Przegląd techniczny Canon Filmget Fau

Canon Filmget Fau to profesjonalny, zaawansowany technicznie przegląd filmowy. Jego zaawansowane funkcje, w tym wygodny dostęp do kontroli jakości i edycji filmu, czynią go idealnym narzędziem dla filmowców z różnych poziomów doświadczenia. Dzięki wbudowanemu procesorowi obrazu, Filmget Fau może wygenerować wideo o wysokiej jakości, które jest łatwe do edytowania i udostępniania. Dodatkowo, program oferuje możliwość przeglądania i edycji kilku plików jednocześnie, co pozwala na szybką edycję wielu ujęć w jednym czasie. Filmget Fau to przydatne narzędzie do przeglądu technicznego dla filmowców, które zapewni szybkie i efektywne edytowanie wideo.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd techniczny Canon Filmget Fau

Przegląd techniczny budynku jest obowiązkowy! GUNB przypomina o obowiązku wykonania kontroli okresowej budynku do 31 maja 2023, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Jakie przeglądy techniczne są obowiązkowe i dla jakich budynków? Jakie są terminy? Ile kosztuje przegląd techniczny budynku? Co obejmuje?

Spis treści

 1. Kto odpowiada za przegląd techniczny budynku?
 2. Przegląd techniczny budynku, czyli rodzaje kontroli
 3. Przegląd techniczny nie mniej niż raz w roku
 4. Przeglądy techniczne budynków nie mniej niż co 5 lat
 5. Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych - do 31 maja 2023
 6. Przegląd techniczny budynku w specjalnych okolicznościach
 7. Obowiązkowe przeglądy budynku jednorodzinnego
 8. Jakie kary za niewykonanie obowiązkowego przeglądu?
 9. Ile kosztuje przegląd techniczny budynku?

Kto odpowiada za przegląd techniczny budynku?

Za przegląd techniczny budynku, czyli za jego okresową kontrolę odpowiada w pierwszej kolejności właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, jeśli takie przeniesienie obowiązków zawarte będzie w umowie pomiędzy nimi. Zgodnie z art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego, mają oni nie tylko użytkować budynek zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, ale również utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Nie oznacza to, oczywiście, że należy jedynie utrzymywać budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym, bo można dokonywać wszelkich zmian dotyczących chociażby zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem przejścia przez wszelkie procedury inwestycyjne. Szczególnemu nadzorowi podlegają:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
 • ochrona przed hałasem i drganiami,
 • oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

Taka odpowiedzialność za stan techniczny obiektu oznacza, że właściciel lub zarządca nieruchomości są zobligowani do podejmowania czynności w zakresie bieżącej konserwacji i wykonania obowiązkowych przeglądów okresowych budynków przez osoby do tego uprawnione.

 • Przeglądy okresowe budynków - co mówią przepisy? Sposób przeprowadzenia przeglądów okresowych
 • Przeglądy budowlane domów jednorodzinnych. Przegląd budowlany a wypłata odszkodowania
 • Przegląd techniczny budynku do 31 maja 2023!

  GINB przypomina właścicielom i zarządcom obowiązku wykonania przeglądu technicznego budynku do 31 maja 2023. Dotyczy ona budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

  Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie na piśmie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków.

  Przegląd techniczny budynku, czyli rodzaje kontroli

  Rozróżnić można obowiązkowe przeglądy techniczne wykonywane nie mniej niż raz w roku lub nie mniej niż co 5 lat, ich zasadność determinują pewne uwarunkowania, w jakich obiekt jest użytkowany. Obiekty wielkopowierzchniowe muszą być kontrolowane dodatkowo w systemie dwuletnim.

  Są też przeglądy techniczne, które przeprowadza się doraźnie, gdy zaistnieją ku temu okoliczności. Chodzi w tym przypadku o kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontrolę w sytuacji zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń.

  Ilość kontroli zależy od świadomości właściciela lub zarządcy o stanie technicznym użytkowanego obiektu, jak i budżetu. Nie różnią się one nazwą, a zakresem w myśl zasady, ze elementy bardziej narażone na dewastacje i uszkodzenie oraz częściej używane są przeglądane częściej, a protokoły z tych przeglądów w zakresie rocznym czy pięcioletnim powinny być przechowywane w książce obiektów budowlanych.

  Przegląd techniczny nie mniej niż raz w roku

  Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd stanu technicznego:

 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
 • W katalogu corocznych przeglądów technicznych nie ma obowiązku sprawdzania badania instalacji elektrycznej. Warto jednak podkreślić, że niesprawna instalacja elektryczna stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Przegląd techniczny budynku należy przeprowadzać co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym.

  Warto przypomnieć, że przeglądy budynków mieszkalnych powinny się odbywać w okresie wiosennym. A budynków wielkopowierzchniowych w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

  Przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne dotyczy również budynków mieszkalnych, a szczególnie tych elementów budynku, które narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku. Przeglądem technicznym takich budynków (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm. ) należy objąć stan techniczny:

 • zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
 • pokryć dachowych,
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzeń ochrony przeciwpożarowej budynku,
 • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
 • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
 • Przepisy Prawa budowlanego nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Należy jednak przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. :

 • urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
 • służące czasowemu gromadzeniu odpadów stałych,
 • urządzenia filtrujące czy wygłuszające.
 • Obowiązek kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska nie został w przepisach ograniczony ani co do rodzaju obiektu budowlanego, ani podmiotu zobowiązanego do takiej kontroli okresowej.

  Przegląd techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinien polegać na sprawdzeniu:

 • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
 • drożności przewodów kominowych,
 • siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
 • posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c. o., itp. ),
 • częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych (zgodnie z § 34 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),
 • dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
 • występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 • Osoba dokonująca przeglądu technicznego przewodów kominowych ma obowiązek sporządzić protokół, który ma być załącznikiem do książki obiektu budowlanego. Jeżeli osoba kontrolująca stwierdzi łatwopalne substancje w przewodach wentylacyjnych, spalinowych i dymowych powinna niezwłocznie poinformować o powyższym fakcie właściciela lub zarządcę, który zgodnie z art. 70 ma obowiązek natychmiastowej realizacji zaleceń, a wykonanie tych zaleceń powinien potwierdzić wykonawca przed przekazaniem kopii protokołu do PINB.

  Warto tu przypomnieć, że procedurę wykonywania okresowego przeglądu stanu technicznej sprawności instalacji gazowej (oraz zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności) w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zasilanych z sieci gazowej, określa norma PN-M -34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

  Przeglądy techniczne budynków nie mniej niż co 5 lat

  Zakres obowiązkowych przeglądów przeprowadzanych nie mniej niż raz w roku i nie mniej niż raz na 5 lat jest różny, z wyjątkiem części budowlanej, która jest wspólna dla obu tych przeglądów. Sprawdzenie stanu technicznego obiektu co 5 lat dotyczy:

 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 • Jeżeli w danym roku pokrywają się terminy przeglądów rocznych i 5-letnich, można przeprowadzić jedną wspólną kontrolę obiektu uwzględniającą wszystkie elementy wskazane do sprawdzenia. 

  Zakres przeglądu tzw. rocznego jest odmienny od tzw. pięcioletniego. A zatem nie może jeden zastępować drugiego. Zakres przeglądu wykonywanego co najmniej raz na 5 lat dotyczy przede wszystkim tych elementów budynku, które nie sprawdzamy co roku z uwagi na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Dodatkowo przeglądamy obiekty, niestanowiące naszej własności, lecz przynależne do obiektu, które mogą wpływać na użytkowanie czy estetykę otoczenia i obiektu (np. wszystkie elementy, które wystają poza obrys budynku).

  Dodatkowo sprawdzamy urządzenia i badamy instalacje elektryczną pod kątem zużycia (pomiary), a zatem przydatności obiektu do dalszego użytkowania. Warto wtedy nakazać osobie sprawdzającej, aby nie tylko postępowała zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowników, obiektu i środowiska, ale także sporządzenia (jako niezależny ekspert) planu remontów, w celu przywrócenia obiektowi odpowiedniego stanu technicznego.

  Dlatego, jeżeli chcemy zastąpić przegląd roczny pięcioletnim, należy w protokole dodać zapis, że kontrola obejmuje również zakres przeglądu opisanego w art. 62 ust, 1 pkt. 1., czyli kontrola gruntowna zawierająca zakres tzw. roczny i tzw. pięcioletni w jednym protokole.

  Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych - do 31 maja 2023

  Obowiązkowe przeglądy techniczne dotyczą budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m² niezależnie od powierzchni dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² (np. wiaty, dla których nie można określić powierzchni zabudowy).

  Dla wyjaśnienia, obiekty wielkopowierzchniowe, które nie mają powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m², to bez względu na powierzchnię dachu podlegają kontroli nie mniej niż raz w roku. Jeżeli budynek ma powierzchnię ponad 2000 m², ale jest podzielony na części dylatacjami przebiegającymi od fundamentu po dach, i każda z tych samodzielnych konstrukcyjnie części jest samodzielnym budynkiem o powierzchni poniżej 2000 m², wówczas nie podlega przeglądowi technicznemu co 2 lata, ale co najmniej raz w roku.

  Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych powinny być przeprowadzane co najmniej (czyli może być ich więcej) 2 razy w roku, przed i po okresie zimowym w terminach:

 • do 31 maja oraz
 • do 30 listopada.
 • Zakres takiego przeglądu obejmuje tryb kontroli rocznej, o której mowa w art. 1 pkt 1 Prawa budowlanego (elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe oraz przewody kominowe).

  Przegląd techniczny budynku w specjalnych okolicznościach

  Do takich okoliczności należą czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt budowlany, które mogły spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenie takim uszkodzeniem, a co za tym idzie – powstało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. A tymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą spowodować zagrożenia są: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie. Kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia opisanych wyżej okoliczności powiązanych z obiektem budowlanym.

  Inaczej jest z kontrolą w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń. Taką potrzebę mogą zgłosić właściciele lub lokatorzy mieszkań, którzy mają zastrzeżenia co do warunków bezpiecznego użytkowania ich lokali. Przekładając to na język prawa, chodzi o art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Poczucie naruszenia tych zasad może być podstawą przeglądu technicznego w tym trybie, którą właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia

  Obowiązkowe przeglądy budynku jednorodzinnego

  Właścicielom domów jednorodzinnych często wydaje się, że skoro są „na swoim”, nie obowiązują ich przeglądy techniczne. Otóż tak nie jest. Art. 62. Prawa budowlanego narzuca obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych:

 • co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych,
 • przynajmniej raz na 5 lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji.
 • Właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z corocznych przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Co nie znaczy, że dla własnego bezpieczeństwo nie powinni ich przeprowadzać. Tak jak raz na 5 lat należy skontrolować instalację elektryczną i piorunochronną. Jeżeli dom jest wyposażony w kocioł, to one również podlegają przeglądom technicznym co 2-4 lata, w zależności od ich mocy.

  Właściciel domu do przeprowadzenia przeglądu technicznego musi zatrudnić osoby z odpowiednimi uprawnieniami (prawo nie zabrania żeby to by właściciel domu o ile jest uprawniony). Dowodem tych kontroli są protokoły z przeglądów. Brak udokumentowanych przeglądów technicznych podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku i to dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Brak dokumentacji z okresowych przeglądów technicznych może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela.

  Jakie kary za niewykonanie obowiązkowego przeglądu?

  Właściciele lub zarządcy budynku, którzy nie przeprowadzają regularnych obowiązkowych przeglądów technicznych budynków oraz nie utrzymują nieruchomość w odpowiednim stanie technicznym podlegają karze grzywny (co najmniej 100 stawek dziennych), karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności (do roku). Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku, za który odpowiadają,

  Właściciele lub zarządcy, którzy nie usuną wykrytych w czasie kontroli nieprawidłowości działania instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska – podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności, bądź grzywny.

  Osoby, które nie umożliwiają przeprowadzania regularnych obowiązkowych okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji – podlegają karze grzywny.

  Ile kosztuje przegląd techniczny budynku?

  Cena przeglądu technicznego budynku zależy oczywiście od wielkości budynku, zakresu kontroli i lokalizacji. Przykładowo w Warszawie za przegląd techniczny budynku półroczny i roczny:

 • dla budynku do 500 m² zapłacimy od 350 zł wzwyż (zależy od zakresu kontroli)
 • do 2000 m² powierzchni użytkowej zapłacimy od 450 zł
 • powyżej 2000 m² to koszt od 500 zł.
 • Za obowiązkowy przegląd 5-letni do podanych powyżej cen doliczyć trzeba minimum 20%. Osobne stawki obowiązują za przeglądy instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie oraz przeglądy instalacji wentylacji. Jeszcze droższe jest badanie termowizyjne - w Warszawie to koszt minimum 500 zł za samo badanie, jeśli potrzebne nam jest opracowanie wyników trzeba liczyć kolejne kilkaset złotych.

  Co to jest przegląd zerowy samochodu?

  Część kierowców, szczególnie tych, którzy legitymują się prawem jazdy od niedawna, nie wie, co oznacza termin przegląd zerowy. To potoczna nazwa pierwszego przeglądu technicznego samochodu sprowadzanego do Polski z innego państwa. Polscy kierowcy chętnie sprowadzają używane auta z Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Podczas przeglądu technicznego auta z zagranicy, diagnosta sprawdza m. in. sprawność układu hamulcowego, oświetlenie, zgodność numerów nadwozia i przygotowanie samochodu do poruszania się po polskich drogach. Przegląd zerowy jest obowiązkowy, w innym wypadku nie będzie możliwości zarejestrowania samochodu w naszym kraju.

  Przegląd techniczny samochodu a badanie techniczne pojazdu - czym się różnią?

  Niektóre osoby błędnie utożsamiają przegląd techniczny samochodu z badaniem technicznym pojazdu. Jakie są różnice? Przegląd techniczny samochodu, określany zamiennie przeglądem okresowym - to kontrola stanu technicznego pojazdu zalecana przez producenta samochodu, którą można wykonać w serwisie samochodowym (najlepiej autoryzowanym). Nie jest obowiązkowy, ale pozwala zachować gwarancję oraz zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Jak często należy wykonywać przegląd techniczny samochodu? To, z jaką częstotliwością powinniśmy odwiedzać autoryzowaną stację obsługi, zależy m. od wieku, rodzaju i marki samochodu (warto sugerować się zaleceniem producenta lub własnymi potrzebami). W przypadku nowego auta zalecane jest wykonanie jego przeglądu po 3 latach od odbioru z salonu, a kolejnego po 2 latach (tj. 5 lat od pierwszej rejestracji). Następne przeglądy warto wykonywać co 1-2 lata. Natomiast w przypadku samochodu z fabryczną instalacją gazową zalecane jest wykonywanie przeglądu co rok.

  Natomiast badanie techniczne to inaczej przegląd rejestracyjny, na podstawie którego dopuszcza się pojazd do ruchu publicznego, najczęściej na 12 miesięcy. Podczas badania dochodzi m. do:

  • sprawdzenia zgodności nr VIN z dowodem rejestracyjnym,
  • sprawdzenia dodatkowego wyposażenia,
  • oceny stanu technicznego podzespołów i układów pojazdu (np. układ kierowniczy, układ wydechowy, hamulce, ogumienie, oświetlenie, zawieszenie).

  Badanie techniczne wykonuje się tylko na specjalnych stacjach diagnostycznych - podstawowych (dla pojazdów do 3, 5 tony) i okręgowych (dla pozostałych pojazdów). Warto wspomnieć, że w przypadku badań technicznych nie obowiązuje rejonizacja. 

  Ile kosztuje przegląd samochodu? 

  Ceny przeglądów rejestracyjnych są takie same w całej Polsce, ponieważ regulują je przepisy - obecnie za przegląd auta osobowego oraz ciężarowego do 3, 5 tony należy zapłacić 99 złotych. W przypadku, gdy samochód osobowy korzysta z napędu LPG, kwota wynosi 162 złote. Warto podkreślić, że za brak ważnego badania technicznego samochodu właścicielowi pojazdu grozi mandat do 500 zł.

  Co jest sprawdzane podczas przeglądu okresowego samochodu?

  Podczas okresowego przeglądu technicznego samochodu wykonuje się przede wszystkim wymianę oleju silnikowego i filtra oleju. Co jeszcze? W zależności od marki, modelu i przebiegu auta, dodatkowo sprawdzenia może wymagać ciśnienie w oponach, zawieszenie. Konieczna może okazać się też np. wymiana świec, płynu hamulcowego i chłodniczego lub filtra powietrza.

  Brak przeglądu a ubezpieczenie OC i AC

  Osoby poszkodowane, które były uczestnikiem stłuczki lub kolizji, często zastanawiają się, czy są uprawnione do otrzymania odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Brak aktualnego przeglądu technicznego samochodu nie ma wpływu na ich sytuację - bez względu na to otrzymają rekompensatę za szkody od zakładu ubezpieczeniowego kierowcy. Natomiast jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że przyczyną zdarzenia na drodze był zły stan techniczny pojazdu, może żądać od sprawcy zwrotu świadczeń wypłaconych stronie poszkodowanej (ubezpieczyciel musi udowodnić, że brak badania technicznego przyczynił się do wypadku). W tej sytuacji mamy do czynienia z tzw. regresem odszkodowania. Jak wygląda kwestia polisy AC i odszkodowania przy nieaktualnym badaniu technicznym? Brak aktualnego badania technicznego może skutkować odmową wypłaty odszkodowania z AC, a szkody powstałe wskutek spowodowanej przez kierowcę stłuczki będzie on musiał pokryć z własnych środków.

  Mimo że przegląd techniczny samochodu jest obligatoryjny (w przeciwieństwie do obowiązkowych, corocznych badań technicznych), warto regularnie z niego korzystać. Systematycznie serwisowane auto jest mniej awaryjne i tym samym osiąga większą wartość rynkową w razie chęci sprzedaży. Co więcej, firma, która wystawiła polisę OC, może zażądać od kierowcy będącego sprawcy wypadku zwrotu wypłaconych środków, gdyż nie wykonał ważnych, obowiązkowych badań technicznych.

  Przegląd samochodu to ważny obowiązek, którego większość z kierowców musi dopełnić raz do roku. Często traktowany jest jako zło konieczne i nie do końca rozumiana potrzeba. Ile kosztuje przegląd samochodu, na czym polega badanie techniczne i jakie usterki może wykryć? Przygotowaliśmy małe kompendium wiedzy, które odpowiada na pytania: co, kiedy, jak i za ile? W skrócie – badanie techniczne auta od A do Z.

  Z tego artykułu dowiesz się...

  Przegląd techniczny a badanie techniczne – czym się różnią?

  Jako doświadczony kierowca wiesz, że posiadając samochód, motorower czy inny pojazd mechaniczny, musisz regularnie poddawać go badaniom technicznym. W tym celu udajesz się do stacji kontroli pojazdów i… No właśnie – co dalej? Jak przebiega badanie techniczne, jak wyglądają formalności, z jakimi wiąże się przegląd samochodu i ile on kosztuje? Sprawdźmy!

  Większość kierowców, dopełniając obowiązku corocznej wizyty na stacji kontroli pojazdów, wspominają albo o przeglądzie czy badaniu okresowym lub przeglądzie technicznym samochodu. W praktyce więc wszystkie te sformułowania są ze sobą mieszane i błędnie utożsamiane. Na czym polega różnica?

  Czytaj także: Jazda bez przeglądu

  Badanie techniczne

  Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na fakt, że badanie techniczne rządzi się zupełnie innymi prawami niż przegląd techniczny. Błędem jest więc naprzemienne używanie tych sformułowań w stosunku do badania, którego efektem ma być pieczątka dopuszczająca pojazd do ruchu drogowego.

  Zacznijmy więc od początku… Obowiązkowym badaniem dla wszystkich kierowców jest badanie techniczne pojazdu. Niekiedy nazywane jest ono także przeglądem rejestracyjnym. Jego zadaniem jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na określony czas, poprzez sprawdzenie stanu technicznego układów i podzespołów. Cała procedura przeprowadzana jest w stacji diagnostycznej pojazdów. 

  Przegląd techniczny

  Po drugiej stronie barykady mamy natomiast przegląd techniczny, który jest badaniem okresowym nieobowiązkowym. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży w gestii samego właściciela auta, producenta czy dealera, a przeprowadzenie procedury umożliwia zachowanie gwarancji. Termin przeglądu technicznego często podyktowany jest przez producenta auta, a uzależniony od konkretnej marki i modelu pojazdu.

  Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne pojazdu?

  Badania techniczne auta przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów, które dzielą się na podstawowe i okręgowe. Panuje powszechne przekonanie, że badanie techniczne jest obowiązkowym badaniem, któremu trzeba poddać pojazd każdego roku. Jest w tym ziarenko prawdy, bowiem większość Polaków gustuje w starszych, używanych pojazdach, które rzeczywiście muszą być systematyczne badane. Wyjątkiem są natomiast nowe pojazdy, których stan techniczny w pierwszych latach po gwarancji, przeprowadzany jest zdecydowanie rzadziej.

  Nowe pojazdy

  Decydując się na nowy samochód osobowy o masie do 3, 5 tony) czy nowy motocykl, na pierwsze badanie techniczne musimy udać się przed upływem 3 lat do daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne przeprowadzamy dopiero po 2 kolejnych latach. W efekcie, dopiero po 5 latach od pierwszej rejestracji, pojazd musi przejść badanie techniczne każdego roku. 

  Które pojazdy muszą przechodzić przegląd co roku?

  Co jednak istotne, niektóre pojazdy muszą przechodzić przegląd samochodu co roku, niezależnie od tego, czy są autami nowymi czy wiekowymi. Do takich pojazdów zaliczymy między innymi pojazdy z instalacją gazową LPG, taksówki osobowe, pojazdy uprzywilejowane czy chociażby samochody wykorzystywane w szkołach nauki jazdy. Z kolei pojazdy zabytkowe, oddaje się do przeglądu technicznego jedynie wtedy, gdy są przeznaczane do celów zarobkowych.

  Obawiasz się, że zapomniałeś wykonać obowiązkowego przeglądu auta? Nie wiesz, czy powinieneś udać się do stacji diagnostycznej? Sprawdź nasz inny wpis, w którym rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Poznaj nasz artykuł „Nieważny przegląd samochodu”.

  Dodatkowy przegląd samochodu – kto i kiedy może na niego skierować?

  Może się zdarzyć, że nawet w sytuacji, gdy badanie techniczne wciąż jest ważne, zostaniemy skierowany na dodatkowy przegląd samochodu. Skierowanie na dodatkowe badanie techniczne może wydać na przykład policja czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ale także starości powiatowi. A w jakich sytuacjach musimy liczyć się z obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowego przeglądu pojazdu? Ten może okazać się konieczny na przykład po kolizji czy wówczas, gdy nasz pojazd zostanie uznany za stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa ruchu czy naruszenie wymagań ochrony środowiska.

  Warto wiedzieć, że dodatkowy przegląd samochodu zostanie także zlecony w przypadku wszelkich zmian konstrukcyjnych pojazdu, w momencie wykorzystywania go jako taksówki czy pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy.

  Okresowy przegląd samochodu – jak wygląda, ile trwa, jakie dokumenty są potrzebne?

  W 2019 roku weszły zmiany w prawie, które istotnie zmieniają dotychczasową praktykę stacji diagnostycznych. Pierwsza duża zmiana, którą napotkamy już na początku naszej wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów, to obowiązek zapłaty za badanie techniczne przed, a nie po przeglądzie. Najpierw uiszczamy opłatę, przekazujemy dokumenty diagnoście, a dopiero potem odbywa się właściwe badanie techniczne. W przypadku negatywnego wyniku kontroli pieniądze nie są zwracane. Co więcej, wykryte usterki zostaną zapisane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Koniec więc z jeżdżeniem od stacji do stacji, łudząc się, że gdzieś się uda, diagnosta się pomyli, albo da się go przekonać do podstemplowania dowodu rejestracyjnego.

  Ile trwa badanie techniczne?

  Zazwyczaj cała procedura związana z badaniem technicznym pojazdu trwa do 15 do minut. Kierowca podczas badania technicznego musi mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu i dokument legalizacji zbiornika LPG (w przypadku posiadania instalacji). Jeśli chcesz wiedzieć więcej o przeglądzie samochodu z instalacją LPG, zapraszamy do lektury naszego specjalnego artykułu „Przegląd auta z gazem”.

  Przeprowadzanie badania technicznego samochodu – co jest sprawdzane?

  Badanie techniczne auta obejmuje sprawdzenie stanu technicznego układów i podzespołów. Obowiązkowy przegląd samochodu składa się z trzech etapów.

  ETAP I: identyfikacja pojazdu – sprawdzenie zgodności numeru VIN z dowodem rejestracyjnym.

  ETAP II: kontrola dodatkowego wyposażenia pojazdu – między innymi instalacji LPG czy CNG, które podlegają dodatkowym procedurom weryfikacyjnym.

  ETAP III: sprawdzenie działania poszczególnych układów i podzespołów pod kątem bezpieczeństwa jazdy i ich wpływu na środowisko.

  Kontrola poszczególnych podzespołów obejmuje:

  • układ kierowniczy;
  • hamulce;
  • zawieszenie;
  • nadwozie;
  • obowiązkowe wyposażenie pojazdu;
  • ogumienie;
  • oświetlenie;
  • pasy bezpieczeństwa;
  • układ wydechowy;
  • emisja spalin.

  Ile kosztuje przegląd samochodu? Od czego zależą opłaty?

  Wiemy już, że coroczne badanie techniczne, to obowiązek większości z nas. Obowiązek, który wiąże się też z wydatkiem. Pytanie tylko – jak dużym? Zatem ile kosztuje badanie techniczne samochodu? Choć pytanie nie należy do trudnych, odpowiedź na nie bywa już nieco bardziej skomplikowana. Dlaczego? Mówiąc o kosztach przeglądu samochodu, musimy rozróżnić auta z instalacją LPG oraz samochody bez takiej instalacji. Jest to bowiem jeden z najważniejszych czynników różnicujących koszt, z jakim wiąże się przeprowadzenie badania technicznego samochodu.

  Cennik

  Reasumując – ceny przeglądu samochodu są identyczne na wszystkich stacjach diagnostycznych i wynoszą:

 • Przegląd auta osobowego – 98 zł;
 • przegląd samochodu z instalacją LPG – 161 zł;
 • przegląd motocykla – 62 zł;
 • przegląd motoroweru – 50 zł;
 • przegląd ciągnika rolniczego – 62 zł;
 • przegląd przyczepy rolniczej – 40 zł.
 • Do każdej z tych cen należy doliczyć obowiązkowe 1 zł na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zapowiadane jest także wprowadzenie opłaty jakościowej, której wysokość nie jest jeszcze znana. Najprawdopodobniej będzie to około 3 zł. Powrót na stację po 14 dniach i ponowne badanie wskazanego przez diagnostę układu będzie nas kosztować mniej więcej od 14 (np. światła czy toksyczność spalin) do 36 złotych (w przypadku badanie geometrii kół jednej osi). 

  Koszt badania dodatkowego

  W tym miejscu warto też wspomnieć o kosztach dodatkowego badania technicznego, na jakie może skierować nas chociażby policja. W tym przypadku, koszt na przykład specjalistycznego badania auta po wypadku czy kolizji wynosi 94 złote, a za każdy badany osobno układ zapłacimy po 20 złotych.

  Cała procedura trwa zwykle od 15 do 30 minut.

  Co grozi za brak badania technicznego?

  Jeszcze kilka lat temu, pomysłowi kierowcy jeździli od stacji do stacji, w poszukiwaniu specjalisty, które „na ładne oczy” przybije pieczątkę, a swoje oko przymknie na niewielkie usterki techniczne w aucie. Dziś coś takiego już nie przejdzie! Bez sensu jest więc poszukiwanie stacji, która taniej lub lepiej wykona przegląd.

  Skoro jesteśmy już przy opłatach, może warto wspomnieć o karach za brak przeglądu. Za brak ważnego badania technicznego samochodu grozi mandat w wysokości 1500 zł i skutkuje to zabraniem dowodu rejestracyjnego. Co więcej – jeśli samochód będzie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, może zostać odholowany na koszt właściciela. Żeby odzyskać dokumenty, musimy jak najszybciej wykonać przegląd samochodu! Nowe przepisy uwzględniają także spóźnialskich – wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów ponad 45 dni po terminie wiąże się z podniesieniem opłaty o 50% (147 zł zamiast 98).

  Co ciekawe, z końcem 2020 roku informowano już o kolejnych zmianach w przepisach dotyczących badania technicznego auta. Okazuje się, że teraz wizyta w stacji kontroli pojazdów 30 dni po terminie, może wiązać się z zapłaceniem podwójnej stawki opłaty.

  Jeśli nie chcemy narażać się na niepotrzebne koszty, warto trzymać rękę na pulsie, dopilnować terminu i stawić się na przegląd samochodu. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasze badanie techniczne jest ważne i do kiedy należy wykonać przegląd, możemy zrobić to za pomocą usługi „Mój Pojazd”, dostępnej na stronie obywatel. gov. pl. W tym celu należy mieć jednak wyrobiony Profil Zaufany.

  Czy można zrobić przegląd samochodu przed terminem?

  Zmianą, która wraz z wejściem w życie nowych zasad w 2019 roku wychodzi naprzeciw potrzebom kierowców, jest możliwość zrobienia badania we wcześniejszym terminie. Teraz możemy zrobić przegląd samochodu nawet 30 dni przed upływem terminu ważności, który zostanie przedłużony wtedy o rok od daty poprzedniej wizyty u diagnosty. Wcześniej czas ten zawsze był liczony od momentu badania. W nowej sytuacji nie marnujemy więc tych 30 dni, nie musimy koniecznie planować wizyty na ostatnią chwilę czy chociażby zmieniać swoich planów wyjazdowych, jeśli te przypadają akurat na termin kolejnej wizyty w stacji kontroli pojazdów.

  Przegląd samochodu z wyciętym filtrem DPF – co warto wiedzieć?

  2020 rok przyniósł spore zmiany w kwestii badań technicznych aut w wyciętym filtrem cząstek stałych DPF. Filtr ten jest rozwiązaniem, który ma na celu zmniejszenie emisji substancji szkodliwych zawartych w spalinach samochodowych. Nikogo nie dziwi już fakt, że właściciele aut napędzanych silnikami Diesla decydują się na usunięcie tego elementu z układu wydechowego. Dlaczego?

  Filtr DPF należy wymienić na nowy po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, a jego wymiana wiąże się z kosztem nawet kilkunastu tysięcy złotych.

  Może dojść więc do kuriozalnej sytuacji, gdzie koszt wymiany filtra okaże się większy od wartości całego pojazdu. Nowe zmiany nie są zatem na rękę właścicielom aut z wyciętym filtrem… Według nowych przepisów, pojazdy z usuniętym filtrem cząstek stałych nie uzyskają pozytywnego wyniku badania technicznego, a dopuszczenie do ruchu będą mogły uzyskać jedynie w momencie doposażenia pojazdu w brakujący filtr DPF.

  Badanie techniczne z negatywnym wynikiem – co w takiej sytuacji?

  Minęły już czasy, kiedy diagnosta „po starej, dobrej znajomości” mógł przybić nam pieczątkę i zaświadczyć o nienagannym stanie technicznym pojazdu. Może się więc zdarzyć, że nasze cztery kółka nie przejdą pomyślnie badania technicznego. Co w takiej sytuacji? Pojazd, który nie przeszedł przeglądu musi zostać poddany naprawie, a wszelkie usterki muszą zostać usunięte.

  Ile dni na naprawę usterek?

  Właściciel takiego pojazdu ma dokładnie 14 dni na naprawę, po czym ponownie musi udać się do warsztatu diagnostycznego. Jeśli usterka okaże się bardzo poważna, a dalsze poruszanie pojazdem będzie stwarzać jakiekolwiek zagrożenie, diagnosta ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Pewnym pocieszeniem w tej sytuacji jest jednak fakt, że jeśli po usunięciu usterki udamy się do tego samego diagnosty, zaoszczędzimy w ten sposób parę złotych. Jak już wspominaliśmy – podczas drugiej kontroli zapłacimy już jedynie za diagnostykę uszkodzonego elementu. Jeśli zdecydujemy się natomiast na wizytę w innej stacji, będziemy musieli od nowa przejść całe badanie i zapłacić pełną stawkę.

  Przegląd samochodu a ubezpieczenie OC – czy to ma znaczenie?

  Okresowy przegląd samochodu ma na celu sprawdzenie, czy auto może być dopuszczone do dalszej eksploatacji pod kątem technicznym. Wiemy już, że nieważne badanie techniczne wiąże się z wysoką karą. Jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje będą wiązały się z brakiem ważnego ubezpieczenia OC. Jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni interesy zarówno nasze, jak i drugiej strony, w razie szkód poniesionych w wyniku wypadku.

  Choć ważność polisy nie wpływa na ostateczny wynik badania technicznego, doskonale wiemy, że autem bez ważnego ubezpieczenia nie możemy poruszać się po drogach. Każdy dzień przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu OC wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule „Przerwa w ubezpieczeniu OC. Kiedy kończy się karą? ”. Pamiętajmy, aby bez względu na to, ile kosztuje przegląd samochodu, nie zapominać o okresowych badaniach technicznych pojazdu.

  Dlaczego warto wykonać przegląd samochodu?

  Przegląd samochodu ciągle traktowany jest przez niektórych kierowców jako zło konieczne i sposób na utrudnianie im życia. Niekiedy obowiązek ten traktujemy po macoszemu, czego efektem są mandaty za brak przeglądu technicznego samochodu czy niedopuszczenie go do ruchu. Zmiana podejścia dokonuje się bardzo powoli. Wygląda też na to, że nowe przepisy idą w kierunku ułatwienia życia uczciwym kierowcom i jednoczesnego utrudnienia „kombinatorom“. Warto pamiętać, że przegląd samochodu mają zapewnić nam większe bezpieczeństwo na drodze i lepsze zdrowie, poprzez wyeliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny może przyczynić się do spowodowania groźnego wypadku.

  Znaczenie mają tutaj też kwestie wpływające na zanieczyszczenie powietrza. Dlatego dalsze uszczelnianie systemu i uniemożliwienie obchodzenia prawa jest w naszym najlepszym interesie.

  Badanie techniczne auta w 2023 roku – zmiany w przepisach

  Koniec 2020 roku obfitował w nowe wieści dotyczące właścicieli aut, a konkretniej obowiązkowych badań technicznych. Okazało się, że Rząd pracuje nad kolejną nowelizacją Prawa o ruchu drogowym, a nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2023 roku. Jeden z nich dotyczy obowiązku… fotografowania pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury chce, by diagnosta wykonujący badanie techniczne, robił także zdjęcia kontrolowanego pojazdu, według odpowiedniego schematu. Dowodem na poddanie auta kontroli technicznej mają być fotografie całej bryły pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu, a także wskazania drogomierza w dniu przeprowadzenia badania. Kolejną ze zmian jest także wysokość opłaty za przegląd samochodu w przypadku, gdy wykonywany jest on po upływie 30 dni po wyznaczonej dacie. Teraz, spóźnialscy mogą zapłacić dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 100 proc. ceny badania.

  Ile kosztuje przegląd samochodu osobowego? Podsumowanie

  Wiesz już, ile kosztuje przegląd techniczny samochodu i jaka kara grozi kierowcom w przypadku braku aktualnego badania. Koszt badania technicznego jest ustalany z góry i w każdej stacji diagnostycznej będzie taki sam. Zapoznaj się z krótkim podsumowaniem na temat tego, ile kosztuje przegląd auta i dlaczego warto wykonać badanie techniczne na czas:

 • celem badania technicznego pojazdu jest jego dopuszczenie do ruchu drogowego na określony czas;
 • badanie techniczne samochodu obejmuje sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych układów i podzespołów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo w ruchu i środowisko naturalne;
 • badanie techniczne pojazdu jest badaniem obowiązkowym, natomiast przegląd techniczny auta jest badaniem dobrowolnym, które przeprowadzane jest według zaleceń producenta lub własnych potrzeb;
 • samochody osobowe po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Drugie badanie wyznacza się przed upływem kolejnych 2 lat, a następne należy przeprowadzać systematycznie co 12 miesięcy;
 • badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 99 złotych. W przypadku aut z instalacją LPG, koszt ten rośnie do 162 złotych;
 • brak ważnego badania technicznego auta wiąże się z karą w wysokości 1500 złotych, a nawet zabraniem dowodu rejestracyjnego;
 • pojazdy z wyciętym filtrem cząstek stałych nie uzyskają pozytywnego wyniku badania technicznego. Warunkiem ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu, będzie wówczas doposażenie go w brakujący filtr DPF.
 • Najczęściej zadawane pytania

  Ile kosztuje przegląd samochodu 2023?

  Koszt okresowego przeglądu technicznego ustalany jest przez ministerstwo i w przypadku samochodów osobowych wynosi 99 zł. Właściciele pojazdów z instalacją gazową LPG/CNG płacą więcej, ponieważ przegląd samochodu z gazem kosztuje 162 złote.

  Co jest potrzebne na przegląd samochodu?

  Na badanie diagnostyczne auta należy zabrać dowód rejestracyjny, ponieważ jest potrzebny do indentyfikacji pojazdu. To do niego zostanie wbita pieczątka potwierdzająca dopuszczenie samochodu do ruchu.

  Jak dojechać na przegląd bez przeglądu?

  Zgodnie z przepisami samochód bez ważnego przeglądu nie jest dopuszczony do ruchu drogowego. Dlatego też, taki pojazd powinien dotrzeć do Stacji Kontroli Pojazdów na lawecie. W innym przypadku w sytuacji kontroli policyjnej lub kolizji kierowca będzie musiał zapłacić mandat.

  Przegląd techniczny Canon Filmget Fau

  Bezpośredni link do pobrania Przegląd techniczny Canon Filmget Fau

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przegląd techniczny Canon Filmget Fau