Raporty Podręcznik Emerson Snugger Cf805sbs02

Raporty Podręcznik Emerson Snugger CF805SBS02 to narzędzie umożliwiające automatyczne wykonywanie raportów technicznych dla urządzeń Emerson Snugger CF805SBS02. Zawiera ono szczegółowe wytyczne dotyczące konfiguracji, instalacji, instrukcji użytkowania i realizacji zadań dla urządzeń Emerson Snugger CF805SBS02. Raporty Podręcznik Emerson Snugger CF805SBS02 zawiera również szczegółowe informacje dotyczące komponentów, w tym wyświetlacza LCD i sterowników, a także instrukcje dotyczące konserwacji, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Jest to przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał urządzenia Emerson Snugger CF805SBS02.

Ostatnia aktualizacja: Raporty Podręcznik Emerson Snugger Cf805sbs02

Zaplanowane raporty to raporty uruchamiane automatycznie zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem. Zaplanowane raporty są wysyłane do odbiorców, w związku z czym konieczne jest podanie adresu e-mail co najmniej jednego odbiorcy. Po wygenerowaniu raport jest wysyłany do skonfigurowanych odbiorców pocztą elektroniczną jako załącznik w postaci pliku. mht.

Dane wyświetlane w zaplanowanych raportach są aktualizowane w bazie danych co godzinę. Dane są aktualne przez godzinę od chwili wysłania zaplanowanego raportu pocztą e-mail przez serwer zarządzania.

Inne raporty zawierające dane w czasie są aktualizowane w bazie danych w zależności od skonfigurowanego interwału przekazywania dzienników klienta.

Jeśli w danej lokacji działa wiele serwerów korzystających z jednej bazy danych, tylko serwer zainstalowany jako pierwszy generuje raporty zaplanowane lokacji. To ustawienie domyślne zapewnia, że na wszystkich serwerach w lokacji nie będą jednocześnie uruchamiane te same zaplanowane skanowania. Aby wyznaczyć inny serwer do generowania raportów zaplanowanych, należy skonfigurować tę opcję we właściwościach lokacji lokalnej.

 1. Aby uruchomić zaplanowane raporty

 2. W konsoli kliknij pozycję

  Raporty

  .

 3. Na karcie

  Zaplanowane raporty

  kliknij pozycję

  Dodaj

  .

 4. W polu tekstowym

  Nazwa raportu

  wpisz opisową nazwę i opcjonalnie dłuższy opis.

  W polu opisu można wkleić więcej niż 255 znaków, ale zapisanych zostanie tylko 255 znaków.

 5. Wyczyść pole wyboru

  Włącz ten zaplanowany raport

  , jeśli nie chcesz teraz generować tego raportu.

 6. Wybierz z pola listy typ raportu, który chcesz zaplanować.

 7. Wybierz z pola nazwę raportu, który chcesz zaplanować.

 8. Z pola listy wybierz nazwę zapisanego filtru, który chcesz stosować.

 9. W polu tekstowym

  Uruchamiaj co

  wybierz żądany interwał wysyłania raportu pocztą elektroniczną do adresatów (godziny, dni, tygodnie, miesiące). Następnie wpisz żądaną wartość w wybranych jednostkach czasu. Jeśli na przykład chcesz wysyłać raport co drugi dzień, jako jednostkę wybierz dni i wpisz wartość 2.

 10. W polu tekstowym

  Rozpocznij po

  wpisz datę rozpoczęcia generowania raportu lub kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę. Następnie wybierz godzinę i minutę z pól listy.

 11. W obszarze

  Odbiorcy raportu

  wpisz adresy e-mail, rozdzielając je przecinkami.

  Aby umożliwić wysyłanie powiadomień, należy skonfigurować właściwości serwera poczty e-mail.

 12. Kliknij przycisk

  OK

  .

Dokumenty do pobrania

Dokumenty związane z realizacją projektów

Wzór oświadczenia dotyczący zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów

Oświadczenie w zakresie spełnienia kryteriów określonych w dokumentacji przetargowej

Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art. 189

Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art. 207

Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Polska Cyfrowa – dokument główny z dnia 15 lutego 2017

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

Opis zmian od ostatniej wersji (obowiązuje od 15. 02. 2017r. )

Załączniki:

Diagnoza dla Programu Polska Cyfrowa 2014-2020a (obowiązuje od 05. 12. 2014r. )

Podsumowanie POPC (obowiązuje od 05. pl/attachment/f8a2475e-9960-4d46-9366-af2c6dddb733" target="_blank">Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego (obowiązuje od 05. pl/attachment/8dc75c2fa-9414-4471-af13-c8d6a1792da2" target="_blank">Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania (obowiązuje od 05. pl/attachment/9095fb65-c437-492f-84de-fa9f72747c50" target="_blank">Warunki ogólne ex-ante (obowiązuje od 05. pl/attachment/b3939210-062f-4c3f-9b0a-6433d68496c9" target="_blank">Synteza prognozy oddziaływania na środowisko (obowiązuje od 05. pl/attachment/f834b34f-d708-49fe-93d1-383d7928fd1f" target="_blank">Prognoza oddziaływania na środowisko (obowiązuje od 05. )

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska

Dokument zawiera w szczególności informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także kwestiach dotyczących pomocy publicznej. pl/attachment/1fef30fd-6b02-47f5-ba85-0277fe2545c1" target="_blank">Opis zmian od ostatniej wersji

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (obowiązuje od 30. 10. pl/attachment/9b9dbcad-4523-46ec-82c0-d226077be588" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 12. 03. 2018r. pl/attachment/5aaf0076-cbe0-49eb-b25f-0e4505342377" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 23. 01. pl/attachment/35376c27-01be-410e-9094-80c9c46260f9" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 12. pl/attachment/ad4993db-b84f-44ed-a5f5-8a8051773aab" target="_blank">Metodyka wyboru projektów w działaniu 3. 3 E-pionier (obowiązuje od 23. 2016r. )

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - Aktualizacja z 8 czerwca 2021r.

Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Cyfrowa

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaprasza do zapoznania się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco. pl/attachment/7c294558-8573-4351-a96e-5be106164d8b" target="_blank">Instrukcja wypełniania wekseli własnych In Blanco

Wzór weksla wraz z deklaracją - spółka cywilna

Wzór weksla wraz z deklaracją - podmiot prawny

Wzór weksla wraz z deklaracja - osoba fizyczna

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania

Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Dokumenty związane z obsługą centralnego systemu teleinformatycznego

Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

Multimedialna instrukcja SL2014

Podręcznik Beneficjenta POPC SL2014 wersja 2. 7 (PDF)

Podręcznik Beneficjenta POPC SL2014 wersja 2. 7 (DOCX)

KM. POPC 2. 1 monitorowanie

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczony dla sygnalistów (tzw. whistleblower)

Ww. formularz znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www. pl/strony/kontakt/.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

¹ Sygnalista (ang. whistleblower) – osoba, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, a zachodzących w miejscu pracy – definicja ze strony internetowej Fundacji Batorego (http://www. pl/)

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 (obowiązuje od 23. )

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wersja standardowa dokumentu

Wersja kontrastowa dokumentu

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020 

Baza konkurencyjności

Narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta została omówiona w sekcji 6. 5. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Baza konkurencyjności

Publikowanie zapytań ofertowych, w których zastosowanie ma zasada konkurencyjności w Bazie jest obowiązkowe dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa i są realizowane od 4 stycznia 2016 roku.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn. : Jak dodać ogłoszenie? ; Jak znaleźć ogłoszenie? ) – zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.

link do instrukcji bazy konkurencyjności funduszy europejskich

W przypadku:

 • zamówienia o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielonego przez Beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, co do którego zastosowanie ma zasada konkurencyjności

oraz

 • w przypadku zamówienia co do którego zastosowanie ma rozeznanie rynku (dotyczące zamówień od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto),
  Beneficjent może złożyć oświadczenie (wg wzoru) wybierając odpowiedni jego wariant.
 • Wzór oświadczenia dotyczącego zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku

  Podręczniki powinny być zgodne z podstawą programową i tak jest. Natomiast elementy językowe czy podejście do pewnych zagadnień powinno być inne, bardziej precyzyjne. To ma znaczenie i kształtuje świadomość człowieka” - podkreślił w rozmowie z Onetem Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, tłumacząc powody przeglądu podręczników historii dla uczniów polskich szkół. Jednocześnie zaprzeczył podnoszonym oskarżeniom o cenzurę.

  CZYTAJ TAKŻE:

  — NASZA ANALIZA. Ważny raport MEiN ws. podręczników szkolnych. Wśród mankamentów m. in. używanie zwrotu „naziści” zamiast „Niemcy”

  — NASZ NEWS. Mocne wejście prof. Czarnka do MEN! Odwołał dyrektor odpowiedzialną za podstawę programową i podręczniki

  Analiza podręczników szkolnych

  Eksperci Ministerstwa Edukacji i Nauki przeanalizowali podręczniki z języka polskiego, historii oraz wiedzy i społeczeństwie dla liceów i techników, aby przedstawić ich obecny stan i zaproponować zmiany, które mają przyczynić się do zwiększania efektywności kształcenia.

  Portal wPolityce. pl dotarł do treści raportu, który już niedługo ma zostać zaprezentowany przez MEiN. Dokument zwraca uwagę na mankamenty znajdujące się w podręcznikach.

  Przypomnijmy, że po objęciu resortu edukacji, Przemysław Czarnek podkreślił, że „potrzeba świeżego spojrzenia na podstawy programowe, są zbyt obszerne, potrzeba przeglądu pod różnym kątem w jakiejś perspektywie czasowej. Potrzeba absolutnie pilnego przeglądu podręczników, zwłaszcza języka polskiego, historii, WOS-u”.

  Pozytywna ocena ekspertów

  Minister edukacji w rozmowie z Onetem podkreślił, że oceny podręczników przez ekspertów są pozytywne i nie ma rewolucji.

  Od początku mówiłem, że nie będzie żadnej rewolucji. Podręczniki zostały dopuszczone zgodnie z rozporządzeniem, a eksperci ocenili je pozytywnie. Cały czas rozmawialiśmy w sposób jasny z wydawcami, zapewniając że nikt nie będzie w żaden sposób podważał dotychczasowych prac

  — powiedział minister Czarnek dodając, że raport dotyczący podręczników historii jest już gotowy.

  Błędy w podręcznikach

  Szef MEiN powiedział, że resort otrzymał wiele skarg i wniosków dot. treści podręczników, co zostało zweryfikowane przez zespół ekspertów. Przygotowany został specjalny raport dotyczący przeglądu podręczników. Jego treść przeanalizował portal wPolityce. pl.

  Dopytywany o to, jakie błędy znaleziono w książkach, Czarnek powiedział, że jest to między innymi kwestia pisania „naziści” zamiast Niemcy czy Austriacy.

  Gdzieniegdzie pojawiają się błędy merytoryczne, w innych przypadkach błędy językowe. Na przykład w podręcznikach historycznych ciągle piszemy „naziści”. A powinno być po prostu Niemcy czy Austriacy. Nazywajmy rzeczy po imieniu, nie „nazistowskie obozy koncentracyjne”, tylko „niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne”. Nie „naziści”, tylko „niemieccy naziści”. To jeden z przykładów

  — wyjaśnił szef MEiN.

  Cenzura podręczników?

  Jednocześnie szef resortu nauki i edukacji odrzucił zarzuty dotyczące cenzury treści historycznych przedstawianych w podręcznikach, które przeszły ministerialny przegląd.

  Absolutnie nie. Nawet nie możemy tego zrobić. Podręczniki powinny być zgodne z podstawą programową i tak jest. To ma znaczenie i kształtuje świadomość człowieka. Zdecydowana większość nauczycieli uczy według klucza podręcznikowego

  — powiedział Czarnek.

  Obecnie w wydawnictwach trwają już przygotowania do wydania książek do IV klasy, z których młodzież będzie się uczyła o historii najnowszej. Wcześniej nauczanie dotyczące XX wieku zatrzymywało się zazwyczaj na 1939 roku. To było też wygodne, bo czasy najnowsze są najtrudniejsze. Jesteśmy żywymi obserwatorami i każdy ma jakiś swój punkt widzenia. Często nie było też czasu na dobrnięcie do końca XX wieku i omawianie początku XXI wieku. W nowych ramowych planach nauczania, w systemie 8+4, jest wystarczająco dużo czasu na poznanie historii także ostatnich lat

  — powiedział minister Przemysław Czarnek.

  ZOBACZ TAKŻE:

  wkt/onet. pl

  Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce. pl/polityka/544219-cenzura-podrecznikow-czarnek-niemcy-nie-nazisci

  Raporty Podręcznik Emerson Snugger Cf805sbs02

  Bezpośredni link do pobrania Raporty Podręcznik Emerson Snugger Cf805sbs02

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Raporty Podręcznik Emerson Snugger Cf805sbs02