Uwagi dotyczące instalacji Electrolux Egt8028ck

Instalacja Electrolux EGT8028CK wymaga szczególnej uwagi. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uniknąć nieprawidłowości. Należy także upewnić się, że przestrzeń wokół urządzenia jest wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Należy upewnić się, że połączenie elektryczne jest odpowiednie do warunków lokalnej sieci elektrycznej. Po instalacji należy koniecznie sprawdzić, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące instalacji Electrolux Egt8028ck

Problem:

 • Urządzenie nie działa / nie można go włączyć 
 • Nagrzewają się tylko dwa pola grzejne 
 • Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie E3, E311 lub E312 (w niektórych przypadkach emitowany jest również sygnał dźwiękowy) 
 • Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie E8 lub E822 
 • Przepala się bezpiecznik płyty grzejnej 

Dotyczy:

 • płyta indukcyjna do zabudowy
 • kuchenka wolnostojąca z płytą indukcyjną 

Rozwiązanie:

W przypadku nowej instalacji wyżej wymienione problemy z reguły oznaczają, że urządzenie zostało zainstalowane nieprawidłowo / niezgodnie z instrukcją instalacji 

Uwaga: Nowa instalacja oznacza jedno z poniższych:

 • Nowe urządzenie zostało pierwszy raz podłączone do zasilania elektrycznego. 
 • Urządzenie jest podłączone do innego gniazda elektrycznego. 

1. Należy sprawdzić, czy w gnieździe elektrycznym jest napięcie.

W tym celu należy podłączyć inne urządzenie i sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Jeśli gniazdo elektryczne nie działa, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wyeliminować problem.

2. Należy sprawdzić, czy bezpiecznik jest sprawny.

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik.

Jeżeli nadal będzie następowało wyzwalanie bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

3. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zainstalował urządzenie. 

Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Uwaga: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji

Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.

Problem

 • Urządzenie nie działa / nie można go włączyć. 
 • Nagrzewają się tylko dwa pola grzejne. 
 • Na wyświetlaczu ustawiania zasilania pojawia się komunikat o błędzie E6 lub E641
 • Pola grzejne po lewej stronie nagrzewają się szybciej i świecą jaśniej niż pola po prawej stronie. 
 • Przepala się bezpiecznik płyty grzejnej

Dotyczy

 • elektryczna płyta grzejna do zabudowy
 • kuchenka wolnostojąca z elektryczną płytą grzejną

Rozwiązanie

W przypadku nowej instalacji wyżej wymienione problemy z reguły oznaczają, że urządzenie zostało zainstalowane nieprawidłowo.

Uwaga: Nowa instalacja oznacza jedno z poniższych:

 • Nowe urządzenie zostało pierwszy raz podłączone do zasilania elektrycznego. 
 • Urządzenie jest podłączone do innego gniazda elektrycznego.

1. Należy sprawdzić, czy w gnieździe elektrycznym jest napięcie.

W tym celu należy podłączyć inne urządzenie i sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Jeśli gniazdo elektryczne nie działa, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wyeliminować problem.

2. Należy sprawdzić, czy bezpiecznik jest sprawny.

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik.

Jeżeli nadal będzie następowało wyzwalanie bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

3. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zainstalował urządzenie.

Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Uwaga: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji 

Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.

Instalacja, z której emisja substancji do powietrza nie wymaga pozwolenia, poza pewnymi wyjątkami wymaga zgłoszenia (art. 152 POŚ) do organu ochrony środowiska, którym jest odpowiednio starosta, RDOŚ lub marszałek województwa (art. 378 POŚ).

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, z tym że do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny (zmiana przepisu od 20. 07. 2010 r. ) można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw organu będzie wtedy, gdy (nowy przepis od 20. ):

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska

2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 POŚ (Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji)

Jeżeli do danej instalacji zaliczymy określone źródła emisji, to instalacja z wszystkimi tymi źródłami wymaga albo pozwolenia, albo zgłoszenia, albo nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia. Nie można rozdzielać instalacji na źródła emisji, z których jedne dajemy do pozwolenia a inne do zgłoszenia. Nie można też danego źródła instalacji dać i do pozwolenia i do zgłoszenia.

Jeżeli instalacja jest objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, to prowadzący tę instalację jest obowiązany ją zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem (art. 152 ust. 5 POŚ).

Dane, jakie należy podać w zgłoszeniu, określa art. 2 POŚ. Należy też pamiętać, aby w ciągu 14 dni zgłosić informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji
2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6.

Instalacje, które wymagają zgłoszenia, określa rozporządzenie [2], a od 2011 r. – rozporządzenie [3].

Instalacje, które nie wymagają pozwolenia, określa rozporządzenie [4], a od 2011 r. – rozporządzenie [5].

Definicję „instalacji” określa art. 3 pkt 6 POŚ.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 3 pkt 6, art. 76, 152, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. Nr 283/2004 r., poz. 2839
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. 2840
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. 881

Tematy powiązane

Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Interpelacja nr 20234 do Ministra Środowiska w sprawie przepisów regulujących zasady wydawania pozwoleń związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Uwagi dotyczące instalacji Electrolux Egt8028ck

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące instalacji Electrolux Egt8028ck

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące instalacji Electrolux Egt8028ck