Przyciski pilota Instrukcja obsługi 4ipnet Eap737

Przyciski pilota 4ipnet Eap737 służą do kontrolowania różnych funkcji urządzenia. Na przykład użytkownicy mogą włączać i wyłączać urządzenie, dostosowywać jego ustawienia, przeglądać listę dostępnych sieci bezprzewodowych i wybierać sieć, do której chcą się połączyć. Przyciski pilota 4ipnet Eap737 są wygodne i łatwe w użyciu. Użytkownicy mogą wybrać odpowiednią opcję, naciskając jeden z przycisków lub wciskając kombinację przycisków. Wszystkie funkcje i opcje są opisane w instrukcji obsługi, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko zrozumieć, jak działa każdy z przycisków.

Ostatnia aktualizacja: Przyciski pilota Instrukcja obsługi 4ipnet Eap737

Pytania i odpowiedzi o uniwersalnego pilota wracają jak bumerang. Sam miałem dylemat czy kupić i co kupić?wybór padł na Oskara Pro, czego nie żałuję:)... dla tych którzy chcą bliżej się zapoznać z jego możliwościamipolecam instrukcję.

Instrukcja obsługi
pilota uniwersalnego

1. INFORMACJE OGÓLNE.............................................................. 2
2. OBSŁUGA PILOTA........................................................................ 4
2. 1 Wprowadzanie kodu....................................................................... 2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami........................................... 5
2. 3 Wyszukiwanie kodu........................................................................ 6
2. 3. 1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów......... 2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota........................................ 4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia............. 8
2. 5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia........................... 9
2. 6 Funkcja uczenia.............................................................................. 7 Funkcja przenoszenia przycisków.............................................. 13
2. 8 Kasowanie pojedynczych nauczonych
lub przeniesionych przycisków................................................... 16
2. 9 Kasowanie wszystkich nauczonych
lub przeniesionych przycisków dla danego urządzenia........... 10 Powrót do ustawień fabrycznych................................................ 17

3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU................................... 18
4. DANE TECHNICZNE................................................................... 19
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI.................................. 20
6. SPIS KODÓW................................................................................. 21

1

1. INFORMACJE OGÓLNE
Rysunek pilota z opisem grup przycisków

3
2

1. Przycisk SHIFT.
2. Dioda sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem
POWER.

5

4

3. Dioda nadawcza
(wewnątrz pilota).

4. Przyciski wyboru

6
obsługiwanego urządzenia
(TV, DVD, SAT, AUX,
DVB, VCR).

5. Przyciski u ywane
w procedurach programowania (DVD, SAT).

6. Przycisk REC u ywany
do nagrywania
VCR, DVD, AUDIO, DVR.

Niniejsza instrukcja dotyczy
wyłącznie pilotów z numerem
seryjnym,, AZ8xxxxx". *
*Numer seryjny pilota znajduje
się na dnie zasobnika baterii.

2

:

Pilot uniwersalny
o

mo e obsługiwać równocześnie do 10 ró nych urządzeń audio-video,
np. TV, VCR, DVD, SAT, DVB, AUDIO,

w pamięci zawiera kody do ponad 100 tysięcy oryginalnych pilotów i urządzeń,

posiada funkcję,, uczenia się" rozkazów z pilotów oryginalnych,

pozwala na zmianę układu przycisków,

po wyjęciu baterii,, pamięta" wprowadzone kody.

Wskazówki
Przed u yciem pilota zapoznaj się z instrukcją obsługi
Do pilota załó dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA) 1, 5V zgodnie
z opisem znajdującym się na dnie pojemnika baterii.
Zu ytych baterii nie wyrzucaj razem z innymi odpadami domowymi.
Oddaj je do punktu zbiórki.
Nowo zakupiony pilot wymaga wprowadzenia odpowiednich kodów dla
posiadanych urządzeń. Sposoby wprowadzania kodów opisane są
w rozdziale,, Obsługa pilota" na str. 4. Spis kodów znajduje się na stronie 21
instrukcji.
Aby wywołać funkcje przycisków oznaczone na pilocie kolorem zielonym,
naciśnij przycisk
i trzymając go naciśnij wybrany przycisk. W Spisie
kodów funkcje te przedstawione są w wierszu SHIFT.
Przyciski wyboru urządzeń
Masz do dyspozycji 10 przycisków wyboru urządzeń:
,

,
+

,
,

,
+

,
,

+

,

+

*) Przyciski DVB i VCR są niedostępne w procedurze uczenia (rozdz. 2. 6 str. 9)
i przenoszenia przycisków (rozdz. 7 str. 13).

3

2. OBSŁUGA PILOTA
Wyszukaj w Spisie kodów (od str. 21) markę oraz typ pilota oryginalnego i odczytaj
odpowiadający mu 4-cyfrowy kod (np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów - 1073). Je eli w Spisie kodów nie znalazłeś
szukanego typu pilota, spróbuj funkcji,, wyszukiwania kodu" (pkt. 3 str. 6).
Dioda świecąca u yta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).

2. 1

Wprowadzanie kodu

Przykład wprowadzenia kodu 1073 (TV Sony, pilot oryginalny RM610).
Naciśnij
przycisk
wyboru
urządzenia, na którym chcesz
wpisać kod np.
; dioda
mignie ( więcej & gt; & gt; A)).

Naciśnij jednocześnie przyciski
i trzymaj
a dioda mignie 3 razy.

Naciśnij pierwszą
kodu; dioda mignie.

cyfrę

Naciśnij drugą cyfrę kodu;
dioda mignie.

Naciśnij trzecią cyfrę kodu;
A)

Kody mo esz wpisywać na przyciskach
w połączeniu z

na przyciskach

Wpisując kod np. na przycisku
i trzymając go wcisnąć

Naciśnij czwartą cyfrę kodu;
dioda mignie; przyjęcie całego
4-cyfrowego kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

.

,
,

+

,
,

,
,

,

,

.

nale y nacisnąć przycisk

oraz

Je eli po jednoczesnym naciśnięciu przycisków
dioda miga szybko
a do ich puszczenia, oznacza to, e baterie pilota są zu yte i nie mo na
przeprowadzić procedury programowania.
W takim przypadku wymień baterie na nowe.
Maksymalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisków
w procedurze wprowadzania kodu wynosi 30 sekund. Przekroczenie tego czasu
lub błędne wprowadzenie kodu (np. wprowadzenie nieistniejącego numeru,
niewłaściwa kolejność czynności) sygnalizowane jest szybkim miganiem diody
przez 10 sekund.
W takim przypadku rozpocznij wprowadzanie kodu od początku.
Zanotuj wprowadzone kody na ostatniej stronie instrukcji.
Wprowadzenie nowego numeru kodu na wybranym przycisku wyboru urządzenia
powoduje zastąpienie kodu poprzednio wprowadzonego. 2

Przełączanie pomiędzy urządzeniami

Do pilota mo esz wprowadzić kody do 10 ró nych urządzeń. W danej chwili pilot
obsługuje to urządzenie (np. telewizor), które zostało wybrane przyciskiem wyboru
urządzenia (patrz rysunek poni ej).

2. 3

Wyszukiwanie kodu

2. 1

Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów

Je eli nie znasz typu pilota oryginalnego wykonaj następujące czynności:
1.

Poszukaj w Spisie kodów markę urządzenia. Na początku listy dla danej marki
umieszczone są zbiorcze zestawienia kodów dla ró nych rodzajów urządzeń, np. dla
TV, VCR, SAT.

Wprowadzaj kolejno kody odpowiadające Twojemu urządzeniu (rozdział 2. 1 str. 4).

3.

Po wprowadzeniu kolejnego kodu sprawdź czy pilot poprawnie steruje urządzeniem.

W przypadku, gdy powy szy sposób nie przyniesie zadowalającego efektu, zastosuj
procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota. 2

Przeszukiwanie bazy kodów pilota

Procedura przeszukiwania bazy kodów pilota pozwala na szukanie właściwego kodu dla
posiadanego urządzenia wśród wszystkich kodów w bazie pilota. Pilot, podczas
przeszukiwania bazy, wysyła kolejno dla ka dego kodu rozkaz wyłączenia urządzenia.

Uruchom urządzenie
którym chcesz sterować.

i trzymaj a
dioda mignie 3 razy.

Naciśnij przycisk wyboru
;
urządzenia np.
Naciśnij
;
Dla danego typu urządzenia wprowadź 4-cyfrowy kod początkowy, od
którego zaczniesz przeszukiwanie:
Dla TV
Dla VCR / DVD
Dla SAT / DVB
Dla AUDIO
Dla innych urządzeń

6

1000
2000
3000
4000
5000

Przyciskaj impulsowo
,
dopóki urządzenie nie wyłączy
się, po ka dym naciśnięciu
dioda mignie
( więcej & gt; & gt; B), & gt; & gt; C)).

W przypadku, gdy urządzenie zostanie wyłączone, włącz je ponownie włącznikiem w ciągu
30 sek.

Sprawdź poprawność działania podstawowych
funkcji pilota (np. regulację głośności, przyciski
numeryczne).
Nie mo esz w tym momencie sprawdzać
działania
przycisków
biorących
udział
w przeszukiwaniu:
,
,
,

Gdy pilot realizuje tylko część potrzebnych funkcji, mo esz kontynuować
przeszukiwanie bazy naciskając
.
Mo esz przejść do poprzednich kodów
naciskając
.
Mo esz
równie
odczytać numer aktualnie ustawionego
kodu aby go zanotować ( więcej & gt; & gt; D)).

Gdy pilot poprawnie steruje urządzeniem naciśnij
; dioda mignie 3 razy, a znaleziony kod
zostanie zapamiętany.

B)

Brak świecenia diody przy naciskaniu
grupy urządzeń.

C)

Przeszukiwanie mo na zakończyć przez zatwierdzenie
lub przerwać
odczekując 30 sekund (przerwanie zostanie zasygnalizowane miganiem diody).

D)

Odczyt numeru kodu podczas przeszukiwania: naciśnij przycisk
,
a następnie zliczaj mignięcia diody (dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłu ej)
przycisk

ilość mignięć
ilość mignięć

oznacza wyczerpanie kodów danej

- cyfra tysięcy
- cyfra setek
- cyfra dziesiątek
- cyfra jedności

Cyfry kodu mo esz odczytywać dowolną ilość razy naciskając

,
,
,
Wciśnięcie innego przycisku spowoduje powrót do procedury przeszukiwania.

Przyciski u ywane przy przeszukiwaniu:
-

przeszukuje bazę kodów,, w górę",
przeszukuje bazę kodów,, w dół",
przycisk do zatwierdzania znalezionego kodu,
przycisk do rozpoczęcia odczytu aktualnego kodu.

Zanotuj numery odczytanych kodów aby wybrać z nich kod, który realizował
poprawnie największą ilość funkcji.

7

Szybkie przeszukiwanie
Aby przyspieszyć przeszukiwanie bazy kodów zamiast impulsowego przyciskania
(punkt
) przytrzymaj wciśnięty przycisk
a do momentu wyłączenia się
urządzenia. Metoda ta jest zalecana dla doświadczonych u ytkowników, gdy w tym
przypadku istnieje mo liwość,, przeskoczenia" właściwego kodu. Do,, przeskoczonego"
kodu mo esz wrócić naciskając
.
Kontynuacja wyszukiwania od dowolnie wybranego kodu
Aby nie powtarzać wyszukiwania dla wcześniej sprawdzonych kodów, mo esz
kontynuować wyszukiwanie od dowolnego numeru kodu. W tym celu uruchom procedurę
przeszukiwania bazy kodów pilota, a w punkcie
wprowadź wybrany przez Ciebie kod
początkowy.

W znalezieniu właściwego kodu mo e Ci równie
internetowa dostępna na stronie www. elmak. pl

2. 4

pomóc wyszukiwarka

Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia

Naciśnij jednocześnie
przyciski
i trzymaj a dioda mignie 3 razy.

Naciśnij przycisk
.
Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze tysięcy.

Naciśnij przycisk
liczbę mignięć,
ona cyfrze setek.

Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze dziesiątek.

8

Wybierz przycisk wyboru
), któurządzenia (np.
rego kod chcesz odczytać;
Policz liczbę mignięć, odpowiada
ona
cyfrze
jedności. Policz
odpowiada

Aby wyjść z procedury
naciśnij dowolny przycisk
oprócz
,
,
,
. Dioda miga przez
około 3 sek.

Dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłu ej.
Podczas procedury mo esz wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając
ponownie przyciski
,
,
,
. 5

Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia

Je eli nie chcesz ju u ywać zaprogramowanego wcześniej urządzenia (np. pod przycis), mo esz skasować kod dla tego urządzenia. Przycisk wyboru urządzenia dla
kiem
którego skasowałeś kod (tutaj
) stanie się nieaktywny.

3 razy. 6

urządzenia
(np.
),
którego kod
chcesz skasować; dioda mignie.

Wciśnij
ponownie
ten sam
około 5 sek.,
skasowanie kodu zostanie potwierdzone 3-krotnym mignięciem diody po puszczeniu przycisku.

Funkcja uczenia

mo esz nauczyć rozkazów dowolnego pilota oryginalnego.
Pilota
W odró nieniu od innych pilotów uczących się,
pozwala nauczyć w ramach
jednego urządzenia (np. TV) rozkazy z ró nych pilotów oryginalnych.
Z funkcji,, uczenia" zaleca się skorzystać w następujących przypadkach:
gdy w Spisie kodów nie znajdziesz typu szukanego pilota oryginalnego lub sprzętu
(np. gdy kupiłeś nowy sprzęt),

gdy chcesz sterować kilkoma urządzeniami bez konieczności przełączania ich
przyciskami wyboru urządzenia,

gdy chcesz zmodyfikować układ przycisków według własnych upodobań.

9

Przygotowanie do procedury uczenia:
1. Sprawdź czy pilot oryginalny poprawnie steruje sprzętem. Zaplanuj sobie rozmieszczenie funkcji na klawiaturze.
3. Przed przystąpieniem do procedury uczenia zapoznaj się z jej opisem przedstawionym
poni ej.
W zale ności od potrzeb wykonuj następujące czynności:
Gdy chesz stworzyć zupełnie nowy
układ przycisków na pilocie.
(np. uczenie nowego pilota)

lub

Gdy chcesz zmodyfikować
istniejący układ przycisków. na wprowadzonym kodzie dla
DVD nauczyć funkcji głośności
telewizora)

jednocześnie
i trzymaj a dioda
mignie 3 razy.

wyboru urządzenia
(np.
) pod
którym chcesz
umieścić nowy układ
przycisków;
( więcej & gt; & gt; F)).

umieścić zmodyfikowany układ
Wprowadź kod 5000,
wprowadzanie
kolejnych cyfr
potwierdzane jest
mignięciem diody
( więcej & gt; & gt; E)).

Wprowadź kolejno
cyfry kodu który
chcesz
zmodyfikować,
mignięciem diody.

Przyjęcie kodu sygnalizowane jest
3-krotnym mignięciem diody.

E)

10

W kodzie 5000 aden z przycisków nie ma przyporządkowanej funkcji.

Procedura uczenia

wyboru
;
pod którym
2 razy
chcesz uczyć
i zacznie
świecić z
(ten sam którego u yłeś
widoczną pulsacją. Masz 100
podczas przygotowania);
sek. aby rozpocząć punkt.
dioda mignie ( więcej & gt; & gt; F)).

Umieść piloty na równej powierzchni (stół, biurko), aby były zwrócone do siebie bezpośrednio
diodami nadawczymi, w odległości około 5 cm. Unikaj miejsc mocno oświetlonych.

Naciśnij na pilocie
przycisk który ma być
nauczony. Po naciśnięciu
dioda będzie świecić ciągle
( więcej & gt; & gt; G)).
Teraz masz 30 sek. na
naciśnięcie przycisku na
pilocie oryginalnym.

Powtarzaj czynności
i
a do
z punktów
nauczenia ądanej ilości
przycisków.

Naciśnij i trzymaj przycisk
pilota oryginalnego a dioda
świecąca w pilocie
zgaśnie.
Nauczenie przycisku potwierdzane jest trzykrotnym mignięciem diody ( więcej & gt; & gt; H)).
Jeśli dioda zgaśnie tylko na chwilę po czym
znowu świeci ciągle, naciśnij ponownie ten sam
przycisk pilota oryginalnego ( więcej & gt; & gt; I)).

Aby wyjść z procedury
uczenia naciśnij przycisk
; dioda miga szybko
przez około 7 sek. Przyciski
nauczone zostają
automatycznie zapamiętane
.
po punkcie

11

F)

Funkcja uczenia dostępna jest tylko pod następującymi przyciskami wyboru
urządzenia:
,
,
,
,
,
,
+
+

,

. Łącznie masz do dyspozycji 8,, klawiatur" po: 2 razy 42 przyciski.

G)

W przypadku, gdy wcześniej nauczyłeś lub przeniosłeś du ą liczbę przycisków, czas
oczekiwania na zaświecenie diody mo e się wydłu yć do kilkunastu sekund.

H)

Błąd uczenia sygnalizowany jest szybkim miganiem diody przez 3 sekundy.

I)

W przypadku problemów z uczeniem funkcji z pilota oryginalnego mo esz spróbować
,, uczenia przez nagrywanie kodu". W tym celu w punkcie
procedury uczenia naciśnij
, który ma być nauczony - dioda
i trzymaj przez 3 sekundy przycisk pilota
wówczas mignie 2 razy i zacznie świecić ciągle. W tym wypadku przycisk pilota
oryginalnego (patrz punkt) naciskaj tak, jak podczas normalnej obsługi urządzenia,
gdy funkcja przycisku jest,, nagrywana" łącznie z czasem naciśnięcia.
Przyciski nauczone są pamiętane równie po wyjęciu baterii.
Dla przycisków nauczonych dioda sygnalizacyjna świeci tak długo, jak długo
wciśnięty jest dany przycisk. Dzięki temu rozró nisz przyciski nauczone od
przycisków z bazy kodów, dla których dioda gaśnie po jednej sekundzie.
Przyciski do uczenia (patrz punkt
.

) mo esz wybierać równie z przyciskiem

Mo esz wielokrotnie wchodzić w procedurę uczenia, nie powoduje to utraty
wcześniej nauczonych przycisków.
Przyciski nauczone mo esz kasować:

o
pojedynczo (rozdział 2. 8 str. 16)
dla całego urządzenia (rozdział 2. 9 str. 16)
poprzez powrót do ustawień fabrycznych pilota (rozdział 2. 10 str. 17)

Skasowanie numeru kodu dla urządzenia (rozdział 2. 5 str. 9) nie powoduje utraty
nauczonych przycisków.
Wprowadzenie nowego numeru kodu dla danego przycisku wyboru urządzenia
(rozdział 2. 4) nie powoduje utraty nauczonych przycisków.
Na tym samym przycisku wyboru urządzenia mo esz jednocześnie u ywać funkcji
uczenia i przenoszenia przycisków.

12

2. 7

Funkcja przenoszenia przycisków

Pilot posiada funkcję przenoszenia przycisków. Jest to udogodnienie dla u ytkownika, który
ju pewien czas posługuje się pilotem i chce dokonać zmian układu przycisków pod kątem
własnych upodobań - na przykład chce obsługiwać telewizor oraz DVD bez konieczności
przełączania przyciskami wyboru urządzenia w pilocie
.
W odró nieniu od funkcji uczenia, podczas przenoszenia przycisków nie potrzebujesz pilota
oryginalnego. Będziesz jedynie korzystać ze Spisu kodów.
Funkcja przenoszenia przycisków pozwala na:

rozmieszczenie przycisków na pilocie według własnych upodobań,
obsługę kilku urządzeń bez konieczności przełączania przyciskami wyboru urządzenia.

Przygotowanie do procedury przenoszenia przycisków:
Zanotuj numery kodów ze Spisu kodów dla poszczególnych urządzeń, których
przyciski będziesz przenosił.

Zaplanuj sobie rozmieszczenie funkcji na klawiaturze.

Przed przystąpieniem do procedury przenoszenia zapoznaj się z jej przebiegiem.
W zale ności od potrzeb postępuj następująco:

Gdy chcesz stworzyć zupełnie nowy
układ przycisków na pilocie
(np. umieścić na klawiaturze tylko
wybrane funkcje).

Gdy chcesz zmodyfikować istniejący
układ przycisków
DVD przenieść funkcje
głośności telewizora).

(np.
) pod którym
chcesz umieścić nowy
układ przycisków,
( więcej & gt; & gt; K)).

układ przycisków;
13

Wprowadź kod 5000,
( więcej & gt; & gt; J)).

J)

chcesz zmodyfikować,
mignięciem diody.
Procedura przenoszenia przycisków

i trzymaj a dioda mignie
Naciśnij przycisk
;
dioda mignie 2 razy.

Wprowadź 4-cyfrowy kod
urządzenia, z którego zostaną
pobrane przyciski. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry dioda
zacznie świecić z widoczną
pulsacją ( więcej & gt; & gt; L)).

Naciśnij przycisk, w którego
miejsce chcesz przenieść
funkcję. Dioda świeci ciągle
( więcej & gt; & gt; M), & gt; & gt; N)).

Naciśnij przycisk, którego
funkcję chcesz przenieść na
uprzednio wybrane miejsce.
Dioda zacznie świecić
z widoczną pulsacją
( więcej & gt; & gt; O)).

przeniesienia ądanej ilości
14

Naciśnij przycisk wyboru
urządzenia, którego układ
przycisków będzie
modyfikowany (ten sam
którego u yłeś podczas
przygotowania); dioda mignie
przenoszenia przycisków
naciśnij przycisk
; dioda
miga szybko przez około
7 sek. Przyciski przeniesione
zostają automatycznie
zapamiętane.

K)

Funkcja przenoszenia przycisków dostępna jest tylko pod następującymi przyciskami
wyboru urządzenia:
,
,
,
,
,
,
+

.

L)

Mo esz wielokrotnie wchodzić w procedurę przenoszenia przycisków za ka dym
razem wybierając ten sam lub inny kod. Przyciski przeniesione przy poprzednich
wejściach w procedurę są pamiętane. Dzięki temu mo esz połączyć funkcję kilku
urządzeń na jednej klawiaturze.

M)

Jeśli nie wykonasz kolejnej czynności w ciągu 30 sekund, pilot wyjdzie z procedury
a wszystkie wcześniej przeniesione przyciski zostaną zapamiętane.

N)

O)

Jeśli nie wykonasz kolejnej czynności w ciągu 100 sekund, pilot wyjdzie z procedury
a wszystkie wcześniej przeniesione przyciski zostaną zapamiętane.
Przyciski przeniesione są pamiętane równie po wyjęciu baterii.
Dla przycisków przeniesionych dioda sygnalizacyjna świeci tak długo jak długo
Mo esz wielokrotnie wchodzić w procedurę przenoszenia przycisków,
nie powoduje to utraty wcześniej przeniesionych przycisków.
Dla danego przycisku wyboru urządzenia mo esz przenosić przyciski z kilku
ró nych kodów poprzez wielokrotne wejście w procedurę przenoszenia przycisków.
Przeniesione przyciski mo esz kasować:

wszystkie dla wybranego urządzenia, np. TV (rozdział 2. 16)
Wprowadzenie nowego numeru kodu lub jego skasowanie dla danego przycisku
wyboru urządzenia nie powoduje utraty przeniesionych przycisków.
uczenia i przenoszenia przycisków.
Mo esz zablokować funkcję dowolnego przycisku pilota (np. aby zabezpieczyć
telewizor przed przypadkowym rozstrojeniem). W tym celu w punkcie
procedury
przenoszenia przycisków wprowadź kod 5000. W tym kodzie aden z przycisków
nie ma przyporządkowanej funkcji.

15

2. 8

Kasowanie
przycisków

pojedynczych

nauczonych

przeniesionych

urządzenia ( np. TV), którego
przyciski chcesz skasować;
dioda mignie 2 razy
i zacznie świecić
z widoczną pulsacją.

Naciśnij i trzymaj przez 3 sek.
nauczony lub przeniesiony
przycisk który chcesz
skasować. Skasowanie
przycisku potwierdzone jest
dwukrotnym mignięciem diody,
po czym dioda zacznie świecić
Powtarzaj czynności z punktu
skasowania ądanej liczby przycisków. 9

Aby wyjść z procedury
; dioda
7 sek.

Kasowanie wszystkich nauczonych lub przeniesionych przycisków
dla danego urządzenia
Naciśnij przyciski
Naciśnij przycisk wyboru
),
urządzenia (np.
którego przyciski
nauczone lub przeniesione
mają być skasowane;
około 5 sekund,
skasowanie przycisków
zostanie potwierdzone
3-krotnym mignięciem diody
po puszczeniu przycisku
( więcej & gt; & gt; P)).

P)
16

W przypadku gdy wcześniej nauczyłeś lub przeniosłeś du ą liczbę przycisków, czas
oczekiwania na potwierdzenie skasowania mo e wydłu yć się do kilku minut. 10 Powrót do ustawień fabrycznych
Powrót do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie:

wszystkich wprowadzonych kodów,
wszystkich nauczonych i przeniesionych przycisków.

skasowanie wszystkich kodów zostanie potwierdzone
4-krotnym mignięciem diody
po puszczeniu przycisku.

Opis oznaczeń
- odczytanie kodu ze Spisu kodów (np. kod 1073)
- jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków
przez co najmniej 4 sekundy

,

,

- naciśnięcie przycisków wyboru rodzaju
obsługiwanego sprzętu

,

,....,

- naciśnięcie przycisków numerycznych
- ręczne włączenie DVD
- wyłączenie się DVD
- naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
z równoczesnym naciśnięciem przycisku
- szybkie miganie diody świecącej
- trzykrotne mignięcie diody świecącej

3x
- dioda świeci dłu ej (około 1 sekundy)
przez co najmniej 5 sekund
- świecenie diody z widoczną pulsacją
- ciągłe świecenie diody
- kolejne naciśnięcia przycisku
(ka de zakończone mignięciem diody)

......
1x

17

3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU
Objawy

Czynności sprawdzające

brak reakcji diody świecącej na
naciskanie jakichkolwiek przycisków

-
sprawdź, czy prawidłowo zało yłeś baterie
wyjmij baterie i ponownie je włó po upływie 10 sekund
wymień baterie na nowe

po jednoczesnym naciśnięciu

sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni przycisk wyboru
sprawdź, czy wprowadziłeś kod dla urządzenia, które
chcesz obsługiwać (rozdział 2. 4 str. 8)
sprawdź, czy urządzenia reagują na pilota oryginalnego

miga a do ich puszczenia

dioda

urządzenie nie reaguje na pilota,
pomimo
sygnalizacji
diody
świecącej w pilocie

sprawdź w Spisie kodów układ odwzorowań funkcji
pilota oryginalnego na pilocie
przeprowadź procedurę przeszukiwania bazy kodów
pilota w celu znalezienia kodu pozwalającego na
realizację wszystkich funkcji (rozdział 2. 2 str. 6)

nie realizuje
pilot
wszystkich funkcji pilota oryginalnego

pilot wyłączył urządzenie w czasie przeszukiwania, ale przycisk
,, POWER" oraz inne nie działają

nastąpiło przeskoczenie numeru właściwego kodu,
włącz ponownie urządzenie a do,, przeskoczonego"
kodu wróć naciskając

,, zagubiłeś się" w procedurach
programowania

powróć do ustawień fabrycznych
(rozdział 2. 17)

podczas odczytu kodu dla danego urządzenia nie zdą yłeś
policzyć mignięć diody

w procedurze odczytu wprowadzonego kodu mo esz
wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając
,
,
,
(rozdział
ponownie przyciski
2. 8)

przyciski nauczone nie działają
poprawnie

zmniejsz odległość pomiędzy pilotami podczas uczenia
unikaj silnych źródeł światła podczas uczenia
spróbuj,, uczenia przez nagrywanie kodu" (patrz punkt I
str. 12)
kod niemo liwy do nauczenia

po wprowadzeniu nowego kodu
urządzenia, niektóre przyciski nie
działają poprawnie

dioda świecąca ciągle miga

- wyjmij baterie z pilota i dostarcz go do naprawy do
serwisu firmy ELMAK

18

jeśli przyciski te były wcześniej uczone lub przenoszone
nale y je skasować. W przypadku tych przycisków dioda
sygnalizacyjna świeci tak długo, jak długo wciśnięty jest
dany przycisk

4. DANE TECHNICZNE
1. Znamionowe napięcie pracy

3, 0V (2 baterie alkaliczne AAA/LR03 1, 5V)

2. Pobór prądu w stanie nadawania

typ. 25mA *)

3. Zasięg działania pilota

5m dla TV Nokia przy kodzie 1110
15m dla TV Philips przy kodzie 1041

4. Typowy czas działania pilota
przy zało onych nowych bateriach
i przy średnim czasie nadawania
100sek. /dobę

18 miesięcy *)

5. Zakres temp. pracy

od 0 do 35 ° C

6. Wymiary zewnętrzne w mm

211x54x25

7. Masa pilota (bez baterii)

106g

8. Ilość urządzeń mo liwych
do zaprogramowania jednocześnie
9. Ilość mo liwych do nauczenia przycisków

10 - w tym 8 z mo liwością uczenia
i przenoszenia przycisków
672

*) mierzone przy naciskaniu klawisza,, 1" przy wprowadzonym kodzie 1041 (RC -5 Philips)

Wszystkie dane techniczne zawarte w tej instrukcji mają charakter informacyjny i producent
zastrzega sobie prawo do zmian bez osobistego powiadomienia.

Wszelkie prawa autorskie i producenta zastrze one.
ELMAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
oraz ulepszeń produktu opisanego w instrukcji bez
uprzedzenia.

Producent:
ELMAK Sp. z o. o.
35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4
tel. /fax: (0 prefix 17) 854-98-14
tel.
(0 prefix 17) 850-45-90, 850-45-91
http:// www. pl
e-mail: elmak@elmak. pl

(C) Copyright 2008 ELMAK Sp. i Corel Corporation

19

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
WPROWADZENIE KODU
np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów - 1073:

Str. 4
PRZESZUKIWANIE BAZY KODÓW PILOTA
np. dla DVD:

Str. 6
ODCZYT WPROWADZONEGO KODU
np. DVD (kod - 2072):

Str. 8
KASOWANIE KODU SAT

Str. 9
NAUCZENIE PRZYCISKU Z PILOTA ORYGINALNEGO
Nauczenie przycisku
pilota
funkcji przycisku

z pilota oryginalnego marki Sony:

PRZENOSZENIE PRZYCISKÓW
Przeniesienie funkcji przycisków
dla DVD:
,

,

dla telewizora marki Philips o kodzie 1041 odpowiednio na przyciski,, krzy a"

Str. 13
KASOWANIE NAUCZONEGO PRZYCISKU

DLA TV

Str. 16
KASOWANIE WSZYSTKICH NAUCZONYCH I PRZENIESIONYCH PRZYCISKÓW DLA DVD

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Str. 17

20

Wybierając modele, znajdź instrukcje pdf lub filmy instruktażowe do Twojego pilota PIONEER

 • Programowanie pilota PIONEER z przełącznikami

 • Programowanie pilota PIONEER przez automatyczne uczenie

 • Programowanie pilota PIONEER w odbiorniku

 • Wystarczy ustawić przełączniki nowego pilota w taki sam sposób jak w poprzednim pilocie.

   Film instruktażowy:

  1. sposób

  : Inicjalizacja za pomocą pilota PIONEER już zaprogramowanego.

   Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i zainicjowany pilot oryginalny.
   Otwórz nowy pilot i pilot już zaprogramowany.
   Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w starym pilocie.
   Twój nadajnik jest zaprogramowany do napędu bramy lub bramy garażowej.

  2. sposób

  : Inicjalizacja za pomocą odbiornika.

   Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i odbiornik znajdujący się w pobliżu napędu bramy.
   Otwórz nowy pilot i odbiornik
   Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w odbiorniku.

   Brawo! Programowanie Twojego pilota do bramy jest zakończone!

  Zaprogramowany pilot przesyła swój kod do nowego pilota poprzez naciskanie przycisków na obu pilotach.

   Film instruktażowy:

   Sprzęt konieczny do programowania: pilot zainicjowany i sprawny, identyczny z modelem oryginalnym.
  Programowanie pilota odbywa się poprzez naciskanie kolejnych przycisków.
   Naciskaj równocześnie przyciski nowego pilota do momentu, aż dioda zacznie migać szybciej.
   Następnie zwolnij przyciski.
   Naciśnij pierwszy przycisk nowego pilota PIONEER.
   Dioda zaczyna świecić ciągle.
   W ciągu kliku kolejnych sekund przyłóż przód starego pilota do dolnej części nowego i naciśnij pierwszy przycisk starego pilota PIONEER.
   Nowy nadajnik do bramy mignie trzy razy. Programowanie zakończyło się powodzeniem.
   Pierwszy przycisk został zakodowany.
   Wykonaj te same czynności w celu zakodowania drugiego przycisku pilota.

   Doskonale! Teraz możesz zdalnie sterować napędem PIONEER za pomocą nowego pilota!

  Należy nacisnąć przycisk na odbiorniku (nieruchomy sterownik instalacji), a następnie przycisk kodowanego pilota PIONEER.

   Film instruktażowy:

   Programowanie pilota w odbiorniku
   Sprzęt potrzebny do programowania: odbiornik!
   Otwórz odbiornik bramy lub bramy garażowej.
   Naciśnij przycisk programowania, który zazwyczaj nosi nazwę: ENR, MEMO lub PROG.
   W niektórych odbiornikach PIONEER należy przytrzymać naciśnięty przycisk programowania.
   Dioda odbiornika sygnalizuje przełączenie w tryb programowania.
   Naciśnij na sekundę przycisk nowego pilota, a następnie zwolnij go.
   Dioda odbiornika zmienia sposób działania w celu zasygnalizowania powodzenia programowania.
   Przed wyjściem z trybu programowania odczekaj kilka sekund.

   Brawo! Twój nowy pilot PIONEER jest zaprogramowany!

  • Instrukcja obsługi Philips 21PT1653/58P

   Przecież masz wszystko opisane jaki i kiedy przycisk wciskasz. Przeczytaj dokładnie. Po co zdjecia.? Jak chcesz to przyślę Ci zdjęcie pilota.zobacz np stronę 14Pod "Czynność" jest prostokąt a pod "rezultat" - opis co ta "Czynność" powodujetyle, że "czynności" nie widać:(no i pytanie dodatkowe...

   Schematu/instrukcji/artykułu 22 Sty 2005 09:53Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4549

  • Instrukcja obsługi do Philipsa 29P5301/58.

   Mam wrazenie to w instrukcji jest inny pilot. Kupowalam urzywany telewizor wiec byc moze pilot mam z innego... Na pilocie na dole pisze: RC2591/92LP...W tym dziale nie zajmujemy się poradami.

   28 Lis 2006 19:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2760

   Instrukcja obsługi do magnetofonu Philips DCC 380

   Poszukuję instrukcji obsługi do sprzętu jak w temacie, przydatne będą także wskazówki jak sformatować kasetę itp. Czy ten sprzęt jest w pełni funkcjonalny z panelu czy trzeba szukać pilota?Podaj rodzaj, markę i symbol urządzenia w temacie!Patrz -- > OGŁOSZENIE 2/drugie/ od góry w tym...

   04 Lut 2008 07:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1404

   Szukam instrukcji obsługi pilota firmy Basic

   Dzień dobry. Poszukuję instrukcji obsługi pilota uniwersalnego firmy Basic. Potrzebuję zakodować w nim DVD firmy Philips a więc przydało by się jeszcze kody do Philipsa. Z góry dziękuję za pomoc.

   Ogłoszenia Elektronika 22 Lut 2010 17:30Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 36666

   instrukcja do PHILIPS DVD755VR/00 w języku polskim

   Witam!A czy ma Pan instrukcję obsługi do tego modelu w jakimkolwiek języku, gdyż mam taki sprzęt na zakładzie bez żadnej instrukcji i nie wiem jak ściągnąć blokadę- podczas używania niektórych funkcji wyświetla kluczyk na wyświetlaczu i safe na ekranie.Będę wdzięczny za udostępnienie.Pzdr....

   08 Sty 2008 22:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3438

   SZUKAM POL. INSTRUKCJI OBSŁUGI DO PHILIPSA (COMBO) DVP620VR

   Szukam również pilota do niego.Nie używaj wielkich liter w tytule -->REGULAMIN pkt 10. 9.Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.

   03 Kwi 2008 17:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1446

   Philips 29PT5403/00-instrukcja obsługi

   Chodzi mi o sposób wywołania menu strojenia. Odbiornik odbiera pierwszy program na zakresie UHF ale potrzebuję zaprogramować drugi program na tymże zakresie oraz Polsat. Klient nie jest pewien czy pilot do tego TV jest oryginalny. Chciałbym jednak spróbować tym pilotem, tylko nie mogę wywołać menu...

   TV Serwis 13 Lut 2007 08:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1474

   philips 21PT 166A instrukcja obsługi

   jak przeszukać kanały (pilot jest zamiennikiem)tv ma 3 guziki menu + i -Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA.

   10 Lis 2007 18:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3934

   Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Philips SBC RU 220

   Poszukuję instrukcji obsługi i programowania ww pilota!Andrzej

   12 Lut 2005 20:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4404

   Pilot Philips VR550/07 - Instrukcja obsługi PL

   Pilot do sterowania magnetowidów firmy Philips serii VR550.Może współpracować z dowolnymi telewizorami firmy Philips.

   DVD/VCR/Kamery i Blu-Ray Instrukcje Obsługi 27 Lip 2011 10:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3534

   Pilot i instrukcja obsługi do wzmacniacza Philips fa 950

   Witam.Poszukuję pilota i instrukcji obsługi do wzmacniacza Philips fa 950.Szukałem wszędzie ale ciężko go znaleźć.Jeżeli ktoś ma pilota to proszę o podanie modelu.A instrukcje do ew pobrania.Z góry dziękuję za pomoc.

   Audio Szukam 05 Lut 2012 17:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1899

   PH-1LC PIL1042 - Pilot uniwersalny do TV PHILIPS - instrukcja obsługi PL+EN

   Instrukcja obsługi uniwersalnego pilota PH-1LC PIL1042 do TV PHILIPS - w języku polskim i angielskim.

   Inne Instrukcje obsługi 15 Sty 2021 18:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 795

   Pilot uniwersalny

   WitamKażdy pilot uniwersalny programuje się inaczej, spróbuj jedną z tych metod:PILOT UNIWERSALNYUNIVERSAL ZONE R324Programowanie: (włączyć sprzęt np. TV)- przycisnąć klawisze razem...

   19 Lis 2004 04:56Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 44037

   Pilot odtwarzacza Philips model 710/002

   Witam. posiadam dvd Pfilips model dvd 710/002 lecz nie posiadam do niego instrukcji obsługi oraz pilota. Może ktoś posiada do niego pilota lub może podać jego oznaczenie fabryczne, gdzie można go nabyć lu jaki jest jego zamiennik. Może ktoś posiada do niego instrukcję obsługi.

   Początkujący Serwisanci 15 Paź 2007 07:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1476

   Philips PFL3xx8H/T lub PFL4398H/T Jaki pilot uniwersalny do tego tv?

   Witam! Philips PFL3xx8H/T lub PFL4398H/T - takie dwa typy/modele tv są napisane na instrukcji obsługi. Jaki pilot uniwersalny do tego tv kupić? Miałem już dwa piloty i żadnego z nich nie dało się zaprogramować. Piloty oprócz tego że były do tv można programować na VRC, SAT, DVD, CABLE, AUX. ( ale tv się...

   RTV Co kupić? 30 Cze 2017 23:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 672

   Pilot do tv PHILIPS 29PT9008/1 -

   Witam. Może ktoś mi podpowie jaki jest model pilota do tv PHILIPS 29 PT 9008/12 i ewentualnie gdzie znaleźć instrukcję obsługi.Pozdrawiam

   TV Początkujący 06 Cze 2013 13:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 954

   Jak skasować pamięć pilota uniwersalnego Philips SRU9400/10?

   Tak, pomógł mi Pan bardzo, pilot jest już zaprogramowany:)A tak swoją drogą, czemu ta informacja jest tak trudna do zdobycia, czemu nie jest wpisana do instrukcji obsługi tego pilota?

   RTV Użytkowy 02 Wrz 2010 21:59Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7245

   Philips TV/VHS - pilot nie działa

   To zależy od modelu telewizora. Sprawdź w instrukcji obsługi.

   11 Wrz 2011 12:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1696

   Philips AZ3856 - jak włączyć boombox z pilota?

   A co mówi instrukcja obsługi?

   Audio Serwis 21 Maj 2017 20:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 840

   PILOT: Universal Remote Control (RM-V8)

   Cześć mam pilota uniwersalnego Universal Remote Control ( RM-V8)ponieważ nie mam instrukcji obsługi do pilotamam taki problem ze nie wiem jaki kod mam do TV Philips i nie wiem jak sie go programuje;/ Prosiłbym, żeby ktoś po polsku powiedział mi co mam naciskać po kolei, będę wdzięczny...

   14 Gru 2007 14:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7743

   Philips SBCRU240

   SIEMANKO WSZYSTKIMSZYKAM INSTRUKCJI OBSŁUGI DO PILOTA UNIWERSALNEGO PHILIPS SBCRU240 PROSZE O SZYBKĄ ODPOWIEDŻZ GÓRY DZIĘKI I POZDRO!!!!Nie pisz dużymi literami - regulamin (wyłącz Caps Lock). (am)

   22 Lis 2004 21:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 585

   Philips 41GR8840 Szukam...

   Witam wszystkich.Szukam instrukcji obsługi i pilota do TV projekcyjnego PHILIPS 41GR8840...Jeśli ktoś wie coś na ten temat, proszę o pomocMoże być również na prv.Pozdrawiam.Wojtek.

   31 Sty 2005 10:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 807

   Edit: Kupiony Philips 46PFL5507K/12

   Taki program będzie w poniedziałek.Tyle że nie nadaje się on do gównianych telewizorów, a będzie stworzony do telewizorów Philipsa, które świetnie prezentują jakość.Na dowód oceny użytkowników:Witam, kupiłem 40pfl5007 i jak na 2 dni testów to moge powiedziec ze jestem zadowolony. Długo się...

   Jaki TV, projektor, kamerę kupić? 16 Sty 2014 19:00Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 17006

   Słowniczek pojęć RTV Philips

   Może nie jest to wielkie odkrycie, ale może ktoś będzie tego potrzebowaćAC-3 Ready (albo Dolby Digital Ready)10-bitowy przetwornik Video C/A Układ używany w odtwarzaczach DVD firmy Philips, który zapewnia najwyższej jakości odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów obrazu.100HzW tradycyjnym...

   Artykuły 23 Lis 2011 12:03Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 57804

   Telewizor Philips 50PFH6550/88 sparowanie pilota

   Witam wszystkich,Mam następujący problem z TV Philips 50PFH6550/88. Zakupiłem ten egzemplarz w sklepie outletowym bez pilota. Właśnie 2 dni temu przyszedł mi zamówiony oryginalny pilot o symbolu: 398GF15BEPH10T dedykowany właśnie pod ten model telewizora. Problem jest taki, że nie mogę w żaden sposób...

   26 Lis 2016 11:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3246

   Potrzebuję kod/kody do pilota Philips SRU530

   Potrzebuję kod/kody do pilota Philips SRU530Kupiłem COMBO Sanyo DVR-V100E bez pilota. Niektóre funkcje działają ale np. do zgrania zawartości kasety VHS na płytę DVD potrzebny jest pilot:)Instrukcja obsługi pilota wiele nie "mówi" albo ja nie umiem czytać (jest w jęz. UK a ja nie jestem...

   Inne Serwis 08 Kwi 2013 21:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2043

   Programowanie oryg. pilota do PHILIPS 36pw9525/58r rc2033/01

   TV jest z 2003 roku, Cyfra może być nieobsługiwana.Opis z instrukcji obsługi str. 34 niżej.Większość urządzeń audio i wideo naszej produkcji może być sterowanapilotem należącym do odbiornika TV.Naciśnij przycisk VCR, DVD, SAT, TUNER, CD, TAPE, CDR zależnie od rodzajusprzętu, który chcesz...

   11 Lis 2009 13:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2904

   Czy Philips mógł sobie pozwolić na niekompatybilność z innymi markami?

   Jestem laikiem, w dodatku kobietą, ale instrukcje obsługi akurat nie są pisane jakimś innym, obcym językiem. Tym bardziej wkurza mnie problem, który mam, bo wydaje się banalny. Mianowicie chciałabym podłączyć kino domowe Philips LX600 (wzmacniacz+głośniki) do telewizora LG LCD 32LC41 do tego odtwarzacz...

   10 Lip 2012 01:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1511

   VCR Philips VR910 nie reaguje na pilota

   Biję się w pierś i opisuję rozwiązanie mojego problemu:Odpowiedź znalazłem w zdobycznej.... Instrukcji obsługi do magnetowidu.Okazało się, że pilot może obsługować DWA magnetowidy i telewizor (o czym wcześniej nie wiedziałem). Przyczyną braku reakcji ze strony magnetowidu było zwyczajnie to, że pilot...

   DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 16 Cze 2005 12:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1371

   Philips VR460 - obsługa. Przesunięcie częstotliwości modulatora.

   Klientowi pies zjadł pilota, a na dodatek zgubiła się instrukcja obsługi. Nasz polski Philips tej instrukcji też nie udostępnia - a globalny nic nie wie o tym modelu. Potrzebuję tylko przesunąć częstotliwość modulatora. Jeżeli ktoś ma dostęp - proszę o informację.

   18 Mar 2006 21:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 885

   pilot uniwersalny philips sbc ru 520 instrukcja

   poszukuje instrukcji obsługi do w/w pilota

   18 Maj 2007 00:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 9780

   Philips 32PHH4100/88 Rebooting in LOGO

   Szanowny Kliencie,Dziękujemy za skontaktowanie się z nami w sprawie państwa zgłoszenia. Chcielibyśmy przekazać państwu następujące informacje.Poniższy artykuł dotyczy:? Modeli telewizorów 40x0-42x0, 52x0 i 63x0 z 2015.? Modeli telewizorów 4031, 41x1, 42x1 oraz 5231 z 2016.? Modelu...

   TV Szukam 24 Wrz 2018 16:46Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6825

   Philips, 29PT8508, chassis E M. 2E, pilot

   Przepraszam z góry za to pytanie na tym forum, ale wszyskie inne żródła mi się wyczerpały. Potrzebuję nazwy orginalnego pilota do tego TV. Problem polega na tym, że posiada on przyciski do obsługi VCR, które to służą również do precyzyjnego dostrojenia TV. W instrukcji obsługi jest rysunek, niestety bez nazwy. Wszystkie...

   24 Sie 2006 11:33Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1449

   VCR Philips VR737 - pilot uniwersalny Mak Maxi 2000

   Dostałem magnetowid Philips 737 match line z uniwersalnym pilotem Mak maxi 2000 i tu się pojawia problem, bo pilot nie obsługuje wszystkich funkcji (magnetowid nagrywa tylko w LP - to ustawienie można zmienić tylko pilotem a ten niestety nie ma takiej mozliwości).W tym miejscu miałbym prośbę...

   17 Paź 2007 15:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1874

   Kupię pilota do ampliunera Philips FR 911 lub może ktoś...

   Nie jest identyczny, bo jak już pisałem - miałem FR 911 (zresztą nie tylko) z pilotem. To znaczy, oba piloty są identyczne, ale najwyraźniej żaden nie jest z zestawu z FR911.Mam do tej pory oryginalny karton, styropiany i instrukcję obsługi, bo kolekcjonuję to, więc mogę zrobić zdjęcie - chyba jest...

   Audio Bazar 03 Sie 2008 18:45Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3160

   Philips 14PV225/58 - pomylone funkcje przycisków

   No niby wszystko się zgadza, chassis Z12, procesor М37762MCA-BA8GF jeśli dobrze odczytałem.W tej serwisówce od Funai TVCR-1404 pisze jak wejść w tryb serwisowy (w czasie 5 sekund nacisnąć kolejno na pilocie Stby 2 7 1 Mute) ale na tym Philipsie to nie działa.Instrukcji serwisowej do tego...

   TV CRT Serwis 18 Maj 2009 16:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2348

   Philips 32PF4320/10 brak sygnału component z DVD

   Mam problem z DVD i odbiorem sygnału componentowego podanego na wejście VGA w TV LCD Philips. 32PF 4320/10, telewizor jest kupiony w tamtym roku w salonie.To są parametry mojego TVObraz/WyświetlaczFormat obrazu: 16:9, PanoramicznyJasność: 500 cd/m²Współczynnik kontrastu...

   TV LCD OLED Plazma Serwis 08 Sty 2009 18:48Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4697

   Lcd, Philips, 42PFL5604H/12, zablokowany pilot

   Witam...Dostaliśmy z rodziną od siostry i szwagra na święta pod choinkę w/w tv. I jest taki problem, iż zablokowany jest pilot ( na ekranie w prawym górnym rogu non stop świeci się duża litera "F") dzisiaj dzwoniłem do pomocy technicznej philipsa i konsultant kazał mi z boku tv równocześnie przytrzymać...

   04 Sty 2010 21:16Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7542

   Philips 32PFL5007K/12 - połączenie z komputerem

   Połączenie z komputeremTechnologia WiFi wykorzystuje fale radiowe do wytworzenia sieci bezprzewodowej. Dzięki niej przesyłanie danych czy korzystanie z internetu mogą się odbywać bez użycia przewodów.===============Technolgia DLNA umożliwia oglądanie multimediów zapisanych na komputerze za pośrednictwem...

   09 Mar 2014 13:06Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8214

   TV Philips 14PT2665/58 - jak ściągnąć blokadę rodzicielską?

   Owszem.Ale inne też działają poprawnie.Tylko.. w ogóle nie wiemy czym się posługujesz. Podaj, co napisane pod klapką, pod bateriami..W ogóle nie wiemy, co tam twój mężczyzna naklikał. ;)Pod ręką mam to, a nie chce mi się szukać w tej chwili innych. Tam jest w miarę porządna instrukcja...

   28 Paź 2014 17:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2979

   Philips 50PUS7303 -dziwne zachowanie

   Witam szanownych forumowiczów.Od pewnego czasu, dokładnie od miesiąca jestem posiadaczem telewizora Philips 50PUS7303, muszę przyznać że do zakupu nie skłonił mnie ambilight a opinie użytkowników oraz parametry dotyczące wyświetlanego obrazu.W instrukcji obsługi napisane jest że TV włącza się...

   RTV ustawienia eksploatacja 15 Wrz 2019 13:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 900

   Pilot RTV "A19", uniwersalny i samouczący się - zmienia kody RC

   Witam wszystkich Elektrodowiczów!Wykonuję zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą bezprzewodowego pilota do sprzętu RTV - działającego na podczerwień (IR).Ponieważ potrzebuję obsłużyć tylko kilka funkcji, to potrzebuję też tylko kilku przycisków i do tego celu kupiłem na znanym i popularnym portalu...

   23 Maj 2014 07:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1668

   Jak zaprogramowac TV Philips 29PT9015/58 chassis MG2. 1E

   Pozdrawiam.Sprawdziłem, że oryginalnie TV ten był wyposażony w dwa piloty. RC2008 lub RC2030. Cena tego ostatniego zwala z nóg. Na oryginalnym pilocie wejście w tryb „Instal „ następuje po jednoczesnym naciśnięciu przycisków: Przywołania zegara TXT i podglądu ukrytych stron TXT. Próbowałem...

   15 Maj 2004 09:07Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4925

   Philips VR910 HIFI

   To się ustawia w zwykłym menu użytkownika a nie serwisowym.Trzeba wejść w Instalację, potem Ustawienia specjalne i tam jest wybór VCR1 i VCR2Ważne jest, czy najpierw przestawić pilota, czy magnetowid - procedury nie pamiętam.Tobie wystarczy przestawić tego pilota, który nie działa.Jeśli nie...

   22 Paź 2004 20:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1266

   TV PHILIPS-chassis GR2. 1

   Instrukcja obsługi pilota jest tylko i wyłącznie w instrukcji obsługi telewizora. Pod klapką powinny być dwa przyciski połączone kreską, trzeba je nadusić razem, żeby wejść w menu strojenia.

   26 Maj 2006 12:21Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2966

   kody do pilota Philips SBC RU 258

   Na stronie Philipsa nie ma przypadkiem instrukcji obsługi do tego pilota.

   29 Lis 2006 01:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 10781

   PHILIPS 14HT3154/01 ch- L01H. 2E Jak wyjsc z wersji hotel

   Spróbuj... 319 753 muteOSD.Próbowałeś???Wkleję Ci cały fragment instrukcji jeszcze raz:Gdy jest włączony standardowy poziom zabezpieczeń (STANDARD), menu ustawień można włączyć albopilotem do konfigurowania (np. RC2886), albo przy użyciu pilota dla gości naciskając następująceprzyciski:...

   25 Wrz 2008 22:15Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 5224

   Philips 28PW8505 i pilot IRC81600 - instalowanie programów

   Przestań kolego kombinować! To ten sam pilot!Ściągnij sobie wreszcie z netu instrukcję obsługi TV!Nawet w naszej bazie masz np 28PW8504.

   27 Lis 2008 14:34Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3235

   philips 21pv288 (brak org pilota, jak dostroic kanaly? )

   Witam, jestem tylko posiadaczemTV PHILIPS COMBI 21PV288/01,dysponuje oryginalnym pilotem, instrukcję obsługi udało mi się ściągnąć (tylko w j. niemieckim):Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto krok po kroku wskaże mi jak ustawić programy telewizyjne, ja przy tym tv wymiękam. Dodam,...

   19 Sie 2009 23:35Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2898

   Philips 21gr1251/22b czy da sie go zaprogramować bez pilota

   Kolega kuba0702 pyta się o programowanie - dopiero po rozstrzygnieciu zostałoby szukanie pilota, a nie o dobre rady znajdź sobie sam pilot - chiński śmietnik w google ( na allegro) i to bez własciwych funkcji. Jeżeli tv wygląda tak jak na zdjęciu z instrukcji obsługi do telewizora 20GR1250 i 21GR1251...

   27 Lut 2010 18:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2641

   Pilot uniwersalny PHILIPS RC8520

   Witam. posiadam pilot uniwersalny PHILIPS RC8520. Poszukuje do niego instrukcji obsługi i listę kodów.

   02 Paź 2010 11:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 831

   Pilot-Kino domowe PHILIPS HTS5310S -KUPIĘ

   Witam Forumowiczów. Poszukuję symbolu pilota do kina domowego- Philips HTS5310s. Czy jest ewentualnie zamiennik obsługujący większość funkcji programowania i ustawień w/w sprzętu? W instrukcjach obsługi nie jest to opisane.Witam ponownie. Czy nikt nie posiada takiego sprzętu? Ewentualnie...

   26 Gru 2011 09:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 998

   Philips lx3600D, nie wszystkie kolumny działają.

   Proponuję zdobyć i poczytać instrukcję obsługi i wiele pytań zniknie. Sęk w tym, że DVD posiadam od bodajże 2004r i instrukcji nie miałem. Nawet nie przypuszczałem, że jest to kwestia ustawień.Witam.Podłącz do TV i z pilota w ustawieniach znajdziesz opcję dotyczącą dźwięku.Masz tam wybór stereo...

   29 Mar 2012 14:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5037

   Poszukuję pilnie instrukcji od Videa Philips VR647/02

   Witam!!!Poszukuję pilnie instrukcji obsługi po polsku do Video Philips VR647/02,ponieważ mam problem z Tunerem TV w Video, jest obraz a nie ma głosu, tylko szumi. Niestety nie posiadam pilota...Z Góry DziękujePozdrawiamŁukasz

   20 Lut 2005 13:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 669

   Telewizor Philips 29PT5322/58 - programowanie

   Koleżanka na taki TV, jednak gdzieś zaginęłą instrukcja. Chodzi o programowanie stacji telewizyjnych. Przekopałem całe menu z pilota i za cholerę nie mogę znaleźć. Wiele telewizorów widziałem i zawsze jakoś dało się to zrobić. Szukałem instrukcji obsługi na stronach Philipsa, jednak nie znalazłem. Czy...

   22 Gru 2007 13:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4235

   Philips 21PT1354/58 -brak fabrycznego pilota.

   Proszę o podanie oznaczenia fabrycznego pilota.W instrukcji obsługi jest tylko uwaga, że w/w tv obsługiwany jest przezdwa rodzaje pilota natomiast nie podano ich oznaczeń.AndrzejPo ponownym założeniu tematu w niewłaściwym...

   15 Wrz 2008 21:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1826

   Philips 20HF5474/10 chassis LC4. 1HE AB - hotelowy

   Czy udało się koledze rozwiązać problem?U mnie nie działa nic. Z tego oryginalnego hotelowego pilota nawet wyłączyć nie mogę. Tv otwarty ale zworek do zwarcia SDM nie widzę. Znalazłem serwsówkę ale nie zgadza się mi płyta. Z jakiego pilota można by było wejść w serwis i coś z nim zrobić?Instrukcja...

   21 Mar 2009 23:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7872

   Philips 14pt13... 14' bez pilota

   Witam,proszę o podpowiedź, jak zaprogramować TV bez oryginalnego pilota, mam uniwersalny SilverCrest. Nie mam instrukcji obsługi, z resztą nie spodziewam się, żeby była tam informacja, jak programować bez oryginalnego pilota.

   02 Paź 2011 20:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1494

   telewizor philips i pilot - nie moge sparowac pilota reinston epil006 z telewiz

   Różne to znaczy które?Co się dzieje po ich wciśnięciu?Przycisk „S” oraz A B C D ale nie wiem co to znaczyDodano po 1Jak czytam informacje, że to coś: "Reinston EPIL002 12w1" musi działać, opadają mi ręce.Masz instrukcję obsługi, więc z niej skorzystaj.Pozdrawiam....

   26 Kwi 2021 13:55Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4242

   Problem z wstrojeniem kanałów w TV Philips 21PT440B/58P

   Dzień dobry.Szanowni Państwo mam olbrzymi problem z ponownym wstrojeniem kanałów w moim TV Philips 21PT440B/58P (SMD 1. 1E) Made in Poland, zakupionym w 1997 r. Otóż nie mogę przeszukać całego pasma MHz, strojenie odbywa się na w menu OSD na ekranie za pomocą pilota, do tej pory wciśnięcie klawisza...

   21 Paź 2003 00:27Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3796

   Pilot Philips Universal SBC RU 252

   Witam, potrzebuję instrukcji obsługi tego pilota, klient zgubił a ja nie mam pojęcia jak go zaprogramować, z góry dziękuję, pozdrawiam

   11 Lis 2008 19:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 14480

   Philips FW-P78

   Może ktoś wie jaki jest model oryginalnego pilota do wieży PhilipsFW-P78? Znalazłem instrukcję obsługi, jest tam tylko rysunek pilota, ale nie ma podanego modelu.

   14 Lis 2005 09:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1527

   VCR Philips VR250 - zablokowana kaseta...

   Philips vr250. Została w nim zablokowana kaseta (dziecko bawiło się pilotem). Na wyswietlaczu pojawił sie wizerunek kluczyka, a na TV czarny obraz. Nie reaguje on na żadne przyciski z pilota ani magnetowidu. W instrukcji obsługi nie pisze nic na ten temat.Prosze o pomoc.

   05 Wrz 2007 12:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1163

   Philips 14PV385/39 problem z przestrojeniem fonii

   Napisz jaki tam masz procek.Instrukcja obsługi jest napilotSpróbuj nacisnąć:(TV/VCR w St-by)-na pilocie <Stop>, na froncie Tv/Vcr <Odtwarzanie>i trzymać tak długo, aż pojawi się menup. sPh. z serii 14PV375/... były na chassis Z12wszystkie mi znane były na chassis:...

   05 Wrz 2008 21:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1504

   Philips 30HF9442/12 Jak usunąć tryb hotelowy

   Odbiornik do zastosowań hotelowych. Dostęp do menu możliwy przez specjalnego pilota RG4172BK lub RC2573, a także ze zwykłego pilota RC2886, jednak trzeba użyć specjalny kod dostępu. Informacje te pochodzą z instrukcji obsługi. [url=] link Wśród wielu wersji językowych nie ma polskiej. Niestety...

   02 Lut 2009 02:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2826

   PHILIPS 55PFK6949/12 - Dostęp do menu bez pilota

   Tutaj jest wsparcie dla tego telewizora:W instrukcji obsługi, znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

   31 Mar 2019 16:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 8097

   Philips 65PUS7956 - zbyt blade i mało intensywne kolory

   Telewizor posiada pilota, a przez jego przyciski dostęp do obsługi parametrów obrazu. Tam sobie ustaw kolor, kontrast, jaskrawość takie, jakie ci odpowiadają.Jest w opcji Pomoc elektroniczna instrukcja obsługi, którą też w końcu przeczytaj, bo współczesny TV to nie długopis, lecz urządzenie zbliżone...

   Początkujący Naprawy 18 Paź 2022 12:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 189

   Philips 25HT5403 chassis L9H. 1E tryb hotel

   Cytat z instrukcji obsługi TV hotelowych:"Gdy jest włączony wysoki poziom zabezpieczeń (HIGH), menu ustawień można włączyć tylko przy użyciu pilota dokonfigurowania (RG4172BK lub RC2573).pilotem...

   17 Lut 2008 21:42Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3248

   Jaki pilot (zamiennik/uniwersalny) do PHILIPS FW 263

   Porównując zdjęcie z rysunkiem z instrukcji obsługi wychodzi że to FW362. Pasuje pilot oryginalny, mam taki.

   Audio Początkujący 06 Maj 2010 06:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2042

   TV Philips 14GR1227 Wyszukiwanie programów

   Pilot oryginalny był podczepiany zatrzaskami pod kineskopem i wtenczas był pełną klawiaturą dla tv zamiast trzech przycisków. RC7507 nie nadaje się - nie uruchomi strojenia, RC8205 szybciej - nie zawsze na chińskim szmelcu ( podróbce pilota)wejśie w strojenie nacisnąć równocześnie dwa dolne przyciski,...

   27 Maj 2010 23:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4569

   pilot watson hz9206 instrukcja i programowanie

   Nie mam instrukcji obsługi (zagubiona), Proszę o napisanie jak zaprogramowac manualnie tv philips i kody do niego. Z gory dziękuje.

   Początkujący Elektronicy 08 Lut 2013 11:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8130

   Philips 32PFL4308H/12 - Uruchomienie telewizora za drugim razem

   W instrukcji nie piszę nic, że mam go włączyć dwukrotnie z trybu gotowości. Owszem jak jest wyłączony do 30 minut to z trybu gotowości uruchomi się za pierwszym razem po naciśnięciu przycisku czerwonego w pilocie i tak jak w instrukcji napisane z niewielkim opóźnieniem ale to co zauważyłem więcej niż...

   03 Wrz 2013 13:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3087

   TV Philips 20HF5234/10 - jak wyjść z trybu hotelowego?

   WItam!!Raczej będzie potrzebny oryginalny pilot.Ale z instrukcji obsługi:Włączanie menu ustawień trybu Hotel (BDS) 1 2 3 4 Włącz telewizor i wybierz kanał analogowy na pilocie zdalnego sterowania, naciśnij klawisze: [ 3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]BDS HOTEL MODE SETUP MENU jest widoczny, za...

   01 Paź 2016 08:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4164

   Philips lx710 - Wyświetlacz nic nie pokazuje i brak reakcji na pilot

   Jeżeli masz oryginalnego pilota to jest tam funkcja wygaszenia wyświetlacza.Przeczytaj instrukcje obsługi sprzętu.

   28 Paź 2018 15:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 489

   Philips 32PFL5522D/12 - Zablokowany "Locked" - brak pilota, jak zdjąć

   Trzeba kupić pilota i odblokować w "menu" telewizora.Tu Masz instrukcję obsługi.

   15 Maj 2020 23:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 741

   Sprzedam Dekoder sateliterny Philips DSX 6010 NOWY - GW12m

   Nowy, na gwarancji tuner Philips DSX 6010Cena: 229złPłatność: przelew, pobranieWysyłka priorytetowa +13złWysyłka pobraniowa + 20zł (ubezpieczeniem)Sprzedam nowy, na gwarancji tuner/dekoder cyfrowy Cyfry+ - Philips DSX 6010/91A.Dekoder został zakupiony dnia 09. XII. 2008r. i jest...

   11 Gru 2008 22:22Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4863

   VCR VR-700 Philips a pilot!!!!

   Myślę, że niepotrzebne jest menu serwisowe, tylko wystarczy przeczytać instrukcję obsługiNie jestem pewien, czy dla tego modelu także, ale magnetowidy Philipsa pozwalają na wybór komend zdalnego sterowania A i B aby móc niezależnie obsługiwać dwa magnetowidy w jednym pokoju.Może ktoś zmienił...

   27 Sie 2004 05:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1713

   Philips 28PW6302/00 - Problem z dźwiękiem

   Należy wzią ś ć instrukcję obsługi do ręki i zgodnie z nią ustawić własne preferencje i zapamiętać je. Ot i wszystko. Jeżeli posiadany pilot to zamiennik i być może niepełny 1:1 to ta czynność może być niewykonalna. Na pewno da to się zrobić pilotem oryginalnym lub pełnym zamiennikiem.

   22 Lis 2004 14:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1457

   PHILIPS PW9617 28" Panorama -jakieś poziome zielone p

   Witam wszystkich, bardzo dziękuje za odpowiedzi, hmmmm dosyć dziwne, dają 36 miesięcy gwarancji na kineskop po ich regeneracji, dają drugi jak maja na składzie po przywiezieniu takiego samego.Osobiście wolałbym dać swój jak już i odebrać swój.Ciekawe czy ktoś z forum u nich regenerował już kineskop...

   10 Sie 2006 06:14Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 2542

   Philips 14pt13... 14'' - strojenie kanalow

   a może tak instrukcje obsługi tv do ręki? a tak poważnie to należy nacisnąć razem dwa przyciski u dołu pilota, a jak pilot nie fabryczny to ból, pozdrawiam

   14 Lip 2006 18:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1325

   PHILIPS 24PW6818/01 czy to tryb serwisowy?

   Zgadza się, tylko ten TV jest z DVD więc jak mam obsłużyć DVD skoro nie mam podstawowych przycisków.Potrzebny był Ci pilot aby zlikwidować tryb serwisowy. Teraz masz już większe wymagania. To proszę bardzo.Dostaniesz go tutaj:w wyszukiwarkę wpisz: RC19042004 a ten pilot obsłuży Ci w pełni...

   17 Kwi 2008 11:10Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 3751

   Philips BDL4231 brak dostępu do funkcji pilota i panela ster

   mam problem z odblokowaniem telewizora Philips BDL4231w instrukcji obsługi wyczytałem że mozna to zrobić przez port RS232.NIestety nie wiem jak, może ktoś podpowie?

   28 Sty 2012 19:10Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3626

   Czy można wyłączyć pilotem modulator w PHILIPS VR442?

   Mam pytanie, czy w tym modelu jest możliwość wyłączenia modulatora pilotem? Modulator nem tu du, pilot chyba nie jest od tego modelu... A dokumentacja którą mam (SE) nie do końca pasi. A instrukcja obsługi w języku włoskim i hiszpańskim.... Niestety, nic nie rozumiem z tego co tam piszą:cry:pozdro...

   17 Mar 2009 23:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1017

   Pilot do Philips 32PW8506/12R

   ten jest identyczny jak w instrukcji obsługi, w tym samym sklepie jest zamiennik, tyle że nie ma go w tej chwili w magazynie, jest tylko zamiennik zamiennika, co w tej sytuacji?czy zamiennik zamiennika będzie działał, w sensie czy wejde w menu.Byłeś proszony o poprawienie pisowni. Ostrzeżenie!...

   03 Lip 2012 08:04Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1316

   Ustawienie programu w pilocie PHILIPS SRP 3004/3010

   Nie napisano w instrukcji obsługi?

   29 Sie 2013 10:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1284

   Philips 20PHH4109 - Jak ustawić kanały

   W instrukcji obsługi nic na ten temat nie ma?Gdyby coś tam było to bym tutaj nie pisał;). W instrukcji jest jak baterie włożyć do pilota;p

   22 Sty 2015 16:34Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1320

   [Sprzedam] Uszkodzona mini wieża PHILIPS FW750C

   Sprzedam mini wieżę jak w temacie.W skład zestawu wchodzi wszystko co dawał producent w momenci zakupu (oprócz pudła), całe wyposażenie oryginalne:1) Mini wieża,2) Kolumny głośnikowe z oryginalnymi kablami (wymienione głośniki wysokotonowe - 4 Ohm zamiast 6 Ohm),3) Kabel sieciowy,4) Kabel...

   28 Gru 2015 09:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1449

   Philips 43PUS6162 - Problem z pamięcią

   Mam problem ze swoim telewizorem. Mianowicie TV po włączeniu nie stosuje wybranego dla niego stylu oraz poziomu głośności. Wyłączając TV i włączajac go ponownie, muszę wejść w menu Obraz->Styl i odznaczyć GRA i ponownie zaznaczyć GRA, żeby ten styl został zastosowany. Widzę to po input lagu,...

   27 Paź 2018 17:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 600

   Kłopot z telewizorem Philips 20PFL3108H/12

   Niestety, bez pilota nie przełączysz ale pilot do dostania za 31 zł z przesyłką we wtorek u Ciebie. A... o Numer oferty: 7308347352. W załączniku masz polską instrukcję obsługi.

   19 Mar 2022 15:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 150

   Sprzedam Tuner Philips 6010/91D z aktywnym RS

   230+12 przesyłka.Sprzedaję tuner cyfrowy PHILIPS DSX 6010. Sprzęt całkowicie sprawny, w dobrym stanie, z aktywnym portem RS. Jest to tuner, który pozostał mi po byłej WizjiTV. Coś było przy nim majstrowane ale nie przezemnie, nie znam się na tym kompletnie, więc nie udzielam porad!!!W zestawie:1....

   02 Mar 2007 11:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2372

   Philips 17PT1666/58 - brak głosu

   Na początek - skoro na AN7522 to stereo. Czyli również MSP3415 i to w jego okolicach możesz mieć problem. Tam masz i obróbkę sygnału audio z tunera i przełącznik z wejścia SCART.Może jednak dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługiNaprawiać oczywiście warto - ale czy dasz radę bez odpowiedniego...

   01 Kwi 2009 01:55Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1723

   SL TECHNOLOGY NM3231 - Brak kodu do pilota

   Trochę tam poprawiłem - regulamin pkt 3. 1. 13I co? Za duży kłopot? Myśli koleżanka, że zawsze będę poprawiał?pkt 3. 13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.to jest pilot uniwersalny firmy PHILIPSNo fakt! Super...

   26 Sie 2012 09:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3669

   Radio Philips renault

   Kupiłem Renault megan z 96 roku. Posiada on fabryczne radio Philipsa na kasety z wyświetlaczem na desce roz. oraz z pilotem na kierownicy.Potrzebował bym instrukcji obsługi. Radio daje się prosto obsługiwać ale mimo to chciałbym znać jego wszystkie możliwości.kontakt. arccus(at)op. pl

   Radia Samochodowe Serwis 22 Sie 2005 21:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2145

   Radio Philips Renault

   Kupiłem Renault Megan z 96 roku. oraz z pilotem na kierownicy. 22 Sie 2005 20:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1230

   Szukam kodów do pilota uniwersalnego watson hz 9205

   Kupiłam uniwersalny pilot watson hz 9205. W instrukcji obsługi są kody ale urządzenia na nie nie reagują. :| Brakuje mi kodu do dvd philips DVP 630-02, a także kodu do wieży Technics EH600. :? : Automatyczne wyszukiwanie kodów nic nie daje. :|

   14 Lip 2006 08:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6987

   philips RC283501

   mam pilota philips RC283501 i potrzebuję do niego instrukcję obsługi. Mój mail supersmerf(at)gmail. com Z góry wielkie dzięki. 04 Lut 2007 23:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 804

   TV Philips 14pv274/01 programowanie.

   Wystarczyło odpowiedzieć że przez naciśnięcie dwóch przycisków nie koniecznie siły głosu i pasuje pilot RP520.Wystarczyło przeczytać instrukcję obsługi, bez problemu dostępna w internecie.

   11 Lut 2008 12:07Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2897

   [Sprzedam] Tv Philips LCD Model 26pf9946/12 na czesci lub w calosci

   mam do sprzedania LCD Philips w całości lub na części uszkodzona matryca.Inverter KLS-260W2 Rev -06T-con LC260W01-A5Zasilacz PLCD170P1Płyta główna LC04VSCART IO WK414. 1Orginalny pilot mało używany.Posiadam też instrukcję obsługi tego Tv.Cena 150zl za całość.Tel 0604333908

   TV Bazar 12 Kwi 2012 10:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1261

   Philips 14PV100/58 nie działa VHS

   Witam. Mam telewizor Philips (nie wiem czy dobrze podaje model) 14PV100/58 z wbudowanym odtwarzaczem VHS, kiedy wkładam kasetę do środka jest dźwięk, ale jest czarny ekran i migają białe kropki, nie posiadam instrukcji obsługi próbowałem coś szperać w pilocie (NS 187 RP160RP 700 RT 160:182 takie coś...

   11 Kwi 2013 16:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1332

   Telewizor Philips 25PV808/39

   Proszę o pomoc w PONOWNEJ aktywacji funkcji programowania/wyszukiwania programów w telewizorze Philips 25PV808/39(telewizor ma kilka lat). Niestety w menu INSTALACJA następujące funkcje są NIE AKTYWNE: 1. Wprowadź nowy program;2. Sortuj Programy; 3 Automatyczne Programowanie, 4 Ręczne Programowanie. Po...

   01 Lip 2013 20:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1701

   jak przeprogramować pilot uniwersanly z iednego tv na inny

   Za caps lock sorki, nie wiedzialam że to oznacza krzyk;) instrukcja obsługi pilotarobię wszystko jak jest opisanę w przygotowaniu konfiguracji, czyli tv ustawiony na kanał 1, przytrzymuję przycisk tv chwilę do puki sie lamka nie zapali, wpisuję kod(dla grundig wg instr. 1162)i na koniec przycisk...

   21 Lip 2013 13:02Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3063

   Easy Link Philips - TV + Kino domowe = brak możliwości oglądania telewizji

   Witam, dziękuję za odpowiedź. Kabel oczywiście został podłączony w telewizorze do gniazda opisanego ARC. W jaki sposób włączyć ARC w obu tych urządzeniach?Kino domowe do telewizora podpięte jest za pomocą kabla HDMI i nic więcej, obecnie sygnał na kino idzie przez wyjście słuchawkowe z tv do wejścia...

   Połączenia urządzeń 11 Lut 2015 18:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 15405

   [Sprzedam] Monitor/ TV PHILIPS 231T1 23 cale

   Monitor/ TV PHILIPS 231T1 23 cale- Matryca 23″- Rozdzielczość:1920 x 1080 Full HD- Jasność 300 cd/m²- Kontrast 1000:1- Złącza HDMI, VGA- używany, sprawny- stan: bardzo dobry- brak rys, uszczerbień itp.- wyczyszczony, odkurzony od środka- pilot - zamiennik 25 Maj 2022 12:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 204

   Philips VR-171 strojenie modulatora

   O ile dobrze pamiętam, jest to w instrukcji obsługi, wykonuje się to z "pilota", a zmiana jest możliwa w całym paśmie, od 1 do 69-tego kanału.

   21 Wrz 2003 18:46Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2458

   Magnetowid philips vr487

   Poszukiwany pilot do tego modelu w zastepczych nie znalazlem, a jest kilka funkcji ktorych nie mogę uaktywnić. Pondto instrukcja obsługi, również mile widzaina.

   Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja 15 Lip 2002 13:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2658

   Thompson 21MG18EG (nie Philips:) problemy z panelem przedni

   niebądź leniwy i poczytaj instrukcje obsługijest włączona podczas programowania stacji, blokada rodzicielska (pilot do szafy a dzieci tylko bajki mogą oglądać):lol:

   02 Wrz 2002 20:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1313

   TV 14" Philips GR1227/42B - po wył. nie pamięta ustawie

   Dzięki za sugestię - też myślałem podobnie po lekturze cząstkowej instrukcji obsługi ściągniętej z netu. Wytłumacz mi jeszcze, proszę dlaczego przyciski na przednim panelu TV nie działaja zgodnie z opisem??"Store" na pilocie to ten przycisk z niedomkniętym rombem, czy symbol rombu? Po nacisnięciu...

   13 Lut 2005 17:37Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1560

   VCR PHILIPS VR-632 PROBLEM

   Nie wiem w jakim języku-chyba skandynawia. Jest zablokowany przed dziećmi. Na pilocie powinien być przycisk z kluczykiem lub trzeba wprowadzić kod uniwersalny-jest podany w instrukcji obsługi.

   13 Sie 2005 15:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1440

   PHILIPS LCD -26HF9472/12-Zablokowane menu

   czy ktoś wie jak odblokować menu w tym tv, według instrukcji obsługi są dwie procedury jedna z pilota serwisowego typu RC2573 lub RG4172, druga przez wpisanie specjalnego kodu?

   11 Sty 2006 14:23Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3415

   TV Philips chassis MG2. 1E - jak zaprogramować stacje?

   Witam. Proszę o pomoc. Mój ojciec wszedł w posiadanie uzywanego telewizora (typ jw). Nie ma do niego instrukcji obsługi. Podstawowy i chyba jedyny problem polega na tym, że nie potrafi zaprogramować stacji. Pilot jest oryginalny.Pytanie więc brzmi: JAK TO SIę ROBI?Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam

   25 Sty 2007 18:01Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1039

   PHILIPS 21PT2265 - wyświetla sie VERROUILLE

   Chyba niepotrzebnie bawiłeś się z trybem serwisowym. Taką blokadę się wyłącza normalnie z pilota (oczywiście - pytanie jak? ), natomiast jak coś przestawiłeś - może to już nie być możliwe. Pewnie propozycja wymiany wsadu jest najlepsza.Punkty zwracam - za pomoc jest słowo "dziękuję", jest również przycisk...

   03 Wrz 2007 19:21Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3456

   Pilot SRU7060 - lista kodów

   Instrukcja obsługi i lista kodów:

   01 Sty 2008 17:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1896

   Philips 42PF3320/10 potrzebny wsad

   Dzieki za odpowiedź. Na tej stronie można znaleść instrukcję obsługi lub dobrać pilota ale sprawy związane z naprawą nie są tam poruszane. Chciałbym dodać że w moim tv. jest matryca Samsunga i że zczytanie starej zawartości i zapisanie innej tym wsadem nic nie polepszyły.

   10 Sty 2009 15:33Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2816

   Philips 21pt44ob/58 jak zaprogramować kanały?

   Szukam instrukcji obsługi lub porady jak na tym TV zaprogramować kanały.Tak wygląda pilot (RC7535) od tego telewizora.

   04 Lis 2009 22:00Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3652

   Philips 4331 wyświetla komunikat i wyłącza się

   CMS dzieki za odpowiedz, czy występuje jakis zamiennik tego pilota.Dodano po 9Cms może orientujesz sie czy jest gdzieś dostępna instrukcja obsługi po polsku tego projektora?

   Projektory DLP i LCD 09 Kwi 2012 18:25Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2935

   PHILIPS 46PFL5507K - Nie działa obraz 3D

   Chodzi mi głownie o to, że gdy włączam ten filmik:(1:40)to napis LG na dole po lewej stronie w okularach czy bez nich cały czas jest podwójny, a chyba tak nie powinno być?Robię wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, którą podałeś. Naciskam na pilocieADJUST- wybieram: włącz głębie 3D i nic...

   15 Cze 2013 12:40Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 6972

   PHILIPS 28PW8717 - Menu serwisowe. Korekcja geometrii obrazu.

   i kurier przywiózł go bez dokumentacji sewrisowej.[size=9:882d08f322]Dodano po 9 [minuty]:[/size:882d08f322]Te informacjie nie są dlamnie bo ja grzebaniem w menu serwisowym się nie zajmuje, to ma być dla kolegi elektronika on by to miał ustawić i wyregulować[size=9:882d08f322]Dodano...

   19 Sie 2014 18:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1839

   Philips 21PT4475/58C - Zmiana wysokości obrazu

   Zajrzyj do instrukcji obsługi, lub serwisowej. Popatrz na znaczenie przycisków pilota.

   23 Lis 2014 20:19Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1248

   Philips cineos ambilight jak programowac tuner na Polskę

   Instrukcja obsługi jaką znalazłem w sieci nie precyzuje tego jednoznacznie jaki system obsługuje odbiornik.Skoro na obudowie jest lista krajów to będzie tak jak napisałem w poprzedniej informacji.Możesz jeszcze spróbować co jest w menu telewizora.Naciśnij na pilocie MENU - INSTALACJA - KRAJ i sprawdź...

   06 Kwi 2016 15:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 636

   Philips 32PFH4309 - przestawianie kanałów po wgraniu listy

   Aby przestawiać kanały trzeba podczas oglądania nacisnąć na pilocie klawisz z 3 kreskami, cała procedura jest opisana na stronie 17-tej instrukcji obsługi, można też spróbować edytować listę programem na komputerze.

   18 Lut 2020 19:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 258

   TV Philips plus Denon - brak dźwięku ze Smart TV na wzmacniacz

   Tu pretensja do sprzętu: szkoda że po odłączeniu kabla HDMI.Ponieważ było by wygodniej żeby nie odłączać tego HDMI przy podłączeniu wyjściem słuchawkowym.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć również podłączony przewód HDMI.Prosząc, aby go odłączyć upraszczałem sobie diagnozowanie tego problemu.Przerwanie...

   25 Mar 2020 16:14Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 3786

   [8051][ASM] dekodowanie pilotów IR a różnice w kwarcach pilotów

   Oczyściłem nieco kod, zablokowałem domaganie się pilota Grundig o zmianę baterii oraz przede wszystkim dodałem obsługę pilota RC6. Przy odczycie Trailer bit występuje pewien problem, ale przy ustawieniu odpowiedniego czasu odczyt pilota działa prawidłowo. Na razie jest obsługa trybu 0, sprawdzanie trybu...

   Mikrokontrolery 19 Wrz 2011 18:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5512

   Smart TV Sony Bravia KDL-42W829B + pilot IR UPC - kod do pilota UPC

   Otóż mam usługi TV od dostawcy UPC.Miałem wcześniej stary telewizor kineskopowy Philipsa i miałem tak ustawionego/zakodowanego pilota UPC, że mogłem nim sterować poziomem głośności dźwięku w telewizorze.Teraz zmieniłem telewizor Philipsa na smart TV [url=]Sony...

   26 Maj 2015 09:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7506

   Szukam Instrukcji i pilota do telwizora PHILIPS 21PT1653/58P

   Witam! Jest to Philips chassis L6. 2. Oryginalny pilot to RC 8205. Można go kupić na Allegro. Obsługa nie jest trudna a wszystkie funkcje są wyświetlane na ekranie telewizora. Aby wejść do trybu strojenia należy wcisnąć jednocześnie dwa przyciski oznaczone kreską na pilocie. Zapamiętanie nastawów także tymi...

   01 Maj 2007 11:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4651

   universalny pilot philips SBCRU520

   Myślę, że jesteś w błędzie. Wyczytałeś zapewne o kodach dodatkowych, do urządzeń nie umieszczonych na liście w instrukcji. Normalny, dobry pilot uniwersalny ma funkcje dodatkowe dostępne przy użyciu klawisza Shift. I ma wszystkie funkcje oryginału, który jest na liście kodów. A na tej liście są ujęte...

   31 Sie 2007 12:43Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2892

   PHILIPS VR 1100 - instukcja i pilot

   Na allegro kupiłem PHILIPS VR 1100, lecz będzie bez pilota i bez instrukcji obsługi, poszukuję tych 2 rzeczy, czy pilot uniwersalny typu 12in1 będzie OK? Czy muszę szukać pilota konkretnego?Czy pilot od innego Philipsa może pasować? Tzn mojej ciotce padł jej Philips, tylko że nie pamiętam...

   DVD/VCR Bazar 08 Gru 2009 09:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2947

   Instrukcji- pilota SilverCrest model: RCH7S52

   Witam kolegówCzy komuś udało się "zmusić" tego pilota (RCH7S52) do obsługi N-Box HDTV recordera?Próbowałem szukać pomocy w bok-u "N"-ki, ale to rozmowa jak z głuchym przez ścianę. Nie kontaktowałem się jeszcze z producentem urządzenia - firma ADB z Zielonej Góry.Dodam, że bez problemu działa...

   Inne Szukam 08 Lis 2008 10:06Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 47660

   Cyfra+ Philips DSR 3201 brak diseq?

   Philipsy 3201, 6201 7201 PACE 2221 obsługują konwertery typu Monoblock, które na wejściu A Informujemy, że na satelicie dostępna jest nowa wersja oprogramowania do dekodera Philips DSR 3201.Nowe oprogramowanie obsługę przełącznik Diseqc, co umożliwia odbiór programów z dwóch satelitów (Hot...

   SAT Serwis 20 Kwi 2009 20:54Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 7491

   Philips DVP3100V - Tryb serwisowy

   ArturKg z tego co mi wiadomo to jest usunięcie kodu na zabezpieczenie wiekowe przed materiałami pornosowymi z dvd;]Arko100 czytałem instrukcje parę razy, lecz żeby ściągnąć child lock'a potrzebny mi by był pilot, którego niestety po dziś dzień nie posiadam.Poradziłem sobie jednak w inny sposób,...

   06 Sie 2009 03:22Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3277

   Jak nauczyć pilota ONKYO obsługi TV SAMSUNG

   Już mniej więcej rozumiem ale do tego trzeba mieć stalowe nerwy zanim zadziała. :DWypróbowałem trzy i mam dość! Bo nie działa...Zdaję sobie sprawy że nie wszystkie funkcje będą dostępne. (wystarczy mi włącz/wyłącz) bo reszta i tak z ampli obsługuje. (przez jedno gniazdo HDMI)Zakupiłem brakujący...

   08 Lis 2015 18:43Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 13254

   Philips 50PUS7906/12 Obsługa głosowa

   Pierwsze co zrobiłem to szukanie w instrukcji. Ani słowa o asystencie.Byłem nawet w sklepie po zakupie i gościu był zdziwiony, że po pierwsze producent, nie dodał na pilocie opcji mikrofonu lub klawiatury.Błąd połączenia się z aplikacją to już inny problem. Także chwilowo jestem zmuszony czekać...

   12 Lis 2021 07:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 378

   Pilot uniwersalny Thomson ROC430 - obsługa

   witam serdecznieNiedawno dostałem uniwersalnego pilota Thomson roc 430 i nic więcej[. ]Nie za bardzo wiem jak go obsługiwać[, ] a juz na pewno nie zmam kodów do tv - głównie interesował by mnie kod do tv Philips 28gr9770/22b [-] wiem[, ] że obsługuje ten tv[, ] gdyż poprzedni właściciel obsługiwał...

   08 Kwi 2005 11:05Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3862

   UPC MediaBox HD + pilot RAV203 YAMAHA RX-V496RDS (KOD)

   Chciałbym zaprogramować pilota z amplitunera YAMAHA RX-V496RDS(pilot RAV203) pod obsługę tunera DVB-C telewizji kablowej UPCMediaBox HD z nagrywarką Philips.Kod z instrukcji Yamahy pod Cable Philips - 1386 nie działa.Pozdrawiam:Marian

   SAT Szukam 14 Mar 2009 16:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5290

   PHILIPS SAA7130HL i komunikat FindInterface-IID_IAMTVTUNER

   Sora, jestem nowy... a to są parametry ze strony:Chipset PHILIPS SAA7130HLProsta instalacja Plug & PlayPosiada wyjścia audio in, Line Out, Video In, S-VHS IN, RemoteObraz w standardzie DVD (720x576)Obsługa VCD i SVCDKompresja MPEG-I lub MPEG-IIDźwięk stereoMożliwość podglądu...

   Software serwis 05 Maj 2009 09:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1817

   Tuner TV Philips + śledź + pilot...

   Odbiornik pilota podłączasz nie pod CD tylko pod USB2 (poczytaj instrukcję od płyty głównej). Do obsługi tunera polecam program DScaler. Osobiście z Power Cinema zrezygnowałem, gdyż zamiast głosu miałem tylko szum na kanałach nie-stereo. Co do podłączania czegoś chinchami to w w/w DScalerze ustawiasz...

   Komputery Hardware 09 Paź 2008 19:21Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4386

   Philips 32PW8717/12 - nie mogę wejść w menu instalacja

   Mam pilota uniwersalnego RP 520, wejście do menu 'instalacja' zgodnie z instrukcją to naciśnięcie dwóch przycisków służących do obsługi telegazety ( << oraz kwadracik). Menu się nie załącza, natomiast przyciski są raczej sprawne, bo gdy wchodzę do telegazety (jest napis 'niedostępna' bo...

   27 Lis 2009 11:15Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 8500

   Philips 42PFL3403/12 - Nie działa pilot

   Był klient z oryginalnym pilotem i jednak był to standardowy RC5. Nawet jako tako działający naturalnie z innym sprawnym odbiornikiem. Telewizor wydałem bez naprawy. Używany był z dekoderem DVBT ale teraz niestety nie ma możliwości przełączenia go w tryb Scart czy HDMI z klawiatury lokalnej. W większości...

   05 Paź 2019 23:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 792

   Atmel (budowa uniwersalnego pilota sczytującego kody z innych pilotów)

   Mi tu chodzi o zrobienie czegoś takiego, aby stało się pilotem łapiącym "każdy przycisk" z różnych pilotów, był kiedyś na rynku taki "pacjent", niby uczący się innych pilotów, miał standardową klawiaturę i chyba ze 100 przycisków (10 podstawowych przełączanych jednym). Było to w latach 2010-2013, interesowałem...

   18 Lut 2021 19:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 333

   Programowanie pilota rc2020, kody, informacje.

   Chodzi o pilota do TV LCD Philipsa i multimediów tej firmy? Na pewno nie jest to pilot uniwersalny (kodowany). Sposób obsługi pilota jest w instrukcji TV, podobnie jak w tym temacie:

   01 Cze 2007 09:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1535

   [Kupię] Pilot uniwersalny, sprzęt audio

   Myślałem że piloty marek: Logitech czy Philips, nie mają słabych punktów!? Udało mi się pożyczyć, pilota o którym pisałem: SCHWAIGER UFB 3801, wpisałem kody i TV, DVD i amplituner włączam i wyłączam bez problemów, mogę też wszystkie urządzenia pogłaśniać i ściszać. Muszę tylko poczytać instrukcje pilota,...

   09 Gru 2020 16:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 837

   Panasonic NV F70HQ - wszystkie kasety odtwarza w LP (brak pilota)

   Gumiś, no jak nie jak tak... ;-)Nie "kumam", co Masz na myśli. :cry:Kumasz... No chemia ma z reguły zły wpływ na wiele rzeczy ale czy tak na wszystko to bym polemizował... Są przecież środki o odczynie obojętnym na wiele materiałów. Nie musi być od razu pełnej degradacji materiału. Technologia...

   DVD/VCR/Kamery Początkujący 19 Lis 2020 19:43Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 1071

   40-42" 2, 5-3k zl (wybor miedzy 3 modelami)

   Tu trochę więcej opinii użytkowników:Posiadam 40tkę i bawiłem się nią tylko 1 wieczór, więc jeszcze nie wszystko rozgryzłem, ale...- podświetlenie jest idealne, aż przyjemnie spojrzeć... a gostek chciał mi wcisnąć w 1 sklepie samsunga za 5k z całym niebieskim rogiem tłumacząc, że czego to ja oczekuję...

   11 Lip 2012 12:57Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4171

   Telewizor LED 50PUS6554- Smart 4K UHD z technologią Pixel Precise Ultra HD.

   Telewizor LED 50PUS6554- Smart 4K UHD z technologią Pixel Precise Ultra HD.126 cm (50")Picture Performance Index 1000HDR 10+Pixel Precise Ultra HDDolby Vision i Dolby Atmos. Kinowa jakość obrazu i dźwięku.Obsługa najlepszych formatów audio i wideo Dolby...

   RTV nowe produkty i recenzje 25 Maj 2019 10:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 687

   Miernik stacjonarny OWON XDM 1041. Warto czy nie?

   Po opublikowaniu tematu o mierniku LC 200A miałem poważne wątpliwości, czy w ogóle jest sens opisywać tytułowy miernik. Czemu? Komentarze (niektóre na szczęście), jakie się pokazują w wypadku opisywania jakiegoś miernika, nie dotyczą bowiem opisywanego, a służą do przechwałek typu: "a ja mam XCXX i używam".Tak...

   16 Paź 2022 20:09Odpowiedzi: 63 Wyświetleń: 4224

   Podłączenie kina domowowego przez Euro

   Dokładnie tak:)aha no ok ale teraz mam jeszcze jedno pytanie:D tv to Philips 26PT... /58 (za bardzo nie mogę odczytać modelu) i teraz nie posiadam do niego instrukcji obsługi bo to już zabytek:D i instrukcje wywalili rodzice dawno ale mniejsza o to chodzi mi o to czy tą opcje działania w 2 strony...

   13 Lut 2010 21:33Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2774

   50 cali - Co wybrać w cenie do 3400 zł

   Cześć,Mogę się już pochwalić: TV LCD Panasonic TX-50AS650E zakupiony w RTV EURO AGD z wyprzedaży a zakupu dokonałem w pod koniec stycznia 2016 roku. Cena obniżona z powodu uszkodzenia kartonu do sumy 2290 zł. Poszukiwanego TV Panasonica nie było u mnie na miejscu, więc sklep znalazł ten model w innym...

   13 Gru 2016 16:38Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 2283

   Grundig T70-440

   Jest to chassis CUC4410. Mam problem z pilotem uniwersalnym Philipsa.Zwracam się w prośbą bo nie wiem w jaki sposób można zaprogramować ten pilot do tego telewizora, nie mam również kodu jaki trzeba wprowadzić na pilocie. Ogólnie brak instrukcji obsługi pilota uniwersalnego.W załączniku dałem fotke...

   08 Sie 2004 07:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 975

   Jaki telewizor z DLNa 40-47 cale z wifi do 3000

   Toshiba 46TL838Skusił bym się na tego gdyby miał internet cały odblowany...ze strony philipsa"Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Obracana podstawa stołowa, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Adapter...

   31 Lip 2012 22:28Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 6043

   Curtis 20M2VT - nie działa tryb AV

   Na forum jest dużo tematów dotyczących telewizorów Curtis, sporo z nich traktuje o trybie AV, ale jako że serwis RTV nie jest moją mocną stroną wolałem założyć nowy temat.Kilka dni temu dostałem telewizor Curtis 20M2VT Popular. Poprzedni właściciel nie korzystał z eurozłącza,...

   07 Lis 2007 17:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3338

   TV LG 32LH500D sam skanuje kanały

   Wklepałem w g.... e hasło: "stand by channel update" i wychodzi na to iż niektórzy producenci TV np. Philips, Toshiba czy właśnie LG stosują takie coś w swoich urządzeniach i pozwalają na wyłączenie tej opcji co wynika ze znalezionych instrukcji obsługi:Q582E_0. 64. 79. 0Add the option in the TV menu...

   27 Lip 2022 04:44Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 1074

Przyciski pilota Instrukcja obsługi 4ipnet Eap737

Bezpośredni link do pobrania Przyciski pilota Instrukcja obsługi 4ipnet Eap737

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przyciski pilota Instrukcja obsługi 4ipnet Eap737