

o "Detekcja zaniku sygnału analogowego" na stronie 4-45

4-53

Wyjścia analogowe
W wielu zastosowaniach falownika konieczne staje się
monitorowanie wielkości zmiennych wyjściowych prądu
lub częstotliwości np. z szafki, w której znajduje się
falownik lub z bardziej odległego od falownika miejsca.
W jednym przypadku w konkretnej aplikacji jest
wymagane tylko proste monitorowanie wybranej
wielkości: częstotliwości lub prądu za pomocą woltomierza, w innym przypadku sterownik PLC wymaga do
prawidłowego prowadzenia procesu regulacji, sygnału
napięciowego odwzorującego bieżące obroty silnika lub
jego prąd. Do monitorowania częstotliwości wyjściowej
lub prądu silnika wykorzystywany jest zacisk wyjściowy
[AM].

analogowe
napięciowe

pełna skala
10VDC,
maks. 1mA
Zaciskiem powrotnym dla wyjściowego sygnału monitorującego jest zacisk [L]. Należy zwrócić uwagę,
że między zaciskami [AM] i [L] występuje napięcie analogowe z zakresu od 0 do +10VDC (sygnał tylko
o dodatnim znaku), bez względu na wybór kierunku obrotów (obroty prawe czy lewe). Aby skonfigurować wyjście [AM] ustaw parametr C028 (wybór wartości mierzonej dla zacisku [AM]) zgodnie z
poniższą tabelą.
Funkcja
Kod funkcji

częstotliwość wyjściowa

0 - częst. maksymalna(Hz)

prąd wyjściowy

0 - 200%

Dwa dodatkowe parametry dostosowują sygnał analogowy do posiadanego przyrządu odczytującego ten
Nastawa fabryczna

Kalibracja wartosci. syg. O dla zacisku [AM]

od 0 do 255

Uchyb ustalony dla zacisku [AM]

0 - 10V

1. Sprawdź czy falownik jest w trybie zatrzymania. W parametrze uchybu ustalonego C086 skoryguj tak
jego wartość aby używany wskaźnik pokazywał
wartość OV przy postoju silnika ( w większości
przypadków parametr C086 nie wymaga korekty). Załącz rozkaz biegu na falowniku i nastaw maksymalną wartość częstotliwości.

a. W przypadku monitorowania częstotliwości

10V

B080=200%%
B080=100%

5V
B080=50%

1/2 skali
miernika

pełna
skala

lub
wyjściowej, kiedy silnik osiągnie maksymalną
wartość częstotliwości, parametrem B080
skoryguj obroty silnika tak, aby pokrywały się one ze wskazaniem na dołączonym do wyjścia
analogowego woltomierzu (skoryguj do 10V).

b. W przypadku monitowania prądu za pomocą zacisku [AM] parametrem B080 skoryguj prąd
silnika tak, aby pokrywały się one ze wskazaniem na dołączonym do wyjścia analogowego
woltomierzu. Nastawę korekty B080 przeprowadzaj tylko gdy masz pewność, że wskazany prąd
jest maksymalnym prądem jaki występuje w najgorszych warunkach obciążenia.

Na diagramie obok przedstawiono jaki wpływ na wartość
wyjściową sygnału analogowego ma nastawa parametru
B080. Aby właściwie przeprowadzić kalibrację syg.
analogowego zastosuj się do poniższych punktów:

4-54

Regulator PID

Przy standardowym wykorzystaniu falownika, miejsce skąd ma być zadawana częstotliwość wyjściowa, jest wybierane za pomocą parametru A001. Miejsce to może być wyznaczone na panel cyfrowy falownika (F001) lub na
analogowe zaciski wejściowe (napięcie lub prąd). Aby uaktywnić pracę regulatora PID należy parametr A071 ustawić
na wartość 01. Po takim ustawieniu w miejscu gdzie zadawana była częstotliwość wyjściowa (panel, zaciski
analogowe wejściowe) ustawiana jest teraz wartość zadana do regulacji PID ze sprzężeniem zwrotnym (przeliczona
wartość częstotliwości).
Regulacja PID z przeliczoną wartością częstotliwości ma wiele korzyści. Pozwala falownikowi na dopasowanie
prędkości silnika (częstotliwości) do zmieniających się warunków regulowanego procesu, optymalizując jednocześnie
ilość energii zużywanej w trakcie tego procesu. Poniżej przedstawiono schemat kontroli przez falownik zewnętrznego
procesu. Do kontroli tego procesu, falownik potrzebuje informacji o bieżącej wartości zmiennej regulowanej,
wpływającej na przebieg procesu. Dlatego w przypadku regulacji PID konieczne jest doprowadzenie do jednego z
analogowych zacisków wejściowych sygnału prądowego [OI] o wartości 4-20mA lub napięciowego [O] o wartości
0-10V, wprost proporcjonalnego do zmiennej regulowanej w całym procesie wielkości (ciśnienie, temperatura itp.

Wart. zadana

Uchyb

Częst..

SP

Zewnętrz
ny proces

Sygnał sprzężenia zwrotnego(zmienna procesu regulacji) (PV)

Kiedy regulator PID jest uaktywniony, wyjściowa częstotliwość falownika zmienia się w taki sposób, aby jak
najbardziej zmniejszyć uchyb regulacji, czyli różnicę pomiędzy sygnałem zadanym a sygnałem sprzężenia zwrotnego
(oddającego rzeczywistą wielkość regulowanej zmiennej). Przy wykorzystaniu regulacji PID nie zadajemy konkretnej
wartości częstotliwości lecz ustawiamy poziom wielkości, którą regulujemy, a regulator sam oblicza i dobiera częstotliwość wyjściową tak, aby jak najbardziej zbliżyć się do tego poziomu. Ustawiony poziom wielkości regulowanej
nazywa się wartością zadaną regulacji PID. Przy zastosowaniu regulacji PID w przypadku napędzania pompy,
wartością zadaną regulacji PID może być np. ciśnienie lub przepływ cieczy, w przypadku napędzania wentylatora np.
temperatura itp. Parametr A075 -współczynnik skalowania syg. sprzężenia zwrotnego- wykorzystywany jest do
dopasowania poziomów sygnału zadanego i sygnału sprzężenia zwrotnego. Schemat blokowy umieszczony poniżej
oddaje bardziej szczegółowo charakter pracy regulatora PID..
Poziom źródła
syg. ster.
Wartość zadana
A075
Odwrotność poz. Miejsce ustawiania
źródła syg.
wartości zadanej
reg. PID A001
Wielop. nastawa częst.

Współ. P

panelu falownika

Uchyb reg.
Wybór rodzaju
syg. [AT]

Napięcie

Współ. I

PV
Sygnał sprzężenia
zwrotnego

Współ. D

Skalowanie syg. analogowego wej.

A015 A013 A014
Zadana
częstotliwość

A076 źródło syg. sprzężenia zwrotnego

Odczyt

4-55

Konfiguracja sygnału sprzężenia zwrotnego
Regulator PID falownika posiada algorytm, który umożliwia zastosowanie falownika w wielu różnych
aplikacjach.
Poziom ograniczenia regulacji PID - W funkcji tej mierzona jest różnica bezwzględna pomiędzy
wartością zadaną regulacji PID a wartością sygnału wyjściowego (częstotliwością wyjściową falownika).
Różnica między tymi wielkościami mierzona jest w procentach całego zakresu, każdej z wielkości i jest
limitowana w parametrze A078
o Kiedy różnica bezwzględna |(Wartość zadana - sygnał wyjściowy)| jest. mniejsza bądź równa wartości
ustawionej w parametrze A078, regulacja PID przebiega jak dotychczas
o Kiedy różnica bezwzględna |(Wartość zadana - sygnał wyjściowy)| jest. większa od wartości ustawionej
w parametrze A078, regulator PID tak zmieni częstotliwość na wyjściu falownika, aby różnica ta nie
przekraczała wartości z parametru A078
Poniższy diagram pokazuje zmianę częstotliwości wyjściowej, w zależności od wielkości zadanej i
poziomu ograniczenia regulacji PID (parametr A078).

%
Zakres ograniczenia

Sposób działania
nałożonego ograniczenia

A078 Ograniczenie
Wartość zadana PID
Częstotliwość wyj.

A078
Ograniczenie
A077 = 00

A077 = 01

Dodatni współ. przyrostu
syg. sprzężenia zwrotego PV

Częst.

Ujemny współ. przyrostu syg.
sprzężenia zwrotego PV

Inne rozdziały opisujące regulację PID:
o "Regulator PID" na stronie 3-26
o "Funkcja blokady regulatora PID oraz funkcja kasowania wartości części całkującej regulatora PID" na
stronie 4-29
o "Sygnalizacja przekroczenia poziomu uchybu regulacji PID" na stronie 4-42
o "Sygnał [FBV] załączający dodatkowy układ napędowy przy regulacji PID" na stronie 4-46

Współczynnik przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego - W procesie regulacji PID w większości
przypadków dostarczając coraz większą ilość energii do układu poprzez zwiększanie obrotów silnika
mamy do czynienia ze zwiększaniem się wielkości sygnału sprzężenia zwrotnego -PV, uchyb regulacji=
(wartość zadana SP - sprzężenie zwrotne PV). W niektórych procesach zwiększaniu się ilości dostarczanej do układu energii towarzyszy zmniejszanie się wartości sygnału sprzężenia zwrotnego, uchyb
regulacji=-(SP-PV). Z taką sytuacja mamy do czynienia w układach wentylatorowych, gdzie zwiększaniu
się wydajności wentylatora towarzyszy zmniejszanie się ciśnienia w rurociągu, przez co również sygnał
sprzężenia zwrotnego maleje. Taki rodzaj regulacji będziemy nazywać regulacją PID z ujemnym
współczynnikiem przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego i będzie on możliwy do wyboru w parametrze
A077.

4-56

Podłączenie pod falownik kilku silników

Podłączenie pod falownik kilku silników
Jednoczesna praca z kilkoma silnikam
W niektórych aplikacjach istnieje konieczność podłączanie
dwóch lub większej ilości silników (równolegle) pod
wyjście jednego falownika. Dla przykładu, sytuacja taka
jest często spotykana w przypadku napędzania dwóch
niezależnych przenośników, w przypadku gdy wymagana
jest bardzo zbliżona prędkość pracy tych przenośników.
Użycie w takim przypadku np. dwóch takich samych
silników może okazać się tańszym rozwiązaniem niż
mechaniczne sprzęganie jednego silnika do napędzania
dwóch przenośników.

W/T3

Silnik 1

Przy zasilaniu dwóch lub większej ilości silników przez
jeden falownik należy stosować się do poniższych
punktów:
Silnik 2
o Suma prądów przy maksymalnym obciążeniu każdego z
silników musi być mniejsza bądź równa od znamionowego prądu użytego falownika
do n-tego silnika
o Każdy z napędzanych przez falownik silników musi być
osobno zabezpieczony termicznie. Zabezpieczenie
termiczne należy umieścić jak najbliżej silnika.
o Silniki zasilane z jednego falownika muszą być podłączone równolegle. Nie odłączaj/załączaj
kolejnego silnika do pracy z falownikiem, gdy inne silniki pracują (czynności łączeniowe
silników powinny się odbywać w stanie beznapięciowym wyjścia falownika - patrz funkcja
programowalnych zacisków wejściowych - [FRS])

NOTATKA:TPrędkości silników pracujących jednocześnie tylko teoretycznie są takie same.
Nawet w dwóch identycznych silnikach drobne różnice w ich prędkościach biorą się z niejednakowego ich obciążenia (różne współ. poślizgu). Z tego powodu nie można dokonywać żadnych
mechanicznych sprzężeń silników, gdyż drobne różnice ich prędkości mogą spowodować
uszkodzenie układu.

Podłączenie falownika do dwóch różnych silników
Niektóre maszyny (np. starsza i nowsza wersja) mogą być wyposażone przez producenta w dwa
różne typy silników. W przypadku pracy falownika na przemian z każda z takich maszyn,
konieczne staje się wykorzystanie funkcji drugich nastaw parametrów.
W innym przypadku falownik może napędzać tylko jeden silnik, ale w zależności od tego, która
część procesu jest wykonywana, silnik może potrzebować dwóch różnych nastaw niektórych
parametrów. Na przykład, w jednej części procesu silnik ma bardzo małe obciążenie i może
pracować na dużych obrotach. W innej części silnik jest mocno obciążony i musi pracować na
niskich obrotach. W tej sytuacji można dopasować czasy przyspieszania i zwalniania oraz
moment początkowy dla zoptymalizowania przebiegu całego procesu:
o Funkcja drugich nastaw parametrów przechowuje w pamięci falownika dwa zestawy nastaw,
które mogą być wybierane dzięki programowalnemu zaciskowi wejściowemu z przypisaną
funkcją [SET]. Podanie potencjału zacisku PCS na zacisk wejściowy z przypisaną funkcja
[SET] powoduje to, że falownik korzysta z nastaw parametrów o kodzie poprzedzonym
cyferką 2(x2xx). Wykorzystując panel falownika i przechodząc kolejno między parametrami
celem ich edycji, parametry dla drugiego silnika pojawiają się zaraz po parametrach podsta-

4-57

wowych dla pierwszego silnika.. W poniższej tabeli wymieniono wszystkie parametry, które
mogą być zmienione dzięki funkcji [SET].

Parametr
2-gi silnik

Wielopoziomowa nastawa poziomów częstotliwości

Czas zwalniania

2-gi czas przyspieszania

2-gi czas zwalniania

Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania i zwalniania

Częstotliwość dla funkcji dwustanowego przyspieszania

Częstotliwość dla funkcji dwustanowego zwalniania

Poziom zabezpieczenia termicznego

Wybór charakterystyki zabezpieczenia termicznego

Ręczne podbijanie momentu

Częstotliwość przy której jest podbijany moment

Nastawa wzorca charakterystyki U/f

Automatyczne podbijanie momentu przy sterowaniu iSLV

A046

A246

Kompensacja poślizgu przy sterowaniu iSLV

A047

A247

Górna granica regulacji częstotliwości

Dolna granica regulacji częstotliwości

Moc znamionowa silnika

Ilość biegunów

Współczynnik stabilizacji

1-szy silnik

Akcesoria

-- Opis komponentów.......................................... 3
-- Hamowanie prądnicowe................................... 5

5-2

W przypadku najprostszych systemów, do napędzania silnika wystarczy wykorzystać falownik i dodatkowo zabezpieczyć go bezpiecznikami od strony sieci. Jednak to wyposażenie może okazać się niewystarczające w bardziej
rozwiniętych i wymagających aplikacjach. W takich przypadkach konieczne jest zainstalowanie dodatkowego
wyposażenia. Wyposażenie to, w zależności od rodzaju, może służyć do zmniejszania zakłóceń generowanych przez
falownik (filtry, dławiki) lub zwiększać szybkość wyhamowywania napędu (jednostka hamująca, rezystor hamujący).
Na rysunku poniżej pokazano falownik wyposażony w opcjonalne akcesoria, a w tabeli obok wymienione jest to
dodatkowe wyposażenie z oznaczeniem właściwym dla rynku europejskiego i japońskiego oraz amerykańskiego..

źródło zasilania

Nr części, seria
rozłącznik

Nazwa

Europa,
Japonia

Patrz
Dławik wejściowy AC ALI-xxx2

Filtr EMI
Filtr pojemnościowy

Filtr wejściowy
szumów radiowych
RF

ZCL-xxx

5-4

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI

FFL100-xxx

CFI-x

DCL-x-xx

HDC-xxx

Rezystor hamujący

5-3

dławik wejściowy AC

HRL-x

JRB-xxx-x
SRB-xxx-x

5-5

HRB-x,
NSRBx00-x
NJRB-xxx

według ustaleń
NEMA

Jednostka hamująca

T2 T3
Filtr wej.
szumów
radiowych
Akcesoria

Dławik wyjściowy AC lub
filtr LCR

BRD-xxx

Filtr wyjściowy
HRL-xxx

hamująca

Dławik wyjściowy AC ALI-x2-xxx

HRL-xxC

Kombinacja:
ALI-x2-xxx
LPF-xxx
R-2-xxx

NOTATKA: Poszczególne komponenty dla różnych
falowników, różnią się wymiarami w zależności od
oznaczeń przyrostka -X. Literatura Hitachi pomoże ci
wybrać odpowiedni komponent do określonego falownika.
Każdy z wymienionych komponentów powinien posiadać
dołączoną instrukcję. Prosimy przy podłączaniu o korzystanie z
tych instrukcji. Niniejszy rozdział daje jedynie ogólny przegląd
wszystkich akcesoriów stosowanych w połączeniu z falownikiem..

Opis komponentów
Dławik wejściowy AC
Stosowany do zmniejszenia harmonicznych na wejściu, gdy współczynnik niezrównoważenia napięcia
wejściowego przekroczy 3% ( i gdy moc zasilania jest większa bądź równa 500kVA). Przyczynia się do
zmniejszenia wahań napięcia linii zasilającej a także poprawia współczynnik mocy.
Poniżej wymienione zostały czynniki zewnętrzne mogące wpłynąć na pojawienie się od strony zasilania
dużych pików prądowych, mogących przyczynić się do uszkodzenia falownik

o Kiedy współczynnik niezrównoważenia napięcia zasilania jest większy niż 3%
o Kiedy moc źródła zasilania jest co najmniej 10 razy większa niż moc falownika (moc
źródła zasilania500kVA lub więcej)
o W przypadku nagłych zmian mocy źródła zasilającego
Przykłady aplikacji gdzie koniecznie należy zastosować dławik AC:

1. Kilkanaście falowników jest połączonych równolegle do tego samego źródła
2. Softstart i falownik są połączone równolegle do tego samego źródła
3. Od strony zasilania zainstalowana została regulowana bateria kondensatorów dla
Dławik wejściowy AC musi być również stosowany gdy chcemy zwiększyć niezawodność pracy układu.
Stosujemy go również w sytuacji gdy mamy do czynienia z częstymi wyładowaniami atmosferycznymi w
bezpośrednim otoczeniu falownika (w takiej sytuacji stosować należy również odgromniki)
Przykład obliczeniowy:
VRS = 205V, VST = 203V, VTR = 197V,
gdzie VRS jest napięciem między fazami R-S, VST jest napięciem między fazami S-T, VTR jest
napięciem między fazami T-R

Współ. niezrów. nap. = (Maks. wartość nap. linii - Śred. linii) / Śred. linii

V RS - (V RS + V ST + V TR)/3
205 - 202
= ------------------------------------------------------------------? 100 = -----------------------? 100 = 1. 5%
(V RS + V ST + V TR)/3
202
Patrz również dokumentacja dławika wejściowego AC przy instalowaniu jednostki.

Dławik wyjściowy AC
Zasilanie silników przez falownik powoduje większe drgania niż ma to miejsce w przypadku zasilania z
sieci. Ten element zainstalowany między falownikiem i silnikiem zmniejsza pulsację momentu
obrotowego. Element ten zmniejsza również zjawisko fali odbitej, kiedy przewody między falownikiem a
silnikiem są dłuższe niż 10m. Patrz również dokumentacja dławika wyjściowego AC przy instalowaniu
jednostki.

5-4

Opis komponentów

Filtr szumów radiowych (dławik kolejności zerowej)
Dławik kolejności zerowej zmniejsza
szumy radiowe powstające na okablowaniu falownika. Obok przedstawiono
przykładowy dławik kolejności zerowej
wykonany w formie prostokątnego
karkasu. Przewody muszą przechodzić
przez środek dławika aby prawidłowo
spełniał on swoja funkcję. Jeśli przewody
nie są grube, zrób trzy zwoje na karkasie
dławik tak, aby zwiększyć efekt tłumienia
zakłóceń. W przypadku grubych
przewodów zastosuj do czterech
dławików umieszczonych jeden obok
drugiego dla zwiększenia efektu tłumienia zakłóceń.

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI
Element ten redukuje szumy generowane przez falownik w kierunku sieci zasilającej. Filtr EMI stosuje się
po stronie zasilania falownika (od strony wejścia). Seria filtru FFL100 jest wymagana do spełnienia
dyrektywy EMC Klasa A (Europa) i C-Tick (Australia). Patrz " Instalacja zgodna z wymogami CE-EMC "
, strona D2.

OSTRZEŻENIE:Filtr EMI ma duży prąd upłynnościowy z kabli siłowych do obudowy.
Dlatego przymocuj obudowę filtru do potencjału ziemi przed jego zasileniem. Uchroni
to personel przed możliwością porażenia.

Filtr pojemnościowy (filtr szumów radiowych)

Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe powstające na wejściu falownika.
Zastosowanie tego filtru nie przyczynia się do wypełnienia dyrektyw CE. Jest on
stosowany tylko po stronie wejściowej falownika. Filtry te są wykonana w dwóch
wersjach - dla klasy falowników 200V i 400V.. Patrz również dokumentacja filtru.

Dławik tłumiący DC
Dławik ten tłumi harmoniczne generowane przez falownik. Element ten jest stosowany do wygładzania
napięcia w obwodzie pośrednim falownika. Dławik DC nie chroni diod prostowniczych w module
wejściowym falownika.

5-5

Hamowanie prądnicowe
Celem stosowania funkcji hamowanie prądnicowego jest zwiększenie
stosowania funkcji hamowanie prądnicowego jest zwiększenie możliwości
wyhamowania przez falownik obciążonego silnika. Zastosowania hamowania prądnicowego z zewnętrznym opornikiem, staje się koniecznością,
kiedy układ posiada jedna bądź wszystkie z przytoczonych cech:
o Duża inercja obciążenia, porównywalna z możliwościami silnika.
o Układ wymaga szybkich i częstych zmian prędkości obrotowej silnika
o Istniejący układ nie jest w stanie wyhamować silnika w wymaganym
czasie.
Kiedy falownik obniża częstotliwość wyjściową i wyhamowuje napęd,
silnik chwilowo staje się generatorem. Zjawisko takie występuje, kiedy
częstotliwość obracającego się wału silnika jest większa od częstotliwości
wyjściowej falownika. W tej sytuacji napięcie w obwodzie pośrednim DC
falownika wzrasta, aż do momentu wystąpienia błędu nadnapięciowego i
zablokowania się falownika. W wielu aplikacjach wystąpienie błędu
nadnapięciowego w opisanej sytuacji powinno informować obsługę o
przekroczeniu o granicy możliwości zatrzymywania obciążonego wału
silnika. Do seria L200 można przyłączyć jednostkę hamującą, która podczas
hamowania energię zwrotną z silnika kieruje na opcjonalny rezystor
hamujący. Rezystor hamujący służy jako obciążenia na którym nadmiar
skumulowanej energii może być wytracony w postaci ciepła.
W skład wyposażenia jednostki hamującej i rezystora hamującego powinien
wchodzić bezpiecznik i przekaźnik termiczny. Elementy te zabezpieczają
rezystor i jednostkę hamującą przed spaleniem, w wypadku wystąpienia
ekstremalnie niekorzystnych warunków pracy.

Rezystor
hamujący

Stopień wykorzystania hamowania prądnicowego
Dla każdego układu: jednostka hamująca - rezysCzęstotlitor, aby uniknąć ich przegrzania i spalenia,
wość
określany jest tzw. maksymalny stopień ich
wykorzystania. Stopień ten jest definiowany jako
stosunek całego czasu pracy falownika, do czasu
hamowania z wykorzystaniem jednostki hamującej
(patrz przykład obok)
o Maksymalny stopień wykorzystania
= 10%, gdzie Tb/Tc & lt; 0. 1 sek.

Hamowanie prądnicowe

Tc

Tb

Jednostka hamująca nie może być załączona
nieprzerwanie na dłużej niż 10sek.
( Tb & lt; 10 sek. )

Wykrywanie i
usuwanie usterek
Konserwacja i
przeglądy
-- Wykrywanie i usuwanie usterek....................... 2
-- Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń. 5
-- Powrót do nastaw fabrycznych........................ 8
-- Konserwacje i przeglądy.................................. 9
-- Gwarancja...................................................... 16

Wykryw. usterek
Konser. i przeglądy

6-2

Wykrywanie i usuwanie usterek

Wykrywanie i usuwanie usterek
Ostrzeżenia
Prosimy o przeczytanie i zastosowanie się do niżej przedstawionych ostrzeżeń
OSTRZEŻENIE:Można dokonywać czynności konserwujących i kontrolnych po
upływie czasu nie krótszym niż 5 minut od chwili odłączenia zasilania od falownika. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falownika
OSTRZEŻENIE:Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel będzie dokonywał
czynności konserwujących, kontrolnych lub wymiany części (przed przystąpieniem do
pracy należy usunąć metaliczne przedmioty osobistego użytku tj. zegarki, bransolety
itp. (Używaj wyłącznie narzędzi z izolacją ochronną). W przeciwnym razie może dojść
do uszkodzenia falownika oraz porażenia obsługi
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ciągnij za przewody. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru, powstania przerw w obwodach, uszkodzenie falownika i/lub
porażenia obsługi

Ogólne uwagi bezpieczeństwa
o Falownik należy utrzymywać w bezwzględnej czystości i zapobiegać przedostawaniu
się do wewnątrz obudowy kurzu i innych ciał obcych.
o Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przymocowanie przewodów i
poprawność ich podłączenia.
o Przewody i przyłącza powinny być przymocowane pewnie
o Falownik należy chronić przed wilgocią oraz przed substancjami oleistymi. Nie
Wolno dopuścić do przedostawania się do wnętrza falownika kawałków przewodów,
drutów, odprysków spawalniczych lub opadających pyłów i kurzów

Rodzaje przeglądów
Rozdział ten zawiera instrukcje sprawdzające i listę przeglądów dokonywanych w
falowniku
o Przeglądy codzienne
o Przeglądy okresowe (w przybliżeniu raz na rok)
o Pomiary rezystancji izolacji

6-3

W tabeli poniżej umieszczone sa typowe usterki w falowniku i sposoby ich usuwania:.
Symptom

Prawdopodobna przyczyna

Środki zaradcze

Sprawdź czy wybrane jest poprawnie
źródło zadawania częstotliwości wyjściowej falownika (parametr A001)?
źródło zadawania ruchu (parametr A00)?

Czy źródło zasilania falownika jest
podłączone do zacisków L1, L2 i L3
(N)? Jeśli tak to czy pali się kontrolka
POWER?

Sprawdź czy wyświetlany jest komunikat
błędu E X X?

Naciśnij przycisk FUNC i sprawdź
przyczynę błędu. Następnie
naciśnij przycisk RESET.

o

? Sprawdź czy poprawnie oprogramowałeś
zaciski wejściowe?
Czy wydany został rozkaz ruchu (RUN)?
Czy zacisk FW (lub RV) jest połączony z
PCS?

Sprawdź funkcje zacisków
wejściowych określonych funkcjami C001 - C006
Wydaj rozkaz ruchu (RUN)
Połącz zacisk FW (lub RV) z
zaciskiem PCS (dotyczy to
przypadku, gdy rozkaz ruchu
wydawany jest z listwy zaciskowej

Czy za pomocą funkcji F001 ustawiłeś
odpowiednią częstotliwość? wyjściową?
Czy zaciski zadawania częstotliwości H, O
i L podłączone są do potencjometru?

Ustaw częstotliwość wyjściową
Gdy wybrane jest zadawanie
częstotliwości z potencjometru to
połącz go odpowiednio z
zaciskami H, O i L i ustaw częstotliwość wyjściową.

Sprawdź czy nie jest włączony rozkaz RS/
zwolnij rozkaz RESET.

Jest napięcie na
wyjściu U, V, W
Czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże?

Zmniejsz obciążenie silnika
Przetestuj silnik na zasilaniu
bezpośrednio z sieci

Używasz opcjonalnego panelu
zdalnego sterowania
(SRW).

Sprawdź czy prawidłowo skonfigurowano
połączenie pomiędzy panelem sterowania a
falownikiem

Sprawdź typ wpisanego panelu

o

? Sprawdź poprawność? połączenia
zacisków wyjściowych U, V i W
Czy kolejność połączeń przewodów
fazowych do silnika jest zgodna z oczekiwanym kierunkiem obrotów silnika?

Połącz wyjścia U, V, W falownika
z odpowiadającymi im zaciskami
U, V, W silnika FWD=U-V-W i
REV=U-W-V

Czy zaciski sterujące kierunkiem obrotów
połączone są prawidłowo?
Czy parametr F004 ustawiony jest
prawidłowo?

Zacisk FW powoduje bieg w przód
a zacisk RV powoduje bieg w tył
Ustaw parametr F004 kierunek
obrotów silnika.

Nie ma napięcia na
wyjściach U, V, W
Silnik nie
pracuje

Silnik wiruje w przeciwnym kierunku.

Ustaw odpowiednią wartość
parametru A001.
parametru A002
Sprawdź zaciski L1, L2, L3 (N)
oraz U, V, W
Włącz zasilanie falownika lub
sprawdź bezpieczniki

Wykryw. usterek
6-4

o

? Sprawdź czy jest sygnał na zaciskach [O]
lub[OI]

Czy moment obciążenia nie jest zbyt duży?

Prędkość obrotowa silnika nie
zwiększa się do oczekiwanej wartości.

o

? Sprawdź okablowanie
Sprawdź potencjometr
Zmniejsz moment obciążenia
Jeśli moment obciążenia będzie
zbyt wysoki to zadziała zabezpieczenie falownika i prędkość
obrotowa będzie niższa niż
wartość ustawiona.

o Zmniejsz moment obciążenia
o Jeśli moment obciążenia

będzie zbyt wysoki to
zadziała zabezpieczenie
falownika i prędkość
wartość ustawiona

Czy nie jest wprowadzone ograniczenie
częstotliwości wyjściowej?

Sprawdź nastawę częstotliwości
maksymalnej w parametrze A004

o Sprawdź nastawę górnej

granicy regulacji częstotliwości w parametrze A061

Niestabilne obroty silnika

Prędkość silnika nie jest dopasowana
do falownika

Czy nie ma zbyt dużych zmian obciążenia
silnika?
Czy nie ma zbyt dużych wahań napięcia
zasilania?

o Czy przyczyną nie jest " dziwne

o Zmniejsz wahania napięcia
o Dokonuj " delikatnych "
zmian częstotliwości lub
użyj funkcji częstotliwości
zabronionej do wycięcia z
niepożądaną częstotliwość

zachowanie się " zadajnika częstotliwości (np. potencjometru)?

o

? Czy poprawnie ustawiona jest częstotliwość maksymalna A004?

Zwiększ moc zarówno silnika jak i
Dopasuj charakterystykę U/f do
wymagań silnika
Sprawdź parametry skalujące
sygnał wejściowy analogowy
zadający częstotliwość ( np.
parametry A011do A014)

o Czy w D001 wyświetlana jest

Czy wyłączyłeś falownik bez naciśnięcia
przycisku STR po zmodyfikowaniu
parametru falownika?

Wprowadź nową wartość?
parametru i naciśnij przycisk STR

Parametry są zapisywane do pamięci
EEPROM po wyłączeniu zasilania. Czy
czas pomiędzy wyłączeniem a włączeniem
zasilania jest krótszy niż 6 sek?

Wyłącz falownik na 6 sekund lub
dłużej po modyfikacji nastaw
Nie przyjmuje
nastaw z panelu
kopiującego

Czy napięcie zasilania falownika zostało
wyłączone na dłużej niż 6 sek. po zmianie
paneli z REMT na INV?

Ponownie skopiuj nastawy do
falownika i wyłącz zasilanie na
więcej niż 6 sek

Nie można ustawiać
Czy dokonywano zmian parametrów, które
nie mogą być edytowane podczas biegu
silnika?

Zatrzymaj silnik (np. przyciskiem
STOP) i spróbuj dokonać zmian
Nie można zmienić
nastaw falownika

Czy włączona jest blokada programowa
falownika?

Rozewrzyj połączenie między
zaciskiem [SFT] a [PCS] i sprawdź
nastawę parametru B031

oczekiwana wartość częstotliwości

Nieprawidłowe
wartości
Nastawy
falownika nie
zmieniają się

Falownik nie
zapamiętuje zmian
nastaw parametrów.

6-5

Stan awaryjny i jego kasowanie
Falownik posiada możliwość wykrywania stanów
awaryjnych układu i zapisywania ich w historii
błędów. W przypadku wystąpienia stanu awaryjRUN
nego układu (np. przekroczenie ustawionego
poziomu prądu) następuje blokada programowa
falownika, napięcie z jego wyjścia zostaje momenawaryjny
talnie odłączone i silnik zatrzymuje się wolnym
awar.
wybiegiem. Większość stanów awaryjnych ma
miejsce podczas napędzania silnika przez falownik,
ale są również stany awaryjne, które są rozpoznawane podczas postoju silnika. Ponowne
uruchomienie falownika możliwe jest dopiero po skasowaniu blokady programowej falownika
(przycisk STOP/RESET). Dodatkowo możliwe jest wyczyszczenie historii błędów, stosując się
do procedury zawartej na stronie 6-8 " Powrót do nastaw fabrycznych " (nastawa B084 na 00
czyści historię błędów, pozostawiając bez zmian ustawione parametry).
Kody błędów
Kod błędu na wyświetlaczu falownika pojawia się automatycznie po wystąpieniu stanu awaryjnego układu. W poniższej tabeli przedstawiono listę kodów błędów i opisy przyczyn ich powstania.
błędu

Przyczyna

E 01

Zabezpieczenie nadprądowe
(stała prędkość)

E 02

(podczas zwalniania)

Występuje w przypadku, gdy prąd wyjściowy przekracza
ustalony poziom, to znaczy w przypadku zwarcia na
wyjściu falownika, zablokowania silnika lub gwałtownego
zwiększenia momentu obciążenia..

E 03

(podczas przyspieszania

E 04

(w pozostałych przypadkach)

E 05

przeciążeniowe

Występuje w przypadku wykrycia przeciążenia obwodu
silnikowego przez wewnętrzny termistor falownika

E 07

Zabezpieczenie nadnapięciowe

Występuje, gdy napięcie stałe w obwodzie pośrednim
przekroczy określony poziom z powodu przejęcia zbyt
dużej energii odzyskiwanej przy hamowaniu silnika.

E 08

Błąd EEPROM (Notatka) Występuje w przypadku zaistnienia problemów z
wewnętrzną pamięcią falownika spowodowanych np.
wpływem zakłóceń lub zbyt wysoką temperaturą..

E 09

Zabezpieczenie podnapię- Obniżenie napięcia wejściowego falownika powoduje
ciowe
wadliwe działanie układu sterowania jak również
zmniejszenie momentu napędowego i przegrzewanie
silnika. Jeżeli napięcie obniży się poniżej ustalonego
poziomu to wyjście falownika zostanie odłączone.

E1 1
E22

Błąd CPU

Występuje w przypadku wadliwego działania lub
nienormalnego stanu pracy procesora.

Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń

6-6

Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń
E1 2

Wyłącznik zewnętrznyp

Umożliwia przekazanie sygnału o nieprawidłowej
pracy urządzenia zewnętrznego. Pojawienie się tego
sygnału na zacisku wejściowym falownika powoduje
jego zablokowanie oraz odłączenie wyjścia

E1 3

Błąd USP

Błąd zaniku zasilania, gdy funkcja USP jest wybrana
to falownik jest zabezpieczony przed samoczynnym
uruchomieniem po przywróceniu zasilania.

E1 4

Zabezpieczenie przed
zwarciem doziemnym

Falownik posiada zabezpieczenie wykrywające
zwarcie doziemne pomiędzy falownikiem a silnikiem
przy włączonym zasilaniu a przed uruchomieniem
falownika. Zabezpieczenie to przeznaczone jest do
ochrony falownika a nie obsługi.

E1 5

Zabezpieczenie przed zbyt Gdy napięcie zasilające falownik jest wyższe od
wysokim napięciem
dopuszczalnego to po 100 sekundach od wykrycia
wejściowym
tego stanu wyjście falownika zostanie odłączone..

E21

Zabezpieczenie termiczne Gdy wewnętrzny czujnik temperatury wykryje zbyt
wysoką temperaturę modułu mocy bądź modułu
sterującego to nastąpi odłączenie wyjścia falownika.

E30

Błąd IGBT

Jeśli zostanie wykryty nadmierny prąd na wyjściu
falownika, nastąpi odłączenie jego wyjścia dla
ochrony obwodów mocy falownika.

E35

Błąd termistora

Jeżeli falownik wykryje między zaciskami [6] i [L],
że rezystancja zewnętrznego termistora jest zbyt
wysoka to potraktuje to jako stan nienormalny i
odłączy wyjście falownika.

E 60

Błąd komunikacji sieciowej

Gdy dopuszczalny czas przerwy w trakcie komunikacji sieciowej został przekroczony

Sygnalizacja stanu
podnapięciowego

Sygnalizuje brak zasilanie lub zbyt niskie napięcie
zasilania.

---

NOTATKA:IJeśli wystąpi błąd EEPROM (E08) to należy sprawdzić poprawność
wszystkich nastaw gdyż to może być źródłem błędu. Błąd ten wystąpi również w
przypadku wyłączenia zasilania falownika, gdy zadany jest sygnał RS (reset). W tym
wypadku po ponownym włączeniu zasilania pojawi się błąd EEPROM..

6-7

Zalecamy aby przed skasowaniem błędu ustalić przyczynę jego powstania. W momencie wystąpienia
stanu awaryjnego, falownik zapisuje do swojej pamięci dane (wielkości zmiennych związanych z pracą
falownika zarejestrowane w momencie powstania danego błędu), które mogą okazać się pomocne do
ustalenia przyczyny powstania takiego stanu. Aby odczytać dane ostatniego błędu En, należy wejść do
parametru D081. Informacje z dwóch wcześniejszych awaryjnych wyłączeń przechowywane są w
parametrach D082 (błąd En-1) i D083 (błąd En-2). Każdy kolejny powstały błąd (wpis w D081) powoduje
przesunięcie wcześniej powstałego błędu z parametru D081 do D082, a jeszcze wcześniejszego z D082 do
D083.
Przedstawiony poniżej schemat pokazuje jak wchodzić i odczytywać kody błędów i wielkości zmiennych,
rejestrowane w momencie powstania danego błędu. Jeśli po wejściu do parametrów D081-D083 nie ma
tam żadnego kodu błędu, to oznacza to, że było stanu awaryjnego.
Parametry monitorujące
d 083

d 081

d 082

Nie
Czy wystąpił
błąd?

Nie

Tak

E 09
1 0. 0
284. 0
15
Kod błędu
Częstotliwość wyjściowa w momencie
wystąpienia błędu

2. 5
Okoliczności
wystąpienia błedu

Prąd wyjściowy w
momencie wystąpienia
błędu
Wewnętrzne napięcie
członu prost. w momencie wystąpienia błędu
Łączny czas pracy
falownika do momentu
wystąpienia błędu
Łączny czas zasilania
Historia błędów

6-8

Powrót do nastaw fabrycznych

Powrót do nastaw fabrycznych
Możliwe jest przywrócenie nastaw fabrycznych falownika w jednej z trzech wersji (japońska, europejska i
amerykańska). Po przywróceniu nastaw fabrycznych, wykonaj test uruchomieniowy opisany w rozdziale
2. Aby wykonać powrót do nastaw fabrycznych, zastosuj się do opisanych punktów zawartych w tabeli
Jak dotrzeć do pożądanego
parametru

Wyświetlana
wielkość

Użyj przyciskówe FUNC., 1, i 2
aby wejść do grupy parametrów "B".

b ---

Wybrana grupa parametrów " B "

Wciśnij przycisk

Pierwszy parametr grupy " B "
został wybrany

Wciśnij przycisk 1 tyle razy aż na
wyświetlaczu pojawi się - & gt;

b 085

Wybrano parametr wersji
nastaw fabrycznych

Wybierz prawidłowy kod parametru B085 mając na względzie napięcie zasilania i
częstotliwość sieciową właściwą dla twojego kraju. Zmiany kodu dokonaj
wciskając 1 lub 2 zatwierdzaj przyciskiem STR

No.

Nastawy 00=japońskie,
01=europejskie,
02=amerykańskie

b 084

Wybrano parametr powrotu do
00= kasowanie historii
awaryjnych wyłączeń falownika

01= wpisywanie fabrycznych
nastaw parametrów falownika

Wciśnij i trzymaj jednocześnie

, 1, 2, dodatkowo
wciśnij przycisk RESET i trzymaj
przez 3 sek.
przyciski

i momencie
gdy wyswietlacz zacznie mrugać
zwolnij pozostałe przyciski

Procedura powrotu do nastaw fabrycznych zakończyła się pomyślnie.

Zwolnij przycisk

jest teraz możliwy

Pierwszy etap procedury
powrotu do nastaw fabrycznych

EU
USA
Podczas powrotu do nastaw
fabrycznych będzie wyświetlany kod wersji nastaw fabrycznych
Wyświetli się kod funkcji
monitorującej częstotliwość
wyjściową

NOTATKA:: Powrót do nastaw fabrycznych nie może się odbywać z zewnętrznego opcyjnego panel.
Odłącz zewnętrzny panel i wprowadź nastawy fabryczne używając oryginalnego panela falownika.

6-9

Tabela comiesięcznych i corocznych przeglądów
Inspekcje
Sprawdzane pozycje

Sprawdź

miesię
czne

Metoda sprawdzania
roczne

Kryteria, które muszą
być spełnione

Otoczenie

Termometr, hygrometr

Temperatura otoczenia
pomiędzy -10 a 40°C, bez
kondensacji

Ogólny
przegląd
sprzętu

Czy układ zachowuje
się poprawnie i nie
wpada w wibracje

Wzrokowe i słuchowe

Stabilna praca układu

Sprawdzenie
zasilania
Ogólnie

Temperaturę otoczenia i wilgotności

Napięcia na
zaciskach wyjściowych falownika

Woltomierz - pomiar
napięcia między zaciskami
klasa 200V:między 200-240
V, 50/60Hzklasa
400V:między 380-460V,
50/60Hz

Sprawdzanie
Oporności izolacji
izolacji doziem- względem ziemi
nej
zacisków siłowych
falownika (patrz
procedura strona 610)

Pomiar miernikiem stanu
izolacji klasy 500VDC
rezystancji izolacji
zacisków siłowych falownika względem ziemi (patrz
procedura strona 6-10)

Rezystancja większa nią
5Mohm

Przymocowanie
przewodów

Luzy podłączonych
do falownika
Dokręcenie śrub, wyeliminowanie luzów przewodów

M3: 0. 5 - 0. 6 Nm
M4: 0. 98 - 1. 3 Nm
M5: 1. 5 - 2. 0 Nm

Komponenty

Przegrzanie

Sprawdzenie w historii
błędów falownika, czy nie
wystąpiły błędy związane z
przegrzaniem

Brak tego rodzaju błędów

Czy nie jest brudna i
pokryta kurzem

Wzrokowe

Odkurzenie wnętrza
Czy nie są zniszczone

Wygląd bez zastrzeżeń

Obudowa
Tor
główny
Zaciski
Kondensatory
gładzące

Czy nie wycieka
elektrolit oraz czy nie
są " napuchnięte "

Przekaźniki

Czy nie występuje
" klekotanie " styków

Słuchowe

Bez zastrzeżeń

Rezystory

Czy nie ma pęknięć
lub przebarwień

Wentylator
chłodzący

Szum podczas
obracania wirnika

Power down, manually
rotate

Wirnik powinien obracać
się lekko bez oporów i tarć

Czy nie jest brudny i
pokryty kurzem

Czy nie ma
nieprzyjemnego
zapachu, śladów
przebarwień i korozji

Kondensatory

ma deformacji

diody LED

Czy wszystkie diody
świecą

Diody wszystkich
segmentów świecą

Uwaga 1: Długość życia kondensatorów jest uzależniona od temperatury otoczenia. Patrz " Krzywa
Uwaga

życia kondensatorów " strona 6-11
2: Falownik musi byae regularnie czyszczony. Nagromadzony na wentylatorze i radiatorze kurz
mo? e z czasem powodowaae przegrzewanie si? falownika

Konserwacje i przeglądy

6-10

Testowanie stanu izolacji obwodów głównych falownika
Przyrządem służącym do pomiaru izolacji obwodów głównych falownika względem ziemi jest
miernik staniu izolacji. Zaciski główne falownika powinny mieć odpowiednio dużą rezystancję
izolacji względem ziemi.
Schemat połączenia falownika do testu stanu izolacji obwodów głównych został pokazany
poniżej. Zastosuj się do wyszczególnionych punktów zanim przystąpisz do pomiaru stanu
izolacji obwodów głównych falownika:

1. Odłącz napięcie zasilania z falownika i odczekaj przynajmniej 5 minut przed podjęciem
dalszych czynności

2. Zdejmij przednią obudowę falownika tak, aby dostać się do zacisków siłowych
3. Zdejmij wszystkie przewody przyłączone do zacisków[R, S, T, RB, PD/+1, PD/+,
N/-, U, V i W]

4. Połącz zaciski siłowe [R, S, T, RB, PD/+1, PD/+, N/-, U, V i W] jak na poniższym schemacie
5. Podłącz zacisk GND falownika do potencjału ziemi i jednego z zacisków miernika stanu
izolacji jak na schemacie poniżej. Drugi zacisk miernika podłącz do zwartych przewodów [R,
S, T, RB, PD/+1, PD/+, N/-, U, V i W]. Dokonaj pomiaru izolacji (napięcie pomiaru
DC500V) i sprawdź czy uzyskana wartość pomierzona rezystancji izolacji jest większa niż
5MW
Dokonaj przedstawionych
połączeń

Odłącz przewody
siłowe zasilające

L200
W
siłowe od silnika
Miernik stanu izolacji
500VDC

PD/+
Ziemia GND

6. Po dokonaniu testu odłącz miernik stanu izolacji od falownika
7. Przywróć oryginalne połączenia falownika
UWAGA:Nie używaj miernika stanu izolacji do obwodów sterowniczych falownika takich jak
zaciski programowalne wejściowe/wyjściowe, zaciski wejściowe analogowe itp. Gdyż może to
spowodować uszkodzenie falownika

UWAGA:Nigdy nie przeprowadzaj próby napięciowej wytrzymałości probierczej. Obwody
główne falownika zawierają półprzewodniki, które mogą ulec uszkodzeniu podczas takiej próby

6-11

Proponujemy zaopatrzenie się w następujące części zamienne w celu zredukowania czasu wyłączenia
falownika spowodowanego uszkodzeniem jednego z tych elementów:

Ilość (sztuk)
Opis elementu

Użytych

Uwagi

zapasow
ych

Wentylator

FAN

015NF, 022NF, 030LF, od
015HF do 075HF

Obudowa

CV

obudowa przednia
panel falownika
obudowa
pokrywa

Krzywa życia kondensatorów
W obwodzie pośrednim falownika znajdują się kondensatory o dużej pojemności (patrz diagram poniżej).
Kondensatory te gromadzą energię, która jest następnie użytkowana przez falownik. Obniżenie
parametrów znamionowych tych kondensatorów ma wpływ na obniżenie parametrów pracy samego
falownika..

Przemiennik częstotliwości

Konwerter

Obwód pośredni DC

Długość życia kondensatorów jest ściśle związana z temperaturą otoczenia - patrz wykres poniżej.
Zapewnij falownikowi odpowiednią temperaturę otoczenia. Dokonuj przeglądów wentylatorów, radiatora
i innych komponentów falownika. W przypadku zainstalowania falownika w szafce, temperatura otoczenia będzie temperaturą powietrza wewnątrz szafki.
Temperatura otoczenia (°C)
Pracujące 12 godzin na dobę

40
30
20
10
-10

Lata

Części zamienne

6-12

Pomiary
Poniższa tabela pokazuje jak dokonywać pomiary wielkości elektrycznych w układzie z falownikiem. Schematy na następnej stronie pokazują miejsca gdzie pomiarów tych należy dokonywać..
Wielkości
elektryczne

Miejsce dokonywania
pomiaru

Napięcie zasilania ER - nap. między zaciskami
L1 i L2
ES - nap. między zaciskami
L2 i L3
ET - nap. między zaciskami
L3 i L1
Prąd zasilania
I1

Ir - L1, Is - L2, It - L3

Supply power W1 W11 - nap. między zaciskami
L1, L2 i prąd I3
W12 - nap. między zaciskami
L2, L3i prąd I1
mocy na zasilaniu Pf1

Rodzaj miernika

Wartości
Woltomierz
wychyłkowy lub
woltomierz DC z
prostownikiem

Zakres napięcia
mierzonego zgodny
z napięciem znamionowym falownika

Napięcie zasilania
(klasa 200V) 200240V, 50/60Hz
(klasy 400V) 380460V, 50/60Hz

amperomierz
wychyłkowy

zakres pomiaru
wielkości mierzonej
nastaw na wartość
maks. oczekiwaną

watomierz

W1
Pf 1 = -----------------------------? 100%
3? E1? I1
EU -nap. między zaciskami U
iV
EV -nap. między zaciskami V
iW
EW -nap. między zaciskami
WiU

układem
prostownikowym
(patrz 6-14)

Io

IU - U
IV - V
IW - W

Moc czynna
wyjściowa Wo

W01 - nap. między zaciskami
U i V i prąd I1
W02 - nap. między zaciskami
V i W i prąd I1

Napięcie na
wyjściu E0

mocy na wyjściu
z falownika Pfo

Wyliczany z mocy czynnej wyjściowej Wo, prądu wyjściowego Io, i
napięcia na wyjściu E0,

W0
Pf 0 = -----------------------------? 100%
3? E0? I0

Uwaga 1: Zakres napięcia na woltomierzu nastaw na wartość napięcia znamoionowego zasilania falownika. Zakres prądu albo mocy na amperomierzu lub watomierzu, nastaw na
wartość maksymalnie oczekiwaną (granice możliwości falownika)
Uwaga 2: Napięcie wyjściowe z falownika nie jest sinusoidą (fala PWM) co może mieć wpływ
na wynik pomiaru, szczególnie przy niskich częstotliwościach. Aby pomiar był
miarodajny użyj mierników wyszczególnionej w tabeli
Uwaga 3: Miernik elektroniczny napięcia jest nieodpowiedni do pomiaru skutecznej wartości
napięcia wyjściowego.

6-13

Falownik zasilany jednofazowe (klasa 200V)
Falownik
I1
EU-V

E1

W1

N

W01
W02
T3

Falownik zasilany trójfazowo (klasa 400V)
EU-V
W01

I3

I2
Rysunki poniżej przedstawiają miejsce podłączenia woltomierzy amperomierzy i
watomierzy wyszczególnionych w tabeli na poprzedniej stronie. Pomierzone napięcia na
wejściu jest napięciem zasilania falownika, pomierzone prądy i moce czynne zależą od
stopnia obciążenia falownika i zadanych parametrów regulacji.

6-14

Pomiar napięcia na wyjściu falownika
Pomiar napięcia na wyjściu falownika wymaga posiadania odpowiedniego miernika,
który wskaże zbliżoną do rzeczywistej wartość napięcia na jego zaciskach wyjściowych.
Prostokątny kształt fali napięcia na wyjściu falownika jest kształtowany poprzez bardzo
szybkie kluczowanie prze tranzystory IGBT napięcia DC z obwodu pośredniego. Taka
prostokątna fala nie może być zmierzona zwykłym woltomierzem elektronicznym lub
np. za pomocą oscyloskopu. Ponadto tranzystory mocy IGBT posiadają pewien prąd
upływu, więc przy pomiarze napięcia przy nieobciążonym falownik dochodziłoby do
nieprawidłowych wskazań miernika. Z powyższych względów proponujemy wykonanie
dwóch obwodów pomiarowych napięcia wyjściowego, przy obciążonym i
nieobciążonym falowniku..
Pomiar napięcia z obciążeniem
L1/R
L2/S

L3/T

Pomiar napięcia bez obciążenia
L1/R

Dodatkowy rezystor

220 kW
2W

5 kW
30W

Klasa V

Mostek prost.

Woltomierz

Mostek prost

klasa 200V

600V 0. 01A min.

zakres 300V

klasa 400V

100V 0. 1A min.

zakres 600V

WYSOKIE NAPIĘCIE:Nie dotykaj przewodów i zacisków podczas pracy falownika i
wykonywania pomiaru. Upewnij się, czy obudowa miernika i izolacja przewodów jest
prawidłowa i zapewnia obsłudze bezpieczeństwo pracy

6-15

Za pomocą poniższych instrukcji możliwe jest sprawdzenie poszczególnych diod i tranzystorów IGBT

1. Zdejmij połączenie z zacisków wejściowych [R, S, T] oraz wyjściowych [U, V, W]
2. Zdejmij połączenie (o ile takie istnieje) z zacisków [+] i [RB]
3. Przygotuj cyfrowy woltomierz (DVM- pomiar półprzewodników) i ustaw go na zakresie rezystancji
1W. Sprawdź stan zużycia wewnętrznych elementów półprzewodnikowych podłączając odpowiednio
bieguny miernika do zacisków [R, S, T, U, V, W, RB, + i -] (patrz tabela poniżej).

D1

D2

[+1] [+ [RB]
D3

TR1

TR2

TR3

[R]

[U]

[S]

[V]

[T]

[W

D4

D5

D6

TR7

TR4

TR5

TR6

[-]

Legenda dla tabeli poniżej
Rezystancja prawie równa nieskończoności: @? W
Rezystancja różna od nieskończoności dla uproszczenia przyjęto: @ 0 W
DVM
Część

DVM

Pomierzona
@0 W

@? W

[N]

@0W

[+]

[+]
[N]
[S]
[W]
[R]
Część
[W]

[RB]

NOTATKA:TWartość rezystancji odczytanej nie będzie zawsze taka sama dla poszczególnych
zacisków, jednak wartości te powinny być zbliżone. Jeśli odczytane wartości znacząco się od siebie
różnią, może to oznaczać uszkodzenia wewnętrznych elementów w falowniku
NOTATKA:: Zanim przystąpisz do pomiaru napięcie między zaciskami [+] i [-], upewnij się czy
kondensatory gładzące są całkowicie wyładowane.

Metody sprawdzania poszczególnych części falownika i prostownika

6-16

Gwarancja

Gwarancja
Termin gwarancyjny
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu falownika.
Gwarancja obejmuje naprawę lub wymiane tylko tych falowników, które
zostały zainstalowane. Użytkownik pokryje koszty naprawy falownika nawet jeśli jego okres
gwarancyjny nie minął, w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych sytuacji::
a. Uszkodzenie lub usterka falownika powstała w wyniku
niewłaściwego użytkowania, własnych modyfikacji lub prób
samodzielnej naprawy
b. Uszkodzenie lub usterka falownika powstała w wyniku upadku
jednostki po jej zakupie
c. Uszkodzenie lub usterka falownika powstała w wyniku działania
czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź, wyładowania
atmosferyczne, trzęsienie ziemi, niewłaściwe napięcie zasilania,
zabrudzenie lub inne zjawiska
2. Jeśli serwis falownika zostanie zamówiony u nabywcy, to wydatki
związane z dojazdem pokrywa nabywca
3. Niniejszą instrukcję zachowaj do własnego użytku. Dodatkowy
egzemplarz instrukcji w formie książkowej można zamówić i kupić u
n najbliższego najbliższego dystrybutora

Objaśnienia
Bibliografia
W dodatku....

-- Objaśnienia niektórych terminów..................... 2
-- Bibliografia....................................................... 8

A-2

Objaśnienia niektórych terminów

Dodatek A

Objaśnienia niektórych terminów
Temperatura otoczenia

Temperatura powietrza w najbliższym otoczeniu pracującego urządzenia.
Radiator urządzenia wykorzystuje niższą temperaturę otoczenia dla
rozpraszania ciepła z czułych na ciepło elementów elektronicznych

Sygnał osiągnięcia częstotli- Odnosi się do funkcji związanych z programowalnymi wyjściami. Stan
logiczny wyjścia z przypisaną funkcją osiągnięcia poziomu częstotliwości
zostanie zmieniony, gdy falownik osiągnie ustalony poziom prędkości. W
zależności od wyboru rodzaju sygnału, sygnał osiągnięcia częstotliwości
może pojawiać się tylko przy stałej prędkości, bądź załączać się przy
określonej częstotliwości podczas przyspieszania a wyłączać przy innej
częstotliwości podczas zwalniania.

Autotuning

Wewnętrzny układ sterujący odpowiedzialny za pracę falownika z
obciążeniem ma wbudowany algorytm, którego prawidłowe działanie jest
uzależnione od poprawnego wpisania stałych silnika. Autotuning to
procedura umożliwiająca pomiar tych stałych w warunkach
przybliżonych do warunków pracy silnika z obciążeniem (pomiar stałych
dokonuje się przy zasilonym silniku). Procedura ta umożliwia więc
dopasowanie silnika do falownika. Funkcja autotuningu jest dostępna
jako osobna komenda z panelu cyfrowego falownika. Patrz również panel
cyfrowy

To częstotliwość na jaką został wykonany silnik. Dla większości silników
wartość częstotliwości bazowej wynosi 50 do 60Hz. Falowniki Hitachi
mają możliwość zmiany częstotliwości bazowej, wiąc należy się upewnić
czy nastawa w falowniku odpowiada znamionowej częstotliwości zasilania silnika. Nazwa tej częstotliwości pozwala odróżnić ją od częstotliwości kluczowania tranzystorów. Patrz również częstotliwość
kluczowania tranzystorów i częstotliwość zadana.

Element pozwalający na rozpraszanie nadmiaru energii podczas
wyhamowywania silnika z dużym obciążeniem. Duża inercja obciążenia
powoduje, że silnik podczas hamowania generuje napięcie zwrotne na
falownik. Patrz również praca silnika w 4-ech strefach i hamowanie
prądnicowe

Moment rozruchowy

Moment napędowy jaki musi wytworzyć silnik aby pokonać statyczne
opory obciążonego wału i aby ruszyć.

Częstotliwość kluczowania Częstotliwość fali prostokątnej na wyjściu falownika modulowana przez
tranzystory mocy. Patrz również PWM.
tranzystorów
Uregulowania prawne, których spełnienie pozwala na rozpowszechnianie
CE
danego urządzenia na terenie Europy. Urządzenie napędowe dla
spełnienia zarządzeń CE musi posiadać dodatkowy filtr/filtry zainstalowany w jego układzie.

Dławik tłumiący

Element indukcyjny, który wpływa na osłabienie (zmniejszenie) częstotliwości harmonicznych, towarzyszących częstotliwości podstawowej.
Dławik tłumiący wyposażony jest zwykle w ruchomy magnetyczny
rdzeń. Instalowany zwykle w obwodach gdzie występują duże prądy.
Redukuje zawartość harmonicznych i chroni urządzenie przed uszkodzeniem

A-3

Hamowanie silnika napięciem stałym DC. Falownik przestaje zasilać
silnik napięciem przemiennym AC i podaje na zaciski silnika napięcie
stałe DC, dzięki czemu silnik zatrzymuje się bardzo szybko. Hamowanie
dynamiczne jest przeprowadzane przy niskiej częstotliwości wyjściowej
Martwe pasmo

W systemie sterowania zakres zmian na wejściu, który nie powoduje
żadnych zmian na wyjściu. W regulacji PID wartość zmiany uchybu
regulacji nie wpływająca na zmianę odpowiedzi układu. Pasmo martwe w
zależności od rodzaju aplikacji może być pożądane lub nie

Panel cyfrowy falownika

Dla falownika Hitachi panel cyfrowy (DOP) odnosi się, w pierwszej
kolejności, do panela sterującego znajdującego się na przedniej części
falownika. Zwrot ten dotyczy również ręcznego panela zdalnego,
łączonego z falownikiem poprzez zewnętrzny kabel. W końcu zwrot ten
oznacza również oprogramowanie na PC posiadające symulator panela
cyfrowego.

Dioda

Element półprzewodnikowy o charakterystyce napięciowo-prądowej
pozwalający na przepływ prądu tylko w jednym kierunku. Przepływ
prądu w drugim kierunku jest pomijalnie mały. Patrz również prostownik.

Cykl pracy

1. Procentowy stosunek czasu przewodzenia tranzystorów do czasu ich
zablokowania 2. Stosunek czasu rozpraszania energii przez rezystor
hamujący do czasu, w którym odpoczywa. Parametr ten jest związany z
dopuszczalnym wzrostem temperatury, określanym dla danego
urządzenia

Funkcja ta odpowiada w falowniku za przekazywanie nadmiaru energii
powstałej podczas hamowania obciążonego silnika na zewnętrzny
opornik hamujący. Funkcja ta jest aktywna również przy dużych
zmianach prędkości obrotowej silnika np. nagłe zmniejszenie obrotów
silnika z wysokich na bardzo niskie).

Uchyb regulacji

Iw regulacji PID różnica pomiędzy wartością zadaną (SP) i aktualną
wartością sygnału sprzężenia zwrotnego (PV). Zobacz również zmienny
proces regulacji i regulator PID

Zakłócenia elektromagnetyczne - w systemach napędowych praca
tranzystorów mocy przełączających duże prądy i napięcia z dużą częstotliwością powoduje generowanie się szumów radiacyjnych zakłócających
pracę innych czułych urządzeń elektronicznych, znajdujących się w
pobliżu. Niektóre aspekty instalacji (np. długość kabla zasilającego silnik)
również przyczyniają się do wzrostu zakłóceń elektromagnetycznychEMI. Z tego powodu Hitachi wprowadziło więc filtry, których zastosowanie zmniejsza poziom emisji zakłóceń EMI.

Praca silnika w 4-ech
strefach

Praca silnika w 4-ech strefach jest określana przez układ współrzędnych,
w którym jednej osi jest moment napędowy silnika, a na drugiej obroty
silnika. Możliwość pracy w jednej z 4-ech stref oznacza cztery stany w
jakich może znajdować się napędzany silnik: 1. Bieg w prawo, praca
silnikowa 2. Bieg w lewo, praca silnikowa, 3. Bieg w prawo, praca
prądnicowa, 4. Bieg w lewo, praca prądnicowa.

Jest to metoda zatrzymania silnika, która polega na natychmiastowym
zdjęciu napięcia z zacisków wyjściowych falownika. Silnik, w takiej
sytuacji, zatrzymuje się swobodnym (wolnym) wybiegiem. Można w
przypadku wolnego wybiegu zastosować zewnętrzny hamulec elektromagnetyczny, który skróci czas zatrzymania silnika.

Hamowanie dynamiczne

A-4

Częstotliwość zadana

Odnosi się bezpośrednio do prędkości z jaką ma wirować silnik (prędkość
zadana silnikowi). Ponieważ prędkość wirowania wału silnik jest wprost
proporcjonalna do częstotliwości napięcia zasilania, więc regulując
częstotliwość w zakresie od 0 do częstotliwości bazowej, regulujemy
obroty silnika od 0 do obrotów znamionowych. Patrz również częstotliwość bazowa, częstotliwość kluczowania tranzystorów i poślizg

Harmoniczne

To wszystkie wielokrotności częstotliwości podstawowej, towarzyszące
częstotliwości podstawowej. Fala prostokątna na wyjściu falownika
posiada całą gamę częstotliwości harmonicznych, towarzyszących częstotliwości podstawowej. Harmoniczne te są szkodliwe dla elektroniki ( jak
również dla uzwojenia silnika) i powodują radiację zakłóceń, które mogą
negatywnie wpływać na zainstalowane w pobliżu urządzenia elektroniczne. Dławiki tłumiące, cewki i filtry są czasami używane aby ograniczyć
emisję harmonicznych. Zobacz także dławik tłumiący.

Konie Mechaniczne (KM) Jednostka określająca wielkość wykonanej pracy w jednostce czasu. KM
(ang. HP) moga być łatwo przeliczone na Waty (W).

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) - Tranzystor Bipolarny z
Izolowaną Bramką. Tranzystor bipolarny, który jest w stanie przewodzić
bardzo duże prądy w stanie wyzwolenia (nasycenia) i utrzymywać bardzo
dużą różnicę potencjałów pomiędzy kolektorem a emiterem w stanie
zamknięcia. Tranzystory IGBT są używane we wszystkich falownikach
firmy Hitachi.

Inercja

Jest to moment potrzebny do wprowadzenia w ruch obiektu znajdującego
się w spoczynku ( przezwyciężenie naturalnego momentu oporowego
obiektu znajdującego się w spoczynku). Patrz także pęd.

Zaciski programowalne

Są to zaciski wejściowe lub wyjściowe na listwie sterowniczej, którym
można przypisać jedną z dostępnych funkcji logicznych ( pod jeden
zacisk może być wpisana jedna z kilkunastu funkcji logicznych)

Urządzenie elektroniczne pozwalające zamienić sygnał (np. napięciowy)
DC na wejściu, na sygnał AC na wyjściu, za pomocą odpowiedniego
kluczowania (załączanie i wyłączania) sygnały wejściowego. Jednostka
SJ200 jako całość jest nazwana falownikiem ponieważ z obwodu pośredniego Dc wytwarza na wyjściu 3-fazowe napięcie AC do zasilania silnika.

A-5

Transformator o przekładni napięciowej 1:1, którego zadaniem jest
odseparowanie obwodu znajdującego się po stronie pierwotnej uzwojenia,
od strony wtórnej uzwojenia. Transformator separacyjny zastosowany od
strony zasilania urządzenia, chroni je przed możliwym uszkodzeniem,
np. zwarciem doziemnym po stronie pierwotnej. Obniża również
wielkość harmonicznych transformowanych na strone wtórna transformatora

Bieg próbny (jogging)

Funkcja ta służy do sprawdzania napędu na niskich obrotach, przed
przystąpieniem do jego właściwego użytkowania. Procedura biegu
próbnego rozpoczyna się od podania sygnału [JOG] i rozkazu biegu
([FW] lub [RV]) na odpowiednie programowalne zaciski wejściowe.

Częstotliwość zabroniona

Częstotliwość na wyjściu falownika, która jest pomijana (nie pojawia się
na wyjściu). Funkcja ta jest używana aby uniknąć częstotliwości rezonansowych. Możliwe jest ustawienie di trzech częstotliwości zabronionych

Dławik wejściowy

Trzy fazowy dławik instalowany na wejściu falownika zmniejszający
zawartość harmonicznych i prąd płynący podczas zwarcia.

Pęd

Fizyczna własność poruszającego się obiektu, która wymusza jego dalszy
ruch. W przypadku obciążonego obracającego się wału silnika mamy do
czynienia z momentem pędu (krętem)

Wielopoziomowa nastawa Możliwość nastawy do 16 prędkości obrotowych wybieranych za pomocą
prędkości
kombinacji położenia czterech zestyków (załączony/wyłączony),
przyłączonych do zacisków z przypisanymi funkcjami CF1-CF4 i do
zacisku PCS.

Obciążenie silnika

W terminologii silnika, obciążenie składające się z inercji dołączonej na
wał silnika masy, którą należy rozpędzić oraz mechanicznych oporów
NEC

The National Electric Code - zapis norm i nakazów regulujących rodzaje i
sposoby instalacji, okablowania i zasilania urządzeń elektrycznych w
Stanach Zjednoczonych.

The National Elecrtic Manufacturer's Association - spis norm opisujących
standardy elektryczne, w jakich powinny być wykonane poszczególne
urządzenia elektryczne. W przemyśle, norm tych używa się do ocenienia i
porównania urządzeń elektrycznych wykonanych przez różnych producentów, z ogólnymi, określonymi standardami.

Wyjście typu otwarty
kolektor

Wyjścia dyskretne tranzystorowe typu NPN posiadające podłączony
wspólny potencjał na kolektorze. Przy wykorzystaniu zasilania z
zewnętrznego źródła, wyjścia te mają wspólny przewód powrotny CM2

Współczynnik mocy

wyraża poziom przesunięcia na wskazie czasowym między prądem a
napięciem, spowodowane dołączeniem do źródła zasilania określonego
obciążenia. Idealny współczynnik mocy jest równy 1 (nie ma przesunięcia fazowego miedzy prądem a napięciem). Współczynnik mocy
mniejszy niż 1 oznacza, że pewna część energii jest wytracana na drodze
źródło zasilania -obciążenie (np. na magnesowanie stojana silnika)

Transformator separacyjny

A-6

Regulacja PID

Model matematyczny użyty do regulacji procesu fizycznego. Regulacja
za pomocą algorytmu matematycznego polegająca na takiej zmianie
sygnału wyjściowego, który spowoduje, że zmienna procesu regulacji
(odczytana na podstawie sygnału sprzężenia zwrotnego PV), będzie
dążyła do zrównania się z wartością zadaną SP. Patrz również uchyb
regulacji

Zmienna procesu regulacji Jest to wielkość fizyczna w procesie regulacji, której zmiana ma
bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie zadanych parametrów procesu.
Patrz także regulacja PID i uchyb regulacji

PWM

Jest to modulacja szerokości pasma przewodzenia dla osiągnięcia określonych parametrów częstotliwości i napięcia na wyjściu falownika. Sygnał
wyjściowy PWM ma stałą amplitudę i ciągle modulowaną (zmienianą) za
pomocą tranzystorów szerokość pasma. Patrz także częstotliwość
kluczowania tranzystorów

Reaktancja

Impedancja posiada dwie składowe: rezystancję i reaktancję. Rezystancja
jest związana z opornością elementu i stanowi część rzeczywista impedancji. Reaktancja jest związana z indukcyjnością i pojemnością elementu
i stanowi część urojoną impedancji

Urządzenie elektryczne składające się z jednej lub większej ilości diod,
konwertujące napięcie zmienne AC na napięcie stałe DC. Prostownik jest
zwykle łączony z kondensatorami dla wygładzenia napięcia wyjściowego
tak, aby jak najbardziej było ono zbliżone do czystego sygnału DC.

Hamowanie odzyskowe

Zjawisko generowania momentu napędowego zwrotnego w silniku.
Podczas hamowania napędu, szczególnie o dużej inercji, silnik staje się
generatorem napięcia (praca prędnicowa silnika). Powstała w ten sposób
energia jest przekazywana falownikowi. W zależności od konstrukcji
falownika energia ta może, dzięki funkcji hamowania odzyskowego, na
zewnętrznym rezystorze hamującym.

Regulacja

Jest to zakres sterowania zapewniający osiągnięcie pożądanych wartości
zadanych procesu. Regulacja jest zwykle wyrażana jako wartość procentowa (+-) liczona od wartości nominalnej. Regulacja dla silnika, odnosi
się do prędkości obrotowej jego wału.

Moment napędowy
zwrotny

Moment o zwrocie przeciwnym do kierunku obracania się wału silnika.
Moment napędowy zwrotny jest wytwarzany podczas hamowania
obciążonego wału silnika, kiedy częstotliwość napięcia na silniku jest
większa od częstotliwości napięcia na wyjściu falownika.

Wirnik

Ta część silnika z uzwojeniem i wałem, która obraca się podczas pracy
silnika. Patrz także stojan

Spadek napięcia na
tranzystorze

Jest to napięcie odkładające się na tranzystorze w trakcie jego całkowitego otwarcia ( przewodzenia). Spadek napięcia na tranzystorze idealnym
jest równy 0

A-7

Jest to funkcja umożliwiająca optymalną regulacje prędkości obrotowej
silnika podczas zmieniających się warunków obciążenia, bez konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego, dającego falownikowi informacje o bieżącej prędkości silnika. Korzyścią ze stosowanie tej funkcji
jest możliwość pracy na niskich obrotach z dużym momentem
napędowym oraz oszczędzenie wydatków związanych z zakupem i
montażem na wale silnika czujnika obrotów. Patrz również Inteligentne
Sterowanie Wektorowe (iSLV).

Wartość zmiennej regulowanej jaką chcemy uzyskać w procesie. Patrz
także zmienna procesu regulacji (sygnał sprzężenia zwrotnego) i
regulacja PID.

Zasilanie jednofazowe

Zasilanie napięcie przemiennym AC. Jeden z przewodów zasilających
jest przewodem fazowym, drugi neutralnym. Przy zasilaniu jednofazowym możliwe jest podłączenie trzeciego przewodu ochronnego (PE) do
odpowiedniego zacisku ochronnego w falowniku. Opisane podłączenie
zasilania jednofazowego jest właściwe jedynie dla niektórych falowników
Hitachi (o oznaczeniu NFE). Należy pamiętać, że w takim przypadku na
wyjściu falownika mamy napięcie 3-fazowe. Patrz także zasilanie 3fazowe

Poślizg

Jest to różnica między prędkością wirującego pola elektromagnetycznego
a rzeczywistą prędkością obrotową silnika. Wartość poślizgu jest zależna
od obciążenia silnika i rośnie wraz ze wzrostem tego obciążenia. Jednak
przy zbyt dużym poślizgu (duże obciążenie silnika) będzie dochodzić do
nadmiernego grzania się uzwojeń i istnieje ryzyko utyku wału silnika.

Uzwojenie klatkowe

Nazwa określająca wygląd uzwojenia znajdującego się na wirniku silnika
asynchronicznego, przypominającego z wyglądu " klatkę "

Stojan

To część uzwojenia silnika, która nie obraca się podczas pracy silnika.
Uzwojenia stojana są w silniku klatkowym bezpośrednio podłączone do
napięcia zasilania. Patrz także wirnik

Tachometr

1. Urządzenie dołączane do wału silnika generujące proporcjonalny do
obrotów silnika sygnał, który może być wykorzystywany jako sygnał
sprzężenia zwrotnego dla urządzenia zewnętrznego regulującego
prędkość pracy silnika. Optyczny miernik prędkości obrotowej silnika

Przekaźnik termiczny
(bimetalowy)

Urządzenie elektromechaniczne zabezpieczające najczęściej silnik przed
zbyt dużym prądem. W przypadku kiedy temperatura w tym urządzeniu
przekroczy określony próg, odłącza on zasilanie od silnika, zabezpieczając przed termicznym uszkodzeniem uzwojeń. W falowniku możliwe
jest wykorzystanie sygnału z przekaźnika termicznego dla zablokowania
się falownika i odcięcia napięcia z jego wyjścia. Patrz wyzwolenie błędu

Typ czujnika temperaturowego umieszczanego na uzwojeniu silnika,
który zmienia swoją rezystancję wraz ze zmiana temperatury uzwojenia.
Zmiana rezystancji termistora ma przeważnie charakter skokowy, co
czyni z termistora idealny detektor przegrzania uzwojeń silnika. Falownik
posiada wejście dla termistora, dzięki czemu w przypadku przegrzania
uzwojeń silnika natychmiast ulega zablokowaniu (błąd E35) i zdejmuje
napięcie z zacisków wyjściowych.

Sterowanie Wektorowe
(SLV)

A-8

Zasilanie napięciem przemiennym AC. Gdzie mamy trzy przewody
fazowe zasilające. Napięcia w trzech fazach są przesunięte względem
siebie o120°. Zwykle trzem przewodom fazowym towarzyszy przewód
ochronny PE i neutralny N. W przypadku zasilania silnika asynchronicznego, jego uzwojenia mogą być skonfigurowane w trójkąt bądź gwiazdę
zależnie od tego, jakie napięcie trójfazowego zasilania jest dostępne. Przy
zasilaniu silnika prądy we wszystkich fazach są jednakowe, więc przewód
neutralny (powrotny) jest w tej sytuacji zbędny, jednak przewód ochronny
ze względu na bezpieczeństwo obsługi powinien zostać podłączony.

Moment napędowy

Jest definiowany jako siła przyłożona w odległości 1m od środka wału,
prostopadle do tej odległości. Kierunek tej siły i jej zwrot jest zgodny z
kierunkiem i zwrotem prędkości liniowej obracającego się wału silnika.
Jednostką momentu jest Nm

Tranzystor

- półprzewodnikowy element elektroniczny mający trzy zaciski (baza/
kolektor/emiter) i posiadający taką własność, że zmianie napięcia między
bazą a emiterem towarzyszy zmiana rezystancji pomiędzy kolektorem a
emiterem. W falownikach Hitachi wykorzystywane są dwa stany tranzystorów IGBT: zablokowany lub otwarty. Wykorzystując te dwa stany
falownik przeprowadza modulację szerokości pasma sygnału wyjściowego. Nowoczesne tranzystory mocy IGBT posiadają możliwość pracy
przy dużych napięciach i prądach przy bardzo małym spadku napięcia
podczas ich przewodzenia (małe nagrzewanie się tranzystorów w trakcie
pracy. Patrz także IGBT oraz spadek napięcia na tranzystorze.

Wyzwolenie błędu

W momencie powstania sytuacji awaryjnej, falownik zdejmuje napięcie z
wyjścia i wyświetla na panelu odpowiedni kod błędu informujący o
przyczynie zablokowania. Ponowna praca falownika jest możliwa dopiero
po usunięciu przyczyny powstania błędu i wykasowaniu blokady falownika. W pamięci jednostki pozostają zapisane trzy ostatnie zdarzenia
awaryjne.

Straty mocy

Ilość energii wytracana na wewnętrznych elementach falownika. Różnica
pomiędzy mocą dostarczoną na wejście falownika, a mocą na jego
wyjściu. Największe straty mocy mają miejsce, kiedy falownik pracuje
swoich maksymalnych parametrach wyjściowych (prąd i napięcie, częstotliwość kluczowania tranzystorów). Dlatego straty mocy w falowniku są
definiowane dla określonych parametrów wyjściowych. Straty mocy są
bardzo ważną informacją przy projektowaniu i doborze odpowiedniej
zewnętrznej obudowy.

Zasilanie trójfazowe

Tytuł

Autor i Wydawca

Variable Speed Drive Fundamentals, 2nd Ed.

Phipps, Clarence A.
The Fairmont Press, Inc. / Prentice-Hall, Inc. 1997
ISBN 0-13-636390-3

Electronic Variable Speed Drives

Brumbach, Michael E.
Delmar Publishers 1997
ISBN 0-8273-6937-9

Hitachi Inverter Technical Guide Book

Opublikowany przez Hitachi LTD Japan 1995
Publikacja SIG-E002

Komunikacja
sieciowa ModBus
B
-- Podłączenie falownika do sieci ModBus.......... 3
-- Protokół............................................................ 6
-- Lista danych ModBus..................................... 19

B-2

Falownik L200 posiada wbudowany port szeregowy RS-485 obsługujący komunikację sieciową wg
protokołu ModBus RTU. Falownik może zostać podłączony bezpośrednio do istniejącej lub nowo instalowanej sieci ModBus RTU, bez jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia. Dane dotyczące komunikacji
szeregowej falownika L200 znajduje się w tabeli poniżej

Wielkość

Możliwość zmiany
przez użytkownika

4800/9600/19200 bitów na sekundę

Tryb komunikacji

Asynchroniczny

Kodowanie danych

Dodatek B

Prędkość transmisji

Binarne

Sposób wysyłania znaku

Znak transmitowany jest od
najmłodszego bitu (LSB)

Rodzaj interfejsu

RS-485

Ilość bitów danej

8-bitów (tryb ModBus RTU)

Kontrola parzystości

brak/parzysta/nieparzysta

Bity stopu

1 lub 2 bity

Inicjowanie transmisji

zawsze przed mastera (urządzenie
nadrzędne)

odpowiedź

0 to 1000 ms.

Połączenia

Liczba stacji slave od 1 do 32

Gniazdo

RJ45

Kontrola błędów

przekroczenie czasu transmisji, sprawdzanie sumy kontrolnej, sprawdzanie
parzystości

tryb ASCII
niedostępny

Poniższy rysunek przedstawia sposób szeregowego podłączenia falowników do komunikacji sieciowej,
nadzorowanej przez komputer. Każdy z dołączonych falowników posiada własny adres, który pozwala na
jego identyfikacje w sieci (od 1 do 32 możliwych do podłączenia jednostek). W typowych zastosowaniach
komputer lub sterownik nadzorujący pracę urządzeń jest nazywany masterem, a każde z urządzeń

wykonujących polecenia mastera jest nazywane slavem.
Komputer nadzorujący pracę

Sieć ModBus

32
B-3

Podłączenie falownika do sieci ModBus
Zastosuj się do poniższych punktów aby poprawnie podłączyć falownik do sieci ModBus

1. Odsłonięcie zatyczki gniazda komunikacji szeregowej - falownik na pulpicie cyfrowym
posiada zatyczkę chroniącą gniazdo komunikacji szeregowej przed kurzem. Unieś tę
zatyczkę do góry, tak jak pokazano na lewym rysunku poniżej, aby dostać się do umieszczonego pod nią gniazda. Lokalizacja gniazda komunikacji szeregowej - po odsłonięciu zatyczki, kabel komunikacji szeregowej, zakończony złączką RJ45 (patrz punkt 3. ), podłącz pod dostępne gniazdo
(prawy rysunek poniżej)..
gniazdo komunikacji
szeregowej

kabel komunikacji szeregowej,
zakończony złączką RJ45

Zatyczka

3. Podłączenie kabla - - port komunikacyjny falownika wykorzystuje standard komunikacyjny RS485.
Znaczenie poszczególnych pinów jest objaśnione w
tabeli poniżej. Upewnij się przed podłączeniem, że
kabel jest wykonany zgodnie z zaleceniem.

Nie wykorzystywane. Nie podłączać

Wysyłanie/Odbiór danych. Sygnał
dodatni

SN

ujemny

Pin

8 7 6 5 4 3 2 1
Nie używane

S S
N P

używane

B-4

4. Zakończenie połączeń okablowania - przewody komunikacyjne RS485 muszą być
na obu końcach zakończone odpowiednim rezystorem krańcowym. Zmniejsza to
efekt odbicia sygnału na końcu linii i w konsekwencji zmniejsza ilość błędów w
trakcie komunikacji. Jeśli podłączony do pracy sieciowej falownik L200 znajduje się
na końcu linii, należy pomiędzy przewody linii komunikacyjnej, dołączyć rezystor
krańcowy. Oporność tego rezystora powinna być dopasowana do impedancji kabla.
Rysunek poniżej przedstawia miejsce i sposób podłączenia rezystora krańcowego

Sieć
ModBus
5 0. 0
Urządzenie
nadzorujące

5. Ustawienie przełącznika OPE/485 w falowniku - port szeregowy falownika
obsługuje zarówno panel sterujący falownika jak i komunikację sieciową. Aby
skonfigurować port falownika do pracy w sieci ModBus należy przełącznik DIP,
znajdujący się pod pokrywa zaciskową falownika, przełączyć w odpowiednie
położenie. Pamiętaj, że podczas wykonywania tych czynności, napięcie zasilania
falownika musi być odłączone. Patrz również " Pokrywa zaciskowa " strona 2-3.
Znajdź przełącznik DIP OPE/485, którego lokalizacja jest pokazana na rysunku
poniżej. Delikatnie przesuń przełącznik w górną pozycje, oznaczoną jako " 485 "
(strzałka na rysunku pokazuje kierunek przełączania). Teraz można ponownie
zamocować pokrywę zaciskową

Po wykonaniu powyższych czynności falownik został podłączony do sieci. W dalszej
części opisu znajdują się informacje jak skonfigurować parametry i nastawy
związane z komunikacją sieciową ModBus

B-5

6. Nastawa parametrów falownika - - falownik posiada kilkanaście parametrów związanych
z komunikacją Modus. Tabela poniżej zbiera je wszystkie razem. W kolumnie " wymaga
nastawy " znajduje się informacja czy dany parametr musi być właściwie nastawiony, aby
umożliwić komunikację. Do prawidłowego skonfigurowania wszystkich parametrów konieczna jest dokumentacja urządzenia nadzorującego (mastera).
Parame
tr

Wymaga
Nastawa

00- potencjometr na pulpicie falownika
01-zaciski listwy sterującej
02-pulpit cyfrowy falownika
03-sieć ModBus
10-funkcja operacji na sygnałach wejściowych
01- zaciski listwy sterującej
02- pulpit cyfrowy falownika
03-sieć ModBus

Wielkość monitorowana podczas
pracy sieciowej falownika

01 - częstotliwość wyjściowa
02 - prąd wyjściowy
03 - kierunek obrotów
04 - wart. sprzężenia zwrotnego
05 - stan wej. zacisków listwy sterującej
06 - stan wej. zacisków listwy sterującej
07 - przeskalowana częstotliwość wyj.

04 - 4800 bps
05 - 9600 bps
06 - 19200 bps

Adres stacji

Adres sieciowy, zakres od 1 do 32

00- brak
01- parzysta
02- nieparzysta

Ilość bitów stopu

Zakres: 1 do 2

Reakcja falownika na wystąpienie
Wybierany jest rodzaj odpowiedzi falownika na błąd
komunikacji. Pięć opcji:
00- błąd (kod błędu E60)
01- zatrzymanie z czasem zwalniania i błąd E60
02- niedostępne
03- wolny wybieg
04- zatrzymanie z czasem zwalniania

Dopuszczalny czas przerwy
pomiędzy kolejnymi zapytaniami
(time-out)

Maksymalny czas, w jakim od momentu zakończenia jednego zapytania musi pojawić się kolejne
zapytanie od mastera
Zakres od 0. 99 sek.

Czas rozpoczęcia nadawania
odpowiedzi

Czas po jakim falownik po otrzymaniu ramki
zapytania rozpocznie nadawanie odpowiedzi
Zakres od 0 do 1000ms

NOTATKA:Zmiana każdego z powyższych parametrów dokonuje się niezwłocznie po
zatwierdzeniu nowej nastawy. Transmisja ModBus jest możliwa tylko po przestawieniu
przełącznika DIP OPE/485 w pozycję 485. Parametry C071 do C078 nie są możliwe do ustawienia poprzez sieć. Aby edytować te parametry należy podłączyć panel cyfrowy falownika.

B-6

Protokół

Protokół
Procedura transmisji
Transmisję pomiędzy zewnętrznym urządzeniem sterowniczym a falownikiem przedstawia poniższy opis
Zewnętrzne
urządzenie
steronicze

Zapytanie

Odpowiedź
Całkowity czas oczekiwania na odpowiedź (czas przerwy rozpoczęcia/
zakończenia wiadomości (dł. 3, 5 bajta) + C078)

o Zapytanie - ramka nadana z zewnętrznego urządzenia sterowniczego (master) do
falownika (slave)
o Odpowiedź - ramka nadana z falownika (slave) do zewnętrznego urządzenia
sterującego (master
Falownik nada odpowiedź tylko w sytuacji, gdy wcześniej otrzymał prawidłowe zapytanie z zewnętrznego urządzenia sterowniczego. Każda ramka ma następującą postać::
Format ramki
Czas przerwy rozpoczęcia wiadomości
Adres Slave-a
Kod funkcji
Dana
Sprawdzenie sumy kontrolnej CRC
Czas przerwy zakończenia wiadomości

Konfiguracja przesyłanej wiadomości: Zapytanie
Adres Slave-a:
o Jest to numer od 1 do 32 przypisany każdemu z falowników (slave-ów). (Tylko
falownik o adresie takim samym jak adres slave-a zamieszczony w zapytaniu, może
odebrać to zapytanie)
o Kiedy adres slave-a jest określony w zapytaniu jako " 0 ", zapytanie to może być
adresowane do wszystkich falowników jednocześnie (Broadcasting)
o Podczas broadcasting-u nie jest możliwe nadawanie i odbiór danych

B-7

Dana:
o Ustawiana jest tutaj funkcja rozkazu
o Format danych używanych w falowniku SJ200 musi korespondować z formatem danych
ModBus pokazanym poniżej
Nazwa danej

Status wejść/wyjść
binarnych

Binarna dana, która może być sprawdzona i zmieniona (dł. 1 bitu)

Rejestr

16-bitowa dana, która może być sprawdzona i zmieniona

Kody funkcji:

Funkcja rozkazu

Maksymalny rozmiar
danych (bity dostępne
na jedną wiadomość)

Maksymalna liczba
elementów danych
dostępna na jedną
wiadomość

01h

Odczyt statusu wejść/wyjść
32 wejścia/wyjścia
binarne (w bitach)

03h

Odczyt rejestru

4 rejestry ( w bajtach)

05h

Ustawianie wejścia/wyjścia
binarnego

1 wejście/wyjście binarne
(w bitach)

06h

Zapis do pojedynczego
rejestru

1 rejestr (w bajtach)

08h

Funkcja testująca

0Fh

Ustawienie grupy wejść/
wyjść binarnych

10h

Zapis do grupy rejestrów

4 rejestry (w bajtach)

Suma kontrolna:
ModBus-RTU używa sumy kontrolnej CRC (Cyclic Redundancy Check) dla sprawdzenia błędu
danych
o Kod CRC jest 16 bitową daną generowaną poprzez sprawdzanie każdego bitu, każdej 8bitowej danej
o Kod CRC jest generowany przez generator polinominalny liczący CRC-16
(X16+X15+... +X2+X1)
Początek i koniec wiadomości:
Całkowity czas oczekiwania na odpowiedź jest to czas pomiędzy przyjęciem zapytania od
mastera a transmisją odpowiedzi z falownika.
o Długość czasu przerwy rozpoczęcia/zakończenia wiadomości jest definiowana jako 3, 5 bajta
(tj. 24 bity).
o Całkowity czas oczekiwania na odpowiedź będzie więc równy czasowi przerwy rozpoczęcia/
zakończenia wiadomości (dł. 3, 5 bajta) + C078 (czas rozpoczęcia nadawania odpowiedzi)

Określają funkcje, które falownik ma wykonać. Kody funkcji dostępnych dla falownika SJ200
są wymienione poniżej:.

B-8

Konfiguracja wiadomości: Odpowiedź
Czas wymagany transmisji:
o Jest to okres czasu od przejęcia zapytania od mastera, do transmisji odpowiedzi przez
falownik. Jest sumą czasów przerwy rozpoczęcia/zakończenia wiadomości + C078 (czas
rozpoczęcia nadawania odpowiedzi).
o Po otrzymaniu odpowiedzi od falownika master musi zapewnić czas przerwy rozpoczęcia/
zakończenia wiadomości (24 bity) lub dłuższy, zanim wyśle kolejne zapytanie do falownika.
Prawidłowa odpowiedź:

o Otrzymując zapytanie zawierające kod funkcji 08h - funkcja testująca, falownik odsyła
odpowiedź o takiej samej zawartości co zapytanie
o Otrzymując zapytanie zawierające kod funkcji 05h, 06h, 0Fh lub 10h - ustawianie wejścia/
wyjścia binarnego, ustawianie grupy wejść/wyjść binarnych, zapis do pojedynczego rejestru
lub zapis do grupy rejestrów, falownik odeśle bezpośrednio zapytanie jako odpowiedź
o Otrzymując zapytanie zawierające kod funkcji 01h lub 03h - odczyt statusu wejść wyjść
binarnych lub odczyt rejestru, falownik odeśle jako odpowiedź odczytane dane razem z takim
samym adresem slave-a i kodem funkcji, jak tym zawartym w zapytaniu.
Odpowiedź w sytuacji kiedy pojawi się błąd:
o W sytuacji, kiedy w zapytaniu znajdzie się jakikolwiek błąd (za wyjątkiem błędu transmisji),
falownik odsyła odpowiedź zastrzeżoną i nie wykonuje żadnego polecenia
o Można sprawdzić rodzaj błędu przez sprawdzenie kodu funkcji w odpowiedzi zastrzeżonej.
Kod funkcji w tej odpowiedzi jest sumą kodu funkcji z zapytania i 80h.
o Rodzaj błędu jest rozpoznawalny na podstawie kodu zastrzeżonego
Pole konfiguracyjne
Adres slave-a
Kod zastrzeżony
CRC-16
zastrzeżo
ny

Podana funkcja nie jest obsługiwana

02h

Podany adres nie został odnaleziony

Format określonej danej nie jest akceptowalny

21h

Wartość wpisanej w rejestr danej jest z poza zakresu nastaw falownika

22h

o Podane niżej funkcje nie są dostępne dla falownika:

- Funkcja zmiany zawartości rejestru, która nie może być zmieniona podczas
obsługi falownika
- Funkcja dopuszczająca rozkaz wykonania komendy ENTER podczas biegu
silnika (UV)
- Funkcja wpisywania do rejestru podczas wystąpienia błędu (UV)
- Funkcja wpisywania do rejestru (lub ustawianie wej. /wyj. binarnego)
przeznaczonego tylko do odczytu

B-9

Brak odpowiedzi:
o W niżej określonych przepadkach falownik ignoruje zapytanie i nie wysyła odpowiedzi:
o Kiedy otrzyma zapytanie broadcasting-owe
o Kiedy wykryje błąd transmisji przy przyjmowaniu odpowiedzi
o Kiedy adres slave-a zawarty w zapytaniu nie pokrywa się z adresem falownika
o Kiedy czas przerwy pomiędzy kolejnymi wiadomościami jest krótszy niż 24 bity
(3, 5x bajtów)
o Kiedy długość danej z zapytania jest niewłaściwa

NOTATKA:Sprawdź i utrzymuj odpowiednie czasy reakcji mastera. Ponów procedurę
zapytania mastera, w sytuacji braku odpowiedzi od slave-a po upływie czasu spodziewanej odpowiedzi

B-10

Wyjaśnienia kodów funkcji
Odczyt statusu wejść/wyjść binarnych [01h]:
Funkcja ta odczytuje status (ZAŁ lub WYŁ) wejść/wyjść binarnych. Przykład znajduje się
poniżej.
o Odczytuje status programowalnych zacisków wejściowych od [1] do [5], w falowniku o
adresie slave-a " 8 "

o Przykład ten obejmuje programowalne zaciski wejściowe posiadające status jak poniżej::.
Dana

Programowalne
zaciski wejściowe

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Status wejść

Zapytanie:
Przykład
(Hex)

Nazwa obszaru

Adres slave-a *1
Numer początkowy
wejścia/wyjścia
binarnego (bajt wysoki)

binarnego (bajt niski)

Ilość wejść/wyjść
binarnych (bajt
wysoki) *2

binarnych (bajt niski)
*2

CRC-16 (bajt wysoki)

0D

CRC-16 (bajt niski)

Odpowiedź:

Uwaga 2: Kiedy ilość wejść/wyjść
binarnych jest określona jako 0
lub więcej niż 32, w odpowiedzi powróci kod błędu " 03h "

Rozmiar danej (w
bajtach)

Dana wejść/wyjść
binarnych *3

17

Uwaga 1: Funkcja broadcasting-u nie jest
dostępna

Adres slave-a

1A

Uwaga 3: Dana jest przenoszona przez
określoną liczbę bajtów
danych (rozmiar danej)

o Dana ustawiona w odpowiedzi pokazuje status wejść/wyjść binarnych od 7 do 14
o Dana " 17h=00010111b pokazuje stan kolejnych wejść/wyjść binarnych licząc od 7 wejścia/
wyjścia binarnego (LSB -najmniej znaczącącego bitu).
Numer wejścia
Status wejścia wyjścia
B-11

o Kiedy odczytany status wejścia/wyjścia binarnego jest spoza zdefiniowanego zakresu (z zapytania),
ostateczna transmitowana dana będzie zawierała " 0 " jako status wejścia/wyjścia binarnego spoza
zakresu.
o Kiedy komenda odczyt statusu wejść/wyjść binarnych nie będzie mogła zostać wykonana, patrz
odpowiedź zastrzeżona.
Odczyt rejestru [03h]:
o Ta funkcja odczytuje zawartość określonej liczby kolejnych rejestrów (określonych rejestrów adresowych). Przykład jest podany poniżej:
o Odczytuje trzy ostatnie błędy z falownika o adresie slave-a " 5 "
o Przykład obejmuje trzy ostatnie błędy falownika o kodach podanych poniżej:
D081 (N)

D082 (N-1)

D083 (N-2)

Numer wejścia/
wyjścia binarnego

0019h

001Ah

0018h

Rodzaj błędu

Błąd nadnapięciowy
(E07)

Błąd podnapięciowy
(E09

Brak błędu

. Odpowiedź:

Komenda SJ200

Adres slave-a *1

rejestru (bajt wysoki)

Rozmiar danej (w bajtach)
rejestru (bajt niski)

Numer początkowy rejestru
(bajt wysoki)

Ilość rejestrów (bajt
wysoki)

(bajt niski)

Ilość rejestrów (bajt niski)

+ 1 (bajt wysoki)

88

+ 1 (bajt niski)

+ 2 (bajt wysoki

+ 2 (bajt niski)

FF

36

37

Uwaga 2: Dana jest przenoszona przez
określoną w rozmiarze danej liczbę
bajtów danych. W tym przypadku 6
bajtów jest użytych do odesłania
zawartości trzech rejestrów.

B-12

Dana ustawiona jest w odpowiedzi jak pokazuje tabela poniżej::

Bufor
+ 0 (high
order)

+ 0 (low
+ 1 (high
+ 1 (low
+ 2 (high
+ 2 (low
Status wejścia/
00h

07h

09h

FFh

Dana błędu

Błąd nadnapięciowy

Błąd podnapięciowy

Bez błędu

Kiedy komenda odczytu statusu wejść/wyjść binarnych nie będzie mogła być wykonana, patrz odpowiedź
zastrzeżona..
Ustawianie wejścia/wyjścia binarnego [05h]:
Ta funkcja w[pisuje daną w pojedyncze wejście/wyjście binarne. Status tego wejścia/wyjścia binarnego
zmienia się jak niżej:

Status wejścia/wyjścia binarnego
WYŁ na ZAŁ

ZAŁ na WYŁ

Zmieniana dana (bajt
Zmieniana dana (bajt niski)

Przykład zawiera (zauważ, że aby móc zadawać komendy falownikowi należy ustawić A002=03):
o Wysyła rozkaz biegu RUN do falownika mającego adres slave-a " 10 "
o Wpisuje w wejście/wyjście binarne cyfrę " 1"
0A

binarnego (bajt
niski)

81

Uwaga 1: Nie ma odpowiedzi na zapytanie
broadcasting-owe

B-13

Kiedy ustawianie wejścia/wyjścia binarnego zostanie dokonane błędnie, patrz odpowiedź zastrzeżona.
Zapis do pojedynczego rejestru [06h]:
Funkcja ta wpisuje daną w określony rejestr. Przykład podany jest poniżej:
o Wpisuje " 50Hz " jako pierwszą prędkość w wielopoziomową nastawę prędkości Prędkość 0 (A020), do falownika o adresie slave-a " 5 "
o Używa zmienianej danej " 500 (1F4h) " do ustawienia " 50Hz " w rejestrze " 003Ah "
(rozdzielczość dla nastawy wielopoziomowej nastawy prędkości A020 -prędkość 0
wynosi 0. 1 sekundy
rejestru (bajt
F4

Zmieniana dana
CRC-16 (bajt
A8

54

Kiedy wpis w pojedynczy rejestr zostanie wykonany błędnie, patrz odpowiedź
zastrzeżona.

B-14

Funkcja testująca [08h]:
Funkcja ta sprawdza transmisję pomiędzy master-em a slave-m wykorzystując do
testowania dowolną daną. Przykład podany jest poniżej:
o Wysyła daną testową do falownika o adresie slave-a " 1 " i otrzymuje również daną
testową jako odpowiedź (sygnał testujący powrotny)
Odpowiedź:
Adres slave-a*1

Podkod testowy (bajt
Podkod testowy
Dana (bajt wysoki)

Dowolna

Dana (bajt niski)

CRC

Podkod testowy jest przeznaczony tylko dla funkcji echo (00h, 00h) i nie jest dostępny
dla innych komend.

B-15

Ustawianie grupy wejść/wyjść binarnych [0Fh]:
Ta funkcja wpisuje dane w kolejne wejścia/wyjścia binarne. Przykład podany jest poniżej:

o Zmienia stan programowalnych zacisków wejściowych od [1] do [6] w falowniku o numerze
slave-a " 5 "

o Przykład ten obejmuje programowalne zaciski wejściowe posiadające stan zacisków jak w
tabeli poniżej.
Numer wejścia/wyjścia binarnego

Stan zacisków

0F

wej/wyj binarnego (bajt
wejść/wyjść binarnego
binarnych (bajt wysoki)

binarnych (bajt niski)

Ilość bajtów danych
podlegających zmianie
65

8C

niski) *2

DA

EF

Uwaga 1: Funkcja broadcasting-u nie jest dostępna
Uwaga 2: Zmieniana dana jest ustawiana w dwóch
bajtach, wysokim i niskim. Kiedy
rozmiar danej (w bajtach), która ma
zostać zmieniona jest liczbą nieparzystą,
dodaj " 1 " do rozmiaru danej ( w bajtach),
tak aby otrzymać liczbę parzystą

Zapytanie:

B-16

Zapis do grupy rejestrów [10h]:
Funkcja ta wpisuje dane w kolejne rejestry. Przykład podany jest poniżej:
o Wpisuje " 3000 sekund " jako pierwszy czas przyspieszania (F002) w falownik o
adresie slave-a " 1 "
o Używa zmienianej danej " 300000 (493E0h) " do ustawienia " 3000 sekund " w
rejestrach " 0024h i " 0025h' " (rozdzielczość dla nastawy pierwszego czasu przyspieszania F002 wynosi 0. 01 sekundy).
Adres początkowy (bajt
Adres początkowy
Ilość bajtów danej
podlegającej zmianie
C3

Zmieniana dana 1 (bajt
Zmieniana dana 2 (bajt
93

E0

FD

Uwaga 2: Nie jest to liczba rejestrów. Precyzuje
ilość bajtów danej podlegającej
zmianie.

Kiedy ustawienie grupy rejestrów zostanie wykonane błędnie, patrz odpowiedź
B-17

Odpowiedź zastrzeżona:
Wysyłając zapytanie ( wykluczając zapytanie broadcasting-owe) do falownika, master
zawsze oczekuje odpowiedzi. Zwykle falownik odsyła odpowiedź odnoszącą się do
zapytania. Jednak w przypadku napotkania błędu w zapytaniu, falownik odsyła odpowiedź zastrzeżoną. Odpowiedź zastrzeżona składa się z obszaru pokazanego poniżej..
CRC-16

Odpowiedź zastrzeżona

81h

83h

85h

86h

8Fh

90h

Wartość wpisanej j w rejestr danej jest z poza zakresu nastaw falownika

Zawartość każdego z obszarów jest wyjaśniona poniżej. Kod funkcji zastrzeżonej jest
sumą kodu funkcji z zapytania i 80h. Kod zastrzeżony identyfikuje rodzaj błędu

B-18

Zapamiętanie nowego rejestru danych (komenda ENTER)
Po wpisaniu danej w wybrany rejestr, przez wykonanie polecenia - zapis do pojedynczy
rejestru (komenda 06h), lub wpisaniu danych do grupy rejestrów przez wykonanie
polecenia - zapis do grupy rejestrów (komenda 10h), nowa dana (dane) jest zapisana
czasowo i jest cały czas poza pamięcią falownika. W przypadku braku zasilania, ta
nowa dana zostanie utracona. Komenda ENTER jest używana do zapisywania nowej
danej w pamięci falownika. Zastosuj się do umieszczonej poniżej instrukcji aby
wykonać komendę ENTER.
Wykonanie komendy ENTER:

o Wpisz dowolną daną w pamięć (rejestr 0900h) używając komendy [06h] - zapis do
pojedynczego rejestru.
NOTATKA:Wykonanie komendy ENTER zajmuje dużo czasu. Możesz monitorować
przebieg wpisywania danej (wejście/wyjście binarne numer 001Ah).
NOTATKA:Pamięć obsługowa falownika jest limitowana (do około 100. 000 wpisów).
Częste używanie komendy ENTER może skrócić żywotność pamięci obsługowej
Lista danych ModBus
Lista wejść/wyjść binarnych
Poniższa tabela zawiera rejestr podłączenia wejść/wyjść binarnych falownika przy pracy w sieci.
Symbole R i R/W oznaczają:
o R: Status wejść/wyjść binarnych lub rejestr jest tylko do odczytu (Read only)
o R/W: Status wejść/wyjść binarnych lub rejestr jest zarówno do odczytu jak i do zapisywania
(Read/Write)
Lista wejść/wyjść binarnych dostępnych w falowniku SJ200

R/W

0000h

(Zastrzeżony)

0001h

Rozkaz biegu

0 - Zatrzymanie
1 - Bieg (czynny gdy A003=03)

0002h

Rozkaz biegu FW/REV

0 - REV- bieg w lewo
1 - FW- bieg w prawo (czynny gdy A003=03)

0003h

Błąd zewnętrzny (EXT)

0 - Nie ma błędu
1 - Błąd i blokada falownika

0004h

Kasowanie blokady falownika (RS)

0- nie ma sygnału kasowania błędu
1 - kasowanie błędu (blokady)

0005h

0006h

0007h

Programowalny zacisk wejściowy 1

0008h

Programowalny zacisk wejściowy 2

0009h

Programowalny zacisk wejściowy 3

000Ah

Programowalny zacisk wejściowy 4

000Bh

Programowalny zacisk wejściowy 5

000Dh

(Nie używany)

000Eh

Status falownika Praca/Zatrzymanie

0 - Zatrzymanie (pracuje z D003)
1 - Bieg

000Fh

Status falownika Bieg w prawo/
Bieg w lewo

0 - FW
1 - RV

0010h

Gotowość falownika

0 - falownik nie jest gotowy do pracy
1 - falownik jest gotowy do pracy

0011h

0012h

0013h

0014h

Sygnał alarmu

0 - Stan bezawaryjny
1 - Stan awaryjny (blokada)

0 - WYŁ*1
1 - ZAŁ

numer
wejścia/
B-20

Lista wejść/wyjść binarnych dostępnych w falowniku SJ200
Sygnał przekroczenia wartości
0016h

Sygnał przeciążenia

0017h

Sygnał osiągnięcia częstotliwości
(osiągnięcie przekroczenie)

0015h

0=WYŁ,
1=ZAŁ

(przy stałej prędkości)

Sygnalizacja stanu pracy RUN

Wpisywanie danej

0= Status normalny,
1=Wpisywanie danej

001Bh

Błąd CRC

001Ch

Błąd przekroczenia czasu transmisji

0=Nie ma błędu *2,
1=Błąd

001Dh

Błąd ramki

001Eh

Błąd parzystości

001Fh

Błąd sumy kontrolnej

Uwaga 1: Stan wysoki wejścia/wyjścia można osiągnąć zarówno przy sterowaniu z płytki sterowniczej

listwy zaciskowej jak i z sieci ModBus. Sterowanie z listwy zaciskowej falownika ma
wyższy priorytet. Jeśli master mnie może zmienić wysokiego stanu któregoś z wejść/wyjść z
powodu przerwania linii transmisyjnej, ZAŁącz i WYŁącz dane wejście/wyjście z listwy
zaciskowej aby zmienić jego status na niski WYŁ
2: Zawartość błędu transmisji jest przetrzymywany do czasu skasowania błędu (błąd może być
kasowany w trakcie pracy falownika)

B-21

Rejestr ModBus
W tabeli poniżej znajdują się rejestry falownika dla pracy w sieci ModBus.
WSKAZÓWKA:TWartości sieciowe są liczbami binarnymi całkowitymi. Nie mogą
one posiadać przecinka dziesiętnego stąd wiele wartości nastaw parametrów jest 10 lub
100 krotnie większe od ich rzeczywistych wartości. Należy przestrzegać zakresu nastaw
parametrów podanych w tabeli. Falownik sam automatycznie przesunie przecinek
dziesiętny w otrzymanej wartości danej, należy tylko zwrócić uwagę aby urządzenie
nadzorujące wysłało do falownika prawidłową wartość danej.

Lista rejestrów
Status falownika

Sygnał uchybu regulacji
PID (PV)

Dane sieciowe
Rozdz.

Zakres od 0 do 4000 (czynny gdy
A001=03)

001h

od 0 do
4000

0. 1 Hz

00 - stan początkowy
01 - (Zastrzeżony)
02 - tryb zatrzymania
03 - tryb biegu
04 - zatrzymywanie wolnym
wybiegiem (FRS)
05 - bieg próbny
06 - hamowanie dynamiczne DC
07 - ponowny start po zaniku
08 - stan blokady (błędu)
09 - stan podnapięciowy

002h

od 0 do 9

Zakres od 0 do 1000 (czynny gdy
A076=02)

003h

1000

W czasie rzeczywistym wyświetla
częstotliwość wyjściową
podawaną na silnik, zakres od 0
do 400. 0Hz

00Ah

Prąd wyjściowy *1

Przefiltrowana wartość prądu
wyjściowego na silnik
(wewnętrzna stała czasowa filtra
100ms), 0 do 200%

00Bh

2000

Kierunek obrotów

Trzy różne wskazania:
00 - zatrzymany
01 - bieg w prawo
02 - bieg w lewo

00Ch

0, 1, 2

Wartość syg. pętli
sprzężenia zwrot. (PV)
Przeskalowana wartość sygnału
sprzężenia zwrotnego regulatora
PID (A075 - współczynnik
skalowania), zakres od 0 do
999900

00Dh

0. 00%
times
const.

(wysoki)

D004
(niski)

00Eh

zacisków listwy sterującej

Pokazuje stan wejściowych
zacisków listwy sterujące [x],
Bit 0 = [1] to Bit 7 = [6]

00Fh

63

Pokazuje stan wyjściowych
zacisków listwy sterującej [x],
Bit 0 = [11], Bit 1 = [12],
Bit 2 = [AL]

od 0 do 7

B-22

Lista rejestrów

Przeskalowana częstotliwość wyjściowa

D016
(niski)
R
D016 Zsumowany czas biegu
(wysoki) silnika

Dane sieciowe

D007
D017
999999

0. 01 Hz
Napięcie podawane na silnik,
zakres od 0. 00 do 200. 00%

20000

0. 01%

Całkowity czas napędzania silnika
przez falownik (czas pracy w
trybie RUN) podany w godzinach.
Zakres od 0 999999

1 godz

Zsumowany czas zasilania
wyskalowana zgodnie z nastawą
funkcji B086. Częstotliwość
wyświetlana = (częstotliwość
wyjściowa) x (wartość B086).
Wskazania decymalne, zakres od
0 do 999900

Całkowity czas zasilania falownika podany w godzinach. Zakres
od 0 do 999999

0015h
0016h
Liczba błędów

Liczba zaistniałych stanów
awaryjnych (błędów), zakres od 0
do 65535

65535

1błąd

Błąd nr 1(ten, który
ostatnio wystąpił)

Wyświetla dane błędu

Błąd nr 2

Uwaga 1: Przyjmij, że prąd znamionowy falownika to 1000 (D002).

B-23

Poniższa lista zawiera rejestry parametrów monitorujących z grupy " D "
0103h

0. 1 V

Czas biegu silnika (wysoki)

0104h

1. h

Czas biegu silnika (niski)

0105h

Czas zasilania falownika (wysoki)

0106h

Czas zasilania falownika (niski)

0107h

Kod błędu

0108h

Częstotliwość

0109h

010Ah

010Bh

010Ch

010Dh

010Eh

010Fh

0110h

0111h

0112h

0113h

0114h

0115h

0116h

Wpis w pamięć

0102h

0101h

Błąd nr 1 (ten, który
0100h

0117h

nieograniczona *1

0900h

Uwaga 1: Zapamiętywanie nowej danej przez transmisję. Więcej informacji w " Zapisywanie nowej danej do rejestru (komenda ENTER)".

B-24

Poniższa lista zawiera rejestry parametrów podstawowych z grupy " F ".
Rejestr parametrów podstawowych z grupy " F "

Czas przyspieszania *1

R/W
Czas przyspieszania (2-gi
silnik) *1

F202
Czas zwalniania (2-gi
F203
Czas zwalniania *1
Nastawa częstotliwości zadanej
dla silnika,
zakres od 0. 0/częstotliwości
początkowej do 400 Hz

0023h

0 / (częst.
pocz.. x
10) do
Czas dochodzenia silnika od 0Hz
(zatrzymanie) do częstotliwości
maksymalnej, zakres od 0. 01 do
3000 sek..

0024h

od 1 do
300000

0. 01 sek

0, 1

maksymalnej (2-gi silnik), zakres
od 0. 01 do 3000 sek.
Czas liczony od częstotliwości
maksymalnej do zatrzymania
silnika, zakres od 0. 01 do 3000
sek

0025h
0026h
0027h
0028h
0029h

silnika (2-gi silnik), zakres od
0. 01 do 3000 sek

002Ah

Dwie opcje, wybierane kody:
00 - bieg w prawo
01 - bieg w lewo

002Ch

002Bh

Uwaga 1: Kiedy wartość jest równa 10000 (100. 0 sekund), wartości setnych części
nastawy są ignorowane

B-25

Poniższa lista zawiera rejestry parametrów podstawowych z grupy " A ".
Rejestr parametrów monitorujących z grupy " A "
Pięć opcji, wybierane kody:
00 - potencjometr na pulpicie
cyfrowym falownika
01 - zaciski listwy sterującej
02 - pulpit cyfrowy falownika
03 - sieć ModBus
10 - funkcja operacji na sygnałach
wejściowych zadających częstotliwość

002Dh

od0 do
3, 10

ruchu

Trzy opcji, wybierane kody:
03 - sieć ModBus

002Eh

1, 2, 3

Nastawa od 30Hz do częstotliwości
maksymalnej

002Fh

od 30 do
częst.
maks.

1 Hz

Częstotliwość bazowa
dla 2-go silnika

maksymalnej (2-gi silnik)

0030h

Nastawa od częstotliwości bazowej
do 400Hz

0031h

Maximum frequency
setting, 2nd motor

do 400Hz (2-gi silnik)

0032h

wejściowych dla
funkcji [AT]

Cztery opcje, wybierane kody:
00 - zmiana pomiędzy [O] i [OI] za
pomocą zacisku wejścia [AT]
01 - wybór między niedostępne a
([O] + [OI])
02 - wybór między [O] i potencjometrem na pulpicie
03 - wybór pomiędzy [OI] i potencjometrem na pulpicie

0033h

0, 1, 2, 3

Nastawa częstotliwości początkowej
napięciowego O

Ustawia poziom częstotliwości
zadawanej z zewnątrz odpowiadającej wartości początkowej
sygnału analogowego O.
Zakres nastawy od 0. 0

0034h

0 to 4000

Nastawa częstotliwości końcowej
Zakres nastawy od 0 do 400. 0

0035h

początkowej

Ustala poziom sygnału analogowego
napięciowego dla częstotliwości
początkowej. Ustawiana w procentach wartości maksymalnej (10V)
Zakres nastawy od 0 do 100

0036h

0 to 100

1%

B-26

Rejestr parametrów monitorujących z grupy " A "

końcowej

końcowej. Ustawiana w procentach
wartości maksymalnej (10V). Zakres
nastawy od 0 do 100.

0037h

sygnały analogowego
Ustala wartość częstotliwości startu
falownika dla sygnały analogowego
00 - Start od częstotliwości zadeklarowanej w funkcji A11
01 - Start od 0Hz

0038h

Filtr wejściowy dla
sygnału zadawania
Zakres nastawy od 1 do 8. W stałych
odcinkach czasu dokonywany jest
pomiar wielkości zadającej a następnie jest on uśredniany. Jeśli ustawiono 8 to dokonywanych jest osiem
pomiarów i obliczana jest wartość
średnia.

0039h

1 to 8

próbka

Wielop. nastawa
prędkości - Prędkość 0

Definiuje pierwszą prędkość
wielopoziomowej nastawy
prędkości, zakres od 0/0/częst.
początkowa do 400Hz A020=
prędkość 0 (1-szy silnik)

003Ah

0 / częst.
pocztk. do
prędkości - Prędkość 0
(2-gi silnik)

003Bh

B-27

począt. do
prędkości - Prędkość 1

003Ch

A022

prędkości - Prędkość 2

003Dh

A023

prędkości - Prędkość 3

003Eh

A024

prędkości - Prędkość 4

003Fh

A025

prędkości Prędkość 5

0040h

A026

prędkości - Prędkość 6

0041h

A027

prędkości - Prędkość 7

A028

prędkości - Prędkość 8

A029

prędkości Prędkość 9

A030

prędkości- Prędkość 10

0045h

A031

prędkości- Prędkość 11

0046h

A032

prędkości- Prędkość 12

0047h

A033

prędkości- Prędkość 13

0048h

A034

prędkości- Prędkość 14

0049h

prędkości- Prędkość 15

004Ah

próbnego

Definiuje prędkość biegu próbnego,
zakres od 0/częst. do 9. 99Hz

004Bh

począt do
999

0. 01 Hz

Wybór zatrzymania dla
biegu próbnego

Definiuje w jaki sposób ma się
zatrzymać silnik po biegu próbnym,
trzy opcje:
00 - wolny wybieg silnika
01 - z czasem zatrzymania
02 - hamowanie dynamiczne DC

004Ch

A041

Wybór metody podbija- R/W Dwie opcje:
nia momentut
00 - ręczne podbijanie momentu
01 - automatyczne podbijanie
Wybór metody podbija- R/W momentu
nia momentut (2-gi
004Dh

A241

A021

0042h
Definiuje 15 następnych prędkości
wielopoziomowych, zakres od 0. 0/
częst. początkowa do 400Hz
A021= prędkość 1
A035= prędkość 15

0043h
0044h

004Eh

B-28

Umożliwia zwiększenie momentu
podczas rozruchu pomiędzy 0 a 20%
powyżej krzywej U/f
zakres nastawy od 0 do 20. 0%

004Fh

200

Ustawia się częstotliwość punktu
przełamania A charakterystyki U/f,
powyżej standardowej charakterystyki dla ręcznego podbicia
momentu, zakres nastawy od 0 do
50. 0%

0051h

500

momentu dla 2-giego
Częstotliwość przy
moment

moment (2-gi silnik)

charakterystyki U/f

charakterystyki U/f (2gi silnik)

Ustawia poziom napięcia wyjściowego falownika, zakres nastaw 20 do
0055h

od 20 do
A051

Wybór hamowania
dynamicznego

005Ch

A052

Częstotliwość hamowania dynamicznego

Parametr ten określa, przy jakiej
częstotliwości zaczyna działać
hamowanie dynamiczne, zakres od
częstotliwości początkowej (B082)
do 60Hz

005Dh

od (B082 x
10) do 600

A053

Czas oczekiwania do
Czas zwłoki liczony od momentu
zakończenia hamowania z czasem
zwalniania do chwili podjęcia
hamowania dynamicznego DC. W
tym czasie silnik jest puszczany
wybiegiem, zakres nastawy od 0. 0 do
5. 0 Hz

005Eh

A054

Siła hamowania
Ustawia siłę hamowania, zakres 0 do
005Fh

A055

Czas hamowania
Ustawia czas trwania hamowania
dynamicznego DC, zakres nastawy
od 0. 0 do 60. 0 sekund

0060h

600

0. 1 sek

A056

Hamowanie dynamiczne bez zachowania
czasu oczekiwania do
hamowania DC (A053)

00 - z zachowaniem czasu oczekiwania do hamowania DC nastawianego
w funkcji A053
01 - bez zachowania czasu oczekiwania do hamowania DC

0061h

Są dwie dostępne charakterystyki U/f
, wybierane kody:
00 - stały moment
01 - zredukowany moment
02 - inteligentne sterowanie wektorowe iSLV

0050h

0052h

0053h
0054h

B-29

Rejestr
Nastawa górnej granicy wartości
zewnętrznej regulacji częstotliwości
(mniej niż A004), zakres nastawy od
dolnej granicy regulacji częstotliwości (A062) do częstotliwości
maksymalnej (A004)
0 - nieaktywna
& gt; 1 - aktywna

0062h

od (A062 x
(A004 x
10),
0=nieaktywna
& gt; 1=aktywn
a

(A061 x
częstotliwości ( 2-gi
Częstotliwości zabronione

Pozwala na ominięcie częstotliwości
rezonansowych silnika (max. 3 pkt.
Zakres nastaw od 0. 0Hz

0066h,
0068h
006Ah

Szerokości pasm
zabronionych

Określa szerokość pomijanego
pasma częstotliwości, Parametr
można dobrać z zakresu od 0. 0 do
10. 0Hz

0067h
0069h
006Bh

Tryb pracy regulatora
Ten parametr określa czy wykorzystywany jest wewnętrzny regulator
PID, dwa kody opcyjne:
00 - Regulator PID nie jest aktywny
01 - Regulator PID jest aktywny

006Ch

Współczynnik wzmocnienia Kp

Nastawianie wzmocnienia części
proporcjonalnej regulatora PID,
zakres nastawy od 0. 0

006Dh

od 2 do 50

0. 1

Czas zdwojenia Ti

Nastawianie czasu zdwojenia regulatora PID, zakres nastawy od 0. 0 do
150 sekund

006Eh

1500

Czas wyprzedzania Td

Nastawianie czasu wyprzedzenia
regulatora PID, zakres nastawy od
0. 0 do 100 sekund

006Fh

Współczynnik skalowania sygnału sprzężenia
Parametr ten wykorzystywany jest
do dopasowania poziomów sygnału
zadanego i sygnału sprzężenia zwrotnego, zakres od 0. 99

0070h

1 to 9999

0. 01

Wybrane zostaje źródło, z którego
pobierany jest sygnał sprzężenia
zwrotnego, kody opcyjne:
00 - zacisk OI sygnał prądowy
01 - zacisk O - sygnał napięciowy
02 - sieć ModBus
03 - z funkcji operacji na sygnałach
wejściowych zadających częstotliwości

0071h

Dwie opcje kodu:
00 - uchyb PID=SP (syg. zad. ) - PV
(syg. sprzęż. )
01 - uchyb PID= - (SP - PV)

00E1h

Nastawa dolnej granicy wartości
(na więcej niż 0Hz), zakres nastawy
od częstotliwości początkowej
(B082) do górnej granicy regulacji
częstotliwości (A061)
0063h

0064h
0065h

B-30

wyjściowego reg. PID jako procent
całego zakresu. Zakres nastawy od
0. 0 do 100%

00E2h

Nastawa funkcji AVR

Parametr ten pozwala na ustawienie
wartości napięcia zwrotnego, które
pojawia się na zaciskach wyjściowych falownika podczas pracy
prądnicowej. Trzy kody opcyjne:
00 - włączona funkcja AVR
01 - wyłączona funkcja AVR
02 - funkcje AVR nie działa w
trakcie hamowani

0072h

funkcji AVR

Nastawa poziomu napięcia silnika
dla falownika klasy 200V
00 - 200
01 - 215
02 - 220
03 - 230
04 - 240
dla falownika klasy 400V:
00 - 380
01 - 400
02 - 415
03 - 440
04 - 460
05 - 480

0073h

od 0 do 5

Drugi czas przyspieszania jest uaktywniany za pomocą wejścia 2CH lub
przy zadanej częstotliwości (patrz
parametr A95), zakres nastawy od
0.

0074h

300000
*1

A092 Czas przyspieszania 2
(wysoki)
A092
A292 Czas przyspieszania 2 (
(wysoki) 2-gi silnik)
A292
A093 Czas zwalniania 2
A093
A293 Czas zwalniania 2 ( 2(wysoki) gi silnik)
A293
dwustanowego
zwalniania ( 2-gi silnik)

przy zadanej częstotliwości- 2-gi
silnik (patrz parametr A95), zakres
nastawy od 0.
Drugi czas zwalniania jest uaktywniany za pomocą wejścia 2CH lub
parametr A96), zakres nastawy od
0075h
0076h
0077h
0078h
0079h

silnik (patrz parametr A96), zakres
nastawy od 0.

007Ah

Dwie opcje dla 2 czasów przyspieszania /zwalniania
:00 - Przełączane za pomocą wejścia
2CH
01 - Przełączane przy określonej
007Ch

007Bh

007Dh

B-31

Po osiągnięciu tej częstotliwości
podczas przyspieszania nastąpi
przełączenie między pierwszym a
drugim czasem przyspieszania,
zakres nastawy od 0. 0 Hz

007Eh

podczas zwalniania nastąpi
drugim czasemzwalniania
0080h

Częstotliwość dla
funkcji dwustanowego
przyspieszania (2-gi
zwalniania (2-gi silnik)

Ustawia charakterystykę, według
której odbywa się przyspieszanie
(ważne dla pierwszych i drugich
nastaw), dwie opcje:
00 - charakterystyka liniowa 01 charakterystyka po krzywej S

0082h

której odbywa się zwalnianie (ważne
dla pierwszych i drugich nastaw),
dwie opcje:
00 - charakterystyka liniowa
01 - charakterystyka po krzywej S

0083h

A101

sygnału analogowego OI. Zakres
nastawy od 0. 00 do 400. 0 Hz

0084h

A102

zadawanej z zewnątrz odpowiadającej wartości końcowej sygnału
analogowego OI. 0 Hz

0085h

prądowego OI odpowiadającego częstotliwości początkowej

dla częstotliwości początkowej.
Ustawiana w procentach wartości
maksymalnej (20mA). Zakres
nastawy od 0 do 100%

0086h

prądowego OI odpowiadającego częstotliwości końcowej

prądowego dla częstotliwości
wartości maksymalnej (20mA).
Zakres nastawy od 0 do 100. %

0087h

A105

Dwie opcje:
00 - Start od częstotliwości zadeklarowanej w funkcji A101
0088h

007Fh

0081h

B-32

Wybór sygnału (A) dla
Pięć opcji:
00 - pulpit cyfrowy falownika
01 - potencjometr falownika
02 - sygnał napięciowy O
03 - sygnał prądowy OI
04 - sieć ModBus

00E3h

od 0 do 4

Wybó sygnału (B) dla
00E4h

dokonywany na dwóch
Obliczana jest jedna z wybranych
operacji na sygnałach wejściowych
zadających częstotliwość wybranych
w parametrach A141 i A142 (A i
B)Trzy opcje:
00 - ADD dodawanie (A + B)
01 - SUB odejmowanie (A input - B
input)
02 - MUL mnożenie (A x B)

00E5h

0 1, 2

Wartość częstotliwości, która jest
dodawana do częstotliwości wyjściowej w przypadku, kiedy zacisk z
przypisaną funkcją ADD jest
aktywna
00E6h

dodawanej

00 - plus (dodaje wartość A145 do
częstotliwości zadanej)
01 - minus (odejmuje wartość A145
od częstotliwości zadanej)

00E7h

nastawy są ignorowane(dla nastaw A092/A292 i A093/A293).

B-33

Poniższa lista zawiera rejestry parametrów uzupełniających z grupy " B ".
Rejestr parametrów uzupełniających z grupy " B "
Sposób automatycznego przywracanie
rozkazu ruchu

zaniku zasilania

Określa zachowanie falownika po
przywróceniu rozkazu ruchu, cztery
00 - Wyłączenie zasilania
spowoduje zablokowanie falownika
01 - Start od 0Hz po przywróceniu
02 - lotny start w chwili przywrócenia rozkazu ruchu
03 - lotny start, po którym nastąpi
wyhamowanie silnika oraz
zablokowanie falownika.

0089h

Ustawia dopuszczalny czas zaniku
napięcia, który nie będzie
powodował zablokowania falownika. 3 do 25sek.
Jeśli zanik napięcia zasilania będzie
trwał dłużej niż ustawiony czas,
falownik zablokuje się nawet jeśli
funkcja automatycznego przywracania rozkazu ruchu została wybrana

008Ah

od 3 do
250

0. 1 sec

Ustawia czas zwłoki pomiędzy
przywróceniem napięcia zasilania a
Zakres nastawy od 0. 3 do 100 sek.

008Bh

zasilania lub przy
stanie podnapięciowym

Dwa kody opcyjne:
008Ch

Wybór ilości
ponownych startów po
ciągłym występowaniu
zaniku napięcia

00 - do 16 prób ponownego rozruchu
01 - nieograniczona ilość prób
ponownego rozruchu

008Dh

008Eh

od 2000
do 12000

Poziom zabezpieczenia termicznego ( 2-gi
Ustawia poziom zabezpieczenia
termicznego pomiędzy 20% a 120%
prądu znamionowego falownikat

zabezpieczenia termicznego

0090h

zabezpieczenia termicznego ( 2-gi silnik)

Wybór charakterystyki zabezpieczenia termicznego. Kody opcyjne: *1
00 - charakterystyka o momencie
zredukowanym 1
01 - charakterystyka o momencie
stałym
02 - charakterystyka o momencie
zredukowanym 2

Określa zakres działania zabezpieczenia przeciążeniowego. Trzy kody
00 - zabezpieczenie wyłączone
01 - aktywne dla przyspieszania i
stałej prędkości
02 - aktywne dla stałej prędkości.

008Fh

0091h

0092h

B-34

Rejestr parametrów uzupełniających z grupy " B "

Ustawia poziom zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego w
zakresie od 20% do 150% prądu
znamionowego (In) falownika,
rozdzielczość nastawy 0, 01% prądu
znamionowego

0093h

2000 to
15000

Ustawia czas obniżania częstotliwości wyjściowej w przypadku zaistnienia przeciążenia, zakres nastawy
0. 1 to 30. 0, rozdzielczość is 0. 1

0094h

1 to 300

Blokada nastaw falownika, która
powoduje, że nie można zmieniać
wartości żadnego z parametrów
falownika. Cztery kody
opcyjne:Blokada sygnałem
zewnętrznym
00 - Podanie sygnału na zacisk
[SFT] powoduje zablokowanie
wszystkich nastaw falownika, oprócz
parametru B031
01 - Podanie sygnału na zacisk
wszystkich nastaw falownika z
wyjątkiem sygnału zadającego
częstotliwość i parametru B031.
Blokada programowa (pulpit falownika)
02 - Zablokowane są wszystkie
nastawy falownika oprócz parametru
B031
03 - Zablokowane są wszystkie
nastawy falownika z wyjątkiem
sygnału zadającego częstotliwość i
parametru B031

0095h

R/W Dla prawidłowego monitorowania

00E8h

50 to
wyjściowego O dla
Dopasowuje sygnał wyjściowy
napięciowy na zacisku AM,
zakres nastawy od 0 do 255

0096h

początkowa

Ustawia częstotliwość, od której
rozpoczyna się sterowanie silnika
przez falownik, zakres nastawy od
0. 9Hz

0098h

od 5 do
99

Ustawia częstotliwość z jaką
modulowany jest sygnał PWM
(częstotliwość przełączania tranzystorów mocy), zakres nastawy od 2 do
14. 0 Hz

0099h

140

wielkości prądu silnika, w falowniku
L200 wpisuje się w tej nastawie prąd
biegu jałowego silnika (bez
obciążenia)

B-35

Wybór nastaw fabrycznych

Ustawia opcje powrotu do nastaw
fabrycznych. Trzy kody opcyjne:
00 - kasuje historię awaryjnych
wyłączeń falownika
01 - wpisuje standardowe nastawy
parametrów falownika
02 - wpisuje standardowe nastawy
parametrów i kasuje historię
009Ah

Ustawiane są odpowiednie wersje
nastaw fabrycznych właściwe dla
kraju, w którym falownik jest
użytkowanyUwaga: Wpisywanie nie
jest dostępne z sieci.

009Bh

Skalowanie częstotliwości wyjściowej

Ustawia zależność między częstotliwością wyjściową falownika a
wartością wyświetlaną w D007,
zakres od 0. 9

009Ch

1 to 999

Decyduje czy klawisz STOP
umieszczony na pulpicie falownika
jest aktywny, dwa kody opcyjne:
00 - klawisz STOP jest aktywny
01 - klawisz STOP nie jest aktywny

009Dh

zadziałaniu funkcji
[FRS]

Wybiera postępowanie falownika po
zdjęciu rozkazu wybiegu silnika
[FRS], dwa kody opcyjne:
00 - Start od 0Hz
01 -,, Lotny start

009Eh

Wielkość monitorow- R/W Wybierana jest tu wielkość monitorowana podczas pracy sieciowej
ana podczas pracy
falownika. Siedem opcji:
sieciowej falownika
01 - częstotliwość wyjściowa

00E9h

1 to 7

Tryb zatrzymania

Wybór sposób zatrzymywania
silnika po wycofaniu rozkazu biegu.
01 - zwalnianie zgodnie z aktualnym
czasem i zatrzymanie
02 - wolny wybieg i zatrzymanie

00A0h

B095

Wybór funkcji hamowania prądnicowego

Trzy kody opcyjne:
01 - aktywna tylko podczas biegu
02 - aktywna zawsze

00A2h

05 - stan wej. zacisków listwy
06 - stan wej. zacisków listwy
07 - przeskalowana częstotliwość
wyj

B-36

nadnapięciową

Przerywa proces hamowania, kiedy
napięcie w obwodzie pośrednim
wzrośnie ponad dopuszczalny próg
napięcia przeciwdziałając w ten
sposób zablokowaniu się falownika.
00A4h

Zmniejszenie częstotliwości kluczowania
przed blokadą
termiczną (niedostępna
przez sieć ModBus)

Automatyczna redukcja częstotliwości kluczowania tranzystorów w
sytuacji, gdy temperatura otoczenia
jest zbyt wysoka. Dwa kody opcyjna:
00A6h

Uwaga 1:Przyjmij, że znamionowy prąd falownika jest równy 10000 (dla B013/B213).

B-37

Poniższa lista zawiera rejestry parametrów programowalnych zacisków z grupy " C " I
Rejestr parametrów programowalnych zacisków z grupy " C "
0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7,
8, 9, 11,
12, 13, 15,
16, 18, 19,
20, 21, 22,
23, 24, 27,
28, 29, 31,
50, 51,
00ADh

00AEh

Funkcja zacisku 1

00A7h

Funkcja zacisku 2

00A8h

Funkcja zacisku 3

Funkcja zacisku 4

Funkcja zacisku 5

Wybór rodzaju styku
dla wejścia 1

dla wejścia 2

dla wejścia 3

00AFh

dla wejścia 4

00B0h

dla wejścia 5

00B1h

Funkcja zacisku 11

00B3h

Patrz konfiguracja zacisków wejściowych, strona 3-42

00A9h
00AAh
00ABh

Ustawia rodzaj styku zacisku
wejściowego, dwa kody opcyjne:
00 - normalnie otwarty (NO)
01 - normalnie zamknięty (NZ)

00B5h

8, 9

Dwie wielkości:
00.... częstotliwość wyjściowa
01.... prąd silnika

00B7h

Ustawia rodzaj styku dla zacisku
wyjściowego 11, dwa kody opcyjne:
00 - normalnie otwarty
01 - normalnie zamknięty

00B8h

dla wyjścia 12

wyjściowego 12, dwa kody opcyjne:
00B9h

dla wyjścia alarmowego

wyjściowego alarmowego, dwa kody
00BAh

Ustawia wartość prądu pomiędzy 0 a
dwukrotnością prądu znamionowego, którego przekroczenie
spowoduje sygnalizację przeciążenia
prądowego na zacisku wyjściowym.
Wartość tą można ustawić w przedziale od 0% do 200% znamionowego prądu falownika

00BBh

Funkcja zacisku12

Funkcja przekaźnika
alarmowego

Wybór wartości
mierzonej dla zacisku
AM

dla wyjścia 11

Patrz konfiguracja zacisków
wyjściowych strona 3-46

00B4h

B-38

Rejestr parametrów programowalnych zacisków z grupy " C "

osiągnięcia częstotliwości podczas
Ustawia wartość częstotliwości,
której osiągnięcie lub przekroczenie
podczas przyspieszania sygnalizowane jest na zacisku wyjściowym,
00BCh

4000
osiągnięcia częstotliwości podczas zwalniania

podczas zwalniania sygnalizowane
jest na zacisku wyjściowym, zakres
nastawy od 0. 0 Hz

00BDh

regul. PID

Ustawia wartość procentową uchybu
regulacji PID (SP-PV), której przekroczenie sygnalizowane jest na
zacisku wyjściowym, zakres nastawy
od 0. 0 do 100%, rozdzielczość
nastawy 0, 1%

00BEh

do wyłączania drugiego
układu napędowego
przy regulacji PID

Kiedy wartość syg. sprzężenia
zwrotnego PV przy regulacji PID
przekroczy zadeklarowany w tej
funkcji progu, falownik zmieni stan
logiczny wyjścia z przypisaną
funkcją FBV dając w ten sposób
układu napędowego, zakres od 0. 0
do 100. 0%

00EAh

do załączania drugiego
obniży się poniżej zadeklarowanego
w tej funkcji progu, falownik zmieni
stan logiczny wyjścia z przypisaną
00EBh

0 to 1000

00C0h

00C1h

00C3h

00C4h

wystąpienie błędu

00ECh

00EDh

nadawania odpowiedzi

00C5h

Kalibracja sygnału O

00C7h

Uwaga: Te parametry nie sa dostępne
poprzez sieć ModBus. Aby je
edytować podłącz cyfrowy panel
falownika. Patrz ustawienia komunikacyjne strona 3-56

właściwej relacji pomiędzy wyświetlaną w funkcji F1 wartością zadaną
częstotliwości a napięciowym
sygnałem zadającym podawanym na
zaciski O-L, zakres od 0. 0%

B-39

częstotliwości a prądowym sygnałem
zadającym podawanym na zaciski
OI-L, zakres od 0. 0%

00C8h

Zakres od 0. 0%

00EEh

Zakres od 0. 0V

00C9h

Pamięć funkcji
motopotencjometra
UP/DOWN

Umożliwia zapamiętanie ostatniej
częstotliwości zadanej motopotencjometrem. Dwa kody opcyjne:
00 - czyści ostatnią nastawę motopotencjometra (powraca do
początkowej nastawy z parametru
F001)
01 - zapamiętuje ostatnią nastawę
00CFh

Kasowania blokady
pomocą funkcji wejściowej [RST].
Trzy opcyjne kody:
00 - Kasowanie blokady w czasie
załączania sygnału [RST], zatrzymanie silnika jeśli falownik był w
trybie biegu RUN
01 - Kasowanie blokady w czasie
wyłaczania sygnału [RST], zatrzymanie silnika jeśli falownik był w
02 - Kasowanie blokady w czasie
załączania sygnału [RST], bez
wpływu na pracę silnika

00D0h

dla wewnętrznego
wejścia logicznego A

00EFh

wejścia logicznego B

Wybór operacji logicznej

Udostępnia parametry dodatkowe
Debug, przeznaczone do czynności
serwisowych. Dwa kody:
W tych parametrach dokonuje się
wyboru funkcji programowalnych
zacisków wyjściowych dla
wewnętrznego wejścia logicznego A
i B Patrz Operacje logiczne na

00F0h

sygnałach binarnych strona 3-59

Dokonuje się wyboru operacji logicznej dokonanej na wewnętrznych
wejściach A i B dla wyjść z przypisaną funkcją [LOG], trzy opcje:
00 - [LOG]=A AND B
01 - [LOG]=A OR B
02 - [LOG]=A XOR B

00F1h

Rejestr parametrów programowalnych zacisków z grupy " C "
Zacisk 11 - czas zwłoki
przy załączaniu

Zakres od 0. 0 sek

00F2h

przy wyłączaniu

00F3h

Zacisk 12 - czas zwłoki
00F4h

00F5h

Zacisk przekaźnika
alarmowego - czas
zwłoki przy załączaniu

00F6h

zwłoki przy wyłączaniu

Zakres od 0.

00F7h

Uwaga 1: Przyjmij, że znamionowy prąd falownika jest równy 10000(dla C041).
Poniższa lista zawiera rejestry parametrów stałych silnika z grupy " H "
Rejestr parametrów stałych silnika z grupy " H "
Moc znamionowa

Moc znamionowa ( 2-gi
Ilość biegunów ( 2-gi
Współczynnik stabilizacji
( 2-gi silnik)

00D9h

00DAh

Cztery możliwości:
00DBh

2, 4, 6, 8

1 biegun

00DCh

Stała silnika (ustawienie fabryczne), zakres od 0 do 255

00DDh

00DEh

Trzynaście możliwości:
0 - 0. 20 kW
1 - 0. 37 kW
2 - 0. 40 kW
3 - 0. 55 kW
4 - 0. 75 kW
5 - 1. 10 kW
6 - 1. 50 kW
7 - 2. 2 kW
8 - 3. 0 kW
9 - 3. 7 kW
10 - 4. 0 kW
11 - 5. 5 kW
12 - 7. 5 kW

Tabele
falownika L200
C
-- Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika........................... 2

C-2

W tym dodatku zawarta jest tabela z listą programowalnych parametrów falownika
L200 i jego fabryczne nastawy dla wersji europejskiej i amerykańskiej. Skrajna prawa
kolumna poniższej tabeli jest pusta i została stworzona do wpisywanie przez użytkownika indywidualnych zmian nastaw w stosunku do nastaw fabrycznych. W większości
przypadków zastosowań falownika, będzie to zaledwie kilka zmian nastaw. Kolejność
parametrów w tabeli jest zgodna z kolejnością występowania tych parametrów na
cyfrowym panelu sterowniczym falownika.

Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego
pulpitu sterowniczego falownika
Falownik L200 posiada szereg funkcji i parametrów, które mogą być zmienione przez
użytkownika. Zalecamy zapisywanie wszystkich zmienianych parametrów, aby mieć
możliwość szybkiego sprawdzenia, porównania i ponownego wpisania nastaw, przy
wystąpieniu sytuacji awaryjnych lub utraty zapisu dokonanych zmian.
Inverter

Dodatek C

(model falownika)

}

Na prawej bocznej stronie
falownika znajduje się
tabliczka znamionowa
zakupionej jednostki

MFG. No.
(nr fabryczny)

Funkcje Podstawowe
Parametry z grupy funkcji "F"
Nastawy fabryczne
-FE
(europejskie)

-FU
(USA)

Czas przyspieszania (2-gi silnik)

Czas zwalniania (2-gi silnik)

użytkownika

C-3

Parametry podstawowe
Parametry z grupy funkcji "A"
Częstotliwość bazowa dla 2-go silnika

Maximum frequency setting, 2nd motor

Wybór wielkości wejściowych dla funkcji
sygnału analogowego napięciowego O

Nastawa częstotliwości końcowej sygnału
analogowego napięciowego O

Ustalenie poziomu sygnału analogowego
napięciowego O odpowiadającego częstotliwości początkowej

napięciowego O odpowiadającego częstotliwości końcowej

Ustalenie sposobu startu falownika dla
sygnały analogowego napięciowego O

Filtr wejściowy dla sygnału zadawania
8.

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 0

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 0
Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 1

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 2

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 3

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 4

Wielop. nastawa prędkości Prędkość 5

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 6

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 7

Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 8

Wielop. nastawa prędkości Prędkość 9

Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 10

C-4

Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika
Parametry z grupy funkcji "A"

Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 11

Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 12

Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 13

Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 14

Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 15

Częstotliwość biegu próbnego

Wybór zatrzymania dla biegu próbnego

Wybór metody podbijania momentut

Wybór metody podbijania momentut (2-gi
Ręczne podbijanie momentu dla 2-giego
Częstotliwość przy której jest podbijany
Nastawa wzorca charakterystyki U/f (2-gi
Zmiana napięcia wyjściowego

Wybór hamowania dynamicznego

Czas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania dynamicznego

Siła hamowania dynamicznego

Czas hamowania dynamicznego

Hamowanie dynamiczne bez zachowania czasu oczekiwania do hamowania DC
Górna granica regulacji częstotliwości ( 2gi silnik)

Dolna granica regulacji częstotliwości ( 2gi silnik)

Szerokości pasm zabronionych

Tryb pracy regulatora PID

Współczynnik skalowania sygnału
źródło sygnału sprzężenia zwrotnego

Współczynnik przyrostu sygnału
Poziom ograniczenia regulacji PID

Nastawa poziomu napięcia silnika dla
230/400

230/460

Czas przyspieszania 2

Czas przyspieszania 2 ( 2-gi silnik)

Czas zwalniania 2

Czas zwalniania 2 ( 2-gi silnik)

Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania i zwalniania ( 2-gi silnik)

Częstotliwość dla funkcji dwustanowego
przyspieszania (2-gi silnik)

Wybór charakterystyki przyspieszania

Wybór charakterystyki zwalniania

C-5

C-6

sygnału analogowego prądowego OI

analogowego prądowego OI

sygnały analogowego prądowego OI

Wybór sygnału (A) dla funkcji operacji na
sygnałach zadających częstotliwość

Wybór sygnału (B) dla funkcji operacji na
Rodzaj operacji dokonywany na dwóch
Częstotliwość dodawana do częstotliwości
zadanej

Znak częstotliwości dodawanej

C-7

Parametry uzupełniające
Parametry z grupy funkcji "B"
Dopuszczalny czas zaniku zasilania

Czas oczekiwania na ponowny start

Blokada przy zaniku zasilania lub przy
Wybór ilości ponownych startów po
ciągłym występowaniu zaniku napięcia

znamionowy
prąd
Wybór charakterystyki zabezpieczenia
termicznego

termicznego ( 2-gi silnik)

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Poziom ograniczenia przeciążenia

1, 5x prąd
znamiomowy

Prąd biegu jałowego silnika

Kalibracja wartości sygnału analogowego
wyjściowego O dla zacisku AM

Częstotliwość początkowa

Częstotliwość kluczowania tranzystorów

Wybór funkcji powrotu do nastaw fabrycznych

Blokada przycisku STOP

Ponowny rozruch po zadziałaniu funkcji
C-8

Parametry z grupy funkcji "B"

przed blokadą termiczną (niedostępna
C-9

Funkcje programowalnych zacisków
Parametry z grupy funkcji "C"
Wybór rodzaju styku dla wejścia 1

Wybór rodzaju styku dla wejścia 2

Wybór rodzaju styku dla wejścia 3

Wybór rodzaju styku dla wejścia 4

Wybór rodzaju styku dla wejścia 5

Funkcja zacisku 12

Funkcja przekaźnika alarmowego

Wybór wartości mierzonej dla zacisku AM

Wybór rodzaju styku dla wyjścia 11

Wybór rodzaju styku dla wyjścia 12

Wybór rodzaju styku dla wyjścia alarmowego

Poziom sygnalizacji przeciążenia

Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości
podczas przyspieszania

podczas zwalniania

Sygnalizacja przekroczenia wartości
uchybu regul. PID

Próg górny sygnału sprzężenia zwrotnego
do wyłączania drugiego układu
napędowego przy regulacji PID

Próg dolny sygnału sprzężenia zwrotnego
do załączania drugiego układu
C-10

Parametry z grupy funkcji "C"

Reakcja falownika na wystąpienie błędu

Dopuszczalny czas przerwy pomiędzy
kolejnymi zapytaniami (time-out)

Czas rozpoczęcia nadawania odpowiedzi

Uchyb ustalony dla zacisku AM

Dostęp do funkcji rozszerzonych Debug

Pamięć funkcji motopotencjometra UP/
DOWN

Kasowania blokady falownika

Wybór funkcji programowalnych zacisków
wyjściowych dla wewnętrznego wejścia
logicznego A

logicznego B

Zacisk 11 - czas zwłoki przy załączaniu

Zacisk 11 - czas zwłoki przy wyłączaniu

Zacisk 12 - czas zwłoki przy załączaniu

Zacisk 12 - czas zwłoki przy wyłączaniu

Zacisk przekaźnika alarmowego - czas
CE-EMC
Instalacja i
podłączenie
D
-- Instalacja zgodna z wymogami CE - EMC....... 2
-- Zalecenia Hitachi odnośnie EMC..................... 6

D-2

Instalacja zgodna z wymogami CE - EMC

Instalacja zgodna z wymogami CE - EMC
Chcąc korzystać z falownika L200 na terenie EU koniecznie jest spełnienie dyrektywy
(89/336/EEC) odnoszącej się do EMC (Kompatybilności Elektromagnetycznej). Aby
wypełnić tą dyrektywę zastosuj się do informacji zawartych w tym rozdziale. Jako użytkownik musisz zapewnić jak najmniejszą impedancję HF (wysokoczęstotliwościowa) pomiędzy falownikiem, filtrem a ziemią.
o Zapewnij odpowiednie metaliczne połączenie uziemiające części metalowe
falownika i filtra na możliwie dużej powierzchni. Radiator falownika i obudowa
filtra powinny mieć potencjał ziemi (wykorzystaj przewód PE)
2. Unikaj tworzenia sprzężeń indukcyjnych działających jak antena nadawcza,
szczególnie na dużych obszarach.
o Dokonuj możliwie najkrótszych połączeń przewodów siłowych.
o Unikaj równoległego prowadzenia przewodów siłowych i sterowniczych
3. Używaj kabli ekranowanych do połączenia silnika, jak i do podłączenia zacisków
sterowniczych analogowych i cyfrowych
o Pozostaw nienaruszony ekran przewodu lub kabla na możliwie jak najdłuższym
odcinku ( " obierz " kabel z ekranu na końcach, na możliwie jak najkrótszym
odcinku)

Dodatek D

o W przypadku zintegrowanych systemów sterowania, gdy mamy do czynienia z
urządzeniem nadzorującym i sterującym pracą falownika np. komputerem lub
sterownikiem PLC, umieszczonym w jednej obudowie z falownikiem i mającym
wraz z falownikiem wspólny potencjał ziemi, zalecamy podłączenie ekranów
przewodów sterowniczych do zacisku PE na obu ich końcach. W systemach gdzie
falownik i urządzenie nadzorujące i sterujące znajdują się w znacznej odległości
(różne potencjały względem ziemi), zalecamy podłączenie ich przewodów
sterowniczych do zacisku PE tylko od strony falownika. Ekran kabla zasilającego
silnik powinien być podłączony do PE z obydwu końców
o Dla osiągnięcia dużej powierzchni kontaktu przy połączeniu ekranu przewodu do
PE używaj śrub z metalowa podkładką lub metalowym trzymaczem
o Jako kabli siłowych ekranowanych używaj kabli z ekranem w postaci splecionych
cienkich miedzianych wiązek (typ CY) o stopniu pokrycia 85%
o Powłoka ekranowa kabla nie powinna być uszkodzona. Jeśli używasz dławików,
styczników, zacisków, wyłączników, ekran z kabla powinien być zdjęty na
możliwie jak najkrótszych odcinkach
o Niektóre silniki mają pomiędzy tabliczką zaciskowa a obudowa, gumowa
uszczelkę. Często też tabliczka zaciskowa i śruba do podłączenia przewodu
ochronnego PE są zamalowane. Upewnij się, że dokonane podłączenia są metaliczne i w razie konieczności delikatnie usuń farbę z powierzchni łącznych

D-3

4. Aby maksymalnie ograniczyć zakłócenia przeprowadź prawidłową instalację
okablowania falownika.
o Oddziel kable emitujące zakłócenia (kable siłowe i kable zasilające silnik) na
odległość co najmniej 0, 25m. od kabli narażonych na zakłócenia ( np. przewody
sterownicze). Nigdy nie prowadź obu rodzajów wymienionych kabli równolegle
na dużych odległościach. Jeśli kable siłowe i przewody sterownicze i sygnalizacyjne muszą się krzyżować, to tylko pod kątem 90°
5. Staraj się zachować jak najkrótszy dystans pomiędzy urządzeniem emitującym
zakłócenia a urządzeniem ograniczającym te zakłócenia ( np. falownik i filtr przeciwzakłóceniowy). Przyczyni się to do zmniejszenia emisji zakłóceń.
o W pobliżu falownika ( minimum 0, 25m. ) powinny być instalowane jedynie
urządzenia nie emitujące zakłóceń
6. Zainstaluj odpowiednio filtr przeciwzakłóceniowy
o Zapewnij właściwe połączenie zacisku ochronnego (PE) filtra do zacisku ochronnego falownika. Metaliczne połączenie falownika tylko przez obudowę filtra z
ziemią lub jedynie poprzez ekran kabla jest niewystarczające jako połączenie
ochronne. Filtr i falownik musi zostać pewnie i trwale połączony z potencjałem
ziemi, tak aby wykluczyć możliwość porażenia elektrycznego przy bezpośrednim
kontakcie z obudową
Aby dokonać właściwego podłączenia ochronnego filtra należy:
o połączyć filtr z przewodem ochronnym o przekroju co najmniej 10 mm2
o podłączyć drugi dodatkowy przewód uziemiający do dodatkowego zacisku
ochronnego (przekrój przewodów ochronnych zależy od nominalnej wartości
obciążenia).

D-4

Modele L200 przeznaczone na rynek europejski (modele o oznaczeniach XXXLFEF/
XXXHFEF) posiadają wbudowany filtr liniowy (klasy A2). W przypadku kiedy układ
wymaga dodatkowego filtrowania poniższy diagram pokazuje sposób instalacji falownika z filtrem przeciwzakłóceniowym dla dwóch wykonań filtra (wcześniej filtr liniowy
klasy A2 powinien zostać odłączony).

Falownik L200 z filtrem montowanym pod falownikiem

PE

M
3~

D-5

Falownik L200 z filtrem montowanym obok

D-6

Zalecenia Hitachi odnooenie EMC

Zalecenia Hitachi odnośnie EMC
OSTRZEŻENIE:Urządzenie powinno być instalowane, nastawiane i serwisowane
przez przeszkolony personel zaznajomiony z konstrukcją i sposobem obsługi
urządzenia. Nie stosowanie się do powyższej uwagi może nieść ryzyko zranienia
personelu obsługi
Wypełnienie poniższych punktów zapewni prawidłowe warunki pracy urządzenia. źródło zasilania falownika L200 nie może odbiegać od wartości nominalnych o
więcej niż niż:
o wahania napięcia zasilania? 10% lub mniej,
o niezrównoważenie napięcia zasilania? 3% lub mniej,
o wahania częstotliwości? 4% lub mniej,
o odkształcenie napięcia zasilania THD=10% lub mniej. Instalacja:
o używaj filtrów przeznaczonych dla falownika L200. Okablowanie:
o do zasilania silnika wymagany jest kabel ekranowany o długości nie dłuższej niż
50 m,
o aby spełnić wymagania EMC (Kompatybilność Elektromagnetyczna) częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy powinna być mniejsza od 5 kHz,
o kable siłowe zasilające falownik i odpływowe do silnika powinny być odseparowane od przewodów sterowniczych i sygnalizacyjnych. Warunki środowiskowe - przy zainstalowanym filtrze:
o temperatura otoczenia: -10 do 40°C,

o wilgotność: 20 do 90% RH (bez kondensacji),
o wibracje 5. 9 m/sek2 (0. 6 G) 10 ~ 55Hz,
o lokalizacja: 1000 m. m. lub mniej (do używania w pomieszczeniu nie narażony
na korozje, zapylenie i wpływ gazów).

Podstawowa instrukcja obsługi Hitachi R E6200n

Bezpośredni link do pobrania Podstawowa instrukcja obsługi Hitachi R E6200n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowa instrukcja obsługi Hitachi R E6200n