Szkolenie w zakresie urządzeń California Air Tools Aux02s

Szkolenie w zakresie urządzeń California Air Tools Aux02s jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą uzyskać szeroką wiedzę na temat tego urządzenia i zwiększyć swoje zdolności w jego obsłudze. Kursy te obejmują szczegółowe wyjaśnienia, jak działa urządzenie, jak je zainstalować i jak wyregulować wszystkie jego parametry. Oprócz tego uczestnicy mogą nauczyć się, jak prawidłowo konserwować urządzenie, jakie są jego zalety i wady oraz jakie są odpowiednie techniki i narzędzia do jego naprawy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni być w stanie wykonać wszystkie potrzebne naprawy i regulacje w sposób bezpieczny i wydajny.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń California Air Tools Aux02s

 

Poniżej spróbujemy przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z wymaganiami dla osób, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Które rodzaje urządzeń i instalacji energetycznych przy ich eksploatacji wymagają potwierdzenia posiadania kwalifikacji?

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

 • urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
 • urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Jakie rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, wymagają posiadanie kwalifikacji do ich eksploatacji?

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003. 89. 828), tj. :

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;
 • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
 • Kto może się zajmować samodzielnie eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych?

  Eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych może się zajmować tylko osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję kwalifikacyjną, odpowiednim dla stanowisk pracy:

 • eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym dla eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Jakie rodzaje prac objęte są wymaganiami kwalifikacyjnymi stawianymi osobom, które te prace wykonują?

  Do zakresu prac objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi są zaliczane prace w zakresie:

 • obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetycznych;
 • konserwacji;
 • remontu;
 • montażu;
 • prac kontrolno-pomiarowych.
 • Jak prawidłowo zdefiniować poszczególne zakresy prac eksploatacyjnych?

  Obsługa – są to czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych, polegającej na utrzymaniu w ruchu urządzenia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska.

  Konserwacja – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych.

  Remonty – czynności związane z planem serwisowym wymiany części zużytych urządzenia oraz napraw urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.

  Montaż – są to czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych.

  Prace kontrolno-pomiarowe – czynności niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności urządzeń energetycznych.

  Kto ustala wykaz stanowisk pracy objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?

  Wykaz stanowisk pracy objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi ustala pracodawca.

  Jaki jest potrzebny zakres wiedzy wymaganej dla potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci?

  Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 • na stanowiskach eksploatacji:
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • na stanowiskach dozoru:
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 • Na czyj wniosek przeprowadzany jest egzamin i kto wnosi opłatę egzaminacyjną?

  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wnosi osoba zainteresowana lub jej pracodawca. Opłatę wnosi osoba składająca wniosek.

  Kto i w jaki sposób stwierdza spełnienie wymagań kwalifikacyjnych?

  Stwierdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych następuje w toku komisyjnego egzaminu ustnego.

  Co dzieje się, gdy do egzaminu nie przystąpi osoba z przyczyn od niej niezależnych i co dzieje się z opłatą za egzamin?

 • Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu z przyczyn od niej niezależnych, przewodniczący Komisji, na wniosek tej osoby, wyznacza następny termin egzaminu lub zarządza zwrot opłaty.
 • Opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 • Jakiej świadectwo kwalifikacyjne oprócz umiejętności zawodowych w zakresie wykonywanej pracy, powinna posiadać osoba wyznaczona przez poleceniodawcę do kierowania zespołem na polecenie pisemne?

  Zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 828) – kierujący zespołem powinien posiadać świadectwo DOZORU.

  Jakiej karze pieniężnej podlega ten, kto zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji lub nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń?

  Zgodnie z Art. 56. karze pieniężnej podlega ten, kto:

 • zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;
 • nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;
 • Wysokość kary pieniężnej, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

  Niezależnie od kary pieniężnej określonej powyżej, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych, z tym, że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

  Recent Posts

  CELE SZKOLENIA

  Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 9, 0 62, 32"> KORZYŚCI Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 2022 poz. 1392).

  UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji).


  W 2023r. opłata za każdy egzamin wynosi: 349 zł.

  ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
  2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych. Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym. Ochrona przeciwpożarowa.

  Zapisz się na szkolenie

  7. 02. 2023

  Szkolenie online

  27. 2023

  28. 03. pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow? date=66589" target="_self">20. 04. pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow? date=66587" target="_self">18. 05. pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow? date=66588" target="_self">21. 06. 2023

  Cyfrowa książka obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego

  - jak wypełniać c-KOB - strona po stronie (ekran po ekranie)?

  Power Query w Excelu, czyli raportowanie od ręki

  - jak z wielu różnych plików szybko zrobić jeden wartościowy raport?

  Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

  - jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

  Warsztaty w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji i organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych

  - jak krok po kroku samodzielnie przygotować nowe instrukcje eksploatacji zgodnie z rewolucyjnymi zmianami przepisów? Nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku i jego interpretacja prawna z 12 sierpnia 2022 roku. Niezbędnik dla osób odpowiedzialnych za bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Kazusy, nowe interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

  Zarządzanie projektem w zakupach

  - jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

  Szkolenie Prawo budowlane w 2023 roku

  - jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja od stycznia 2023 roku - przygotuj się już dziś! Nowe rozwiązania, kolejne projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

  Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – niezbędnik dla UR, produkcji, bhp

  - zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

  Optymalna gospodarka zapasami

  - jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

  Zarządzanie flotą samochodów osobowych i dostawczych w 2023 roku – flota w czasie rewolucyjnych przemian i nowej rzeczywistości gospodarczej

  - optymalizacja procesów, procedur i kosztów

  Środki ochrony indywidualnej w 2023 roku – nowości, zmiany w przepisach

  - dobór, stosowanie i wymagania dla środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy - zmiany w przepisach. Odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami? wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez służby bhp. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP

  Wypadki przy pracy w 2023 roku

  - praca zdalna a wypadek, alkohol a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

  Awans na szefa

  - jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

  Planowanie i harmonogramowanie produkcji

  - doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

  ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2023 roku

  - jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? - nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji

  Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

  - podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

  Umowy zakupowe w 2023 roku – na co kupiec musi uważać podpisując umowy z dostawcami?

  - jak nowe realia gospodarcze i zmiany w prawie wpłynęły na kształt zawieranych umów zakupowych i warunki współpracy z dostawcami? Na co zwrócić uwagę, jak zminimalizować ryzyka i zabezpieczyć firmę?

  Odpowiedzialność i obowiązki pracodawców/osób kierujących pracownikami/służb bhp w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

  - sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

  Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – praktyka kontrolna

  - nowe rozporządzenie ciśnieniowe, dyrektywy, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika - kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

  Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

  - zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

  Lean w magazynie

  - optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

  Power query w produkcji i… błyskawicznie łączysz dane z najróżniejszych plików dotyczące wielkości produkcji, statystyki produkcyjne, analizy zleceń produkcyjnych, kartoteki produktów, przestojów maszyn, reklamacji…

  - analizujesz, porównujesz, raportujesz z prędkością światła i bez błędów!

  Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

  - wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w sytuacjach trudnych

  Kpi w produkcji

  - jak mierzyć efektywność produkcji, kontrolować wykonanie planów, usprawniać procesy i raportować o wynikach?

  Społeczny Inspektor Pracy – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych

  - jak w praktyce reprezentować interesy pracowników i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podpowiada praktyk - wieloletni nadinspektor PIP

  Zarządzanie produkcją – skuteczne narzędzia doskonalenia jakości produkcji

  - FMEA, PPAP, 8D, raport A3 w procesie produkcji

  Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

  - najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

  Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

  - planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk. pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-czas-pracy-kodeks-pracy-wymiar-czasu-pracy-rozliczanie-czasu-pracy" target="_self">

  Czas pracy po zmianach przepisów i orzecznictwa

  - najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

  Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

  - szkolenie dla liderów produkcji, UR - doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/wypadek-przy-pracy-w-dobie-pandemii-2" target="_self">

  Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

  - praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

  Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

  - Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-optymalizacja-kosztow-produkcji-zarzadzanie-produkcja" target="_self">

  Optymalizacja kosztów produkcji

  - Skuteczne narzędzia redukcji kosztów

  Zarządzanie łańcuchem dostaw

  - jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

  Zarządzanie flotą samochodową

  - planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

  Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

  - jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy?Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

  Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

  - studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

  Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

  - studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

  Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip

  - szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

  Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje istniejących obiektów budowlanych w 2022 roku

  - dokumenty, aktualne przepisy, procedury, błędy i pułapki wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego

  Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

  - studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

  TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

  - poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/kurs-bhp-prawo-pracy" target="_self">

  Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

  - studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

  Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

  - kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

  Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

  - trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

  Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami. V część.

  - warsztaty dla specjalistów bhp i kadr

  Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

  - skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

  Resurs UDT w praktyce

  - nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego. Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczna-eksploatacja-remonty-utb-i-zawiesi-podlegajacych-dozorowi-udt-dostosowanie-do-minimalnych-wymagan-bezpieczenstwa-zalecenia-pip" target="_self">

  Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu UDT. Dobre praktyki w zakresie doboru, oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi. Najnowsze przepisy, interpretacje, kontrole i zalecenia Inspektorów UDT.

  - szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych przedstawi wieloletni Inspektor UDT

  Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

  - nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r. ), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

  Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

  - efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

  Szkolenie Excel dla działu produkcji – gotowe narzędzia planowania, zarządzania i rozwiązywania problemów produkcyjnych

  - wspomaganie i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

  Lean w magazynie i logistyce

  - optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

  Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

  - 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

  Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

  - jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli?Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP.Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

  Urlopy i inne zwolnienia od pracy po zmianach w 2022 roku. Wyzwania dla HR związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

  - jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy? Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks Pracy? Analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo.

  Zarządzanie nieruchomościami – przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku

  - eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

  Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – zero wypadków na Twojej zmianie!

  - wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników. pl/szkolenia-dla-menedzerow/monitoring-w-pracy-kontrola-pracownika-kontrola-pracownika-na-l4-kontrola-pracownika" target="_self">

  Kontrola i monitoring pracowników – jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

  - granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

  Czas pracy w 2023 roku. Jak zmiana kodeksu pracy wpłynie na rozliczanie czasu pracy? Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?

  - modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki

  TPM, SMED I 5S w produkcji i utrzymaniu ruchu

  - najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji

  Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w działach technicznych

  - wzmocnienie standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i skuteczne narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Interaktywne warsztaty on-line dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników. pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-rownowazny-czas-pracy-zadaniowy-czas-pracy-elastyczny-czas-pracy" target="_self">

  Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – przygotuj firmę do kontroli czasu pracy w oparciu o wytyczne na 2023 rok i najnowsze orzecznictwo

  - jak przygotować się do kontroli czasu pracy w warunkach modyfikacji harmonogramów, zmian grafików, pracy zdalnej, stosowania elastycznego czasu pracy? Audyt czasu pracy i analiza skomplikowanych przypadków uczestników.27 najciekawszych stanowisk Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które musisz znać i stosować

  Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

  - wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

  Warsztaty wypełniania elektronicznej książki obiektu budowlanego – nowe przepisy w prawie budowlanym

  - jak w praktyce krok po kroku prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? 

  Organizacja czasu i poprawa efektywności pracy zespołów utrzymania ruchu i produkcji

  - 10 sposobów na poprawę wydajności w pracy - szkolenie dla liderów UR i produkcji

  Controlling logistyczny

  - metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

  Controlling produkcji

  - warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

  Lean manufacturing – techniki i narzędzia odchudzonej produkcji v. 2

  - poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

  English for the automobile industry

  - specjalistyczne warsztaty językowe dla specjalistów branży automotive

  English for the energy industry

  - warsztaty językowe dla specjalistów branży energetycznej

  Technika smarownicza i układy centralnego smarowania w strategii utrzymania ruchu

  - dobór optymalnych rozwiązań w zakresie smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewnienie niezawodnej pracy

  Gazy techniczne w zakładzie produkcyjnym

  - bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną - analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

  Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, kaizen, smed i grupowego rozwiązywania problemów

  - szkolenie dla kierowników technicznych i produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesów prowadzone w oparciu o grę symulacyjną

  Lean management

  - jak skutecznie usprawnić organizację produkcji, zredukować koszty, podnieść jakość produktów oraz uelastycznić reakcję na potrzeby Klienta? - warsztaty doskonalące procesy produkcyjne w firmie

  Smed – szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń

  - wypracowanie rozwiązań doskonalących

  Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

  - co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

  Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

  - jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

  Zarządzanie zapasami i magazynem

  - metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

  Negocjacje z dostawcami i kooperantami

  - zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

  Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

  - najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

  Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

  - symulacja spisu z natury? warsztaty umiejętności

  Szkolenie w zakresie urządzeń California Air Tools Aux02s

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń California Air Tools Aux02s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń California Air Tools Aux02s