Uwagi dotyczące instalacji Frigidaire Cra113pt110

Instalacja lodówki Frigidaire Cra113pt110 wymaga kilku uwag. Przede wszystkim, wymaga ona instalacji na twardym, równym podłożu. Zaleca się również, aby odległość od ściany z tyłu lodówki wynosiła co najmniej 1 cal, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla wymaganego wentylatora. Wymaga również, aby zapewnić dostęp do zasilania elektrycznego. Następnie należy zamontować nóżki, aby zapewnić odpowiednią aerodynamikę. Po wykonaniu tych czynności, można już podłączyć lodówkę do zasilania i uruchomić ją.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące instalacji Frigidaire Cra113pt110

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

 • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
 • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
 • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
 • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
 • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
 • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
 • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
 • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
 • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
 • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Uwagi dotyczące instalacji MS SQL ServerZobacz takżeWyślij wiadomośćPytania i odpowiedzi
Pomoc programu WAPRO Mag

Uwagi dotyczące instalacji MS SQL Server

 • Instalacja serwera SQL jest procesem bardzo skomplikowanym, podobnym do procesu instalacji nowego systemu operacyjnego. Podczas jej działania zostaje wymieniona na nowe większa część istotnych bibliotek Windows, między innymi takich jak sterowniki ODBC, MDAC itp. Dlatego w zależności od konfiguracji systemu, zainstalowanych programów i pielęgnacji systemu (jak również ilości wolnego miejsca na dysku! ) instalacja może przebiegać w różny sposób.

 • Program instalacyjny serwera jest dostarczany przez firmę Microsoft, dlatego nie mamy żadnego wpływu na przebieg procesu ani na komunikaty wyświetlane w języku angielskim. Postęp poszczególnych faz procesu często nie jest sygnalizowany albo sygnalizowany nieprawidłowo. W takich przypadkach o pracy komputera świadczy jedynie migająca lampka dysku oraz zmieniające się statusy, umieszczonych w oknie informującym o trwaniu instalacji. Gdyby te sygnały ustały na dłużej niż 25 min należy sądzić, że proces się zawiesił i należy zrestartować komputer.

  W przypadku niepowodzenia instalacji należy powtórzyć od początku cały proces. Przedtem jednak konieczne jest przeprowadzenie deinstalacji serwera baz danych, inaczej serwer nie zechce się powtórnie zainstalować.

  Może się okazać, że instalacja serwera została przerwana w momencie, który uniemożliwia przeprowadzenie zwykłego procesu deinstalacji. W takim przypadku należy wykonać ręczną deinstalację serwera.

  Serwer może wymagać w przypadku ręcznej instalacji dodatkowego doinstalowania oprogramowania, które jest wymagane a nie jest dołączone do instalatora (w zależności od instalowanej edycji serwera bazy danych). W tym przypadku należ zwrócić uwagę na komunikaty instalatora i pobrać dodatkowe oprogramowanie z podanych adresów.

Zobacz także

Symbole użyte w niniejszej instrukcji

Żeby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, w niniejszej

instrukcji zastosowano różne symbole dotyczące bezpieczeństwa.

Symbole te zostały uporządkowanie zgodnie z poniższym opisem.

Przed przystąpieniem do czytania instrukcji należy uważnie zapoznać

się ze znaczeniem poszczególnych symboli.

Znaczenie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza ryzyko śmierci lub

poważnych obrażeń. injury.

OSTRZEŻENIE!

GORĄCE

RYZYKO PRZYCIĘCIA

PALCÓW, NIE BLOKOWAĆ

CZYNNOŚCI

ZABRONIONE

Uwagi dotyczące zasilania

Należy się upewnić, że kabel zasilający jest podłączony

wyłącznie do gniazdka elektrycznego o odpowiednim

napięciu i prądzie zasilającym. Gniazdko elektryczne

powinno również być prawidłowo uziemione. Nie wolno

używać listwy zasilającej ani wtyczki rozdzielczej w

celu podłączenia innych odbiorników prądu do

gniazda, do którego podłączone jest urządzenie.

Korzystanie z nieodpowiedniego źródła zasilania może

spowodować pożar lub porażenie prądem.

* Wymagania dotyczące źródła zasilania można

znaleźć na tabliczce znamionowej w lewym dolnym

narożniku po lewej stronie urządzenia.

Nie wolno niszczyć ani modyfikować kabla zasilającego.

Umieszczanie ciężkich przedmiotów na kablu, ciągnięcie

za niego lub silne wyginanie spowoduje jego uszkodzenie

mogące prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki

elektrycznej mokrymi rękoma.

Mogłoby to spowodować porażenie prądem.

OSTRZEŻENIE

Odłączając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, nie

wolno ciągnąć za przewód.

Ciągnięcie za przewód mogłoby spowodować uszkodzenie

izolacji, prowadząc do pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy

czas nieużywane, należy odłączyć je od sieci

elektrycznej ze względów bezpieczeństwa.

146

Oznacza ryzyko zranienia lub

uszkodzeń mienia.

NIE DEMONTOWAĆ

NIEZBĘDNE

Przestawiając urządzenie z miejsca na miejsce, należy

najpierw wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem i

odłączyć wtyczkę od sieci elektrycznej.

Kabel mógłby zostać uszkodzony, stwarzając ryzyko

pożaru lub porażenia prądem.

Uwagi dotyczące instalacji

Urządzenia nie wolno ustawiać na pochyłych lub

niestabilnych powierzchniach. Urządzenie należy

zainstalować na powierzchni, która jest w stanie

utrzymać jego ciężar.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia spowodowane

upadkiem lub przewróceniem się urządzenia. Urządzeń

peryferyjnych nie wolno instalować na nierównej, pochylonej

powierzchni. Mogłoby to spowodować ryzyko ześlizgnięcia

się, upadku lub przewrócenia. Urządzenie należy

zainstalować na płaskiej i stabilnej powierzchni zdolnej

unieść ciężar produktu.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu

narażonym na działanie wilgoci lub kurzu.

Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli do urządzenia przedostanie się kurz,

wykonywane wydruki mogą być zanieczyszczone, a

urządzenie może zostać uszkodzone.

Miejsca o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze,

wilgotne lub zanieczyszczone (w pobliżu

grzejników, nawilżaczy, klimatyzatorów itp. )

Papier mógłby wchłonąć wilgoć, a we wnętrzu

urządzenia mogłoby dojść do skroplenia pary wodnej, co

prowadziłoby do zacięć i zanieczyszczenia wydruków.

Jeśli w pomieszczeniu pracuje nawilżacz ultradźwiękowy,

należy napełniać go wodą destylowaną. Korzystanie z

wody z kranu spowoduje emisję minerałów i innych

nieczystości, które będą się gromadziły we wnętrzu

urządzenia, prowadząc do zanieczyszczenia wydruków.

Po zainstalowaniu urządzenia stabilizatory należy

opuścić do podłogi, żeby zabezpieczyć urządzenie

(unieruchomić).

Należy obracać stabilizatory, dopóki nie uzyskają

trwałego kontaktu z podłogą.

Jeśli zachodzi konieczność przestawienia urządzenia

w związku ze zmianą ustawienia sprzętów w biurze

lub z innych powodów, należy odciągnąć

stabilizatory od podłogi, wyłączyć zasilanie

urządzenia, a następnie przesunąć urządzenie.

(Po przesunięciu urządzenia należy ponownie opuścić

stabilizatory do podłogi, żeby zabezpieczyć urządzenie. )

Miejsca narażone na bezpośrednie działanie

światła słonecznego

Plastikowe części mogą się odkształcić, a wydruki

mogą być zanieczyszczone.

Miejsca o podwyższonym stężeniu amoniaku

Instalacja urządzenia w pobliżu kopiarek

wykorzystujących technologię diazo może

powodować zanieczyszczenie wydruków.

Uwagi dotyczące instalacji Frigidaire Cra113pt110

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące instalacji Frigidaire Cra113pt110

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące instalacji Frigidaire Cra113pt110