Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Cal Spas Woodcrest Series

Prawidłowe użytkowanie Cal Spas Woodcrest Series stanowi ważny element dla utrzymania dobrego stanu i długiego życia produktu. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka i szkód, należy przestrzegać następujących zasad: zawsze używaj wyłącznie części zamiennej zgodnej z producentem Cal Spas, nigdy nie stosuj nadmiernego ciśnienia przy czyszczeniu systemu, nie dopuszczaj do przedostania się do systemu żadnych substancji chemicznych, używaj wyłącznie wody destylowanej do czyszczenia systemu, używaj wyłącznie produktów czyszczących i odkamieniających zalecanych przez producenta. Zawsze przestrzegaj zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania, aby upewnić się, że Twój Cal Spas Woodcrest Series działa jak należy.

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Cal Spas Woodcrest Series

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJI

  Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania przepisów UE w zakresie kontroli przywozu produktów z państw trzecich przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w UE jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji

  (2022/C 362/03)

  Zastrzeżenie prawne

  Niniejszy dokument zawierający pytania i odpowiedzi ma charakter wyłącznie informacyjny, a ich treść nie ma na celu zastąpienia konsultacji z wszelkimi mającymi zastosowanie źródłami prawnymi lub, w stosownych przypadkach, niezbędnej porady eksperta prawnego.

  Ani Komisja, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie może ponosić odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszego dokumentu zawierającego pytania i odpowiedzi, ani też nie mogą być one traktowane jako wiążąca wykładnia prawodawstwa.

  Niniejszy dokument stanowi wsparcie dla podmiotów i właściwych organów państw członkowskich. Do dokonywania wykładni przepisów UE upoważniony jest jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Spis treści

  1. Wstęp

  2. Wspólne przepisy

  2. 1 Przekazanie zadań w zakresie kontroli urzędowych jednostkom certyfikującym

  2. 2 Wyznaczenie więcej niż jednego właściwego organu do kontroli przywozu produktów ekologicznych

  2. 3 Wysyłki składające się z towarów objętych kilkoma kodami CN

  2. 4 Zawartość przesyłek

  2. 5 Wstępne powiadomienie o przybyciu przesyłki

  2. 6 Organ odpowiedzialny za zatwierdzenie świadectwa kontroli. Organy celne

  2. 7 Obowiązujące procedury celne. Zakres przepisów dotyczących specjalnych procedur celnych

  2. 8 Miejsce drugiego sprawdzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306

  2. 9 Przyjęcie przesyłki przez pierwszego odbiorcę

  2. 10 Zakres wymagań certyfikacji wynikających z przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Magazyny i obiekty wykorzystywane do specjalnych procedur celnych

  2. 11 Zastosowanie tytułu II rozdziału IV "Pobieranie próbek, analizy, badania i diagnostyka" rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych do kontroli przywozu produktów ekologicznych

  2. 12 Odniesienie do świadectwa kontroli w zgłoszeniu celnym

  2. 13 W jaki sposób służby celne mogą zautomatyzować kontrole świadectw kontroli i wyciągów ze świadectw kontroli?

  3. Produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji podlegające kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej

  3. 1 Kategorie produktów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej, określonych za pomocą ich kodów CN (wykazy pozytywne)

  3. 2 Wyznaczanie i wykaz punktów kontroli granicznej i punktów kontroli do celów kontroli urzędowych produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji

  3. 2. 1 Wyznaczanie punktów kontroli granicznej i rejestracja w systemie TRACES

  3. 2 Wyznaczanie punktów kontroli innych niż punkty kontroli granicznej i rejestracja w systemie TRACES.

  3. 3 Wykaz punktów kontroli granicznej i innych punktów kontroli

  3. 3 Miejsce urzędowych kontroli produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej

  3. 3. 1 Kontrole urzędowe przeprowadzane z dala od punktu kontroli granicznej

  3. 2 Miejsce dodatkowych kontroli produktów pochodzących z konkretnych państw trzecich

  3. 3 Stosowanie zasad dotyczących dalszego transportu do ekologicznej żywności i paszy niepochodzącej od zwierząt

  3. 4 Procedura przemieszczania do punktu kontroli w celu przeprowadzenia kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich, w tym kontroli ekologicznych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich

  3. 5 Procedura dalszego transportu do miejsca ostatecznego przeznaczenia w oczekiwaniu na wyniki analiz laboratoryjnych

  3. 4 Link łączący świadectwo kontroli z dokumentem CHED

  3. 4. 1 Wyznaczenie różnych właściwych organów odpowiedzialnych za urzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarne oraz kontrole ekologiczne

  3. 2 Personel właściwy do pobierania próbek do analizy i zatwierdzania świadectwa kontroli

  3. 3 Możliwość niezależnego działania organów w punktach kontroli granicznej odpowiedzialnych za urzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarne oraz kontrole ekologiczne, również w systemie TRACES... 4 Przebieg czynności prowadzących do ostatecznego wypełnienia dokumentu CHED połączonego linkiem ze świadectwem kontroli

  3. 5 Przebieg wypełniania dokumentu CHED, jeśli w rubryce 30 świadectwa kontroli odnotowano, że "Część przesyłki można dopuścić do obrotu"

  3. 6 Link łączący dokument CHED z wyciągami ze świadectw kontroli

  3. 7 Możliwość odnotowania w rubryce 30 świadectwa kontroli, że "Przesyłki nie można dopuścić do obrotu"

  3. 8 Możliwość wnioskowania o dopuszczenie do obrotu przesyłki, która została uznana za niezgodną z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, jako produktu nieekologicznego

  3. 9 Zakaz wprowadzania przesyłki do obrotu przed zatwierdzeniem świadectwa kontroli

  3. 10 Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości stwierdzone podczas urzędowych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych, które nie uniemożliwia wprowadzenia produktów do obrotu jako produktów konwencjonalnych, oraz wpływ na status ekologiczny

  3. 11 Wpływ niezgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej odnotowanej w świadectwie kontroli na skoordynowane wzmożone kontrole

  3. 5 Specjalne procedury celne zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306

  3. 5. 1 Ostateczne wypełnienie dokumentu CHED wymagane w celu objęcia specjalnymi procedurami celnymi

  3. 2 Odesłanie w dokumencie CHED do informacji zapisanych w rubryce 23 świadectwa kontroli za pomocą linku do świadectwa kontroli

  3. 6 Dopuszczenie do obrotu

  3. 6. 1 Miejsce dopuszczenia do obrotu produktów podlegających kontrolom ekologicznym dotyczącym przywozu w punktach kontroli granicznej

  3. 2 Przesyłki dzielone podczas objęcia czasowym składowaniem

  4. Produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

  4. 1 Kategorie produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

  4. 2 Rejestracja punktów dopuszczenia do obrotu w systemie TRACES

  4. 3 Możliwość rejestracji punktu kontroli granicznej jako punktu dopuszczenia do obrotu w systemie TRACES

  4. 4 Wpływ przepisów krajowych na kontrole zdrowia roślin na podstawie art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/66

  4. 5 Kontrole urzędowe przeprowadzane w pewnej odległości od punktów dopuszczenia do obrotu

  4. 6 Informowanie właściwego organu odpowiedzialnego za urzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarne o odrzuceniu przesyłek zwolnionych z kontroli ekologicznych w punkcie kontroli granicznej

  5. Wykaz aktów prawnych UE, o których mowa w dokumencie

  6. Załączniki

  6. 1 Pkt 3. Ostateczne wypełnienie dokumentu CHED połączonego linkiem ze świadectwem kontroli

  6. 2 Pkt 3. 4 Zezwolenie na przemieszczenie do punktu kontroli w celu przeprowadzenia kontroli sanitarnych i fitosanitarnych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich z wykorzystaniem dokumentu CHED

  6. 3 Pkt 3. Zezwolenie na przemieszczenie do punktu kontroli w celu przeprowadzenia kontroli ekologicznych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich z wykorzystaniem świadectwa kontroli...

  Słowniczek

  1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. L 256 z 7. 9. 1987, s. 1).

  2 Zob. art. 40 ust. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2019/1715.

  3 Zob. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2019/1715.

  4 Zob. 3 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG.

  5 Zob. 5 pkt 23 rozporządzenia (UE) 952/2013.

  6 Zob. 5 pkt 24 rozporządzenia (UE) 952/2013.

  7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. L 95 z 7. 2017, s.

  8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. L 150 z 14. 2018, s.

  9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przepisami określającymi, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, i dotyczącymi miejsca kontroli urzędowych takich produktów oraz w sprawie zmiany rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 (Dz. L 461 z 27. 12. 2021, s. 5).

  10 Art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

  11 Zob. pkt 3. 1 i 3. 2 niniejszego dokumentu.

  12 Zob. pkt 4.

  13 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz. 13).

  14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii (Dz. 30).

  15 W tym względzie zob. definicję "przesyłki" do celów rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 ustanowioną w art. 2 pkt 1 tego rozporządzenia na podstawie definicji zawartej w art. 3 pkt 37 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  16 W tym względzie zob. definicję "przesyłki" do celów rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, która oznacza "ilość produktów oznaczonych co najmniej jednym kodem Nomenklatury scalonej (CN), objętą jednym świadectwem kontroli, przewożoną tym samym środkiem transportu i przywożoną z tego samego państwa trzeciego" (zob. 2 pkt 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306).

  17 Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę oznacza importera albo osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która przedstawia przesyłkę w punkcie kontroli granicznej w imieniu importera.

  18 Zob. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307, w którym ustanowiono ogólne obowiązki dotyczące wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłki.

  19 Zob. 56 ust. 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  20 Zob. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  21 Zob. noty wyjaśniające do rubryki I. 10 dokumentu CHED w części I załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715.

  22 Wprawdzie ten rodzaj produktu nie występuje we wzorach dokumentów CHED określonych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715, ale jest on aktywowany w systemie TRACES.

  23 Zob. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307 i art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1013.

  24 Przemieszczanie ma nastąpić zgodnie z rozdziałem I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2123. Zob. 4 niniejszego dokumentu.

  25 Zob. 6 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

  26 Zob.

  27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. L 269 z 10. 10. 2013, s.

  28 Zob. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  29 Część II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  30 Zob. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  31 Zob. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307.

  33 COM(2020) 673.

  35 Zob. 59 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  36 Zob.

  37 Zob. 64 ust. h) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  38 Zob. również art. 66 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  39 Zgodnie z art. 3-5 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  40 Zob. 3 niniejszego dokumentu.

  41 Obszary kompetencji organów są konfigurowane i zarządzane w systemie TRACES i są przypisywane organom (np. punktom kontroli granicznej, organom centralnym/regionalnym/lokalnym) w celu określenia ich obszaru kompetencji (tj. rodzajów dokumentów/kon- troli urzędowych, którymi każdy organ będzie zarządzać w systemie TRACES).

  42 O których mowa w art. a) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych i w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/2123.

  43 Zob. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych w związku z art.

  44 Zob.

  45 Zob.

  46 Zob. rozdział II rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123.

  48 Zob. motyw 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

  49 Art. 2a ust. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

  50 Art. 1a rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123 definiuje "kontrole bezpieczeństwa żywności i pasz" jako "kontrole urzędowe przeprowadzane w celu weryfikacji przestrzegania przepisów, o których mowa w art. a) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625".

  51 Art. 1a rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123 definiuje "kontrole fitosanitarne" jako "kontrole urzędowe przeprowadzane w celu weryfikacji przestrzegania przepisów, o których mowa w art. g) rozporządzenia (UE) 2017/625".

  52 Art. b) oraz art. 4 lit.

  53 Zob. e) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

  54 Art.

  55 Art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

  56 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny). W związku z tym wymaga się, aby właściwe organy podały istotne informacje w punkcie "Informacje dodatkowe" w rubryce 30 świadectwa kontroli, jeżeli wybrano opcję "Część przesyłki można dopuścić do obrotu" (zob. uwagi dotyczące wypełniania rubryki 30 świadectwa kontroli w części II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306).

  57 Zob. pkt 2. 8.

  58 Art. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123.

  59 Zob. specjalne drzewo decyzyjne w załączniku do niniejszego dokumentu dotyczące ostatecznego wypełnienia dokumentu CHED z zaznaczeniem rubryki "zatwierdzone na rynek wewnętrzny" - link do świadectwa kontroli.

  60 Zob. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307 oraz uwagi dotyczące wypełniania wzoru świadectwa kontroli w części II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  61 Zob. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123 oraz uwagi dotyczące wypełniania dokumentu CHED w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

  62 Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, gdy państwo członkowskie wykorzystuje istniejący system krajowy zamiast systemu TRACES do rejestrowania wyników kontroli urzędowych. W tym przypadku przemieszczenie może nastąpić wyłącznie w tym samym państwie członkowskim.

  63 Art.

  64 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

  65 Zob. 8 niniejszego dokumentu.

  66 Art. 9 ust. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.

  67 "Pierwszy odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii i podlegającą systemowi kontroli, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848, której importer dostarcza przesyłkę po dopuszczeniu do obrotu i która otrzymuje ją w celu dalszego przygotowania lub wprowadzenia do obrotu (art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307).

  68 Zob. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.

  69 Zob. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.

  70 Zob. 8 ust.

  71 Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2305; rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306; rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2307.

  72 Zob. również pkt 3.

  73 Zob. 1 niniejszego dokumentu dotyczący podziału obowiązków oraz pkt 3. 4 niniejszego dokumentu dotyczący linku łączącego świadectwo kontroli z dokumentem CHED.

  74 Zob. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  75 Zob. 1 niniejszego dokumentu.

  76 Zgodnie z art. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123.

  77 Zgodnie z art. 5 lit.

  78 Ma to miejsce w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli przesyłka nie może zostać dopuszczona do obrotu. Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

  79 Czynność tę wykonuje się w systemie TRACES NT, brak zmian w formatach dokumentu CHED w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

  80 Zgodnie z art.

  81 Należy ostatecznie wypełnić dokument CHED, zaznaczając rubrykę "niezatwierdzone" w odniesieniu do rynku wewnętrznego, we wszystkich przypadkach, w których wyniki urzędowych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych nie są zadowalające, niezależnie od decyzji zapisanej w rubryce 30 świadectwa kontroli.

  82 Zob. 5 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  83 Zob. 5 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  84 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

  85 Zob. przebieg wypełniania dokumentu CHED w pkt 3. 5 niniejszego dokumentu, jeśli w rubryce 30 świadectwa kontroli odnotowano, że "Część przesyłki można dopuścić do obrotu".

  86 Zob. 6 niniejszego dokumentu.

  87 Zob. 5 ust. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

  88 Zob. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

  89 Art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  90 Zob.

  91 Art.

  92 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

  93 Zob. 6 niniejszego dokumentu w odniesieniu do linku łączącego dokument CHED z wyciągami ze świadectw kontroli w przypadku przesyłek częściowo odrzuconych.

  94 Przez słowo "link" należy rozumieć link internetowy (URL), który odsyła do danego świadectwa kontroli/dokumentu CHED. Link ten ma charakter wzajemny. W związku z tym jeżeli podmiot wstawi w dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do dokumentu CHED pojawi się w świadectwie kontroli.

  95 Jeżeli podmiot wstawi w dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do dokumentu CHED pojawi się w świadectwie kontroli.

  96 Jeżeli podmiot wstawi link do świadectwa kontroli w wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do wyciągu ze świadectwa kontroli pojawi się w świadectwie kontroli.

  97 Jeżeli podmiot wstawi w dokumencie CHED link do wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do dokumentu CHED pojawi się w wyciągu ze świadectwa kontroli.

  98 W związku z wydawaniem w tym przypadku odrębnych dokumentów CHED (tzw. "podporządkowanych" dokumentów CHED) w odniesieniu do każdej części podzielonej przesyłki, zob. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

  99 Jeżeli podmiot wstawi w pierwszym dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do pierwszego dokumentu CHED pojawi się również w świadectwie kontroli.

  100 Jeżeli podmiot wstawi w odrębnym dokumencie CHED link do wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do odrębnego dokumentu CHED pojawi się w wyciągu ze świadectwa kontroli.

  101 Zob. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

  102 Jeżeli podmiot wstawi w pierwszym dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do pierwszego dokumentu CHED pojawi się również w świadectwie kontroli.

  103 W przypadku gdy podmiot wstawi w odrębnym dokumencie CHED link do wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do odrębnego dokumentu CHED pojawi się w wyciągu ze świadectwa kontroli.

  104 Zob. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  105 Zob. 45 ust. 5 rozporządzenia w sprawie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej oraz art. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  106 Zob.

  107 Zob. 5 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, które stanowi: "Jeżeli decyzja podjęta w dokumencie CHED zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) 2017/625 wskazuje, że przesyłka nie jest zgodna z przepisami, o których mowa w art. 2 tego rozporządzenia, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej informuje w systemie TRACES właściwy organ, który podjął decyzję zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, w celu aktualizacji świadectwa kontroli".

  108 Zob. 5 akapit drugi zdanie ostatnie rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, które stanowi: "(... ) Ponadto każdy właściwy organ przeprowadzający kontrole urzędowe w celu zweryfikowania zgodności z przepisami, o których mowa w art. a)-h) oraz j) rozporządzenia (UE) 2017/625, przekazuje w systemie TRACES wszelkie odpowiednie informacje, takie jak wyniki analiz laboratoryjnych, właściwemu organowi, który podjął decyzję zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, w celu ewentualnej aktualizacji świadectwa kontroli".

  109 Zob. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1873.

  110 Zob.

  111 Zob.

  112 Zob. 57 ust.

  113 Zob.

  114 Zob. 50 ust.

  115 Zob.

  116 Art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

  117 Art.

  118 Zob. 56 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

  119 Art.

  120 Art.

  121 Art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

  122 Motyw 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

  123 Zob. definicję "punktu dopuszczenia do obrotu" w art. 2 pkt 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

  124 Art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

  125 Art.

  126 Więcej informacji na temat rejestracji punktów dopuszczenia do obrotu w systemie TRACES można znaleźć w pkt 4.

  127 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. L 095 z 7.

  128 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.

  129 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r.

  130 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r.

  131 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r.

  132 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia (Dz. L 250 z 30. 2019, s. 6).

  133 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2123 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przypadków, w których kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie niektórych towarów mogą być przeprowadzane w punktach kontroli, a kontrole dokumentacji mogą być przeprowadzane w pewnej odległości od punktów kontroli granicznej, oraz warunków, na jakich może się to odbywać (Dz. L 321 z 12. 64).

  134 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Dz. 73).

  135 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów (Dz. L 15 z 17. 1.

  136 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE (Dz. L 132 z 19. 24).

  137 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG. ) (Dz. L 165 z 21. 8).

  138 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli (Dz. 10).

  139 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1533 z dnia 17 września 2021 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 (Dz. L 330 z 20. 72).

  140 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych ("rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC") (Dz. L 261 z 14. 37).

  141 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1873 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obowiązujących w punktach kontroli granicznej procedur skoordynowanego przeprowadzania przez właściwe organy wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych (Dz. L 289 z 8. 11. 50).

  142 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2130 z dnia 25 listopada 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące działań przeprowadzanych podczas kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz po tych kontrolach w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (Dz. 128).

  143 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. L 319 z 10.

  144 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (Dz. L 277 z 29. 89).

  145 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1158 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków regulujących przywóz żywności i pasz pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. L 257 z 6. 2020, s.

  146 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1698 z dnia 13 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów i grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także o zasady nadzoru nad nimi i ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te organy kontrolne i jednostki certyfikujące (Dz. L 336 z 23. 7).

  147 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE) (Dz. L 343 z 23. 2011, s. 140).

  Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

  Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

  Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Cal Spas Woodcrest Series

  Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Cal Spas Woodcrest Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Cal Spas Woodcrest Series

  BCPPunkt kontroli granicznej
  CPICSkoordynowane przeprowadzenie wzmożonych kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1873CNNomenklatura scalona (CN) określona w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 1 CPPunkt kontroli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowychDokument CHEDWspólny zdrowotny dokument wejścia, o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625CHED-DDokument CHED sporządzony zgodnie z formularzem w części 2 sekcja D załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 w przypadku przesyłek pasz i żywności niepochodzącejod zwierząt, które to przesyłki podczas wprowadzania do Unii podlegają dowolnemu ze środków lub warunków określonych w art. 47 ust. d), e) lub f) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych 2. CHED-PPDokument CHED sporządzony zgodnie z formularzem w części 2 sekcja C załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 w przypadku przesyłek zawierających: rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, o których mowa w art. c) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych; rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które podczas wprowadzania do Unii podlegają dowolnemu ze środków lub warunków określonych w art. d), e) lub f) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych; lub konkretne rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty z określonego źródła lub miejsca pochodzenia, w przypadku których minimalny poziom kontroli urzędowych jest niezbędny, by zareagować na znane jednolite zagrożenia i ryzyko dla zdrowia roślin, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/66 3. COIŚwiadectwo kontroliMLPMaksymalny limit pozostałości pestycydów 4 Towary unijneTowary należące do jednej z następujących kategorii:

  a) towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii;

  b) towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu;

  c) towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, o których mowa w lit. b), lub z towarów, o których mowa w lit. a) i b) 5.

  Towary nieunijneTowary inne niż "towary unijne" lub towary, które utraciły swój status celny jako towary unijne 6. OCRRozporządzenie (UE) 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 7 ORRRozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologiczneji znakowania produktów ekologicznych 8. Kontrole ekologiczneKontrole urzędowe przesyłek w celu sprawdzenia zgodności z rozporządzeniem w sprawie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, o których to kontrolach mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306. Kontrole zdrowia roślinKontrole urzędowe roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów. SPSSanitarne i fitosanitarneUrzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarneKontrole urzędowe przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności z przepisami sanitarnymi i fitosanitarnymi, o których to kontrolach mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.